Máte
otázku?

Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba

Dobrý deň, som zamestnaná do dobu určitú.  So zamestnávateľom sme si dohodli aj skúšobnú dobu, ktorá však už uplynula. Môj pracovný pomer končí v máji 2014. Chcem sa opýtať, či vzniká nárok na výpovednú dobu, ak by som skončila pracovný pomer skôr?

Odpoveď: Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba

Dobrý deň, výpovedná doba platí nielen v prípade pracovného pomeru uzatvoreného na dobu neurčitú ale aj na dobu určitú. Dĺžka výpovednej doby závisí od trvania pracovného pomeru. Zásadne platí, že čím dlhšie trval pracovný pomer, tým je výpovedná doba dlhšia.

Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak Zákonník práce neustanovuje inak. Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je najmenej 

a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,

b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.

Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z iných dôvodov ako podľa odseku 3, je najmenej dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok. Do doby trvania pracovného pomeru podľa odsekov 3 a 4 sa započítava aj doba trvania opakovane uzatvorených pracovných pomerov na určitú dobu u toho istého zamestnávateľa, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú. Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Prosím o pomoc. Mám zmluvu na dobu určitú, konci mi 31. 1. 2021 a chcem dať výpoveď.
Ak dám výpoveď 1. 1. ku koncu mesiaci mi tym pádom konci aj zmluva, aj pracovný pomer, nakoľko výpovedná doba je mesiac, keďže v danej práci som mala odrobených 11 mesiacov.
Možnosť 2- ak by som dala výpoveď k 1. 12. 2020, výpovedná doba mi skončí 31. 12. 2020. Ale chcem sa opýtať, ak mi ostanú napr 4 dni dovolenky, zamestnávateľ ju preplatí alebo je možnosť akoby tie zvyšné dni pokračovať v pracovnom pomere. Asi viete ako to myslím. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.10.2020)

Dobrý deň,
ak Váš pracovný pomer trvá menej ako rok, potom je výpovedná doba 1 mesiac. Plynie od 1. dňa nasledujúceho mesiaca. Pracovný pomer končí posledným dňom tohto nasledujúceho mesiaca. Ak dáte výpoveď 1.1. tak skôr sa skončí pracovný pomer uplynutím doby určitej ako uplynutím výpovednej doby, pretože výpovedná doba by začala plynúť až 1.2.2021. Ak dáte výpoveď 1.12.2020 tak výpovedná doba začne plynúť od 1.1.2021 a uplynie 31.1.2021.

Ak Vám ostanú 4 dni dovolenky a zamestnávateľ Vám neurčí jej čerpanie, tak v takom prípade Vám ju musí preplatiť. Ak už pracovný pomer zanikne, nemôžete pokračovať dané 4 dni v práci a ani to nie je možné tak, že do 4.2.2020 by ste čerpali dovolenku. Buď ju vyčerpáte do konca výpovednej doby, alebo Vám ju preplatí. Iná možnosť medzitým nie je.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám prosím otázku. Ak mám zmluvu na dobu určitú 1 rok, je tam výpovedná doba teda 1 mesiac. Ale je povinnosť zo strany zamestnávateľa oznámiť mi minimálne 1 mesiac dopredu - pred dátumom ukončenia prac. pomeru, či mi túto zmluvu predĺži? Alebo nie? A môže mi to oznámiť aj deň pred skončením pomeru, že teda nepredĺži. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.12.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 71 Zákonníka práce platí :

"Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu

(1) Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.

(2) Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že zamestnávateľ nie je povinný Vám oznamovať, že prac. pomer nepredĺži. Treba však poukázať na ust. odstavca 2 § 71 ZP, že ak budete pokračovať s vedomím zamestnávateľa vo výkone práce podľa terajšej pracovnej zmluvy, prac. pomer sa zmení na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas. 

Po skočení prac. pomeru následne platí ust. § 75 ods. 2 Zákonníka práce :

"Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä

a) dobu trvania pracovného pomeru,

b) druh vykonávaných prác,

c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,

d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,

e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní."


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku