Máte
otázku?

Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba

Dobrý deň, som zamestnaná na dobu určitú. S môjim zamestnávateľom sme si dohodli aj skúšobnú dobu, ktorá už však uplynula. Môj pracovný pomer končí v máji 2014. Chcela by som sa opýtať, či mám nárok na výpovednú dobu, ak by som skončila pracovný pomer skôr?

Odpoveď: Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba

Dobrý deň, výpovedná doba platí nielen v prípade pracovného pomeru uzatvoreného na dobu neurčitú ale aj na dobu určitú. Dĺžka výpovednej doby závisí od trvania pracovného pomeru. Zásadne platí, že čím dlhšie trval pracovný pomer, tým je výpovedná doba dlhšia.

Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak Zákonník práce neustanovuje inak. Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je najmenej 

a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,

b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.

Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z iných dôvodov ako podľa odseku 3, je najmenej dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok. Do doby trvania pracovného pomeru podľa odsekov 3 a 4 sa započítava aj doba trvania opakovane uzatvorených pracovných pomerov na určitú dobu u toho istého zamestnávateľa, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú. Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

Trápi vás "Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba (Pracovné právo)

Dobrý deň, 31.5. budem mať odpracovaných 7 mesiacov. Koľko mesiacov mám odpracovať počas výpovednej doby? 1 mesiac? Zmluvu mám na dobu určitú, na 1 rok. S pozdravom, [Vaše meno]

Odpoveď: Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba

(odpoveď odoslaná: 29.05.2024)

Dobrý deň,
pokiaľ chcete dať výpoveď, pričom váš pracovný pomer netrval ani jeden rok, výpovedná doma je aspoň jeden mesiac. Toto uvádza zákon. Vzhľadom na to, výpovedná doba je jeden mesiac za predpokladu, že kolektívna zmluva (u vášho zamestnávateľa) neustanovuje kratšiu výpovednú dobu pre takýto prípad. Potom by platila táto kratšia. Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste svojmu zametnávateľovi doručili písomnú výpoveď. Výpoveď teda musí byť písomná a doručená zamestnávateľovi, inak je neplatná. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o výpovedi. Pracovnú zmluvu som mala pôvodne do 31.10.2023, ale bola mi predĺžená do 31.10.2024. Dňa 29.4.2024 mi však zamestnávateľ oznámil, že mi zmluvu nepredĺži a tvrdí, že platí len do 30.4.2024. Je toto postupovanie zo strany zamestnávateľa korektné? Nemala som pri sebe kópiu predchádzajúcej dohody o zmene pracovnej zmluvy. Ďakujem.

Odpoveď: Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba

(odpoveď odoslaná: 29.04.2024)

Dobrý deň, zamestnávateľ nemôže takto postupovať. 
Ak ste si istá, že Vaše posledné predĺženie malo byť až do konca októbra, tak Váš pracovný pomer by mal trvať až dovtedy. A preto Vám zamestnávateľ nemá čo predlžovať. Ak chce s Vami skončiť pracovný pomer skôr, musí tak urobiť samostnaným písomným úkonom, výpoveďou alebo dohodou.

Skúste si od personálneho oddelenia vypýtať posledný dodatok k Vašej pracovnej zmluve, aby ste si potvrdili trvanie pracovného pomeru do konca októbra. Alebo ak máte tento dodatok, predložte ho zamestnávateľovi.

Ak by mal zamestnávateľ predsa len pravdu, že pracovný pomer máte uzatvorený do konca apríla, tak Vám toto "akože nepredĺženie" nemôže zamestnávateľ oznámiť len jeden deň pred skončením. Taktéto veci sa riešia viac dopredu, aby ste sa stihli zariadiť, nájsť si iné zamestnanie.

Podľa § 48 ods. 2 Zákonník práce, "Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát."

Podľa § 71 ods. 1 Zákonník práce, "Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby."

Ak by zamestnávateľ napriek tomu, že Váš pracovný pomer by mal trvať do konca októbra, trval na Vašom skončení ku koncu aprílu, tak môžete napadnúť platnosť tohto skončenia pracovného pomeru na súde (aj keď bolo len ústne). Najprv je potrebné zamestnávateľovi písomne oznámiť, že trváte, aby Vás naďalej zamestnával a prideľoval Vám prácu. Ak nebude súhlasiť, tak potom sa môžete brániť už len súdnou cestou. Dôvodov neplatnosti skončenia Vášho pracovného pomeru môže byť viac.

Podľa § 79 ods. 1 Zákonník práce, "Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď alebo ak s ním neplatne skončil pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy. Táto náhrada patrí zamestnancovi v sume jeho priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru."

Podľa § 77 Zákonník práce, "Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť. Na predĺženie trvania pracovného pomeru podľa § 64 ods. 2 sa na účely prvej vety neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak sa pracovný pomer predlžuje podľa § 64 ods. 2 z dôvodu plynutia ochrannej doby podľa § 64 ods. 1 písm. a), zamestnanec môže neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou uplatniť na súde v lehote dvoch mesiacov odo dňa uplynutia posledného dňa ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť, ak by zamestnanec nebol v ochrannej dobe."


Podotázka: Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám pracovnú zmluvu na dobu určitú, ktorej platnosť uplynie koncom apríla tohto roka. Zamestnávateľ by si ma rád ponechal a ponúka mi nový pracovný pomer, zase na dobu určitú na jeden rok. Predpokladajme, že jeho ponuku prijmem. Chcel by som však vedieť, ako to bude s výpovednou dobou, ak by som sa neskôr rozhodol podať výpoveď, napríklad v júni. Bude moja výpovedná doba jeden alebo dva mesiace? Ďakujem.

Odpoveď: Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba

(odpoveď odoslaná: 12.04.2024)

Dobrý deň,
Vaša výpovedná lehota bude 2 mesiace lebo Vaše priamo nadväzujúce pracovné pomery sa Vám spočítavajú a teda budete u zamestnávateľa pracovať viac ako jeden rok. 

Podľa § 40 ods. 12 Zákonníka práce, "Trvanie pracovného pomeru na účely tohto zákona zahŕňa aj trvanie predchádzajúceho pracovného pomeru, na ktorý bezprostredne nadväzuje trvanie nového pracovného pomeru zamestnanca k tomu istému zamestnávateľovi."

Ak podáva výpoveď zamestnanec a pracuje u zamestnávateľa viac ako jeden rok, potom je výpovedná doba 2 mesiace. 

Podľa § 62 ods. 6 Zákonníka práce, "Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace."

Spolu s výpoveďou je spojené plynutie výpovednej doby, ktorá vždy začína plynúť 1. dňa v mesiaci a končí sa k poslednému dňu príslušného mesiaca. 

Teda ak podáte výpoveď v júni, tak výpovedná doba Vám začne plynúť od 1. júla a skončí sa koncom augusta. Posledný deň v auguste sa skončí Vás pracovný pomer. 

Podľa § 62 ods. 7 Zákonníka práce, "Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak."


Trápi vás "Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem ako opatrovateľka. Môj pracovný pomer vznikol dňom 8. marca minulého roka a bol dvakrát predĺžený kvôli dodatkom a platovému ohodnoteniu. Moja pracovná zmluva končí tohto leta v júli. Chcela by som sa opýtať, či môžem pracovný pomer ukončiť okamžitou výpoveďou zo strany zamestnanca. Už dlhšie sa necítim dobre na pracovisku kvôli nízkemu počtu zamestnancov, čo vedie k väčšej zodpovednosti a nezhodám. Rada by som pracovný pomer ukončila aj skôr, najmä preto, že som samoživiteľka dvoch detí vo veku 11 a 15 rokov. Ako by som mohla postupovať? Ďakujem veľmi pekne za akúkoľvek radu a vysvetlenie.

Odpoveď: Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba

(odpoveď odoslaná: 01.04.2024)

Dobrý deň, okamžitá výpoveď neexistuje. 
Ak chcete skončiť Váš pracovný pomer na dobu určitú ale nechcete čakať na uplynutie tejto doby, tak máte dve možnosti. Prvou možnosťou je dohodnúť sa so zamestnávateľom, a ukončiť pracovný pomer dohodou bez uvedenia dôvodu (§ 60 ZP), ku konkrétnemu dátumu, na ktorom sa dohodnete. 

Druhá možnosť je, že Vy podáte výpoveď bez uvedenia dôvodu podľa § 67 ZP, pričom s výpoveďou je spojené plynutie výpovednej doby. Výpovedná doba vo Vašom prípade by bola 2 mesiace a jej uplynutím by skončil Váš pracovný pomer. Výpovedná doba vždy plynie od prvého dňa v mesiaci a končí posledným dňom príslušného mesiaca. Ak by ste doručili výpoveď do konca mesiaca apríl, tak počas mesiacov máj a jún by Vám plynula výpovedná doba a Váš pracovný pomer by sa skončil koncom júna. 

Podľa § 71 ods. 1 Zákonníka práce, "Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby."

Podľa § 60 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom."

Podľa § 62 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby."

Podľa § 62 ods. 6 Zákonníka práce, "Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace."

Podľa § 62 ods. 7 Zákonníka práce, "Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak."

Podľa § 40 ods. 12 Zákonníka práce, "Trvanie pracovného pomeru na účely tohto zákona zahŕňa aj trvanie predchádzajúceho pracovného pomeru, na ktorý bezprostredne nadväzuje trvanie nového pracovného pomeru zamestnanca k tomu istému zamestnávateľovi."


Podotázka: Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám nárok na výpovednú lehotu v prípade, že nebol predĺžený môj pracovný pomer? Ďakujem.

Odpoveď: Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba

(odpoveď odoslaná: 07.02.2024)

Dobrý deň, nie, nemáte.

Výpovedná doba je spojená len s výpoveďou. Ale Váš pracovný pomer sa neskončil výpoveďou. Váš pracovný pomer bol dohodnutý na dobu určitú a uplynutím tejto doby sa pracovný pomer skončil. Nebolo preto potrebné robiť samostatné ukončenie. 

Váš pracovný pomer nebol predĺžený, teda skončil a je potrebné sa nahlásiť na úrad práce a hľadať si nové zamestnanie. 

Podľa § 71 ods. 1 Zákonníka práce, "Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby."

Podľa § 62 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby."


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba (Pracovné právo)

Dobrý deň, v pracovnej zmluve mám uvedené, že môj pracovný pomer je na dobu určitú (1 rok) a zároveň je tam stanovená trojmesačná skúšobná doba. Moja otázka znie: Môžem podať výpoveď po uplynutí 6 mesiacov od podpisu zmluvy, ak tam bola určená skúšobná doba 3 mesiace? Ďakujem. S pozdravom, K.

Odpoveď: Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba

(odpoveď odoslaná: 26.01.2024)

Dobrý deň, áno, právne je to možné, kao to vyplýva aj z ust. § 59 a 71 Zákonníka práce. Keďže váš pracovný pomer trvá menej ako jeden rok, pričom už uplynula skúšobná doba, potom je výpovedná doba jeden mesiac,v zmysle ust. § 62 ods. 2 Zákonníka práce, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

Pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Dôvod výpovede môžete ale nemusíte uviesť. Výpoveď z pracovného pomeru doručte zamestnávateľovi osobne proti podpisu tak, aby vám zostal jeden exemplár výpovede potvrdený zamestnávateľom, alebo ju pošlite doporučene /pozor na prepravnpú lehotu pošty či bude výpoveď dručená najneskôr 31.1.2024.  Súhlas zamesntávateľa na podanie výpovede z pracovného pomeru nepotrebujete.


Trápi vás "Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je v poriadku, keď mám zmluvu na dobu určitú a zamestnávateľ mi nemusí zmluvu predĺžiť, pričom mi to oznámi len 7 dní pred jej ukončením. Nemal by zamestnávateľ dať vedieť o ukončení pracovného pomeru aspoň mesiac dopredu? A je povinný mi oznámiť dôvod ukončenia zmluvy alebo nie? Ďakujem.

Odpoveď: Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba

(odpoveď odoslaná: 24.01.2024)

Dobrý deň,  áno je to v poriadku, nakoľko máte uzavretú  pracovnú zmluvu na dobu určitú. Zamestnávateľ Vám dokonca ani nemusí dať vedieť, že Vám zmluvu nepredlžuje, ak ste v pracovnej zmluve dohodli, že pracovný pomer je na dobu určitú, t.j. že trvá do konkrétne vymedzeného času. Dôvod skončenia pracovného pomeru nemusí uvádzať, nakoľko sa nejedná o ukončenie pracovného pomeru výpoveďou, ale o ukončenie pracovného pomeru uplynutím času. 


Podotázka: Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať na možnosť výpovede. Som zamestnaný na dobu určitú do 1. marca 2024. Mohoľ by som podať výpoveď k 1. marcu 2024 (t.j. 29. februára), keďže mi v tento deň končí pracovný pomer na dobu určitú? Alebo musím dodržať jednomesačnú výpovednú dobu, vzhľadom na to, že som vo firme zamestnaný od 1. marca 2023? Ďakujem.

Odpoveď: Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba

(odpoveď odoslaná: 23.01.2024)

Dobrý deň, keďže vo vami uvedenom prípade bol pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú a nemáte záujem na jeho predĺžení, potom nemusíte podávať žiadnu výpoveď z pracovného pomeru, lebo na to nie je právny dôvod. Váš pracovný pomer sa končí uplynutím dohodnutej doby v zmysle ust. § 71 ods. 1 Zákonníka práce.

Vo veci odporúčam písomne požiadať zamestnávateľa, aby ku dňu skončenia pracovného pomeru vám pripravil potvrdenie o zamestnaní a môžete požiadať aj o pracovný posudok  zmysle ust. § 75 ods. 1 Zákonníka práce :

"Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie."


Podotázka: Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba (Pracovné právo)

Dobrý deň, naša zamestnankyňa bola prijatá na dobu neurčitú, ale po roku a troch mesiacoch podala výpoveď. Nový zamestnávateľ si však s ňou rozmyslel spoluprácu, a tak sa uchádza o návrat do našej organizácie. Je možné ju znovu prijať, tentokrát na dobu určitú? Ďakujem. B.

Odpoveď: Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba

(odpoveď odoslaná: 13.12.2023)

Dobrý deň, áno, samozrejme že môžete s uvedenou bývalou zamestnankyňou uzatvoriť pracovný zmluvu na dobu určitú.

Uvádzame tiež, že môžete dohodnúť aj skúšobnú dobu /musí byť dohodnutá písomne/  a to v zmysle ust. § 45 Zákonníka práce :

"(1) V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať.

U zamestnanca s pracovným pomerom na určitú dobu nesmie byť dohodnutá skúšobná doba dlhšia ako polovica dohodnutej doby trvania pracovného pomeru; ustanovenie odseku 1 tým nie je dotknuté."


Trápi vás "Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím vás, chcela by som podať výpoveď. Ponúkli mi lepšiu prácu, avšak mám zmluvu do konca roka 2023. Súčasné miesto zastávam pol roka, no nástup do nového zamestnania by mal byť o dva týždne, teda od 1. 6. 2023. Koľko by mal činiť môj výpovedný termín? Ďakujem.

Odpoveď: Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba

(odpoveď odoslaná: 11.05.2023)

Dobrý deň,
v prípade, že pracujete v práci pol roka, potom je výpovedná doba v zmysle zákona je jeden mesiac. Táto však začne plynúť až od prvého dňa mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď zamestnávateľovi doručená. T. j., ak dnes dáte výpoveď, pričom táto bude zamestnávateľovi doručená ešte v tento mesiac, výpovedný doba začne plynúť 01.06.2023 a uplynie posledným dňom mesiaca jún 2023. 

Zároveň platí, že počas výpovednej doby vy ako zamestnanec nemusíte zotrvať v pracovnom pomere. Váš zamestnávateľ vás však za to môže sankcionovať za predpokladu, že ste sa na tom dohodli písomne v pracovnej zmluve. Ak ste sa na tom písomne nedohodli, t.j. na sankcii za nezotrvanie v pracovnom pomere počas plynutia výpovednej doby,  potom vás zamestnávateľ nemôže za to, že už do práce 01.06.2023 neprídete nijako pokutovať. 

Čo by ste však vedeli urobiť je, že by ste sa mohli pokúsiť na skončení pracovného pomeru s vašim zamestnávateľom dohodnúť. V tomto prípade neplatí žiadna výpovedná doba a deň skončenia pracovného pomeru si môžete dohodnúť prakticky na ktorýkoľvek deň. Ak však zamestnávateľ nebude ochotný na dohodu pristúpiť, potom vám nezostane iné, ako dať výpoveď. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.