Máte
otázku?

Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba

Dobrý deň, som zamestnaná na dobu určitú. S môjim zamestnávateľom sme si dohodli aj skúšobnú dobu, ktorá už však uplynula. Môj pracovný pomer končí v máji 2014. Chcela by som sa opýtať, či mám nárok na výpovednú dobu, ak by som skončila pracovný pomer skôr?

Odpoveď: Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba

Dobrý deň, výpovedná doba platí nielen v prípade pracovného pomeru uzatvoreného na dobu neurčitú ale aj na dobu určitú. Dĺžka výpovednej doby závisí od trvania pracovného pomeru. Zásadne platí, že čím dlhšie trval pracovný pomer, tým je výpovedná doba dlhšia.

Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak Zákonník práce neustanovuje inak. Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je najmenej 

a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,

b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.

Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z iných dôvodov ako podľa odseku 3, je najmenej dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok. Do doby trvania pracovného pomeru podľa odsekov 3 a 4 sa započítava aj doba trvania opakovane uzatvorených pracovných pomerov na určitú dobu u toho istého zamestnávateľa, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú. Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.

Trápi vás "Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím vás, chcela by som podať výpoveď. Ponúkli mi lepšiu prácu, avšak mám zmluvu do konca roka 2023. Súčasné miesto zastávam pol roka, no nástup do nového zamestnania by mal byť o dva týždne, teda od 1. 6. 2023. Koľko by mal činiť môj výpovedný termín? Ďakujem.

Odpoveď: Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba

(odpoveď odoslaná: 11.05.2023)

Dobrý deň,
v prípade, že pracujete v práci pol roka, potom je výpovedná doba v zmysle zákona je jeden mesiac. Táto však začne plynúť až od prvého dňa mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď zamestnávateľovi doručená. T. j., ak dnes dáte výpoveď, pričom táto bude zamestnávateľovi doručená ešte v tento mesiac, výpovedný doba začne plynúť 01.06.2023 a uplynie posledným dňom mesiaca jún 2023. 

Zároveň platí, že počas výpovednej doby vy ako zamestnanec nemusíte zotrvať v pracovnom pomere. Váš zamestnávateľ vás však za to môže sankcionovať za predpokladu, že ste sa na tom dohodli písomne v pracovnej zmluve. Ak ste sa na tom písomne nedohodli, t.j. na sankcii za nezotrvanie v pracovnom pomere počas plynutia výpovednej doby,  potom vás zamestnávateľ nemôže za to, že už do práce 01.06.2023 neprídete nijako pokutovať. 

Čo by ste však vedeli urobiť je, že by ste sa mohli pokúsiť na skončení pracovného pomeru s vašim zamestnávateľom dohodnúť. V tomto prípade neplatí žiadna výpovedná doba a deň skončenia pracovného pomeru si môžete dohodnúť prakticky na ktorýkoľvek deň. Ak však zamestnávateľ nebude ochotný na dohodu pristúpiť, potom vám nezostane iné, ako dať výpoveď. 


Podotázka: Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Potrebujem pomoc. Mám zmluvu na dobu určitú, ktorá mi končí 31. 1. 2021 a chcem podať výpoveď.
Ak podám výpoveď 1. 1., ku koncu mesiaca teda skončí zvlua aj pracovný pomer, vzhľadom na to, že výpovedná doba je jeden mesiac, kedže uvedenú prácu som vykonávala jedenásť mesiacov.
Na druhej strane, ak by som podala výpoveď k 1. 12. 2020, výpovedná doba by mi skončila 31. 12. 2020. Avšak chcem sa opýtať, čo sa stane ak mi zostanú napríklad 4 dni dovolenky, či mi ju zamestnávateľ preplatí, alebo či mám možnosť pokračovať ďalej v pracovnom pomere na zvyšné dni. Dúfam, že viete, čo mám na mysli. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba

(odpoveď odoslaná: 22.10.2020)

Dobrý deň,
ak Váš pracovný pomer trvá menej ako rok, potom je výpovedná doba 1 mesiac. Plynie od 1. dňa nasledujúceho mesiaca. Pracovný pomer končí posledným dňom tohto nasledujúceho mesiaca. Ak dáte výpoveď 1.1. tak skôr sa skončí pracovný pomer uplynutím doby určitej ako uplynutím výpovednej doby, pretože výpovedná doba by začala plynúť až 1.2.2021. Ak dáte výpoveď 1.12.2020 tak výpovedná doba začne plynúť od 1.1.2021 a uplynie 31.1.2021.

Ak Vám ostanú 4 dni dovolenky a zamestnávateľ Vám neurčí jej čerpanie, tak v takom prípade Vám ju musí preplatiť. Ak už pracovný pomer zanikne, nemôžete pokračovať dané 4 dni v práci a ani to nie je možné tak, že do 4.2.2020 by ste čerpali dovolenku. Buď ju vyčerpáte do konca výpovednej doby, alebo Vám ju preplatí. Iná možnosť medzitým nie je.


Podotázka: Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám prosím otázku. Ak mám zmluvu na dobu určitú 1 rok, je výpovedná doba teda 1 mesiac. Je však povinnosťou zo strany zamestnávateľa oznámiť mi minimálne 1 mesiac dopredu - pred dátumom ukončenia pracovného pomeru - či mi túto zmluvu predĺži alebo nie. Môže mi to oznámiť aj deň pred skončením pracovného pomeru, že ju nepredĺži? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba

(odpoveď odoslaná: 17.12.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 71 Zákonníka práce platí :

"Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu

(1) Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.

(2) Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že zamestnávateľ nie je povinný Vám oznamovať, že prac. pomer nepredĺži. Treba však poukázať na ust. odstavca 2 § 71 ZP, že ak budete pokračovať s vedomím zamestnávateľa vo výkone práce podľa terajšej pracovnej zmluvy, prac. pomer sa zmení na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas. 

Po skočení prac. pomeru následne platí ust. § 75 ods. 2 Zákonníka práce :

"Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä

a) dobu trvania pracovného pomeru,

b) druh vykonávaných prác,

c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,

d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,

e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní."V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Pracovný pomer na dobu určitú a výpovedná doba" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava