Máte
otázku?

Skúšobná výpovedná doba, lehota


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice

Otázka: Skúšobná výpovedná doba, lehota

Rada by som sa opýtala, akú mám skúšobnú dobu? Pracujem vo firme už dva roky a nedávno mi vydali novú zmluvu. Nie je to žiadny dodatok alebo predĺženie predchádzajúcej pracovnej zmluvy, ale úplne nový dokument. Aká je teda skúšobná doba? Je to tri mesiace ako pri mojej prvej zmluve? V novej zmluve mám uvedený jeden mesiac skúšobnej doby, ale je to v poriadku? Nie je to porušenie zákona? Ďakujem vám!

Odpoveď: Skúšobná výpovedná doba, lehota

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

Skúšobná doba je upravená v § 45 Zákonníka práce:

§ 45

 Skúšobná doba

(1) V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať.

(2) Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca.

(3) Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná.

(4) Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu.

Skúšobnú dobu je možné dohodnúť len v pracovnom pomere, pričom nemožno ju dohodnúť dodatočne, ale najneskôr v deň, ktorý bol dohodnutý, ako deň nástupu zamestnanca do práce. Rovnako ju nemožno dohodnúť dodatočne.

Podľa ustálenej súdnej praxe: Skúšobná doba nemôže byť platne dojednaná po tom, čo už vznikol pracovný pomer, nemožno ju teda dohodnúť so spätnou platnosťou, ale najneskôr v ten dep, ktorý bol dojednaný ako dep nástupu zamestnanca do práce. Začiatok skúšobnej doby je teda vždy totožný so vznikom pracovného pomeru. (R 6/1984)

Zákonník práce výslovne zakazuje dohadovanie skúšobnej doby pri opätovne uzatvorenom pracovnom pomere na dobu určitú. Opätovným dohodnutím skúšobnej doby by sa popieral účel skúšobnej doby, vyplývajúci už z jej samotného názvu, a teda odskúšanie toho, či sa zamestnanec na danú pracovnú pozíciu hodí, alebo nie. Účel skúšobnej doby vymedzil aj Krajský súd v Bratislave:

"Účelom právnej normy upravujúcej dĺžku skúšobnej doby je umožniť obom účastníkom pracovného pomeru, aby si overili, či dohodnutý pracovný pomer vyhovuje ich predstavám. Skúšobná doba predstavuje vzájomnú ochranu, ale súčasne aj vzájomné obmedzenie účastníkov pracovnoprávneho vzťahu. Jej cieľom je tiež umožniť, dovoliť, účastníkom pracovnoprávneho vzťahu rozhodnúť sa, či vôbec dohodnú skúšobnú dobu, a ak áno, určiť jej maximálnu dĺžku za tam určených podmienok, ktorú prekročiť nemôžu, pričom už v pracovnej zmluve musí byť jednoznačne uvedená dĺžka skúšobnej doby; umožniť účastníkom pracovnoprávneho vzťahu dohodnúť skúšobnú dobu maximálne v dĺžke zákonom dovolenej, ale aj môžu dohodnúť kratšiu ako zákonom dovolenú maximálnu dĺžku skúšobnej doby. V prípade, ak v pracovnej zmluve jej účastníci dohodli zákonom dovolenú dĺžku skúšobnej doby, túto po vzájomnej dohode v priebehu jej plynutia môžu skrátiť, opätovne v písomnej forme; nie však predĺžiť. K predĺženiu skúšobnej doby môže prísť len zo zákonných dôvodov uvedených v Zákonníku práce (napr. prekážky v práci na strane zamestnanca), o čo ale v prejednávanej veci nejde. Napokon tento záver nie je v rozpore ani s právnym názorom vysloveným v judikatúre odporcom označenej v odvolaní."

Ak vo Vašom prípade ide opätovne o uzavretie pracovného pomeru na dobu určitú, pričom znova bola dojednaná skúšobná doba, podľa všetkého pôjde o neplatne dojednanú skúšobnú dobu. Ak by s Vami počas nej zamestnávateľ skončil pracovný pomer v skúšobnej dobe, podľa § 72 Zákonníka práce, mohlo by sa jednať o neplatné skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe.

V takom prípade by ste mali možnosť brániť sa podľa § 79 a nasl. Zákonníka práce:

§ 79

(1) Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď alebo ak s ním neplatne skončil pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy. Táto náhrada patrí zamestnancovi v sume jeho priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru.

(2) Ak celkový čas, za ktorý by sa mala zamestnancovi poskytnúť náhrada mzdy, presahuje 12 mesiacov, môže súd na žiadosť zamestnávateľa jeho povinnosť nahradiť mzdu za čas presahujúci 12 mesiacov primerane znížiť, prípadne náhradu mzdy za čas presahujúci 12 mesiacov zamestnancovi vôbec nepriznať. Náhrada mzdy môže byť priznaná najviac za čas 36 mesiacov.

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na oznamovateľa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, ak došlo k skončeniu pracovného pomeru počas poskytovania ochrany podľa osobitného predpisu.

(4) Ak zamestnávateľ skončil pracovný pomer neplatne a zamestnanec netrvá na tom, aby ho zamestnávateľ ďalej zamestnával, platí, ak sa so zamestnávateľom nedohodne písomne inak, že sa jeho pracovný pomer skončil dohodou, ak

a) bola daná neplatná výpoveď, uplynutím výpovednej doby,

b) bol pracovný pomer neplatne skončený okamžite alebo v skúšobnej dobe, dňom, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

(5) V prípadoch ustanovených v odseku 4 písm. b) zamestnanec má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného zárobku podľa § 134 za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

 

Trápi vás "Skúšobná výpovedná doba, lehota" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Skúšobná výpovedná doba, lehota (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o ukončení pracovného pomeru. Pracujem vo firme už takmer dva mesiace a pracovný pomer bol uzavretý na dobu neurčitú, bez skúšobnej doby. Podľa slov administratívnej pracovníčky bola dohoda o vykonaní práce, ktorú som mala pred podpisom pracovnej zmluvy, mojou skúšobnou dobou, teda týždeň zaškolenia. Chcela by som vedieť, či je v prípade, že by som chcela ukončiť pracovný pomer, výpovedná doba jeden mesiac?

Odpoveď: Skúšobná výpovedná doba, lehota

(odpoveď odoslaná: 28.12.2023)

Dobrý deň, áno a výpovedná doba plynie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede zamesntávateľovi.  Pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby. Súhlas zamesntávateľa na podanie výpovede z prac. pomeru nepotrebujete.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Skúšobná výpovedná doba, lehota (Pracovné právo)

Dobrý deň prajem, Môžeme ukončiť pracovný pomer upratovačky v skúšobnej dobe bez udania dôvodu aj v období koronavírusu? Ďakujem.

Odpoveď: Skúšobná výpovedná doba, lehota

(odpoveď odoslaná: 27.11.2020)

Dobrý deň,
áno.


Podotázka: Skúšobná výpovedná doba, lehota (Pracovné právo)

Dobrý deň. Ako zamestnávateľ čelím dileme. Jeden z mojich zamestnancov (zamestnaný na takzvaný TPP) mi podal výpoveď. Nakoľko u nás vo firme pracoval viac než rok, mala by po doručení jeho výpovede začať platiť dvojmesačná výpovedná doba. Problém však je, že ani on, ani ja ako zamestnávateľ by sme nechceli, aby výpovedná doba trvala dva mesiace, ale najviac jeden. Je možné dohodnúť takúto skrátenú výpovednú dobu v rámci výpovede zo strany zamestnanca? Ďakujem za skorú odpoveď a zostávam s pozdravom.

Odpoveď: Skúšobná výpovedná doba, lehota

(odpoveď odoslaná: 02.07.2020)

Dobrý deň,
áno, je to tak, ako píšete. Mala by plynúť 2 mesačná výpovedná doba. Počas nej môže skončiť pracovný pomer aj dohodou, aj okamžite (ak je na to dôvod). Ak obaja súhlasíte s tým, aby skončil pracovný pomer po mesiaci výpovednej doby, potom odporúčam spísať dohodu o skončení pracovného pomeru a ako dátum skončenia uvediete práve posledný deň prvého mesiaca výpovednej doby. Týmto momentom skončí pracovný pomer dohodou.


Trápi vás "Skúšobná výpovedná doba, lehota" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skúšobná výpovedná doba, lehota (Pracovné právo)

Dobrý deň, rád by som sa informoval ohľadom výpovednej lehoty. Pracujem na dobu neurčitú a som zamestnaný na plný pracovný úväzok už 1,5 roka. Zvažujem ukončenie pracovného pomeru, avšak v mojej pracovnej zmluve je stanovená 4-mesačná výpovedná lehota. Ak by mi však výpoveď dával zamestnávateľ, výpovedná doba by bola len 2 mesiace (čo sa pravdepodobne nestane). Myslíte si, že 4-mesačná výpovedná lehota je v poriadku alebo môžem zamestnávateľa požiadať o skrátenie na 2 mesiace? Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Skúšobná výpovedná doba, lehota

(odpoveď odoslaná: 19.06.2020)

Dobrý deň,
výpovedné doby upravené v Zákonníku práce sú upravené ako minimálne. V pracovnej zmluve je možné dohodnúť aj dlhšiu výpovednú dobu. Napríklad vo Vašom prípade 4 mesiace. Tá následne platí pre obe strany. Výpovedná doba neslúži iba na ochranu zamestnanca, aby si stihol nájsť iné zamestnanie, ale aj pre zamestnávateľa, aby našiel náhradu za Vašu osobu.

Ak je teda v pracovnej zmluve upravená 4 mesačná výpovedná doba, tá platí ak podáte Vy alebo Vám dá on výpoveď.

Jedinou možnosťou ako nebyť v práci dlhšie ako 2 mesiace po oznámení o úmysle skončiť je podpísať dohodu o skončení pracovného pomeru. Dohodu musíte podpísať obaja a v nej môžete dohodnúť presný deň skončenia pracovného pomeru tak, ako keby ste mali dvojmesačnú výpovednú. S týmto postupom však musí zamestnávateľ súhlasiť.


Podotázka: Skúšobná výpovedná doba, lehota (Pracovné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na otázku súvisiacu so skúšobnou dobou a uzatvorením pracovnej zmluvy. Konkrétne, ak bola pracovná zmluva uzatvorená od 1. 10. 2016 so skúšobnou dobou 3 mesiace a na dobu určitú do 30. 4. 2017, následne bola predĺžená prvým dodatkom do 31. 7. 2017 a druhým dodatkom do 31. 12. 2017, je možné s tým istým zamestnávateľom uzatvoriť novú pracovnú zmluvu od 1. 5. 2018 na dobu určitú (ak bola v predchádzajúcej pracovnej zmluve 2-krát predĺžená), alebo musí byť pracovná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú. Mám aj otázku týkajúcu sa skúšobnej doby. Môže byť skúšobná doba uvedená v novej pracovnej zmluve, alebo v akej forme môžem uzatvoriť nový pracovný pomer s tým istým zamestnávateľom? Ďakujem pekne a prajem pekný deň.

Odpoveď: Skúšobná výpovedná doba, lehota

(odpoveď odoslaná: 27.04.2018)

Dobrý deň, 

ďakujeme za otázku, ku ktorej Vám predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust. § 48 Zákonníka práce platí :

"Ods. 2) Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.

Ods. (3) Opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu je pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi."

 

2./ Vo Vašom prípade nakoľko došlo v priebehu dvoch rokov k predĺženiu prac. zmluvy na dobu určitú 2 x,  zamestnávateľ môže s Vami uzatvoriť len prac. pomer na dobu neurčitú. Prac. pomer na dobu určitú by mohol uzatvoriť len v prípadoch uvedených v ust. § 48 ods. 4 ZP (citujeme) :

" (4) Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu

a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,

b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,

c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),

d) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.

(5) Dôvod na predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru podľa odseku 4 sa uvedie v pracovnej zmluve.

(6) Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky s vysokoškolským učiteľom alebo tvorivým zamestnancom vedy, výskumu a vývoja je možné aj vtedy, ak je na to objektívny dôvod vyplývajúci z povahy činnosti vysokoškolského učiteľa alebo tvorivého zamestnanca vedy, výskumu a vývoja ustanovený osobitným predpisom."

 

3./ Skúšobná doba  je riešená v ust. § 45 ZP nasledovne : 

"(1) V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať.

(2) Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca.

(3) Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná.

(4) Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu."

 

T.j. : Prac. pomer na dobu určitú vo Vami uvedenom prípade od 1.5.2018 je možné uzatvoriť na dobu určitú len z dôvodov uvedených vyššie - ust. § 48 ods. 4 ZP a vtedy by nemohol ani dohodnúť skúšobnú dobu.

Ak by sa nejednalo o predmetné  zákonné dôvody, potom musí zamestnávateľ uzatvoriť PP na dobu neurčitú, kde môže s Vami písomne dohodnúť skúšobnú dobu - max. 3 mesiace /6 mesiacov len u ved. zamestnanca v priamej riadiacej  pôsobnosti štatut. orgánu/  a to  písomne.

 

©


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Skúšobná výpovedná doba, lehota (Pracovné právo)

Dobrý deň, v dôsledku odčlenenia časti podniku, kde som zastával pracovné miesto na dobu neurčitú od 1. júna 2015, vznikla nová spoločnosť. Do tejto spoločnosti som vstúpil od 1. júla 2016, a to na základe dodatku k pracovnej zmluve v súlade s paragrafom 28 Zákonníka práce, ktorý sa týka prechodu práv a povinností. Moja otázka teda znie takto: Pri výpočte dĺžky mojej výpovednej lehoty, mám za začiatok môjho pôsobenia vo firme považovať dátum 1. júna 2015 alebo 1. júla 2016? Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom,

Odpoveď: Skúšobná výpovedná doba, lehota

(odpoveď odoslaná: 08.04.2017)

Dobrý deň, takýmto prechodom práv a povinností v pracovnom práve podľa § 28 Zákonníka práce vstupuje preberajúci zamestnávateľ do všetkých práv a povinností prevodcu. Tzn. že Vám nevzniká nový pracovný pomer s novým zamestnávateľom. Váš nový zamestnávateľ vstúpil do práv a povinností doterajšieho zamestnávateľa vyplývajúcich z pracovnej zmluvy zo dňa 01.06.2015. Došlo iba k zmene subjektu zamestnávateľa a nedošlo k vzniku nového pracovného pomeru, ani k inej zmene, ktorá by ovplyvnila začiatok Vášho pracovného pomeru. Váš pracovný pomer vznikol aj z pohľadu preberajúceho zamestnávateľa dňa 01.06.2015.


Trápi vás "Skúšobná výpovedná doba, lehota" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skúšobná výpovedná doba, lehota (Pracovné právo)

Dobrý deň, v práci nám vyvesili brožúrku s názvom "Nový pracovný poriadok". V nej sa uvádza, že zamestnanci, ktorí pracujú vo firme najmenej rok, majú v prípade výpovede päťmesačnú výpovednú dobu. Chcel by som sa spýtať, či je niečo takéto možné. Pokiaľ viem, kolektívnu zmluvu nemáme a dodatky k zmluvám sme tiež nepodpisovali. Ďakujem.

Odpoveď: Skúšobná výpovedná doba, lehota

(odpoveď odoslaná: 18.03.2017)

Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 62 ods. 6 Zákonníka práce, ak dáva zamestnanec výpoveď u zamestnávateľa, u ktorého pracoval aspoň jeden rok je výpovedná doba najmenej dva mesiace. Výpovedná doba upravená zákon je iba "minimálna" a v praxi sa aplikuje vtedy, ak nie je v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve dohodnuté inak. Túto lehotu je teda možné na základe dohody zamestnávateľa a zamestnanca dohodnúť, zväčša vo forme dodatku k pracovnej zmluve, ak pracovná zmluva takéto ustanovenie neobsahuje. Výpovednú dobu však nie je možné upravovať spôsobom ako to spravil Váš zamestnávateľ.  Podľa ustanovenia § 43 Zákonníka práce je potrebné v pracovnej zmluve uviesť i výpovednú dobu (ak nie je dohodnutá v kolektívnej zmluve). Následne je možné túto dobu meniť a predlžovať iba dodatkom k pracovnej zmluve alebo úpravou kolektívnej zmluvy.


Podotázka: Skúšobná výpovedná doba, lehota (Pracovné právo)

Dobrý deň, poslal som 30.12.2015 výpoveď zamestnávateľovi, zo strany zamestnanca, k 1.1.2016 s tým, že výpovedná doba je dva mesiace (mal som zmluvu na dobu neurčitú). Teda posledný odpracovaný deň by mal byť 29.2.2016. Zamestnávateľ tvrdí, že výpoveď prevzal prvý januárový týždeň a že dátum doručenia sa berie ako záväzný. Tým pádom berie ako začiatok plynutia výpovednej doby 1.2.2016. Preto mi prečiarkol na výpovedi dátum 29.2.2016 a napísal tam 31.3.2016. Kto má pravdu? Ďakujem, s pozdravom.

Odpoveď: Skúšobná výpovedná doba, lehota

(odpoveď odoslaná: 03.03.2016)

Dobrý deň. Vo Vašej situácii je kľúčovým ustanovením § 62 ods. 7 Zákonníka práce, podľa ktorého: „Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.“ Ak teda bola Vaša výpoveď doručená zamestnávateľovi skutočne až v januári, potom má s poukazom na citované ustanovenie pravdu Váš zamestnávateľ. Za daných okolností Vám odporúčam, aby ste na pošte preverili, kedy bola zásielka s výpoveďou doručená zamestnávateľovi.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Skúšobná výpovedná doba, lehota" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.