Máte
otázku?

Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Nitra

Otázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?

V apríli 2017 nastúpil k nám zamestnanec, ktorý u nás už pracoval v pracovnom pomeru od marca 2015 do decembra 2016. Ku koncu roka skončil na vlastnú žiadosť - teda dohodou (stále mal platnú zmluvu na dobu určitú). Rád by som sa informoval, či s ním môžem uzatvoriť pracovný pomer na dobu určitú alebo neurčitú a či mu môžeme stanoviť trojmesačnú skúšobnú dobu. Ďakujem.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?

Dobrý deň, v tomto prípade pôjde o tzv. opätovne dohodnutý pracovný pomer. Podľa ustanovenia § 48 ods. 2 Zákonníka práce je vo Vašom prípade možné uzatvoriť s týmto zamestnancom pracovný pomer na dobu určitú, nakoľko za uplynulých dvoch rokov ste s ním zatiaľ iba raz uzatvorili pracovný pomer na dobu určitú. Pracovný pomer na dobu určitú však môže byť uzatvorený najdlhšie na dobu dvoch rokov. Iná situácia je pri skúšobnej dobe. Podľa ustanovenia § 45 Zákonníka práce, ktorý upravuje skúšobnú dobu, nie je možné dojednať skúšobnú v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na dobu určitú. Vychádza sa z toho, že skúšobná doba dojednaná na začiatku prvého pracovného pomeru a tiež celý priebeh pracovnoprávneho vzťahu boli dostatočným časom na "odskúšanie" zamestnanca.

Trápi vás "Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, podpísala som pracovnú zmluvu, v ktorej nie je uvedený dátum jej platnosti, a navyše sa jedná o pozíciu, ktorá bola dočasne obsadená za zamestnanca, ktorý bol uvoľnený na výkon verejnej funkcie. V zmluve však nie je o tomto nič spomenuté. Správne to chápem, že zmluva je uzavretá na dobu neurčitú?

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?

(odpoveď odoslaná: 23.02.2024)

Dobrý deň,
v zmysle ust. § 48 ods. 1 Zákonníka práce platí, že pracovný pomer bol dohodnutý na dobu neurčitú, ak v pracovnej zmluve nebola výslovne určená doba jeho trvania. Pracovný pomer musí byť dohodnutý na určitý čas písomne, v opačnom prípade, ak sa nedojednal písomne v pracovnej zmluve, má sa zo to, že pracovný pomer bol dohodnutý na dobu neurčitú. 

Pozrite si pracovnú zmluvu dobre, či v nej skutočne nie je uvedený čas trvania pracovného pomeru. Doba určitá môže byť určená aj napr. presným uvedením, že do času, kedy sa nevráti zamestnanec ten a ten, ktorý bol uvoľnený na výkon verejnej funkcie. Nemusí v nej byť nevyhnutne napísané, že sa pracovný pomer uzatvára na dobu určitú, do konkrétneho dátumu. Ak sa v zmluve žiadna takáto zmienka nenachádza, potom ste uzavreli pracovný pomer na dobu neurčitú. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, v roku 2022 som s mojím zamestnávateľom podpísala nový dodatok na dobu určitú k mojej novej pozícii. V roku 2023 zamestnávateľ zabudol vystaviť ďalší dodatok na tú istú pozíciu, čo znamená, že som odvtedy pracovala bez neho. Zamestnávateľ teraz tvrdí, že mi môže na rok 2024 znova vystaviť dodatok na dobu určitú s dĺžkou trvania jedného roka na rovnakú pozíciu. Podľa môjho vedomia by mal byť po uplynutí dvoch rokov už dodatok vystavený na dobu neurčitú. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?

(odpoveď odoslaná: 18.01.2024)

Dobrý deň, zo znenia vami položenej otázky predpokladáme, že z dodatku k pracovnej zmluve z roku 2022 už doba trvania pracovného pomeru uplynula a v práci ste riadne pokračovali naďalej so súhlasom zamestnávateľa, teda riadne ste vykonávali svoju prácu a bola vám vyplácaná mzda, ako boli plnené ostatné mzdové nároky zo strany zamestnávateľa /dovolenka, vyšetrenie, ošetrenie, odvody, odmeny a pod./. V roku 2023 ste nepodpísali žiadne predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú. Ak je to tak a zamestnávateľ "zabudol" vám dať podpísať ďalšie predĺženie pracovného pomeru, potom platí ust. § 71 Zákonníka práce :

 "Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu

(1) Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.

(2) Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59."

 

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak ste v roku 2023 pracovali naďalej s vedomím zamestnávateľa, potom platí, že pracovný pomer sa zmenil už po uplynutí doby podľa pôvodného dodatku z roku 2022 sa pracovný pomer zmenil na dobu neurčitú. V podstate to znamená, že zamestnávateľ nemôže od vás požadovať teraz v roku 2024, aby ste podpísali ďalšie predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú, keďže pracovný pomer sa zmenil na dobu neurčitú už po uplynutí doby trvania pracovného pomeru podľa dodatku z roku 2022.


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, je možné mať v pracovnej zmluve uvedené, že skúšobná doba trvá 3 mesiace od nástupu do pracovného pomeru a zároveň nižšie v bode, že pracovný pomer sa uzatvára na dobu neurčitú? Ak to nie je možné a zmluvu som už podpísala, ako by som mala postupovať pri jej zrušení? Ďakujem.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?

(odpoveď odoslaná: 04.08.2023)

Dobrý deň, vo vami uvedenom prípade platí ust. § 72 Zákonníka práce :

"(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacou ženou a mužom na otcovskej dovolenke len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom, materstvom alebo so starostlivosťou o narodené dieťa, a musí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. (2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."   Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že ak chcete skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe, teda do 3 mesiacov, potom treba písomne informovať zamestnávateľa, že ukončujete pracovný pomer k určitému dňu. Toto oznámenie treba poslať zamestnávateľovi spravidla 3 dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť. Ak skúšobná doba už uplynula, potom riešením je buď dohoda o skončení pracovného pomeru alebo výpoveď z pracovného pomeru z vašej strany, pričom výpovedná doba je jeden mesiac a plynie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede zamestnávateľovi. Dôvod výpovede môže ale aj nemusíte uviesť.
Trápi vás "Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, otehotnela som a môj zamestnávateľ nechcel predĺžiť moju zmluvu. Týždeň pred jej uplynutím mi ústne oznámil, že po skončení pracovnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená na dobu určitú a to ku dňu 5. 7., so mnou ďalšiu spoluprácu nenadviaže. Avšak deň pred jej uplynutím, teda 4. 7., mi prišlo oznámenie, že náš pracovný pomer stále trvá, ale neuvedli dátum, do kedy bude pracovný pomer trvať. Mám to chápať tak, že sa z mojej zmluvy stala zmluva na dobu neurčitú? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?

(odpoveď odoslaná: 08.07.2023)

Dobrý deň,

v prípade, ak ste dnes (06.07.) plynule pokračovali v práci s vedomím vášho nadradeného, potom dochádza k transformácii vášho pracovného pomeru na pracovný pomer na dobu neurčitú. Dôležité je splniť podmienku plynulosti, t.j. dnes rovnako nastúpiť do práce a vykonávať pracovnú činnosť dohodnutú v pracovnej zmluve, ak mal pracovný pomer skončiť k včerajšiemu dňu (05.07.). Súčasne sa tak musí diať s vedomím vášho zamestnávateľa. 

Pokiaľ ide o oznámenie, že pracovný pomer naďalej trvá, a teda zo strany vášho zamestnávateľa nedošlo k uzavretiu novej pracovnej zmluvy na dobu určitú (za predpokladu, že by to bolo ešte možné v zmysle zákona dohodnúť), potom sa má za to, že váš pracovný pomer sa zmenil na pracovný pomer na dobu neurčitú. 


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, za niekoľko dní mi skončí skúšobná doba. Pracovnú zmluvu mám na dobu určitú, na 1 rok. Môže mi zamestnávateľ po skončení skúšobnej doby zmeniť pracovnú dobu na neurčitú? Ak áno, rieši sa to dodatkom k pracovnej zmluve? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?

(odpoveď odoslaná: 17.11.2021)

Dobrý deň,
áno samozrejme. Kedykoľvek počas trvania pracovného pomeru môžete uzatvoriť so zamestnávateľom dodatok o tom, že sa doba trvania zmluvy mení z určitej na neurčitú. Stačí k tomu spraviť veľmi stručný a jednoduchý dodatok, ktorým sa zmení doba trvania zmluvy z určitej na neurčitú.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ? (Pracovné právo)

Dobrý deň. Moja pracovná zmluva na dobu určitú (1 rok) skončila 24. augusta 2021. Do dnešného dňa som však nedostala novú pracovnú zmluvu. Znamená to, že by som automaticky mala dostať pracovnú zmluvu na dobu neurčitú?

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?

(odpoveď odoslaná: 22.09.2021)

Dobrý deň,
ak pracujete s vedomím zamestnávateľa riadne ďalej, podľa Zákonníka práce platí, že sa pracovný pomer zmenil na dobu neurčitú. V takom prípade nepotrebujete žiadnu novú pracovnú zmluvu, lebo platí tá pôvodná. Akurát v časti trvanie pracovného pomeru sa v dôsledku Zákonníka práce zmenila na dobu neurčitú.


Trápi vás "Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, pred uplynutím pracovného pomeru na dobu určitú (1 rok) bol podpísaný dodatok k pracovnej zmluve s podmienkou predĺženia doby určitej na ďalší 1 rok. Toto sa stalo bez možnosti komunikácie s riaditeľom organizácie, či bez udania dôvodu predĺženia zo strany zamestnávateľa. Predĺženie nespĺňa ani dôvody uvedené v Zákonníku práce. Dodatok bol podpísaný zo strany zamestnanca z obavy straty jediného prijmu na živobytie. Je takáto pracovná zmluva platná, keď zamestnanec vykonáva prácu a je za ňu aj naďalej finančne ohodnotený? Je možné na základe skutočnosti zmeniť pracovný pomer na dobu neurčitú v dotknutej pracovnej zmluve? V prípade uznania neplatnosti pracovnej zmluvy bude musieť zamestnanec vracať časť finančného ohodnotenia? Ďakujem.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?

(odpoveď odoslaná: 28.04.2021)

Dobrý deň, v otázke je uritý rozpor, lebo najprv sa pýtate, či môže byť predĺžený PP na dobu určitú o ďalší aj keď nie sú splnené podmienky v zmysle ust. Zákonníka práce a v závere sa pýtate, či je možné zmeniť PP na dobu určitú na prac. pomer na dobu neurčitú.

Naša odpoveď je nasledovná :

1./ V súčasnosti v čase COVID platí okrem iných aj ust. § 252o/ zákonníka práce :

"Prechodné ustanovenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1) Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa má skončiť podľa § 59 ods. 2 v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie podľa § 48 ods. 2, je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok. Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho opätovné dohodnutie podľa § 48 ods. 2, je možné v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní opätovne dohodnúť jedenkrát a najviac na jeden rok.
(2) Zamestnávateľ je povinný predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu podľa odseku 1 vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. Ak k prerokovaniu podľa prvej vety nedôjde, pracovný pomer sa považuje za uzatvorený na neurčitý čas."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia jasne vyplýva, že v súčasnosti v čase COVID je možné predĺženie PP na dobu určitú o ďalší rok jeden krát aj keď nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie.
 
2./ Pokiaľ ide o zmenu prac.pomeru na dobu určitú na prac. pomer na dobu neurčitú, ZP nestanovuje špeciálne podmienky, okrem  samozrejmej dohody zamestnávateľa a zamestnanca a preto je možná zmena  PP na dobu neurčitú v zmysle ust. § 54 ZP :
 
" Dohoda o zmene pracovných podmienok
Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne."
 
Ak zamestnanec vykonáva svoju prácu nie je právny dôvod, aby vracal zamestnávateľovi mzdu.

Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, ak mám zmluvu na dobu neurčitú, vyplýva mi zo zákona skúšobná doba na tri mesiace?

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?

(odpoveď odoslaná: 04.03.2021)

Dobrý deň,

skúšobná doba musí byť dohodnutá písomne priamo v pracovnej zmluve. Ak ju v pracovnej zmluve nemáte písomne dohodnutú, tak nemáte žiadnu skúšobnú dobu. To, že máte dohodnutý pracovný pomer na dobu neurčitú samo o sebe nezakladá aj existenciu skúšobnej doby.

 


Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, pán doktor, chcela by som Vás poprosiť o radu. Podpísala som pracovnú zmluvu na dobu určitú, a to do 1.10.2020. Od 1.5.2020 máme podpísané dodatky k zmluve, avšak v nich nie je určený dátum ukončenia. Neuvádza sa tam ani to, že dodatok k pracovnej zmluve je na dobu neurčitú. Zamestnávateľ ale tvrdí, že je na dobu neurčitú. Môžem pokladať za skončenie pracovného pomeru dátum 1.10.2020, keďže v dodatku nie je ohraničený dátum platnosti? Dodatok sa týka mzdy a skrátenia úväzku. Vopred veľmi pekne ďakujem za radu a prajem Vám všetko dobré. S pozdravom, Anna

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?

(odpoveď odoslaná: 08.08.2020)

Dobrý deň,
ak sa dodatok týka iba mzdy z dôvodu skrátenia úväzku, potom Váš pracovný pomer končí podľa pôvodne podpísanej prac. zmluvy dňom 1.10.2020.


Trápi vás "Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ? (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o nasledujúcej situácii. Jeden z našich zamestnancov, ktorý bol u nás zamestnaný na dobu neurčitú, podal výpoveď a zamestnal sa v inej firme. O mesiac neskôr sa vrátil s tým, že má inú pracovnú náplň než predtým a zastáva inú pracovnú pozíciu. Máme možnosť mu ponúknuť zmluvu na dobu určitú a zahrnúť do nej aj skúšobnú dobu? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?

(odpoveď odoslaná: 30.04.2019)

Dobrý deň prajem,

ak mal skúšobnú dobu už raz dohodnutú, potom podľa judikatúry súdov už nie je možné dohodnúť opätovne skúšobnú dobu, pretože sa už jedná o obchádzanie zákona, keďže zamestnanec už bol vyskúšaný. To platí, pri tom istom prac. mieste. Ak však má nastúpiť na úplne inú prac. pozíciu, môžete opätovne dohodnúť skúšobnú dobu. Ak raz prac. pomer skončil a dohodnete sa opätovne, môžete podpísať aj zmluvu na dobu určitú.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Pracovná zmluva na dobu určitú - neurčitú ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.