Máte
otázku?

Postup pri rozvode manželstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Nitra

Otázka: Postup pri rozvode manželstva

Chcem požiadať o rozvod so svojou manželkou. Niekoľko rokov sme žili v zahraničí, takže nemáme spoločné bydlisko na Slovensku. Každý z nás má len pôvodný trvalý pobyt u rodičov. Po návrate na Slovensko sa naše manželstvo zhoršilo a stalo sa neúnosným kvôli neustálym hádkam. Máme maloleté deti, ktoré budú zverené do starostlivosti matky. Mám podať žiadosť o rozvod na súde v mieste pobytu manželky? Chceme sa dohodnúť, ako by bolo najlepšie vyriešiť tento spor čo najrýchlejšie. Aké doklady budeme potrebovať k žiadosti? Nemáme možnosť dokladovať spoločné bydlisko, keďže bolo v zahraničí a už tam nežijeme.

Odpoveď: Postup pri rozvode manželstva

Dobrý deň. V zadanej otázke uvádzate, že máte záujem o rozvod manželstva, pričom pred podaním návrhu si zrejme chcete overiť správny postup.

 

Miestna príslušnosť súdu

V konaní o rozvod manželstva je miestna príslušnosť súdu určená osobitným spôsobom. V zmysle ustanovenia § 92 Civilného mimosporového poriadku platí, že: „Na konanie o rozvod manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa.“

V otázke uvádzate, že počas manželstva ste žili v spoločnej domácnosti v zahraničí, avšak po návrate na Slovensko už nemáte s manželkou spoločné bydlisko. V takom prípade nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa prvej vety citovaného zákonného ustanovenia.

Podľa Vami uvádzaných informácií máte s manželkou obaja evidovaný trvalý pobyt ešte u rodičov. Trvalý pobyt je pritom základným kritériom určujúcim všeobecný súd sporovej strany, resp. účastníka konania.

Podľa ustanovenia § 14 Civilného sporového poriadku totiž platí, že: „Všeobecným súdom fyzickej osoby je súd, v ktorého obvode má fyzická osoba adresu trvalého pobytu.“

Nakoľko miestnu príslušnosť súdu, ktorý má konať vo veci rozvodu Vášho manželstva, nemožno určiť podľa prvej vety ustanovenia § 92 Civilného mimosporového poriadku, je potrebné určiť miestnu príslušnosť súdu podľa jeho druhej vety. Preto ak návrh podávate Vy, tak miestnu príslušnosť súdu bude potrebné určiť podľa miesta trvalého pobytu Vašej manželky, nakoľko ona návrh nepodáva.

 

Hmotnoprávne predpoklady rozvodu manželstva

Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že súdy majú tendenciu skôr manželstvo zachovať, než rozviesť, pričom uvedené platí o to viac, ak z manželstva pochádzajú maloleté deti. Uvedené je legislatívne vyjadrené napríklad v ustanovení § 96 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku, podľa ktorého platí, že: „Súd vedie manželov k odstráneniu príčin rozvratu a usiluje sa o ich zmierenie.“

Na druhej strane, pokiaľ s manželkou chcete rozvod obaja a dôsledne pred súdom preukážete naplnenie hmotnoprávnych predpokladov rozvodu manželstva, ktoré sú uvedené v ustanovení § 23 ods. 1 zákona o rodine, súd by mal Vaše manželstvo rozviesť.

Podľa ustanovenia § 23 ods. 1 zákona o rodine pritom platí, že: „Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.“

 

Rodičovská dohoda

Okrem zhody manželov o tom, že obaja majú záujem o rozvod, konanie značne urýchli aj to, ak sa manželia vedia dohodnúť o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k ich maloletým deťom.

S konaním o rozvod manželstva je totiž obligatórne (povinne) spojené aj konanie o úprave pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode, čo vypláva z ustanovenia § 100 Civilného mimosporového poriadku, ktoré určuje: „S konaním o rozvod manželstva je spojené konanie o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode.“

Navyše aj podľa ustanovenia § 24 ods. 1 zákona o rodine platí, že: „V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.“

V praxi sa totiž neraz stáva, že manželia sa vedia zhodnúť na tom, že ich manželstvo chcú rozviesť, avšak prieťahy v konaní sa vyskytnú práve ohľadom výkonu rodičovských práv a povinností k ich maloletým deťom.

Ako sa v otázke správne pýtate, ak by ste sa s manželkou dokázali dohodnúť na výkone rodičovských práv a povinností k Vašim maloletým deťom na čas po rozvode manželstva, súdne konanie by sa tým mohlo značne urýchliť.

Pokiaľ ide o spomínanú rodičovskú dohodu ohľadom úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode, je potrebné uviesť, že takáto dohoda podlieha schváleniu súdom. Inak povedané, s manželkou sa môžete dohodnúť, avšak dohoda ešte musí byť schválená súdom a následne sa premietne do výroku súdneho rozhodnutia.

V zmysle ustanovenia § 24 ods. 3 zákona o rodine platí, že: „Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov. Dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná.“

V zmysle ustanovenia § 25 ods. 1 zákona o rodine platí, že: „Rodičia sa môžu dohodnúť o úprave styku s maloletým dieťaťom pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo; dohoda o styku rodičov s maloletým dieťaťom sa stane súčasťou rozhodnutia o rozvode.“

 

Doklady prikladané k návrhu na rozvod manželstva

Pokiaľ ide o návrh na rozvod manželstva, z hľadiska dokazovania ja potrebné súdu predložiť najmä sobášny list. Pritom ak z manželstva pochádzajú deti, je potrebné predložiť aj ich rodné listy. Ak manželia uzavrú rodičovskú dohodu, je potrebné predložiť ju na schválenie súdu, pretože v opačnom prípade, bez schválenia súdom, je nevykonateľná.

Ďalšie doklady závisia najmä od toho, akým spôsobom sa bude konanie vyvíjať. Napríklad ak by manželia neuzavreli rodičovskú dohodu, bolo by potrebné preukazovať najmä ich príjmy a výdavky a hlavne náklady na starostlivosť a výchovu maloletých detí.

 

Záver

Záverom je vhodné uviesť, že pre maximalizáciu hladkého a rýchleho rozvodu manželstva je vhodné vyhľadať pomoc odborníka (advokáta), ktorý môže prevziať zastupovanie jedného z manželov, prípade môže pomôcť so spísaním návrhu na rozvod, so spísaním rodičovskej dohody a pod.

Trápi vás "Postup pri rozvode manželstva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Postup pri rozvode manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, rada by som sa informovala o mojich možnostiach pri rozvode. Žijeme s manželom v rodinnom dome, ktorý si postavil ešte pred naším sobášom. V tom čase to bol len holodom, ktorý sme počas posledných 17 rokov spoločne zrekonštruovali a zariadili. Problematika spočíva v tom, že manžel v minulosti spôsobil nehodu, po ktorej utrpela iná osoba zranenia s trvalými následkami. Z obáv, že ho za to bude musieť finančne kompenzovať, prepísal dom na svoju sestru. Táto situácia pretrváva až do dnešného dňa. Máme spolu dve deti. Manžel si želá rozvod a vytrvalo na tom, aby som dom opustila, hoci vie, že nemám kam ísť. Aké sú prosím moje práva a aké možnosti mám k dispozícii v tejto situácii? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Postup pri rozvode manželstva

(odpoveď odoslaná: 23.02.2024)

Dobrý deň,
podľa toho, čo uvádzate, dom by sa nestal predmetom vyporiadania vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov ani v prípade, ak by ho toho času vlastnil stále váš manžel. Čo sa však predmetom vyporiadania stať môže sú všetky veci, ktoré ste do domu nakúpili, v prípade, ak ste niečo investovali zo spoločných peňazí na opravu domu alebo jeho zveľadenie, aj toto si viete v rámci vyporiadania uplatniť, a síce, aby váš manžel vrátil to, čo sa vynaložila počas trvania manželstva na jeho výlučný majetok. O tomto, napr. rekonštrukcia domu, však treba mať doklady, fotky ako to vyzeralo predtým a teraz. Nestačí len tvrdiť v prípade súdneho konania o vyporiadanie BSM. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Postup pri rozvode manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, pred dvoma rokmi sme s manželom uzatvorili manželstvo. Žijeme spolu v dome, ktorý je v jeho výlučnom vlastníctve a je na ňom úver. Máme 2 spoločné deti a momentálne som na materskej dovolenke. Manžel sa chce rozviesť a ja s deťmi nemám kam ísť. Ako mám postupovať v tejto situácii? Mám vôbec právo na nejaké peniaze?

Odpoveď: Postup pri rozvode manželstva

(odpoveď odoslaná: 19.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

V otázke neuvádzate kedy došlo k nadobudnutiu nehnuteľnosti - domu, v ktorom teraz bývate, aj keď úver je na meno manžela, je možné, že dom patrí do bezpodielového spoluvlastníctva, ale to by sme museli vedieť okolnosti jeho nadobudnutia.

Podotýkame, že vyplatená mzda patrí do bezpodielového spoluvlastníctva. 

V prípade rozvodu manžel nie je oprávnený Vás z domu vysťahovať.

Ak by sme vychádzali len z otázky bez ďalších informácií o nehnuteľnosti a teda že dom nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva, Vám vzniklo tzv. odvodené právo bývania v nehnuteľnosti na základe rodinnoprávneho vzťahu - manželského zväzku.

V prípade, že by Vás manžel chcel po rozvode vysťahovať, nemôže tak urobiť. K vysťahovaniu by mohlo dôjsť len na základe súdneho rozhodnutia, kde súd by manželovi určil povinnosť zabezpečiť Vám bytovú náhradu (náhradný byt alebo náhradné ubytovanie).

Pre vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva platia ust. Obč. zákonníka.

V prípade, že by nedošlo k dohode o vyporiadaní, potom súd v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva vychádza z ust. § 150 Občianskeho zákonníka (citujeme) :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Postup pri rozvode manželstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.