Máte
otázku?

Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitra
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Dobrý deň prajem, manžel bol predvolaný na dedičné konanie po otcovi. Chce sa vzdať dedičstva v prospech svojho brata aj to písomne oznámil (osobne sa nezúčastnil konania je ŤZP), že sa vzdáva dedičstva v prospech svojho brata. Dedičné konanie sa preložilo, nakoľko notárka povedala, že nestačí to písomné vyjadrenie ale musí aj splnomocnenie dať bratovi, aby ho zastupoval. Nie je nám jasné, prečo splnomocnenie, keď že sa vzdáva dedičstva a hlavne nechceme aby manžel platil dedičné trovy. Veľmi pekne ďakujem za radu ,ako máme postupovať. S pozdravom a prianím pekného dňa.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Dobrý deň,

dedič má právo vzdať sa dedičstva v prospech druhého dediča, notár v takomto prípade potrebuje riadny doklad, k tomuto vzdaniu sa, nakoľko ide o závažnú vec. List notárovi obyčajne nestačí. Notári to najčastejšie riešia formou splnomocnenia jedného dediča druhým. Toto splnmocnenie sa založí do dedičského spisu. Podpis by mal byť úradne overený (notári to vyžadujú). V splnomocnení sa priamo môžu dohodnúť, že všetky trovy bude uhrádzať splnomocnený brat.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň,
prosím Vás, môžem sa vzdať dedičského podielu po mojej nebohej sestre v prospech svojho vnuka? Teda, že pri dedičskom konaní by tento podiel zdedil môj vnuk, nie ja alebo môj syn? Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.01.2022)

Dobrý deň, ako dedič sa môžete vzdať svojho dedičského podielu iba v prospech iného dediča v rámci dedičského konania. Nemôžete tak urobiť v prospech toho, kto účastníkom dedičského konania nie je. Váš vnuk predpokladám, že nie je účastníkom dedičského konania po Vašej sestre. Čo však môžete urobiť je, že zdedený podiel následne po právoplatnom skončení takéhoto dedičského konania Vášmu vnukovi darujete. Pokiaľ sa vo Vašom prípade jedná o zdedenie podielu na nehnuteľnosti, darovacia zmluva musí byť písomná, nakoľko vlastnícke právo k  nehnuteľnostiam sa nadobúda až vkladom do katastra nehnuteľností. Darovaciu zmluvu Vám vie spísať ktorýkoľvek advokát. Súčasne uvádzam, že podpis prevodcu (darcu) na darovacej zmluve musí byť overený či už notárom alebo na matrike. V prípade, ak budete chcieť s tým pomôcť, dajte mi vedieť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, po smrti matky sme sa s bratom vzdali bytu v prospech otca, teraz si otec našiel priateľku, ktorá sa snaží rozhodovať zaňho a obávam sa aj o to čo bude s bytom, je možné naše rozhodnutie s bratom ešte nejako zmeniť a napísať byt späť na všetkých troch?

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.12.2021)

Dobrý deň,
predpokladám, že dedičské konanie je už ukončené právoplatne. V takom prípade jedinou cestou ako opäť získať podiely na nehnuteľnosti je, že by Vám otec daroval po 1/3 podielu na byte. Domáhať sa takého podielu inou cestou nie je možné. Ak ste sa totiž v dedičskom konaní dohodli, že celá nehnuteľnosť bude jeho, touto dohodou ste viazaný.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň,
ja a manželka vlastníme rodinný dom rovnakým podielom. Máme dvoch synov. Prvonarodený syn sa dohodol s bratom, že mu vyplatí určitú čiastku, aby sa vzdal dedičstva domu. Chce, aby sme prepísali naňho rodinný dom a on sa postará o nás do konca života tak, že môžeme v rodinnom dome bývať. Otázka znie, či máme synovi darovať dom počas života alebo až keď jeden z nás zomrie. Chceme najlepšie riešenie. Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.11.2021)

Dobrý deň,

rozhodnutie o darovaní rodinného domu Vášmu prvorodenému synovi je výlučne na Vás. Ak sa rozhodnete počas života na syna prepísať tento dom, potom už nebude môcť byť tento dom predmetom dedičstva po Vás a Váš druhý syn nebude mať nárok na žiadny podiel k domu v dedičskom konaní. Ak by ste rodinný dom počas života nepreviedli na syna, v dedičskom konaní by v rámci prvej zákonnej dedičskej skupiny dedili Vaše deti (a žijúci manžel) a to rovným dielom. V dedičskom konaní sa môžu dedičia dohodnúť o spôsobe vyporiadania aj tak, že dedičstvo pripadne jednému z nich s povinnosťou výplaty voči ostatným dedičom.

Rozhodnutie je na Vás. Ak by ste sa však predsa rozhodli dom v celosti bezodplatne počas života previesť na prvorodeného syna, potom v prípadnom dedičskom konaní by došlo k započítaniu tohto daru na dedičský podiel obdarovaného syna. Ak chcete v dome ostať bývať, odporúčam Vám spísať okrem darovacej zmluvy aj zmluvu o zriadení vecného bremena v podobe práva doživotného bývania a užívania domu. V prípade ak by Vám Váš syn chcel poskytnúť pomoc pri starobe alebo chorobe, odporúčam tento záväzok uviesť v osobitnej zaopatrovacej zmluve.

Môj názor je, že by ste si to mali nechať napísané na seba, pretože už veľakrát som videl, že to 'opatrovanie' skončilo pomerne skoro po prevode vlastníctva. Považujem to za také obchodovanie. Druhému synovi nevznikol žiaden nárok na dedičstvo, pretože ste ešte nezomreli. Ak by syn chcel niečo investovať do domu, to sa dá pekne ošetriť zmluvou medzi Vami a ním. Táto zmluva bude potom záväzná aj pre prvorodeného syna.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň. Mám otázku na Vás : beží dedičské konanie, ukončené ešte nie je. Jeden dedič sa vyhlásením vzdal podielu v prospech iného. Môže toto vyhlásenie zobrať nazad? Ako som písal právoplatne to konanie stále nie je uzavreté. Moc krát ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.10.2021)

Dobrý deň,
to závisí od toho akým spôsobom a v akom štádiu spravil toto vyhlásenie. Ak to bolo v rámci konverzácie na pojednávaní a nebola ešte uzatvorená dedičská dohoda, teoreticky je možné svoj postoj ešte zmeniť, nakoľko dedičská dohoda sa ešte len bude uzatvárať a podpisovať. Na druhej strane pri prísnom posudzovaní po právnej stránke, ak by bolo preukázateľné, že ste už raz uzatvorili dohodu, hoci ústne a teraz čakáte na schválenie notárom, je postup zložitejší. Stretol som sa aj s prípadmi, kedy notár vzal takú dohodu na vedomie a schválil ju. Aj ústna dohoda dedičov môže byť totiž zaväzujúca.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň,
blíži sa dedičské konanie a manželove dcéry z prvého manželstva a ja sme sa dohodli, že budem jediným dedičom bytu. Dcéry sú dospelé, dobre zabezpečené, žijúce v cudzine. Čo musíme urobiť,
, aby to bolo aj právne ošetrené na dedičskom konaní a nevznikli ani v budúcnosti žiadne nároky z ich strany a ani zo strany ich deti? Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.08.2021)

Dobrý deň, ako sme už písali v mnohých našich odpovediach v tejto veci, je potrebné, aby dcéry poručiteľa spísali splnomocnenie, z ktorého textu bude vyplývať, že sa vzdávajú dedičstva v prospech Vás a to bez nároku na výplatu podielu v €. Aj keď zo zákona nevyplýva, že podpis musí byť overený, notári overenie podpisu dcér poručiteľa budú vyžadovať, lebo ide o závažný úkon. Ide o to, aby toto splnomocnenie nebolo napadnuteľné.

Text splnomocnenia by sa mal nachádzať aj na stránke notárskeho úradu resp. splnomocnenie Vám bude zaslané samotným notárom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň,
potreboval by som tlačivo na odrieknutie dedičstva prospech brata. Ďakujem. Tibor

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.08.2021)

Dobrý deň,
pojem odrieknutie dedičstva Občianky zákonník nepozná. Pozná len pojem odmietnutie dedičstva a pojem vzdanie sa dedičstva.

Treba uviesť, že odmietnutie dedičstva v podstate znamená, ako keby ste sa smrti poručiteľa ani nedožili, a teda nededili by ste ani aktíva a nezodpovedali by ste za dlh poručiteľa v žiadnom rozsahu. To platí aj pre prípad, že by sa v budúcnosti našiel ďalší majetok poručiteľa, ktorý vzhľadom na okolnosť, že by ste dedičstvo odmietli, by ste sa už o novoobjavený majetok nemohli uchádzať.

Vzdať sa dedičstva možno len v prospech iného dediča, nie osoby, ktorú by ste si sám vybrali a ktorá nie je dedičom v konkrétnom dedičskom konaní po poručiteľovi. Ako sme už uviedli v našich predchádzajúcich odpovediach, na toto nepostačuje listina z Vašej strany, ale je potrebné splnomocnenie v prospech Vášho brata, kde bude táto otázka vzdania sa dedičstva v prospech brata uvedená. Notári, keďže ide o závažnú otázku dedenia majetku po poručiteľovi, vyžadujú, aby Váš podpis na splnomocnení v prospech brata bol úradne overený. Netreba zabudnúť v splnomocnení uviesť, že sa vzdávate ako aktív, tak aj pasív dedičstva v prospech brata a to s tým, že všetky náklady spojené s dedičským konaním bude znášať splnomocnený brat.

V tomto smere Vám bude zo strany notár úradu zaslané prísl. splnomocnenie.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň,
brat sa vzdal dedičstva v prospech mňa brata pred 4 rokma a teraz chce peniaze z predaja a vraj napadne dedičské konanie. Je to možné, on sa vzdal v prospech mňa kvôli jeho exekúcii. Milan

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2021)

Dobrý deň,  v otázke neuvádzate, či v rámci dedičského konania sa Váš brat vzdal podielu na dedičstve s povinnosťou výplaty v prípade predaja nehnuteľnosti alebo bez povinnosti výplaty.

Pre zrozumiteľnejšie vysvetlenie ide o to, či ste mu povinný vyplatiť podiel na dedičstve, ktorého sa on vzdal, v prípade jeho predaja alebo nie ste povinný mu nič vyplácať. Toto musí vyplývať z dedičského rozhodnutia. Uvádzame tiež, že na tomto skutkovom základe nie je možné žiadať o obnovu dedičského konania.
Ak nie ste povinný na základe dedičského rozhodnutia bratovi nič vyplácať, nemôže teraz žiadať obnoviť dedič. konania a Vy nie ste mu povinný nič vyplácať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, že keď som sa vzdala dedičstva v prospech sestry z polovice domu, či je to možné vziať späť a zrušiť to, keďže ju chcem vyplatiť z jej polovice, ktorú som jej vlastne nechala pri dedičskom konaní.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.05.2021)

Dobrý deň,  z otázky usudzujeme, že dedičské konanie je právoplatne ukončené.

Ak je to tak, potom obnova dedič. konania nie je možná. Ak ste sa vzdali svojho podielu na dedičstve v prospech sestry, zrejme bez povinnosti výplaty vo Váš prospech ako ustupujúcej dedičke, potom riešením je len, aby sestra Vám darovala podiel na dome.  Možnosťou je, aby ste podiel na dome od nej odkúili.

Riešenie teda bude závisieť od dohody so sestrou, ale v prípadnom súdnom spore, aby Vám vrátila Váš dedičský podiel, ktorého ste sa vzdali v jej prospech by ste neboli úspešná, súd by žalobu zamietol.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň,
po smrti matky sme sa so súrodencami dohodli, že jej dom bude prepísaný na mňa, s tým, že súrodencov vyplatím. Sestra sa po dedičskom konaní rozhodla, že svoju čiastku nechce vyplatiť, že mi to daruje. Ona ale tento akt nechce nijak zdokumentovať. Prosím, poraďte mi, môže ma to nejak do budúcna ohroziť, ak to nijak právne neošetríme? Môže si tie peniaze neskôr vymáhať? A ak, tak akou formou to urobiť? Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.05.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že v dedičskom konaní ste spolu so sestrou nadobudli RD, pričom sestra oznámila po dedičskom konaní, že Vám svoj podiel daruje, ale listinu o tomto úkone nechce nateraz spísať.

Ak je sestra podiel. spoluvlastníkom RD, potom je možnosťou od nej jej podiel odkúpiť alebo sestra Vám môže svoj podiel darovať. K darovaniu podielu na RD však sestru donútiť právne nemôžete.

Usudzujeme, že Vy ako dedička užívate celý RD spolu so svojou rodinou, teda sestra ako podiel. spoluvlastník RD neužíva. V tomto smere uvádzame, že keďže užívate aj jej podiel na RD, sestra od Vás môže vyžadovať úhradu nájomného za užívanie podielu na RD, ktorý je aj v jej vlastníctve.

Zrejme ide o čerstvú udalosť /dedičské konanie/, odporúčame vo veci zistiť stanovisko sestry a dospieť k dohode o vyporiadaní RD, aby tento bol výlučne vo Vašom vlastníctve, či už na základe kúpnej zmluvy alebo darovacej zmluvy.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Mám dve dcéry. Jednej som darovala byt, keď sa vydávala a druhá dcéra dostane môj druhý byt, v ktorom bývam. Chcem to zabezpečiť, aby po mojej smrti ho dostala celý. Čo môžem urobiť ešte počas môjho života?

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.05.2021)

Dobrý deň, vo vami uvedenom prípade sú dve možnosti :

1./ Uzatvorenie darovaej zmluvy za života v prospech dcéry s tým, že bude zriadené vecné bremeno vo váš prospech - právo doživotného bývania v byte. Výhodou tohto riešenia je to, že byt nebude predmetom dedenia a dcéra ušetrí na poplatkoch v dedič. konaní.

2./ Druhou možnosťou je spísanie závetu v prospech dcéry, ktorej chcete byt odkázať s tým, že v závete uvediete, že žiadate započítanie daru - bytu, ktorý ste už darovali dcérev a to v súlade s ust. § 484 Obč. zákonníka a to z dôvodu, že darovanie bytu nie je obvyklým darom.

Na spísanie závetu odporúčame kontaktovať notára, kde budete mať právnu istotu správnosti spísania závetu.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň,
prosím Vás, chcem kúpiť pozemek po zosnulej romke,  má 8 deti, ktorý sa nevedia dohodnúť, tak som im navrhol sumu, ktorá im vyhovuje, ale ešte neprebehlo súdne konanie, pozemok je na mene zosnulej.
Ako mám prosím postupovať ? Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.03.2021)

Dobrý deň, dedičom nedávajte vopred žiadne peniaze.

Najviac by ste dedičom pomohli, keby zistili, ktorý notár bude viesť dedičské konania. Toto sa dá zistiť v rozvrhu práce prísl. okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska poručiteľky v čase úmrtia a dátumu úmrtia. Treba hľadať v rozvrhu práce prísl. okresného súdu a kontaktovať následne notára, aby vytýčil termín dedič. konania.

Najjednoduchšie z Vášho hľadiska by bolo, keby pozemok nadobudol len jeden dedič s tým, že ostatným by následne po predaji pozemku Vám tento dedič vyplatil ostatných ustupujúcich dedičov ich podiel na pozemku v €.

Kúpnu zmluvu s dedičom odporúčame nechať spísať advokátovi.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem sa poradiť, že keď mi zomrela matka sestry sa vzdali prospech mňa dedičstva a zdedila som aj dlhy aj byt, bolo to v roku 2016 a teraz zomrela jej mama teda moja babka, budeme dediť všetci súrodenci alebo iba ja, keď sa vzdali dedičstva, keď zomrela naša mama? Ďakujem za info.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.03.2021)

Dobrý deň,
vzdanie sa dedičstva Vašimi sestrami po  Vašej mame znamená, že sestry sa vzdali dedičstva v konkrétnom dedičskom konaní po konkrétnom poručiteľovi, Vašej mame a teda nie po starej matke

Dedičské konanie po  Vašej starej mame je samostatným dedičským konaním a preto dedičmi budú aj Vaše sestry. V dedičskom konaní môže samozrejme dôjsť tiež k tomu, že sestry sa vzdajú dedičstva vo Váš prospech.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Moja babka prednedávnom zomrela a bude po nej dedičské konanie. Dediť bude môj otec a jeho brat, avšak môj otec sa chce vzdať dedičstva v prospech mňa. Prosím Vás aké dokumenty k tomu budem potrebovať a ešte k tomu je môj otec aj v zahraničí a momentálne nevie prísť na Slovensko, bude súd akceptovať aj notára z ČR?
Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.03.2021)

Dobrý deň, Váš otec ako dedič sa nemôže vzdať podielu na dedičstve vo Váš prospech, keďže Vy nie ste účastníkom dedič. konania. Vzdať sa podielu na dedičstve môže len v prospech iného dediča.

Následne Váš otec Vám bude môcť Vám darovať podiel na nehnuteľnosti na základe osobitnej zmluvy. Darovaciu zmluvu Vám môže spísať advokát.
Keďže Váš otec je v zahraničí, v záujme urýchlenia konania bude potrebné, aby niekoho splnomocnil na zastupovanie v dedič. konaní. Splnomocnenie môže udeliť aj Vám ako svojej dcére, prípadne splnomocnenie udeliť advokátovi.

Ktorý notár bude dedičstvo prejdnávať môžete zistiť podľa rozvrhu práce príslušného okresného súdu miesta trvalého bydliska Vašej babky v čase úmrtia a dátumu úmrtia. Zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlvosti SR.

Vo veci môžete v prípade záujmu kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať ako to prebieha v dedičnom konaní v prípade, že dedičom je maloletá osoba. V priebehu dedičného konania je maloletá osoba informovaná, že je dedičom? Po dosiahnutí 18tich narodenín je potom druhé dedičné konanie? Je možné, aby mňa ako maloletého dediča nejak vynechali bez môjho vedomia?

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.03.2021)

Dobrý deň,
nie je to možné, aj keď ste maloletá, prostredníctvom opatrovníka ste schopná nadobudnúť do svojho výlučného vlastníctva majetok. Tzn. že nebude potrebné po dosiahnutí 18 rokov veku opakovať dedičské konanie. Aj keď máte 15-16 rokov, získate napríklad spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti. Budete riadne zaevidovaný na liste vlastníctva (napriek tomu, že nemáte 18).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, po smrti môjho otca, som sa vzdala dedičstva jeho podielu pri dedičskom konaní. Moja matka ešte žije, ale môj brat sa bojí, že po smrti mojej matky budem dediť z jej podielu. Chcem sa vzdať aj dedenia podielu mojej matky. Ako mám postupovať? Stačí mi vlastnoručne napísať, že sa vzdávam dedičstva a mám to ísť dať overiť k notárovi, alebo súdne poslať? Ďakujem pekne, za odpoveď.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.02.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že by ste sa chceli vzdať podielu na dedičstve pre prípad úmrtia Vašej matky.

Vzhľadom na okolnosť, že Vaša matka žije,  nemôžete sa vzdať podielu na dedičstve v prípade jej úmrtia, ktoré nastane v budúcnosti. Naviac dnes nie je jasné, čo bude predmetom dedenia, keďže Vaša mama môže so svojim majetkom disponovť podľa svojho uváženia. Je to Vaše oprávnenie dediť a nie ste povinná sa dedičstva vzdať ani keď matka zomrie. Vzdať sa dedičstva môžete až následne a to za náhradu, teda že Vám brat vyplatí v eurách napr. Váš podiel na nehnuteľnosti alebo sa vzdáte dedičstva v prospech brata bez povinnosti výplaty Vám.

Riešením je, aby Vaša mama svoj majetok, zrejme ide nehnuteľnosť, darovala bratovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chceli by sme sa spýtať budeme mať dedičské konanie po babke. Vlastnila dom a nevysporiadané pozemky. Chceli by sme sa vzdať dedičstva tak aby nám bol vyplatený podiel. Keďže to chcú predať cez realitnú kanceláriu. Aký zákon by sme mali použiť, aby nám bolo vyhovené alebo ako máme postupovať?
Ďakujeme za odpoveď pekný deň.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.01.2021)

Dobrý deň,
ak chcete prenechať svoj dedičský podiel jednému alebo viacerým dedičom, s tým aby Vám vyplatili hodnotu Vášho podielu, tak toto je najjednoduchšie spraviť dedičskou dohodou v rámci dedičského konania. S takou dohodou však musia súhlasiť všetci dedičia a najmä dohodnúť sa na hodnote Vášho dedičského podielu, ktorý Vám má byť vyplatený. Ak sa však nedohodnete, notár nebude mať inú možnosť ako vyporiadať dedičstvo spôsobom, že každému prikáže jeho zákonný dedičský podiel.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, dovolíme si Vás kontaktovať a požiadať o odpoveď na otázku k dedičskému právu. V lete nám zomrela matka a čaká nás dedičské konanie. Dediť jej polovicu by mal po správnosti otec, ktorý žije. Je možné, aby otec zdedený majetok po matke hneď pri prvom pojednávaní daroval deťom a vyhol sa plateniu dane z dedičstva ? Podľa čoho sa vlastne daň z dedičstva vypočíta ?
Za odpoveď veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.10.2020)

Dobrý deň,
úvodom poznamenávame, že daň z dedičstva bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004, takže žiadnu daň z dedičstva nemôžete ani platiť.

Z otázky predpokladáme, že v dedičskom konaní ide aj o nehnuteľnosť, ktorá bola v bezdpodielovom spoluvlastníctve manželov /BSM/.

Pokiaľ chcete, aby podiel po matke, ktorý bude predmetom dedenia, vec môžete riešiť tak, že otec sa vzdá dedičstva v celosti a potom dediť podiel matky budú len deti, alebo len niektoré z nich podľa dohody dedičov v dedičskom konaní a to s povinnosťou výplaty ustupujúcim dedičom alebo bez povinnosti výplaty. T.j.: otec nemusí deťom darovať predmetný majetok v tom smere, že počas dedič. konania bude spísaná darovacia zmluva; otec sa vzdá svojho podielu na dedičstve v prospech ostatných dedičov, teda Vás ako detí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, po švagrovej smrti sa sestra so svojim synom vzdali dedičstva (bytu) v prospech svojej dcéry s právom doživotného užívania matky. Po dvoch rokoch začala dcéra chodiť domov opitá a napádala matku, ktorá musela zavolať políciu. Dcéra sa teraz matke vyhráža, že prestane platiť pôžičku, a že byt prenechá exekútorovi. Má jej mama (aj so synom) nejakú šancu zrušiť vzdanie sa dedičstva v jej prospech? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.09.2020)

Dobrý deň,
predpokladám, že rozhodnutie o dedičskom konaní, a teda rozhodnutie o schválení dedičskej dohody je už právoplatné. Toto rozhodnutie je pre nich záväzné.

Bohužiaľ v takých prípadoch ani s ohľadom na zmenu správania "obdarovanej" dedičky nie je možné zmeniť dedičskú dohodu. Dedičská dohoda je špecifickým právnym inštitútom. Hoci de facto ide o darovanie dedičského podielu inému, nie je možné pre takéto situácie požadovať vrátenie daru.

Ak by byt "prenechala" exekútorovi, budú môcť (matka alebo syn) nadobudnúť vlastnícke právo k bytu na dražbe nehnuteľnosti (ak tomu súdny exekútor pristúpi).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň,
ja mám len jednoduchú otázku, pred 10 rokmi som sa vzdala dedičstva, išlo o polovicu domu - môj podiel dostal môj brat, teraz by sme to už chceli vysporiadať, dá sa znovu otvoriť dedičstvo, alebo mi svoj podiel musí brat darovať, čo je lepšie, alebo čo sa dá spraviť. Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.09.2020)

Dobrý deň,
ak ste sa v dedičskom konaní vzdali svojho podielu na dedičstve, rozhodujúce je to, či brat bol povinný Vám vyplatiť podiel na dedičstve ako ustupujúcemu dedičovi alebo táto povinnosť brata nebola dohodnutá v dedičskom konaní.

Ak ste sa vzdali podielu na dedičstve v prospech brata bez povinnosti výplaty Vám ako ustupujúcemu dedičovi, potom nemôžete právnou cestou od brata žiadať vyplatenie podielu na dedičstve.

Iná vec je, ak by Vám brat daroval podiel na nehnuteľnosti a to na základe darovacej zmluvy. Ale právne vynútiť darovanie podielu na RD nie je možné.

Záver : Brat Vám môže darovať podiel na nehnuteľnosti.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Po 50-tich rokoch od smrti starého otca sme otvorili dedičské konanie. Jednalo sa výlučne o pôdu a dedili sme traja. Po jeho ukončení, pred piatimi rokmi, aby sa pôda ďalej netrieštila, notárka zapísala mňa ako vlastníčku s povinnosťou ich v prípade predaja vyplatiť. Tým pádom som zverejnená na katastrálnom portály ako vlastníčka. Mám s tým samé problémy, a tak by som chcela, aby tam bol zapísaný namiesto mňa ktorýkoľvek z bratov aj za cenu vzdania sa svojho podielu. Ako sa to dá urobiť a čo ak ani oni s tým nebudú súhlasiť? Dali by sa tieto podiely pozemkov darovať napr. štátu?

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.04.2020)

Dobrý deň, najjednoduchšie by zrejme bolo, keby sa Vám ich podarí predať, vyplatiť súrodencov a celá záležitosť by bola ukončená pre vás všetkých. Vo väčšine lokalít je možné nájsť poľnohospodárov alebo lesníkov, ktorý vykupujú drobné časti pozemkov. Hoci je štát v niektorých pohľadoch súkromnoprávnym subjektom, nie je možné tomuto subjektu hocičo darovať. Štát má obmedzené možnosti nadobúdania vlastníckeho práva. Rovnako ak by ste pozemky darovali komukoľvek, mohlo by to vyvolať medzi ostatnými dedičmi spor, že ste ich svojím konaním pripravili o svoj podiel na pozemkoch. Prevod vlastníckeho práva na jedného z nich by bol možný, avšak je potrebné zohľadniť to, že podľa uznesenia notára Vy ste zaviazaná na plnenie v budúcnosti. Tzn. že ak by druhý dedič následne pozemky predal, nebol by touto povinnosťou viazaný. Vyžadovalo by to dohodu medzi dedičmi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku ohľadom dedičského konania. Po otcovi ostalo 5 deti a manželka, ktorí dedia dom a ostatný majetok. Jedno z deti sa chce vzdať svojej časti domu v prospech súrodencov, ale ostatný majetok zdediť chce. Moja otázka znie, aké podklady, dokumenty, overenia k tomuto úkonu treba, stačí ísť len k notárovi alebo je potrebné aj dačo iné ?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.02.2020)

Dobrý deň, 
vo Vami uvedenom prípade ohľadom podielu dediča na nehnuteľnosti je možné aj takéto riešenie, že dedič sa svojho podielu na dome vzdá v prospech ostatných dedičov nehnuteľnosti  a to s finančnou náhradou alebo bez finančnej náhrady za jeho podiel. Ostatný majetok, ktorý bude predmetom dedenia bude samozrejme dediť buď na základe dohody dedičov alebo podľa dedičských podielov zo zákona.
V podstate teda ide o dohodu dedičov o vyporiadaní dedičstva v zmysle ust. §  481 a nasl. Obč. zákonníka, ktorej dohode dáva prednosť aj samotný zákon (citujeme) :
"§ 481 : Ak je len jeden dedič, potvrdí mu súd, že dedičstvo nadobudol.
§ 482
(1) Ak je viac dedičov, vyporiadajú sa na súde medzi sebou o dedičstve dohodou.
(2) Ak dohoda neodporuje zákonu alebo dobrým mravom, súd ju schváli.
§ 483 : Ak nedôjde k dohode, súd potvrdí nadobudnutie dedičstva tým, ktorých dedičské právo bolo preukázané."


Odpoveď na Vašu otázku je tá, že je potrebné dostaviť sa na dedičské pojednávanie a uzatvoriť dohodu o dedičstve.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, pán Ficek, prosím o info:
Po prastarom otcovi sme objavili ešte neprededený urbár -spoločnú nehnuteľnosť. Mal dve deti. Syn zostal na Slovensku - z jeho rodinnej vetvy pochádzam aj ja. Dcéra sa vysťahovala do USA v. R 1921 kde sa vydala a kde žijú jej právni nástupcovia, na ktorých ale nemám kontakt. Dá sa toto novoobjavené dedičstvo predediť v 1/2 pre slovenských dedičov a druhu polovicu nepredediť? Nechať ju otvorenú pre dedičov z USA?
Prosím o Vás právny názor, prípadne radu ako ďalej. Dá sa to vôbec nejako predediť? Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.01.2020)

Dobrý deň, v prípade, že sa objavil nový majetok, ktorý nebol predmetom pôvodného dedičského konania, je ho možné (a z pohľadu viacerých iných aspektov aj nutné - napríklad prípadný prevod nehnuteľnosti na inú osobu) predediť. Novoobjavený majetok sa však musí v konaní posudzovať ako celok. Nie je možné, aby konanie prebiehalo o tejto veci iba sčasti, a to napríklad takým spôsobom, že vo vzťahu iba k jednej vetve dedičov. Ak podáte návrh na dodatočné dedičské konanie, notár bude v konaní postupovať aj v súčinnosti s dedičmi, ktorí prichádzajú do úvahy v USA. Samozrejme v takom prípade je vhodné pre urýchlenie celého konania, aby títo dedičia, dedičia z USA, boli zastúpení na Slovensku právnym zástupcom, ktorý sa bude zúčastňovať pojednávaní, preberať ich zásielky...  V rámci dedičského konania je možné s nimi uzatvoriť dedičskú dohodu, kde by sa napríklad za odplatu alebo aj bezplatne vzdali svojho podielu v prospech iného dediča. Právny poriadok neumožňuje vykonať dedičské konanie iba o časti dedičského práva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň,
prosím Vás o radu/odpoveď na nasledujúcu situáciu:
Moja mama si zobrala otca, z ktorého prvého manželstva mal otec 3 synov. S mojim otcom ma mama 3 dcéry. Po otcovej smrti pri dedičskom konaní bol byt rozdelený nasledovne: 3/4 patria mame, 1/4 sestre, lebo v čase smrti môjho otca nebola plnoletá. Všetky ostatné deti (aj z otcovho 1. aj 2. manželstva) sa nároku na dedičstvo vzdali až na jedného otcovho syna z 1. manželstva - oficiálne sa vzdal, ale po dohode mu moja mama vyplatila jeho podiel (cca 5000 e), od čoho ma mama doklad - prevod peňazí do banky s jeho podpisom a čestným prehlásením o prijatí. 
Týmto objasnením situácie sa dostávam k otázke, na ktorú potrebujeme vedieť odpoveď a to je, či syn z otcovho 1. manželstva, ktorý bol vyplatený, ale ma na našej adrese uvedený trvalý pobyt (býval u nás prechodne jedno obdobie cca pol roka), má v budúcnosti nárok sa do bytu nasťahovať, keďže tam ma trvalý pobyt.  Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.10.2019)

Dobrý deň, 

v otázke uvádzate, že syn vášho otca sa v dedičskom konaní vzdal podielu na dedičstva  a na základe dohody mu vaša mama vyplatila 5000 €.

Zrejme otázka vyplatenia sumy 5000 € ako ustupujúcemu dedičovi nebola predmetom dedičského uznesenia a teda v právnom slova zmysle na túto sumu ani nemal nárok a vaša mama mu nebola povinná sumu vyplatiť 5000 € ak ju k tomu nezaväzovalo dedičské uznesenie.  

Z uvedeného vyplýva, že syn vášho otca z jeho 1. manželstva nie je vlastníkom nehnuteľnosti.

Samotné prihlásenie občana na trvalý pobyt v súlade s ust. § 3 ods. 3 zákona o hlásení pobytu občanov nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má len evidenčný charakter.

Na vašu otázku či má právo nasťahovať s do bytu, kde má hlásený trvalý pobyt, odpoveď je, že nemá právo sa tam nasťahovať, keďže nie je vlastníkom, spoluvlastníkom a ani nemá žiadnu zmluvu o nájme, ktorá by ho na uvedené užívanie nehnuteľnosti oprávňovala.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím Vás chcem sa vzdať svojho podielu dedičstva z bytu v prospech sestry. Rodičia sú ešte žijúci. Polovicu bytu idú prepísať na sestru nakoľko s nimi žije a stará sa o nich. Druhá polovica ostáva rodičom. Tam ostávame dedičia ja, sestra a brat. Ja chcem svoj podiel už teraz prenechať sestre. Dá sa niečo spísať u notára, aby to bolo už písomne dane, že môj podiel prenechávam sestre? S bratom sa chce sestra dohodnúť o vyplatení. Jedna sa iba o môj podiel z bytu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.10.2019)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že vaši rodičia žijú a polovicu bytu chcú darovať vašej sestre. 

Právne ošetriť váš zámer, teda aby ste sa vzdali dedičstva v prospech vašej sestry, pričom rodičia žijú, nie je možné. Vec sa má tak, že predmetom dedenia je majetok, ktorý bol vo vlastníctve poručiteľa ku dňu jeho úmrtia a vzdať sa dedičstva vopred nie je možné a to z dôvodu, že neviete čo bude predmetom dedenia a súčasne podľa ust. § 574 ods. 2 Obč. zákonníka platí, že "dohoda, ktorou sa niekto vzdáva práv, ktoré môžu vzniknúť až v budúcnosti, je neplatná."

Pokiaľ ide o vyplatenie podielu z budúceho dedičstva bratovi alebo vám zo strany sestry, teda z prípadného budúceho podielu na byte v prípade dedenia, rovnako to nie je možné, keďže vaša sestra nie je vlastníkom bytu a rovnako váš brat sa nemôže vopred vzdať svojho podielu na budúcom dedičstve, keďže dedičstvo právne neexistuje.

O dedičstvo ako majetok, ktorý bude predmetom dedičského konania pôjde až v prípade, že jeho vlastník zomrie.

Riešením vašej situácie, ak by ste sa chceli stať výlučným vlastníkom celého bytu, by bolo spísanie darovacích zmlúv, kde rodičia by vystupovali na strane darcov a vy ako 3 deti na strane obdarovaných. Následne vaši súrodenci - brat a sestra - by vám predali ich podiely na byte a stanete sa výlučnou vlastníčkou bytu.  Netreba zabudnúť na zriadenie vecného bremena v prospech vašich rodičov (právo doživ. bývania v byte).

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom spísania zmlúv.

 

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, Chcel by som Vás požiadať o radu ako najefektívnejšie previesť nehnuteľnosť v súčasnom vlastníctve rodičov (obaja žijú) na mňa. Mám sestru. Dohoda so sestrou je možná. Chcem sa vyhnúť dedičskému konaniu na spomínanú nehnuteľnosť resp. chcel by som dostať nehnuteľnosť do vlastníctva (rodičia súhlasia aj sestra) a presťahovať sa do nej po založení vlastnej rodiny. Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.04.2019)

Dobrý deň, postupovať je možné dvoma spôsobmi. Buď Vám rodičia nehnuteľnosť darujú s tým, že v budúcom dedičskom konaní po nich bude hodnota daru započítaná na Váš dedičský podiel, a tým pádom dorovnané dedičské podiely Vašej sestry a Vás. Druhou možnosťou je, že Vám nehnuteľnosť predajú. V tomto prípade sa hodnota tejto veci nezapočíta na Váš dedičský podiel a preto je vhodné, aby časť kúpnej ceny bola určená Vašej sestre ako kvázi vyplatenie jej dedičského podielu. Ani v jednom prípade by nehnuteľnosť nebola už predmetom dedičstva. Pri druhej možnosti by ste si zároveň mohli vziať hypotekárny úver za účelom zaplatenia kúpnej ceny nehnuteľnosti a jej prípadnej rekonštrukcie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, po úmrtí mojej mamy /vdovy/, ktorá zomrela vo februári 2019 budeme mať dedičské konanie. Sme dve sestry. Do dedičstva sa zahrňa iba dvojgarzónka v Petržalke v pôvodnom stave. Dediť budeme rovným dielom. Ja chcem svoju polovicu dať synovi, ktorý by vyplatil z druhej polovice moju sestru. Keďže si potrebuje vybaviť hypotéku, /predpokladám, že list vlastníctva by mal byt na neho napísaný/. Prosím preto o radu ako to právne poistiť, aby sestra mala istotu, že dostane peniaze a nevznikli zbytočné pochybnosti, že ju chcem o dedičstvo pripraviť. Alebo to riešiť predajom na syna? Byt je v osobnom vlastníctve mojej mamy viac ako 15 rokov. Platili by sme daň z predaja ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Riešením vo Vami uvedenom prípade je, aby sa Vaša sestra vzdala svojho podielu na dedičstve vo Váš prospech s tým, že sa zaviažete, že v dohodnutej dobe jej vyplatíte jej podiel na dedičstve, pričom by ste mali brať do úvahy okolnosť, v akom časovom horizonte vie Váš syn vybaviť úver.

Vy následne predate synovi byt a kúpnu cenu uhradí Váš syn cez úver, ktorý bude slúžiť na vyplatenie Vašej sestry v dedičskom konaní, teda vyplatíte Vašej sestre jej podiel v dedičskom konaní.

Podľa ust. zákona o dani z príjmov platí, že príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov je od dane oslobodený, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (alebo poručiteľov),

T.j.: Z uvedeného vyplýva, že nakoľko Vaša pani mama vlastnila byt viac ako 15 rokov a Vy ste jej priamym dedičom, v prípade predaja predmetného bytu Vášmu synovi aj pred uplynutím doby 5 rokov od nadobudnutia dedičstva nebudete platiť daň z príjmu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň! Ako mám postupovať pri nájdenom majetku po babke, ktorá zomrela v r. 1964 a /dedičské konanie t.r/ teraz sme našli pozemky, ktoré neboli v dedičskom konaní? Babka mala dve dcéry, ktoré žili v Maďarsku a po smrti svojej matky sa zriekli všetkého majetku v prospech maloletých synov svojho brata, ktorý zomrel 14 dni pred svojou matkou. Mám vyhľadať v Maďarsku pozostalých ? Ako podať o konanie? Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.02.2019)

Dobrý deň,

je treba podať na súd návrh na dodatočné konanie o dedičstve po poručiteľovi, v ktorom oznámite Vám známe údaje o pozemkoch a pripojíte pôvodné rozhodnutie štátneho notárstva. Návrh podajte na prísl. okresný súd, kde bolo posledné trvalé pobyt poručiteľa.

Podľa ust. § 211 Civil. mimosporového poriadku platí (citujeme) : 

"(1) Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

 

V súlade s ust. § 158 Civil. mimospor. poriadku platí, že "miestne príslušným je súd, v obvode ktorého

a) mal poručiteľ v čase smrti adresu trvalého pobytu,

b) sa nachádza majetok poručiteľa, ak nie je daná príslušnosť podľa písmena a),

c) poručiteľ zomrel, ak nie je daná príslušnosť podľa písmena a) alebo písmena b)."

 

Pokiaľ sú Vám známe adresy dedičov, môžete ich kontaktovať a samozrejme Vám známe adresy uviesť v návrhu na dodatočné konanie o dedičstve.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Je možné ak som jediný dedič vzdať sa dedičstva v prospech úplne cudzej osoby? Aj, keď ide o poľnohospodársku pôdu, kt. zákon o poľnohospodárskej pôde zakazuje predávať a previesť na fyzickú osobu. Ide o 7 ha. Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.10.2018)

Dobrý deň, 

v dedičskom konaní sa síce môžete vzdať dedičstva, ale len v prospech iných dedičov ako účastníkov konania, teda nie v prospech osoby, ktorá dedičom nie je.

Nie je pravdou, že by poľnohospodársku pôdu nebolo možné predať.

Len je potrebné dodržať podmienky stanovené zákonom č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Všeobecne je možné uviesť, že vlastník, teda Vy, môžete poľnohospodársky pozemok, bez povinného pomerne zložitého postupu podľa citovaného zákona  previesť do vlastníctva nasledovným osobám : 

a) osobe, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza,

b) spoluvlastníkovi poľnohospodárskeho pozemku, ak ide o spoluvlastnícky podiel podľa osobitných predpisov,

c) blízkej osobe podľa § 116 Občianskeho zákonníka a osobe príbuznej podľa § 117 Občianskeho zákonníka

Ak by ste si našli kupca, potom tejto cudzej sobe môžete previesť vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku len postupom podľa cit. zákona a to zverejnením ponuky na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktorý register vedie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a následne je potrebné overenie a preukázanie podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktoré overuje príslušný okresný úrad.

O uvedenej problematike sme sa zmienili aj ďalšom našom článku.

Nie je teda dôvod, aby ste sa vzdali dedičstva pokiaľ sa jedná len o tú okolnosť, že Vám bola poskytnutá informácia, že poľnohospodársku pôdu nie je možné predať.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Ak je dedičom občan Maďarskej republiky a predmetom dedenia je poľnohospodárska poda je pri predaji tejto pôdy viazaný taktiež zákonom č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku? Alebo ho môže predať komukoľvek? Aj fyzickej osobe? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.10.2018)

Dobrý deň, 

ak je dedičom občan Maďarskej republiky pri predaji pôdy prípadne darovaní alebo nájme musí dodržať podmienky zákona č. 140/2014 Z.z. .

Ako sme už uviedli poľnohospodársku pôdu môže previesť do vlastníctva bez dodržania podmienok zákona :

a) osobe, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza,
b) spoluvlastníkovi poľnohospodárskeho pozemku, ak ide o spoluvlastnícky podiel podľa osobitných predpisov,
c) blízkej osobe podľa § 116 Občianskeho zákonníka a osobe príbuznej podľa § 117 Občianskeho zákonníka. 

 

V prípade, že by mal poľ. pôdu previesť do vlastníctva inej osobe ako je uvedené vyššie musí dodržať podmienky zákona - zverejnenie ponuky na predaj na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Na tieto všetky úkony môže splnomocniť aj advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, sme dvaja bratia a žijeme s matkou po rozvode ja už mám 21 a brat 18. Pracujem a chcem sa osamostatniť. No ťaží ma to, že keď zomrie jeden alebo druhý podedím po rodičoch ich dlhy nemajú žiadny majetok,no exekúcii a dlhy áno. Bývajú v podnájmoch. Prosím Vás môžem sa vzdať dedičstva a zrieknem sa tým aj dlhov po nich ?

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.09.2018)

Dobrý deň,

v otázke sa pýtate, či sa môžete v dedičskom konaní vzdať dedičstva. Vzdať sa dedičstva znamená, že na Vaše miesto by nastúpil  iný dedič v zmysle ust. Občianskeho zákonníka. Poznamenávame však, že dedič podľa ust. § 470 Občianskeho zákonníka "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou."

Ak Vašu rodičia majú dlhy, potom, aby ste neniesli zodpovednosť za tieto dlhy, museli by ste dedičstvo odmietnuť. dedičstvo možno odmietnuť len ako celok bez podmienok. 

Pokiaľ chcete  rodičom pomôcť je treba riešiť dlhy, zrejme ide o pôžičky od nebankových spoločností /namietať premlčanie, neprijateľné zmluvné podmienky a podobne/. Odporúčame ak sa jedná o pôžičky poslať zmluvy na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, Komisia pre posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, keď mama zdedila pozemky a na prvom dedičskom konaní podpísala, že dedičstvo prijíma, ale teraz sa ho chce vzdať v prospech detí, dá sa s tým niečo spraviť?

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ Vaša otázka smeruje k uplatneniu inštitútu odmietnutia dedičstva podľa § 463 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len "OZ"), dovoľujem si Vám uviesť, že ak už dedič dal svojím počínaním najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť, dedičstvo už následne odmietnuť nemôže (vyplýva to z § 465 OZ).

Pre úplnosť však uvádzam, že pokiaľ už dedičské konanie prebehlo a Vaša matka, ako uvádzate v zadanej otázke, zdedila predmetné pozemky, v zásade jej nič nebráni v tom, aby tieto zdedené pozemky následne zmluvne previedla na svoje deti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som poradiť vo veci už skončeného a právoplatného konania o dedičstve. V uznesení som zdedila nepatrný pozemok, ktorého hodnota je nízka. V zmysle uznesenia o DK mi vzniká povinnosť vyplatiť ďalších dedičov rovnakým dielom. Počas konania som akosi očakávala od súrodencov prejavenie vďaky za ťažko chorú matku a zrieknutie sa nároku na túto pôdu. Túto skutočnosť som si s bratom vydiskutovala a povedal, že sa nároku na zisk z pôdy zrieka. Akým spôsobom je potrebné tento úkon ošetriť, aby mal právnu a relevantnú hodnotu. Stačí čestné prehlásenie a podpis, príp. podpis svedka? Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.07.2018)

Dobrý deň,

ak už prebehlo dedičské konanie a je právoplatne ukončené, potom je záväzné. Ak ste boli zaviazaná uhradiť ostatným dedičom podiel, potom by ste tak mali učiniť. Teoreticky prichádza do úvahy dohoda o odpustení dlhu, podľa § 574 ods. 1 Občianskeho zákonníka: Veriteľ sa môže s dlžníkom dohodnúť, že sa vzdáva svojho práva alebo že dlh odpúšťa; táto dohoda sa musí uzavrieť písomne.

Ak brat prejavil vôľu, že nechce, aby ste ho vyplatili, potom sa dohodnite písomne na tom, že Vám dlh odpúšťa, resp. že sa vzdáva svojho práva na vyplatenie podielu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, ak sa vzdám dedičstva po otcovi (spolu so všetkými súrodencami) a všetko tak zdedí mama, tak potom, po smrti mamy, mám (spolu s bratmi) znovu nárok na dedenie majetku po mame? Ďakujem

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2018)

Dobrý deň. Ak všetci súrodenci odmietnete dedičstvo po Vašom otcovi, ako poručiteľovi, a jedinou zákonnou dedičkou bude Vaša matka (poručiteľova manželka), celé dedičstvo by mala dostať ona. Ak potom Vaša matka zomrie, spolu s Vašimi ostatnými súrodencami budete jej zákonnými dedičmi. To, že odmietnete dedičstvo po otcovi neznamená, že nebudete dediť po matke.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať aký doklad - forma je treba spísať, ak sa sestra vzdáva nároku na polovicu z polovice domu v prípade úmrtia otca. V roku 2011 zomrela naša mamička, otec s mamou pomohli sestre finančne pri stavbe nového domu, po maminej smrti sa dohodlo, že otec daroval sestre vyššiu finančnú čiastku na vyplatenie hypotéky s dohodou, že si nebude nárokovať na rodičovský dom. Polovica domu je napísaná na mňa, polovica na otca (čiže z tejto časti, že si nebude nárokovať). Sestra s tým súhlasí ale chcela by som to mať zdokladované, aby to bolo v poriadku. Máme my dve spísať nejaký dokument - prosím v akej forme a potvrdiť si u notára, alebo to ma napísať otec. Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.06.2018)

Dobrý deň, v práve platí, že sa nikto nemôže svojho práva vzdať skôr, než mu toto právo vzniklo. To sa vzťahuje aj na Váš prípad. Vaša sestra sa nemôže vzdať skôr svojho dedičského práva, než jej vznikne. Vašu situáciu nie je možné riešiť žiadnym spôsobom vzdania sa práva na dedičstvo. Dedičstvo bude môcť Vaša sestra odmietnuť, až v dedičskom konaní po oznámení jej dedičského práva notárom. Vašu situáciu môžete riešiť buď darovacou zmluvou (Váš otec by Vám daroval svoj spoluvlastnícky podiel a zároveň by sa pre neho zriadilo vecné bremeno) alebo môže spísať závet a v ňom výslovne uviesť, že odkazuje nehnuteľnosť Vám (v tomto prípade však ide o jeho dcéru ako neopomenuteľnú dedičku, ktorá by mala dostať napriek zneniu závetu polovicu svojho zákonného dedičského podielu).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň. Ja sa chcem spýtať. Sme dvaja súrodenci. V roku 2016 nám zomrela mama, otec ešte žije a 2017 sme boli na dedičskom konaní. Jedna sa o 3 izbový byt. S ocom som sa dohodla aj mi dal splnomocnenie všetok majetok prechádza na mňa. Rodičia bratovi dali dosť peňazí, lenže závet neexistuje, lebo sme to pre jej chorobu nestihli napísať. S bratom som sa nijako nedohodla, lebo on sa nechcel o tom baviť. Pred notárom povedal, že aj on chce podiel v € z bytu, a tak som vyhrkla, že mu dám 5000 € . Lenže teraz po 1 roku vyšli na povrch veci, ktoré by som nečakala a proste začal žiť neusporiadaným životom aj družka ho nechala. Keď som mu to vyčítala povedal, že je to jeho vec a nedá sa s ním rozprávať. Preto chcem vedieť čo mám robiť. Ja som rozmýšľala, že sa vzdám dedičstva  prospech otca a on nech potom rozhodne. Neviem, či sa to dá, že by ho vydedil on. Tak asi v krátkosti. Ďakujem. 

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.06.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust. § 482 a nasl. Obč. zákonníka platí :

"§ 481 : Ak je len jeden dedič, potvrdí mu súd, že dedičstvo nadobudol.

§ 482 : 

(1) Ak je viac dedičov, vyporiadajú sa na súde medzi sebou o dedičstve dohodou.

(2) Ak dohoda neodporuje zákonu alebo dobrým mravom, súd ju schváli.

§ 483 : Ak nedôjde k dohode, súd potvrdí nadobudnutie dedičstva tým, ktorých dedičské právo bolo preukázané."

2./ Nevieme kedy v roku v 2017 bolo dedičské pojednávanie, zrejme Vám notár poskytol lehotu na uzatvorenie dohody, to však nevieme, len usudzujeme. To že brat , ako píšete, žije neusporiadane, nie je dôvodom, aby nebol dedičom. Súčasne, to že Vy ste sa starali o Vašu mamu, zo zákona nezakladá ten zákonný právny dôvod, aby ste nadobudli väčší podiel na dedičstve z uvedeného dôvodu starostlivosti. Taký je zákon. 

3./ Píšete, že Váš brat dostal od rodičov dostatok finančných prostriedkov. Nevieme, či viete tieto dary a ich výšku aj zdokumentovať. Uvádzame to z dôvodu, že podľa ust. § 484 Obč. zákonníka platí, že "pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; "

Keďže vo Vašom prípade sa jedná o dedenie zo zákona, odporúčame predmetné dary a ich výšku, vrátane dokladov, predložiť notárovi a žiadať započítať na dedičský podiel brata, t.j. o hodnotu darov, pokiaľ nejde o obvyklé darovanie, sa zníži podiel brata na dedičstve, takže ak hodnota darov bude prevyšovať jeho podiel na dedičstve, potom by nemal dostať nič.  
Zjednodušene : Byt hodnota  40 000 € , dary pre brata : 15 000 €.  Výpočet : 40 000 € delené 2 dediči = podiel na dedičstve je po 20 000 €, nakoľko však brat už dostal 15 000 € , jeho podiel na dedičstve bude 5 000 €.

 

©
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý večer. Mamička nám zomrela začiatkom júna tohoto roku po ťažkom ochorení posledný polrok bola ležiaca a všetka starostlivosť bola na mne raz za čas mi prišli pomôcť sestra a občas aj brat. Po mamičke sme zostali 4 dediči ja najmladšia, ktorá ju opatrovala a celý život som s ňou žila v rodičovskom dome. A moji 3 súrodenci. Najstarší brat, ktorý mamičke nijako nepomáhal ledva ju prišiel pozrieť na 5minút raz za 2-3mesiace celý čas vykrikoval, že sa vzdá dedičstva. Mamička ho chcela aj vydediť ale vzhľadom k tomu, že mala po ťažkom zápale mozgu trochu psychické problémy sme to neriešili. V októbri bolo dedičské konanie samozrejme všetci 4 dedičia súhlasili z dedičstvom až kým neprišlo k mamičkiným dlhom a poplatkom za dedičské konanie. Vtedy najstarší brat povedal, že on to nemá s čoho zaplatiť. Ako keby som ja mala s čoho, keďže som z deťmi a mamičkou žila z opatrovatelského a a pomáhala jej z dráhou liečbou ako aj občas ďalší dvaja súrodenci. Sestra bratovi povedala, že keď nemáš s čoho platiť tak sa vzdaj a brat povedal, že sa vzdáva, notárka mu prízvukovala, že to nieje rozhodnutie len tak z minúty na minútu nech si to dobre rozmyslí a nechala mu čas on opakoval, že sa vzdáva dedičstva, keď nebude musieť platiť ani dlhy ani trovy z dedičského, notárka mu opäť zopakovala, či si to nechce ísť rozmyslieť, že to nieje len tak na také rýchle rozhodnutie a on, že sa vzdáva a notárka sa ho ešte raz spýtala určite? Na to som ja povedala, že on celý čas vykrikoval, keď mal nejako pomôcť mamičke, že sa vzdá dedičstva, a aj keď zomrela. A brat povedal, že sa aj vzdáva v prospech všetkých dedičov. Tak sa to spísalo a podpísalo sa osvečenie o dedičtve a aj papier, že sa nemôžeme odvolať. Po mamičke sme dedili polovicu domu po ocinovi sme zdedili druhu polovicu už dávno a tam sme 4 vlastníci. Teraz po vyše dvoch mesiacoch brat, ktorý sa vzdal aj s ďalším bratom chcú podať na súd žiadosť o neplatnosť dedičského konania, lebo, že vraj na neho boli vyvýjane nátlaky od sestry, že aj keď on nepotrebuje to dedičstvo ale, že radšej ho napíše na druhého brata. Myslím si, že nás brat mu ponúkol peniaze za to, že napíše svoj podiel, ktorého sa vzdal na neho. Otázka. Je možné, aby nejako anulovali dedičstvo? Čo môžeme od toho očakávať? A ako postupovať? Ďalšia otázka je, že čo môžem urobiť, keď chcú súrodenci predať dom ale ja s mojimi deťmi a partnerom nemáme kam ísť bývať, bývam tu stále od svojho narodenia a mladší brat sem chodieva na víkendy, a keď si vypije robí bordel a vyčíta a vyhadzuje nás s tadiaľto a to som dom dosť poopravovala kým mamička žila, pretože aj vtedy dosť vystrájal. Poďalšie sa vyhráža, že ak nebudem súhlasiť s predajom domu zoberie si naň pôžičku alebo ho predá rómom alebo používa aj iné vyhrážky. Prosím čo s tým môžem urobiť? Ďakujem veľmi pekne za skorú odpoveď.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.12.2017)

Dobrý deň, ak sa už vzdal dedičstva, veľmi ťažko preukáže, že to bolo pod nátlakom, bolo tam veľmi veľa svedkov a notárka by to neschválila, ak videla, že je to pod nátlakom. Takže toto sa vôbec nemusíte obávať.

Ohľadom predaja domu, tiež to nemôže urobiť, pretože máte predkupné právo. Ak by chcel predať svoj podiel, musí Vám ho najskôr ponúknuť. Ak by to predal bez súhlasu, máte možnosť to napadnúť do 3 rokov na súde. Taká zmluva by bola súdom určená za neplatnú. Tiež bez Vášho súhlasu tam nikoho nenasťahuje. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň. Rodičia sa stali dedičmi v prvom rade po zomrelom synovi. Dedia s jeho manželkou. Môžu sa rodičia zomrelého vzdať tohto dedičstva v prospech jedného zo svojich deti? Ďakujem za odpoveď.

 

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.10.2017)

Dobrý večer, ďakujem za otázku, na ktorú odpovedám nasledovne :

1./ V prvej dedičskej skupine rodičia poručiteľa nededia. Zrejme sa jedná o druhú dedičskú skupinu podľa ust. § 474 Obč. zákonníka  (citujem) :

Ods. (1) Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

Ods. (2) Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.

 

2./ Dedič v zmysle zákona sa môže dedičstva vzdať za náhradu alebo bez náhrady, avšak len v prospech ostatných dedičov podľa ich dohody. Teda nemôže sa vzdať dedičstva v prospech niekoho, kto dedičom v príslušnom dedičskom konaní nie je.

 

 

Dúfam, že táto právna rada bola pre Vás užitočná.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň. Môj otec dostal darom dom, ktorý časom prepísal polovicu na svoju druhú ženu, s ktorou má dcéru. V tom dome má doživotné právo otcova mama a jej sestra. Otec sa vzdal dedičstva. Ako sú na tom teraz starká so sestrou? A ako som na tom ja, ako jeho dcéra z prvého manželstva? Vzdal sa dedičstva, lebo ma exekúciu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.09.2017)

Dobrý deň. Hoci z Vašej otázky nie je zrejmé, po kom by mal Váš otec dediť, vo vzťahu k vzdaniu sa dedičstva, resp. odmietnutiu dedičstva v súlade s ustanovením § 463 a nasl. Občianskeho zákonníka možno z Vášho uhla pohľadu konštatovať, že majetok, ktorý by bol býval Váš otec zdedil, po ňom už nezdedíte ako jeho dcéra. Nie je však vylúčené, že tento majetok nadobudnete inak.

Pokiaľ ide o doživotné právo užívania domu Vašu starou matkou a jej sestrou možno uviesť, že ak je toto právo konštruované ako právo zodpovedajúce vecnému bremenu zapísané v katastri nehnuteľností, samotná skutočnosť, že Váš otec odmietol dedičstvo, ešte nemení ani nespôsobuje zánik vecného bremena a jemu zodpovedajúcemu právu doživotného užívania domu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, vzdala som sa dedičstva v prospech ostatných dedicov. Teraz asi po pol roku mi prišiel list, že poručiteľ mal aj dlhy, a že bude súd. Moja otázka znie musím splácať dlhy po poručiteľov, keď sama som nič nezdedila a vzdala som sa dedičstva v prospech surodencov bez nároku na odplatu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.07.2017)

Dobrý deň,

podľa § 470 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom znení:

(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.

Z uvedeného vyplýva, že ak ste z dedičstva nič nenadobudli (žiadne aktíva) de facto nezodpovedáte podľa uvedených ustanovení Občianskeho zákonníka ani za poručiteľove dlhy (de iure za ne zodpovedáte, no v pomere 0 %).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, na dedičskom konaní po úmrtí mamy sme sa obaja synovia vzdali dedičstva v prospech otca. Je možné toto rozhodnutie odvolať? Ak áno, akým spôsobom? Je tam nejaká lehota? Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.06.2017)

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

V zmysle ust. Obč. zákonníka dedič môže dedičstvo odmietnuť, dedičstvo prijať a môže sa aj dedičstva vzdať v prospech iného dediča, čo je Váš prípad. V otázke nepíšete,  či je rozhodnutie právoplatné. Pokiaľ je právoplatné, potom už nie je možné ho napadnúť cestou súdu.

Ak pre Vášho otca ako dediča vyplýva z rozhodnutia povinnosť vyplatiť Vám určitú sumu ako ustupujúcim dedičom  potom môžete uvedenú sumu žiadať resp. vymáhať aj cestou súdu.
Nepíšete,  či rozhodnutie už nadobudlo  právoplatnosť.

V zmysle ust. Civil. mimosporového poriadku § 75 je možná žaloba na obnovu konania aj proti právoplatnému uzneseniu vydanému v konaní o dedičstve, ak zmenu alebo zrušenie uznesenia nemožno dosiahnuť inak. Civilný sporový poriadok stanovuje podmienky obnovy konania v § 397 tak, že proti právoplatnému rozsudku je prípustná žaloba na obnovu konania, ak

a) sú tu skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy týkajúce sa strán a predmetu pôvodného konania, ktoré ten, kto podal žalobu na obnovu konania, bez svojej viny nemohol použiť v pôvodnom konaní, ak môžu privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie vo veci,

b) možno vykonať dôkazy, ktoré sa nemohli vykonať v pôvodnom konaní, ak môžu privodiť pre stranu priaznivejšie rozhodnutie vo veci, atď.

Žaloba na obnovu konania sa podáva v lehote troch mesiacov, odkedy sa ten, kto podal žalobu na obnovu konania, mohol dozvedieť o dôvode obnovy, alebo odo dňa, keď ho mohol uplatniť,  najneskôr v lehote troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia.

Nedáme veľkú šancu na obnovu konania, nakoľko predpokladáme, že v konaní o dedičstve ste sa tak dohodli, že sa vzdávate svojho podielu na dedičstve v prospech Vášho otca.

Zvrátiť stav by ste mohli dohodou.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň. V prípade, že matka odmietne dedičstvo po svojom otcovi, notárske poplatky sú povinné uhradiť osoby, ktoré budú dediť?

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2017)

Dobrý deň. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva sa musí týkať celého dedičstva, pričom odmietnutie dedičstva je definitívne (nezvratné) a má spätné účinky ku dňu smrti poručiteľa. Odmietnutím dedičstva sa teda navodzuje stav, akoby dedič, ktorý dedičstvo odmietol, vôbec nebol. Na jeho mieste potom dedia ostatní dedičia zo zákona. Preto ani osobe, ktorá odmietla dedičstvo, nemôže vzniknúť v rámci dedičského konania žiadna poplatková povinnosť. Poplatky za dedičské konanie budú znášať osoby, ktoré reálne dedili.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtat. Mám dediť časť bytu po mamine, no mám exekúciu. Keď sa vzdám dedičstva v prospech sestry môžu prísť o tu moju časť v rámci exekúcii? Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2017)

Dobrý deň. Vaša exekúcia sa vzťahuje len na Vás. Ak by ste nadobudli majetok, je možné, že aj tento majetok bude zahrnutý do exekučného konania. Ak sa však v dedičskom konaní vzdáte dedičstva v prospech Vašej sestry, tak Vaša sestra bude výlučnou vlastníčkou tohto majetku. Vy však podľa exekučného poriadku máte zákaz nakladať s majetkom, čiže ak by ste sa vzdali dedičstva v prospech Vašej sestry a Váš veriteľ, by sa o tomto dozvedel môže odporovať tomuto úkonu na súde, pretože svojim konaním by ste mohli krátiť môžnosť uspokojiť pohľadávku vymáhanú veriteľom a takýto právny úkon (vzdanie sa dedičstva) by mohlo byť voči Vášmu veriteľovi neúčinné. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Chcem sa vzdať svojho podielu po pradedovi a prababke v prospech svojej netere, spoludedičky, Dedia tiež ešte dve sesternice a ešte jedna vnučka. Navzájom sa nedohodli, lebo sesternice len chcú dedičstvo a odmietajú komunikovať. Notárka chce pozemky rozdeliť pre každého zvlášť, pričom ja mám tretinu a ostatných 5 dedičiek zbytok. Splnomocnila som neter, ale notárka to nechce akceptovať, lebo sa nedosiahla dohoda medzi všetkými, tak ale stratí majetok na cene, preto sa ho chcem zrieknuť v prospech jednej netere. Notárka však postavila otázku, či odmietam, alebo neodmietam dedičstvo, s tým, že potom prebehne rozdelenie pozemkov. Ako zabezpečiť prechod môjho podielu na neter priamo na dedičnom konaní. Ako prinútiť notarku, aby to realizovala takto, lebo ja neupieram nikom jeho podiel, iba svoj chcem priamo v dedičnom konaní presunúť za to, že moja neter za mňa uhradí poplatky s tým spojené. Dedičné konanie ešte nie je realizované, kvôli pravidelnej neúčasti sesterníc.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.03.2017)

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovieme tak, že najprv vysvetlíme  pojmy :

Odmietnutie dedičstva :  Dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným.  Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len podľa plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje.  Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť. Dedičstvo nemôže odmietnuť dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť. Ak by ste dedičstvo odmietla potom hľadí sa na Vás, akoby  ste sa nedožila smrti poručiteľa, tzn. akoby ste zomreli skôr ako poručiteľ. Má to ďalej ten právny následok, že ak v budúcnosti by sa našiel ďalší  majetok poručiteľa, už by ste nededila, lebo  ste dedičstvo odmietla. Odmietnutie dedičstva už nemožno odvolať. Odmietnuť dedičstvo čiastočne nie je možné, ani odmietnuť  dedičstvo s podmienkami nie je možné.

Vzdanie sa dedičstva v prospech iného dediča : Dedičom ste naďalej, len v konaní  prenechávate svoj podiel inému dedičovi Vami určenému alebo aj všetkým ostatným dedičom s právom  výplaty za Váš podiel alebo bezodplatne. Tu platí, že ak by sa v budúcnosti našiel ďalší majetok poručiteľa,  bola by ste dedičkou.

Záver : Notárke oznámte, že dedičstvo neodmietate, ale  svojho zákonného dedičského podielu na pozemku sa vzdávate v prospech iného dediča xyz. Pokiaľ by predmetom dedičstva bol aj iný majetok,  môžete urobiť podľa  svojho uváženia, ale nepoužite  termín resp. slovo odomietam dedičstvo.

Poplatok za prejednanie dedičstva u notára /§ 50 CSP/ : V konaní o dedičstve platí odmenu notára a jeho hotové výdavky dedič, ktorý nadobudol dedičstvo. Ak je dedičov niekoľko, platia tieto trovy podľa vzájomného pomeru ceny nadobudnutého dedičstva.

Notárka  Vám tvrdí dobre, keď chce, aby ste sa ako dedičia dohodli.

Podľa ust. Civil. mimospor. poriadku /§ 203/  platí, že súd v uznsení o dedičstve potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov, ak medzi účastníkmi nedôjde k dohode, alebo  vykoná vyporiadanie medzi dedičmi a rozhodne o tom, čo ktorý z dedičov nadobudol.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či je možné vzdať sa dedičstva po matke ešte pred matkinou smrťou. Mám 2 súrodencov a už teraz sa chcem vzdať prípadného dedičstva v ich prospech. Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.03.2017)

Dobrý deň, právo odmietnuť dedičstvo vzniká až po začatí dedičského konania a oznámení notára ako súdneho komisára o Vašom dedičskom práve. Od tohto oznámenia Vám následne plynie lehota 1 mesiaca v rámci ktorej môžete dedičstvo odmietnuť. Túto lehotu je potrebné si veľmi dobre strážiť, lebo je ju možné predĺžiť iba veľmi výnimočne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý den, rád bych se zeptal. Žiji v Praze, matka a bratr žijí na Slovensku. Minulý rok nám zemřel otec, po kterém bychom měli dědit (naše matka, já a bratr). Měli jsem sestru, která však před několika lety zemřela. Sestra měla 2 děti. Mají její děti právo nárokovat si podíl na majetku po našem otci?

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.03.2017)

Dobrý deň, ak bude dedičské konanie prebiehať na Slovensku, podľa slovenských predpisov, tak v zmysle tzv. zásady reprezentácie upravenej v ustanovení § 473 ods. 2 Občianskeho zákonníka budú po zomrelej sestre ako účastníci dedičského konania vystupovať jej deti, ktoré budú rovným dielom dediť jej dedičský podiel.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň. Pred vyše rokom sme mali dedičské konanie po maminke. Nezdedili sme žiadne dlhy (teda do tej doby sa nám nikto neozval) po dedičskom konaní nám začali chodiť papiere, že maminka nám zanechala dlhy, tak sa pýtam, je možné otvoriť dedičské konanie a vzdať sa dedičstva? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.03.2017)

Dobrý deň, dedičské konanie nie je možné obnoviť z dôvodu, že by ste chceli dedičstvo odmietnuť. Odmietnuť dedičstvo bolo možné v lehote 1 mesiaca odo dňa keď Vás notár upovedomil o Vašom dedičskom práve. Ak sa po prejednaní dedičstva objavia po poručiteľke iba dlhy dodatočné prejednanie dedičstva sa nevykoná. Majetok aj dlhy po poručiteľke ste nadobudli okamihom jej smrti. Nie je nutné, aby boli dlhy predmetom dedičského konania. Ustanovenie § 470 Občianskeho zákonníka však poskytuje dedičom ochranu tým, že zodpovedajú za dlhy poručiteľa iba do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu zomrela nám mama. Bývame v rodinnom dome spolu s otcom a s bratom. Brat má dlhy ktoré si neplatí. Dá sa nejako zabrániť tomu, aby sme neprišli o rodinný dom? Ďakujem pekne za radu

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.01.2017)

Dobrý deň, o rodinný dom by ste v takomto prípade mohli prísť dvoma spôsobmi. 1/ ak sú dlhy Vášho brata zabezpečené záložným právom na nehnuteľnosti. 2/ ak by Váš brat nadobudol v rámci dedenia spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti a následne by sa viedlo exekučné konanie na jeho spoluvlastnícky podiel. Predpokladám, že nakoľko vlastníkmi nehnuteľnosti boli Vaši rodičia, prvý prípad neprichádza do úvahy. Druhému prípadu môžete zabrániť tak, že sa s bratom dohodnete, že odmietne dedičstvo po Vašej mame, aby neohrozil rodičovský dom (v tomto prípade by ste však neprišli o celý rodinný dom, avšak by sa mohlo stať, že by sa tretia osoba stala spoluvlastníkom nehnuteľnosti). Ak by dedičstvo nechcel odmietnuť a súdny exekútor by pristúpil k speňaženiu jeho spoluvlastníckeho podielu, ako spoluvlastník by ste mali Vy a Váš otec prednostné právo na odkúpenie tohto podielu. Tým by ste zabránili exekúcii jeho spoluvlastníckeho podielu, avšak museli by ste vyplatiť určitú sumu za jeho spoluvlastnícky podiel.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobry den, od dedicskeho konania prebehlo 3 dni ja by som sa chcel opytat - je mozne sa odvolat proti rozhodnutiu aj elektronickou postou? ked je dedicske konanie opat otvorene, kto urcuje alebo ako je to z terminom dalsieho pojednavania nakoľko zijem v zahranici a nieje mi unoznene kedykolvek sa dostavit. je mozne sa odvolat proti mojmu rozhodnutiu, kde som sa vzdal casti majetku v prospech tety bez naroku na vyplatenie? A spatne vratit cast, ktora mi prinalezi do mojho vlastictva? dakujem

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.01.2017)

Dobrý deň, proti rozhodnutiu môžete podať opravný prostriedok. Môžete to podať aj elektronicky, ale musíte mať zaručený elektronický podpis. Ak ho nemáte, musíte do 3 dní doplniť svoje podanie písomne poštou.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň.Môj muž sa na ded. právnom konaní vzdal dedičstva po tete v prospech svojich dvoch tiet. Pred notárkou ústne. Keď však prišlo osvedčenie o dedičstve, zistili sme že tá jeho čiastka bola pripísaná jeho sestre, s ktorou sa vôbec nestýka sedem rokov, a dvom tetám zostalo čo im aj predtým pripadlo. Ešte neuplynulo 15 dní od prevzatia listiny, takže by som sa chcela opýtať, či sa to dá ešte nejako zrušiť. Ďakujem

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.09.2016)

Dobry den, na osbedceni je uvede, ze je mozne proti nemu podat odvolanie. Podajte teda odvolanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň. Zomrel druhý manžel mojej mamy, ktorý má dve vlastné dcéry. Moja mama je ťažko chorá a nemôže sama seba zastupovať pri dedičskom konaní. Nemám od nej písomný súhlas alebo poverenie na jej zastupovanie. Aký je v takom prípade postup. Môžem, ju zastupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.09.2016)

Dobry den, budete potrebovat splnomocnenie. Ak sa chcete vzdat dedicstva, je potrebne to priamo uviest do splnomocnenia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, da sa vzdat dedicstva po rodicoch v prospech ineho dedica aj ked rodicia este ziju?

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.08.2016)

Dobrý deň, v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka je možné vzdať sa dedičstva do jedného mesiaca odo dňa keď bol dedič upovedomený o práve odmietnuť dedičstvo. Práva na dedičstvo sa nemôžete vzdať za trvania života Vašich rodičov, lebo Vám toto právo v súčasnosti ešte nevzniklo a nie je možné sa vzdať práva, ktoré má osobe vzniknúť až v budúcnosti. Odmietnuť dedičstvo budete môcť až po začatí dedičského konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, sme dvaja súrodenci a máme ešte žijúcich rodičov. Otec je vlastníkom rodinného domu a žije v ňom so svojou manželkou, našou mamou. Otec chce previesť vlastníctvo RD na dcéru s doživotným užívaním RD pre oboch rodičov, pričom syn sa už teraz chce vzdať nároku na svoj podiel v prípade, ak sa rodičia pominú. Viete prosím poradiť: 1. ako napísať vzdanie sa nároku na dedičstvo v čase keď rodičia ešte žijú, 2. aké kroky je potrebné urobiť/čo je potrebné spísať v prípade prevodu vlastníckeho práva s doživotným užívaním rodičov na jedno z detí? Ďakujem veľmi pekne za radu a pomoc. S pozdravom

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.07.2016)

Dobrý deň, vzdať sa dedičstva nie je možné kým Vaši rodičia žijú. Právo odmietnuť dedičstvo vzniká až ich smrťou, pričom dedičstvo bude potrebné odmietnuť v lehote 1 mesiaca odo dňa oznámenia o dedičskom konaní, ktoré Vám zašle notár. Vopred nie je možné odmietnuť dedičstvo. K druhej podotázke si Vám dovoľujem uviesť, že ak Vám chcú rodičia darovať nehnuteľnosť s vecným bremenom doživotného užívania a bývania, bude potrebné s nimi spísať darovaciu zmluvu, v ktorej bude zahrnuté aj predmetné vecné bremeno. Na základe darovacej zmluvy, ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti vykoná príslušný okresný úrad, katastrálny odbor vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a tiež zapíše vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobry ďeň .Prosim o radu. Onedlho budeme mat dedicske konanie po mojom otcovi. Pri predchadzajucom dedicskom sme sa vsetci 3 ja surodenci vzdali dedicstva v prospech otca. Ide o nehnutelnost (byt) ktory si chcem ja nechat a vyplatit ostatnych dedicov, ktori s tym suhlasia.. Byt mame ohodnoteny realitnym maklerom. Koncipientka na predbeznom pojednavani mi povedala , ze mame spisat medzi sebou dohodu a priniest na dediske. Prosim Vas ako by mala vyzerat takato dohoda. Dakujem za skoru odpoved. S pozdravom A.B.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.07.2016)

Dobry den, dohoda vobec nemusi byt komplikovana, ma v nej byt zachytene, kto si co ponechava a aka je suma na vyplatenie. Notarka to aj tak urobi tak, ze to spise do zapisnice a vyda rozhodnutie, ktore hude podkladom pre zapis do katastra. Takze sa velmi nad dohodou netrapte. Obycajne staci, ak poviete svoju dohodu pred notarkou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobry den. CHcela by som sa opytat na vzdanie sa dedicstva v prospech inej osoby, ktora nie je v pribuzenskom stave osoby ktora dedi s tym , ze tata osoba , ktora sa vzdava dedicstva,v prospech inej osoby si chce dat podmienku dozitia v tejto nehnutelnosti. Co vyplyva pre obdarovaneho? platit dan z daru? a ake ine problemy moze obdarovana osoba ocakavat? Dakujem za odpoved. 

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.07.2016)

Dobry den, tato poziadavka sa da vzniest na dedicskom konani, notar to moze urobit formou zapisnice a tak sa tretia osoba stane vlastnikom nehnutelnosti. 

Dan z darovania sa neplati.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň. Keby som odmietla dedičstvo po matke, prípadne keby som sa vzdala dedičstva po mojej matke v prospech iných dedičov (sestriných troch detí - sestra pred šiestimi rokmi zomrela) bola by som povinná zaplatiť poplatky vyplývajúce z dedičského konania (odmena notárovi...)?

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.07.2016)

Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 50 ods. 1 CMP platí odmenu notára a jeho hotové výdavky dedič, ktorý nadobudol dedičstvo. Ak dedičstvo nadobudnú viacerí dedičia, platia tieto trovy podľa vzájomného pomeru ceny nadobudnutého dedičstva. Ak Vy nenadobudnete žiadne dedičstvo, nebudete povinná ani hradiť trovy dedičského konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý den, ráda bych se zeptala. Žiji v Praze moje rodina na Slovensku. Zemřel mi táta. Rodiče byli 30 let rozvedeny. Vlastnili společně rodiný dům, který si po rozvodu rozdelili na půl. Já a moje sestra jsme dědici 1/2 domu po otci. Je možný se vzát majetku v prospěch naší mámy? děkuji 

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.02.2016)

Dobrý deň, pokiaľ boli rodičia rozvedení, potom matka nededí a tým pádom ak sa vzdáte dedičstva, potom pripadne sestre. Môžete však prijať dedičstvo a potom ho previesť na matku zmluvou (darovacou). V prípade, ak budete chcieť, môžeme Vám s tou zmluvou pomôcť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň. Zomrela mi mama, zostal po nej byt, ktorý by som mal zdediť nakoľko som jediný dedič. Chcel by som sa opýtať či sa môžem vzdať dedičstva v prospech môjho syna, ak áno, ako postupovať. Ďakujem

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.02.2016)

Dobrý deň, Váš syn nie je dedič, môžete to však urobiť tak, že byť zdedíte a potom ho na syna prevediete darovacou zmluvou.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Zomrel mi manžel, moja dcéra by sa rada vzdala dedičstva po svojom otcovi v môj prospech, ale mám ešte maloletú vnučku po synovi, ktorý zomrel pred 3 rokmi. Bývala neveste by sa tiež vzdala dedičstva v prospech mňa, ale vnučka je neplnoletá. Stačí splnomocnenie podpísaná zákonný zástupcom, alebo ako má nevesta postupovať.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.02.2016)

Dobrý deň, ak sa má maloleté dieťa vzdať dedičstva, bude potrebné schválenie úkonu za maloletého súdom. Počítajte s tým, že súd nemusí schváliť úkon za maloleté dieťa, pretože je to v jeho neprospech. Preto je lepšie vyriešiť to formou vyplatenia dieťaťa, to súd určite schváli.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobry den. Chcem sa spytat, ze moj synovec sa vzdal dedicstva pred 20-timi rokmi prehlasenim potvrdene notarom, teraz si to rozmyslel a ze sa nevzdava dedicstva podedkovi a odmieta aj podpisat suhlas na vyhlaseni o vydrzani dedicstva v moj prospech, aby sa mohol vykonat vklad do katastra, aky je dalsi postup? Dakujem,s pozdravom.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.02.2016)

Dobrý deň, ak sa vzdal dedičstva v minulosti a toto vzdanie sa bolo v súlade so zákonom, potom to nemôže odvolať. Čo sa týka vydržania dedičstva, takéto niečo nie je možné. Vydržať je možné iba vec, nie dedičstvo ako tak.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

V decembri 2015 nám zomrela dcéra, po ktorej ostal maloletý syn z predchádzajúceho vzťahu, a manžel , za ktorého sa vydala v roku 2014. Náklady spojené a pohrebom sme zabezpečovali my- rodičia. Za ten krátky spoločný vzťah zanechala spolu s manželom dlhy, ktoré odmieta jej manžel platiť. Zatiaľ ešte celkovú výšku dlhov nepoznáme. Z rozhodnutia súdu máme vnuka zvereného do poručníctva, nakoľko je obojstranná sirota. Budeme ho na dedičskom konaní zastupovať. Uvažovali sme , že sa vzdáme po nebohej dcére dedičstva, ale teraz sme obdržali z Allianz list o výške doplnkového dôchodkového sporenia od roku 2005, čo nie je zanedbateľná čiastka. Dcéra v zmluve ale neuviedla dediča v prípade jej úmrtia. Má jej manžel ako dedič nárok na uvedené sporenie a v akej výške? Ako sa dedia dlhy v tomto prípade.Ďakujem za odpoveď.Hela

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.02.2016)

Dobrý deň, nakoľko sporenie je vo forme peňazí, určite odporúčam nevzdávať sa dedičstva, pretože dedičia ručia iba do výšky nadobudnutého dedičstva. Tým pádom, aj keby dlhy prevyšovali dedičstvo, potom by ste prišli maximálne o to, čo ste zdedili.

Neviem, či ste správne pomenovali to "sporenie" v Allianz, pretože je rozdiel sporenie a poistenie. Poistenie pre prípad smrti nepatrí do dedičstva a vzťahuje sa na to osobitný režim podľa občianskeho zákonníka.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, Chcem avas poprosiť o.radu.. Potrebovala by som poradiť ako postupovať..v októbri mi zomrel môj biologicky otec, ktorého som nevidela 25 rokov.. Rovnako ako môj brat.. Keď zomrel, boli sme vyhľadani políciou, nakoľko ten pán zomrel v base. Tri dni som ich ubezpecovala, že nemám záujem sa akokoľvek podieľať na jeho pohrebe. Teraz ma ohlásil notar, kde som bola evidovaná ako jediná žiadateľka o jeho pohreb.. ale to je podvod z môjho pohľadu.. Ale k dedičstvu.. Ako sa zbavím ja a môj brat akychkolvek spojitosti s mojim biologickým otcom?! Nepoznám jeho rodinu, neviem o ňom absolútne nič.. A ešte informatívne.. Mám syna, na ktorého nechcem, aby to malo nejaký dopad... Chcem sa rovnako vzdať akýchkoľvek finančných trov v danej súvislosti!!! Ďakujem za radu!!

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.02.2016)

Dobrý deň, máte právo odmietnuť dediť. Notár je povinný Vás o tomto práve informovať. Následne Vám nevzniknú povinnosti v súvislosti s úhradami. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobry den.chcem sa spytat, ze ci je mozne zmenit alebo odvolat vzdanie sa dedicstva v prospech druheho dedica po 20-tich rokoch?Dakujem. Robo.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.02.2016)

Dobrý deň, spätne to nie je možné zrušiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň prajem, prosím o radu ako postupovať, keď sa chcem vzdať dedičstva po babke v prospech mojich dvoch bratov ale problém je, že dedičstvo už bolo uzavreté pred 5 rokmi. Dedičia sme traja, dve otcove sestry a ja a moji dvaja bratia ako dediči po otcovi. Nevieme sa dohodnúť čo s majetkom a preto sa chcem tohto bremena vzdať v prospech bratov. Prosím o radu čo musím vybaviť a aké poplatky asi budem platiť, nakoľko som vo finančnej tiesni. Ak by sa dalo odporučte mi na koho sa môžem obrátiť v rámci BA. Ďakujem BD.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.10.2015)

Dobrý deň, v tomto prípade nie je možné vzdanie sa dedičstva ale môžete uzatvoriť dohodu o zrušení a vysporiadaní spoluvlastníctva. 

Budete teda potrebovať písomnú dohodu, návrh na vklad do katastra a kolok 66,- eur. Ak si neviete s dohodou rady, pomôžeme Vám s tým. Táto služba je však už spoplatnená. Výška odmeny závisí od toho, čo bude predmetom vysporiadania.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Zdravim. Zastupujem manzelku na dedicskom konani. Mam oficialne notarom overene splnomocnenie. Jedna sa o rodicovsky dom po nebohom bratovi a auto. Dedicov je sedem sestier. Dva sestry dali manzelke splnomocnenie, ze ich moze zastupovat, skratka nechcu nic. Manzelka mala v umysle dom odkupit, ale tych pat sestier neakceptuje cenu navrhnutu notarom. Ziadaju niekolkonasobne vyssiu sumu ako ma dom hodnotu. Cize som navrhol notarovi uzavriet spor podielovym vlastnictvom. Moja manzelka by mala tri podiely na dome aj aute a z tych pat sestier bude mat kazda po jednom podieli. Notar mi povedal, ze sa to tak neda a ze ked bude rozdelovat podielovym vlastnictvom da kazdemu rovnaky diel, aj napriek tomu, ze ma v spisoch splnomocnenia mojich dvoch sestier. Ma v tomto pripade pravdu. Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.09.2015)

Dobrý deň, notár ma v tomto prípade pravdu. Po dedičskom konaní Vám však sestry môžu previesť svoje podiely darovacou zmluvou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Našli sa pozemky po otcovi mojej mamy. Ide byť vlastne znovu dedičské konanie, lebo jedno dediské konanie už bolo. Dedičmi sú 3 osoby deti . Mama sa nemôže zúčastniť dedičského konania zo zdravotných dôvodov. Musí splnomocniť jednu zo sestier alebo môže splnomocniť aj dcéru na zastupovanie pred notárom na dedičskom konaní? Dá sa dedičstvo prijať a následne v rámci prerokovania dedičstva svoj podiel previesť – rozdeliť medzi jej dve dcéry? A v prípade, že je to možné, môže sa dať zastupovať v dedičskom konaní aj jej duhá dcéra? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.08.2015)

Dobrý deň, áno, mama môže splnomocniť aj dcéru, notári vyžadujú overené splnomocnenie, pričom splnomocnenie musí byť dostatočne široké na to, aby oprávňovalo dcéru nakladať s podielom, ktorý by jej pripadol. 

V rámci dedičského konania sa môžu priamo dohodnúť, ako sa rozdelia s dedičstvom (t.j. komu pripadne). Zastupovanie v dedičskom konaní je možné aj tak, že všetky osoby by zastupovala jedna osoba. Dôležité je mať správne vypracované splnomocnenie na zastupovanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku