'

Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 8. 8. 2014

Otázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Dobrý deň prajem, manžel bol predvolaný na dedičné konanie po otcovi. Chce sa vzdať dedičstva v prospech svojho brata aj to písomne oznámil (osobne sa nezúčastnil konania je ŤZP), že sa vzdáva dedičstva v prospech svojho brata. Dedičné konanie sa preložilo, nakoľko notárka povedala, že nestačí to písomné vyjadrenie ale musí aj splnomocnenie dať bratovi, aby ho zastupoval. Nie je nám jasné, prečo splnomocnenie, keď že sa vzdáva dedičstva a hlavne nechceme aby manžel platil dedičné trovy. Veľmi pekne ďakujem za radu ,ako máme postupovať. S pozdravom a prianím pekného dňa.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Dobrý deň,

dedič má právo vzdať sa dedičstva v prospech druhého dediča, notár v takomto prípade potrebuje riadny doklad, k tomuto vzdaniu sa, nakoľko ide o závažnú vec. List notárovi obyčajne nestačí. Notári to najčastejšie riešia formou splnomocnenia jedného dediča druhým. Toto splnmocnenie sa založí do dedičského spisu. Podpis by mal byť úradne overený (notári to vyžadujú). V splnomocnení sa priamo môžu dohodnúť, že všetky trovy bude uhrádzať splnomocnený brat.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, Chcel by som Vás požiadať o radu ako najefektívnejšie previesť nehnuteľnosť v súčasnom vlastníctve rodičov (obaja žijú) na mňa. Mám sestru. Dohoda so sestrou je možná. Chcem sa vyhnúť dedičskému konaniu na spomínanú nehnuteľnosť resp. chcel by som dostať nehnuteľnosť do vlastníctva (rodičia súhlasia aj sestra) a presťahovať sa do nej po založení vlastnej rodiny. Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.04.2019)

Dobrý deň, postupovať je možné dvoma spôsobmi. Buď Vám rodičia nehnuteľnosť darujú s tým, že v budúcom dedičskom konaní po nich bude hodnota daru započítaná na Váš dedičský podiel, a tým pádom dorovnané dedičské podiely Vašej sestry a Vás. Druhou možnosťou je, že Vám nehnuteľnosť predajú. V tomto prípade sa hodnota tejto veci nezapočíta na Váš dedičský podiel a preto je vhodné, aby časť kúpnej ceny bola určená Vašej sestre ako kvázi vyplatenie jej dedičského podielu. Ani v jednom prípade by nehnuteľnosť nebola už predmetom dedičstva. Pri druhej možnosti by ste si zároveň mohli vziať hypotekárny úver za účelom zaplatenia kúpnej ceny nehnuteľnosti a jej prípadnej rekonštrukcie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, po úmrtí mojej mamy /vdovy/, ktorá zomrela vo februári 2019 budeme mať dedičské konanie. Sme dve sestry. Do dedičstva sa zahrňa iba dvojgarzónka v Petržalke v pôvodnom stave. Dediť budeme rovným dielom. Ja chcem svoju polovicu dať synovi, ktorý by vyplatil z druhej polovice moju sestru. Keďže si potrebuje vybaviť hypotéku, /predpokladám, že list vlastníctva by mal byt na neho napísaný/. Prosím preto o radu ako to právne poistiť, aby sestra mala istotu, že dostane peniaze a nevznikli zbytočné pochybnosti, že ju chcem o dedičstvo pripraviť. Alebo to riešiť predajom na syna? Byt je v osobnom vlastníctve mojej mamy viac ako 15 rokov. Platili by sme daň z predaja ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Riešením vo Vami uvedenom prípade je, aby sa Vaša sestra vzdala svojho podielu na dedičstve vo Váš prospech s tým, že sa zaviažete, že v dohodnutej dobe jej vyplatíte jej podiel na dedičstve, pričom by ste mali brať do úvahy okolnosť, v akom časovom horizonte vie Váš syn vybaviť úver.

Vy následne predate synovi byt a kúpnu cenu uhradí Váš syn cez úver, ktorý bude slúžiť na vyplatenie Vašej sestry v dedičskom konaní, teda vyplatíte Vašej sestre jej podiel v dedičskom konaní.

Podľa ust. zákona o dani z príjmov platí, že príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov je od dane oslobodený, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (alebo poručiteľov),

T.j.: Z uvedeného vyplýva, že nakoľko Vaša pani mama vlastnila byt viac ako 15 rokov a Vy ste jej priamym dedičom, v prípade predaja predmetného bytu Vášmu synovi aj pred uplynutím doby 5 rokov od nadobudnutia dedičstva nebudete platiť daň z príjmu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň! Ako mám postupovať pri nájdenom majetku po babke, ktorá zomrela v r. 1964 a /dedičské konanie t.r/ teraz sme našli pozemky, ktoré neboli v dedičskom konaní? Babka mala dve dcéry, ktoré žili v Maďarsku a po smrti svojej matky sa zriekli všetkého majetku v prospech maloletých synov svojho brata, ktorý zomrel 14 dni pred svojou matkou. Mám vyhľadať v Maďarsku pozostalých ? Ako podať o konanie? Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.02.2019)

Dobrý deň,

je treba podať na súd návrh na dodatočné konanie o dedičstve po poručiteľovi, v ktorom oznámite Vám známe údaje o pozemkoch a pripojíte pôvodné rozhodnutie štátneho notárstva. Návrh podajte na prísl. okresný súd, kde bolo posledné trvalé pobyt poručiteľa.

Podľa ust. § 211 Civil. mimosporového poriadku platí (citujeme) : 

"(1) Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

 

V súlade s ust. § 158 Civil. mimospor. poriadku platí, že "miestne príslušným je súd, v obvode ktorého

a) mal poručiteľ v čase smrti adresu trvalého pobytu,

b) sa nachádza majetok poručiteľa, ak nie je daná príslušnosť podľa písmena a),

c) poručiteľ zomrel, ak nie je daná príslušnosť podľa písmena a) alebo písmena b)."

 

Pokiaľ sú Vám známe adresy dedičov, môžete ich kontaktovať a samozrejme Vám známe adresy uviesť v návrhu na dodatočné konanie o dedičstve.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Ak je dedičom občan Maďarskej republiky a predmetom dedenia je poľnohospodárska poda je pri predaji tejto pôdy viazaný taktiež zákonom č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku? Alebo ho môže predať komukoľvek? Aj fyzickej osobe? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.10.2018)

Dobrý deň, 

ak je dedičom občan Maďarskej republiky pri predaji pôdy prípadne darovaní alebo nájme musí dodržať podmienky zákona č. 140/2014 Z.z. .

Ako sme už uviedli poľnohospodársku pôdu môže previesť do vlastníctva bez dodržania podmienok zákona :

a) osobe, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza,
b) spoluvlastníkovi poľnohospodárskeho pozemku, ak ide o spoluvlastnícky podiel podľa osobitných predpisov,
c) blízkej osobe podľa § 116 Občianskeho zákonníka a osobe príbuznej podľa § 117 Občianskeho zákonníka. 

 

V prípade, že by mal poľ. pôdu previesť do vlastníctva inej osobe ako je uvedené vyššie musí dodržať podmienky zákona - zverejnenie ponuky na predaj na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Na tieto všetky úkony môže splnomocniť aj advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Je možné ak som jediný dedič vzdať sa dedičstva v prospech úplne cudzej osoby? Aj, keď ide o poľnohospodársku pôdu, kt. zákon o poľnohospodárskej pôde zakazuje predávať a previesť na fyzickú osobu. Ide o 7 ha. Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.10.2018)

Dobrý deň, 

v dedičskom konaní sa síce môžete vzdať dedičstva, ale len v prospech iných dedičov ako účastníkov konania, teda nie v prospech osoby, ktorá dedičom nie je.

Nie je pravdou, že by poľnohospodársku pôdu nebolo možné predať.

Len je potrebné dodržať podmienky stanovené zákonom č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Všeobecne je možné uviesť, že vlastník, teda Vy, môžete poľnohospodársky pozemok, bez povinného pomerne zložitého postupu podľa citovaného zákona  previesť do vlastníctva nasledovným osobám : 

a) osobe, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza,

b) spoluvlastníkovi poľnohospodárskeho pozemku, ak ide o spoluvlastnícky podiel podľa osobitných predpisov,

c) blízkej osobe podľa § 116 Občianskeho zákonníka a osobe príbuznej podľa § 117 Občianskeho zákonníka

Ak by ste si našli kupca, potom tejto cudzej sobe môžete previesť vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku len postupom podľa cit. zákona a to zverejnením ponuky na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktorý register vedie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a následne je potrebné overenie a preukázanie podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktoré overuje príslušný okresný úrad.

O uvedenej problematike sme sa zmienili aj ďalšom našom článku.

Nie je teda dôvod, aby ste sa vzdali dedičstva pokiaľ sa jedná len o tú okolnosť, že Vám bola poskytnutá informácia, že poľnohospodársku pôdu nie je možné predať.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, sme dvaja bratia a žijeme s matkou po rozvode ja už mám 21 a brat 18. Pracujem a chcem sa osamostatniť. No ťaží ma to, že keď zomrie jeden alebo druhý podedím po rodičoch ich dlhy nemajú žiadny majetok,no exekúcii a dlhy áno. Bývajú v podnájmoch. Prosím Vás môžem sa vzdať dedičstva a zrieknem sa tým aj dlhov po nich ?

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.09.2018)

Dobrý deň,

v otázke sa pýtate, či sa môžete v dedičskom konaní vzdať dedičstva. Vzdať sa dedičstva znamená, že na Vaše miesto by nastúpil  iný dedič v zmysle ust. Občianskeho zákonníka. Poznamenávame však, že dedič podľa ust. § 470 Občianskeho zákonníka "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou."

Ak Vašu rodičia majú dlhy, potom, aby ste neniesli zodpovednosť za tieto dlhy, museli by ste dedičstvo odmietnuť. dedičstvo možno odmietnuť len ako celok bez podmienok. 

Pokiaľ chcete  rodičom pomôcť je treba riešiť dlhy, zrejme ide o pôžičky od nebankových spoločností /namietať premlčanie, neprijateľné zmluvné podmienky a podobne/. Odporúčame ak sa jedná o pôžičky poslať zmluvy na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, Komisia pre posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, keď mama zdedila pozemky a na prvom dedičskom konaní podpísala, že dedičstvo prijíma, ale teraz sa ho chce vzdať v prospech detí, dá sa s tým niečo spraviť?

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ Vaša otázka smeruje k uplatneniu inštitútu odmietnutia dedičstva podľa § 463 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len "OZ"), dovoľujem si Vám uviesť, že ak už dedič dal svojím počínaním najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť, dedičstvo už následne odmietnuť nemôže (vyplýva to z § 465 OZ).

Pre úplnosť však uvádzam, že pokiaľ už dedičské konanie prebehlo a Vaša matka, ako uvádzate v zadanej otázke, zdedila predmetné pozemky, v zásade jej nič nebráni v tom, aby tieto zdedené pozemky následne zmluvne previedla na svoje deti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som poradiť vo veci už skončeného a právoplatného konania o dedičstve. V uznesení som zdedila nepatrný pozemok, ktorého hodnota je nízka. V zmysle uznesenia o DK mi vzniká povinnosť vyplatiť ďalších dedičov rovnakým dielom. Počas konania som akosi očakávala od súrodencov prejavenie vďaky za ťažko chorú matku a zrieknutie sa nároku na túto pôdu. Túto skutočnosť som si s bratom vydiskutovala a povedal, že sa nároku na zisk z pôdy zrieka. Akým spôsobom je potrebné tento úkon ošetriť, aby mal právnu a relevantnú hodnotu. Stačí čestné prehlásenie a podpis, príp. podpis svedka? Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.07.2018)

Dobrý deň,

ak už prebehlo dedičské konanie a je právoplatne ukončené, potom je záväzné. Ak ste boli zaviazaná uhradiť ostatným dedičom podiel, potom by ste tak mali učiniť. Teoreticky prichádza do úvahy dohoda o odpustení dlhu, podľa § 574 ods. 1 Občianskeho zákonníka: Veriteľ sa môže s dlžníkom dohodnúť, že sa vzdáva svojho práva alebo že dlh odpúšťa; táto dohoda sa musí uzavrieť písomne.

Ak brat prejavil vôľu, že nechce, aby ste ho vyplatili, potom sa dohodnite písomne na tom, že Vám dlh odpúšťa, resp. že sa vzdáva svojho práva na vyplatenie podielu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, ak sa vzdám dedičstva po otcovi (spolu so všetkými súrodencami) a všetko tak zdedí mama, tak potom, po smrti mamy, mám (spolu s bratmi) znovu nárok na dedenie majetku po mame? Ďakujem

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2018)

Dobrý deň. Ak všetci súrodenci odmietnete dedičstvo po Vašom otcovi, ako poručiteľovi, a jedinou zákonnou dedičkou bude Vaša matka (poručiteľova manželka), celé dedičstvo by mala dostať ona. Ak potom Vaša matka zomrie, spolu s Vašimi ostatnými súrodencami budete jej zákonnými dedičmi. To, že odmietnete dedičstvo po otcovi neznamená, že nebudete dediť po matke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať aký doklad - forma je treba spísať, ak sa sestra vzdáva nároku na polovicu z polovice domu v prípade úmrtia otca. V roku 2011 zomrela naša mamička, otec s mamou pomohli sestre finančne pri stavbe nového domu, po maminej smrti sa dohodlo, že otec daroval sestre vyššiu finančnú čiastku na vyplatenie hypotéky s dohodou, že si nebude nárokovať na rodičovský dom. Polovica domu je napísaná na mňa, polovica na otca (čiže z tejto časti, že si nebude nárokovať). Sestra s tým súhlasí ale chcela by som to mať zdokladované, aby to bolo v poriadku. Máme my dve spísať nejaký dokument - prosím v akej forme a potvrdiť si u notára, alebo to ma napísať otec. Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.06.2018)

Dobrý deň, v práve platí, že sa nikto nemôže svojho práva vzdať skôr, než mu toto právo vzniklo. To sa vzťahuje aj na Váš prípad. Vaša sestra sa nemôže vzdať skôr svojho dedičského práva, než jej vznikne. Vašu situáciu nie je možné riešiť žiadnym spôsobom vzdania sa práva na dedičstvo. Dedičstvo bude môcť Vaša sestra odmietnuť, až v dedičskom konaní po oznámení jej dedičského práva notárom. Vašu situáciu môžete riešiť buď darovacou zmluvou (Váš otec by Vám daroval svoj spoluvlastnícky podiel a zároveň by sa pre neho zriadilo vecné bremeno) alebo môže spísať závet a v ňom výslovne uviesť, že odkazuje nehnuteľnosť Vám (v tomto prípade však ide o jeho dcéru ako neopomenuteľnú dedičku, ktorá by mala dostať napriek zneniu závetu polovicu svojho zákonného dedičského podielu).


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk