'

Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 8. 8. 2014

Otázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Dobrý deň prajem, manžel bol predvolaný na dedičné konanie po otcovi. Chce sa vzdať dedičstva v prospech svojho brata aj to písomne oznámil (osobne sa nezúčastnil konania je ŤZP), že sa vzdáva dedičstva v prospech svojho brata. Dedičné konanie sa preložilo, nakoľko notárka povedala, že nestačí to písomné vyjadrenie ale musí aj splnomocnenie dať bratovi, aby ho zastupoval. Nie je nám jasné, prečo splnomocnenie, keď že sa vzdáva dedičstva a hlavne nechceme aby manžel platil dedičné trovy. Veľmi pekne ďakujem za radu ,ako máme postupovať. S pozdravom a prianím pekného dňa.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Dobrý deň,

dedič má právo vzdať sa dedičstva v prospech druhého dediča, notár v takomto prípade potrebuje riadny doklad, k tomuto vzdaniu sa, nakoľko ide o závažnú vec. List notárovi obyčajne nestačí. Notári to najčastejšie riešia formou splnomocnenia jedného dediča druhým. Toto splnmocnenie sa založí do dedičského spisu. Podpis by mal byť úradne overený (notári to vyžadujú). V splnomocnení sa priamo môžu dohodnúť, že všetky trovy bude uhrádzať splnomocnený brat.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň! Ako mám postupovať pri nájdenom majetku po babke, ktorá zomrela v r. 1964 a /dedičské konanie t.r/ teraz sme našli pozemky, ktoré neboli v dedičskom konaní? Babka mala dve dcéry, ktoré žili v Maďarsku a po smrti svojej matky sa zriekli všetkého majetku v prospech maloletých synov svojho brata, ktorý zomrel 14 dni pred svojou matkou. Mám vyhľadať v Maďarsku pozostalých ? Ako podať o konanie? Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.02.2019)

Dobrý deň,

je treba podať na súd návrh na dodatočné konanie o dedičstve po poručiteľovi, v ktorom oznámite Vám známe údaje o pozemkoch a pripojíte pôvodné rozhodnutie štátneho notárstva. Návrh podajte na prísl. okresný súd, kde bolo posledné trvalé pobyt poručiteľa.

Podľa ust. § 211 Civil. mimosporového poriadku platí (citujeme) : 

"(1) Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

 

V súlade s ust. § 158 Civil. mimospor. poriadku platí, že "miestne príslušným je súd, v obvode ktorého

a) mal poručiteľ v čase smrti adresu trvalého pobytu,

b) sa nachádza majetok poručiteľa, ak nie je daná príslušnosť podľa písmena a),

c) poručiteľ zomrel, ak nie je daná príslušnosť podľa písmena a) alebo písmena b)."

 

Pokiaľ sú Vám známe adresy dedičov, môžete ich kontaktovať a samozrejme Vám známe adresy uviesť v návrhu na dodatočné konanie o dedičstve.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Ak je dedičom občan Maďarskej republiky a predmetom dedenia je poľnohospodárska poda je pri predaji tejto pôdy viazaný taktiež zákonom č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku? Alebo ho môže predať komukoľvek? Aj fyzickej osobe? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.10.2018)

Dobrý deň, 

ak je dedičom občan Maďarskej republiky pri predaji pôdy prípadne darovaní alebo nájme musí dodržať podmienky zákona č. 140/2014 Z.z. .

Ako sme už uviedli poľnohospodársku pôdu môže previesť do vlastníctva bez dodržania podmienok zákona :

a) osobe, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza,
b) spoluvlastníkovi poľnohospodárskeho pozemku, ak ide o spoluvlastnícky podiel podľa osobitných predpisov,
c) blízkej osobe podľa § 116 Občianskeho zákonníka a osobe príbuznej podľa § 117 Občianskeho zákonníka. 

 

V prípade, že by mal poľ. pôdu previesť do vlastníctva inej osobe ako je uvedené vyššie musí dodržať podmienky zákona - zverejnenie ponuky na predaj na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Na tieto všetky úkony môže splnomocniť aj advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Je možné ak som jediný dedič vzdať sa dedičstva v prospech úplne cudzej osoby? Aj, keď ide o poľnohospodársku pôdu, kt. zákon o poľnohospodárskej pôde zakazuje predávať a previesť na fyzickú osobu. Ide o 7 ha. Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.10.2018)

Dobrý deň, 

v dedičskom konaní sa síce môžete vzdať dedičstva, ale len v prospech iných dedičov ako účastníkov konania, teda nie v prospech osoby, ktorá dedičom nie je.

Nie je pravdou, že by poľnohospodársku pôdu nebolo možné predať.

Len je potrebné dodržať podmienky stanovené zákonom č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Všeobecne je možné uviesť, že vlastník, teda Vy, môžete poľnohospodársky pozemok, bez povinného pomerne zložitého postupu podľa citovaného zákona  previesť do vlastníctva nasledovným osobám : 

a) osobe, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza,

b) spoluvlastníkovi poľnohospodárskeho pozemku, ak ide o spoluvlastnícky podiel podľa osobitných predpisov,

c) blízkej osobe podľa § 116 Občianskeho zákonníka a osobe príbuznej podľa § 117 Občianskeho zákonníka

Ak by ste si našli kupca, potom tejto cudzej sobe môžete previesť vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku len postupom podľa cit. zákona a to zverejnením ponuky na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktorý register vedie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a následne je potrebné overenie a preukázanie podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktoré overuje príslušný okresný úrad.

O uvedenej problematike sme sa zmienili aj ďalšom našom článku.

Nie je teda dôvod, aby ste sa vzdali dedičstva pokiaľ sa jedná len o tú okolnosť, že Vám bola poskytnutá informácia, že poľnohospodársku pôdu nie je možné predať.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, sme dvaja bratia a žijeme s matkou po rozvode ja už mám 21 a brat 18. Pracujem a chcem sa osamostatniť. No ťaží ma to, že keď zomrie jeden alebo druhý podedím po rodičoch ich dlhy nemajú žiadny majetok,no exekúcii a dlhy áno. Bývajú v podnájmoch. Prosím Vás môžem sa vzdať dedičstva a zrieknem sa tým aj dlhov po nich ?

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.09.2018)

Dobrý deň,

v otázke sa pýtate, či sa môžete v dedičskom konaní vzdať dedičstva. Vzdať sa dedičstva znamená, že na Vaše miesto by nastúpil  iný dedič v zmysle ust. Občianskeho zákonníka. Poznamenávame však, že dedič podľa ust. § 470 Občianskeho zákonníka "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou."

Ak Vašu rodičia majú dlhy, potom, aby ste neniesli zodpovednosť za tieto dlhy, museli by ste dedičstvo odmietnuť. dedičstvo možno odmietnuť len ako celok bez podmienok. 

Pokiaľ chcete  rodičom pomôcť je treba riešiť dlhy, zrejme ide o pôžičky od nebankových spoločností /namietať premlčanie, neprijateľné zmluvné podmienky a podobne/. Odporúčame ak sa jedná o pôžičky poslať zmluvy na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, Komisia pre posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, keď mama zdedila pozemky a na prvom dedičskom konaní podpísala, že dedičstvo prijíma, ale teraz sa ho chce vzdať v prospech detí, dá sa s tým niečo spraviť?

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ Vaša otázka smeruje k uplatneniu inštitútu odmietnutia dedičstva podľa § 463 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len "OZ"), dovoľujem si Vám uviesť, že ak už dedič dal svojím počínaním najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť, dedičstvo už následne odmietnuť nemôže (vyplýva to z § 465 OZ).

Pre úplnosť však uvádzam, že pokiaľ už dedičské konanie prebehlo a Vaša matka, ako uvádzate v zadanej otázke, zdedila predmetné pozemky, v zásade jej nič nebráni v tom, aby tieto zdedené pozemky následne zmluvne previedla na svoje deti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som poradiť vo veci už skončeného a právoplatného konania o dedičstve. V uznesení som zdedila nepatrný pozemok, ktorého hodnota je nízka. V zmysle uznesenia o DK mi vzniká povinnosť vyplatiť ďalších dedičov rovnakým dielom. Počas konania som akosi očakávala od súrodencov prejavenie vďaky za ťažko chorú matku a zrieknutie sa nároku na túto pôdu. Túto skutočnosť som si s bratom vydiskutovala a povedal, že sa nároku na zisk z pôdy zrieka. Akým spôsobom je potrebné tento úkon ošetriť, aby mal právnu a relevantnú hodnotu. Stačí čestné prehlásenie a podpis, príp. podpis svedka? Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.07.2018)

Dobrý deň,

ak už prebehlo dedičské konanie a je právoplatne ukončené, potom je záväzné. Ak ste boli zaviazaná uhradiť ostatným dedičom podiel, potom by ste tak mali učiniť. Teoreticky prichádza do úvahy dohoda o odpustení dlhu, podľa § 574 ods. 1 Občianskeho zákonníka: Veriteľ sa môže s dlžníkom dohodnúť, že sa vzdáva svojho práva alebo že dlh odpúšťa; táto dohoda sa musí uzavrieť písomne.

Ak brat prejavil vôľu, že nechce, aby ste ho vyplatili, potom sa dohodnite písomne na tom, že Vám dlh odpúšťa, resp. že sa vzdáva svojho práva na vyplatenie podielu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, ak sa vzdám dedičstva po otcovi (spolu so všetkými súrodencami) a všetko tak zdedí mama, tak potom, po smrti mamy, mám (spolu s bratmi) znovu nárok na dedenie majetku po mame? Ďakujem

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2018)

Dobrý deň. Ak všetci súrodenci odmietnete dedičstvo po Vašom otcovi, ako poručiteľovi, a jedinou zákonnou dedičkou bude Vaša matka (poručiteľova manželka), celé dedičstvo by mala dostať ona. Ak potom Vaša matka zomrie, spolu s Vašimi ostatnými súrodencami budete jej zákonnými dedičmi. To, že odmietnete dedičstvo po otcovi neznamená, že nebudete dediť po matke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať aký doklad - forma je treba spísať, ak sa sestra vzdáva nároku na polovicu z polovice domu v prípade úmrtia otca. V roku 2011 zomrela naša mamička, otec s mamou pomohli sestre finančne pri stavbe nového domu, po maminej smrti sa dohodlo, že otec daroval sestre vyššiu finančnú čiastku na vyplatenie hypotéky s dohodou, že si nebude nárokovať na rodičovský dom. Polovica domu je napísaná na mňa, polovica na otca (čiže z tejto časti, že si nebude nárokovať). Sestra s tým súhlasí ale chcela by som to mať zdokladované, aby to bolo v poriadku. Máme my dve spísať nejaký dokument - prosím v akej forme a potvrdiť si u notára, alebo to ma napísať otec. Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.06.2018)

Dobrý deň, v práve platí, že sa nikto nemôže svojho práva vzdať skôr, než mu toto právo vzniklo. To sa vzťahuje aj na Váš prípad. Vaša sestra sa nemôže vzdať skôr svojho dedičského práva, než jej vznikne. Vašu situáciu nie je možné riešiť žiadnym spôsobom vzdania sa práva na dedičstvo. Dedičstvo bude môcť Vaša sestra odmietnuť, až v dedičskom konaní po oznámení jej dedičského práva notárom. Vašu situáciu môžete riešiť buď darovacou zmluvou (Váš otec by Vám daroval svoj spoluvlastnícky podiel a zároveň by sa pre neho zriadilo vecné bremeno) alebo môže spísať závet a v ňom výslovne uviesť, že odkazuje nehnuteľnosť Vám (v tomto prípade však ide o jeho dcéru ako neopomenuteľnú dedičku, ktorá by mala dostať napriek zneniu závetu polovicu svojho zákonného dedičského podielu).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň. Ja sa chcem spýtať. Sme dvaja súrodenci. V roku 2016 nám zomrela mama, otec ešte žije a 2017 sme boli na dedičskom konaní. Jedna sa o 3 izbový byt. S ocom som sa dohodla aj mi dal splnomocnenie všetok majetok prechádza na mňa. Rodičia bratovi dali dosť peňazí, lenže závet neexistuje, lebo sme to pre jej chorobu nestihli napísať. S bratom som sa nijako nedohodla, lebo on sa nechcel o tom baviť. Pred notárom povedal, že aj on chce podiel v € z bytu, a tak som vyhrkla, že mu dám 5000 € . Lenže teraz po 1 roku vyšli na povrch veci, ktoré by som nečakala a proste začal žiť neusporiadaným životom aj družka ho nechala. Keď som mu to vyčítala povedal, že je to jeho vec a nedá sa s ním rozprávať. Preto chcem vedieť čo mám robiť. Ja som rozmýšľala, že sa vzdám dedičstva  prospech otca a on nech potom rozhodne. Neviem, či sa to dá, že by ho vydedil on. Tak asi v krátkosti. Ďakujem. 

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.06.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust. § 482 a nasl. Obč. zákonníka platí :

"§ 481 : Ak je len jeden dedič, potvrdí mu súd, že dedičstvo nadobudol.

§ 482 : 

(1) Ak je viac dedičov, vyporiadajú sa na súde medzi sebou o dedičstve dohodou.

(2) Ak dohoda neodporuje zákonu alebo dobrým mravom, súd ju schváli.

§ 483 : Ak nedôjde k dohode, súd potvrdí nadobudnutie dedičstva tým, ktorých dedičské právo bolo preukázané."

2./ Nevieme kedy v roku v 2017 bolo dedičské pojednávanie, zrejme Vám notár poskytol lehotu na uzatvorenie dohody, to však nevieme, len usudzujeme. To že brat , ako píšete, žije neusporiadane, nie je dôvodom, aby nebol dedičom. Súčasne, to že Vy ste sa starali o Vašu mamu, zo zákona nezakladá ten zákonný právny dôvod, aby ste nadobudli väčší podiel na dedičstve z uvedeného dôvodu starostlivosti. Taký je zákon. 

3./ Píšete, že Váš brat dostal od rodičov dostatok finančných prostriedkov. Nevieme, či viete tieto dary a ich výšku aj zdokumentovať. Uvádzame to z dôvodu, že podľa ust. § 484 Obč. zákonníka platí, že "pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; "

Keďže vo Vašom prípade sa jedná o dedenie zo zákona, odporúčame predmetné dary a ich výšku, vrátane dokladov, predložiť notárovi a žiadať započítať na dedičský podiel brata, t.j. o hodnotu darov, pokiaľ nejde o obvyklé darovanie, sa zníži podiel brata na dedičstve, takže ak hodnota darov bude prevyšovať jeho podiel na dedičstve, potom by nemal dostať nič.  
Zjednodušene : Byt hodnota  40 000 € , dary pre brata : 15 000 €.  Výpočet : 40 000 € delené 2 dediči = podiel na dedičstve je po 20 000 €, nakoľko však brat už dostal 15 000 € , jeho podiel na dedičstve bude 5 000 €.

 

©
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý večer. Mamička nám zomrela začiatkom júna tohoto roku po ťažkom ochorení posledný polrok bola ležiaca a všetka starostlivosť bola na mne raz za čas mi prišli pomôcť sestra a občas aj brat. Po mamičke sme zostali 4 dediči ja najmladšia, ktorá ju opatrovala a celý život som s ňou žila v rodičovskom dome. A moji 3 súrodenci. Najstarší brat, ktorý mamičke nijako nepomáhal ledva ju prišiel pozrieť na 5minút raz za 2-3mesiace celý čas vykrikoval, že sa vzdá dedičstva. Mamička ho chcela aj vydediť ale vzhľadom k tomu, že mala po ťažkom zápale mozgu trochu psychické problémy sme to neriešili. V októbri bolo dedičské konanie samozrejme všetci 4 dedičia súhlasili z dedičstvom až kým neprišlo k mamičkiným dlhom a poplatkom za dedičské konanie. Vtedy najstarší brat povedal, že on to nemá s čoho zaplatiť. Ako keby som ja mala s čoho, keďže som z deťmi a mamičkou žila z opatrovatelského a a pomáhala jej z dráhou liečbou ako aj občas ďalší dvaja súrodenci. Sestra bratovi povedala, že keď nemáš s čoho platiť tak sa vzdaj a brat povedal, že sa vzdáva, notárka mu prízvukovala, že to nieje rozhodnutie len tak z minúty na minútu nech si to dobre rozmyslí a nechala mu čas on opakoval, že sa vzdáva dedičstva, keď nebude musieť platiť ani dlhy ani trovy z dedičského, notárka mu opäť zopakovala, či si to nechce ísť rozmyslieť, že to nieje len tak na také rýchle rozhodnutie a on, že sa vzdáva a notárka sa ho ešte raz spýtala určite? Na to som ja povedala, že on celý čas vykrikoval, keď mal nejako pomôcť mamičke, že sa vzdá dedičstva, a aj keď zomrela. A brat povedal, že sa aj vzdáva v prospech všetkých dedičov. Tak sa to spísalo a podpísalo sa osvečenie o dedičtve a aj papier, že sa nemôžeme odvolať. Po mamičke sme dedili polovicu domu po ocinovi sme zdedili druhu polovicu už dávno a tam sme 4 vlastníci. Teraz po vyše dvoch mesiacoch brat, ktorý sa vzdal aj s ďalším bratom chcú podať na súd žiadosť o neplatnosť dedičského konania, lebo, že vraj na neho boli vyvýjane nátlaky od sestry, že aj keď on nepotrebuje to dedičstvo ale, že radšej ho napíše na druhého brata. Myslím si, že nás brat mu ponúkol peniaze za to, že napíše svoj podiel, ktorého sa vzdal na neho. Otázka. Je možné, aby nejako anulovali dedičstvo? Čo môžeme od toho očakávať? A ako postupovať? Ďalšia otázka je, že čo môžem urobiť, keď chcú súrodenci predať dom ale ja s mojimi deťmi a partnerom nemáme kam ísť bývať, bývam tu stále od svojho narodenia a mladší brat sem chodieva na víkendy, a keď si vypije robí bordel a vyčíta a vyhadzuje nás s tadiaľto a to som dom dosť poopravovala kým mamička žila, pretože aj vtedy dosť vystrájal. Poďalšie sa vyhráža, že ak nebudem súhlasiť s predajom domu zoberie si naň pôžičku alebo ho predá rómom alebo používa aj iné vyhrážky. Prosím čo s tým môžem urobiť? Ďakujem veľmi pekne za skorú odpoveď.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.12.2017)

Dobrý deň, ak sa už vzdal dedičstva, veľmi ťažko preukáže, že to bolo pod nátlakom, bolo tam veľmi veľa svedkov a notárka by to neschválila, ak videla, že je to pod nátlakom. Takže toto sa vôbec nemusíte obávať.

Ohľadom predaja domu, tiež to nemôže urobiť, pretože máte predkupné právo. Ak by chcel predať svoj podiel, musí Vám ho najskôr ponúknuť. Ak by to predal bez súhlasu, máte možnosť to napadnúť do 3 rokov na súde. Taká zmluva by bola súdom určená za neplatnú. Tiež bez Vášho súhlasu tam nikoho nenasťahuje. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk