Máte
otázku?

Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitra

Otázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Dobrý deň prajem, môj manžel bol predvolaný na dedičné konanie po otcovi. Už písomne oznámil svoje rozhodnutie vzdať sa dedičstva v prospech svojho brata (osobne sa konania nezúčastnil, keďže je držiteľom preukazu ŤZP). Avšak, dedičné konanie sa odložilo, keďže notárka povedala, že nestačí iba toto písomné vyjadrenie a je potrebné aj splnomocnenie dať bratovi, aby ho zastupoval. Nie je nám celkom jasné, prečo je potrebné splnomocnenie, keďže sa manžel vzdáva dedičstva. Hlavne by sme nechceli, aby náš manžel platil dedičné náklady. Veľmi pekne vám ďakujem za radu, ako by sme mali v tejto situácii postupovať. S pozdravom a prianím pekného dňa.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

Dobrý deň,

dedič má právo vzdať sa dedičstva v prospech druhého dediča, notár v takomto prípade potrebuje riadny doklad, k tomuto vzdaniu sa, nakoľko ide o závažnú vec. List notárovi obyčajne nestačí. Notári to najčastejšie riešia formou splnomocnenia jedného dediča druhým. Toto splnmocnenie sa založí do dedičského spisu. Podpis by mal byť úradne overený (notári to vyžadujú). V splnomocnení sa priamo môžu dohodnúť, že všetky trovy bude uhrádzať splnomocnený brat.

Trápi vás "Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím o právnu radu. Zomrel brat mojej mamy, ktorý bol spoluvlastníkom rodinného domu spolu s mojou mamou. Nevíme, či nebohý brat zanechal závet a bol bezdetný. Moja mama sa rozhodla darovať svoju polovicu mne a trom ďalším súrodencom, hoci presný dôvod tohto rozhodnutia nepoznáme. Sme spolu 9 detí. Notár požaduje adresy všetkých mojich súrodencov. Ja žijem v zahraničí a svoj podiel by som si rád ponechal. Musím sa osobne zúčastniť dedičského konania? Platí to aj pre ostatných súrodencov? Ako je možné postupovať správne v tejto situácii? Domnievam sa, že mama by mala postupovať spravodlivejšie, keďže nás je celkovo 9 detí, nie iba 4. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

(odpoveď odoslaná: 05.01.2024)

Dobrý deň, otázky vám zodpoviem postupne. 

Pokiaľ ide o dedičské konanie po vašom strýkovi. Pokiaľ tento nezanechal závet, nemal deti, ani manželku, bude sa dediť podľa zákona, a teda, ak mal len jednu sestru, bude dediť celé dedičstvo po ňom ona, t. j. vaša mama.  Vy ako jej deti by ste dedili len vtedy, ak by zanechal závet, ktorým by vám časť dedičstva alebo aj celé dedičstvo odkázal. Ak sa toto nestalo, dediť bude iba vaša mama za splnenia vyššie uvedených predpokladov, iba ona bude účastníčkou dedičského konania, t.j. vy sa dedičského konania v takomto prípade nezúčastníte. Notár by vás predvolal iba vtedy, ak by ste dedili, t.j. ak by váš strýko závetom zanechal dedičstvo (alebo jeho časť) aj vám. Uvedené sa vzťahuje aj na vašich súrodencov. 

Pokiaľ ide o podiel na rodinnom dome patriaci vašej mame, tento nebude predmetom dedičského konania, o tomto notár nebude rozhodovať, nakoľko vaša mama stále žije a teda jedine ona je oprávnená s týmto svojím podielom nakladať. Ak sa tento svoj podiel rozhodne darovať niektorým zo svojich detí, môže tak slobodne urobiť. Žiadny zákon jej to nezakazuje. Jediným následkom bude to, že ak ostatné deti, ktorým podiel nedaruje, nebudú mať v dedičskom konaní čo dediť, ak už nemá majetok. Ak by mala majetok, tak tieto deti v dedičskom konaní po nej (po jej smrti) môžu žiadať, aby sa na dedičské podiely ich súrodencov, ktorým mama za svojho života darovala neobvyklé dary (ktorým podiel na nehnuteľnosti je), započítala hodnota týchto darov. Uvedené sa nazýva kolácia a má za následok, že po započítaní takýchto darov dôjde k zníženiu dedičských podielov týchto súrodencov v dedičskom konaní. Ak toto ale žiadať nebudú, notár započítanie na dedičské podiely nevykoná. 

Pokiaľ ide o podiel vášho strýka, s týmto budú môcť disponovať dediči po právoplatnom skončení dedičského konania. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, dá sa dedičstvo vzdať ešte za života matky v prospech súrodenca, alebo je to možné urobiť len v dedičskom konaní, ktoré prebehne po jej úmrtí? Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

(odpoveď odoslaná: 15.11.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že vzdať sa dedičstva za života matky ako budúcej poručiteľky sa právne účinne vzdať nemôžete. Nie je podstatné v prospech koho sa teraz chcete vzdať budúceho dedičstva.

Je to tak z jednoduchého dôvodu a to z toho, že predmetom dedenia je majetok, ktorého je vlastníkom poručiteľ ku dňu úmrtia, pričom tento majetok ku dňu úmrtia ani nemusí existovať /mama ho môže za svojho života predať, peniaze spotrebovať a pod./, a vy sa nemôže vzdať vopred práva, ktoré vám vznikne až v budúcnosti. V konečnom dôsledku vy sa nemusíte dožiť úmrtia vašej matky /ospravedlnite nás prosím aj za túto časť odpovede, ale život môže priniesť aj takúto situáciu/.


Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala, či v prípade, keď sa dedič vzdá svojho podielu z domu, má nárok na čiastku z predajnej sumy v prípade predaja domu. Vopred ďakujem za Váš čas. S pozdravom, Jana.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

(odpoveď odoslaná: 19.05.2023)

Dobrý deň,
podstatné vo Vami uvedenom prípade je to, či dedič, ktorý sa vzdá svojho podielu na dedičstve v prospech ostatných dedičov, či tak urobí za náhradu, teda povinnosť vyplatiť mu podiel na predajnej cene nehnuteľnosti, alebo sa vzdá svojho podielu na dedičstve bez povinnosti úhrady, teda bezodplatne. Preto odpoveď na Vašu otázku je treba hľadať v samotnom dedičskom rozhodnutí, kde musí byť uvedené, či dedič sa svojho podielu vzdáva za náhradu alebo bez povinnosti úhrady od ostatných dedičov.


Trápi vás "Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, je možné odmietnuť dedičstvo, aj pokiaľ žijú rodičia? Ak áno, mohli by ste mi prosím vysvetliť postup? Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

(odpoveď odoslaná: 03.05.2023)

Dobrý deň, odmietnuť dedičstvo za života Vašich rodičov ako budúcich poručiteľov nemôžete a to z jednoduchého dôvodu, že žiadne dedičstvo nateraz neexistuje. Dedičstvo sa nadobúda  a vznikne aj smrťou poručiteľa, čo vyplýva z ust. § 460 Obč. zákonníka. Do svojho úmrtia Vaši rodičia môžu s majetkom nakladať podľa svojho uváženia a stav v čase ich úmrtia môže byť aj ten, že nebudú vlastníkmi žiadneho majetku a teda z Vašej strany ako zákonného dediča ani nebude čo odmietnuť.

Naviac v zmysle ust.  Obč. zákonníka sa nemôžete vzdať práva, ktoré Vám vznikne až v budúcnosti.

 


Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, Žijem v Nemecku, rovnako ako moja sestra. Naši rodičia zomreli v roku 1992 a po nich nám zostala záhrada s chatou. Moja sestra išla sama vybavovať dedičské konanie v roku 1994 a povedala mi, že chata so záhradou je napísaná na nás oboch. Teraz, po 26 rokoch, som zistil, že ma sestra podviedla a záhradu napísala len na svoje meno. Moja otázka je, či mám po 26 rokoch právo súdne otvoriť celý prípad a domáhať sa svojho vlastníctva, alebo je to premlčané a nemám tu žiadnu šancu? Na internete som čítal, že vlastnícke právo sa nepremlčuje. Prosím o odpoveď. S pozdravom, M.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

(odpoveď odoslaná: 27.03.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že predpokladáme, že ste svoju vlastnú sestru splnomocnili na zastupovanie v dedičskom konaní, kde bolo uvedené, že môže vo Vašom mene a na Váš účet sa vzdať podielu na dedičstve a teda v podstate z toho vyplýva, že sa mohla v dedičskom konaní zariadiť to, aby ste nič nededili a pritom nebola povinná Vám nič vyplatiť ako ustupujúcemu dedičovi. Toto však len predpokladáme, keďže nepoznáme obsah splnomocnenia. Bez splnomocnenia Vás nemohla v dedičskom konaní zastupovať.

Ak by bol náš predpoklad správny, potom s vecou už nič neurobíte a teda nemôžete sa od sestry domáhať vyplatenia finančnej náhrady za podiel na chate a pozemku ako ustupujúci dedič.

Je pravdou, že vlastnícke právo sa nepremlčuje, ale opätovne uvádzame, že ak ste udelili sestre splnomocnenie ako uvádzame vyššie, potom s vecou ani cestou súdu nemôžete nič urobiť.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň. V prípade dedičstva po zosnulom otcovi sa súrodenci vzdajú majetku v prospech matky. Ako by to však bolo, ak by matka zomrela? Uskutoční sa ďalšie dedičské konanie medzi jej deťmi? Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

(odpoveď odoslaná: 22.03.2023)

Dobrý deň, áno, je to tak ako uvádzate v otázke.

Možnosťou ako sa vyhnúť dedičskému konaniu a plateniu poplatkov v súvislosti s majetkom matky v dedičskom konaní, ktorý by mala v čase úmrtia, je vyporiadať majetok matky za jej života, na čo slúži darovacia zmluva.  Je však na zvážení matky, či ona svoj majetok daruje svojim deťom, alebo ho predá komukoľvek, keďže matka so svojim majetkom môže nakladať podľa svojho uváženia a nepotrebuje na to súhlas svojich detí.


Trápi vás "Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Vlastním 1/3 rodinného domu vrátane pozemku. Keďže sa v dome nenachádzam a pracujem buď v Česku alebo Rakúsku, nepodielam sa na výdavkoch súvisiacich s domácnosťou a rekonštrukciou domu. Chcel by som sa opýtať, či je možné sa vzdať tohto podielu v prospech mojich bratov, keďže sú to oni, ktorí sa o dom starajú a vynakladajú naň prostriedky. Ďakujem a pozdravujem.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

(odpoveď odoslaná: 15.03.2023)

Dobrý deň,

svoj podiel 1/3 na rodinnom dome môžete darovať na svojich bratov darovacou zmluvou, ak s tým budú súhlasiť a dohodnete sa.

Pripravila by sa darovacia zmluva a návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti, ktoré sa po ich podpise predložia príslušnému okresnému úradu, katastrálny odbor, ktorý vykoná zmenu, teda Vás ako vlastníka vymaže a bratom sa navýšia ich vlastnícke podiely. Váš podpis na darovacej zmluve musí byť úradne overený na matrike alebo u notára. 

Je potrebné si však uvedomiť, že po darovaní budú môcť Vaši bratia trvať na tom, že nebudete mať žiadne právo sa v dome nachádzať (bývať), mať tam svoje veci a budú Vám môcť zrušiť aj trvalý pobyt na adrese rodinného domu. 

Predpokladám, že zrejme ide o rodičovský dom, v ktorom ste vyrastali a preto k nemu máte asi svoj citový vzťah. 


Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako je to v prípade dedenia majetku, konkrétne peňazí, ak je účastník dedičského konania v osobnom bankrote a je tak už 2,5 roka. Môže sa vzdať dedičstva v prospech inej osoby, napríklad matky? Hlavný problém predstavuje práve osobný bankrot. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

(odpoveď odoslaná: 08.03.2023)

Dobrý deň,

podľa § 166g zákona o konkurze, dlžník po vyhlásení konkurzu môže dediť a dedičstvo nesmie odmietnuť.

Dlžník má povinnosť ponúknuť polovicu nadobudnutého majetku svojim veriteľom.

Mohlo by totiž ísť o nepoctivý zámer, ak by ste zatajil, že po konkurze ste nadobudli majetok.

 


Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, splnomocnil som priateľku generálnou plnou mocou. Platí táto plná moc v plnom rozsahu pri zastupovaní na dedičskom konaní? Ďakujem.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

(odpoveď odoslaná: 14.01.2023)

Dobrý deň, áno, ak ste ju riadne splnomocnili, potom nie je dôvod na to, aby neplatila. Niektorí notári však vyžadujú, aby podpis splnomocniteľa na splnomocnení bol overený. Nie je to však zákonná podmienka pre platnosť splnomocnenia. Vzhľadom na to až dokým splnomocnenie neodvoláte, môže na jeho základe vo vašom  mena na dedičskom konaní vystupovať vaša priateľka. 


Trápi vás "Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča (Dedičské právo)

Dobrý deň, dňa 18. 11. 2022 zomrel otec môjho brata a mňa. Spolu s mamou vlastnil byt a chalupu. Rada by som sa informovala, či pri dedičskom konaní prechádza ich spoločný majetok automaticky do výlučného vlastníctva mamy ako spoluvlastníčky. Zaujímalo by ma taktiež, či sa dedičské konanie týka aj mňa s bratom ako následných dedičov, alebo iba mamy? Ďakujem za Vašu odpoveď. S pozdravom, Zuzana.

Odpoveď: Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča

(odpoveď odoslaná: 10.01.2023)

Dobrý deň,
je samozrejmé, že Vy ako deti poručiteľa ste zákonnými dedičmi po Vašom otcovi v zmysle ust. Obč. zákonníka, kde platí, že titulom vyporiadania Vaša mama nadobudne jednu polovicu majetku, ktorý bol v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov a druhá polovica bude predmetom dedenia v pomere 1/3 k 1/2, teda Vy spolu s bratom nadobudnete po 1/6 z celku.

Ak by ste sa v dedičskom konaní nedohodli, treba žiadať o rozhodnutie podľa dedičských podielov.

Zrejme ešte nevieme ktorý notár bude viesť dedičské konanie, čo môžete zistiť na informačnom centre okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska otca v čase úmrtia a zistíte tak meno notára, ktorého môžete kontaktovať.

Odporúčam ak nie ste zbehlá v otázkach dedenia, kontaktovať advokáta, aby Vás v dedičskom konaní zastupoval.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vzdanie sa dedičstva v prospech druhého dediča" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.