'

Rozvod manželstva dohodou


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 8. 8. 2017

Otázka: Rozvod manželstva dohodou

Dobrý deň, chcem sa spýtať na rozvod manželstva dohodou. Kamarátka z českej republiky mi hovorila, že u nich v Čechách je možný rozvod manželstva dohodou. Vraj ak sa manželia na rozvode dohodnú, súd nemá inú možnosť ako ich rozviesť, volá sa to rozvod manželstva dohodou. Je také  niečo možné aj u nás. Rozvedie súd v SR manželov, ak sa dohodnú na rozvode manželstva dohodou. Čo skúma súd v SR pri rozvode?

Odpoveď: Rozvod manželstva dohodou

Dobrý deň,

rozvod manželstva dohodou slovenský právny poriadok nepozná.

 

Na Slovensku platí, že sú aj napriek tomu, že sú manželia dohodnutí na rozvode a chcú tzv. rozvod manželstva dohodou, tak ich nemusí rozviesť.

 

Rozvod manželstva dohodou (t.j. podpísanie návrhu na rozvod oboma manželmi) nie je možné. U nás je potrebné, aby návrh na rozvod podal jeden manžel, následne súd doručí tento návrh druhému manželovi, ktorý sa k nemu vyjadrí a potom súd rozhodne. Preto je veľmi dôležité, aby bol návrh na rozvod manželstva dobre spracovaný, aby súd nemal pochybnosti o tom, že rozvrat manželstva je daný.

 

Súd teda skúma pri rozvode najmä to, či je daný rozvrat manželstva (tak ako to má na mysli ustanovenie Zákona o rodine). 

 

Kedy súd rozvedie manželov?

 

Podľa § 23 ods. 1 Zákona o rodine "Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia."

 

Z návrhu musí vyplývať, že sa navrhovateľ domáha rozvodu manželstva. Návrh tiež musí obsahovať opis príčin (alebo len príčiny) a dôvody jeho rozvratu. Súd musí mať za preukázané, že vzťahy medzi manželmi sú tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. 

 

Rozvrat manželstva musí byť kvalifikovaný. Kvalifikovaným rozvratom rozumieme taký rozvrat, ktorý sa vzhľadom na intenzitu a dĺžku doby narušenia vzťahov medzi manželmi javí ako nenapraviteľný a v jeho dôsledku manželstvo naďalej nemôže plniť svoj účel.  Vyžaduje si to rozbor možnosti plnenia hlavných funkcií manželstva (napr. v bezdetnom manželstve zameranom najmä sa na citový a pohlavný život manželov zohráva významnú úlohu najmä biologická funkcia manželstva, naopak výchovná funkcia vystupuje do popredia v manželstve s maloletými deťmi; u starších manželov sa prihliada na mieru odkázanosti a možnosti poskytovať si mravnú, materiálnu a osobnú pomoc).

 

Dôvody rozvodu manželstva nie sú určené absolútne a tieto ponecháva výlučne na posúdení súdu. Záver o tom, či ide o vážne rozvrátenie vzťahu medzi manželmi môže tak súd určiť len na základe starostlivého skúmania a zisťovania existencie príčin, ktoré vzniknutý rozvrat spôsobili.

 

Ak súd po preskúmaní vzťahov zistí, že manželstvo je vážne a trvalo rozvrátené a že náprava je nereálna, manželstvo rozvedie. Súd pritom nie je viazaný názorom druhého manžela o tom, že s rozvodom manželstva nesúhlasí. Je bežné, že nesúhlas môže predĺžiť dobu trvania rozvodového konania. Ak by súd nariadil účastníkom konania návštevu manželskej poradne, potom sa rozvod predĺži. Súd by mal takémuto návrhu v záujme záchrany manželstva väčšinou vyhovieť, ak tam vidí možnosť obnovy. 

 

Pri rozhodovaní o rozvode sa prihliada najmä na najlepší záujem maloletých detí. Ak súd usúdi, že ďalšie trvanie manželstva nie je v záujme maloletých detí, môže manželstvo rozviesť, a to bez súhlasu druhého z manželov. 

 

Ak navrhovateľ vezme návrh na rozvod späť, súd konanie nezastaví, ak druhý manžel so späťvzatím návrhu nesúhlasí. Súhlas druhého manžela sa nevyžaduje len vtedy, ak mu návrh na rozvod manželstva nebol doručený. Ak by došlo k späťvzatiu návrhu pred prvým pojednávaním, vráti sa uhradený súdny poplatok v plnej výške. Ak došlo k späťvzatiu po prvom pojednávaní, vracia sa polovica všetkých zaplatených poplatkov.

 

Podľa civilného sporového poriadku dôvodom na zastavenie konania je tiež skutočnosť, že navrhovateľ sa nedostaví na pojednávanie a svoju neúčasť neospravedlní včas a vážnymi dôvodmi. Ak však druhý z manželov, ktorý sa na pojednávanie dostavil, vyhlási, že na prejednaní veci trvá, súd konanie nezastaví.

 

Ďalším novým dôvodom na zastavenie konania bude i skutočnosť, že jeden z manželov stratil procesnú subjektivitu skôr, ako sa konanie právoplatne skončilo. Ak už bol vydaný rozsudok, súd ho uznesením zruší a konanie zastaví.

 

Okrem zastavenia smie súd konanie o rozvod manželstva prerušiť, ak to účastníci zhodne navrhnú, s tým, že v konaní na návrh po uplynutí troch mesiacov pokračuje. Ak by návrh na pokračovanie v konaní nebol podaný do jedného roka, súd konanie zastaví.

 

Spolu s návrhom je nutné uhradiť súdny poplatok vo výške stanovenej zákonom č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch (aktuálne je to 66,00 eur).

 

Odporúčame preto klientom, ktorí chcú rozvod manželstva dohodou, aby mali správne vypracovaný návrh a boli poučení, čo je potrebné na súde povedať, aby súd nemal pochybnosti o tom, že rozvod je jediné vhodné riešenie. 

 

V Českej republike podľa štatistík prebehne až 95 % rozvodov manželstva dohodou. Veríme, že naši zákonodarci s takouto právnou úpravou prídu čo najskôr, aby rozvod prebehol bez zbytočných prieťahov a skúmania dôvodov rozvratu manželstva. K dnešnému dňu však zatiaľ rozvod manželstva dohodou nie je možný. Správnym postupom je však možné urýchliť rozvod o niekoľko mesiacov.

 

Judikatúra k rozvodu manželstva

 

R 6/1970: Východiskovým kritériom úvahy, či manželstvo je vážne rozvrátené v zmysle ustanovenia § 24 (teraz § 23) ZoR, sú hľadiská objektívne, teda hľadiská morálky, no bez povšimnutia nemôže zostať ani skutočnosť, ako sa s porušením zákonom uložených povinností manželov či iných pravidiel správania sa v manželstve vyporiadal manžel, ktorého záujmy boli takýmto porušením dotknuté.

R IV/1966: Miera intenzity a vážnosti rozvratu vzťahov medzi manželmi je podľa § 24 (teraz § 23)) ZoR určovaná jeho trvaním a hĺbkou. Trvalosť rozvratu medzi manželmi je daná nielen časom, ktorý uplynie od vzniku rozvratu do podania návrhu na rozvod manželstva, ale i od povahy príčin rozvratu a miery ich následkov. Hĺbka, resp. intenzita rozvratu manželstva je závislá od miery, do akej sa nezhody medzi manželmi týkajú podstatných záležitostí manželského spolužitia, teda v akom rozsahu a akým spôsobom títo porušujú pravidlá vzájomného správania sa stanovené v čl. 1 a 4 Základných zásad ZoR a ustanoveniami §§ 18 – 20 ZoR. Konečné rozhodnutie o vážnosti rozvratu manželského vzťahu v zmysle ustanovenia § 24 (teraz § 23) ZoR je teda odôvodnené, ak sa samotný rozvrat medzi manželmi javí ako nenapraviteľný a neodstrániteľný stav, vzhľadom na všetky faktory, teda na trvalosť rozvratu, ako i na výsledok dialektického zhodnotenia jeho intenzity (hĺbky).

Zánik manželstva rozvodom je tak viazaný na zistenie príčinnej súvislosti medzi vážnym rozvratom vzťahov medzi manželmi a nemožnosťou plnenia prvotného účelu manželstva. Hľadisko kvalifikácie rozvratu manželstva podľa prvej vety § 24 (teraz § 23) je tak jadrom objektívneho chápania podmienok zániku manželstva rozvodom, keďže dovoľuje rozvod len takého manželstva, ktoré stratilo význam pre spoločnosť, pre konkrétnych manželov a rovnako pre maloleté deti z neho pochádzajúce.

R IV/1966: Pri posudzovaní nevery, ako jednej z príčin vážneho rozvrátenia manželstva, vychádzajú súdy správne z toho, že povinnosť vernosti (a platí to pri všetkých povinnostiach vyplývajúcich zo statusu manželstva) majú manželia zásadne až do právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva.

R 40/1965: Konanie o rozvode a konanie o úprave pomerov manželov k maloletým deťom na čas po rozvode sú konania so samostatným skutkovým základom, a preto je nutné ich v opravnom konaní preskúmavať samostatne.

Cpj 4/81 (NS SSR): V prípade, ak súd prvého stupňa zamietol návrh na rozvod manželstva rodičov maloletého dieťaťa, odvolací súd nemôže takýto rozsudok zmeniť, manželstvo rozviesť a vec vrátiť súdu prvého stupňa iba na úpravu práv a povinností manželov k maloletému dieťaťu na čas po 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Rozvod manželstva dohodou (Rozvod)

Dobrý deň. Nemám potvrdenie o poslednom spoločnom bývaní s odporcom, pretože on si nechal starý trvalý pobyt v dome odkiaľ sme spolu odišli, a ja mám trvalý v byte kde bývame teraz. Prosím ako by som to mohla vyriešiť? ĎAKUJEM.

Odpoveď: Rozvod manželstva dohodou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.08.2018)

Dobrý deň, k návrhu na rozvod manželstva a za účelom založenia miestnej príslušnosti súdu podľa ustanovenia § 92 Civilného mimosporového poriadku nie je nutné predkladať potvrdenie o spoločnom trvalom pobyte. Ustanovenie § 92 CMP nevyžaduje, aby ste mali s manželom na jednej adrese nahlásený trvalý pobyt, ale aby ste mali na tejto adrese spoločné bydlisko. Adresa bydliska môže byť odlišná než adresa trvalého pobytu. Adresa bydliska sa nikde oficiálne neeviduje. Stačí ak budete v návrhu na rozvod manželstva tvrdiť, že ste naposledy spolu bývali na adrese ...., kde Vy máte naďalej nahlásený trvalý pobyt a kde naďalej bývate. Tým bude splnená podmienka pre založenie miestnej príslušnosti súdu podľa prvej vety ustanovenie § 92 CMP, t.j. podľa miesta posledného spoločného bydliska manželov, ak aspoň jeden z nich býva naďalej v obvode takto príslušného súdu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod manželstva dohodou (Rozvod)

Dobrý deň, dovoľujem si požiadať Vás o odpoveď na otázku či už je možný aj v SR rozvod manželstva dohodou. Rozvedie miestne príslušný súd v SR manželov, ak sa dohodnú na rozvode manželstva dohodou. Na čo treba dať pozor a čo skúma súd v SR pri rozvode manželov, ktorí majú plnoleté deti a dohodli sa aj na vyporiadaní BSM, žijú a hospodária oddelene? Ďakujem Vám za odpoveď na uvedenú email adresu.

Odpoveď: Rozvod manželstva dohodou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.02.2016)

Dobrý deň, podľa súčasnej právnej úpravy rozvod dohodou nie je možný. Manželia sa však môžu dohodnúť, že sa rozvedú. Postupuje sa však rovnako, ako keby dohodnutí neboli: To znamená, že jeden podáva návrh a druhý sa k nemu vyjadruje.

 

Verím, že raz príde aj k nám "rozvod dohodou"

 

Rozvod sa však dá veľmi urýchliť. Prečítajte si informácie na tejto našej stránke. Nájdete tam množstvo informácii ako postupovať, aby rozvod prebehol bez problémov a rýchlo. 

 

Majetkové vysporiadanie sa rieši až po rozvode a môžete to vyriešiť písomnou dohodou. Ak je predmetom nehnuteľnosť, tak sa zapisuje do katastra.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk