POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Rozvod manželstva dohodou


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Bratislava

Otázka: Rozvod manželstva dohodou

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na možnosť rozvodu manželstva dohodou. Moja kamarátka z Českej republiky mi hovorila, že u nich je možný takýto rozvod. Údajne ak sa manželia na rozvode dohodnú, súd nemá inú možnosť, ako ich rozviesť. Tento typ rozvodu sa nazýva "rozvod manželstva dohodou". Rada by som vedela, či je niečo podobné možné aj u nás. Rozvedie súd na Slovensku manželov, ak sa dohodnú na tomto type rozvodu? Čo presne súd na Slovensku skúma pri rozvode?

Odpoveď: Rozvod manželstva dohodou

Dobrý deň,

rozvod manželstva dohodou slovenský právny poriadok nepozná.

 

Na Slovensku platí, že sú aj napriek tomu, že sú manželia dohodnutí na rozvode a chcú tzv. rozvod manželstva dohodou, tak ich nemusí rozviesť.

 

Rozvod manželstva dohodou (t.j. podpísanie návrhu na rozvod oboma manželmi) nie je možné. U nás je potrebné, aby návrh na rozvod podal jeden manžel, následne súd doručí tento návrh druhému manželovi, ktorý sa k nemu vyjadrí a potom súd rozhodne. Preto je veľmi dôležité, aby bol návrh na rozvod manželstva dobre spracovaný, aby súd nemal pochybnosti o tom, že rozvrat manželstva je daný.

 

Súd teda skúma pri rozvode najmä to, či je daný rozvrat manželstva (tak ako to má na mysli ustanovenie Zákona o rodine). 

 

Kedy súd rozvedie manželov?

 

Podľa § 23 ods. 1 Zákona o rodine "Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia."

 

Z návrhu musí vyplývať, že sa navrhovateľ domáha rozvodu manželstva. Návrh tiež musí obsahovať opis príčin (alebo len príčiny) a dôvody jeho rozvratu. Súd musí mať za preukázané, že vzťahy medzi manželmi sú tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. 

 

Rozvrat manželstva musí byť kvalifikovaný. Kvalifikovaným rozvratom rozumieme taký rozvrat, ktorý sa vzhľadom na intenzitu a dĺžku doby narušenia vzťahov medzi manželmi javí ako nenapraviteľný a v jeho dôsledku manželstvo naďalej nemôže plniť svoj účel.  Vyžaduje si to rozbor možnosti plnenia hlavných funkcií manželstva (napr. v bezdetnom manželstve zameranom najmä sa na citový a pohlavný život manželov zohráva významnú úlohu najmä biologická funkcia manželstva, naopak výchovná funkcia vystupuje do popredia v manželstve s maloletými deťmi; u starších manželov sa prihliada na mieru odkázanosti a možnosti poskytovať si mravnú, materiálnu a osobnú pomoc).

 

Dôvody rozvodu manželstva nie sú určené absolútne a tieto ponecháva výlučne na posúdení súdu. Záver o tom, či ide o vážne rozvrátenie vzťahu medzi manželmi môže tak súd určiť len na základe starostlivého skúmania a zisťovania existencie príčin, ktoré vzniknutý rozvrat spôsobili.

 

Ak súd po preskúmaní vzťahov zistí, že manželstvo je vážne a trvalo rozvrátené a že náprava je nereálna, manželstvo rozvedie. Súd pritom nie je viazaný názorom druhého manžela o tom, že s rozvodom manželstva nesúhlasí. Je bežné, že nesúhlas môže predĺžiť dobu trvania rozvodového konania. Ak by súd nariadil účastníkom konania návštevu manželskej poradne, potom sa rozvod predĺži. Súd by mal takémuto návrhu v záujme záchrany manželstva väčšinou vyhovieť, ak tam vidí možnosť obnovy. 

 

Pri rozhodovaní o rozvode sa prihliada najmä na najlepší záujem maloletých detí. Ak súd usúdi, že ďalšie trvanie manželstva nie je v záujme maloletých detí, môže manželstvo rozviesť, a to bez súhlasu druhého z manželov. 

 

Ak navrhovateľ vezme návrh na rozvod späť, súd konanie nezastaví, ak druhý manžel so späťvzatím návrhu nesúhlasí. Súhlas druhého manžela sa nevyžaduje len vtedy, ak mu návrh na rozvod manželstva nebol doručený. Ak by došlo k späťvzatiu návrhu pred prvým pojednávaním, vráti sa uhradený súdny poplatok v plnej výške. Ak došlo k späťvzatiu po prvom pojednávaní, vracia sa polovica všetkých zaplatených poplatkov.

 

Podľa civilného sporového poriadku dôvodom na zastavenie konania je tiež skutočnosť, že navrhovateľ sa nedostaví na pojednávanie a svoju neúčasť neospravedlní včas a vážnymi dôvodmi. Ak však druhý z manželov, ktorý sa na pojednávanie dostavil, vyhlási, že na prejednaní veci trvá, súd konanie nezastaví.

 

Ďalším novým dôvodom na zastavenie konania bude i skutočnosť, že jeden z manželov stratil procesnú subjektivitu skôr, ako sa konanie právoplatne skončilo. Ak už bol vydaný rozsudok, súd ho uznesením zruší a konanie zastaví.

 

Okrem zastavenia smie súd konanie o rozvod manželstva prerušiť, ak to účastníci zhodne navrhnú, s tým, že v konaní na návrh po uplynutí troch mesiacov pokračuje. Ak by návrh na pokračovanie v konaní nebol podaný do jedného roka, súd konanie zastaví.

 

Spolu s návrhom je nutné uhradiť súdny poplatok vo výške stanovenej zákonom č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch (aktuálne je to 66,00 eur).

 

Odporúčame preto klientom, ktorí chcú rozvod manželstva dohodou, aby mali správne vypracovaný návrh a boli poučení, čo je potrebné na súde povedať, aby súd nemal pochybnosti o tom, že rozvod je jediné vhodné riešenie. 

 

V Českej republike podľa štatistík prebehne až 95 % rozvodov manželstva dohodou. Veríme, že naši zákonodarci s takouto právnou úpravou prídu čo najskôr, aby rozvod prebehol bez zbytočných prieťahov a skúmania dôvodov rozvratu manželstva. K dnešnému dňu však zatiaľ rozvod manželstva dohodou nie je možný. Správnym postupom je však možné urýchliť rozvod o niekoľko mesiacov.

 

Judikatúra k rozvodu manželstva

 

R 6/1970: Východiskovým kritériom úvahy, či manželstvo je vážne rozvrátené v zmysle ustanovenia § 24 (teraz § 23) ZoR, sú hľadiská objektívne, teda hľadiská morálky, no bez povšimnutia nemôže zostať ani skutočnosť, ako sa s porušením zákonom uložených povinností manželov či iných pravidiel správania sa v manželstve vyporiadal manžel, ktorého záujmy boli takýmto porušením dotknuté.

R IV/1966: Miera intenzity a vážnosti rozvratu vzťahov medzi manželmi je podľa § 24 (teraz § 23)) ZoR určovaná jeho trvaním a hĺbkou. Trvalosť rozvratu medzi manželmi je daná nielen časom, ktorý uplynie od vzniku rozvratu do podania návrhu na rozvod manželstva, ale i od povahy príčin rozvratu a miery ich následkov. Hĺbka, resp. intenzita rozvratu manželstva je závislá od miery, do akej sa nezhody medzi manželmi týkajú podstatných záležitostí manželského spolužitia, teda v akom rozsahu a akým spôsobom títo porušujú pravidlá vzájomného správania sa stanovené v čl. 1 a 4 Základných zásad ZoR a ustanoveniami §§ 18 – 20 ZoR. Konečné rozhodnutie o vážnosti rozvratu manželského vzťahu v zmysle ustanovenia § 24 (teraz § 23) ZoR je teda odôvodnené, ak sa samotný rozvrat medzi manželmi javí ako nenapraviteľný a neodstrániteľný stav, vzhľadom na všetky faktory, teda na trvalosť rozvratu, ako i na výsledok dialektického zhodnotenia jeho intenzity (hĺbky).

Zánik manželstva rozvodom je tak viazaný na zistenie príčinnej súvislosti medzi vážnym rozvratom vzťahov medzi manželmi a nemožnosťou plnenia prvotného účelu manželstva. Hľadisko kvalifikácie rozvratu manželstva podľa prvej vety § 24 (teraz § 23) je tak jadrom objektívneho chápania podmienok zániku manželstva rozvodom, keďže dovoľuje rozvod len takého manželstva, ktoré stratilo význam pre spoločnosť, pre konkrétnych manželov a rovnako pre maloleté deti z neho pochádzajúce.

R IV/1966: Pri posudzovaní nevery, ako jednej z príčin vážneho rozvrátenia manželstva, vychádzajú súdy správne z toho, že povinnosť vernosti (a platí to pri všetkých povinnostiach vyplývajúcich zo statusu manželstva) majú manželia zásadne až do právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva.

R 40/1965: Konanie o rozvode a konanie o úprave pomerov manželov k maloletým deťom na čas po rozvode sú konania so samostatným skutkovým základom, a preto je nutné ich v opravnom konaní preskúmavať samostatne.

Cpj 4/81 (NS SSR): V prípade, ak súd prvého stupňa zamietol návrh na rozvod manželstva rodičov maloletého dieťaťa, odvolací súd nemôže takýto rozsudok zmeniť, manželstvo rozviesť a vec vrátiť súdu prvého stupňa iba na úpravu práv a povinností manželov k maloletému dieťaťu na čas po 

Trápi vás "Rozvod manželstva dohodou" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Rozvod manželstva dohodou (Rozvod)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa rozvodu dohodou. Je možný takýto rozvod? Ako prebieha tento proces? S manželom sme sa dohodli na rozvode a zhodli sme sa aj v otázke detí. Chceme, aby súdny proces prebehol rýchlo a bez zbytočných odkladov.

Odpoveď: Rozvod manželstva dohodou

(odpoveď odoslaná: 23.09.2020)

Dobrý deň,

Rozvod dohodou náš právny poriadok zatiaľ nepozná. Rozvod dohodou je možný  napríklad v Českej republike alebo v Spojených štátoch amerických, kedy manželia spoločne podpíšu dokument o rozvode a nechajú ho schváliť súdom. Dokonca v určitých prípadoch pri rozvode dohodou nie je ani potrebná osobná účasť na súde.

 

U nás (v SR) to zatiaľ funguje tak, že ak sú manželia dohodnutí na rozvode, jeden z nich musí podať návrh na súd a druhý sa k návrhu vyjadrí. Nakoľko spolu s rozvodom sa rieši aj úprava práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode, manželia môžu uzatvoriť dohodu o tejto úprave práva a povinností k deťom. Nepôjde teda o klasický rozvod dohodou, aj keď manželia uzatvoria dohodu o deťoch. Táto dohoda o deťoch veľmi urýchli celé konanie o rozvod. Dohoda nesmie byť v rozpore so záujmami detí, ktoré v prípade rozvodu chráni kolízny opatrovník úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Konanie o rozvod je možné urýchliť nielen tým, že manželia spíšu dohodu o deťoch ale aj tým, že manžel, ktorý podáva návrh zaplatí súdny poplatok už spolu s návrhom na rozvod, druhý manžel sa vyjadrí k návrhu bez zbytočného odkladu, obaja manželia sa riadne ustanovia na súdne pojednávanie...atď.

 

Rozvod dohodou zatiaľ u nás v SR nie je možný.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Rozvod manželstva dohodou (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť. Nakoľko s manželom už dlhšie nežijeme v jednej domácnosti, keďže pracujem v zahraničí a som na Slovensku minimálne, obaja sme sa zhodli na tom, že sa chceme rozviesť. Existuje možnosť napísať spoločný návrh na rozvod, alebo to musí urobiť jeden z nás? Za Vašu odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Rozvod manželstva dohodou

(odpoveď odoslaná: 30.10.2019)

Dobrý deň, 
problematike návrhu na rozvod manželstva dohodou sa zaoberáme v mnohých našich   článkoch a odpovediach, kde uvádzame podrobne otázky rozvodu krok za krokom.

Slovenský právny poriadok nepozná rozvod manželstva dohodou manželov, a ani to, aby podali spoločný návrh na rozvod.
Postup je taký, že jeden z manželov podá návrh na rozvod a druhý na základe výzvy súdu sa k nemu vyjadrí a uvedie, že nemá námietky voči návrhu na rozvod a s návrhom manželstva súhlasí a že súhlasíte, aby sa rozhodlo bez Vašej prítomnosti. Vhodné pre Vás by preto, bolo, aby ste na spísanie návrhu na rozvod manželstva kontaktovali advokáta, aby návrh an rozvod bol spísaný tak, aby konanie bolo čo najrýchlejšie.
Dôležité je aj to, či máte maloleté deti a či ste sa dohodli aj o tejto otázke, teda komu budú po rozvode detí zverené do starostlivosti a ako bude dohodnuté o výživnom. 

Podľa ust. zákona o rodine platí :
"§ 23
(1) Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.
(2) Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí.
(3) Súd pri posudzovaní miery rozvratu vzťahov medzi manželmi prihliada na porušenie povinností manželov podľa § 18 a 19.
§ 24
(1) V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.
(2) Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.
(3)Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov. Dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná."

V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Rozvod manželstva dohodou (Rozvod)

Prosím vás pekne ešte o jednu odpoveď týkajúcu sa hnuteľného majetku. Mám na mysli napríklad auto, ktoré ja užívam. Manžel má vlastné auto a ja mám tiež svoje, ale obe autá sú zapísané na jeho meno. To isté platí napríklad pre štvorkolku, motorku a podobné veci. Manžel teda môže auto, ktoré používam ja, pokojne predať, či už pred rozvodom alebo aj po ňom. Chcem sa opýtať, ako si zaistiť, že manžel auto nepredá a ja nebudem z toho mať nič, ani auto ani peniaze. Mali by som si urobiť kópiu faktúry? Bude mi toto údajne pomôcť počas majetkového vyporiadania na súde? Ako môžem dokázať, že mi z predaja auta alebo iných hnuteľných vecí nedal žiadne peniaze? Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod manželstva dohodou

(odpoveď odoslaná: 30.10.2019)

Dobrý deň, 
podľa ust. Obč. zákonníka platí :
"§ 144 : Veci v bezpodielovom spoluvlastníctve užívajú obaja manželia spoločne; spoločne uhradzujú aj náklady vynaložené na veci alebo spojené s ich užívaním a udržiavaním.
§ 145
(1) Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný.
(2) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne.
§ 146
(1) Ak dôjde medzi manželmi k nezhode o právach a povinnostiach vyplývajúcich z bezpodielového spoluvlastníctva, rozhodne na návrh niektorého z nich súd."

Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že ak ste MV nadobudli počas trvania manželstva z prostriedkov patriacich do BSM, potom tieto patria tieto MV do BSM; manžel teda nie je oprávnený uvedené MV predať bez Vášho súhlasu. Takýto úkon - kúpnopredajná zmluva by bol relatívne neplatný, mohli by ste sa teda cestou súdu domáhať toho, že predaj MV bez Vášho súhlasu je neplatný a prostriedky nadobudnuté ich predajom patria do BSM, kde na podanie žaloby na súd platí všeobecná trojročná premlčacia doba.

Nevieme v akom štádiu riešenia je teraz vec medzi Vami. Možnosťou je dohodnúť sa s manželom na spravodlivom prepise MV medzi Vás a manžela, čím by ste predišli tomu, aby nepredal auto, ktoré užívate Vy.

Pre Vás v prípade rozvodu za tejto situácie je vhodné zabezpečiť si kópie dokumentácie od MV vrátane fotodokumentácie všetkých MV, aby ste vedeli preukázať ich stav aspoň touto formou. 
Pokiaľ ide o prevod fin. prostriedkov za predaj MV tieto patria do BSM, teda patria aj Vám. 
Ak by manžel predal MV prevod peňazí by musel byť realizovaný cestou banky prípadne pošty, teda bezhotovostne, len v prípade ak by išlo o prevod nad 15000 € v každom jednotlivom prípade v prípade predaj fyzickej osobe - nepodnikateľovi.

Ak by MV predával podnikateľovi, platba v hotovosti je obmedzená na sumu 5000 €. Uvedené vyplýva z ust. zákona o obmedzení platieb v hotovosti.
Otázka ako dokážete, že Vám nedal peniaze nie je celkom správne položená; platí tu, že manžel musí v prípade sporu preukázať, že Vám peniaze za predaj MV Vám odovzdal či už na Váš účet alebo v hotovosti.

 

 


Trápi vás "Rozvod manželstva dohodou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod manželstva dohodou (Rozvod)

Dobrý deň. Nemám potvrdenie o poslednom spoločnom bývaní s odporcom, pretože si nechal starý trvalý pobyt v dome, odkiaľ sme spolu odišli. Ja mám trvalý pobyt v byte, kde bývame teraz. Prosím, mohli by ste mi poradiť, ako by som toto mohla vyriešiť? Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod manželstva dohodou

(odpoveď odoslaná: 10.08.2018)

Dobrý deň, k návrhu na rozvod manželstva a za účelom založenia miestnej príslušnosti súdu podľa ustanovenia § 92 Civilného mimosporového poriadku nie je nutné predkladať potvrdenie o spoločnom trvalom pobyte. Ustanovenie § 92 CMP nevyžaduje, aby ste mali s manželom na jednej adrese nahlásený trvalý pobyt, ale aby ste mali na tejto adrese spoločné bydlisko. Adresa bydliska môže byť odlišná než adresa trvalého pobytu. Adresa bydliska sa nikde oficiálne neeviduje. Stačí ak budete v návrhu na rozvod manželstva tvrdiť, že ste naposledy spolu bývali na adrese ...., kde Vy máte naďalej nahlásený trvalý pobyt a kde naďalej bývate. Tým bude splnená podmienka pre založenie miestnej príslušnosti súdu podľa prvej vety ustanovenie § 92 CMP, t.j. podľa miesta posledného spoločného bydliska manželov, ak aspoň jeden z nich býva naďalej v obvode takto príslušného súdu.


Podotázka: Rozvod manželstva dohodou (Rozvod)

Dobrý deň, chcem podať návrh na rozvod dohodou, ale neviem ho sám správne napísať. Obávam sa, že ak bude zle vypísaný, môže byť zbytočne zamietnutý. Rád by som sa informoval, koľko by stálo vypísanie takéhoto návrhu? Máme jedno maloleté dieťa, o ktoré by sa po rozvode starala moja manželka, avšak plánujem si ho samozrejme brať aj k sebe domov. Dohodli sme sa aj na výške výživného. Manželka so všetkým súhlasí. Ďakujem. Martin z Bratislavy.

Odpoveď: Rozvod manželstva dohodou

(odpoveď odoslaná: 20.01.2017)

Dobrý deň, pokiaľ chcete rozvod a ste dohodnutí, potom by bolo dobré predložiť okrem návrhu aj dohodu o úprave práv a povinností k maloletým deťom a tiež hneď aj vyjadrenie manželky.

Cena za pomoc závisí od toho, čo všetko by ste chceli. Môžete využiť naše 15 min. bezplatné konzultácie v kancelárii, na ktorých Vám oznámime cenu. Objednať sa môžete priamo zo stránky ficek.sk (vpravo hore). Vysvetlíme Vám postup a celý proces.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Rozvod manželstva dohodou (Rozvod)

Dobrý deň, dovoľte mi položiť otázku: Je v Slovenskej republike už možný rozvod manželstva dohodou? Rozvedie miestne príslušný súd v SR manželov, ak sa dohodnú na dohodovom rozvode? Aké sú aspekty, na ktoré je potrebné dávať pozor a čo preskúma súd na Slovensku pri rozvode manželov, ktorí majú plnoleté deti, dohodli sa na vyporiadaní BSM a žijú a hospodária oddelene? Ďakujem Vám za odpoveď, ktorú prosím zaslať na uvedenú emailovú adresu.

Odpoveď: Rozvod manželstva dohodou

(odpoveď odoslaná: 15.02.2016)

Dobrý deň, podľa súčasnej právnej úpravy rozvod dohodou nie je možný. Manželia sa však môžu dohodnúť, že sa rozvedú. Postupuje sa však rovnako, ako keby dohodnutí neboli: To znamená, že jeden podáva návrh a druhý sa k nemu vyjadruje.

 

Verím, že raz príde aj k nám "rozvod dohodou"

 

Rozvod sa však dá veľmi urýchliť. Prečítajte si informácie na tejto našej stránke. Nájdete tam množstvo informácii ako postupovať, aby rozvod prebehol bez problémov a rýchlo. 

 

Majetkové vysporiadanie sa rieši až po rozvode a môžete to vyriešiť písomnou dohodou. Ak je predmetom nehnuteľnosť, tak sa zapisuje do katastra.


Trápi vás "Rozvod manželstva dohodou" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod manželstva dohodou (Rozvod)

Dobrý deň, oslovujem Vás s prosbou o vypracovanie žiadosti o rozvod manželstva dohodou. So svojou manželkou sme sa zoznámili v auguste 2000. Náš vzťah sa postupne prehĺbil a po troch rokoch zoznámenia sme sa rozhodli vstúpiť do manželstva a založiť si rodinu. V rovnakom roku 2003 sa nám narodila dcéra a v roku 2007 syn. V marci 2011, po 8 rokoch manželstva, mi manželka oznámila, že sa chce rozviesť, pretože nadviazala dôvernú známosť v novej práci s kolegom. So zreteľom na naše maloleté deti som mal záujem zachovať naše manželstvo za predpokladu, že manželka ukončí svoju známosť v práci. Keďže manželka naďalej udržiavala dôvernú známosť s uvedeným mužom, moje city k nej veľmi ochladli a fungovali sme len na báze klamstiev. K manželke som stratil akýkoľvek citový vzťah a už nevidím nádej na jeho obnovu. Nemám záujem o ďalšie trvanie nášho manželstva, ktoré je vážne rozvrátené. Už viac ako dva roky máme rozdelenú týždennú starostlivosť o deti a rozdelené financie na domácnosť. V tomto smere nemáme problém sa dohodnúť. Veľmi pekne Vám ďakujem za Váš čas a odpoveď. Prajem príjemný zvyšok dňa.

Odpoveď: Rozvod manželstva dohodou

(odpoveď odoslaná: 17.05.2015)

Dobrý deň, rozvod dohodou - niečo také u nás neexistuje. Môžete sa dohodnúť na rozvode ale aj tak vždy jeden z manželov podá návrh a druhý podáva vyjadrenie k návrhu. Ak máte maloleté deti, tak môžete spísať dohodu o tom, komu budú zverené, aké bude výživné, aký bude styk s deťmi atď. Rozvod potom prebehne rýchlejšie. Zavolajte mi a preberieme podrobnosti, zároveň Vám oznámime, čo budeme potrebovať k vypracovaniu návrhu.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozvod manželstva dohodou" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.