Máte
otázku?

Pokuta za odstúpenie od zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Bratislava

Otázka: Pokuta za odstúpenie od zmluvy

Dobrý deň, pri kúpe domu som podpísal s predávajúcim a realitkou rezervačnú zmluvu, v ktorej bola pre predávajúceho špecifikovaná pokuta 950 eur v prípade odstúpenia od zmluvy. Predávajúci od zmluvy odstúpil, ale nechce zaplatiť pokutu (nezdvíha telefón realitke a nereaguje na SMS). Chcel by som vedieť, či sa oplatí takúto sumu vymáhať. Prípadne, či je možné (a za akú sumu) pohľadávku odprevadiť cez vašu kanceláriu.

Odpoveď: Pokuta za odstúpenie od zmluvy

Dobrý deň, 

uzatvoriť zmluvnú pokutu za odstúpenie od zmluvy nie je možné podľa právneho poriadku, pretože odstúpenie od zmluvy je realizáciou práva, ktoré nie je porušením povinnosti. 

Pre prípad odstúpenia od zmluvy je však možné si dohodnúť tzv. odstupné. 

Dôležité je, ako bola formulovaná zmluva, podľa toho vieme určiť, či je pohľadávka vymáhateľná, prípadne odpredateľná.

Zmluvná pokuta za odstúpenie od zmluvy môže byť neprípustná, nakoľko odstúepenie od zmluvy je realizovaním práva a nie porušením povinnosti. Všetko to závisí od formulácie zmluvy.

Pošlite nám na náš email uvedenú zmluvu, pozrieme sa na to.

Trápi vás "Pokuta za odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Pokuta za odstúpenie od zmluvy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať, či mám nárok na kompenzáciu, ak termín dodania tovaru presahuje 5 týždňov. Tovar bol objednaný v kamennom obchode a mám k dispozícii len zálohovú faktúru, na ktorej je uvedený termín dodania. Vopred Vám ďakujem za odpoveď. Darina

Odpoveď: Pokuta za odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 21.09.2023)

Dobrý deň, Občiansky zákonník, na ktorý sa uvedený prípad aplikuje, neuvádza možnosti kompenzácie za nedodanie tovaru v dohodnutom termíne /napr. zľava/. Odporúčam v tomto smere preštudovať obchodné podmienky predávajúceho, ktoré by mali byť zverejnené na internete.

Ak vám tovar nebol dodaný v dohodnutom termíne a dodanie tovaru ste urgovali, potom je vašim oprávnením od kúpnej zmluvy odstúpiť v zmysle ust. § 613 Občianskeho zákonníka.

Citujeme ust. § 613 Občianskeho zákonníka :

"Veci možno predávať aj na objednávku. Predávajúci je povinný obstarať objednaný tovar v dohodnutej lehote, a ak lehota nie je dohodnutá, v lehote primeranej okolnostiam. Ak sa tak nestane, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odstúpením objednávateľa od zmluvy nie je dotknuté jeho právo na náhradu škody."   Uvádzame záverom, že vy ako kupujúca nepotrebujete súhlas predávajúceho s odstúpením od kúpnej zmluvy. Súčasne s odstúpením od kúpnej zmluvy treba žiadať vrátenie uhradenej zálohy v prípade, že ste časť kúpnej ceny uhradili.

Podotázka: Pokuta za odstúpenie od zmluvy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako postupovať v prípade, keď ako živnostník mám uzatvorenú Dohodu o poskytovaní služieb na dobu neurčitú so stavebnou firmou. Je možné od nej jednoducho odstúpiť bez podpisovania ďalších dokumentov alebo mám dodržať nejaký iný postup? Bolo mi povedané, že ide len o formálnu dohodu a v prípade nezáujmu môžem jednoducho neprijsť, avšak obávam sa, že by v tom mohol byť nejaký háčik. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pokuta za odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 19.09.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že dohoda o poskytovaní služieb nie je formálna.

Nepoznáme obsah vašej dohody o spolupráci, ale ak ste živnostník a rovnako aj druhá strana zrejme st sa dohodli na tom, že zmluvné vzťahy medzi vami sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Ak je zmluva o spolupráci dojednaná na dobu neurčitú, možnosťou je podať výpoveď z dohody v súlade so vami podpísanou dohodou, prípadne ak vaša dohoda neobsahuje ustanovenia o výpovedi, potom s ohľadom na ust. § 2 a ust. § 261 ods. 9 Obchodného zákonníka a ust. § 582 Občianskeho zákonníka platí, že výpoveď možno podať tri mesiace pred uplynutím kalendárneho roka, čo vo vašom prípade je možné stihnúť keďže máme dnes 19.9.2023.

Nevieme z otázky či chcete ukončiť svoju činnosť v najbližších dňoch, potom riešením je len spísanie dohody o ukončení platnosti dohody o spolupráci k dohodnutému konkrétnemu dňu a to písomnou formou v súlade s ust. § 40 ods. 2 Občianskeho zákonníka :

"Písomne uzavretá dohoda sa môže zmeniť alebo zrušiť iba písomne."

 


Podotázka: Pokuta za odstúpenie od zmluvy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, vložil som zálohu vo výške 1000 € stavebnej firme za zateplenie balkóna. Práca nebola vykonaná ani po uplynutí dvoch mesiacov, preto som požiadal o vrátenie zálohy, ktorá mi však nebola vrátená ani po roku. Mám doklady od majiteľa firmy, podľa ktorých by mi mal zálohu vrátiť do konca roka 2022. Z jeho strany mám aj SMS správy týkajúce sa dlhu. Ďakujem.

Odpoveď: Pokuta za odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 04.09.2023)

Dobrý deň, urobili ste správne keď ste odstúpili od zmluvy o dielo a že uvedené máte aj potvrdené od dlžníka s tým, že vám vyplatenú zálohu vráti do konca roku 2022.

Riešením je, aby ste dlžníkovi - zhotoviteľovi poslali ešte jednu výzvu k úhrade s upozornením, že ak suma 1000 € nebude vrátená vo vami uvedenej krátkej lehote /napr. 3 dni/, vec postúpite cestou advokáta na príslušný súd, čím mu vzniknú zbytočné náklady spojené so súdnym konaním /súdny poplatok 6 %, trovy právneho zastupovania/, ako aj z následného vymáhania cestou súdneho exekútora.

Vo veci podania návrh na súd môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu, aby sme prevzali vaše zastupovanie v uvedenej veci.


Trápi vás "Pokuta za odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pokuta za odstúpenie od zmluvy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, 24.7.2023 moja manželka rezervovala pobyt cez internet Ubytko.sk na chate pri BB. Zaplatili sme 100 € platba na účet a pri príchode 200€ na ruku správkyni chaty. Pred príchodom nás čakala správkyňa chaty. Dali sme jej 200 € nedostali sme doklad o prevzatí peňazí, ukázala nám chatu, odovzdala kľúče, keby niečo - volajte. Na chate sme neboli išli sme preč, keď sme sa vrátili, tak nás čakalo nemilé prekvapenie: plesnivé matrace, pavučiny a pavúky v perinach a ploštica....atď. Pri zistení týchto dosť závažných nedostatkov sme v ten moment kontaktovali správkyňu chaty, aby vedela. Moja žena dobrá duša začala riadiť... Pýtam sa: to už malo byť spravevené, vedeli že prídeme, mali sme dohodnutý termín, veď to je základ, čistota... Tak som v tu chvíľu zahlásil a dosť. Zbaliť, odchádzame...pred odchodom som napísal správkyni SMSku a keďže nedvíhala telefón, aby vedela kvôli čomu sme odišli. Všetko sme si pofotili. Službu ktorá nám bola poskytnutá sme nevyužili boli sme nútený ešte v ten večer odísť...keby správkyňa zdvíhla mobil mohlo to dopadnúť úplne inak. Poskytol by som objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby a využili svoje práva. Nestrávili sme tam ani jednu noc. Nemáme ani peniaze a ani službu. Žiadali sme o vrátenie peňazí SPRAVILI SME FOTKY A POSLALI V MAIL MAJITEĽKE CHATY. Odpoveď: nedostatky boli odstránené, môžme vám poskytnúť náhradný termín ubytovania čo sme odmietli a poprosili sme o vrátenie peňazí... nevieme ako to dopadne...vôbec nie sme fajnový ale toto bolo ozaj sila...prosíme o radu ako postupovať aby nám vrátili peniaze... Ďakujem

Odpoveď: Pokuta za odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 01.08.2023)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzame, že platia v tomto prípade ust. Občianskeho zákonníka, podľa ktorého platí :

"§ 756 Ubytovateľ je povinný odovzdať ubytovanému priestory vyhradené mu na ubytovanie v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytovaním. § 759 (1) Ubytovaný môže odstúpiť od zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby; ujmu vzniknutú ubytovateľovi predčasným zrušením ubytovania je ubytovaný povinný nahradiť, iba ak nemohol ubytovateľ ujme zabrániť."

Keďže ste od zmluvy o ubytovaní odstúpili z dôvodov na strane ubytovateľa, pričom ubytovateľ mohol ujme zabrániť, máte následne nárok pri odstúpení od zmluvy na vrátenie všetkých plnení v súlade s ust. § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka o vydaní bezdôvodného obohatenia.

Vy nie ste povinný využiť služby v inom náhradnom termíne.

Na základe vyššie uvedeného žiadajte o vrátenie všetkých peňazí, ako uhradených bankovým prevodom, tak aj v hotovosti a to s tým, že v prípade, že vám peniaze vrátené nebudú, vec postúpite na súd cestou vášho advokáta a vec nahlásite aj Slovenskej obchodnej inšpekcii, vrátane Finančnej správy SR.


Podotázka: Pokuta za odstúpenie od zmluvy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, potrebujem od Vás pomoc. Už približne 5 rokov spolupracujem s jednou zahraničnou firmou. Naša spolupráca funguje tak, že mi pošlú objednávku, ja ju vyrobím a odošlem. Objednávky nie sú pravidelné a nemáme medzi sebou uzavretú žiadnu zmluvu. Zaoberám sa prácou s drevom, ale súčasná situácia mi nedovoľuje v tejto činnosti pokračovať. Momentálne mám o dosť menej zákaziek okrem tejto zahraničnej firmy a objednávky od nich mi nestačia na chod vlastnej firmy. Napísal som im email, v ktorom som ich informoval, že to mrzí, ale nebudeme môcť spolupracovať ďalej, pretože budem nútený nájsť si inú prácu a ukončiť podnikanie. V odpovedi sa mi začali vyhrážať právnikom a tvrdia, že to nenechajú tak. Chcem sa Vás opýtať, či mi niečo hrozí? Vopred Vám ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Pokuta za odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 08.05.2023)

Dobrý deň, v otázke uvádzate problém so zahraničnou spoločnosťou, s ktorou spolupracujete nie na základe písomnej zmluvy. Nevieme o aké práce s drevom ide, ani bližšie okolnosti.

Uvádzate, že chcete skončiť s podnikaním v uvedenom odbore s drevom resp. s výrobkami z neho. Je správne, že ste spoločnosť upozornili na zámer ukončenia podnikania v tomto smere. Uvádzame, že Vy ako živnostník môžete ukončiť podnikanie jedným zo spôsobov uvedených v zmysle zákona o živnostenskom podnikaní a to vo Vami uvedenom prípade dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania /§ 57 ods. 1 písm. g/ citovaného zákona/. Nik Vás nemôže právne donútiť, aby ste v predmete podnikania vykonávali živnosť naďalej. Len je potrebné dávať pozor, aby ste mali ukončené všetky svoje zmluvné záväzky, lebo ako živnostník zodpovedáte celým svojim majetkom.

V prípade, že by ste boli vyzývaný k úhrade zmluvnej pokuty, ktorá nie je dohodnutá zmluvne, nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu a podobne.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Pokuta za odstúpenie od zmluvy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, objednala som si cez internet a telefonicky službu "znalecký posudok na stavbu". Celý proces prebiehal online. No keď som zistila, že tento posudok nezahŕňa aj geometrický plán, rozhodla som sa do 24 hodín odstúpiť od zmluvy. Keďže som im neposielala žiadne podklady na realizáciu - administratívne dokumenty - ani náš dom nemohli nájsť v katastri, pretože tam je ešte zapísaný len ako záhrada, nie stavba. Napriek všetkému mi firma XY poslala faktúru 150 € za odstúpenie od zmluvy. Je to vôbec možné? Mohú si účtovať takúto sumu? Ďakujem.

Odpoveď: Pokuta za odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 07.05.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že Vami uvedená spoločnosť, ktorej meno nezverejňujeme, ale údaje o spoločnosti sme si overili/, nie je súdnym znalcom prípadne znaleckou organizáciou, čo vyplýva okrem iných z výpisu z obchodného registra a nie je evidovaná ani v zozname súdnych znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR. Ide len o sprostredkovateľa uvedených služieb.

V otázke uvádzate, že ste svoju požiadavku resp. objednávku stornovali a odstúpili ste od objednávky. Urobili ste správne keď ste postupovali týmto spôsobom.
V zmysle st. § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho platí, že ste oprávnená ako spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu a to v lehote do 14 dní od uzatvorenia zmluvy.

Ide o Vaše oprávnenie na odstúpenie od zmluvy a na odstúpenie od zmluvy nepotrebujete súhlas predávajúceho - spoločnosti xy. Za Vaše právo na odstúpenie od zmluvy nemôžete byť sankcionovaná, lebo je to Vaše oprávnenie v zmysle citovaného zákona. Ide o výkon práva na Vašej strane a preto sankcia 150 € nie je právne dôvodná a je nevymožiteľná zo strany spoločnosti xy.

Záver : Nič neuhradzujte /ani jeden cent/.

 

 


Trápi vás "Pokuta za odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pokuta za odstúpenie od zmluvy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chceli by sme Vás poprosiť o radu. Uvažujeme o odstúpení od zmluvy, keďže kupujúci maklér nás chce k dňu 15. 10. 22 vysťahovať, hoci podľa zmluvy sa to môže uskutočniť až po prijatí hotovosti na náš účet. Ako máme ďalej postupovať, keďže sme stále zapísaní ako vlastníci na katastrálnom úrade? Hrozí nám nejaká pokuta? Veľmi ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď: Pokuta za odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 11.10.2022)

Dobrý deň, nevieme, či sme správne pochopili vašu otázku.

Z otázky usudzujeme, že ste podpísali kúpnu zmluvu  a to vy ako predávajúci a realitná kancelária ako kupujúci, pričom kúpna cena zatiaľ na váš účet nebola uhradená. Realitný maklér vás chce z bytu vysťahovať dňom 15.10.2022.

Hneď úvodom poznamenávame, že realitný maklér nemá žiadne oprávnenie vás z ytu vysťahovať. K tomuto kroku môže dôjsť len na základe súdneho rozhodnutia o vyprataní nehnuteľnosti a pre prípad, že by ste sa nevysťahovali, len na základe podaného návrhu na vykonanie exekúcie.

Nevieme z otázky kedy mala byť uhradená kúpna cena na váš účet podľa kúpnej zmluvy. Ak táto lehota už uplynula a kúpna cena na váš účet nebola uhradená, potom platí ust. § 517 Obč. zákonníka :

"Dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Ak ho nesplní ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu veriteľom, má veriteľ právo od zmluvy odstúpiť; ak ide o deliteľné plnenie, môže sa odstúpenie veriteľa za týchto podmienok týkať aj len jednotlivých plnení."
 
Odporúčam poslať kupujúcemu doporučenú výzvu k úhrade kúpnej ceny ak lehota splatnosti uplynula a následne ak k úhrade nedôjde, potom odstúpte od kúpnej zmluvy doporučeným listom. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy nepotrebujete súhlas kupujúceho.
 
Za odstúpenie od kúpnej zmluvy v tomto prípade vám nemôže byť uložená žiadna pokuta, lebo ide o výkon práva.

Odporúčam kontaktovať advokáta aj na preštudovanie vami už podpísanej zmluvy, ako aj na pomoc pri odstúpení od kúpnej zmluvy.

 


Podotázka: Pokuta za odstúpenie od zmluvy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, rada by som sa na niečo opýtala a bola by som nesmierne vďačná, keby ste mi poradili. Dňa 4.8. som cez internet objednala a aj zaplatila kuchynskú linku. V objednávke bol uvedený termín dodania do 10 dní. Avšak, keď som sa opäť cez internet zaujímala o stav objednávky, napísali mi, že tovar bude dodaný až v období od 18. do 26.8. Po mojom ďalšom urgovaní, že majú toho veľa a požiadali kolegov o dodanie, sa nič nezmenilo. Moja otázka znie: Ak by som chcela na základe nedodržania termínu dodania, a to je uvedené aj v objednávke, túto objednávku zrušiť, má tato spoločnosť právo žiadať odo mňa nejaké storno poplatky? Už nie som najmladšia a nemám koho o radu požiadať, takže vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Pokuta za odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 09.09.2020)

Dobrý deň,
záleží, ako majú formulovaný daný storno poplatok, avšak tento poplatok by sme mohli považovať za zmluvnú pokutu. Zmluvná pokuta sa musí dohodnúť písomne a platí sa za porušenie povinnosti. Odstúpenie od zmluvy však nie je porušenie zmluvnej povinnosti, ale realizácia Vášho práva. Vo Vašom prípade, ak by ste odstúpili od zmluvy by podľa môjho právneho názoru nemali mať nárok na jeho zaplatenie. Záleží však, ako majú nastavené zmluvné podmienky.


Podotázka: Pokuta za odstúpenie od zmluvy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ohľadne odstúpenia od zmluvy. Cez internet sme si zabezpečili služby posudkového znalca, pretože potrebujeme ohodnotiť náš byt. No medzitým sa nám naskytol možnosť využiť znalca z okolia, ktorý bol neporovnateľne lacnejší. Teraz vzniká otázka, zapísala som formulár o odstúpení od zmluvy a od ukončenia zmluvy uplynulo len päť dní. Má spoločnosť právo požadovať od nás zaplatenie storno faktúry až vo výške 73 eur? V podstate za nič. Nikto tu ešte nebol, nám vlastne neboli ponúknuté žiadne služby. Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Pokuta za odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 19.08.2020)

Dobrý deň,
na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 2 zákona o ochrane spotrebiteľa platí, že službou sa rozumie "akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi odplatne alebo bezodplatne vrátane činností upravených osobitnými predpismi,5) nad ktorými vykonávajú dozor profesijné komory alebo iné orgány verejnej správy, ako sú uvedené v § 19; tým nie je dotknutá povinnosť mlčanlivosti podľa osobitných predpisov5) vrátane zákonom prenesenej právomoci profesijných komôr."

V odkaze je uvedený o.i. aj zákon o znalcoch.

Podľa ust. § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho platí :

"Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa
a) prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči."

Nepoznáme obsahové znenie Vašej zmluvy a vôbec či bola platne uzatvorená, ale Vašim oprávnenám je od zmluvy odstúpiť. Na odstúpenie od zmluvy nepotrebujete súhlas predávajúceho (spoločnosti, u ktorej ste si posudok objednali, prípadne súhlas znalca).

Podľa ust. § 9 cit. zákona platí, že "predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že nemáte platiť žiadny storno poplatok. Ak peniaze nebudú vrátené najneskoršie do 14 dní, kontaktujte Slovenskú obchodnú inšpekciu, prípadne Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré vykonáva dozor nad činnosťou znalcov, ak posudok bol objednaný u konkrétneho znalca.

Uvádzame súčasne, že zoznam znalcov nájdete na stránke justice.sk.

 

 

 


Trápi vás "Pokuta za odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pokuta za odstúpenie od zmluvy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, obraciam sa na vás s prosbou o radu. Zúčastnili sme sa obchodu EKS, kde sme vyhrali zákazku. Z dôvodu, že náš dodávateľ zrušil výrobu tovaru, nemôže splniť dodávku. Ospravedlnili sme sa objednávateľovi listom, ten však trvá na dodávke tovaru podľa uzavretej kupnej zmluvy. Máme písomne odstúpiť od zmluvy? Prosím o radu, ako postupovať. Ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď: Pokuta za odstúpenie od zmluvy

(odpoveď odoslaná: 30.10.2015)

Dobrý deň, odstúpiť od zmluvy je možné, ak ste sa na odstúpení od zmluvy dohodli alebo to vyplýva zo zákona. Ak by bolo aj odstúpenie od zmluvy neplatné, odberateľ by ho musel napadnúť. Čo predpokladám neurobí.

Ak ste mu nič nedodali, nemáte nárok na peniaze. To odstúpenie (prípadne oznámenie o nemožnosti plnenia) mu oznámte písomne doporučeným listom. Aby sa nestalo, že bude od Vás požadovať náhradu škody. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Pokuta za odstúpenie od zmluvy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava