Máte
otázku?

Odstúpenie od zmluvy o budúcej zmluve o dielo


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina

Otázka: Odstúpenie od zmluvy o budúcej zmluve o dielo

Dobrý deň. Spolu s manželom sme podpísali zmluvu o budúcej zmluve o dielo. Na základe negatívnych recenzií na firmu sme chceli odstúpiť od zmluvy do 14 dní. Odstúpili sme od zmluvy písomnou formou. Naším problémom je, že v zmluve o budúcej zmluve sme sa zaviazali zaplatiť budúcemu dodávateľovi za vykonané služby 1600 euro. Žiadne služby ani úkony z ich strany neboli vykonané. Rada by som sa preto opýtala, či majú právo žiadať o zaplatenie tejto čiastky a či sme mali právo odstúpiť od takejto zmluvy v zákonnej lehote. Ďakujeme vopred za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o budúcej zmluve o dielo

Dobrý deň. 

Ako zmluvná strana môžete odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak Vám takéto právo vyplýva zo zmluvy, alebo v prípade, keď to určuje zákon, t.j. Obchodný zákonník, alebo iný zákon. Na jednostranné odstúpenie od zmluvy sa teda vyžaduje zákonné alebo zmluvné oprávnenie. Z Vami zadanej otázky nie je možné zistiť, či ste odstúpili od zmluvy o budúcej zmluvy o dielo v súlade so zákonom alebo so zmluvou, na to je potrebné preštudovať Vami uzatvorenú zmluvu. Zároveň je treba posúdiť, či ste uzatvorili zmluvu v zmysle Občianskeho alebo Obchodného zákonníka. 

Predpokladám, že ste si v zmluve o budúcej zmluve o dielo stanovili podmienky úhrady ceny za dielo a preto túto cenu za dielo ste povinní uhradiť až ak sú splnené dohodnuté podmienky, t.j. vo väčšine prípadov je to vykonanie dohodnutého diela.

Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy o budúcej zmluve o dielo" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o budúcej zmluve o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa spýtala na radu. Kúpili sme byt v projekte, ktorý sa ešte nezačal stavať. Podpísali sme Zmluvu o budúcej zmluve a zaplatili zálohu 10 % z ceny bytu. Aktuálne riešime rozvod a potrebujeme vyriešiť aj otázku s bytom. Samozrejme, nechceme prísť o zálohu, ale zároveň nechceme mať byt blokovaný hypotékou. Tú by sme mali možnosť zrušiť, keďže sme ešte nezačali čerpať peniaze z nej. Otázka teda znie, čo urobiť s bytom a zálohou. Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o budúcej zmluve o dielo

(odpoveď odoslaná: 21.01.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Právna úprava zmluvy o budúcej kúpnej zmluve upravená v ust. § 50a/ Občianskeho zákonníka je veľmi stručná (citujeme) :

" (1) Účastníci sa môžu písomne zaviazať, že do dohodnutej doby uzavrú zmluvu; musia sa však pritom dohodnúť o jej podstatných náležitostiach.

(2) Ak do dohodnutej doby nedôjde k uzavretiu zmluvy, možno sa do jedného roka domáhať na súde, aby vyhlásenie vôle bolo nahradené súdnym rozhodnutím. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté.

(3) Tento záväzok zaniká, pokiaľ okolnosti, z ktorých účastníci pri vzniku záväzku vychádzali, sa do tej miery zmenili, že nemožno spravodlivo požadovať, aby sa zmluva uzavrela."

Keďže nepoznáme obsah zmluvy a  vychádzajúc zo stručnej úpravy v Obč. zákonníku, odporúčame, aby ste právne kroky vedúce k ukončeniu zmluvy konzultovali s advokátom.

Môže kontaktovať našu advokátsku kanceláriu, musíme však vidieť zmluvu, ktorú už máte uzatvorenú.

 

 

 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o budúcej zmluve o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň, som živnostník a v zmluve o dielo je jeden zaujímavý bod, citujem: "Objednávateľ si vyhradzuje právo vypovedať zmluvu písomne s okamžitou výpovednou lehotou. V tomto prípade zmluvný vzťah zaniká okamžikom doručenia oznámenia o výpovedi zmluvy druhej zmluvnej strane. Zhotoviteľ môže vypovedať zmluvu písomne s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď preukázateľne doručená. Pre riadne dokončenie diela má objednávateľ právo žiadať od zhotoviteľa náhradného pracovníka za rovnakých podmienok, ktorý spĺňa požiadavky objednávateľa." Rozumiem tomu, že môžem dostať výpoveď okamžite a že keď ja požiadam o ukončenie zmluvy, trvá to dva mesiace od začiatku budúceho mesiaca. Avšak, môže objednávateľ žiadať odo mňa náhradu? V ďalšom bode zmluvy je dané, že ak poruším určité podmienky vrátane citovanej, zaväzujem sa zaplatiť pokutu 7 000 eur do siedmich dní. Zaujíma ma, či objednávateľ môže požadovať uvedenú pokutu, ak riadne podám žiadosť o odstúpenie od zmluvy a odpracujem aj tieto dva mesiace od začiatku budúceho mesiaca. Ďakujem vopred za skorú odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o budúcej zmluve o dielo

(odpoveď odoslaná: 19.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Základ, ktorý ste neuviedli vo Vašej otázke je to, či ste zmluvu podpísali alebo Vám bol len doručený návrh zmluvy o dielo.

Zrejme sa jedná o zmluvu podľa ust. Obchodného zákonníka. Obchodný zákonník nepozná pojem okamžitá výpoveď; na druhej strane pokiaľ by ste Vy podali výpoveď s dvojmesačnou výpovednou lehotou  a súčasne podľa textu otázky sa zaviazali k zabezpečeniu náhradného pracovníka, táto formulácia v zmluve je neprimeraným záväzkom, ktorý by ste na seba brali a naviac v prípade nesplnenia tejto povinnosti, prípadne aj iných ako uvádzate v otázke, by ste sa zaviazali k zaplateniu zmluvnej pokuty 7000 €. 

Podľa ust. §  301 Obchodného zákonníka platí, že "neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to až do výšky škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Na náhradu škody, ktorá vznikla neskôr, je poškodený oprávnený do výšky zmluvnej pokuty podľa § 373 a nasl."

Spôsob zaplatenia zmluvnej pokuty, aj keby ste ju nezaplatili v lehote do 7 dní,  by mohol objednávateľ riešiť aj tým spôsobom, že by Vám nezaplatil dohodnutú cenu za vykonanie diela a odvolal by sa na to, že cenu za dielo započítava na zmluvnú pokutu. Následne Vy by ste sa museli svojho práva domáhať súdnou cestou, čo by Vás stálo finančné prostriedky /súdny poplatok, odmena advokáta/.

Odporúčame celú zmluvu konzultovať s advokátom, aby ste predišli zbytočným problémom.

 


Podotázka: Odstúpenie od zmluvy o budúcej zmluve o dielo (Občianske právo)

Dobrý deň. Ako predávajúci mám uzavretú zmluvu o budúcej kúpe nehnuteľnosti. Kupujúci sa zaviazal mi túto nehnuteľnosť splatiť v piatich splátkach a po poslednej splátke mám mu nehnuteľnosť predať riadnou zmluvou. Prvú splátku zaplatil na čas, ale nie úplne. Ďalšie dve splátky si svojvoľne rozdelil a postupne uhradil, ale tiež nie úplne a s omeškaním asi jeden až dva mesiace. Štvrtú splátku uhradil tri mesiace po dohodnutom termíne, ale opäť nie v plnej výške. Chcem odstúpiť od zmluvy o budúcej kúpe. Odstúpenie je zmluvne dojednané - ak budúci kupujúci je v omeškaní s úhradou ktorejkoľvek splátky kúpnej ceny po dobu viac ako 20 dní. Okrem toho máme zmluvne dojednanú pokutu, že ak kupujúci je v omeškaní s úhradou akejkoľvek splátky po dobu viac ako 20 dní, musí zaplatiť pokutu 10% z kúpnej ceny. Odstúpenie odo mňa mám zaslať poštou. Ak odstúpim od zmluvy, musím mu vrátiť peniaze do 30 dní. Mám prosbu o radu, ako to reálne urobiť, aby som nič neporušil. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, M.

Odpoveď: Odstúpenie od zmluvy o budúcej zmluve o dielo

(odpoveď odoslaná: 05.11.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ  v zmluve máte dojednanú možnosť odstúpenia od zmluvy pre nezaplatenie splátky kúpnej ceny, je potrebné zaslať budúcemu kupujúcemu doporučený list, v ktorom mu oznámite, že odstupujete od zmluvy o budúcej zmluve z dôvodu neuhradenia splátok podľa predmetnej zmluvy. 

Špecifikujte samotnú zmluvu a účastníkov /dátum, mená/ a neuhradené splátky.

Otázkou však je, či omeškanie so splátkou a možnosť odstúpenia od zmluvy boli dojednané tak, že ste oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia splátky aj pri jej čiastočnej úhrade. Je to vec výkladu Vašej zmluvy.

V otázke uvádzate, že máte dojednanú zmluvnú pokutu vo výške  10 % z kúpnej ceny.

Tu uvádzame, že podľa ust. §  545a/ Občianskeho zákonníka platí :

"Neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti. Ak veriteľ nie je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje, súd prihliadne aj na výšku škody, ktorá porušením povinnosti vznikla, a na to, o koľko zmluvná pokuta presahuje rozsah vzniknutej škody."

V prípade ak máte záujem pošlite nám zmluvu kontrolu.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odstúpenie od zmluvy o budúcej zmluve o dielo" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava