Máte
otázku?

Pripomienky k rezervačnej zmluve


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trenčín

Otázka: Pripomienky k rezervačnej zmluve

Dobrý deň, potreboval by som pripomienky k rezervačnej zmluve. Zaoberáte sa takýmto niečim? S priateľkou sa chystáme podpísať rezervačnú zmluvu na byt a radi by sme mali niekoho, kto sa v tomto obore vyzná, aby na ňu nahliadol. Nechceme byť znevýhodnení. Koľko stojí takáto služba? Bolo by možné nám poslať pripomienky k rezervačnej zmluve e-mailom?

Odpoveď: Pripomienky k rezervačnej zmluve

Dobrý deň,

 

pripomienky k rezeračnej zmluve pre klientov robíme. Pred podpisom každej zmluvy (aj rezervačnej) je potrebné, aby ste rozumeli obsahu a poznali všetky nástrahy, ktoré Vám môžu hroziť. Veľa kupujúcich, ktorí podpisujú rezervačnú zmluvu si neuvedomuje, že o zloženú rezervačnú zálohu môžu veľmi ľahko prísť.

 

Napríklad, zmluvné strany sa v rezervačnej zmluve dohodnú, že do určitého dátum podpíšu riadnu kúpnu zmluvu alebo ešte len zmluvu o budúcej zmluve, po podpise však zistia, že na nehnuteľnosti sú vady a chcú od zmluvy odstúpiť, to však nie je také jednoduché, už od rezervačnej zmluvy nie je možné len tak bezdôvodne odstúpiť a vady nemusia byť takého charakteru, aby zakladali právo odstúpiť od zmluvy. Ďalším problémom je napríklad to, či sa rezervačná suma započítava do kúpnej ceny alebo nie. Rezervačná zmluva sa uzatvára často s realitnou kanceláriou, niekedy sa v nej nachádza ako tretia zmluvná strana aj predávajúci. Toto sú len dva príklady z množstva problémov, ktoré môžu nastať. 


Rezervačné zmluvy obsahujú takmer pravidelne zmluvné pokuty za nepodpísanie zmluvy o budúcej zmluve alebo kúpnej zmluvy. Veľa klientov si neuvedomuje, že to nie je podmienka zmluvy a môžte si dojednať výhodnejšie podmienky. Dokonca takáto zmluvná pokuta môže byť v rozpore so zákonom a teda neplatná. Pripomienky k rezervačnej zmluve Vám pomôžu pochopiť, ako celý proces predaja po právnej stránke prebehne a na čo si máte dávať pozor.

 

Pri kúpe bytu do podielového spoluvlastníctva, ako je to vo Vašom prípade, je potrebné tiež brať do úvahy, kto si berie hypotéku, kto vkladá viac peňazí do bytu a či nebude znevýhodnený oproti druhému spoluvlastníkovi. Toto všetko by bolo vhodné v zmluve ošetriť. Už rezervačná zmluva obsahuje určité dojednania, ktoré potom v priebehu podpisovania zmluvy o budúcej zmluve a riadnej kúpnej zmluvy nie je možné meniť. 

 

Pripomienky k rezervačnej zmluve vypracuje v našej kancelárii advokát, ktorý sa zaoberá zmluvným právom. 

 

Pokial ide o cenu za pripomienky k rezervačnej zmluve, túto Vám vieme poskytnút po zaslaní rezervačnej zmluvy (ktorú Vám zaslala realitná kancelária) na našu emailovú adresu advokat@ficek.sk. Pripomienky k rezervačnej zmluve Vám môžeme poskytnúť aj osobne po predchádzajúcom telefonickom dohovore. Pokiaľ nemôžete prísť osobne do našej kancelárie a máte záujem o vypracovanie pripomienok k zmluve, tieto Vám poskytneme emailom.

Trápi vás "Pripomienky k rezervačnej zmluve" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Pripomienky k rezervačnej zmluve (Občianske právo)

Dobrý deň, realitný maklér nám odporučil znalca na znalecký posudok rodinného domu. Znalec nám nedal zmluvu, len ústnu dohodu, že za dva týždne vypracuje posudok. Dnes je 38. deň a posudok nikde. Volali sme mu a vyhováral sa, že do konca týždňa ho dokončí, no nič sa nestalo. Potom som mu opäť volala. Povedal, že mu to trvá ako lacnému hodinkáru a že keďže svieti slnko, ide pracovať do záhrady, ale že v utorok bude posudok hotový. Môžem mu povedať, že si znalecký posudok neprevezmem, keď nedodržal termín a navyše nezakreslil všetky budovy na pozemku podľa skutočných udalostí? Ďakujem.

Odpoveď: Pripomienky k rezervačnej zmluve

(odpoveď odoslaná: 09.05.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku otázku uvádzame, že odporúčame pozrieť na stránke Ministerstva spravodlivosti SR či konkrétna osoba je vedená v zozname súdnych znalcov.
Ak je vedená v zozname súdnych znalcov a znalecký posudok napriek Vašej písomnej výzve, minimálne formou emailu, nedoručí vo Vami stanovenej krátkej lehote, súčasne jej oznámte, že odstupujete od objednávky v celom rozsahu.

Neprevzatie znaleckého posudku nie je riešením a to z dôvodu, že znalecký posudok bude vyhotovený a jeho neprevzatím nič nevyriešite. Ak znalec neurobil ani obhliadku a zameranie nehnuteľnosti v teréne, potom zrejme žiadny znalecký posudok ani nebude vyhotovený.  Ak by ste znal. posudok neprevzali znalec bude od Vás žiadať uhradiť odmenu za vyhotovenie znaleckého posudku.

Na znalca môžete podať aj sťažnosť adresovanú na MS SR.

Záverom uvádzame, že ak potrebujete znalecký posudok v akomkoľvek odbore, vyberte si súdneho znalca zo zoznamu znalcov vedených na stránke Ministerstva spravodlivosti SR a to na základe riadnej písomne potvrdenej objednávky s uvedením odmeny znalca, rovnako v písomnej forme.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Pripomienky k rezervačnej zmluve (Občianske právo)

Dobrý deň, mám podpísanú zmluvu o rezervácii bytu, ktorý sme predávali kupujúcemu a realitnej kancelárii. Momentálne premýšľame nad odstúpením od zmluvy, keďže sme sa rozhodli, že byt nechceme predať. Podľa zmluvy by sme museli zaplatiť zmluvnú pokutu 3000 eur. Myslíte si, že by sme boli schopní to vyriešiť bez pokuty? Ďakujem, Ján.

Odpoveď: Pripomienky k rezervačnej zmluve

(odpoveď odoslaná: 28.10.2020)

Dobrý deň,

je otázkou posúdenia zmluvy s RK, či od zmluvy môžete odstúpiť, či zmluva s RK bola podpísaná priamo v prevádzkových priestoroch RK, alebo mimo týchto priestorov, resp. zmluva bola uzatvore prostriedkami diaľkovej komunikácie.

Podľa ust. § 48 Obč. zákonníka platí :

"(1) Od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté.
(2) Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak."

Následne platí ust. § 545a/ Obč. zákonníka :
"Neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti. Ak veriteľ nie je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje, súd prihliadne aj na výšku škody, ktorá porušením povinnosti vznikla, a na to, o koľko zmluvná pokuta presahuje rozsah vzniknutej škody."

Pokiaľ máte v zmluve uvedené, že môžete odstúpiť od zmluvy, nemôžete byť za uvedené odstúpenie od zmluvy sankcionovaný zmluvnou pokutou, keďže odstúpenie od zmluvy je v tomto prípade výkonom práva.

Odporúčame znenie zmluvy konzultovať s advokátom, prípadne sa môžete obrátiť na našu advokátsku kanceláriu na jej posúdenie.


Podotázka: Pripomienky k rezervačnej zmluve (Občianske právo)

Dobrý deň, podpísal som rezervačnú zmluvu na dom. Žiadnu zálohu som nezaplatil, ale chcem odstúpiť od zmluvy. Pokuta pri odstúpení je 2500 eur, dá sa s tým niečo robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Pripomienky k rezervačnej zmluve

(odpoveď odoslaná: 01.10.2020)

Dobrý deň,
odstúpenie od zmluvy je výkonom práva. Výkon práva nie je možné sankcionovať zmluvnou pokutou. Ak je také ustanovenie v zmluve, je neplatné.

Skôr je potrebné skúmať vo Vašej veci to, či Vám vzniklo právo na odstúpenie od zmluvy. Toto právo môže vyplývať priamo zo zmluvy (napríklad ako sankcia za porušenie povinnosti budúceho predávajúceho alebo sprostredkovateľa) alebo zo zákona, najčastejšie Občiansky zákonník alebo zákon o ochrane spotrebiteľa.


Trápi vás "Pripomienky k rezervačnej zmluve" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pripomienky k rezervačnej zmluve (Občianske právo)

Dobrý deň. Našla som si byt, ktorý by som chcela kúpiť. Potrebujem však riešiť hypotéku a ku tomu aj znalecký posudok. Realitný maklér sa vyjadril, že znalca vpustí až po zložení rezervačnej zálohy. Je to v poriadku? Toto som ešte nepočula. Vie, že idem riešiť hypotéku, ktorú ešte nemám podpísanú, kvôli absencii znaleckého posudku. Obávam sa, že prídem o 3000 eur. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pripomienky k rezervačnej zmluve

(odpoveď odoslaná: 27.07.2020)

Dobrý deň,
vo veci máte v podstate dve možnosti :
1./ Obrátiť sa priamo vlastníka bytu, aby Vám umožnil prístup do bytu za účelom vypracovania znal. posudku, keďže byt idete kupovať na HÚ.
2./ Podmieňovanie možnosti ohodnotenie bytu znalcom s tým, že musíte podpísať s RK zmluvu o sprostredkovaní, je dosť "zvláštnou" podmienkou zo strany RK, keďže samotná RK dobre vie, že ak Vám nebude poskytnutý HÚ, nehnuteľnosť nemôžete kúpiť a teda nebude mať ani províziu.

Možnosťou teda je, aby ste maklérovi RK uvedené vysvetlili a buď vec pochopí alebo nepochopí. Ak máte na kúpe bytu eminentný záujem, nezostáva zrejme iné, než podpísať zmluvu o sprostredkovaní a to s tou podmienkou, že v prípade, že Vám nebude dovolené vypracovať znalecký posudok na ohodnotenie bytu a nebude poskytnutý HÚ, zmluva o sprostredkovaní, záujemca, teda Vy, ste povinný uvedenú skutočnosť oznámiť sprostredkovateľovi a zmluva o sprostredkovaní stráca platnosť a účinnosť a to s tým, že uhradenú zálohu na kúpu bytu sa RK zaväzuje vrátiť v lehote najneskoršie do 3 dní na účet bud. kupujúceho, teda na Váš účet.

Prípadnú zmluvu o sprostredkovaní nám pošlite na prekontrolovanie. Nie ste povinný podpísať zmluvu, ktorá Vám bude zo strany RK predložená, môžete ju vždy pripomienkovať, rovnako následne aj kúpnu zmluvu, keďže RK je len sprostredkovateľom, môže Vám predložiť len návrh zmluvy, ktorý môžete pripomienkovať.
Odporúčame obozretnosť pri rokovaní s RK.

 


Podotázka: Pripomienky k rezervačnej zmluve (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel som kúpiť byt, ale moja hypotéka nebola schválená. Napriek tomu som už zaplatil rezerváciu, z ktorej polovica ide kupujúcemu a druhá polovica sprostredkovateľovi. Je možné túto situáciu nejako napadnúť, alebo som už definitívne prišiel o peniaze?

Odpoveď: Pripomienky k rezervačnej zmluve

(odpoveď odoslaná: 19.03.2020)

Dobrý deň, 

poznamenávame, že otázkam obsahu sprostredkovateľských zmlúv  ako aj otázkam, kedy vznikne RK nárok na províziu sa venujeme v samostatných článkoch, ktoré môžu byť pre Vás nápomocné.  

V otázke neuvádzate, kde bola podpísaná rezervačná zmluva  či v priestoroch RK alebo mimo prevádzkových priestorov RK, napr. pri obhliadke bytu alebo prostredníctvom internetu. Od toho závisí samotný obsah zmluvy o sprostredkovaní s RK a predovšetkým splnenie poučovacích povinností zo strany RK v zmysle ustanovení zákonov na ochranu spotrebiteľa, pri nesplnení ktorých môže dôjsť zo strany Slov. obchodnej inšpekcie uložená vysoká pokuta až 33 000 €.  Podstatné je aj to na akú dobu ste uzatvorili zmluvu s RK.

V otázke uvádzate, že ste nedostali hypotéku na kúpu nehnuteľnosti, otázkou je či v samotnej zmluve s RK je uvedené, že podmienkou kúpy nehnuteľnosti je to, že Vám bude poskytnutá hypotéka a v prípade, že hypotéka poskytnutá nebude, zmluva s RK stráca platnosť a účinnosť, resp. obdobná citácia, ktorá následne zakladá právo na vrátenie rezervačného poplatku RK. 

Samotná citácia v zmluve s RK o dedení rezervačného poplatku nie je z právneho hľadiska podstatná.  Zo zákona sprostredkovateľovi - RK - patrí odmena vtedy, ak dôjde k uzatvoreniu sprostredkúvanej zmluvy. Ak by však tento výsledok nebol dosiahnutý, nemožno hovoriť o splnení záväzku zo strany sprostredkovateľa, a to ani vtedy, ak by sprostredkovateľ riadne vyvinul všetku sprostredkovateľskú aktivitu.
Podľa ust. § 774 Obč. zákonníka platí:
"Sprostredkovateľskou zmluvou sa sprostredkovateľ zaväzuje obstarať záujemcovi za odmenu uzavretie zmluvy a záujemca sa zaväzuje sprostredkovateľovi poskytnúť odmenu vtedy, ak bol výsledok dosiahnutý pričinením sprostredkovateľa."

Odporúčame preštudovať zmluvu, jej znenie predovšetkým z hľadiska toho, či je viazaná na poskytnutie hypotéky alebo nie a následné vrátenie rezervačného poplatku. V zmysle ust. § 776 Obč. zákonníka všeobecne platí, že "sprostredkovateľovi patrí okrem odmeny náhrada nákladov iba vtedy, ak je to výslovne dohodnuté; pri pochybnostiach, len ak mu vznikol nárok na odmenu."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že sprostredkovateľovi patrí náhrada nákladov za sprostredkovateľskú činnosť len keď je to dohodnuté, pri pochybnostiach, len ak mu vznikol nárok na odmenu.

V prípade, že znenie zmluvy nebude pre Vás zrozumiteľné, pošlite nám zmluvu na kontrolu, aby sme Vám pomohli vymôcť vrátenie rezervačného poplatku od RK. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Pripomienky k rezervačnej zmluve (Občianske právo)

Dobrý deň, s priateľom sme podpísali rezervačnú zmluvu, v ktorej sme si už presne uviedli aj dátum vyplatenia bytu a uvoľnenie bytu zo strany predávajúcich. Byt plánujeme nadobudnúť prostredníctvom hypotekárneho úveru. Rezervačný poplatok bol vyplatený realitnej spoločnosti v čase, ktorý bol dohodnutý v rezervačnej zmluve. Avšak vznikol problém, keď pani predávajúca neskoro požiadala vo svojej banke o vyčíslenie zostatku jej aktuálnej hypotéky (ktorú vlastne plánujeme vyplatiť našou hypotékou). Na základe jej oneskoreného konania pravdepodobne nestíhame termín, ku ktorému máme vyplatiť všetky peňažné prostriedky. Zaujímalo by ma, či na základe tohto úkonu vznikla nejaká chyba na našej strane alebo na strane predávajúcej. Zaujímalo by ma tiež, či sa pani predávajúca môže nejako peňažne (sankciou) alebo inak obrátiť na nás. A čo v opačnom prípade? Ďakujem.

Odpoveď: Pripomienky k rezervačnej zmluve

(odpoveď odoslaná: 04.03.2020)

Dobrý deň, to, či z tohto problému môžu vzniknúť nárok na zmluvnú pokutu alebo inú sankciu (napríklad odstúpenie od zmluvy) je rozhodujúce znenie Vašej rezervačnej zmluvy. Z Vašej strany však nedošlo k žiadnemu pochybeniu, pričom zmluvná pokuta je založená na tzv. subjektívnom zavinení. Tzn. že porušenie Vašej povinnosti musíte zaviniť. Nakoľko však k porušeniu Vašej povinnosti došlo z dôvodu na strane predávajúcej, je vylúčené, aby od Vás požadovali zmluvnú pokutu. Máme za to, že ak obe strany naďalej trvajú na predaji a kúpe tejto nehnuteľnosti, tak aj niekoľko dňové omeškanie nemusí vôbec narušiť doteraz dohodnuté veci a predaj sa môže zrealizovať.


Trápi vás "Pripomienky k rezervačnej zmluve" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pripomienky k rezervačnej zmluve (Občianske právo)

Dobrý deň, mám nasledujúci problém. Spolu s priateľom sme podpísali rezervačnú zmluvu s realitnou kanceláriou o budúcej kúpe rodinného domu, ktorý sme v dobrej viere plánovali kúpiť. Začali sme si vybavovať hypotekárny úver, ktorý nám už bol predschválený. Už sme čakali na znalca, s ktorým sme sa dohodli, že príde vykonať znalecký posudok nehnuteľnosti. Následne sme sa však dozvedeli od našich kolegov, že ideme kupovať dom, v ktorom došlo ku smrti jeho bývalej majiteľky. Táto smrť však nebola prirodzená. Majiteľka sa obesila v dome - konkrétne v kotolni, hneď vedľa kuchyne. Keďže sme obaja s priateľom veriaci a je to proti našim presvedčeniam bývať v dome, kde niekto takýmto spôsobom zomrel, podali sme žiadosť o odstúpenie od rezervačnej zmluvy práve na základe týchto dôvodov. Domnievame sa tiež, že nám bola táto informácia zámerne zamlčaná. Z realitnej kancelárie nám však prišla odpoveď, že skutočnosť, že sa v dome niekto obesil, nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Pripisujú nám chybu, že sme sa nedopytali, či sa v dome niekto obesil, a tvrdia, že to nie je fakt, ktorý by nám mohol brániť v kúpe domu. Je to správny postup realitnej kancelárie? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pripomienky k rezervačnej zmluve

(odpoveď odoslaná: 18.07.2018)

Dobrý deň, ak by sme mali postupovať striktne podľa zákona nehľadiac na dobre vraví, tak táto skutočnosť nebude dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

Pokiaľ by sa však zohľadňovali dobré mravy a realitná kancelária vedela o tejto skutočnosti, mali vám to oznámiť. Realitná kancelária je povinná oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre rozhodovanie sa kupujúceho. Navyše, ak vedeli, že ste veriaci.

Taktiež sa môže stať, že rezervačnú zmluvu majú nesprávne formovanú a sú tam chyby, ktoré spôsobia, že zmluva bude neplatná alebo od nej bude možné odstúpiť z iných dôvodov.


Podotázka: Pripomienky k rezervačnej zmluve (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa Vás opýtať. Ja a moja priateľka máme záujem o kúpu bytu. Hoci by sme mohli získať hypotekárny úver, nechceme platit rezervačný poplatok. Je tento poplatok skutočne nutný?

Odpoveď: Pripomienky k rezervačnej zmluve

(odpoveď odoslaná: 15.04.2018)

Dobrý deň, úhrada rezervačného poplatku nie je upravená niekde v zákone, že by bolo povinnosťou zaplatiť. 

Rezervačný poplatok je často len počíta forma prejavenia skutočného záujmu o kúpu nehnuteľnosti a často sa započítava na 1. časť kúpnej ceny. Rezervačný poplatok pritom často býva odmenou pre sprostredkovateľa za sprostredkovanie prevodu nehnuteľnosti. 

Predávajúci si však môže vyhradiť toto toto právo a stanoviť, že uzavrie s vami kúpnu zmluvu iba v prípade, ak uhradíte rezervačný poplatok. 

Môžete však požiadať priamo predávajúceho, aby ste uzatvorili kúpnu zmluvu, bez toho, aby sa uzavrela rezervačná zmluva. 

Keďže podmienkou platnosti kúpnej zmluvy nie je uzatvorenie rezervačnej zmluvy, jej neuzatvorenie nie je žiadnou chybou.


Podotázka: Pripomienky k rezervačnej zmluve (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala. Podpísali sme rezervačnú zmluvu na nájom nehnuteľnosti a realitná kancelária s nami uzavrela zmluvu s podmienkou, že podpíšeme bežnú nájomnú zmluvu. Tú však sme zatiaľ nevideli a bola nám zaručená, že ide o bežnú nájomnú zmluvu. Po preštudovaní nájomnej zmluvy sme zistili, že podmienky sú postavené jednostranne v prospech prenajímateľa. Z tohto dôvodu by sme radi odstúpili od rezervačnej zmluvy s možnosťou vrátenia rezervačného poplatku a bez nutnosti platby rezervačnej pokuty. Chcela by som sa preto opýtať. Ako je to z právneho hľadiska? Máme právo v takomto prípade odstúpiť od rezervačnej zmluvy a požadovať vrátenie rezervačného poplatku? Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Pripomienky k rezervačnej zmluve

(odpoveď odoslaná: 10.04.2018)

Dobrý deň, na zodpovedanie Vašej otázky je veľmi dôležité právne posúdiť zmluvu, ktorú ste podpísali. Hoci je zmluva nazvaná ako rezervačná, obsahom by mohla byť nájomnou zmluvou. Ak Vám však bola zmluva prezentovaná tak, že neskôr sa podpíše nájomná zmluva, nepredpokladám, že zmluva, ktorú ste podpísali má všetky povinné náležitosti nájomnej zmluvy. Bez toho, aby sme zmluvu videli sa môžeme iba domnievať, či máte alebo nemáte právo odstúpiť od tejto zmluvy. Od každej zmluvy je totiž možné odstúpiť iba za podmienok uvedených v zmluve alebo v zákone. Možnosti vrátenia rezervačného poplatku upravuje tiež zmluva, ktorú ste podpísali. Preto Vám odporúčam zaslať nám podpísanú zmluvu prostredníctvom e-mailu spolu s Vašimi otázkami, prípadne problémami a my Vám môžeme spracovať právnu analýzu Vášho problému.


Trápi vás "Pripomienky k rezervačnej zmluve" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pripomienky k rezervačnej zmluve (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať na konkrétne poplatky spojené s predajom bytu. Plánujeme predávať byt cez realitnú kanceláriu, pretože nemáme žiadne skúsenosti. Rada by som vedela, ako by sme mali postupovať a hlavne, aké poplatky by sme mali očakávať pri podpise zmluvy. Zaujíma nás, či sa poplatky platia vopred, alebo sa suma pre realitnú kanceláriu pripočíta k cene bytu. Nikdy sme nič nepredávali a nechceme prísť zbytočne o peniaze. Ďalej nás zaujíma, či by sme museli realitnej kancelárii zaplatiť za ich služby v prípade, že byt sa nepredá a zmluva, či už na dobu určitú alebo neurčitú, sa ukončí. Ďakujem za pochopenie a očakávam skorú odpoveď.

Odpoveď: Pripomienky k rezervačnej zmluve

(odpoveď odoslaná: 05.02.2018)

Dobrý deň, pokiaľ ste nikdy nič nepredávali cez realitnú kanceláriu, dávajte si veľký pozor na to, aby realitná kancelária nemohla od vás pýtať odmenu, ak by ste zmenili názor a rozhodli sa nehnuteľnosť nepredať osobe, ktorú realitná kancelária nájde.

Prípadne, aby vás nenútili uzatvoriť exkluzívnu zmluvu. Tiež je potrebné myslieť aj na to, aby ste si mohli diktovať podmienky v kúpnej zmluve, napríklad: kupujúci bude trvať na tom, aby zaplatil kúpnu cenu až po nadobudnutí vlastníctva, ale pre Vás je to riziko, aby sa toto nepovažovalo za porušenie zmluvy.

Vždy je lepšie uzatvoriť s realitnou kanceláriou zmluvu na dobu určitú, aby ste zbytočne neboli dlhodobo viazaní. Prípadne je možné uzatvoriť zmluvu na dobu neurčitú s výpovednou lehotou napríklad dva týždne. Výpovedná lehota musí byť vôbec niekoľkomesačná, dokonca Je možné dohodnúť výpovednú lehotu aj pár dní. 

Tiež si dobre prečítajte ustanovenia o zmluvnej pokute, niekedy v týchto zmluvách býva zmluvná pokuta skrytá. Na prvý pohľad sa to môže zdať jasné ale  z právneho hľadiska to tak vôbec nemusí byť.

Pripomienkovali sme už aj sprostredkovateľské zmluvy, z ktorých sa nemohol predávajúci dostať bez povinnosti zaplatenia pokuty.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Pripomienky k rezervačnej zmluve" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.