Máte
otázku?

Zmluva o spolupráci


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina

Otázka: Zmluva o spolupráci

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či je zmluva o spolupráci platná, ak ju podpíše neplnoletý človek (17 r.) bez súhlasu zákonného zástupcu. Ďakujem. S pozdravom, Krakovská.

Odpoveď: Zmluva o spolupráci

Dobrý deň,

právnu spôsobilosť neplnoletých osôb na robenie právnych úkonov upravuje § 9 Občianskeho zákonníka.

Podľa uvedeného ustanovenia maloletí (teda neplnoletí) majú spôsobilosť na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku.

Ak ide teda o rozumne aspoň priemerne vyvinutého človeka, netrpiaceho žiadnou duševnou poruchou, vzhľadom na vek (17 rokov) bude už takýto človek spravidla spôsobilý takmer na všetky právne úkony.

Pre presné zodpovedanie Vašej otázky by síce bolo potrebné poznať aj bližšie predmet zmluvy a pod., vzhľadom na vyššie uvedené je ale nutné konštatovať, že len z dôvodu, že zmluvu uzavrela 17-ročná osoba nie je táto zmluva bez ďalšieho neplatná.

Trápi vás "Zmluva o spolupráci" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zmluva o spolupráci (Občianske právo)

Dobrý deň, rád by som sa poradil. Moja spoločnosť s.r.o. má spoluprácu s jednou spoločnosťou už 4 mesiace a od februára beží už 5. mesiac. Chcú ukončiť spoluprácu dohodou. Platí pri takejto spolupráci zákonom daná výpovedná lehota? S úctou, Tomáš.

Odpoveď: Zmluva o spolupráci

(odpoveď odoslaná: 07.02.2023)

Dobrý deň, úvodom poznamenávam, že nepoznáme obsah Vami uzatvorenej zmluvy s inou s.r.o. Z otázky predpokladáme, že zmluva o spolupráci bola uzatvorená podľa ust. Obchodného zákonníka.

Podľa ust. §582 Obč. zákonníka v nadväznosti na ust. § 261 a nasl.  Obchodného zákonníka platí :

"Výpoveď (1) Ak je dojednaná zmluva na dobu neurčitú, ktorej predmetom je záväzok na nepretržitú alebo opakovanú činnosť, alebo záväzok zdržať sa určitej činnosti alebo strpieť určitú činnosť a ak zo zákona alebo zo zmluvy nevyplýva spôsob jej výpovede, možno zmluvu vypovedať v lehote troch mesiacov ku koncu kalendárneho štvrťroka."     Samozrejme je možná aj dohoda o ukončení spolupráce, pričom sa odvolávame na ust. § 40 ods. 2 Obč. zákonníka :   "Písomne uzavretá dohoda sa môže zmeniť alebo zrušiť iba písomne."
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zmluva o spolupráci" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava