Máte
otázku?

Odstúpenie od kúpnej zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Košice

Otázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Dobrý deň, Dňa 5. 3. 2018 som na základe kúpnej zmluvy, ktorá sa riadi obchodným právom, odkúpil jazdené osobné vozidlo. Kúpna zmluva obsahovala dve dôležité ustanovenia týkajúce sa závad: 1. Predajca vyhlásil, že nezamlčal žiadne skutočnosti alebo fakty o stave motorového vozidla. 2. Kupujúci (v tomto prípade ja), vyhlasuje, že sa oboznámil s technickým stavom predmetu a s týmto stavom súhlasí. Kúpna cena vozidla bola 6500 eur. Týždeň po kúpe, teda 12. 3. 2018, som však objavil zamlčané vady na prevažnej časti vozidla. Tieto vady predstavujú gitovanie na prahoch vozidla (pravdepodobne po bočnom náraze), škáry medzi dielmi vozidla a škvrny od farby, ktoré poukazujú na viacero častí vozidla, ktoré boli v minulosti opravované, prestriekané alebo poškodené. Predajcom vozidla je fyzická osoba, zamestnanec firmy. Chcem sa opýtať, ako by som mal postupovať, ak chcem odstúpiť od kúpnej zmluvy a aké mám právomoci v tejto veci? Ďakujem vám vopred za odpoveď.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy

   

 

Dobrý deň, 
k otázke zaujímame nasledovný právny názor :

Uvádzate, že dňa 5.3.2018 ste kúpili ojazdené auto za sumu  6500 €, s tým, že v zmluve je uvedené, že táto sa riadi ust. Obchodného zákonníka. Z otázky však usudzujeme, že auto ste kupovali ako fyzická osoba - spotrebiteľ, teda pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy  ste nekonali  v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne stanovisko k otázke je nasledovné : 
1./  Právna úprava spotrebiteľských zmlúv je obsiahnutá v ust. § 52  až 54 Obč. zákonníka a pre oblasť kúpnej zmluvy špeciálna úprava obsiahnutá v ust. §§ 613 - až 627  Obč. zákonníka (ďalej iba "OZ"). Podľa  § 52 OZ platí, že "spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.Ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia, sú neplatné. Na všetky právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia OZ, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva."

 

Nevieme, z akého dôvodu bolo dodávateľom - predávajúcim v zmluve uvedené, že táto sa spravuje ust. Obchodného zákonníka. V súvislosti s voľbou Obchodného zákonníka vo Vašej zmluve, ako píšete v otázke, poukazujeme na rozhodnutia  súdov, z ktorých vyplýva, že takáto voľba práva - voľba Obchodného zákonníka -  je neplatná a ide o neprijateľnú zmluvnú podmienku, pri neplatnosti ktorej sa na vzťahy so spotrebiteľom použije vždy OZ : 
NS SR 25.1.2011, sp. zn. 5MCdo20/2009 judikoval, že dohoda o voľbe Obchodného zákonníka je pre spotrebiteľa neprijateľná.
OS Žilina v rozh. z 17.7.2009 sp.zn.  6C253/08 považoval ustanovenie o voľbe Obchodného zákonníka  pre úpravu práv a povinností účastníkov zmluvy za neprijateľnú zmluvnú podmienkou spôsobilú založiť v spojení  s inými ustanoveniami zmluvy zjavný nepomer medzi právami a povinnosťami  zmluvných strán, keďže niet žiadneho ekonom. dôvodu, ktorý by spotrebiteľa, ktorý nemá možnosť obsah zmluvných podmienok ovplyvniť, viesť (nútiť) k tomu, aby svoj vzťah s dodávateľom podriadil pod ustanovenia Obchodného zákonníka. Z uvedeného vyplýva že aj keď v zmluve máte uvedené, že táto sa riadi obchodným právom, toto dojednanie je neplatné a zmluva sa riadi ustanoveniami Obč. zákonníka.

 

2./ Otázka zodpovednosti za vady použitej veci :
Poznamenávame, že nevieme  posúdiť samotnú cenu 6500 € za ojazdené vozidlo, ktoré ste kúpili a vplyv jeho stavu - opotrebenia na určenie ceny 6500 €, teda či táto suma zodpovedá rozsahu vád oproti bezvadnému stavu nového vozidla.
Podľa ust. OZ platí :
§ 618 : "Veci, ktoré majú vady, ktoré nebránia, aby sa mohla vec užívať na určený účel, musia sa predávať len za nižšie ceny, než je obvyklá cena bezvadnej veci; kupujúceho treba upozorniť, že vec má vadu a o akú vadu ide, ak to nie je zrejmé už z povahy predaja."
Poznámka : Z  textu Vašej otázky vyplýva, že predávajúci vyhlásil, že nezamlčal žiadne skutočnosti, alebo fakty o stave motorového vozidla  a že kupujúci vyhlasuje, že s technickým stavom predmetu sa oboznámil a súhlasí s ním. Otázkou je, či bola vykonaná ohliadka vozidla a spísaný aj preberací protokol v ktorom by bol uvedený rozsah vád pri prevzatí.

Sme názoru, že táto formulácia ako uvádzate v otázke, je len konštatovaním v zmluve, resp. predávajúci zamlčal vady tovaru, ktoré na bežný pohľad nebolo možné ani zistiť a samotné "prekrytie uvedených vád" /gitovanie, lakovanie / nebolo ani dôvodom nižšej ceny tovaru, nakoľko ich predajca zrejme ani neuviedol - neupozornil na ne kupujúceho v preberacom protokole, a teda za tieto vady zodpovedá.
Aj keď  by sa mohlo zdať z vety za bodkočiarkou § 618, že kupujúceho netreba upozorniť  na to, že vec má vadu a o akú vadu ide, nakoľko z povahy predaja /bazár/ je zrejmé, že autá budú mať vady, sme názoru, že tomu tak nie je, nakoľko ustanovenia OZ o zodpovednosti za vady by nemali zmysel a opodstatnenie.
Podľa § 619  OZ platí : "Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena."
Poznámka : Otázkou je v akom stave prevzal predávajúci auto resp. aký bol rozsah a druh vád na ňom, pre akú vadu bola dojednaná nižšia cena.

 

Ďalej platí ust. § 624 OZ :
"Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu." 

Poznámka k textu : Vady, za ktoré predávajúci pri predaji veci predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá, vyplývajú z ust. § 619 OZ. Otázkou je v akom stave prevzal predávajúci auto resp. aký bol rozsah a druh vád na ňom, pre ktoré vady bola dojednaná nižšia cena. V ostatnom platia ust. § 622 a  623 OZ, teda nie je možné vylúčiť ani právo od zmluvy odstúpiť, keďže sa môžu vyskytnúť aj prípady vád, ktoré budú brániť riadnemu užívaniu veci a nebude vylúčená zodpovednosť za vady predávajúceho.
Z judikatúry k uvedenému ustanoveniu: 
"Z IV (s. 360) : Kupujúci, ktorý kúpil použitú vec v obchode, môže uplatniť z dôvodu zodpovednosti za vady veci nielen právo na primeranú zľavu, ale i právo na zrušenie zmluvy - teraz právo na odstúpenie od zmluvy."

 

Odporúčanie 
Na základe uvedeného skutkového stavu odporúčame písomne doporučeným podaním reklamovať zistené vady podľa § 622 až 624  OZ, na ktoré ste pri kúpe vozidla neboli upozornený, pričom budete musieť preukázať zodpovednosť predávajúceho za predmetné vady o ktorých píšete v otázke. Otázkou je či sú tieto odstraniteľné alebo neodstraniteľné. Následne platí :
"§ 622 OZ  (1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady."

"§ 623 (1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať."

 

Podľa ust. zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci je povinný poučiť Vás ako spotrebiteľa o Vašich právach podľa všeobecného predpisu (§ 622 a 623 OZ) a na základe Vášho rozhodnutia ako spotrebiteľa, ktoré z týchto práv uplatňujete, je predajca povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m), t.j. : vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie budete mať právo ako spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 


Budeme radi ak nám dáte vedieť, ako ste dopadli.
 

Trápi vás "Odstúpenie od kúpnej zmluvy" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy (Obchodné právo)

Dobrý deň, chcela by som vás poprosiť o radu. Objednali sme si sejačku a v kúpnej zmluve máme uvedené, že doba plnenia je do 31. augusta 2022. Ďalej je v nej uvedené: "Predmet kúpy bude kupujúcemu dodaný podľa dodacích pokynov výrobcu. Termín doby plnenia je záväzný až po spätnom písomnom potvrdení výrobcom." Môžeme od zmluvy odstúpiť, keďže nám ju doteraz nedodali a nemáme ani informáciu o tom, že bude dodaná? Nechceli by sme platiť pokutu za bezdôvodné odmietnutie objednaného plnenia. Ďakujem veľmi pekne za pomoc. Monika

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 09.01.2023)

Dobrý deň, zrejme v samotnej otázke bude preklep a objednali ste si sedačku, pričom neuvádzate či cez internet alebo priamo v kamennej predajni, pričom termín dodania mal byť 31.8.2022.
Uvádzame, že v zmysle ust. § 613 Obč. zákonníka platí :

"Veci možno predávať aj na objednávku. Predávajúci je povinný obstarať objednaný tovar v dohodnutej lehote, a ak lehota nie je dohodnutá, v lehote primeranej okolnostiam. Ak sa tak nestane, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odstúpením objednávateľa od zmluvy nie je dotknuté jeho právo na náhradu škody."   Z otázky vyplýva, že sedačka mala byť dodaná do 31.8.2022, pričom k jej dodaniu nedošlo a ani nedošlo k potvrdeniu objednávky od výrobcu. Na základe uvedeného odporúčam písomne dopor. listom odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktoré odstúpenie pošlete na adresu predávajúceho. Súhlas predávajúceho na odstúpenie od zmluvy nepotrebujete. S/časne žiadajte vrátenie uhradenej zálohy /v otázke neuvádzate, či ste platili nejakú sumu vopred za sedačku/.  

 

 

 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy (Obchodné právo)

Dobrý deň, je možné odstúpiť od zmluvy o spotrebnom úvere, ak sme zistili, že na predmete zmluvy (t.j. motorovom vozidle) boli riešené poistné udalosti už v júni 2015? Auto bolo havarované, čo nám bolo zatajené. Kupovali sme ho ako dvojročné predvádzacie vozidlo. Celková cena vozidla bola 19 000 eur, zaplatená časť kúpnej ceny vopred 11. júla 2017 bola 4750 eur. Suma úveru bola 14 250 eur. Zostáva zaplatiť poslednú splátku úveru 6. júla 2020 v sume 5354,85 eur. Môžete mi, prosím, povedať, aký je postup a čo môžeme žiadať späť? Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 01.02.2020)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že motorové vozidlo (MV) bolo kúpená 07/2017 za  kúpnu cenu 19.000 €. Od samotnej zmluvy o spotreb. úvere, ktorú ste zrejme podpisovali u predávajúceho, nie je už možné odstúpiť a to z dôvodu, že ste nebrali spotreb. úver bol braný na úhradu kúpnej ceny MV. Vy ste kupovali dvojročné predvádzacie MV.

Otázkou je či bol spísaný protokol o stave MV v čase podpísania kúpnej zmluvy v 07/017 a či ste vady neuvedené v protokole reklamovali v reklamačnej dobe.
Podľa ust. § 620 Obč. zákonníka platí :
"(1) Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
(2) Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
(3) Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.
(4) Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
(5) Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky."

Podľa ust. § 625 Obč. zákonníka platí, že "práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená."

V otázke neuvádzate, či ste vady MV uplatnili u predávajúceho v záručnej dobe.

Otázkou teda je či ste v záručnej dobe - 12 alebo 24 mesiacov uplatnili u predávajúceho reklamáciu - zistenie, že MV bolo havarované, ktorú skutočnosť Vám predávajúci zrejme zatajil. Ak ste uvedenú vadu reklamovali a teda uplatnili v písomnej forme u predávajúceho, mali by ste po zhodnotení stavu veci nárok na primeranú zľavu. Ak by po uplatnení reklamácie táto nebola vybavená, lehota na uplatenie práva cestou súdu by bola 3 roky od uplatnenia reklamácie u predávajúceho.

Ak ste zistenú vadu predávajúceho nereklamovali v záručnej dobe - 12 alebo 24 mesiacov od prevzatia tovaru, potom Vaše nároky zanikli márnym uplynutím času a v prípadnom súdnom konaní by ste neboli úspešný (§ 626 Obč. zákonníka). 
 

Možnosťou je len dodatočne dohodnúť sa s predávajúcim na znížení kúpnej ceny, ale len na základe dohody s ním, právny nárok na to nie je.
 


Podotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy (Obchodné právo)

Dobrý deň, kúpili sme auto v bazáre, kde nás oklamali. Tvrdili, že auto má ABS a to je dokonca uvedené aj v zmluve. Auto však ABS nemá a nie je to uvedené ani v technickom preukaze. Chceme auto vrátiť približne po troch týždňoch. Prosím, aké práva máme?

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 16.09.2019)

Dobrý deň prajem,

ak ste auto kupovali ako nepodnikateľ, v takom prípade sa bude postupovať podľa Občianskeho zákonníka. Pokiaľ si kupujúci vymieni nejaké vlastnosti veci a daná vec túto vlastnosť nemá, v takom prípade v zmysle judikatúry môžeme hovoriť, že vec má vadu. V tomto prípade by bolo potrebné zistiť názor technika, či sa dá daná vada odstrániť, alebo nie, teda či by bolo možné namontovať ABS a koľko by to stálo. Ak by to nebolo možné, prípadne by to bolo neekonomické, podľa môjho názoru by sa malo jednať o vadu neodstrániteľnú. Keďže absencia ABS nebráni tomu, aby sa vec mohla užívať spôsobom, na ktorý bola vyrobená, mohli by ste v tomto prípade žiadať zľavu z kúpnej ceny. Zľava by mala byť vo výške rozdielu medzi rovnakým autom s ABS a bez ABS. 


Trápi vás "Odstúpenie od kúpnej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy (Obchodné právo)

Dobrý deň, potreboval by som poradiť. Nedávno som kúpil jazdený automobil u autorizovaného predajcu, pričom mi bolo oznámené, že automobil mal prelakovaný kufor po drobnej kolízii. Kúpil som ho za 19000 €, keďže som nemal nikoho, kto by mi vedel auto preveriť, a nakoľko som ho kupoval priamo od predajcu značky, dôveroval som mu. Pred časom som získal kontakt na priateľa, ktorý pracuje u predajcu tej istej značky, a tak ma napadlo preveriť servisnú históriu. K mojmu nemilému prekvapeniu som zistil, že auto prešlo ešte v Nemecku opravou v hodnote 10 000 €. Aké mám v tomto prípade možnosti? Je možné auto vrátiť, alebo mi to budú kompenzovať zľavou, keďže to nebráni používaniu automobilu? Radšej by som auto vrátil. Nechcel som si kúpiť auto, ktoré bolo prevrátené na strechu a bolo prelakované celé, až na ten kufor, o ktorom mi tvrdili, že je lakovaný. Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 04.09.2018)

Dobrý deň, v týchto prípadoch je veľmi dôležité, či ste auto kupovali ako fyzická osoba alebo podnikateľ (na kúpu sa totiž vzťahujú iné právne režimy. Vychádzame však z toho, že ste auto kúpili ako fyzická osoba. Vzhľadom na to, že auto nie je neupotrebiteľné (dá sa používať aj s týmito vadami) prichádza do úvahy ako prvé - zľava z kúpnej ceny. Tá zodpovedá rozsahu vád na motorovom vozidle. Ak ste však pri kúpe auta boli uistený, že auto okrem kufra nemá žiadnu inú vadu a opravu v Nemecku (ktorá zrejme musela byť vyvolaná nehodou alebo inou vážnou udalosťou) Vám zamlčali, podľa nášho právneho názoru je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť podľa ustanovenia § 597 ods. 2 Občianskeho zákonníka Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.


Podotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy (Obchodné právo)

Je možné považovať zmluvu za neplatnú a zrušiť (skartovať) ju, ak nebola podpísaná všetkými zúčastnenými stranami?

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 10.06.2018)

Dobrý deň,

zmluva je dvojstranný právny úkon a platnosť a následne aj účinnosť nadobúda až keď je podpísaná všetkými zmluvnými stranami. Ak ju všetky zmluvné strany nepodpíšu zmluva nikdy nevznikla, a teda z nej nevznikajú povinnosti, ktoré sú v nej uvedené. Pre úplnosť si dovoľujem uviesť aj zákonnú úpravu, a síce § 40 ods. 3 Občianskeho zákonníka: Písomný právny úkon je platný, ak je podpísaný konajúcou osobou; ak právny úkon robia viaceré osoby, nemusia byť ich podpisy na tej istej listine, ibaže právny predpis ustanovuje inak. Podpis sa môže nahradiť mechanickými prostriedkami v prípadoch, keď je to obvyklé.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy (Obchodné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa ešte opýtať. Predpokladala som, že predajca nevezme na vedomie výpoveď zo zmluvy. Nyní sa nachádzam v situácii, kde nemám ani peniaze, ani auto. Ak som si neobjednala opravu spojky, môžem požiadať políciu o asistenciu pri vyzdvihnutí auta z servisu? Chcela by som zistiť, či tam moje auto vôbec je, či ho predajca odhlásil, ako sa mi vyhrážal a či budem musieť zaplatiť za tú spojku, v prípade, že si chcem auto vziať. Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 05.03.2017)

Dobrý deň, výpoveď zmluvy je odlišná od odstúpenia od zmluvy, je to iný právny institut. Pokiaľ si však Váš list neprevzal, nezáleží na tom.

Pokiaľ ste vozidlo odovzdali do servisu, máte právo ho odtiaľ zobrať. Pokiaľ už nie je v servise, a Vy ste si ho nezobrali, servis Vám musí nahradiť škodu.

Ak ste si neobjednali opravu spojky, nemá právo od Vás žiadať náhradu za opravu.

Pokiaľ toto vozidlo je stále v servise a nechcú Vám ho vydať môžete sa obrátiť na súd a žiadať vydanie veci.

Polícia to štandardne nerieši, pretože ide o civilný spor. Môže sa však stat, že to budú riešiť, ale je to nad rámec ich právomoci.


Trápi vás "Odstúpenie od kúpnej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy (Obchodné právo)

Dobrý deň, začiatkom mesiaca som kúpila ojazdené auto za 500€. Predávajúci uvádzal ako jedinú vadu odtrhnuté spojkové lanko. Na základe toho sme spísali štandardnú zmluvu o kúpe auta, čomu sa predávajúci čudoval. Odovzdal mi len veľký technický preukaz, tvrdiac, že malý ešte nemá. Inzerát na auto bol 580€. Auto inzeroval kamarát predávajúceho, ktorý má servis. Tvrdili, že je to auto predávajúceho strýka a že ho dobre pozná. Auto sme privezli domov a zistili sme, že vada nie je len v odtrhnutom lanku, ale má aj problémy s rýchlosťami. Skontaktovali sme inzerujúceho, ktorý má servis. Po určitom čase, keď mal už čas, sme mu auto privezli do servisu, aby zistil, čo je s autom vlastne. Po štyroch dňoch nám poslal správu, že opravil spojku a žiada od nás 200€. Odmietli sme tieto náklady, pretože sme si túto opravu neobjednali. Predávajúci nám potom volal, že musíme okamžite zaplatiť za opravu a že auto odhlási aj bez môjho súhlasu. Toto označil ako náš problém. Následne som odoslala odstúpenie od kúpnej zmluvy obom stranám a informovala ich, že auto je na adrese servisu. Predávajúci mi odpisoval, že mi dal zo súcťastnej ceny auta zľavu 1000€, pretože väčšinou sa ceny takýchto áut pohybujú okolo 1500€. Dodal, že takto vlastne zohľadnil prípadné opravy. Tiež mi oznámil, že auto aj poistenie odhlási a poštu s odstúpením od zmluvy neprevezme. Majú termín na vrátenie kúpnej ceny do dnes. Keďže to nevidím ako reálne, prosím Vás o radu, ako postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 27.01.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ste si neobjedali opravu auta, tak nemusíte zaplatiť. Toho sa vôbec nemusíte obávať. Parkovné tiež nemá právo žiadať.

Teraz je len otázka, či ste odstúpili od zmluvy oprávnene. To závisí tiež od formulácie zmluvy.

Ak bolo auto neupotrebiteľné pre vady, potom by to bol dôvod na odstúpenie od zmluvy.


Podotázka: Odstúpenie od kúpnej zmluvy (Obchodné právo)

Dobrý deň, prosím vás, chcem sa opýtať. Dala som zálohu za byt, no ešte nie je zaplatený celkom. Už ho prepracovávam, ale stretla som sa s veľmi neočakávanými prekážkami a rada by som od neho odstúpila. Hoci prídem o zálohu, chcem sa opýtať, či je mojou povinnosťou byt vrátiť do pôvodného stavu? Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od kúpnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 09.01.2016)

Dobrý deň, v zmysle Občianskeho zákonníka sa každá zmluva odstúpením od zmluvy zrušuje od začiatku. Tzn. že si zmluvné strany musia navzájom vrátiť všetko čo na základe zmluvy nadobudli. T.j. predávajúci je povinný vrátiť Vám kúpnu cenu (ak nie je dohodnutá zmluvná pokuta) a Vy vrátiť predávajúcemu nehnuteľnosť. Z toho vyplýva, že nehnuteľnosť musíte uviesť do pôvodného stave, ak sa s predávajúcim nedohodnete inak. Možnosť odstúpenia od zmluvy však musí byť upravený v kúpnej zmluve, inak by prichádzala do úvahy iba aplikácia ustanovenie § 597 OZ, ktoré upravuje odstúpenie od kúpnej zmluvy. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odstúpenie od kúpnej zmluvy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.