Máte
otázku?

Odstúpenie od nájomnej zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Odstúpenie od nájomnej zmluvy

Vázený tím advokátov! Mám uzavretú nájomnú zmluvu na byt na 1 rok, byt obývam tretí mesiac. Moj problém spocíva v tom, ze uz od prvého dna nájmu sused nad mojim bytom rusí nocný klud. Kazdú noc sa niekolkokrát budím na jeho nocné akcie, kedy presúva nábytok, trieska dverami, nahlas vykrikuje, robí vrmol na balkóne. Cez víkendy zúruje. Z tohto dovodu som uz dlhodobo nevyspatá, neviem si oddychnut, uz sa nedokázem sústredit ani v práci, mám zdravotné problémy (pravidelne navstevujem kardiológa). V záujme mojho celkového zdravotného stavu by som chcela nájom ukoncit odstúpením od zmluvy, kedze v danom byte sa nedá normálne zit, kazdú noc je hore nejaká akcia a ja musím o 6-tej vstávat do práce, co uz nezvládam. Prenajímatela, ako i samotných nájomcov nad mojim bytom som viackrát upozornovala, no nájomcovia sú alkoholici a moj prenajímatel to neriesi, moje písomné staznosti ignoruje. Na moju reakciu, ze chcem odstúpit od zmluvy, kedze mám z tohto nepretrzitého nocného zivota zdravotné problémy, prenajímatel reagoval odmietavo a pozaduje, aby som sa drzala dohodnutej výpovednej lehoty. Ja vsak v tom byte dalej zit nemozem, pretoze sa mi zhorsuje zdravotný stav, co viem potvrdit lekárskym nálezom a riskujem, ze prídem o prácu. Vsetky nocné akcie so mnou pretrpel aj moj druh, cize mám aj svedka... Prosím poradte, ci mám v tomto prípade právo na odstúpenie od nájomnej zmluvy a ci v prípade takéhoto ukoncenia nájomnej zmluvy mám normálne právo na vrátenie kaucie (prenajímatel sa vyhráza, ze mi ju zadrzí, ked sa nebudem drzat normálnej výpovede, i ked v zmluve nie je dohodnuté penále). Resp. ako postupovat, aby som neprisla o peniaze za byt, v ktorom sa nedá zit.. Dakujem pekne.

Odpoveď: Odstúpenie od nájomnej zmluvy

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné uviesť, že odstúpiť od zmluvy je možné iba v prípadoch, ktoré predpokladá zákon alebo upravuje zmluva. Vtedy dochádza k zrušeniu zmluvy od počiatku. Vo Vašom prípade zákon neupravuje možnosť odstúpiť od zmluvy pre rušenie nočného kľudu susedom. Preto prichádza do úvahy iba výpoveď. Pri výpovedi je potrebné dodržať výpovednú lehotu, tak ako Vám uviedol Váš prenajímateľ. V zákone je výpovedná lehota upravená na tri mesiace, ale zmluvou môžete mať dohodnutú aj kratšiu alebo dlhšiu výpovednú lehotu. Samozrejme po vypovedaní zmluvy nie ste povinná naďalej užívať nehnuteľnosť (ak ohrozuje Vaše zdravie), ale napriek faktickému neužívaniu bytu ste povinná hradiť nájomné až do uplynutia výpovednej lehoty. Nájomná zmluva skončí až uplynutím výpovednej lehoty a až potom dochádza ku skončeniu právneho vzťahu. Vo Vašom prípade by bolo najlepším riešením dohodnúť sa s prenajímateľom na ukončení nájomného vzťahu písomnou dohodou. V dohode by ste si určili presný deň ukončenia nájomnej zmluvy a vypratania bytu. Tým by ste neboli nútená naďalej zotrvať v nehnuteľnosti.

Trápi vás "Odstúpenie od nájomnej zmluvy" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Odstúpenie od nájomnej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, máme taký problém, že môj priateľ musel dať v práci výpoveď. Prenajímateľ v zmluve uvádza, že v prípade ukončenia pracovného pomeru má nájomca možnosť vyžiadať ukončenie zmluvy o podnájme. Prenajímateľ sa však vyjadril, že mu nevadí, že jeden z nás ostal bez práce, keďže druhý stále pracuje. Plánuje nás žalovať, preto by sme radi vedeli, kto má vlastne pravdu. Vopred ďakujeme.

Odpoveď: Odstúpenie od nájomnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 02.06.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že nájomná zmluva bola uzatvorená podľa ust. zákona o krátkodobom nájme bytu, kde jedným z výpovedných dôvodov na strane nájomcu je aj okolnosť, že u nájomcu došlo ku skončeniu pracovného pomeru /§ 7 ods. 2 písm. b/ zákona o krátkodobom nájme bytu/. Ide teda o možnosť podať výpoveď z nájmu bytu a nie o povinnosť nájomcu výpoveď z nájmu aj podať.

Nie je nám preto zrejmé z akého dôvodu chce prenajímateľ vec riešiť súdnou cestou, keď ide o Vaše oprávnenie ukončiť nájom bytu a nie o povinnosť podať výpoveď z nájmu bytu.


Podotázka: Odstúpenie od nájomnej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je možné odstúpiť od zmluvy o nájme nebytových priestorov v prípade porušenia zmluvných povinností prenajímateľom (nedodržanie dohodnutých zmluvných podmienok), ak zmluva umožňuje odstúpenie od zmluvy len prenajímateľovi a nájomca podľa zmluvy toto právo nemá. Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od nájomnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 28.12.2022)

Dobrý deň, od zmluvy je možné odstúpiť len, ak to umožňuje zákon alebo samotná zmluva. Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov, ktorý sa vzťahuje aj na vami dojednaný nájom hovorí, že:

"Nájomca môže písomne vypovedať zmluvu uzavretú na určitý čas pred uplynutím dojednaného času, ak 

a) stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si nebytový priestor najal; 

b) nebytový priestor sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohovorené užívanie;

 c) prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z § 5 ods. 1." 

Ust. § 5 ods. 1 znie nasledovne: "Ak nie je dohodnuté inak, prenajímateľ je povinný odovzdať nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom na dohovorené alebo obvyklé užívanie, v tomto stave ho na svoje náklady udržiavať a zabezpečovať riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je s užívaním nebytového priestoru spojené."

Vzhľadom na vyššie uvedené, ak sú tieto podmienky naplnené, môžete ako nájomca vypovedať zmluvu o nájme nebytového priestoru aj napriek tomu, že uvedené nemáte dojednané s prenajímateľom v predmetnej zmluve. V opačnom prípade od zmluvy odstúpiť nemôžete. 


Podotázka: Odstúpenie od nájomnej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Mám nájomnú zmluvu na dobu neurčitú a výpovednú lehotu dva mesiace. Oznámila a doručila som prenajímateľovi ukončenie nájomnej zmluvy, keďže sa chceme presťahovať do iného bytu. Napriek tomu, nebudeme schopní dodržať výpovednú lehotu, pretože sa môžeme presťahovať už v polovici mesiaca. Po ústnej dohode som platila nájomné vo výške 330 eur vždy priamo prenajímateľovi. V nájomnej zmluve je však uvedené, že platím mesačne len 60 eur za energie a správu bytu, aby mal prenajímateľ úľavy. Prenajímateľ trvá na dodržaní výpovednej lehoty, pretože si to vyžaduje zákon a tak je to aj uvedené v zmluve. Môžem mu teda zaplatiť len 120 eur za dva mesiace počas výpovednej lehoty a byt neobývať? Mám v zmluve uvedené nájomné iba 60 eur a nie ústne dohodnutých 330, čo by znamenalo nájomné za dva mesiace 660 eur. Začal sa mi vyhrážať nájomnou zmluvou. Keďže v nej mám uvedených iba 60 eur, zaplatila by som len sumu uvedenú v zmluve za dva mesiace a byt by som neužívala. Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od nájomnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 04.10.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že úľavy, ktoré spomínate v otázke, ktoré mal mať prenajímateľ z dôvodu úhrady nájmu na ruku a bez dokladu v podstate znamená, že tento príjem nebude nijako zdaňovať voči správcovi dane. Otázkou tiež je, či je vôbec registrovaný u správcu dane /daňový úrad/ ako prenajímateľ nehnuteľnosti.
Vo veci ukončení nájmu môžete postupovať presne spôsobom, ktorý uvádzate v otázke teda že uhradíte len nájom podľa nájomnej  zmluvy vo výške 60 € mesačne /spolu 120 € za dva mesiace/. Nepoznáme ostatný obsah zmluvy, ale pri odovzdaní bytu si urobte fotodokumentáciu jeho stavu a spíšte záznam o odovzdaní bytu, popis jeho stavu, vrátane stavu jednotlivých meračov /voda, elektrina, plyn kúrenie/ a v zázname treba uviesť, že všetky poplatky z vašej strany /nájom a úhrady za služby spojené s užívaním bytu/ sp v celosti uhradené a nemáte vy ako nájomca voči prenajímateľovi žiadne neuhradené záväzky. Na tomto ohľadom úhrady paltieb trvajte, lebo zrejme nemáte žiadny doklad o tom, že ste nájomné v skutočnej výške 330 € mesačne aj uhradili.


Trápi vás "Odstúpenie od nájomnej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od nájomnej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, uzavrela som nájomnú zmluvu 1. 7. 22. Nájomca mal začať bývať od 9. 7. 22. Už aj zaplatil, ale dnes, 3. 7. 22, sme sa o ňom dozvedeli nepríjemné veci. Chceli by sme od zmluvy odstúpiť. Je to možné?

Odpoveď: Odstúpenie od nájomnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 06.07.2022)

Dobrý deň,
od každej zmluvy je možné odstúpiť iba z dôvodov uvedených v zákone alebo priamo v nájomnej zmluve. Vami uvedené skutočnosti týkajúce sa právneho vzťahu nie sú zákonným dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Ak teda v zmluve nemáte nejaké osobitné ustanovenie o tom, že bez dôvodu môžete v určitej lehote odstúpiť od zmluvy, bude to veľmi ťažké riešiť odstúpením od zmluvy. V takom prípade bude najvhodnejšie čo najskôr vypovedať nájomnú zmluvu a po uplynutí výpovednej lehoty dúfať, že nehnuteľnosť vyprace sám, dobrovoľne.


Podotázka: Odstúpenie od nájomnej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či prenajímateľ bytu môže predčasne ukončiť nájomnú zmluvu, ktorú sme uzavreli na dobu určitú, a to od 01. 10. 2021 do 1. 12. 2022. Prenajímateľ chce ukončiť zmluvu predčasne z dôvodu predaja nehnuteľnosti, čo samozrejme ja nechcem. Má na to právo?

Odpoveď: Odstúpenie od nájomnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 16.04.2022)

Dobrý deň,
dôvod, že chce byt predať nie je dôvodom na ukončenie nájomnej zmluvy. Prenajímateľ môže vypovedať nájomnú zmluvu iba zo zákonných dôvodov a iba s dodržaním výpovednej lehoty. Tá je 3 mesiace, ak nemáte v zmluve uvedené inak.

To, že byt predáva nie je prekážkou pre existenciu nájomnej zmluvy. Aj samotný Občiansky zákonník predvída situácie, kedy môže dôjsť k prevodu vlastníckeho práva k veci, ktorá je prenajatá. V takom prípade nový vlastník vstupuje do všetkých práv a povinností prenajímateľa. Samozrejme chápem, že je oveľa ťažšie hľadať záujemcu o kúpu nehnuteľnosti, ak im poviete, že v byte do decembra býva nájomca.


Podotázka: Odstúpenie od nájomnej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, píšem vám ako prenajímateľka bytu. Prenajala som byt dvom osobám v polovici októbra 2021. Prvý nájom mi neuhradili včas, rovnako ako aj druhý. Zaplatili mi len polovicu depozitu a druhú polovicu mi uhradili až s nájomným za druhý mesiac. Musím im neustále volať a pripomínať úhradu nájomného a zbytku depozitu. Osoba, s ktorou je zmluva o krátkodobom nájme uzavretá, mi zriedka zdvihne telefón. Naposledy som musela osobne ísť do bytu. Prosím, poradte mi, ako môžem čo najrýchlejšie ukončiť nájomnú zmluvu s týmito osobami. Ďakujem.

Odpoveď: Odstúpenie od nájomnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 22.11.2021)

Dobrý deň, 

vzhľadom na to, čo uvádzate, ak sa správne domnievam, s nájomcami máte uzatvorenú zmluvu podľa zákona o krátkodobom nájme. Ak tomu tak naozaj je, potom ste vo výhode, nakoľko podľa ust. §  7 ods. 4 zákona o krátkodobom nájme bytu platí, že prenajímateľ môže od zmluvy o krátkodobom nájme za určitých podmienok aj odstúpiť. A síce, toto ustanovenie hovorí, že ak nájomca napriek písomnému upozorneniu opakovane porušuje povinnosti, ktorých porušenie by inak zakladalo právo prenajímateľa ukončiť nájomný pomer výpoveďou, je prenajímateľ od nájomnej zmluvy oprávnený odstúpiť. 

Ako prenajímateľka môžete vypovedať krátkodobý nájom bytu, okrem iných prípadov aj vtedy, ak nájomca riadne a včas nezaplatil nájomné alebo úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako dva mesiace. 

Z týchto zákonných ustanovení potom vyplýva, že Vy ako prenajímateľka môžete od zmluvy odstúpiť v prípade, že ste písomnou formou upozornili nájomcu na neplnenie podmienok zmluvy - úhrada nájomného a depozitu, ze predpokladu, že meškajú dva mesiace s úhradou nájomného. V otázke uvádzate, že nájomcov opakovane telefonicky vyzývate k úhrade dlžného nájomného. Najlepšie by bolo poslať im výzvu písomne prípadne emailom, aby doplatil nájomné a spomínaný depozit, môžete im stanoviť lehotu 10 dní od doručenia výzvy. Ak k úhrade z ich strany nedôjde, môžete písomne odstúpiť od zmluvy o krátkodobom nájme bytu, t.j. nie je potrebné dať dvojmesačnú výpoveď, ale môžete od zmluvy odstúpiť ihneď, nakoľko si nesplnili povinnosť platiť nájomné. Na odstúpenie od zmluvy o krátkodobom nájme  bytu nepotrebujete súhlas nájomcu; od zmluvy odstúpite jednostranným úkonom, kde nájomcovi oznámite, že z dôvodu omeškania s platením nájomného za dlhšie obdobie ako dva mesiace odstupujete od zmluvy. Následne budú nájomcovia v zmysle zákona povinní na vlastné náklady vypratať byt a ten Vám odovzdať v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebeniu, a to ku dňu skončenia nájmu. Ak byt nevypracú alebo Vám ho neodovzdajú ani v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa skončenia nájmu, ste oprávnená na účely zabezpečenia Vašich pohľadávok zadržať hnuteľné veci nájomcov nachádzajúce sa v byte, okrem vecí, ktoré sú vylúčené z exekúcie. Budete však oprávnená zadržať hnuteľné veci nájomcov len vtedy, ak nespotrebovaná časť peňažnej zábezpeky (depozitu) nepostačuje na uspokojenie pohľadávok, ktoré Vám voči nájomcom vznikli.


Trápi vás "Odstúpenie od nájomnej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od nájomnej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Bývam v podnájme, kde som zaplatila nájom 28. 6. 21 a mám sa sťahovať k 3. 7. 21. Zaplatila som 450 €. Chcela by som vedieť, koľko mi musí vrátiť majiteľ bytu? Vopred ďakujem. Gaba.

Odpoveď: Odstúpenie od nájomnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 29.06.2021)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že ste 28.6.2021 uhradili nájom na nasledujúci mesiac v sume 450 €, pritom dňa 3.7.2021 sa máte sťahovať.

Z otázky nevieme usúdiť, či máte s prenajímateľom spísanú písomnú dohodu o ukončení nájmu k uvedenému dňu, lebo ukončenie nájmu v priebehu mesiaca bez výpovede nie je obvyklé.

Odporúčame preto pri odovzdaní bytu prenajímateľovi spísať zápis o tom, že nájom bytu sa ukončuje dňu 3.7.2021 na základe vzájomnej dohody a to s tým, že prenajímateľ vráti nájomcovi alikvótnu časť nájomného za mesiac júl 2021 vo výške 406,45 €  v lehote do 10 dní dní na bankový účet nájomcu po odovzdaní bytu. Súčasne odporúčame v dohode o skončení nájmu uviesť aj stav médií /odpočty vody, elektriny, plynu, kúrenia s uvedením stavu bytu/. Zápis podpíšete Vy, ako aj prenajímateľ, jedno vyhotovenie zápisu má ostať Vám.


Podotázka: Odstúpenie od nájomnej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, pred dvomi dňami som podpísala nájomnú zmluvu, pri ktorej som neposkytla žiadnu finančnú zábezpeku. Na nasledujúci deň som prenajímateľovi oznámila, že nemôžem do bytu nastúpiť, pretože nemám na to dostatok finančných prostriedkov. Potom som vyjadrila zámer odstúpiť od zmluvy. Prenajímateľ však odmietol moju žiadosť s argumentom, že nájomná zmluva obsahuje výpovednú lehotu na tri mesiace a potrebujem mu zaplatiť nájomné za tieto tri mesiace vrátane. Napriek tomu, že som v byte nebývala ani jeden deň a hneď na druhý deň po podpísaní zmluvy som oznámila, že nemám finančné prostriedky a chcela by som odstúpiť od zmluvy, prenajímateľ tvrdí, že to nie je možné. Prosím Vás o radu, ako postupovať v tejto situácii.

Odpoveď: Odstúpenie od nájomnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 01.06.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste podpísali zmluvu o nájme a následne telefonicky ste oznámili prenajímateľovi, že na nájom podľa zmluvy nebudete mať peniaze. Platbu nájomného ani prípadnú peňažnú zábezpeku ste neplatili. Z otázky pre nás tiež vyplýva, že ste byt neprevzali a teda tam ani nebývate. Zrejme ste konali unáhlene a nie celkom slobodne.

Ak je to tak, potom neuhradzujte žiadne nájomné.

Oznámte prenajímateľovi aj emailom, to čo ste mu uviedli telefonicky, že byt neprevezmete vzhľadom na Vašu finančnú situáciu a s poukázaním na ust. § 37 ods. 1 Obč. zákonníka považujete zmluvu o nájme za neplatnú :

"§ 37 ods. 1 : Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný."

Prenajímateľ Vás nemôže donútiť byt užívať.

Len poznamenávame, že možnosťou zo strany prenajímateľa je, aby od Vás vymáhal náhradu škody, čo by musel vedieť preukázať. Nepodpisujte uznanie dlhu ani dohodu o splátkach.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Odstúpenie od nájomnej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, mám prenajatý byt na dobu určitú, ktorý by končil 1. septembra 2021. Výpoveď podnájmu som oznámila už koncom marca. Nicoho sme však nemali podpísané, len sme sa ústne dohodli, že podnájom mám platiť do 15. mája, ale kľúče by som mala odovzdať už 8. mája. S týmto návrhom som však nesúhlasila, pretože by som bola nútená platiť ešte týždeň, keď už tam nebudem. Majiteľka mi nechce vrátiť kauciu s výhovorkou, že jej dovtedy nepríde vyúčtovanie za spotrebu. Neviete mi prosím poradiť, ako by som mala postupovať? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Odstúpenie od nájomnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 20.04.2021)

Dobrý deň,
neviem ako myslíte, že nič nemáte podpísané. Či nemáte podpísanú dohodu o skončení nájmu alebo ani samotnú nájomnú zmluvu. Ak by sa totiž jednalo o druhý prípad, nájomnú zmluvu na byt nie je možné uzatvoriť ústne. Ak má výpovedná lehota uplynúť dňa 15.05., máte do tohto okamihu právo užívať byt a kľúče by ste mali odovzdať 15.05. alebo čo najbližšie k tomuto dátumu. Ak kľúče chce už 08.05. tak v takom prípade by ste posledné nájomné mali zaplatiť iba v alikvótnej časti, nie za celý mesiac. Depozit prenajímatelia zásadné vracajú až po poslednom vyúčtovaní energií, nakoľko tam môže vzniknúť nedoplatok, ktorý sa platí z depozitu. Ak by Vám nechcel prenajímateľ dať k nahliadnutiu vyúčtovanie alebo nechcel vrátiť depozit, môžete ho od neho vymáhať aj súdnou cestou.


Trápi vás "Odstúpenie od nájomnej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odstúpenie od nájomnej zmluvy (Občianske právo)

Dobrý deň, dnes som v rámci splnomocnenia podpísala nájomnú zmluvu za priateľa. Táto zmluva platí na 2 roky od apríla 2021, a v prípade predčasného odstúpenia od zmluvy je nájomca oprávnený si ponechať trojmesačný depozit. Môžem odstúpiť od zmluvy, ak som ešte neplatila depozit ani prvý nájom a v byte som ešte nebývala, pretože stále nie je obytný? Nájomca si bez predchádzajúceho upozornenia zvýšil depozit z dvojmesačného na trojmesačný. Do piatku požaduje úhradu tohto depozitu a prvého nájomného v sume 460 eur, čo v súčte predstavuje sumu 1480 eur. Byt mal byť hotový už v septembri 2020, ale termín sa neustále posúval. Medzitým sa zvýšilo aj nájomné a momentálna finančná situácia priateľa neumožňuje takúto sumu do piatku zabezpečiť. Môže od nás nájomca požadovať trojmesačný depozit ako náhradu škody? Je možné od zmluvy odstúpiť?

Odpoveď: Odstúpenie od nájomnej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 19.03.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste v zmysle podpísanej zmluvy o nájme bytu nič neuhradzovali, teda ani nájomné a ani finančnú zábezpeku. 

Z otázky vyplýva, že výška nájmu je určená jednou sumou 460 eur, teda bez rozdelenia na nájomné a osobitne na plnenia spojené s užívaním bytu, čo je v rozpore s ust. Obč. zákonníka, ako aj ust. zákona o krátkodobom nájme bytu (nepíšete v otázke podľa ktorého zákona bol zmluva o nájme uzavretá).
Vzhľadom na uvedené je zmluva o nájme v tejto časti neplatná.

Ďalej uvádzate, že zo strany prenajímateľa došlo k jednostrannému zvýšeniu nájmu a fin. zábezpeky, čo tiež nie je prípustné.

Na základe vyššie uvedeného odporúčame napísať prenajímateľovi, že v zmysle ust. par. 39 Obč. zákonníka je zmluva o nájme neplatná a preto nájom ani fin. zábezpeku neuhradíte. Z neplatnej zmluvy nemôžu vzniknúť práva ani povinnosti.

Ak by chcel prenajímateľ od Vás vyžadovať náhradu škody, musel by Vám ju preukázať. Nepodpisujte žiadny dodatok k zmluve o nájme, ani súhlas s náhradou škody.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odstúpenie od nájomnej zmluvy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava