Máte
otázku?

Môže byť dohodnutá zmluvná pokuta pre prípad odstúpenia od zmluvy?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Môže byť dohodnutá zmluvná pokuta pre prípad odstúpenia od zmluvy?

Dobrý deň, chcela by som poradiť v nasledovnej veci: v rámci podomového predaja a uvedenia mylných skutočností som podpísala zmluvu o zmene dodávateľa energií (plyn a elektrina) s tým, že som im dala súhlas na realizáciu tejto zmeny u súčasných dodávateľov. Dňa 29.9.2016 som ich mailom informovala, že od zmluvy v zákonom stanovenej dobe odstupujem, čo som im zaslala písomne dňa 30.09.2016. V zmluve sú však uvedené nasledovné podmienky: Zákazník je odo dňa podpisu Zmluvy poskytnúť Dodávateľovi súčinnosť smerujúcu k vykonaniu zmeny dodávateľa a je povinný zdržať sa právnych a iných úkonov, ktorých účelom alebo následkom bude nemožnosť vykonať zmenu dodávateľa alebo zmarenie procesu zmeny dodávateľa, napr. vo forme dodatočného odvolávania, rušenia výpovede alebo inej formy ukončenia zmluvy s doterajším dodávateľom alebo vo forme stornovania požiadavky na zmenu dodávateľa. Zákazník berie na vedomie, že v prípade porušenia tohto ustanovenia je povinný uhradiť Dodávateľa škodu, ktorá mu v súvislosti s takýmto konaním Zákazníka vznikne a Dodávateľ má právo na úhradu zmluvnej pokuty tak, ako je definované v článku 3 tejto Zmluvy. Článok 3 stanovuje zmluvnú pokutu vo výške 120 EUR za nezdržanie sa takých právnych úkonov, ktoré môžu mať za následok nemožnosť realizácie a dokončenia procesu zmeny dodávateľa. Zároveň je v zmluve ďalej písané, že zákazník má právo písomne odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy, písomne, s vlastnoručným podpisom. Môžu ma diskriminovať v zmluve tým, že nie som oprávnená urobiť právne úkony bez uloženia pokuty, na ktoré mám právo - konkrétne vypovedať v zmluvu v 14-dňovej lehote? V prípade, že mi zmluvnú pokutu vyrubia, som povinná ju zaplatiť? Ako v tejto veci postupovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môže byť dohodnutá zmluvná pokuta pre prípad odstúpenia od zmluvy?

Dobrý deň, zmluvná pokuta je zabezpečovacím inštitútom, ktorý núti dlžníka konať v súlade so zmluvou a neporušiť povinnosť viazanú na zaplatenie zmluvnej pokuty. Odstúpenie od zmluvy nie je porušením zmluvnej povinnosti, ale výkonom práva a preto nemôže byť sankcionované zmluvnou pokutou. Také dojednanie je preto neplatné. Podľa môjho názoru, sa dohodnuté právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo Vašom prípade vzťahuje k inému konaniu, ako je odstúpenie od zmluvy.

Trápi vás "Môže byť dohodnutá zmluvná pokuta pre prípad odstúpenia od zmluvy?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Môže byť dohodnutá zmluvná pokuta pre prípad odstúpenia od zmluvy? (Občianske právo)

Dobrý deň, mám problém s firmou. Keďže všetko bolo na rýchlo, vo štvrtok mi volali, že ideme do zahraničia. V piatok som si musel rýchlo vybaviť živnosť a tlačili na mňa, aby som čo najskôr podpísal zmluvu, tak som to podpísal a odfotil im, keďže to potrebovali. No po včerajšom dni v práci nemôžem ani poriadne chodiť, pretože mám ochorenie epidermolysis bullosa simplex. Avšak pán, ktorý zodpovedá za túto oblasť, napísal nasledovné: "Ahoj. Nie si prvý ani posledný, ktorému sa niečo také stalo, mám s tým vlastnú skúsenosť. Je potrebné si kúpiť nejaké náplasti a nechať to odpočinúť. Bola by škoda to vzdávať len kvôli podráždeným nohám. Každopádne sa musíme dohodnúť na ďalšom postupe. Samozrejme, ak budeš chcieť ukončiť spoluprácu úplne, nikto ťa nebude nútiť. Len si musíš uvedomiť, že to bude stáť dosť peňazí. V priebehu dňa mi prosím daj vedieť, ako sa cítiš, aby sme mohli niekam pokročiť. Ďakujem a drž sa." Asi si každý myslí, že je to v poriadku s mojím zdravotným stavom, že stačí len nejaká náplasť a všetko bude v poriadku, keďže to mám od 3rokov, tak viem aké to je a že nič nepomáha. Určite, keď to praskne, môžem dostať infekciu a mohli by vzniknúť ďalšie problémy. Týmto Vás prosím o pomoc s mojou situáciou. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môže byť dohodnutá zmluvná pokuta pre prípad odstúpenia od zmluvy?

(odpoveď odoslaná: 27.04.2023)

Dobrý deň,
úvodom poznamenávame, čo je Vám určite zrejmé, že nepoznáme obsah Vami podpísanej zmluvy, či bola podpísaná podľa ust. Obchodného alebo Občianského zákonníka, či zmluva nemala byť podpísaná podľa ust. Zákonníka práce hoci ide o práce vykonávané v zahraničí.

Urýchlené vybavenie živnosti Vami vzbudzuje určité pochybnosti o tom, či ste vôbec vedeli o akú prácu a v akých podmienkach ide.

Podľa znenia otázky nevieme, či samotná zmluvná pokuta, ako píše odberateľ resp. zmluvný partner, že "bude to stát dosť peňež", bola aj dohodnutá v písomnej forme a či v tomto čase sa nachádzate na mieste výkonu prác podľa zmluvy.

Podľa ust.  §  301 Obchodného zákonníka platí, že "neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to až do výšky škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Na náhradu škody, ktorá vznikla neskôr, je poškodený oprávnený do výšky zmluvnej pokuty podľa § 373 a nasl."

Podstatné vo Vašom prípade je aj ust. § 265 Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého platí, že "výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, nepožíva právnu ochranu."

Vo veci odporúčam konzultáciu u advokáta aj so samotnou zmluvou, resp. minimálne posúdenie zmluvy advokátom, čo je možné aj na diaľku, teda nie je potrebná Vaša osobná prítomnosť.

Zmluvnú pokutu resp.inú sanckiu, ktorú by od Vás odberateľ mal žiadať /usudzujeme podľa znenia otázky/ neuhradzujte.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Môže byť dohodnutá zmluvná pokuta pre prípad odstúpenia od zmluvy? (Občianske právo)

Dobrý deň, predávame rodinný dom. Kúpna zmluva s budúcim majiteľom bola podpísaná na pol roka s zmluvnou pokutou 10% z kúpnej zmluvy v prípade neodkúpenia alebo odstúpenia od zmluvy. Kupujúci od zmluvy odstúpil, pol rok uplynul a nechce zaplatiť zmluvnú pokutu. Zmluva bola spísaná u notára. Akým spôsobom to riešiť? Ďakujem, Jozef.

Odpoveď: Môže byť dohodnutá zmluvná pokuta pre prípad odstúpenia od zmluvy?

(odpoveď odoslaná: 28.02.2023)

Dobrý deň,
nepoznáme obsah Vami podpísanej zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

Podľa ust. § 50a/ Obč. zákonníka platí :

"(1) Účastníci sa môžu písomne zaviazať, že do dohodnutej doby uzavrú zmluvu; musia sa však pritom dohodnúť o jej podstatných náležitostiach.

(2) Ak do dohodnutej doby nedôjde k uzavretiu zmluvy, možno sa do jedného roka domáhať na súde, aby vyhlásenie vôle bolo nahradené súdnym rozhodnutím. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté. (3) Tento záväzok zaniká, pokiaľ okolnosti, z ktorých účastníci pri vzniku záväzku vychádzali, sa do tej miery zmenili, že nemožno spravodlivo požadovať, aby sa zmluva uzavrela."

Záver : Ak budúci kupujúci odstúpil od zmluvy v súlade s ust. zmluvy o budúcej zmluve, potom nárok na zmluvnú pokutu nemáte, lebo ide o výkon jeho práva na odstúpenie od zmluvy.  Ak však budúci kupujúci podmienky zmluvy nedodržal a od zmluvy odstúpil bezdôvodne aj napriek dohodnutej zmluvnej pokute, potom je potrebné ho vyzvať k úhrade zmluvnej pokuty v súlade s ust. § 544 Obč. zákonníka :

"(1) Ak strany dojednajú pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu, je účastník, ktorý túto povinnosť poruší, zaviazaný pokutu zaplatiť, aj keď oprávnenému účastníkovi porušením povinnosti nevznikne škoda. (2) Zmluvnú pokutu možno dojednať len písomne a v dojednaní musí byť určená výška pokuty alebo určený spôsob jej určenia. (3) Ustanovenia o zmluvnej pokute sa použijú aj na pokutu určenú pre porušenie zmluvnej povinnosti právnym predpisom (penále)."   Podstatné pre posúdenie celého prípadu je posúdenie samotnej zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. V prípade, že k úhrade oprávnenej zmluvnej pokuty nedôjde vo Vami uvedenej lehote, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu aj s dokladmi, aby sme Vám vo veci pomohli.

Podotázka: Môže byť dohodnutá zmluvná pokuta pre prípad odstúpenia od zmluvy? (Občianske právo)

Dobrý deň, mal by som na vás jednu otázku ohľadom zmluvnej pokuty. Pracoval som v Nemecku, avšak na slovenskú živnosť. Môj zamestnávateľ bol Slovák. No po nezhodách a uplynutí zmluvy o dielo som sa dohodol s nemeckým šéfom, že pôjdem pracovať priamo zaňho. Lenže slovenský zamestnávateľ mi povedal, že bude vymáhať 30 000 eur, pretože v zmluve, aj keď už neplatnej do 31. 12. 2019, je uvedené, že po odchode z práce nemôžem počas 3 rokov tam pracovať. Je vôbec niečo také možné po uplynutí platnosti zmluvy o dielo? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Môže byť dohodnutá zmluvná pokuta pre prípad odstúpenia od zmluvy?

(odpoveď odoslaná: 28.02.2020)

Dobrý deň, 
z otázky vyplýva, že ste pracovali v Nemecku pre slovenského podnikateľa na živnosť a teda v tomto prípade sa na Váš zmluvný vzťah uplatňujú ust. Obchodného zákonníka.
V otázke ďalej uvádzate, že z obchodnej zmluvy o dielo vyplýva, že sa nesmiete zamestnať  zrejme v konkrétnom regióne.
Ak je odpoveď kladná, teda že zo zmluvy vyplýva, že nemôžete sa v konkrétnom regioóne zamestnať na pracovný pomer, sme názoru, že dojednanie takejto doložky nie je platné. Podľa slovenského ZP § 83a/ sa zamestnanec a zamestnávateľ môžu dohodnúť na obmedzení zárobkovej činnosti po skončení PP za zákonom stanovených podmienok.

Ak ste v Nemecku pracovali na základe zmluvy o dielo podľa ust. Obchodn. zákonníka SR  pre dojednanie konkurenčnej doložky sa používa odkaz na ust. § 672a/ Obchodného zákonníka :
"(1) V zmluve možno písomne dohodnúť, že obchodný zástupca nesmie najdlhšie dva roky po skončení zmluvy na určenom území alebo voči určenému okruhu zákazníkov na tomto území vykonávať na vlastný alebo cudzí účet činnosť, ktorá bola predmetom obchodného zastúpenia, alebo inú činnosť, ktorá by mala súťažnú povahu voči podnikaniu zastúpeného.
(2) V prípade pochybností môže súd konkurenčnú doložku, ktorá by obmedzovala obchodného zástupcu viac, ako vyžaduje potrebná miera ochrany zastúpeného, obmedziť alebo vyhlásiť za neplatnú."


Citujeme z rozsudku Krajský súd Žilina, sp. zn. : 13Cob/75/2017 z 18. 10. 2017 (pozn. : žaloba žalobcu o zaplatenie zmluvnej pokuty 10000 € bola zamietnutá, konk. doložka dojednaná tiež na tri roky) :
"Okresný súd zistil, že záväzok neuzavrieť žiadnu zmluvu nešpecifikoval typ zmluvy, ktorú nemohol žalovaný uzavrieť, a preto túto povinnosť bolo potrebné posudzovať v nadväznosti na činnosť, ktorá bola predmetom Zmluvy o dielo, konkrétne článku 2 upravujúceho dielo, ktorým sa rozumela výroba a montáž kovových konštrukcii, potrubí, atď. ...... Žalobca nepredložil žiadnu zmluvu alebo iný doklad, z ktorého by bolo zrejmé, že žalovaný s konkrétnym obchodným partnerom, ktorý bol zároveň obchodným partnerom žalobcu alebo investora uzavrel zmluvu, hoci tak nesmel urobiť. V súčasnosti platí sudcovská koncentrácia konania, v zmysle ktorej sú strany povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany včas a sú povinné ich navrhnúť tak, aby preukazovali ich skutkové tvrdenia. Ani žalobca a ani žalovaný okresnému súdu neozrejmili, akým spôsobom došlo ku skončeniu pôvodne uzavretej zmluvy o dielo a akým spôsobom bola uzavretá sporná zmluva o dielo a či zmluvný partner bol alebo nebol zmluvným partnerom investora, resp. žalobcu. Nebolo preto možné súhlasiť s tvrdením strany žalobcu o povinnosti okresného súdu zabezpečovať dôkazy preukazujúce ich tvrdenia. ........ Obchodný zákonník nevylučuje, aby konkurenčná doložka nemohla byť súčasťou iného typu zmluvy, dôležité je, aby spĺňala podmienky stanovené v § 672a na to, aby sa stala platnou, Doložka nemôže byť neobmedzená, resp. vymedzená tak široko, že to bude presahovať jej účel. Platne uzavretá konkurenčná doložka nesmie toho, kto sa zaväzuje zdržať konkurenčnej činnosti, neprimerane obmedzovať v práve na zárobkovú činnosť a musí byť dostatočne určitá. Zo súčasnej judikatúry, ako aj z ustanovenia § 672a Obchodného zákonníka vyplýva, že konkurenčná doložka musí mať určenú dobu zákazu konkurencie (t.j. musí byť časovo obmedzená obdobím najviac dvoch rokov po skončení zmluvy), stanovenie územia a činnosti, na ktoré sa zákaz vzťahuje, čiže musí byť vymedzená určitým územím alebo určitým okruhom zákazníkov na tomto území a musí sa viazať na činnosť, ktorú povinný z konkurenčnej doložky nesmie vykonávať. Obmedzenie musí mať zreteľne stanovené hranice. Musí byť dojednaná tak, aby bola spravodlivo primeraná a vzájomne vyvážená pre obidve zmluvné strany a v súlade s čl. 26 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd, teda na jednej strane nesmie brániť v slobodnom podnikaní a na druhej strane musí chrániť právo podnikateľa na nerušené podnikanie (rozsudok NS ČR sp. zn. 32 Odo 407/2005, sp. zn. 32 Odo 659/2005 a sp. zn. 32 Cdo 4591/2009). .... konkurenčná doložka nesmie byť krytá tiež neúmerne vysokou zmluvnou pokutou."

Z cit. rozsudku vyplýva, že v samotnej zmluve o dielo, kde bola dohodnutá aj konkurenčná doložka, táto musí byť konkretizovaná konkrétnym územím, uvedením konkrétneho zamestnávateľa. Všeobecne uvedená konk. doložka má neprimerane obmedzujúci charakter a aj preto súd žalobe vo vyššie uvedenom prípade nevyhovel, vrátane toho dôvodu, že žalobca nepredložil zmluvy, ktorými by žalovaný /t.j. : ten od koho vymáhal zmluvnú pokutu/ porušil zákaz konkurencie. Dôležité pre posúdenie vo Vašom prípade je aj to, ako dlho ste v Nemecku na základe predmetnej zmluvy o dielo vykonávali práce.


Nepoznáme obsah Vašej zmluvy, odporúčame obsah zmluvy konzultovať s advokátom, aby ste sa vyhli zbytočným problémom.
Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môže byť dohodnutá zmluvná pokuta pre prípad odstúpenia od zmluvy?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.