Máte
otázku?

Vymáhanie výživného


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košice

Otázka: Vymáhanie výživného

Dobrý večer. Chcela by som sa informovať, či musím platiť za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie, ktorá sa týka vyplatenia výživného, cestou súdu? Moja životná situácia je zložitá, žijem sama s dvoma deťmi, nemám prácu a navyše mám jedno dieťa s 80%-tným postihnutím. Preto by som bola vďačná, keby sa dalo tých 20 €, ktoré by som mala zaplatiť, radšej využiť na kúpu potrebných vecí pre deti. Ďakujem za promptnú odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie výživného

 

Dobrý deň, ďakujeme za otázku.

 

ROZBOR  OTÁZKY A PRÁVNA ÚPRAVA


V otázke uvádzate, že chcete podať návrh na vykonanie exekúcie pre neplatenie výživného s tým, že Vaša sociálna situácia je ťažká a je problém uhradiť aj min. poplatok za spísanie návrhu exekútorom vo výške 20 eur. 

K uvedenej problematike uvádzame, že pred samotnou návštevou súdneho exekútora máte niekoľko možností. Pred vykonaním niektorého z nasledujúcich krokov odporúčame Vám, aby ste vyzvali otca detí k úhrade zameškaného výživného a k pravidelnému plateniu výživného v zmysle rozhodnutia súdu. Môžte ho upozorniť aj na možnosť podania trestného oznámenia a vymáhanie dlžnej sumy cestou súdneho exekútora.

 

Možnosti máte nasledovné : 

1./ Podanie návrhu na vykonanie exekúcie : Návrh môžete podať ako prostredníctom exekútora v zmysle ust.§ 48 exekučného poriadku :
"Ak oprávnený alebo jeho zástupca nemá aktivovanú elektronickú schránku, možno podať návrh na vykonanie exekúcie prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora. Exekútor je v takom prípade zástupcom oprávneného pre doručovanie písomností do vydania poverenia na vykonanie exekúcie; jednotlivé úkony uskutočňuje bezodkladne. Návrh na vykonanie exekúcie podľa prvej vety exekútor zašle súdu do 15 dní. Ak sa návrh na vykonanie exekúcie podáva prostredníctvom exekútora, exekútor prevedie písomnosti v listinnej podobe do elektronickej podoby a takto vzniknuté elektronické dokumenty autorizuje; ustanovenia osobitného predpisu o zaručenej konverzii sa nepoužijú. Za činnosť exekútora súvisiacu s podaním návrhu na vykonanie exekúcie prostredníctvom exekútora patrí exekútorovi odmena a náhrada výdavkov, ktorá podľa vyhlášky o odmenách súdnych exekútorov je  16,60 €. 

Súdny poplatok za spísanie návrhu, ktorý sa platí až po podaní návrhu, je  16,60  €.

Exekučným súdom v súčasnosti je už iba Okresný súd Banská Bystrica.

So spísaním návrhu na vykonanie exekúcie sa môžete obrátiť aj na advokáta.  
Advokát by Vás následne zastupoval v celom konaní. Tu uvádzame, že podľa § 24 zákona o advokácii advokát poskytuje právne služby za odmenu a má právo požadovať za ne primeraný preddavok.  Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom.  
Advokát môže poskytnúť právne služby za zníženú odmenu alebo bezplatne, ak to odôvodňujú osobné pomery alebo majetkové pomery klienta alebo je na to iný dôvod hodný osobitného zreteľa. 

 

2./  Následne po podaní návrhu na vykonanie exekúcie môžete podať žiadosť o náhradné výživné.

Nárok na náhradné výživné podľa zákona vzniká ak:
- si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške v lehote a spôsobom podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi,
- oprávnená osoba nemá nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok alebo suma sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku je nižšia ako suma minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine.

Ak je splnená jedna z vyššie uvedených podmienok má oprávnená osoba nárok na náhradné výživné, ak:
- si riadne plní povinnú školskú dochádzku, ak ide o dieťa, ktoré je povinné plniť povinnú školskú dochádzku,
- má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a zdržiava sa na území Slovenskej republiky (neplatí ak sa oprávnená osoba zdržiava v cudzine z dôvodu štúdia v cudzine),
- príjem žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, nie je vyšší ako 2,2-násobok sumy životného minima žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (živ. minimum na jednu plnoletú fyz. osobu je  199,48 €, maloleté dieťa 91,06  € ).

O náhradné výživné môžete žiadať ak exekučné konanie bude trvať najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi. Žiadosť o náhradné výživné podáte na prísl. úrade práce. Náhradné výživné sa poskytuje najviac vo výške 1,2-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.

Trvanie nároku na náhradné výživné úrad prehodnocuje každých šesť kalendárnych mesiacov.


3./  Podanie trestného oznámenia v súlade s ust.  § 207 Trestného zákona z dôvodu neplnenia vyživovacej povinnosti. Zo zákona platí : Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. 
Orgány činné v trestnom konaní nevymáhajú dlžné výživné (to je možné len v rámci exekúcie výživného), ale podanie trestného oznámenia môže primäť povinného na dobrovoľné dodatočné zaplatenie dlžného výživného, keďže sa tým môže zbaviť trestnosti.
Trestnosť činu zanedbania povinnej výživy totiž zaniká, ak povinný svoju povinnosť zaplatiť dlh na výživnom dodatočne splní, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky (napr. nedošlo k znemožneniu prípravy dieťaťa na povolanie a pod.). Povinný rodič tak ale musí urobiť skôr ako sa súd odobral na záverečnú poradu pred vynesením odsudzujúceho rozsudku.


4./ Môžte sa obrátiť aj na Centrum právnej pomoci (www. http://www.centrumpravnejpomoci.sk/potrebujem-pravnu-pomoc), kde nájdete kanceláriu Vám najbližšiu. V prípade, že nechcete svoj problém môžte priamo vyplniť  formulár žiadosti TU :  http://www.centrumpravnejpomoci.sk/dokumenty-na-stiahnutie/ziadosti a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie, prípadne osobne doniesť do podateľne. Prílohou žiadosti by mali byť kópie dokladov k právnej stránke sporu a doklady o mojej príjmovej situácii (v prípade manžela/manželky aj jej doklady), aby pracovníci centra mohli zhodnotiť môj nárok na právnu pomoc.
V prípade zastupovania advokátom na základe poverenia Centrom právnej pomoci odmenu advokáta platí štát.

 

ZÁVER 
Predpokladáme, že nami popísaný postup a možnosti budú pre Vás prínosom a určite nájdete možnosť, ktorá je pre Vás najjednoduchšia pre rýchle vymoženie výživného.
Môžte sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

 

Dúfame, že sme Vám pomohli.  Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako ste sa rozhodli resp. uspeli vo veci.

 

 

Trápi vás "Vymáhanie výživného" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vymáhanie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať ohľadom neplnenia vyživovacej povinnosti. Matka maloletých detí si neplní svoje povinnosti a všetky potrebné doklady, ako žiadosť o náhradné vyživné a trestné oznámenie na polícii už mám. Taktiež mám potvrdenie o školskej dochádzke. Rád by som si vymohol dlžnú sumu prostredníctvom exekútora, ale neviem, aké sú poplatky za tieto služby pri troch maloletých deťoch. Ďakujem za informácie.

Odpoveď: Vymáhanie výživného

(odpoveď odoslaná: 26.09.2022)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že máte právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bola určená výška výživného na maloleté deti. Ak je to tak, potom kontaktujte ktoréhokoľvek súdneho exekútora, ktorý spíše návrh na vykonanie exekúcie. Poplatok za spísanie návrhu je 16,50 € plus DPH, ktoré budú následne pridelený súdny exekútor vymáhať od povinnej - matky maloletých detí.
Ak je matka detí držiteľom vodičského oprávnenia súčasne žiadajte o zadržanie vodičského oprávnenia v súlade s ust. § 179a/ exekučného poriadku.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vymáhanie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, obraciam sa na vás s týmto problémom. Otec môjho dieťaťa bol vo výkone trestu a súdom mu bolo stanovené mesačné výživné vo výške 120 eur. Avšak vzhľadom na jeho finančné obmedzenia mi mesačne uhrádzal iba čiastku z tohto výživného. Chcela by som sa spýtať, akým spôsobom by som mohla od neho vymáhať doplatenie výživného až do plnej sumy. Tá suma predstavuje približne 1700 eur. Môžem toto rovno postúpiť na súd, ale nie som si istá, ako to formulovať, alebo by som mala podať trestné oznámenie? Ďakujem, Mina.

Odpoveď: Vymáhanie výživného

(odpoveď odoslaná: 06.08.2022)

Dobrý deň, riešenie vami uvedeného problému je jednoduché. Je potrebné podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý návrh vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor.

Ak je otec dieťaťa držiteľom vodičského oprávnenia, súčasne žiadajte zadržanie tohto vodičského oprávnenia, čo je v súlade s ust. exekučného poriadku.

Následne po podaní návrhu na vykonanie exekúcie kontaktujte príslušný úrad práce podľa miesta trvalého bydliska a požiadajte o náhradné výživné.


Podotázka: Vymáhanie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať, ako mám postupovať v prípade, že mi moja bývalá manželka už dva roky neplatí výživné na našu dcéru. Po súdnom rozhodnutí je čiastka určená na 35 €. Ďakujem, Koloman.

Odpoveď: Vymáhanie výživného

(odpoveď odoslaná: 14.06.2022)

Dobrý deň,
riešenie vami uvedeného problému je jednoduché : podajte návrh na vykonanie exekúcie, ktorý návrh vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Ak má bývalá manželka vodičské oprávnenie, súčasne žiadajte aj zadržanie vodičského oprávnenia a hádam sa celá vec urýchlene vybaví.

 


Trápi vás "Vymáhanie výživného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, Čo mám robiť, keď môj bývalý partner nechce pravidelne platiť minimálne výživné na dve deti? Platí tak, že raz zaplatí a potom tri mesiace nič, a potom to opakuje. Štefánia

Odpoveď: Vymáhanie výživného

(odpoveď odoslaná: 03.01.2022)

Dobrý deň,
netreba vo veci otáľať a treba podať návrh na vykonanie exekúcie. Návrh Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor, návrh totiž musí byť podaný elektronicky.

 


Podotázka: Vymáhanie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala o postupe vymáhania výživného od otca, ktorý je zapísaný v rodnom liste dieťaťa a žije v zahraničí, konkrétne v USA. Je tiež občanom USA. Dieťa má dvojité občianstvo - slovenské aj americké. Otec dieťaťa prispieva nepravidelne a podľa môjho názoru v neprimeranej sume. Musím ho nútiť a prosiť o to, aby aspoň niečo poslal. Preto som sa rozhodla vyhľadať právnu pomoc a posunúť celý tento prípad na súd. Volala som aj do Centra medzinárodnej ochrany detí, kde mi povedali, že najprv potrebujú rozhodnutie súdu. Neviem však, ako napísať návrh a aký bude následný postup. Ďakujem vám veľmi pekne za každú radu. S pozdravom,

Odpoveď: Vymáhanie výživného

(odpoveď odoslaná: 08.11.2020)

Dobrý deň,
áno, na to, aby ste od niekoho mohli vymáhať výživné, ktoré dobrovoľne neplatí, je potrebné mať k dispozícii tzv. exekučný titul. T.j. rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, nakoľko predpokladáme, že ohľadom tejto právnej veci nebol doteraz žiadny súd.

Súd rozhodne o tom, komu bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti, o výške výživného a otázke styku, ktorý s vysokou pravdepodobnosťou ponechá súd neupravený.

Ak však nezačne výživné platiť dobrovoľne na základe súdneho rozhodnutia, budete ho musieť od neho exekučne vymáhať v USA. Na Slovensku by bola exekúcia účinná, iba ak by tu mal majetok.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vymáhanie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň. Som rozvedená a z manželstva mám dieťa, na ktoré môj ex-manžel platí výživné, ktoré má určené súdom. Však nikdy neplatí načas. Vždy mešká 1-3 týždne a ja si musím následne požičiavať peniaze na nájom. Chcela by som sa spýtať, či môžem od neho vymáhať výživné tak, aby som ho mala vždy načas? Mám totiž určité záväzky na zaplatenie a takto ho každý mesiac honím za peniazmi. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie výživného

(odpoveď odoslaná: 22.10.2020)

Dobrý deň,
je treba podať návrh na vykonanei exekúcie. Návrh Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Následne podáte žiadosť na prísl. úrad práce o náhradné výživné.

Otca dieťaťa môžete upozorniť na uvedený možný postup vymáhania výživného cestou exekútora, čím mu vzniknú náklady spojené s exekučným konaním.


Trápi vás "Vymáhanie výživného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, obraciam sa na vás s problémom. Otec môjho syna už druhý mesiac v rámci posledných šiestich mesiacov nezaplatil výživné v plnej výške. Informoval syna, že už ho nebude platiť. Je Rumun a momentálne sa neviem, kde sa nachádza. Súdom Slovenskej republiky má pridelenú povinnosť platiť výživné vo výške 500 €. No v októbri odoslal iba 300 € a v júli 100 €. Všetky platby posiela z účtu vo Francúzsku. Rád by som vedel, aké kroky by som mal podniknúť a na koho by som sa mal najprv obrátiť? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie výživného

(odpoveď odoslaná: 14.07.2020)

Dobrý deň,
odporúčame kontaktovať Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže - https://www.cipc.gov.sk/vyzivne/.


Podotázka: Vymáhanie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám takýto problém. Pred 11 rokmi sa môj súčasný manžel rozviedol a do nášho spoločného domova priviedol dve neplnoleté deti (vo veku 4 a 6 rokov). Na začiatku jeho bývalá manželka na deti vôbec neprispievala; v posledných rokoch však platí minimálnu sumu 50 eur. Problém nie je v samotnej sume, ale v tom, že v našom dome s nami žije manželova matka. Tá ma neustále obviňuje, že peniaze, ktoré posielala bývalá manželka, patrili deťom a mala som im ich všetky dať. Ja som však tieto peniaze použila na oblečenie, písacie potreby, krúžky, hygienu a stravu detí. Čiže sme peniaze využili na deti, avšak nepodali sme im ich priamo, ale nakúpili sme skôr materiálne veci. Rada by som sa opýtala, ako to v skutočnosti je. Mali sme tieto peniaze vkladať na účet? A mám ešte jednu otázku: dá sa niečo podniknúť proti svokre? Žijeme v malom meste, kde každý pozná každého, a ona ma neustále obviňuje a ohovára. Je to pre mňa silný psychický nátlak a už to viac nezvládam. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie výživného

(odpoveď odoslaná: 13.08.2019)

Dobrý deň, 

pokiaľ matka maloletých detí neplní vyživ. povinnosť podľa rozsudku súdu prípadne v nižšej sume, je treba podať návrh na nariadenie exekúcie u súdneho exekútora. Návrh na vykonanie exekúcie Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. cestou exekútora sa môžete domáhať výživného spätne až 10 rokov.

Zo samotného pojmu výživné vyplýva, že toto je určené na výživu maloletých detí. 

Podľa § 63 ods. 3 zákona o rodine platí :

"Ak to majetkové pomery povinného rodiča dovoľujú, za odôvodnené potreby dieťaťa možno považovať aj tvorbu úspor. V takom prípade súd uvedie pri určení výživného sumu výživného, ktorá je určená na tvorbu úspor, a uloží povinnému rodičovi, aby túto sumu poukazoval na osobitný účet maloletého dieťaťa, ktorý v prospech neho zriadi rodič, ktorému bolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti. Na nakladanie s prostriedkami na účte maloletého dieťaťa je potrebný súhlas súdu."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak by otec maloletých detí mal peniaze ukladať na účet, zákon o rodine tomu hovorí tvorba úspor, potom by tak súd určil v samotnom rozsudku. Takže Váš názor uvedený v otázke a postup ako nakladáte s výživným je správny.

Pri riešení situácie so svokrou je dôležité, či táto má vlastnícke právo k bytu, prípadne aspoň spoluvlastnícky podiel na byte.  Bez ohľadu na uvedené, keďže v byte býva s Vašim súhlasom, je povinná sa podieľať na nákladoch spojených s bývaním. Riešením je nájsť jej bývanie, ale pre zodpovedanie otázky by sme potrebovali viacej informácií o vlastníckych vzťahoch.

Psychické týranie a osočovanie zrejme preukážete ťažko, hádam by pomohlo dohováranie zo strany Vášho manžela, mediátor, v krajom prípade by prichádzalo do úvahy podanie oznámenia o spáchaní priestupku proti občianskemu spolunažívaniu § 49 zákona o priestupkoch, mohlo by sa jednať o priestupok vo forme úmyselného narušenia občianskeho spolunažívania vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním.


Podotázka: Vymáhanie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť, ako mám postupovať ďalej, keď môj bývalý partner prestal zrazu platiť výživné na syna. Snažila som sa ho kontaktovať, ale, samozrejme, neúspešne - úplná ignorácia. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie výživného

(odpoveď odoslaná: 25.11.2018)

Dobrý deň, 

vo veci môžete otca dieťaťa písomne požiadať o plnenie vyživovacej povinnosti a pokiaľ na túto nebude reagovať v lehote splatnosti ohľadom výživného tak ako bolo určené súdnym rozhodnutím, budete musieť podať návrh na vymáhanie výživného cestou súdneho exekútora.

Návrh Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor aj v mieste Vášho trvalého pobytu, poplatok za spísanie návrhu je 16,50 €, ktorý si uplatnite v exekučnom  konaní.

Následne po uplynutí troch mesiacov od začatia exekučného konania podáte žiadosť na príslušný úrad práce o náhradné výživné.

Tlačivá žiadosti o náhradné výživné nájdete na stránke úradu práce, soc. vecí a rodiny, vrátane informácie, ktoré doklady bude potrebné k návrhu pripojiť.
 

 

 


Trápi vás "Vymáhanie výživného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som, aby matka môjho dieťaťa pravidelne platila výživné, ktoré bolo určené súdne. Neviete mi poradiť, či žiadosť mám podať na súd alebo na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie výživného

(odpoveď odoslaná: 27.11.2016)

Dobrý deň, ak dotyčná osoba neplatí výživné určené právoplatným a vykonateľným súdnym rozhodnutím, môžete sa v tejto veci obrátiť na súdneho exekútora. Nútený výkon takýchto súdnych rozhodnutí vykonáva súdny exekútor, ktorého na to poverí príslušný exekučný súd. Môžete vo Vašom okolí vyhľadať exekútora a požiadať ho o pomoc pri vypracovaní návrhu na vykonanie exekúcie, resp. pre usmernenie ako by bolo vo Vašej veci najlepšie postupovať. Je potrebné uviesť, že na začatie exekučného konania budete potrebovať originál súdneho rozhodnutia s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti. Neplatenie výživného však má aj trestnoprávnu rovinu. Ak osoba, či už úmyselne alebo z nedbanlivosti neplatí výživné najmenej 3 mesiace v období dvoch rokov (nemusia nasledovať za sebou) ide o naplnenie skutkovej podstaty trestného činu zanedbania povinnej výživy. Môžete na neho podať oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin. Po intervencii orgánov činných v trestnom konaní možno prehodnotí svoju situáciu a začne výživné platiť v súdom určenej výške.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymáhanie výživného" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.