Máte
otázku?

Vymáhanie výživného


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košice

Otázka: Vymáhanie výživného

Dobrý večer. Chcela by som sa informovať, či musím platiť za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie o vyplatenie výživného cestou súdneho ?  Moje pomery sú ťažké, žijem sama s dvoma deťmi, nemám prácu a ešte k tomu mám jedno dieťa postihnuté na 80%? Som v dosť  ťažkej životnej situácii a tých 20 € čo mám zaplatiť by som radšej kúpila deťom niečo potrebné. Ďakujem za skorú odpoveď.  

 

Odpoveď: Vymáhanie výživného

 

Dobrý deň, ďakujeme za otázku.

 

ROZBOR  OTÁZKY A PRÁVNA ÚPRAVA


V otázke uvádzate, že chcete podať návrh na vykonanie exekúcie pre neplatenie výživného s tým, že Vaša sociálna situácia je ťažká a je problém uhradiť aj min. poplatok za spísanie návrhu exekútorom vo výške 20 eur. 

K uvedenej problematike uvádzame, že pred samotnou návštevou súdneho exekútora máte niekoľko možností. Pred vykonaním niektorého z nasledujúcich krokov odporúčame Vám, aby ste vyzvali otca detí k úhrade zameškaného výživného a k pravidelnému plateniu výživného v zmysle rozhodnutia súdu. Môžte ho upozorniť aj na možnosť podania trestného oznámenia a vymáhanie dlžnej sumy cestou súdneho exekútora.

 

Možnosti máte nasledovné : 

1./ Podanie návrhu na vykonanie exekúcie : Návrh môžete podať ako prostredníctom exekútora v zmysle ust.§ 48 exekučného poriadku :
"Ak oprávnený alebo jeho zástupca nemá aktivovanú elektronickú schránku, možno podať návrh na vykonanie exekúcie prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora. Exekútor je v takom prípade zástupcom oprávneného pre doručovanie písomností do vydania poverenia na vykonanie exekúcie; jednotlivé úkony uskutočňuje bezodkladne. Návrh na vykonanie exekúcie podľa prvej vety exekútor zašle súdu do 15 dní. Ak sa návrh na vykonanie exekúcie podáva prostredníctvom exekútora, exekútor prevedie písomnosti v listinnej podobe do elektronickej podoby a takto vzniknuté elektronické dokumenty autorizuje; ustanovenia osobitného predpisu o zaručenej konverzii sa nepoužijú. Za činnosť exekútora súvisiacu s podaním návrhu na vykonanie exekúcie prostredníctvom exekútora patrí exekútorovi odmena a náhrada výdavkov, ktorá podľa vyhlášky o odmenách súdnych exekútorov je  16,60 €. 

Súdny poplatok za spísanie návrhu, ktorý sa platí až po podaní návrhu, je  16,60  €.

Exekučným súdom v súčasnosti je už iba Okresný súd Banská Bystrica.

So spísaním návrhu na vykonanie exekúcie sa môžete obrátiť aj na advokáta.  
Advokát by Vás následne zastupoval v celom konaní. Tu uvádzame, že podľa § 24 zákona o advokácii advokát poskytuje právne služby za odmenu a má právo požadovať za ne primeraný preddavok.  Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom.  
Advokát môže poskytnúť právne služby za zníženú odmenu alebo bezplatne, ak to odôvodňujú osobné pomery alebo majetkové pomery klienta alebo je na to iný dôvod hodný osobitného zreteľa. 

 

2./  Následne po podaní návrhu na vykonanie exekúcie môžete podať žiadosť o náhradné výživné.

Nárok na náhradné výživné podľa zákona vzniká ak:
- si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške v lehote a spôsobom podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi,
- oprávnená osoba nemá nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok alebo suma sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku je nižšia ako suma minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine.

Ak je splnená jedna z vyššie uvedených podmienok má oprávnená osoba nárok na náhradné výživné, ak:
- si riadne plní povinnú školskú dochádzku, ak ide o dieťa, ktoré je povinné plniť povinnú školskú dochádzku,
- má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a zdržiava sa na území Slovenskej republiky (neplatí ak sa oprávnená osoba zdržiava v cudzine z dôvodu štúdia v cudzine),
- príjem žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, nie je vyšší ako 2,2-násobok sumy životného minima žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (živ. minimum na jednu plnoletú fyz. osobu je  199,48 €, maloleté dieťa 91,06  € ).

O náhradné výživné môžete žiadať ak exekučné konanie bude trvať najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi. Žiadosť o náhradné výživné podáte na prísl. úrade práce. Náhradné výživné sa poskytuje najviac vo výške 1,2-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.

Trvanie nároku na náhradné výživné úrad prehodnocuje každých šesť kalendárnych mesiacov.


3./  Podanie trestného oznámenia v súlade s ust.  § 207 Trestného zákona z dôvodu neplnenia vyživovacej povinnosti. Zo zákona platí : Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. 
Orgány činné v trestnom konaní nevymáhajú dlžné výživné (to je možné len v rámci exekúcie výživného), ale podanie trestného oznámenia môže primäť povinného na dobrovoľné dodatočné zaplatenie dlžného výživného, keďže sa tým môže zbaviť trestnosti.
Trestnosť činu zanedbania povinnej výživy totiž zaniká, ak povinný svoju povinnosť zaplatiť dlh na výživnom dodatočne splní, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky (napr. nedošlo k znemožneniu prípravy dieťaťa na povolanie a pod.). Povinný rodič tak ale musí urobiť skôr ako sa súd odobral na záverečnú poradu pred vynesením odsudzujúceho rozsudku.


4./ Môžte sa obrátiť aj na Centrum právnej pomoci (www. http://www.centrumpravnejpomoci.sk/potrebujem-pravnu-pomoc), kde nájdete kanceláriu Vám najbližšiu. V prípade, že nechcete svoj problém môžte priamo vyplniť  formulár žiadosti TU :  http://www.centrumpravnejpomoci.sk/dokumenty-na-stiahnutie/ziadosti a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie, prípadne osobne doniesť do podateľne. Prílohou žiadosti by mali byť kópie dokladov k právnej stránke sporu a doklady o mojej príjmovej situácii (v prípade manžela/manželky aj jej doklady), aby pracovníci centra mohli zhodnotiť môj nárok na právnu pomoc.
V prípade zastupovania advokátom na základe poverenia Centrom právnej pomoci odmenu advokáta platí štát.

 

ZÁVER 
Predpokladáme, že nami popísaný postup a možnosti budú pre Vás prínosom a určite nájdete možnosť, ktorá je pre Vás najjednoduchšia pre rýchle vymoženie výživného.
Môžte sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

 

Dúfame, že sme Vám pomohli.  Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako ste sa rozhodli resp. uspeli vo veci.

 

 

Trápi vás "Vymáhanie výživného" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vymáhanie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať ohľadom neplnenia si výživného : matka maloletých deti si nespĺňa platenie a všetky doklady ako sú žiadosť o náhradné výživné mám, trestné oznámenie na polícii, potvrdenie o školskej dochádzke mám a ďalej by som potreboval exekútora na vymôzenie dlžnej sumy a netuším aké sú poplatky za 3 maloleté deti. Ďakujem za info.

Odpoveď: Vymáhanie výživného

(odpoveď odoslaná: 26.09.2022)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že máte právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bola určená výška výživného na maloleté deti. Ak je to tak, potom kontaktujte ktoréhokoľvek súdneho exekútora, ktorý spíše návrh na vykonanie exekúcie. Poplatok za spísanie návrhu je 16,50 € plus DPH, ktoré budú následne pridelený súdny exekútor vymáhať od povinnej - matky maloletých detí.
Ak je matka detí držiteľom vodičského oprávnenia súčasne žiadajte o zadržanie vodičského oprávnenia v súlade s ust. § 179a/ exekučného poriadku.


Podotázka: Vymáhanie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás, mám taký problém. Otec môjho dieťaťa bol vo výkone trestu a mesačne výživné mu bolo súdom určené 120 e. Ale vzhľadom k tomu, že nemal toľko finančných prostriedkov, tak mi mesačne uhrádzal iba čiastku z výživného. Akým spôsobom by som mohla od neho vymáhať doplatenie výživného do plnej sumy. Činí to okolo 1700 e. Môžem to rovno postúpiť na súd, ale neviem ako to formulovať, alebo treba dať trestné oznámenie?
Ďakujem Mina

Odpoveď: Vymáhanie výživného

(odpoveď odoslaná: 06.08.2022)

Dobrý deň, riešenie vami uvedeného problému je jednoduché. Je potrebné podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý návrh vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor.

Ak je otec dieťaťa držiteľom vodičského oprávnenia, súčasne žiadajte zadržanie tohto vodičského oprávnenia, čo je v súlade s ust. exekučného poriadku.

Následne po podaní návrhu na vykonanie exekúcie kontaktujte príslušný úrad práce podľa miesta trvalého bydliska a požiadajte o náhradné výživné.


Podotázka: Vymáhanie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň,
ako mám postupovať ohľadom výživného už 2 roky mi neposela žena výživné na moju dcéru od súdneho rozhodnutia po 35 €. Ďakujem Koloman

Odpoveď: Vymáhanie výživného

(odpoveď odoslaná: 14.06.2022)

Dobrý deň,
riešenie vami uvedeného problému je jednoduché : podajte návrh na vykonanie exekúcie, ktorý návrh vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Ak má bývalá manželka vodičské oprávnenie, súčasne žiadajte aj zadržanie vodičského oprávnenia a hádam sa celá vec urýchlene vybaví.

 


Trápi vás "Vymáhanie výživného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň,
čo mám robiť, keď môj bývali nechce platiť minimálne výživné na 2 deti. Platí tak, že raz zaplatí potom 3 mesiace nič a zas tak isto. Štefánia

Odpoveď: Vymáhanie výživného

(odpoveď odoslaná: 03.01.2022)

Dobrý deň,
netreba vo veci otáľať a treba podať návrh na vykonanie exekúcie. Návrh Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor, návrh totiž musí byť podaný elektronicky.

 


Podotázka: Vymáhanie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala na postup vymáhania výživného od otca, ktorý je zapísaný v RL dieťaťa a žije v zahraničí, konkrétne USA, je aj občanom USA. Dieťa ma dvojité občianstvo - slovenské aj americké. Otec dieťaťa prispieva nepravidelné a v podľa mňa neprimeranej sume. A aj to ho musím nútiť a prosiť o to, aby aspoň niečo poslal. Preto som sa rozhodla vyhľadať právnu pomoc a poslať celý tento prípad na súd. Volala som aj do Centra medzinárodnej ochrany deti, ti mi povedali, že najprv potrebujú rozhodnutie súdu. Neviem však, ako napísať návrh a aký bude následný postup.
Ďakujem veľmi pekne za každú radu.
S pozdravom.

Odpoveď: Vymáhanie výživného

(odpoveď odoslaná: 08.11.2020)

Dobrý deň,
áno, na to, aby ste od niekoho mohli vymáhať výživné, ktoré dobrovoľne neplatí, je potrebné mať k dispozícii tzv. exekučný titul. T.j. rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, nakoľko predpokladáme, že ohľadom tejto právnej veci nebol doteraz žiadny súd.

Súd rozhodne o tom, komu bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti, o výške výživného a otázke styku, ktorý s vysokou pravdepodobnosťou ponechá súd neupravený.

Ak však nezačne výživné platiť dobrovoľne na základe súdneho rozhodnutia, budete ho musieť od neho exekučne vymáhať v USA. Na Slovensku by bola exekúcia účinná, iba ak by tu mal majetok.


Podotázka: Vymáhanie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň.
Som rozvedená a z manželstva mi ostalo dieťa, na ktoré ex platí výživné, ktoré ma určené súdom. Nikdy neplatí načas. Vždy mešká 1-3týždne a ja si musím potom požičiavať peniaze na nájom. Viem od neho vymáhať výživné, aby som ho mala vždy načas? Nakoľko mám nejaké záväzky na zaplatenie a takto ho len každý mesiac naháňam za peniaze.
Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie výživného

(odpoveď odoslaná: 22.10.2020)

Dobrý deň,
je treba podať návrh na vykonanei exekúcie. Návrh Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Následne podáte žiadosť na prísl. úrad práce o náhradné výživné.

Otca dieťaťa môžete upozorniť na uvedený možný postup vymáhania výživného cestou exekútora, čím mu vzniknú náklady spojené s exekučným konaním.


Trápi vás "Vymáhanie výživného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás otec môjho syna už druhý mesiac za posledných 6 mesiacov nezaplatil výživné v plnej výške a informoval syna, že už ani nebude platiť. Problém je, že je cudzinec (Rumun) a neviem kde sa nachádza, v ktorej krajine. Súdom SR má určenú vyživovaciu povinnosť 500 e, v októbri poslal 300e a v júli 100e. Výživné posiela z cudzieho účtu z Francúzska. Prosím Vás ako môžem postupovať na koho sa obrátiť najskôr ? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie výživného

(odpoveď odoslaná: 14.07.2020)

Dobrý deň,
odporúčame kontaktovať Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže - https://www.cipc.gov.sk/vyzivne/.


Podotázka: Vymáhanie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň. Ja mám takýto problém. Pred 11 rokmi sa môj terajší manžel rozviedol. Do spoločnej domácnosti si doviedol 2 neplnoleté deti (4, 6 ročne). Zo začiatku bývala manželka neprispievala na deti vôbec no posledné roky platí minimálnu sumu čo je 50 eur. No problém nieje ani tak v tom ako v tom, že v našej domácnosti žije s nami aj manželova matka, ktorá ma vecné ohovára s tým, že peniaze, ktoré posielala bývala manželka patrili deťom a mala som im ich všetky dať. No ja som tie peniaze použila na oblečenie, písacie pomôcky, krúžky, hygienu, stravu. Proste dali sme ich na deti ale nie priamo peniaze ale nakúpili sme skôr materiálne veci. Tak chcem sa opýtať ako to vlastne je. Mali sme tie peniaze vkladať na účet? A ešte 1 otázka dá sa niečo podniknúť proti svokre? Keďže žijeme v malom meste kde každý každého pozná a ona ma neustále osočuje, ohovára, proste psychicky nátlak a ja to už viac nezvládam. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie výživného

(odpoveď odoslaná: 13.08.2019)

Dobrý deň, 

pokiaľ matka maloletých detí neplní vyživ. povinnosť podľa rozsudku súdu prípadne v nižšej sume, je treba podať návrh na nariadenie exekúcie u súdneho exekútora. Návrh na vykonanie exekúcie Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. cestou exekútora sa môžete domáhať výživného spätne až 10 rokov.

Zo samotného pojmu výživné vyplýva, že toto je určené na výživu maloletých detí. 

Podľa § 63 ods. 3 zákona o rodine platí :

"Ak to majetkové pomery povinného rodiča dovoľujú, za odôvodnené potreby dieťaťa možno považovať aj tvorbu úspor. V takom prípade súd uvedie pri určení výživného sumu výživného, ktorá je určená na tvorbu úspor, a uloží povinnému rodičovi, aby túto sumu poukazoval na osobitný účet maloletého dieťaťa, ktorý v prospech neho zriadi rodič, ktorému bolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti. Na nakladanie s prostriedkami na účte maloletého dieťaťa je potrebný súhlas súdu."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak by otec maloletých detí mal peniaze ukladať na účet, zákon o rodine tomu hovorí tvorba úspor, potom by tak súd určil v samotnom rozsudku. Takže Váš názor uvedený v otázke a postup ako nakladáte s výživným je správny.

Pri riešení situácie so svokrou je dôležité, či táto má vlastnícke právo k bytu, prípadne aspoň spoluvlastnícky podiel na byte.  Bez ohľadu na uvedené, keďže v byte býva s Vašim súhlasom, je povinná sa podieľať na nákladoch spojených s bývaním. Riešením je nájsť jej bývanie, ale pre zodpovedanie otázky by sme potrebovali viacej informácií o vlastníckych vzťahoch.

Psychické týranie a osočovanie zrejme preukážete ťažko, hádam by pomohlo dohováranie zo strany Vášho manžela, mediátor, v krajom prípade by prichádzalo do úvahy podanie oznámenia o spáchaní priestupku proti občianskemu spolunažívaniu § 49 zákona o priestupkoch, mohlo by sa jednať o priestupok vo forme úmyselného narušenia občianskeho spolunažívania vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním.


Podotázka: Vymáhanie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť, ako mám postupovať ďalej, keď ex prestal zrazu na syna platiť výživné. Snažila som sa ho kontaktovať, ale samozrejme neúspešne - totálna ignorácia. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie výživného

(odpoveď odoslaná: 25.11.2018)

Dobrý deň, 

vo veci môžete otca dieťaťa písomne požiadať o plnenie vyživovacej povinnosti a pokiaľ na túto nebude reagovať v lehote splatnosti ohľadom výživného tak ako bolo určené súdnym rozhodnutím, budete musieť podať návrh na vymáhanie výživného cestou súdneho exekútora.

Návrh Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor aj v mieste Vášho trvalého pobytu, poplatok za spísanie návrhu je 16,50 €, ktorý si uplatnite v exekučnom  konaní.

Následne po uplynutí troch mesiacov od začatia exekučného konania podáte žiadosť na príslušný úrad práce o náhradné výživné.

Tlačivá žiadosti o náhradné výživné nájdete na stránke úradu práce, soc. vecí a rodiny, vrátane informácie, ktoré doklady bude potrebné k návrhu pripojiť.
 

 

 


Trápi vás "Vymáhanie výživného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem, aby mi matka dieťaťa platila výživné určené súdnou cestou, lebo mi neplatí pravidelne. Žiadosť mám podať na súd alebo na úrad práce, soc. vecí a rodiny? Ďakujem

Odpoveď: Vymáhanie výživného

(odpoveď odoslaná: 27.11.2016)

Dobrý deň, ak dotyčná osoba neplatí výživné určené právoplatným a vykonateľným súdnym rozhodnutím, môžete sa v tejto veci obrátiť na súdneho exekútora. Nútený výkon takýchto súdnych rozhodnutí vykonáva súdny exekútor, ktorého na to poverí príslušný exekučný súd. Môžete vo Vašom okolí vyhľadať exekútora a požiadať ho o pomoc pri vypracovaní návrhu na vykonanie exekúcie, resp. pre usmernenie ako by bolo vo Vašej veci najlepšie postupovať. Je potrebné uviesť, že na začatie exekučného konania budete potrebovať originál súdneho rozhodnutia s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti. Neplatenie výživného však má aj trestnoprávnu rovinu. Ak osoba, či už úmyselne alebo z nedbanlivosti neplatí výživné najmenej 3 mesiace v období dvoch rokov (nemusia nasledovať za sebou) ide o naplnenie skutkovej podstaty trestného činu zanedbania povinnej výživy. Môžete na neho podať oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin. Po intervencii orgánov činných v trestnom konaní možno prehodnotí svoju situáciu a začne výživné platiť v súdom určenej výške.


Podotázka: Vymáhanie výživného (Rodinné právo)

Ahoj. Prosim potrebujem poradit ohladom doplatenia vyzivneho spatne na deti. Sme rozvedeni od januara 2016, ex sa odvolal voci vyzivnemu na krajsky sud. Pri rozvode mu bola vycislena suma 150 + 120 vyzivne na dve deti. Od januara, teda od pravoplatnosti rozvodu posielal kazdy mesiac 110 e na obe deti. Minuly tyzden som sa konecne dockala rozhodnutia krajskeho sudu, kde mu bolo vyzivne znizene na 130 a 100. Po pol roku! A teraz moja otazka: idem ziadat od ex doplatit spatne vyzivne. Od akej sumy sa mam odpichnut? Od prveho rozsudku, teda rozvodoveho, kde mu bolo stanovene 150 a 120? Alebo od tohto druheho? a aky je postup? Dufam, ze nemusim znova sudnou cestou. Dakujem.

Odpoveď: Vymáhanie výživného

(odpoveď odoslaná: 29.07.2016)

Dobrý deň,

Váš bývalý manžel bol povinný výživné na maloleté deti určené v rozsudku prvostupňového súdu, ktorým rozviedol manželstvo, bol platiť odo dňa, kedy mu bol tento rozsudok doručený, a to aj napriek tomu, že sa proti nemu odvolal. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že rozsudky o výživnom sú (predbežne) vykonateľné. Uvedené ale neznamená, že v prípade, ak neskôr odvolací súd zmení výšku výživného, že táto zmena sa vzťahuje až na obdobie, od kedy bolo doručené či nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie odvolacieho súdu.

Z uvedeného vyplýva, že pri stanovení dlžného výživného je potrebné vychádzať zo súm, ktoré určil odvolací súd. Tieto sumy je potrebné považovať za výšku výživného, ktorú je povinný Váš bývalý manžel platiť odo dňa, kedy výrok o rozvode manželstva nadobudol právoplatnosť. 

Čo sa týka samotného spôsobu ako sa domáhať dlžného výživného, treba uviesť, že ďalšie súdne konanie nie je v tomto smere potrebné. Je ale potrebné podať návrh na začatie exekučného konania u súdneho exekútora. Môžete si vybrať hociktorého súdneho exekútora, ktorému zašlete návrh na začatie exekučného konania, v tomto smere nie ste žiadnym spôsobom viazaná. Súdnemu exekútorovi bude ale potrebné okrem iného najmä zaslať rozhodnutie prvostupňového ako aj odvolacieho súdu s vyznačením právoplatnosti a vykonateľnosti (tieto sa vyznačujú v informačnom centre príslušného súdu) a rovnako bude potrebné uviesť dlžnú sumu - mali by ste preto uviesť aj sumy, ktoré Váš bývalý manžel uhradil - teda ktoré uhrádzal ako výživné už od doručenia rozhodnutia súdu prvého stupňa.


Podotázka: Vymáhanie výživného (Rodinné právo)

Dobry den, mozem spatne vymahat vyzivne na rozvedenu manzelku urcene predbeznym opatrenim, ak sud nasledne zamietol navrh na vyzivne rozvedenu manzelku? Dakujem

Odpoveď: Vymáhanie výživného

(odpoveď odoslaná: 09.02.2016)

Dobrý deň, zamietnutím návrhu vo veci samej došlo zo zákona k zániku nariadeného predbežného opatrenia. Vzhľadom na to, že v súčasnosti nedisponujete právoplatným a vykonateľným súdnym rozhodnutím, nie je na základe čoho vymáhať predmetný príspevok na výživu rozvedeného manžela. Vymáhať spätne (odo dňa určeného v predbežnom opatrení) príspevok na výživu rozvedeného manžela by ste mohli iba v prípade, ak by Vám súd návrhu vo veci samej vyhovel.


Trápi vás "Vymáhanie výživného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie výživného (Rodinné právo)

Dobrý večer. Mám taký problém, bývalá manželka dala na mňa exekúciu. Vymáha odo mňa výživné za deti, keď sme boli rozvedení ale sme mali spoločnú domácnosť. Momentálne už nezdielame spoločnú domácnosť. Bol som na polícii a vypočuli aj mňa aj bývalú manželku a usúdili, že právo je na mojej strane tak pozostavili trestné stíhanie a neodobrali mi ani vodičký preukaz. Na polícii mi vtedy nedali žiadny spis. Chcel by som sa vas spýtať, že čo mám robiť, aby som vedel zrušiť tú exekúciu?

Odpoveď: Vymáhanie výživného

(odpoveď odoslaná: 04.12.2015)

Dobrý deň

nie je možné odpovedať na Vašu otázku, pretože neuvádzate v nej presné informácie. Pokiaľ začala exekúcia, musela mať vaša exmanželka exekučný titul, teda rozhodnutie súdu, kde Vám bolo určené výživné na maloleté deti. Neplatenie výživného je trestný čin podľa § 207 ods. 1 TZ: “Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.” Teda neuvádzate, či sa jedná o to isté obdobie neplatenia výživného. 

 

Je potrebné, aby ste kontaktovali exekútora, ktorý od Vás pohľadávku vymáha. 

 


Podotázka: Vymáhanie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa touto formou poradiť v oblasti rodinného práva v nasledovnej situácií. Kamarátka je študentkou 3.ročníka vysokej školy, kde študuje dennou formou. Má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 21 rokov a od miesta trvalého bydliska do školy je vzdialenosť 438 km. No vlastní rodičia žijú v Nemecku ( Mníchov ) už 18 rokov, kde majú spoločne ešte dvojičky asi 5 ročné. Otec má firmu v Nemecku, kde jeho príjem je cez 7000 €. Okrem toho má nehnuteľnosti na území Slovenska ako dom, byty ,garáže a chatu, ktorá je prepisaná na matku, kde všetko má hodnotu asi 300 000 €. Doteraz sa to dalo ešte s ním vydržať, no peniaze menia charakter a posledné roky to gradovalo ako vyhrážania, fyzicke útoky na kamarátku (dcéru) a podobne. Teraz si kamarátka povedala "dosť", keď sa jej otec začal vyhrážať, že jej nedá ani cent na školu, kde jej od začiatku semestra neposlal ani cent, a to aj napriek tomu, že na ňu dostáva prídavky v Nemecku cca 180e, že ju nechce ani vidieť, že nemá rodičov a podobne hrubé nadávky na jej osobu, vydedenie a pod.. Kamarátka môže všetko dokladovať, uloženými správami alebo svedkami. Kamarátka si povedala dosť a chce ísť s týmto všetkým k príslušnému orgánu, ktorý by mohol donútiť otca, aby jej posielal peniaze na vysokośkolské študium, kde podľa zákona má na to nárok, no je v strachu zo svojho otca. Chcel by som sa opýtať, na aký príslušný orgán sa má kamarátka obrátiť, či má vôbec šancu niečo od otca vysúdiť. Ďakujem pekne za každú odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie výživného

(odpoveď odoslaná: 26.10.2015)

Dobrý deň, Vaša kamarátka spĺňa všetky podmienky pre priznanie nároku na výživné od svojich rodičov. Podľa § 62 zákona o rodine, je plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Obaja rodičia pritom majú prispievať na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov a dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Denné štúdium na vysokej škole spravidla znemožňuje zabezpečovať si prostriedky na živobytie, nakoľko sa Vaša kamarátka ešte len pripravuje na výkon povolania. Odporúčam preto, čo najskôr začať súdne konanie o určenie vyživovacej povinnosti, nakoľko je možné ho priznať až odo dňa doručenia žaloby na súd. V prípade existencie fyzických útokov alebo vyhrážok, odporúčam podať trestné oznámenie na príslušnú prokuratúru.


Podotázka: Vymáhanie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela som sa opýtať ak moj priateľ neplatí výživné a ani ho platiť nechce ako postupovať nakoľko som sa dnes dozvedela, že chce odísť zo Slovenska.Ďakujem

Odpoveď: Vymáhanie výživného

(odpoveď odoslaná: 06.10.2015)

Dobrý deň, v prípade, že súd vo svojom rozhodnutí zaviazal vášho priateľa platiť výživné v určitej výške, môžete na základe tohto právoplatného rozhodnutia podať návrh na vykonanie exekúcie, návrh môžete podať u ktoréhokoľvek exekútora. V prípade, že takýto rozsudok súdu nemáte, musíte sa obrátiť na súd a podať návrh na určenie výživného pre maloleté dieťa. 


Trápi vás "Vymáhanie výživného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie výživného (Rodinné právo)

Dobrý večer,chcela by som poradiť v tom,či mám aspoň nejakú šancu ako vymôcť vyššie výživné od svojho byvalého manžela na naše spoloč. dieťa kt. má 20r .ale chodí ešte na vys.školu. Od 2002 r.platí na dcéru 1000sk (35eur teraz).Obávam sa toho,že ja ked mám príjem 1200e a ja žijem s partnerom, kt.tiež nezarobi malo, ale aj dosť toho splácame(byt,auto.on ma tiez syna,) . býv.manžel má novú rodinu a zarobi okolo 500e,jeho partnerka neviem koľko zarába sa nebudú s mnou ani zaoberať.Dcéra dávame na školu okolo 300e mesačne,a to ju treba ešte obliekať ,vreckové , atď.Tých 35e je ako výživné na to čo potrebuje smiešne málo,a nemali by sa rodičia aj keď sú rozvedený rovnako podielať na výdavkoch.Nechceme od neho stovky,ale 35e je smiešnych. Ako možnosť vymôcť vyššie výživné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie výživného

(odpoveď odoslaná: 27.11.2013)

Dobrý deň, 

pokiaľ ide o odpoveď ako vymôcť vyššie výživné, je potrebné aby ste zhodnotili, či došlo k zmene pomerov od posledného určenia výžívného. Vo Vašom prípade si dovolím tvrdiť, že vymôcť vyššie výživné sa podarí. Suma 35,-  € je skutočne nízka. Nakoľko však dieťa už dospelo a má viac ako 18 rokov v súdnom konaní o zvýšení výživného bude vystupovať ako účastník samé. Samozrejme môžete sa dieťaťom nechať splnomocniť na zastupovanie, prípade dieťa si zvolí advokáta na zastupovanie. Na to, aby sa podarilo vymôcť vyššie výživné je potrebné v návrhu popísať v čom nastala zmena pomerov (vek dieťaťa, príjmové pomery, majetkové pomery) na stranách oboch rodičov ako aj na strane dieťaťa. Súd pri rozhodovaní o zvýšení výživného skúma stav, keď rozhodoval súd o výživnom naposledy so súčasným stavom. Ak zistí, že došlo k zmene pomerov a navýšeniu výdavkov na dieťa, návrhu vyhovie.


Podotázka: Vymáhanie výživného (Rodinné právo)

Chcela by som sa spytat, že ked manzel mi neplatí žiadne vyzivne a chcela by som to dat exekutorovi na vymahanie, ake potrebujem k tomu doklady?

Odpoveď: Vymáhanie výživného

(odpoveď odoslaná: 25.10.2013)

Dobrý deň, na to, aby exekútor mohol začať vymáhať dlžné výživné potrebujete rozhodnutie súdu o tom, že otec dieťaťa bola zaviazaný na prispievanie na výživu dieťaťa.

Ak také rozhodnutie nemáte (teda nebolo ešte vedené súdne konanie), musíte najskôr podať návrh na súd, aby určil, že otec je povinný prispievať na výživu dieťaťa.

Hlavným dokladom pre exekútora je teda rozhodnutie o výživnom.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymáhanie výživného" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku