'

Vymáhanie výživného


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košický
Odpovedá: Advokátka
Odpovedané dňa: 17. 10. 2017

Otázka: Vymáhanie výživného

Dobrý večer. Chcela by som sa informovať, či musím platiť za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie o vyplatenie výživného cestou súdneho ?  Moje pomery sú ťažké, žijem sama s dvoma deťmi, nemám prácu a ešte k tomu mám jedno dieťa postihnuté na 80%? Som v dosť  ťažkej životnej situácii a tých 20 € čo mám zaplatiť by som radšej kúpila deťom niečo potrebné. Ďakujem za skorú odpoveď.  

 

Odpoveď: Vymáhanie výživného

 

Dobrý deň, ďakujeme za otázku.

 

ROZBOR  OTÁZKY A PRÁVNA ÚPRAVA


V otázke uvádzate, že chcete podať návrh na vykonanie exekúcie pre neplatenie výživného s tým, že Vaša sociálna situácia je ťažká a je problém uhradiť aj min. poplatok za spísanie návrhu exekútorom vo výške 20 eur. 

K uvedenej problematike uvádzame, že pred samotnou návštevou súdneho exekútora máte niekoľko možností. Pred vykonaním niektorého z nasledujúcich krokov odporúčame Vám, aby ste vyzvali otca detí k úhrade zameškaného výživného a k pravidelnému plateniu výživného v zmysle rozhodnutia súdu. Môžte ho upozorniť aj na možnosť podania trestného oznámenia a vymáhanie dlžnej sumy cestou súdneho exekútora.

 

Možnosti máte nasledovné : 

1./ Podanie návrhu na vykonanie exekúcie : Návrh môžete podať ako prostredníctom exekútora v zmysle ust.§ 48 exekučného poriadku :
"Ak oprávnený alebo jeho zástupca nemá aktivovanú elektronickú schránku, možno podať návrh na vykonanie exekúcie prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora. Exekútor je v takom prípade zástupcom oprávneného pre doručovanie písomností do vydania poverenia na vykonanie exekúcie; jednotlivé úkony uskutočňuje bezodkladne. Návrh na vykonanie exekúcie podľa prvej vety exekútor zašle súdu do 15 dní. Ak sa návrh na vykonanie exekúcie podáva prostredníctvom exekútora, exekútor prevedie písomnosti v listinnej podobe do elektronickej podoby a takto vzniknuté elektronické dokumenty autorizuje; ustanovenia osobitného predpisu o zaručenej konverzii sa nepoužijú. Za činnosť exekútora súvisiacu s podaním návrhu na vykonanie exekúcie prostredníctvom exekútora patrí exekútorovi odmena a náhrada výdavkov, ktorá podľa vyhlášky o odmenách súdnych exekútorov je  16,60 €. 

Súdny poplatok za spísanie návrhu, ktorý sa platí až po podaní návrhu, je  16,60  €.

Exekučným súdom v súčasnosti je už iba Okresný súd Banská Bystrica.

So spísaním návrhu na vykonanie exekúcie sa môžete obrátiť aj na advokáta.  
Advokát by Vás následne zastupoval v celom konaní. Tu uvádzame, že podľa § 24 zákona o advokácii advokát poskytuje právne služby za odmenu a má právo požadovať za ne primeraný preddavok.  Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom.  
Advokát môže poskytnúť právne služby za zníženú odmenu alebo bezplatne, ak to odôvodňujú osobné pomery alebo majetkové pomery klienta alebo je na to iný dôvod hodný osobitného zreteľa. 

 

2./  Následne po podaní návrhu na vykonanie exekúcie môžete podať žiadosť o náhradné výživné.

Nárok na náhradné výživné podľa zákona vzniká ak:
- si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške v lehote a spôsobom podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi,
- oprávnená osoba nemá nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok alebo suma sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku je nižšia ako suma minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine.

Ak je splnená jedna z vyššie uvedených podmienok má oprávnená osoba nárok na náhradné výživné, ak:
- si riadne plní povinnú školskú dochádzku, ak ide o dieťa, ktoré je povinné plniť povinnú školskú dochádzku,
- má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a zdržiava sa na území Slovenskej republiky (neplatí ak sa oprávnená osoba zdržiava v cudzine z dôvodu štúdia v cudzine),
- príjem žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, nie je vyšší ako 2,2-násobok sumy životného minima žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (živ. minimum na jednu plnoletú fyz. osobu je  199,48 €, maloleté dieťa 91,06  € ).

O náhradné výživné môžete žiadať ak exekučné konanie bude trvať najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi. Žiadosť o náhradné výživné podáte na prísl. úrade práce. Náhradné výživné sa poskytuje najviac vo výške 1,2-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.

Trvanie nároku na náhradné výživné úrad prehodnocuje každých šesť kalendárnych mesiacov.


3./  Podanie trestného oznámenia v súlade s ust.  § 207 Trestného zákona z dôvodu neplnenia vyživovacej povinnosti. Zo zákona platí : Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. 
Orgány činné v trestnom konaní nevymáhajú dlžné výživné (to je možné len v rámci exekúcie výživného), ale podanie trestného oznámenia môže primäť povinného na dobrovoľné dodatočné zaplatenie dlžného výživného, keďže sa tým môže zbaviť trestnosti.
Trestnosť činu zanedbania povinnej výživy totiž zaniká, ak povinný svoju povinnosť zaplatiť dlh na výživnom dodatočne splní, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky (napr. nedošlo k znemožneniu prípravy dieťaťa na povolanie a pod.). Povinný rodič tak ale musí urobiť skôr ako sa súd odobral na záverečnú poradu pred vynesením odsudzujúceho rozsudku.


4./ Môžte sa obrátiť aj na Centrum právnej pomoci (www. http://www.centrumpravnejpomoci.sk/potrebujem-pravnu-pomoc), kde nájdete kanceláriu Vám najbližšiu. V prípade, že nechcete svoj problém môžte priamo vyplniť  formulár žiadosti TU :  http://www.centrumpravnejpomoci.sk/dokumenty-na-stiahnutie/ziadosti a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie, prípadne osobne doniesť do podateľne. Prílohou žiadosti by mali byť kópie dokladov k právnej stránke sporu a doklady o mojej príjmovej situácii (v prípade manžela/manželky aj jej doklady), aby pracovníci centra mohli zhodnotiť môj nárok na právnu pomoc.
V prípade zastupovania advokátom na základe poverenia Centrom právnej pomoci odmenu advokáta platí štát.

 

ZÁVER 
Predpokladáme, že nami popísaný postup a možnosti budú pre Vás prínosom a určite nájdete možnosť, ktorá je pre Vás najjednoduchšia pre rýchle vymoženie výživného.
Môžte sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

 

Dúfame, že sme Vám pomohli.  Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako ste sa rozhodli resp. uspeli vo veci.

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk