Máte
otázku?

Podielové Spoluvlastníctvo - Úhrada Nákladov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košice

Otázka: Podielové Spoluvlastníctvo - Úhrada Nákladov

Dobrý večer. Prosím o radu. Som vlastníkom 3/4 rodinného domu. V spoločnej domácnosti so mnou žije druhý vlastník. Všetky náklady spojené s vedením domácnosti znášam ja t.j. 245eur. Je to už 13 rokov od kedy som sa prisťahovala do domu. Je možné od druhého vlastníka vymáhať alebo žiadať časť nájomného? Ďakujem.

Odpoveď: Podielové Spoluvlastníctvo - Úhrada Nákladov

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

 

       V otázke uvádzate že celkom už 13 rokov uhradzuje  všetky náklady spojené s užívaním nehnuteľnosti, pričom ste podielovým spoluvlastníkom o veľkosti podielu 3/4 k celku. Druhý podielový spoluvlastník nehradí žiadne náklady. 

       Pre komplexnejšie zodpovedanie otázky predovšetkým z hľadiska riešenia by sme potrebovali vedieť viac údajov, najmä pokiaľ  sa jedná o samotnú nehnuteľnosť, jej deliteľnosť a právny stav, na základe ktorého došlo k nadobudnutiu vlastníctva.

 

 

I. ZÁKLADNÁ PRÁVNA ÚPRAVA

      Podľa ust. §§ 123 a nasl. Obč. zákonníka platí :

" Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana."

 

II.  PRINCÍPY  A   PODSTATA  PODIELOVÉHO  SPOLUVLASTNÍCTVA 

       Spoluvlastníctvo je podielové alebo bezpodielové. Bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť len medzi manželmi.

V zmysle ust. § 137 a nasl. Obč. zákonníka :

"Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké."

 

Podstata podielového spoluvlastníctva

       Podstata podielového spoluvlastníctva  spočíva v tom, že každý zo spoluvlastníkov sa podieľa na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníckeho podielu v takom rozsahu, v akom zodpovedá veľkosti podielov podielových spoluvlastníkov. Podstatný teda podľa ustanoví  zákona nie je počet spoluvlastníkov /hľadisko počtu osôb/, ale podiel,  ktorý na jednotlivých spoluvlastníkov pripadá k celku, resp. vo vzťahu k celku.

        Následne tomu zodpovedá aj podiel na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva nehnuteľnosti, ktorými je aj úhrada bežných nákladov spojených s užívaním nehnuteľnosti,  vo Vašom prípade 75 % a 25 %  k celku, a to :

a/ Právo hospodárenia so spoločnou vecou, za ktoré možno považovať aj užívanie spoločnej veci, údržbu, opravu, úpravu veci, jej zmenu, popr. jej odstránenie. 

Platí ust. §  139  Obč. zákonníka :

" Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne. O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd."

Dôležitou zmenou  spoločnej veci  je   napr. prestavba domu, prístavba domu, veľké investície.

 

b/  Veľkosť podielu určuje aj to, v akom pomere sa podieľa spoluvlastník na úžitkoch a prírastkoch a znáša náklady s vecou spojené.

 

c/ Veľkosť podielu určuje aj to, aký podiel pripadne z výťažku z predaja, zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva pripadne ostatným spoluvlastníkom vo vzťahu k celku.

 

 

 

 

III. JUDIKATÚRA

        Z pohľadu Vášho prípadu je dôležité   rozh. NS  SR 4 M Cdo 12/2011 z 27. 2.2012  : 

" Z hľadiska povahy nárokov a ich premlčania treba rozlišovať medzi nákladmi na nutnú opravu a údržbu veci a nákladmi na opravu a údržbu veci, ktoré neboli nevyhnutné, medzi nákladmi v bežnej záležitosti a v ostatných záležitostiach (§ 139 Obč. zákonníka), medzi nákladmi, s ktorými spoluvlastníci vyslovili súhlas alebo ktoré boli niektorým spoluvlastníkom vynaložené bez tohto súhlasu."

"Treba tiež zisťovať, či za trvania podielového spoluvlastníctva došlo medzi spoluvlastníkmi k dohode o spôsobe úhrady týchto nákladov, pretože až vtedy by bolo možné správne posúdiť aj prípadnú námietku premlčania voči takejto pohľadávke.

S prihliadnutím k tomu potom pôjde

- buď o majetkové právo investujúceho spoluvlastníka uplatňované voči druhému spoluvlastníkovi podľa § 511 ods. 3 (pozn. spoločné záväzky),  § 137 ods. 1 a § 139 ods. 1,2,3 Obč. zákonníka, ktoré sa premlčí v trojročnej premlčacej dobe podľa § 101 Obč. zákonníka, (pozn. : bežné  náklady)

 

- alebo o právo na vydanie bezdôvodného obohatenia ktoré môže uplatňovať investujúci spoluvlastník už za trvania spoluvlastníckeho vzťahu, ktoré sa premlčí v dobe podľa § 107 Obč. zákonníka v súvislosti s vynaložením nákladov na opravu alebo údržbu, (3 ročná premlčacia lehota), (pozn. : nevyhnutné náklady)

 

- alebo o právo na vydanie neoprávneného majetkového prospechu vo výške zhodnotenia podielu druhého spoluvlastníka v súvislosti so zánikom podielového spoluvlastníctva, ktoré sa premlčí v dvojročnej premlčacej dobe podľa § 107 Obč. zákonníka od zániku tohto spoluvlastníctva. (pozn. : náklady, ktoré neboli nevyhnutné).

 

Dôležitý je aj rozsudok NS SR 6 Cdo 184/2010 :

"Pri posudzovaní rozsahu užívania spoločnej veci však nemusí byť rozhodujúca len veľkosť užívanej časti veci (výmera časti pozemku), ale rozhodujúca môže byť úžitková (hospodárska) hodnota užívanej časti veci, ak je táto hodnota, vzhľadom na konkrétne okolnosti, u jednotlivých častí veci, rozdielna.“

 

 

IV.  ODPORÚČANIE A RIEŠENIE

       1./ Odporúčame zadovážiť resp. zhromaždiť  všetky doklady, ktoré preukazujú vykonané úhrady titulom bežných nákladov spojených s užívaním nehnuteľnosti (voda, energie, plyn, poplatky za odvoz odpadu), ako aj tie, ktoré sa platia bez ohľadu na to, či sa nehnuteľnosť užíva alebo neužíva, napr. daň z nehnuteľnosti, ďalej náklady na bežnú údržbu a opravy nehnuteľnosti.  Rozpočítanie nákladov bude závisieť buď z rozsahu skutočného užívania nehnuteľnosti alebo od veľkosti spoluvlastníckeho podielu. 

 

       2./ Z otázky predpokladáme, že nehnuteľnosť užívate ako spoluvlastníci celú,  že nemáte vymedzené priestory, do ktorých nemá prístup druhý spoluvlastník. Potom otázka úhrady nákladov na bežnú prevádzku a užívanie nehnuteľnosti ( voda, el., plyn, odpad)  by mali byť hradené v podiele 1/2 k celku, a nie podľa veľkosti spoluvl. podielu 75 % a 25 %. Je to však vec dohody.

 

       3./ Upriamujeme Vašu pozornosť aj na plynutie premlčacej lehoty. Nepíšete v otázke, či z Vašej strany boli vykonané nejaké investície do nehnuteľnosti. Všeobecná premlčacia lehota je 3 roky. Za celé obdobie 13 rokov náklady zrejme  nevymôžete, nakoľko  je  pravdepodobné, že dlžník vznesie námietku premlčania, a to pokiaľ  sa jedná o bežné prevádzkové náklady (voda, el., plyn, kúrenie a pod.), tak aj rôzne opravy a údržbu nehnuteľnosti.

 

       4./ Navrhujeme, aby ste sa pokúsili o písomnú dohodu, s tým, že podielový spoluvlastník, ktorý doteraz neuhradzoval žiadne náklady, tieto v písomnej forme uznal  čo do dôvodu a rozsahu v zmysle ust. Obč. zákonníka.   Za obdobie 13 rokov predpokladáme,  že boli Vami  hradené aj rôzne  náklady na opravu nehnuteľnosti. Pri vyporiadaní dohodou, ako aj pri uplatnení cestou súdu, musia byť jasne identifikované,  identifikovateľné a ohodnotené v peniazoch.

      Na toto poukazuje aj rozsudok NS SR č. NS SR 4 M Cdo 12/2011 z 27. 2.2012 :

" Bolo by potrebné podrobne zistiť charakter týchto opráv či úprav, predovšetkým, či išlo o nevyhnutné opravy alebo údržbu, či boli bežnou záležitosťou alebo nie a v zápornom prípade, či účastníčky dali k ich vykonaniu súhlas a či tiež došlo k dohode o spôsobe úhrady týchto nákladov."

 

       V prípade, že nedôjde medzi Vami k dohode budete musieť  podať návrh na súd žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia resp. náhradu škody.

 

 

       5./ Ďalšou možnosťou riešenia celej nehnuteľnosti a súčasne vyporiadania  vzniklých -  Vami  uhradených  nákladov, je aj rozdelenie nehnuteľnosti na dve samostatné bytové jednotky, čo však bude predstavovať aj investície, na ktorých sa budete musieť dohodnúť (nepoznáme nehnuteľnosť).

 

       6./ Možnosťou je zrušenie podiel spoluvlastníctva bez povinnosti platiť finančnú náhradu ustupujúcemu spoluvlastníkovi (25%), resp. v nižšej sume  vzhľadom na jeho záväzky voči Vám  za 13 rokov, a zriadenie vecného bremena v prospech menšinového spoluvlastníka.

 

 

V. ZÁVER 

 

       Odporúčame, aby ste sa obrátili na advokáta, aby Vám vo veci s celou vecou pomohol, spísal potrebné listiny a aj v celom prípade právne  zastupoval.

      Ak by súčasťou vyporiadania by boli zmluvy o prevode nehnuteľnosti a tieto by boli spisované advokátom máte právnu istotu, že zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody (jedná sa o tzv. autorizáciu zmluvy advokátom).

      Advokát je  tiež  poistený pre prípad vzniku škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti a účastníkom zmluvy musí oznámiť výšku poistného krytia aj poisťovňu, v ktorej je poistený.  Autorizovanie zmluvy advokátom zaručuje, že  zmluvy bude právne bezvadné.

     Dúfame, že sme Vám pomohli.

Trápi vás "Podielové Spoluvlastníctvo - Úhrada Nákladov" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Podielové Spoluvlastníctvo - Úhrada Nákladov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Mám dom v podielovom spoluvlastníctve s otcom môjho bývalého priateľa. Rozišli sme sa. Ma právo priateľ naďalej bývať v dome? A ďalšia otázka. Do domu som dala viac peňazí, mám naň ešte aj hypotéku, a z domu mi chcú dať 50 000. Ďakujem.

Odpoveď: Podielové Spoluvlastníctvo - Úhrada Nákladov

(odpoveď odoslaná: 18.11.2022)

Dobrý deň,
bez nájomnej zmluvy alebo inej zmluvy, ktorá mu umožňuje užívať nehnuteľnosť nemá právo užívať nehnuteľnosť, nakoľko nie je jeho spoluvlastníkom.

Výšku primeranej náhrady za Váš spoluvlastnícky podiel je potrebné určiť na základe hodnoty nehnuteľnosti, investícii do nehnuteľnosti. Pri vyporiadaní je potrebné vziať do úvahy aj to, kto vzal hypotéku, či je ťarcha na dome... Ide o zložitú situáciu, najmä ak jeden zo spoluvlastníkov investuje viac peňazí do nehnuteľnosti než druhý. Odporúčam Vám v tomto smere kontaktovať advokáta. Môžete sa obrátiť aj na niektorého z našich advokátov.  


Podotázka: Podielové Spoluvlastníctvo - Úhrada Nákladov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
poprosím o radu. Mám spoluvlastnícky podiel 1/2 na nehnuteľnosti a záhrade. Nehnuteľnosť je členená ako dve samostatne bytové jednotky. V jednej samostatnej bytovej jednotke býva slobodna teta, ktorá vlastní 1/2 z celku. V druhej bytovej jednotke bývam ja s manželkou a dcérou a vlastním tiež 1/2 z celku. Všetky investície sú na mne lebo teta nechce na nič prispieť. Chcem od nej, aby prispievala na vývoz žumpy v 1/2 ale ona nesúhlasí. V akom podiele je povinná prispievať, keď vlastní 1/2? Ona tvrdí, že štvrtinu nakoľko my sme v rodine traja. Záhrada je tiež v podielovom spoluvlastníctve 1/2 pre mňa a 1/2 pre tetu. Roky udržiavame záhradu len my a ona do nej nechce investovať ani čas ani peniaze. Navrhol som jej spoluvlastnícke vyrovnanie a odkúpenie jej časti záhrady. Nesúhlasí zo spoluvlastníckym vyrovnaním a požaduje za svoju časť záhrady neadekvátnu sumu. Je možné si od nej nárokovať na investície, ktoré boli do spoločnej záhrady a spoločných priestorov investované? Ústne vždy súhlasila s každou investíciou, ktorú sme zaplatili. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Podielové Spoluvlastníctvo - Úhrada Nákladov

(odpoveď odoslaná: 14.10.2022)

Dobrý deň,   náklady na spoločnú vec musia spoluvlastníci znášať podľa veľkosti svojho spoluvlastníckeho pomeru. Vo Vašom prípade teda 50 : 50 (to, že Vy ste viacčlenná rodina a teta je sama nemá právny význam). Ak investície schválila, tak je povinná sa podieľať na s tým spojených nákladoch podľa veľkosti jej spoluvlastníckeho podielu.

Podotázka: Podielové Spoluvlastníctvo - Úhrada Nákladov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
bývam u partnera v rodinnom dome. On je spoluvlastník 1/2domu, sestra vlastní 1/2 domu. Otec ma právo na dožitie. Náklady na kúrenie si delia otec, partner, sestra 1/3, lebo sa tak dohodli. Jeho sestra požaduje, aby sa náklady delili tak, aby som aj ja prispievala. Čo znamená, v budúcnosti po smrti otca, aby som platila 1/3. Ma na to právo? Ďakujem.

Odpoveď: Podielové Spoluvlastníctvo - Úhrada Nákladov

(odpoveď odoslaná: 28.03.2021)

Dobrý deň,
vy nie ste spoluvlastník a preto nemáte povinnosť platiť náklady za ich nehnuteľnosť, ak užívate len bratov podiel. 

Jediná povinnosť, ktorá by tam bola je, ak by ste spotrebovali energie, na ktorých sa podieľa (ktoré platí) aj sestra.

Sestra asi myslí to, že ak by tam žil len brat, minul by menej vody, elektriny, plynu. 

Ale pokiaľ nejde o tieto náklady, tak nemá právo od Vás žiadať žiadnu úhradu. 

 


Trápi vás "Podielové Spoluvlastníctvo - Úhrada Nákladov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podielové Spoluvlastníctvo - Úhrada Nákladov (Spoluvlastníctvo)

Vážený pán advokát,
mám otázku ohľadom vyporiadania spoločnej nehnuteľnosti. Ja som jej vlastníkom v podiele 7/24;
mama ma podiel 7/120 a 1/12 a 17/120, ujo 1, ujo 2 a teta každý po 7/120 a 1/12. 
Chcel by som nehnuteľnosť vyporiadať tak, aby ju celú súd prikázal mne. Lenže ujovia a teta to odmietajú a naopak chcú vyplatiť mňa i mamu, lenže ponúkajú o polovicu nižšiu cenu, ako je trhová cena a odvolávajú sa na uznesenie o dedičstve po dedovi (dedičské konanie prebehlo v septembri 2018), v kt. bola cena domu určená na 55 000 eur. Lenže dnes podľa potvrdení od realitných kancelárii je cena domu 90 000 eur. Z toho ich chcem vyplatiť ja, oni nesúhlasia, lebo ujo 2 si chce nehnuteľnosť ešte užiť aspoň 3 roky a teta tam býva (ma tam trvalý pobyt asi od roku 2015), ma 66 rokov, dôchodok okolo 700 eur a tvrdí, že by musela ísť na ulicu. Krátko po dedovej smrti (apríl 2018) nás s mamou vymkli, sami užívajú dom (hoci tvrdia, že nie celý, ale iba oni majú kľúče), robia rôzne rekonštrukčné práce bez nášho súhlasu i, keď my s mamou sme väčšinoví vlastníci a vyhrážajú sa, že keď vyporiadanie budeme riešiť súdnou cestou, budú nám účtovať náklady na tie ich rekonštrukcie.
Otázky:
1. Majú právo od nás vymáhať náklady spojené so stavbárskymi prácami na dome, keď nás s mamou ako väčšinových vlastníkov vylúčili z užívania domu i z rozhodovania o hospodárení s ním?
2. Mame my s mamou právo sa domáhať odplaty za neužívanie domu i, keď oni tvrdia, že neužívajú celý dom a zároveň my nemáme kľúče od domu, iba oni ?
3. V prípade podania žaloby na vyporiadanie a zrušenie spoluvlastníctva tak, aby súd prikázal dom do môjho výlučného vlastníctva, mi bolo odporúčané, aby v žalobe mama bola označená na strane žalovaných. Mne sa to nezdá. Prečo by sme nemohli byt žalobcovia obidvaja? A keby aj bola na strane žalovaných, môžem v žalobe dať návrh, aby súdne trovy a trovy právneho zastupovania znášali iba ujovia a teta, no mama nie?
Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď, lebo už som zúfalý z nich.

Odpoveď: Podielové Spoluvlastníctvo - Úhrada Nákladov

(odpoveď odoslaná: 07.08.2019)

Dobrý deň, k jednotlivým otázkam uvádzame nasledovné odpovede :
1./ Stavebné práce na nehnuteľnosti a jej rekonštrukcia : Tu platí ust. § 139 Obč. zákonníka :

"(1) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne.
(2) O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.
(3) Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd."

Naviac v súlade s ust. stav. poriadku bolo potrebné vykonať ohlásenie stav. úradu prípadne požiadať o stav. povolenie v závislosti od druhu a rozsahu stav. prác. Odporúčame oznámiť stav. úradu stav. úpravy bez ohlásenia prípadne stavebného povolenia a ostatných vlastníkov vyzvať, aby v prácach nepokračovali až do podpísania dohody o hospodárení s nehnuteľnosťou.

Vymáhať náklady na rek. práce od Vás ako podiel. spoluvlastníkov by mohli a to titulom vydania bezdôvodného obohatenia, kde platí lehota 2 roky, max. 3 roky (§ 107 Ob. zákonníka).

2./ Užívanie domu : Zrejme v tejto otázke k dohode nedôjde, teda aby Vám sprístupnili dom na užívanie v rozsahu Vašich podielov spolu s Vašou mamou. Potom do úvahy prichádza žiadať o vydanie bezdôv. obohatenia, keďže užívajú aj Vaše podiely na nehnuteľnosti. Nájomné vymáhať nemôžete, keďže nájomná zmluva nie je podpísaná. Výška bezdôvodného obohatenia bude fakticky spočívať vo výške nájmu za Váš podiel na nehnuteľnosti. 

3./ Úvodom poznamenávame, že Vaša mama ako podiel. spoluvlastník a blízka osoba môže na Vás previesť svoj podiel bez toho, aby ponúkla odkúpenie svojho podielu ostatným spoluvlastníkom. Platí tu ust. § 140 Obč. zákonníka :
"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."
Ak by sa tak stalo následne v prípade podania žaloby o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva Vaša mama by už nebola účastníkom súdneho konania.
Ak by svoj podiel Vaša mama na Vás nepreviedla či už na základe darovacej alebo kúpnej zmluvy, potom je pravdou, že ak by ste podali návrh na súd o zrušenie a vyporiadanie podle. spoluvlastníctva s tým, že by ste chceli nadobudnúť celú nehnuteľnosť, potom Vaša mama ako podiel. spoluvlastník by bola účastníkom súd konania u zrušenie a vyporiadanie na strate žalovaných - na strane odporcu. 

V súdnom konaní by bol ustanovený znalec na určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti.

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom spísania dohody o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva s možnosťou zriadenia vecného bremena spočívajúceho v doživotnom užívaní nehnuteľnosti so zápisom katastra nehnuteľností (ujo, 66 ročná teta).

 


Podotázka: Podielové Spoluvlastníctvo - Úhrada Nákladov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý Deň. Mám otázku. Môj muž kúpil s matkou byt na polovicu. Jedna polovica na muža a druhá na jeho matku. Po mužovej smrti jeho polovicu zdedil náš syn takže je podielovým spoluvlastníkom bytu. Pred pár dňami som zistila, že svokra svoju polovicu prepísala na druhého vnuka bez toho, aby nás informovala. Otázka je, či môže ona za života bezdôvodne vydediť zomrelu alebo dediča od zomrelého bez akéhokoľvek dôvodu. Dá právne napadnúť ?

Odpoveď: Podielové Spoluvlastníctvo - Úhrada Nákladov

(odpoveď odoslaná: 03.02.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 140 Občianskeho zákonníka platí (citujeme) :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Keďže je byt v podielovom spoluvlastníctve a spoluvlastnícky podiel svokra previedla na blízku osobu v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka, nakoľko vnuk patrí  tiež medzi tieto osoby, svokra nebola povinná ponúknuť svoj podiel na predaj Vášmu synovi a teda mohla bez súhlasu resp. informovania Vášho syna o darovaní svojho podielu na nehnuteľnosti, svoj podiel darovať svojmu vnukovi.

Nie je podstatné to, či vnuk žil spoločne so svokrou.

V prípade, že by ste toto darovanie chceli napadnúť na súde, bolo by to možné len v prípade, že darovacia zmluva bola uzatvorená v tiesni, za nápadne nevýchodných podmienok, pod nátlakom, alebo z dôvodu, že svokra nebola spôsobilá na právne úkony. Určite Vám pred napadnutím darovacej zmluvy odporúčam konzultáciu u advokáta, ktorý Vám poradí, ako napadnúť darovaciu zmluvu a či máte šancu na úspech.

 


Podotázka: Podielové Spoluvlastníctvo - Úhrada Nákladov (Spoluvlastníctvo)

Ďakujem Vám za odpoveď. Ešte by som sa chcela spýtať. Keďže môj syn je spoluvlastníkom môže sa tam kedykoľvek nasťahovať alebo prijať nájomníka, keďže sa bojíme, že nebudú platiť potrebné poplatky za byt. Môžem žiadať, aby ho vyplatil ?

Odpoveď: Podielové Spoluvlastníctvo - Úhrada Nákladov

(odpoveď odoslaná: 03.02.2019)

Dobrý deň, 

keďže byt je v podielovom spoluvlastníctve, na to, aby Váš syn dal byt do nájmu tretej osobe, potrebuje súhlas druhého spoluvlastníka.

Otázka platenia nákladov za byt : Keďže byt je v podielovom spoluvlastníctve, potom platí ust. § 137 Obč. zákonníka (citujeme) : 

"Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci."

Váš syn ako podielový spoluvlastník môže druhému spoluvlastníkovi predložiť návrh na predaj svojho podielu. V prípade, že sa nedohodnú, syn má možnosť podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

Vo veci zrušenia a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva odporúčame kontaktovať advokáta, aby zmluva bola právne perfektná.

 


Trápi vás "Podielové Spoluvlastníctvo - Úhrada Nákladov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podielové Spoluvlastníctvo - Úhrada Nákladov (Spoluvlastníctvo)

Ako postupovať v prípade ak som do predaja bytu všetky výdavky (nájom, SIPO a pod.) platila sama a teraz sa jeden zo spoluvlastníkov zdráha uskutočnené výdavky za nehnuteľnosť zaplatiť naspäť mojej osobe ?

Odpoveď: Podielové Spoluvlastníctvo - Úhrada Nákladov

(odpoveď odoslaná: 02.06.2018)

 

   Dobrý deň,

   na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

   1./ Píšete, že spoluvlastník bytu odmieta uhradiť platby súvisiace s užívaním bytu, resp. podiel na neho pripadajúci.

   2./ Vo veci v súlade s ust. Obč. zákonníka je potrebné rozlišovať kto byt užíval v období, za ktoré žiadate od spoluvlastníka uhradiť jeho podiel. Ide o to kým a v akom rozsahu bol byt užíval. Pokiaľ ste byt užívali Vy a neužíval ho druhý spoluvlastník,  sme toho názoru, že by mal uhradiť len podiel na neho pripadajúci z platieb, ktoré sa musia platiť aj keby byt neužíval nikto napr. daň z nehnuteľností, poistenie nehnuteľnosti a pod./. Na druhej strane v prípade Vášho užívania celej nehnuteľnosti má druhý spoluvlastník právo na úhradu za užívanie celého bytu Vami. 

Je potrebné rozlišovať teda rozsah užívania  resp. neužívania bytu v období, za ktoré požadujete od spoluvlastníka náhradu a jednotlivé položky spotreby, ktoré sú spojené s užívaním bytu /voda, el., plyn, kúrenie, daň z nehnuteľností, poistenie bytového domu a pod./.

Pokiaľ byt neužíval nikto v období, za ktoré požadujete úhradu od spoluvlastníka, odporúčame výzvu k finančnému vyporiadaniu a následne vec postúpiť na súd ak Vaša výzva zostane bez povšimnutia.  Teraz je na to vhodné obdobie, nakoľko už by ste mali vyť vyúčtovanie za byt za rok 2017.

 

 


Podotázka: Podielové Spoluvlastníctvo - Úhrada Nákladov (Spoluvlastníctvo)

Ak sme zdedili nehnuteľnosť 6 spoluvlastníkov, ale rozdielne % výšky podielov, tak sa delia náklady rovnako medzi všetkých alebo sa vypočítavajú podľa výšky podielu? Podotýkam, že odkedy babka zomrela tak nehnuteľnosť ani jeden z dedičov neužíval. Ďakujem za Vašu radu.

Odpoveď: Podielové Spoluvlastníctvo - Úhrada Nákladov

(odpoveď odoslaná: 20.05.2018)

Dobrý deň, náklady sa počítajú podľa výšky podielov.


Podotázka: Podielové Spoluvlastníctvo - Úhrada Nákladov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý večer. V prvom rade Vám chcem poďakovať za Vašu odpoveď. Dali sme mi odpoveď ale aj napriek tomu Vás chcem poprosiť o pomoc. Chcem Vám vysvetliť svoju situáciu prečo som Vás žiadala o pomoc. Dom, v ktorom žijem je rodičovský dom mojej mamy. V tomto dome žila moja stará mama s maminou sestrou a jej manželom. Vlastníkom domu bola moja babka a sestra mojej mamy. t.j. 1/2 babka a 1/2 sestra mojej mamy. Po smrti maminej sestry prešla polovica z čiastky na bábku a druhá polovica na jej manžela. Babka mi darovala svoju čiastku takže som sa stala 3/4 vlastníkom domu a ujo žijúci so mnou v spoločnej domácnosti vlastníkom 1(2 domu. Po smrti mojej babky som sa nasťahovala do domu nakoľko ujo /alkoholik/ začal rozpredáva veci z domu. Po nasťahovaní som musela prerobiť kúpeľnú nakoľko v nej nič neostalo, kúpiť nový kotol, vymaľovať a ostatné veci, ktoré som hradila iba ja. On v podstate obýval celý dom ale na nákladoch t.j. nájom a rekonštrukcii domu sa nepodieľal. On nemá priamych dedičov ale ma súrodencov. Už nepije nakoľko ma vážny zdravotný problém. Bude sa Vám možno zdať, že som nejaká zla alebo chamtivá. Ale mrzí ma, že o dom sa starám ja sama/ som rozvedená a mám dve nezaopatrené deti. Som na ID a toho času som na dlhodobej PN/, a keď sa s ním niečo stane tak budem musieť vyplácať jeho súrodencov. Ja si vážne neviem sama pomôcť. Právne poradenstvo alebo právna pomoc určite nie je lacná záležitosť.

Odpoveď: Podielové Spoluvlastníctvo - Úhrada Nákladov

(odpoveď odoslaná: 02.08.2017)

Dobrý deň, ďakujeme  za Vašu reakciu a aj poďakovanie.

Na otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Predovšetkým je potrebné uviesť, že v prípade spísania zmluvy, bez ohľadu na to, aká bude /darovacia, kúpnopredajná, zaopatrovacia/ bude potrebný súhlas - podpis prevodcu, teda Vášho strýka. Z toho vyplýva, že je nevyhnutné osobné jednanie, ibaže strýko by sa dal v predmetnej veci zastupovať na základe plnomocenstva.

 

2./ Chápeme Vašu situáciu. Najideálnejším riešením by bolo, keby svoj podiel na Vás previedol formou daru a to s tým, že by bolo zriadené vecné bremeno - právo doživotného užívania a bývania v nehnuteľnosti. Toto vecné bremeno však neznamená, že sa nemá podieľať na základných poplatkoch spojených s užívaním nehnuteľnosti /voda, el., plyn/,  a to aspoň čiastočne.  Kúpnopredajná zmluva za cenu podľa znal. posudku by spravodlivá nebola vo vzťahu k Vám /vami vynaložené náklady/.

 

3./V prípade dedenia  v otázke píšete, že nemá potomkov. V zmysle ust.  § 475  Obč. zákonníka  "ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa."

 

4./ V  prípade dedič. konania by ste si mohla uplatňovať Vami vynaložené náklady. Pre tento prípad je možné za života, aby strýko  písomne potvrdil tento jeho záväzok voči Vám čo do dôvodu a rozsahu, tak, aby toto nebolo spochybniteľné v  dedič. konaní.  je na dohode so Vašim strýkom, ako sa dohodnete na riešení jeho podlžnosti voči Vám a zrejme aj on čaká na riešenie, ktoré  s ním je treba prebrať.

 

5./ V každom prípade odporúčame konzultáciu u advokáta, ktorý, ako sme už uviedli v predchádzajúcej odpovedi,  vykoná tzv. autorizáciu zmluvy a máte tak právnu istotu, že zmluva bude právne perfektná.

 

6./ Pokiaľ sa jedná o odmenu advokáta, aj tu je možná dohoda v zmysle ust. zákona o advokácii vzhľadom na majetkové pomery klienta.


Trápi vás "Podielové Spoluvlastníctvo - Úhrada Nákladov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podielové Spoluvlastníctvo - Úhrada Nákladov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať, bývame v jednom dome s priateľovou mamou, ktorá je zároveň spolumajiteľkou tejto nehnuteľnosti. V dome sú dva rovnaké bytové jednotky so samostatnými vchodmi, my bývame hore s dvoma malými deťmi (3 roky a 14 mesiacov). Ona býva dole so svojim bratom. Odmieta platiť polovicu výdavkov spojenú s bývaním (t. J. Voda, elektrika, poistka). Po novom si vymyslela, že bude prispievať, ale všetko bude delené šiestimi, takže majú platiť aj deti. Podotýkam ešte raz, že k žiadnej ústnej ani písomnej dohode o takomto platení nedošlo. Čo sa týka spotrebičov oni majú navyše ešte tv a mraziak. Ma na takéto niečo právo? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Pekný deň.

Odpoveď: Podielové Spoluvlastníctvo - Úhrada Nákladov

(odpoveď odoslaná: 24.03.2017)

Dobrý deň. 

V zmysle Občianskeho zákonníka podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. V zmysle tohto ustanovenia by sa teda podieloví spoluvlastníci mali spoločne podieľať na úhrade nákladov na prevádzku a údržbu dotknutého domu, a to pomerne podľa veľkosti ich spoluvlastníckych podielov.

Ak ste podielovými spoluvlastníkmi s rovnakými spoluvlastníckymi podielmi, tak obidvaja spoluvlastníci by sa mali na úhrade týchto nákladov podieľať v zásade rovným dielom. Spoluvlastníci tejto nehnuteľnosti sa však môžu dohodnúť aj inak, pričom dohoda má vždy prednosť pred zákonnou právnou úpravou. 

Pokiaľ ide o poistenie nehnuteľnosti, tak predmetom poistnej zmluvy je nehnuteľnosť ako celok, preto by sa poistka mala hradiť obidvoma spoluvlastníkmi podľa výšky ich spoluvlastníckeho podielu. 

Náklady spojené s užívaním domu, t.j. najmä odplaty za vodu, elektrickú energiu, plyn a pod., by mali uhrádzať obyvatelia predmetného domu. Predpokladám však, že aj keď dom má dve bytové jednotky so samostatnými vchodmi, merače (vodomer, elektromer, plynomer a pod.) nie sú oddelené osobitne pre bytové jednotky. V tomto prípade je na dohode spoluvlastníkov akým spôsobom sa dohodnú na úhrade týchto nákladov, pretože je veľmi ťažké určiť bez oddelených meračov, ktorá bytová jednotka koľko spotrebovala z nameraného množstva. 

Preto odporúčam, ak je to reálne možné, zabezpečiť oddelenie meračov pre jednotlivé bytové jednotky. 


Podotázka: Podielové Spoluvlastníctvo - Úhrada Nákladov (Spoluvlastníctvo)

Je možné vymôcť si ochranu pred zásahom do spoločnej veci zo strany iného spoluvlastníka, ktorý je podľa môjho názoru nesprávny? Ako je to pri nezhode spoluvlastníkov pri nakladaní so spoločnou vecou?

Odpoveď: Podielové Spoluvlastníctvo - Úhrada Nákladov

(odpoveď odoslaná: 19.12.2013)

Dobrý deň. Vzhľadom na znenie Vašej otázky predpokladám, že medzi Vami a ďalším spoluvlastníkom došlo k nezhode týkajúcej sa nakladania so spoločnou vecou. V tejto súvislosti Vám dávam do pozornosti judikát R 27/1989, podľa ktorého:

Podieloví spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zmene podstaty spoločnej veci, a to aj dodatočne. Nesúhlas spoluvlastníka tu však nemožno nahradiť rozhodnutím súdu.

 

Ochranu práv podielového spoluvlastníka proti zásahu zo strany druhého zo spoluvlastníkov, ktorý bez súhlasu spoluvlastníka (spoluvlastníkov) mení alebo zmenil podstatu spoločnej veci, súd prizná s použitím ustanovenia § 132 OZ (teraz § 126 OZ). Dotknutému spoluvlastníkovi prináleží aj právo na náhradu škody, ktorá mu uvedeným konaním spoluvlastníka prípadne vznikla.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Podielové Spoluvlastníctvo - Úhrada Nákladov" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku