Máte
otázku?

Práva menšinového spoluvlastníka


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo,
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Práva menšinového spoluvlastníka

Dobrý deň, môžete mi prosím napísať, či sa menšinový spoluvlastník (ktorý chce zotrvať v podielovom spoluvlastníctve) musí podriadiť vôli väčšiny? Aké sú práva menšinového spoluvlastníka?

Odpoveď: Práva menšinového spoluvlastníka

Dobrý deň. Pokiaľ máte záujem zotrvať v podielovom spoluvlastníctve a existuje platné rozhodnutie väčšiny spoluvlastníkov, s ktorým nesúhlasíte, potom musíte rešpektovať rozhodnutie väčšiny spoluvlastníkov, ktoré sa ráta podľa veľkosti ich spoluvlastníckych podielov. Na druhej strane máte právo na to, aby ste sa k danému rozhodnutiu vyjadrili. Podľa rozsudku NS ČR sp. zn. 22 Cdo 599/99:

Pod pojem hospodárenie so spoločnou vecou, o ktorom majú spoluvlastníci podľa § 139 ods. 2 OZ rozhodovať, možno zahrnúť aj rozhodnutie o tom, aká investícia, t.j. náklady akého druhu a v akej výške majú byť vynaložené na spoločnú vec. Aj keď zákon ustanovuje, že spoluvlastníci rozhodujú väčšinou počítanou podľa veľkosti ich spoluvlastníckych podielov, menšinovému spoluvlastníkovi musí byť daná možnosť vyjadriť sa k zamýšľanej investícii.

Pri nesúhlase menšinového spoluvlastníka s takouto investíciou rozhodne väčšina spoluvlastníkov počítaná podľa veľkosti ich spoluvlastníckych podielov a menšinový spoluvlastník je povinný prispieť na takto vynaložené náklady podľa veľkosti svojho spoluvlastníckeho podielu, keďže tak plní povinnosť vyplývajúcu z ustanovenia § 137 ods. 1 OZ.

 

V prípade, ak pred rozhodnutím väčšiny investícia nebola menšinovému spoluvlastníkovi vôbec predostretá, potom by menšinovému spoluvlastníkovi vznikla povinnosť vydať investíciu spoluvlastníkovi, pokiaľ by išlo o investície na nevyhnutné úpravy alebo údržbu, bezdôvodné obohatenie podľa § 451 ods. 1 OZ a 456 OZ. Jeho výška by zodpovedala podielu na investícii podľa veľkosti jeho spoluvlastníckeho podielu a povinnosť vydať bezdôvodné obohatenie by vznikla vynaložením investície za trvania spoluvlastníckeho vzťahu. Pokiaľ by išlo o iné investície než na nevyhnutné opravy a údržbu, potom by povinnosť menšinového spoluvlastníka vydať bezdôvodné obohatenie vznikla až pri zániku jeho spoluvlastníctva. Napríklad pri jeho zrušení alebo pri predaji spoluvlastníckeho podielu, a to vo výške zhodnotenia jeho podielu.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Práva menšinového spoluvlastníka (Občianske právo)

Dobrý deň, poprosil by som Vás o radu ohľadom toho, či ako väčšinový vlastník bytu 6/8 mám právo vysťahovať akoukoľvek cestou menšinového spoluvlastníka 2/8. K žiadnej forme zmierenia, či dohody nie je možné dospieť pričom menšinový spoluvlastník vytvára konflikty a problémy v spoločnej domácnosti.
Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Práva menšinového spoluvlastníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.10.2020)

Dobrý deň,
máte 2 možnosti. Prvá je, že mu oznámite, že chcete hlasovať o otázke užívania nehnuteľnosti a že Vy hlasujete o tom, že ju užívať nemôže. Ak on odhlasuje že ju chce užívať, Váš hlas preváži a podľa zákona sa mu musí podriadiť. Potom by ste na neho mohli podať žalobu na vypratanie nehnuteľnosti a až súd by ho mohol vypratať. Druhá možnosť je podať na súd priamo žalobu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a ukončiť celý tento spoluvlastnícky vzťah. To si ale musíte premyslieť Vy, čo je pre Vás lepšie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Práva menšinového spoluvlastníka (Občianske právo)

Dobrý. Chcem sa opýtať na radu pre nás prípad. Sme 2/3 majitelia nehnuteľnosti, v ktorej bývame. Menšinový majiteľ 1/3 odmieta svoj podiel odpredať za cenu určenú posudkom- žiada 2 násobnú cenu než jeho podiel ohodnotený. Vyhráža sa, že ak mu to nevyplatíme, tak príde bývať do nehnuteľnosti.
Nehnuteľnosť je však plne obývaná a nedá sa rozdeliť na tretiny.
Mame právo nejako zamedziť tomu, aby sa k nám nasťahoval?
Mám kde bývať - tieto vyhrážky o tom, že sa ku nám nasťahuje alebo nasťahuje niekoho iného, sú len za účelom dotlačenia nás do odkupu za 2 násobnú cenu.
Vopred upozorňujem že dohoda je nemožná. Preto sa len pýtam, či je možné zamedziť mu vstup do nehnuteľnosti a strpčovanie nám života ale si nepomôžem.

Odpoveď: Práva menšinového spoluvlastníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.10.2020)

Dobrý deň,
chápem. Ak ste väčšinový spoluvlastník, tak mu napíšte, že chcete hlasovať o užívaní nehnuteľnosti. On bude hlasovať za, Vy proti. Váš hlas rozhodne. Nebude tam môcť bývať. Musíte mať dôkaz o takomto hlasovaní. Ak by tam prišiel, môžete na súd podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým mu zakáže súd užívanie a žalobu na vypratanie. Zároveň by som odporúčal podať žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Tam súd prizná nárok na podiel len podľa znaleckého posudku. Nie viac. Len upozorňujem, že pokiaľ rozhodnete o tom, že nemá právo tam bývať, podľa zákona má nárok na náhradu vo výške jeho podielu z bežného nájomného podobnej nehnuteľnosti. Tiež by som ho upozornil na to, že sa svojím konaním môže dopustiť vydierania. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Práva menšinového spoluvlastníka (Občianske právo)

Dobrý deň, som menšinový spoluvlastník nehnuteľnosti 1/6, moja matka vlastní 5/6. Odsťahoval som kvôli nezhodám, trvalé bydlisko mám stále na predmetnej nehnuteľnosti. Matka vymenila zámky v bráne a v dome tak, že mi zamedzila vstup k nehnuteľnosti. Vstup mám umožnený len v prípade, že sa vopred ohlásim a umožní mi vstup do domu. Kvôli zlým vzťahom som sa odsťahoval a matka mi robí naprieky. Môže ako väčšinový spoluvlastník vymeniť bez môjho vedomia zámky a postupovať takouto cestou? Vopred ďakujem za odpoveď s úctou.

Odpoveď: Práva menšinového spoluvlastníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.07.2018)

Dobrý deň,

ako podielový spoluvlastník máte právo žívať nehnuteľnosť v rozsahu Vášho podielu. Ak Vás matka, ako faktický spoluvlastník vylúčila z užívania a užíva celú nehnuteľnosť sama, potom sa v rozsahu Vášho podielu na Váš úkor bezdôvodne obohacuje a môžete sa domáhať vydania tohto obohatenia. Rovnako môžete podať podnet na spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, z dôvodu výmeny zámkov. Existuje aj možnosť podať žalobu na zrušenie a vyporiadania podielového spoluvlastníctva, kde by bola matka povinná Vás vyplatiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Práva menšinového spoluvlastníka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Práva menšinového spoluvlastníka (Občianske právo)

Prosím Vás, bývame v dome, kde sme menšinoví vlastníci, majoritný vlastní podiel polovicu, my jednu šestinu, a ďalší dvaja súrodenci bývajúci mimo tiež po jednej šestine : 1. Ak dôjde na opravy, musíme prispieť v pomere vo výške nášho podielu, zaujíma ma, či musíme prispieť aj našou prácou, alebo ak sme s opravou, alebo investíciou nesúhlasili, stačí len finančne prispieť 2. Ak sme len šestinový vlastník, môžme si v záhrade urobiť vlastný kútik, ak majoritný vlastník si bez opýtania robil tiež len podľa svojho výzdobu záhrady 3. Ak sa zdržiavame podstatne menej doma, syn študuje, chodí len na víkendy a prázdniny,  ja pracujem v zahraničí, len dva predĺžené víkendy som doma, manžel sa trvale zdržiava doma. Väčšinový vlastník je v počte štyroch osôb vždy doma. Sme povinní v rovnakej miere prispievať na vodu, drevo, kúrenie, a to finančne aj prípravou.

 

 

Odpoveď: Práva menšinového spoluvlastníka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.10.2017)

 

 

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú aj odpovedáme.

Začneme trochou právnej teórie z ust. Občianského zákonníka (citujeme): 

"Vec môže byť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov.

Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.

Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne. O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. 

Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd."

 

Na spoločnom užívaní veci  sa môžete   dohodnúť,  predovšetkým o tom, kto a za akých podmienok bude vec držať, užívať, ako budú rozdelené úžitky zo spoločnej veci, ako bude prenechaná vec do užívania inému, ako budú znášať náklady a údržbu veci, ako aj náklady spojené s užívaním nehnuteľnosti.

K jednotl. položeným otázkam :

1./ Pokiaľ ide o podstanú zmenu na veci – za také zmeny treba považovať najmä zmenu podstaty, alebo funkcie spoločnej veci, ktoré nie nepatrne zmenia vec ako predmet spoluvlastníctva a ktoré nie sú výsledkom oprávy a údržby, (napr. prestavba domu, prístavba domu) ak s týmito podiel. spoluvlastník nesúhlasí môže sa domáhať ochrany na súde. Rovnako aj v prípade ak ide o bežnú vec a hospodárenie s vecou, ak sa nedosiahne 51% väčšina, dohoda, alebo pri rovnosti hlasov. Otázka osobnej účasti na prácach na oprave domu je vecou dohody.

2./ V otázke kútika v záhrade pre Vás - mal by zodpovedať veľkosti Vášho podielu.

3./ Otázka nákladov by vyjadrovať podiel na užívaní nehnuteľnosti ako celku Vami ako vlastníkom a členmi Vašej domácnosti, ako aj ostatnými vlastníkmi a členmi ich domácnosti.

 

Odporúčanie :

Všetci vlastníci nehnuteľnosti môžete spísať dohodu o rozsahu užívania nehnuteľnosti jej vlastníkmi v príslušných podieloch, resp. o skutočnom rozsahu užívania nehnuteľnosti jej vlastníkmi, ako aj dohodu o úhrade nákladov jednak na opravu a úpravu nehnuteľnosti, a úhrade nákladov spojených s jej užívaním.  Uvádzame, že jedna vec je vlastníctvo nehnuteľnosti a ďalšia vec je jej užívanie resp. neužívanie vlastníkom, a užívanie nehnuteľnosti členmi domácnosti jednotlivých vlastníkov /t. j. : domácnosť  podľa ust. Obč. zákonníka tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby/, a s tým súvisiace náklady na chod nehnuteľnosti (voda, elektrina, plyn, daň z nehnuteľnosti, poplatok za odpad).

Z položenej otázky vyplýva viacero problémov, ale aj možností ako riešiť vec  - či už cestou súdu, ktorú vzhľadom na množstvo otázok a vyriešenie cestou súdu neodporúčame, alebo vec riešiť cestou zmieru resp.  písomnej dohody  spísanej advokátom, ktorý sa v uvedenej problematike orientuje. 

Možnosťou je aj rozdelenie nehnuteľnosti s tým, že vzniknú dve samostatné bytové jednotky so samostatným meraniami spotreby vody, elektr. energie, plynu, a  budú takto aj zapísané v katastri nehnuteľností, vrátane rozdelenia pozemku. Týmto spôsobom by ste sa vyhli v najväčšej možnej miere nedorozumeniam v budúcnosti.  

V každom prípade odporúčame kontaktovať advokáta. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Práva menšinového spoluvlastníka" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku