Máte
otázku?

Ako napadnúť darovaciu zmluvu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Trenčín

Otázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

Ako napadnúť darovaciu zmluvu? Jedna dcéra takto získala dom a svoju mamu, namiesto toho, aby ju opatrovala, umiestnila do domova pre seniorov. V zmluve nebola stanovená podmienka o opatrovaní. Táto dcéra už má dom zapísaný aj v katastri. Majú ešte zvyšné dve dcéry nárok na dedičstvo, teda na časť domu? Môžu sa niečoho domáhať a čo vlastne môžu robiť?

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

Dobrý deň,

 

Pokiaľ ide o otázku, ako napadnúť darovaciu zmluvu, k tomu uvádzame, že pokiaľ matka ešte stále žije, vy ako dcéry (ktoré neboli obdarované) nemáte v tomto štádiu možnosť napadnúť darovaciu zmluvu. Váš návrh (žaloba) by bola zamietnutá pre nedostatok naliehavého právneho záujmu na určení neplatnosti zmluvy.

 

Toto právo Vám môže vzniknúť až po smrti matky. Darovaciu zmluvu môžete napadnúť na súde žalobou o určenie neplatnosti darovacej zmluvy. Dôvod neplatnosti však nemôže byť hocijaký. Váš návrh musíte riadne odôvodniť. Bezdôvodne napadnutie darovacej zmluvy je odsúdené na neúspech. Súd by žalobu, ktorou ste napadli darovaciu zmluvu bez dôvodu zamietol. Dôvody pre napadnutie sú napríklad, že zmluva bola uzatvorená v tiesni, za nápadne nevýchodných podmienok, pod nátlakom, alebo z dôvodu, že vaša matka bola  nespôsobilá na právne úkony. Určite Vám pred napadnutím darovacej zmluvy odporúčam konzultáciu u advokáta, ktorý Vám poradí, ako napadnúť darovaciu zmluvu a či máte šancu na úspech.

 

Druhá možnosť je žiadať vrátenie daru, pokiaľ s tým vaša matka súhlasí. Podmienkou je, aby sa obdarovaná správala k matke alebo k jej blízkym osobám v hrubom rozpore s dobrými mravmi.

Trápi vás "Ako napadnúť darovaciu zmluvu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám partnera, s ktorým nie som v manželskom vzťahu a ani nemám trvalý pobyt v jeho byte. Tento byt mi daroval formou darovacej zmluvy; byt získal do svojho vlastníctva po rozvode a vyrovnaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) s prvou manželkou. Chcem sa spýtať, či môže jeho jediný syn po smrti môjho partnera, alebo dokonca počas jeho života, spochybniť túto darovaciu zmluvu, v prípade že so svojim otcom neudržiava kontakt už viac ako dva roky a doteraz preukázal záujem o otca ani žiadnym iným spôsobom.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 08.01.2024)

Dobrý deň,
syn nemôže počas života danú darovaciu zmluvu napadnúť, nakoľko mu k tomu chýba naliehavý právny záujem. Po smrti darcu, resp. jeho otca však darovaciu zmluvu bude môcť napadnúť a bude môcť tvrdiť, že patrí do dedičstva po otcovi, pretože je darovacia zmluva neplatná. Ak by toto tvrdil, tak bude musieť svoje tvrdenia aj preukázať, inak by bol v súdnom konaní neúspešný. Ak si chcete byť istá či bola darovacia zmluva uzatvorená platne, tak ju môžete dať na kontrolu advokátovi.  Pozrieme sa na to. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som vedela, ako postupovať, ak chcem darovať svoj majetok (byt, garáž, auto, chalupu, ktorú som nadobudla v dedičskom konaní po mojej nebohej mame) svojmu jedinému synovi. Som druhá manželka svojho muža a chcela by som svojmu synovi darovať majetok, o ktorom som hovorila vyššie. Je možné, aby takúto darovaciu zmluvu napadli deti manžela z prvého manželstva? A mám ešte otázku: Môže takúto darovaciu zmluvu napadnúť môj manžel, keďže celý majetok je výlučne v mojom vlastníctve?

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 13.11.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak ste výlučným vlastníkom nehnuteľností a vecí uvedených v otázke, môžete s nimi nakladať podľa svojho uváženia a nepotrebujete na to súhlas svojho manžela. Na spísanie darovacích zmlúv odporúčam kontaktovať advokáta. Netraba zabudnúť na prípadnú dohodu o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného bývania a užívania uvedených nehnuteľností vami prípadne aj manželom.

Uvádzame, že pre prípad rozvodu manželstva /aj keď sa na toto nepýtate/, majetok vo vašom výlučnom vlastníctve nie je predmetom vyporiadania bezdpodielového spoluvlastníctva po rozvode, lebo vami uvedený majetok do BSM nepatrí.

Uvádzame, že v prípade, že by došlo k vášmu úmrtiu a manžel by už zomrel pred vami, predmetný majetok by nebol predmetom dedičského konania po manželovi, lebo vami uvedený majetok nepatrí do BSM a preto ani deti vášho manžela ho nadobudnúť nemôžu.  Deti vášho manžela nie sú vašimi zákonnými dedičmi.

Pre prípad, že vy by ste zomreli skôr ako manžel, potom váš majetok, ktorého ste vlastníkom ku dňu úmrtia, bude predmetom dedenia, ktorý bude dediť zo zákona manžel a syn v rovnakom pomere k celku, pravda za predpokladu, že nespíšete závet výlučne v prospech vášho jediného syna.

Na spísanie darovacích zmlúv môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné zrušiť darovaciu zmluvu, ktorá bola spísaná v roku 1994, v prípade, keď obdarovaný doslova vyháňa darcu z domu. Ďakujem.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 08.08.2023)

Dobrý deň,
darovacia zmluva obsahuje právo darcu požadovať vrátenie daru naspäť, ak sa obdarovaný voči darcovi začal správať spôsobom hrubo porušujúcim dobré mravy. Ak však darca daroval dom v celosti obdarovanému, tak ide o jeho vlastníctvo, a ak si obdarovaný neželá, aby v ňom darca zotrvával, tak potom by mal tento dom opustiť a podľa nášho názoru to nemožno vyhodnotiť ako konanie v hrubom rozpore s dobrými mravmi.

Bolo by si však možné predstaviť aj situáciu, kedy, ak by bol darca a obdarovaný dohodnutý tak, že po darovaní bude môcť užívať dom aj darca, tak by mohlo ísť o konanie v rozpore s dobrými mravmi, avšak išlo by o náročné konanie a takáto dohoda by bola predmetom dokazovania. Inou situáciou by bolo, ak by mal darca doživotné právo užívania, v takom prípade by konal darca zákonne, ak by predmetný byt užíval. 

Právo na vrátenie daru sa premlčuje v trojročnej lehote, ktorá plynie od momentu, kedy došlo k správaniu obdarovaného, ktoré hrubo porušuje dobré mravy. Dôležité je teda správanie sa obdarovaného a nie to, kedy bola vec darovaná.


Trápi vás "Ako napadnúť darovaciu zmluvu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, rok pred rozvodom som svojej manželke daroval polovicu domu darovacou zmluvou, ktorý som dostal od svojej matky. Aká je možnosť vrátiť darovaný majetok späť?

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 11.06.2023)

Dobrý deň,
zákon umožňuje žiadať vrátenie daru naspäť v určitých prípadoch. Podľa ust. § 630 Občianskeho zákonníka:

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.   Musí ísť však o hrubé porušenie dobrých mravov. Ak by bol napríklad dôvod rozvodu nevera Vašej manželky, tak potom by mohlo ísť o hrubé porušenie dobrých mravov a podľa môjho názoru by ste mohli žiadať vrátenie daru. Musí ísť však o hrubé porušenie.

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím vás, ak darujem dom manželke darovacou zmluvou, môžu ho nejako napadnúť moje deti z prvého manželstva alebo niekto iný okrem mňa? Ďakujem.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 01.02.2023)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - domu a teda s týmto svojim majetkom môžete nakladať podľa svojho uváženia a darovať ho aj svojej manželke. Súhlas svojich detí ako budúcich zákonných dedičov nepotrebujete.

Z otázky predpokladáme, že v predmetnom rodinnom dome aj spolu s manželkou bývate, preto odporúčam v darovacej zmluve zriadiť vo Váš prospech vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného bývania v dome.

Na spísanie zmluvy odporúčam kontaktovať advokáta.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, nedávno som sa neplánovane dozvedela, že moja mama darovala svoju polovicu domu môjmu bratovi. Na druhej polovici, ktorá je moja, sme sa spolupodieľali pri nákupe domu. Po smrti otca sme sa vzdali dedičstva, ktoré sa týkalo bytu. Nevieem presný dôvod, prečo preniesla majetkové práva na brata bez akéhokoľvek oznámenia mne. Vo väčšine prípadov som to bola práve ja, kto sa staral o dom a všetko okolo neho. Brat tu mal len trvalý pobyt. Je možné napadnúť túto darovaciu zmluvu?

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 19.12.2022)

Dobrý deň, pokiaľ vaša mama darovala svoju 1/2 na dome vášmu bratovi, na takéto konanie mala plné právo. Totiž nijakého vlastníka nemožno obmedziť v tom ako bude nakladať so svojím vlastníctvom.

Napadnúť darovaciu zmluvu však nie je jednoduché. O uvedené by ste sa mohli pokúsiť len za predpokladu, ak máte podozrenie, že vaša mama svoj spoluvlastnícky podiel previedla na vášho brata v stave vylučujúcom jej spôsobilosť na právne úkony alebo ak by tak urobila pod fyzickým či psychickým nátlakom/násilím, žeby ju napr. váš brat do takéhoto prevodu donútil. Navyše v tomto prípade ani neplatí vaše predkupné právo, nakoľko svoj spoluvlastnícky podiel vaša mama previedla na jej blízku osobu. Napadnúť zmluvu by ste mohli až v prípade smrti mamy.


Trápi vás "Ako napadnúť darovaciu zmluvu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som vedieť, či je možné napadnúť darovaciu zmluvu zo strany obdarovaných osôb, v prípade keď darca sa dohodol s obdarovanými na určitých podmienkach, ktoré neboli splnené. Alebo má právo zmluvu napadnúť len darca a je to možné urobiť iba súdnou cestou? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 08.11.2022)

Dobrý deň, podstatnou náležitosťou darovacej zmluvy je bezodplatnosť darovania a prijatie tohto daru obdarovanými. Pokiaľ bol dar darovaný, obdarovaný má právo tento dar vrátiť len za predpokladu, že darovaná vec má vady, na ktoré ho darca vopred neupozornil. Neviem preto celkom dobre posúdiť, aké podmienky neboli zo strany darcu naplnené. Ak nedošlo k samotnému aktu darovania, potom nemožno hovoriť o tom, že by vznikla darovacia zmluva. 

Neplatnosť darovacej zmluvy mimo toho môže obdarovaný napadnúť napr. z dôvodov, že nebola splnená niektorá z náležitostí, ktorú zákon vyžaduje pre právny úkon. Napr. z dôvodu nedostatku spôsobilosti na právne úkony v čase uzavretia zmluvy jednej zo zmluvných strán alebo ak darca konal v stave vylučujúcom spôsobilosť na právne úkony a pod. Čiže zmluvu ako takú môže napadnúť ktorákoľvek zo zmluvných strán, nielen darca a súčasne tak nemusí urobiť súdnou cestou, ak by druhá zmluvná strana súhlasila so zrušením zmluvy. Na zrušení zmluvy sa možno rovnako dohodnúť ako na jej uzavretí. V opačnom prípade, ak by druhá zmluvná strana (darca) so zrušením zmluvy nesúhlasila, môže obdarovaný zmluvu napadnúť na súde, avšak nikdy nie bezdôvodne a bez dôkazov z dôvodu rizika zamietnutia žaloby. 
Pre posúdenie možnosti napadnúť zmluvu by sme museli vidieť samotnú zmluvu. Niekedy sú v zmluve uvedené skutočnosti, ktoré ju môžu urobiť neplatnou.


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, kamarátka obdržala od kamaráta dom prostredníctvom darovacej zmluvy. Spolu v tom dome žijú ako v spoločnej domácnosti. Ten muž tam má však doživotné právo bývania. Mal operáciu, počas ktorej mu museli amputovať časť chodidla a teraz užíva silné lieky. Keď lieky užije, kamarátku vyhadzuje a vyhráža sa jej, že darovaciu zmluvu zruší. Kamarátka už investovala do domu značnú sumu peňazí na prístavbu a čiastočnú rekonštrukciu. Moja otázka znie: Môže ten bývalý majiteľ s doživotným právom napadnúť túto darovaciu zmluvu, keďže nie sú ani príbuzní? Sú iba blízki priatelia. Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 02.11.2022)

Dobrý deň,
zákon upravuje prípad, kedy sa darca môže domáhať vrátenia daru. Túto situáciu upravuje § 630 Občianskeho zákonníka:

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.     

Avšak ako môžete vidieť, tak nato, aby darca mohol toto ustanovenie využiť, tak by muselo dochádzať zo strany Vašej kamarátky ku konaniam/správaniu, ktoré hrubo porušuje dobré mravy buď vo vzťahu k darcovi alebo členom jeho rodiny, čo podľa Vami uvádzaných informácií nie je tento prípad. Taktiež za správanie hrubo porušujúce dobré mravy, treba považovať porušenie značnej intenzity, napríklad fyzické napadnutie, prípadne hrubé urážky, a teda nie je ním každé konanie v rozpore s dobrými mravmi.  

 

Aj keby tu existovali také skutočnosti, ktoré by odôvodňovali použitie tohto ustanovenia a opäť by získal vlastníctvo domu, tak by Vaša kamarátka mohla požadovať náhradu za vynaložené investície v zmysle zásad o bezdôvodnom obohatení nakoľko by išlo o plnenie z právneho dôvodu, ktorý odpadol.   

Možnosťou tiež je obrátiť sa na súd s tým, aby právo doživotného užívania zrušil za primeranú náhradu nakoľko došlo k zmene pomerov v zmysle § 151p ods. 3 Občianskeho zákonníka:  

Ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, môže súd rozhodnúť, že sa vecné bremeno za primeranú náhradu obmedzuje alebo zrušuje. Ak pre zmenu pomerov nemožno spravodlivo trvať na vecnom plnení, môže súd rozhodnúť, aby sa namiesto vecného plnenia poskytovalo peňažné plnenie.   

Za zmenu pomerov, v zmysle ktorej vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného sa považuje aj subjektívne správanie účastníkov v zmysle súdnej judikatúry. Ak by súd rozhodol týmto spôsobom, tak by mohlo byť právo doživotného užívania obmedzené alebo zrušené a Vaša kamarátka by bola povinná zaplatiť primeranú náhradu za dané vecné bremeno, teda určitú finančnú čiastku.  Ďalšou možnosťou tiež je dohodnúť sa nech nadobudne vlastnícke právo znovu darca, avšak nech zároveň nahradí investície obdarovanej. 


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, Chcela by som Vás poprosiť o radu týkajúcu sa darovacej zmluvy. Pred dvoma rokmi moja mama dostala od svojich rodičov dom ako dar, s podmienkou doživotnej starostlivosti a užívania. Tento mesiac nám, žiaľ, zomrel dedko a babička je už značne senilná. Moja mama sa o ňu stará. Má ešte tri ďalšie sestry, ktoré, ako sa zdá, o tejto darovacej zmluve nevedia. Pravdepodobne sa o nej dozvedia až počas dedičského konania.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 06.09.2022)

Dobrý deň,
ak v čase darovania rodičia Vašej mamy netrpeli takou duševnou poruchou, ktorá by ich robila nespôsobilou na právne úkony, tak je veľmi ťažké napadnúť darovaciu zmluvu napríklad iba z dôvodu, že s ňou ostatné dve sestry nesúhlasia. Týmto spôsobom odôvodnená žaloba by bola na súde zjavne neúspešná. To, že mama dostala darom od rodičov neobvyklý dar sa jej započíta na dedičský podiel v dedičskom konaní. Preto mama v dedičskom konaní dostane o to menej z dedičstva, resp. už nič, ak v dedičstve nebudú iné hodnotné nehnuteľnosti.


Trápi vás "Ako napadnúť darovaciu zmluvu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné napadnúť darovaciu zmluvu, ak otec daroval môjmu bratovi chalupu, hoci nás je dokopy päť súrodencov. Momentálne žijem na chalupe ja a brat, ktorý mi dáva pocítiť, že on je majiteľ. Na parcele mám postavený samostatne stojaci dom, ktorý postavil môj manžel. Dom nie je evidovaný na liste vlastníctva ako stavba. Je možné v takomto prípade podniknúť nejaké kroky? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 08.08.2022)

Dobrý deň,
darovaciu zmluvu možno posudzovať jedine z hľadiska, či mala všetky náležitosti, a teda či bola spísaná slobodne, určito, vážne a zrozumiteľne, či bola písomná, či bol otec spôsobilý na právne úkony a či nebol uvedený napr. od omylu. Ak toto všetko zmluva splňuje, tak potom by mala byť platná a nemáte ju ako efektívne napadnúť. Treba uviesť aj to, že ak bol otec výlučný vlastník, on má jediný právo rozhodnúť, čo bude s majetkom. Ak sa ho rozhodne celý previesť za života na jedného dediča, môže to urobiť a ostatní tu musia rešpektovať a právne to nevedia zmeniť.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako napadnúť darovaciu zmluvu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.