Máte
otázku?

Ako napadnúť darovaciu zmluvu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Trenčín

Otázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

Ako napadnúť darovaciu zmluvu? Jedna dcéra takto získala dom a mamu namiesto doopatrovania dala do starobinca. V zmluve nebola podmienka o doopatrovani. 1 dcéra uz má dom aj zapísany v katastri. 2 zvyšné dcéry takto nemajú už narok na dedičstvo-časť domu? Mozu sa niečoho domôcť, čo môžu robiť?

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

Dobrý deň,

 

Pokiaľ ide o otázku, ako napadnúť darovaciu zmluvu, k tomu uvádzame, že pokiaľ matka ešte stále žije, vy ako dcéry (ktoré neboli obdarované) nemáte v tomto štádiu možnosť napadnúť darovaciu zmluvu. Váš návrh (žaloba) by bola zamietnutá pre nedostatok naliehavého právneho záujmu na určení neplatnosti zmluvy.

 

Toto právo Vám môže vzniknúť až po smrti matky. Darovaciu zmluvu môžete napadnúť na súde žalobou o určenie neplatnosti darovacej zmluvy. Dôvod neplatnosti však nemôže byť hocijaký. Váš návrh musíte riadne odôvodniť. Bezdôvodne napadnutie darovacej zmluvy je odsúdené na neúspech. Súd by žalobu, ktorou ste napadli darovaciu zmluvu bez dôvodu zamietol. Dôvody pre napadnutie sú napríklad, že zmluva bola uzatvorená v tiesni, za nápadne nevýchodných podmienok, pod nátlakom, alebo z dôvodu, že vaša matka bola  nespôsobilá na právne úkony. Určite Vám pred napadnutím darovacej zmluvy odporúčam konzultáciu u advokáta, ktorý Vám poradí, ako napadnúť darovaciu zmluvu a či máte šancu na úspech.

 

Druhá možnosť je žiadať vrátenie daru, pokiaľ s tým vaša matka súhlasí. Podmienkou je, aby sa obdarovaná správala k matke alebo k jej blízkym osobám v hrubom rozpore s dobrými mravmi.

Trápi vás "Ako napadnúť darovaciu zmluvu" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň,
prosím Vás ak darujem darovacou zmluvou manželke dom, môžu ju nejako napadnúť moje deti z prvého manželstva alebo niekto iný okrem mňa ?
Ďakujem.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 01.02.2023)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - domu a teda s týmto svojim majetkom môžete nakladať podľa svojho uváženia a darovať ho aj svojej manželke. Súhlas svojich detí ako budúcich zákonných dedičov nepotrebujete.

Z otázky predpokladáme, že v predmetnom rodinnom dome aj spolu s manželkou bývate, preto odporúčam v darovacej zmluve zriadiť vo Váš prospech vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného bývania v dome.

Na spísanie zmluvy odporúčam kontaktovať advokáta.


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, práve som sa nechtiac dozvedela, že moja mama darovala svoju polku domu druhá polovica je moja môjmu bratovi, nakoľko sme kúpili dom spolu a to bez brata lebo po smrti otca sme sa vzdali dedičstva po otcovi týkalo sa to bytu. A teraz neviem z akého dôvodu prepísala na brata o mne bezo mňa, všetko najviac v dome a okolo domu robím ja, brat mal len trvali pobyt. Viem napadnúť túto darovaciu zmluvu?

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 19.12.2022)

Dobrý deň, pokiaľ vaša mama darovala svoju 1/2 na dome vášmu bratovi, na takéto konanie mala plné právo. Totiž nijakého vlastníka nemožno obmedziť v tom ako bude nakladať so svojím vlastníctvom.

Napadnúť darovaciu zmluvu však nie je jednoduché. O uvedené by ste sa mohli pokúsiť len za predpokladu, ak máte podozrenie, že vaša mama svoj spoluvlastnícky podiel previedla na vášho brata v stave vylučujúcom jej spôsobilosť na právne úkony alebo ak by tak urobila pod fyzickým či psychickým nátlakom/násilím, žeby ju napr. váš brat do takéhoto prevodu donútil. Navyše v tomto prípade ani neplatí vaše predkupné právo, nakoľko svoj spoluvlastnícky podiel vaša mama previedla na jej blízku osobu. Napadnúť zmluvu by ste mohli až v prípade smrti mamy.


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcel by som vedieť, či sa dá napadnúť darovacia zmluva obdarovanymi osobami, keď sa darca dohodol s obdarovanymi na určitých podmienkach, ktoré neboli splnené? Alebo to musí napadnúť darca, a či sa to musí urobiť len súdne? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 08.11.2022)

Dobrý deň, podstatnou náležitosťou darovacej zmluvy je bezodplatnosť darovania a prijatie tohto daru obdarovanými. Pokiaľ bol dar darovaný, obdarovaný má právo tento dar vrátiť len za predpokladu, že darovaná vec má vady, na ktoré ho darca vopred neupozornil. Neviem preto celkom dobre posúdiť, aké podmienky neboli zo strany darcu naplnené. Ak nedošlo k samotnému aktu darovania, potom nemožno hovoriť o tom, že by vznikla darovacia zmluva. 

Neplatnosť darovacej zmluvy mimo toho môže obdarovaný napadnúť napr. z dôvodov, že nebola splnená niektorá z náležitostí, ktorú zákon vyžaduje pre právny úkon. Napr. z dôvodu nedostatku spôsobilosti na právne úkony v čase uzavretia zmluvy jednej zo zmluvných strán alebo ak darca konal v stave vylučujúcom spôsobilosť na právne úkony a pod. Čiže zmluvu ako takú môže napadnúť ktorákoľvek zo zmluvných strán, nielen darca a súčasne tak nemusí urobiť súdnou cestou, ak by druhá zmluvná strana súhlasila so zrušením zmluvy. Na zrušení zmluvy sa možno rovnako dohodnúť ako na jej uzavretí. V opačnom prípade, ak by druhá zmluvná strana (darca) so zrušením zmluvy nesúhlasila, môže obdarovaný zmluvu napadnúť na súde, avšak nikdy nie bezdôvodne a bez dôkazov z dôvodu rizika zamietnutia žaloby. 
Pre posúdenie možnosti napadnúť zmluvu by sme museli vidieť samotnú zmluvu. Niekedy sú v zmluve uvedené skutočnosti, ktoré ju môžu urobiť neplatnou.


Trápi vás "Ako napadnúť darovaciu zmluvu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň,
kamarátka dostala od kamaráta darovacou zmluvou dom. Žijú v tom dome v spoločnej domácnosti. Ten chlap tam ma ale doživotné právo bývať. Lenže chlap mal operáciu, pri ktorej mu museli amputovať časť chodidla a teraz ma dosť silné lieky. Keď lieky užije tak vyhadzuje kamarátku a vyhráža sa jej, že darovaciu zmluvu zruší. Ona už síce do toho domu vrazila čiastku peňazí kvôli prístavbe a čiastočnej rekonštrukcii domu. Moja otázka znie : vie ten bývalý majiteľ s doživotný pravom napadnúť tu darovaciu zmluvu, keďže nie sú ani zobratí? Sú len blízki priatelia. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 02.11.2022)

Dobrý deň,
zákon upravuje prípad, kedy sa darca môže domáhať vrátenia daru. Túto situáciu upravuje § 630 Občianskeho zákonníka:

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.     

Avšak ako môžete vidieť, tak nato, aby darca mohol toto ustanovenie využiť, tak by muselo dochádzať zo strany Vašej kamarátky ku konaniam/správaniu, ktoré hrubo porušuje dobré mravy buď vo vzťahu k darcovi alebo členom jeho rodiny, čo podľa Vami uvádzaných informácií nie je tento prípad. Taktiež za správanie hrubo porušujúce dobré mravy, treba považovať porušenie značnej intenzity, napríklad fyzické napadnutie, prípadne hrubé urážky, a teda nie je ním každé konanie v rozpore s dobrými mravmi.  

 

Aj keby tu existovali také skutočnosti, ktoré by odôvodňovali použitie tohto ustanovenia a opäť by získal vlastníctvo domu, tak by Vaša kamarátka mohla požadovať náhradu za vynaložené investície v zmysle zásad o bezdôvodnom obohatení nakoľko by išlo o plnenie z právneho dôvodu, ktorý odpadol.   

Možnosťou tiež je obrátiť sa na súd s tým, aby právo doživotného užívania zrušil za primeranú náhradu nakoľko došlo k zmene pomerov v zmysle § 151p ods. 3 Občianskeho zákonníka:  

Ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, môže súd rozhodnúť, že sa vecné bremeno za primeranú náhradu obmedzuje alebo zrušuje. Ak pre zmenu pomerov nemožno spravodlivo trvať na vecnom plnení, môže súd rozhodnúť, aby sa namiesto vecného plnenia poskytovalo peňažné plnenie.   

Za zmenu pomerov, v zmysle ktorej vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného sa považuje aj subjektívne správanie účastníkov v zmysle súdnej judikatúry. Ak by súd rozhodol týmto spôsobom, tak by mohlo byť právo doživotného užívania obmedzené alebo zrušené a Vaša kamarátka by bola povinná zaplatiť primeranú náhradu za dané vecné bremeno, teda určitú finančnú čiastku.  Ďalšou možnosťou tiež je dohodnúť sa nech nadobudne vlastnícke právo znovu darca, avšak nech zároveň nahradí investície obdarovanej. 


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcela by som Vás poprosiť o radu, či je možné napadnúť darovaciu zmluvu. Moja mama dostala darovacou zmluvou od svojich rodičov dom pred dvoma rokmi s podmienkou doopatrovania a doživotného užívania, Tento mesiac nám starký zomrel, starká je už značnejšie senilná a mamina sa o ňu stará. Mamina ma 3 ďalšie sestry, ktoré o tejto darovacej zmluve zjavne nevedia dozvedia sa to až na dedickom konaní.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 06.09.2022)

Dobrý deň,
ak v čase darovania rodičia Vašej mamy netrpeli takou duševnou poruchou, ktorá by ich robila nespôsobilou na právne úkony, tak je veľmi ťažké napadnúť darovaciu zmluvu napríklad iba z dôvodu, že s ňou ostatné dve sestry nesúhlasia. Týmto spôsobom odôvodnená žaloba by bola na súde zjavne neúspešná. To, že mama dostala darom od rodičov neobvyklý dar sa jej započíta na dedičský podiel v dedičskom konaní. Preto mama v dedičskom konaní dostane o to menej z dedičstva, resp. už nič, ak v dedičstve nebudú iné hodnotné nehnuteľnosti.


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, či je možné napadnúť darovaciu zmluvu, ak otec daroval môjmu bratovi chalupu, ale nás je 5 súrodencov dokopy. Momentálne žijem na chalupe ja a brat, ktorý mi to dáva riadne pocítiť, že on je majiteľ. Na parcele mám ja postavený samostatne stojaci dom, ktorý postavil môj manžel. Dom nie je evidovaný na liste vlastníctva ako stavba. Je možné v takomto prípade podniknúť nejaké kroky? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 08.08.2022)

Dobrý deň,
darovaciu zmluvu možno posudzovať jedine z hľadiska, či mala všetky náležitosti, a teda či bola spísaná slobodne, určito, vážne a zrozumiteľne, či bola písomná, či bol otec spôsobilý na právne úkony a či nebol uvedený napr. od omylu. Ak toto všetko zmluva splňuje, tak potom by mala byť platná a nemáte ju ako efektívne napadnúť. Treba uviesť aj to, že ak bol otec výlučný vlastník, on má jediný právo rozhodnúť, čo bude s majetkom. Ak sa ho rozhodne celý previesť za života na jedného dediča, môže to urobiť a ostatní tu musia rešpektovať a právne to nevedia zmeniť.


Trápi vás "Ako napadnúť darovaciu zmluvu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň,
otec ma Alzheimera 6 rokov. Tento rok darovacou zmluvou získal od neho švagor pozemky, ktoré boli v ocovom výhradnom vlastníctve, ale nadobudnutie bolo spolu z matkou, ktorá je už po smrti.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 06.08.2022)

Dobrý deň,
čo sa týka vlastníctva daných pozemkov. Ak mali Vaši rodičia vec v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, tak po smrti Vašej matky vo vzťahu k daným pozemkom malo prebehnúť vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a dedičské konanie. Ak sa stal Váš otec výhradným vlastníkom daných pozemkov, má ako vlastník viaceré práva, medzi ktoré patrí aj vec scudziť, teda predať. 

Avšak spomínate, že trpí Alzheimerovov chorobou. Táto choroba postihuje mozog a mohla by byť dôvodom na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony danej osoby. Aj keď ešte takto rozhodnuté o obmedzení spôsobilosti nebolo, v zmysle Občianskeho zákonníka §38 ods. 2, ak osoba robí právny úkon, teda uzatvára darovaciu zmluvu a koná pritom v duševnej poruche, robí to tento úkon neplatným, teda bez právnych následkov. Dôležitým je okamih uzatvorenia danej zmluvy a to či daná osoba vedela alebo nevedela rozpoznať následky svojho konania v tom čase. Právo totiž pozná aj pojem lucida intervalla, tzv. jasný okamih, ktorý môže mať aj osoba trpiaca duševnou poruchou. Na zistenie týchto skutočností je treba vyhotoviť znalecký posudok. Ak by sa ním zistilo, že Váš otec v čase uzatvorenia zmluvy trpel duševnou poruchou a nevedel rozpoznať následky svojho konania, tak by bol právny úkon neplatný a dané pozemky by zostali vo vlastníctve Vášho otca.

Vy sám to môžete riešiť až po smrti otca. Za otca by ste to mohli riešiť už teraz, ale potrebujete sa stať jeho opatrovníkom. 


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Ak niekto predá spoluvlastnícky podiel nepodielnikovi, formou darovacej zmluvy, e darovacia napadnuteľná?

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 26.07.2022)

Dobrý deň,
podľa § 140 Občianskeho zákonníka Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.

Ak bol podiel prevedený blízkej osobe spoluvlastníka, tak je to v poriadku. Ak inej osobe a nebol ponúknutý spoluvlastníkom, tak ide o relatívne neplatný právny úkon. Relatívne preto, pretože je platný, kým sa jeho neplatnosti nedovoláte. Tiež je možné žiadať, aby bol podiel prevedený Vám, alebo nerobiť nič a ponechať si predkupné právo voči novému spoluvlastníkovi.


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, či je možnosť zmeniť osobu na darovacej zmluve s expartera na mňa kde bol darovaný pozemok od môjho otca pred 5 rokmi ? Ďakujem za odpoveď. Marcela

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 09.09.2021)

Dobrý deň,  v otázke sa pýtate, či je možné zmeniť osobu obdarovaného v darovacej zmluve, ktorou bol pozemok darovaný Vašim otcom pred 5 rokmi.
Forma zmeny osoby obdarovaného ako uvádzate v texte, teda že by došlo k zmene obdarovaného v samotnej darovacej zmluve spísanej pred 5 rokmi nie je možná. Riešenie však existuje a možnosti sú nasledovné :

1./ Podľa ust. § 630 Obč. zákonníka platí, že darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Tohto vrátenia daru sa však môže domáhať len darca, teda Váš otec a to v lehote do 3 rokov odo dňa, keď ku konaniu napĺňajúcemu znaky hrubého porušenia dobrých mravov došlo. Ak by došlo k vráteniu daru na základe tohto ustanovenia, následne otec Vám môže predmetný pozemok darovať.

2./ Druhou možnosťou je, aby obdarovaný - zrejme bývalý priateľ Vám predmetný pozemok daroval alebo predal. Súhlas darcu - Vášho otca na to, aby bývalý priateľ Vám pozemok daroval nie je potrebný.


Trápi vás "Ako napadnúť darovaciu zmluvu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať. Mama mi darovala jednu šestinu jej rodičovského domu po svojom otcovi. Teraz od brata žiada vyplatenie. Ale na katastri je to na mne. Môže si to vziať spať, a ako? Ďakujem.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 02.09.2021)

Dobrý deň,

z Vami položenej otázky nevyplýva dôvod, prečo sa Vaša mama domáha vyplatenia z rodičovského domu od brata. Vašu otázku možno posúdiť iba vo vzťahu k spoluvlastníckemu podielu o veľkosti 1/6-ina k predmetnému domu, ktorý Vám darovala. Občiansky zákonník stanovuje totiž podmienky, kedy sa darca môže domáhať vrátenia daru, a to vtedy ak sa obdarovaný voči darcovi alebo členom jeho rodiny správa tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Bez splnenia tejto podmienky sa daru nemožno domáhať späť.

Pokiaľ sa však Vaša mama domáha vyplatenia od brata, posúdenie by záviselo od skutkových okolností. Ak došlo k úmrtiu a po poručiteľovi dedila (podiel na dome) aj Vaša mama, potom v rámci dedičského konania a vyporiadania dedičstva sa Vaša mama môže domáhať vyplatenia z dedičstva po dohode s ostatnými dedičmi. Avšak len zo samotnej skutočnosti, že Vám Vaša mama darovala svoj podiel na dome, nemá ona právo žiadať vyplatenie, a už vôbec nie vo vzťahu k tretej osobe. Darovacia zmluva sa týka výlučne zmluvných strán, teda darcu a obdarovaného, a ako taká zakladá práva a povinností len medzi stranami. Vaša mama by sa mohla domáhať vrátenia predmetu daru, avšak len po splnení zákonom stanovených podmienok, ktoré som Vám vyššie uviedol.


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, či je možné napadnúť darovaciu zmluvu pokiaľ sme ju podpísali všetci traja súrodenci počas života maminky. Teraz po jej smrti sa bratovi zdá málo a chce viac podielu z bytu. Popritom dostal v 1/1 garáž a z bytu 1/4. Sestra dostala 3/4 z bytu a ja chatu v 1/1. Ďakujem. Martina

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 10.08.2021)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že darovacia zmluva je už zavkladovaná v katastri nehnuteľností.  Ak zmluva spĺňa všetky zákonom stanovené náležitosti, nie je právny dôvod na jej zrušenie. To, že sa bratovi javí, že od matky dostal málo majetku, mohol namietať v čase, keď sa darovacia zmluva pripravovala.

Nevieme, či už bolo dedičské konanie po Vašej mame, ale poukazujeme na ust. § 484 Obč. zákonníka :

"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že darovaný majetok jednotlivým dedičom sa započítava na ich dedičský podiel a o toľko menej budú dediť. Nevieme, či však predmetom dedenia bude ešte nejaký majetok, keďže zrejme Vaša mama ho darovala za svojho života svojim deťom. Ak by predmetom dedenia už nebol žiaden majetok, nespokojný brat nemôže žiadať od ostatných dedičov doplatenie nejakých peňazí.

Riešením Vami uvedenej situácie je len dohoda medzi Vami, aby ste si nehnuteľnosti rozdelili iným spôsobom resp. v inom pomere a podieloch.


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň,
darovala som manželovi polovicu pozemku a polovicu chalupy, je možnosť napadnúť túto darovacia zmluvu, aby mi vrátil dar naspäť hoci už je na pozemku postavený rodinný dom a sme rozvedený ? Ďakujem. Denisa

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 12.07.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že pozemok a chalupa v zmysle otázky sú teraz v podielovom spoluvlastníctve Vás a Vášho bývalého manžela. Manželstvo bolo rozvedené.

Možnosťou, ako sa dostať k darovanému podielu na pozemku a chalupe Vami od obdarovaného je požiadať manžela o dobrovoľné vrátenie daru, k čomu však predpokladáme, že nedôjde. V otázke uvádzate, že manželstvo bolo rozvedené, otázkou je aký bol dôvod rozvodu, čo by malo vyplývať z rozsudku.

V zmysle ust. § 630 Obč. zákonníka platí :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Keďže Vy ako manželka ste boli darcom, v nadväznosti na rozsudok o rozvode manželstva, ak dôvod rozvodu predstavuje hrubé porušenie dobrých mravov /napr. fyzické týranie, ubližovanie na zdraví a pod./ mohli by ste sa domáhať vrátenia daru od bývalého manžela a to v lehote najneskoršie do 3 rokov, od kedy k predmetnej skutočnosti - hrubému porušeniu dobrých mravov došlo.

V otázke uvádzate, že manželstvo je rozvedené, preto vo veci vyporiadania BSM a darovacej zmluvy odporúčame kontaktovať advokáta.


Trápi vás "Ako napadnúť darovaciu zmluvu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa spýtať, či je nejaká možnosť ako napadnúť predaj pozemku, nakoľko viem, že predávajúci nebol o tomto informovaný. Dal splnomocnenie na iný úkon, a mám podozrenie na zneužitie. Môžem to napadnúť aj ja ako člen rodiny al. Musí len vlastník toho pozemku? Ďakujem.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 19.02.2021)

Dobrý deň,
predaj nehnuteľnosti bez vedomia predávajúceho nie je možný. Ak píšete o splnomocnení, v tomto splnomocnení musí byť presne uvedené, že sa týka aj predaja konkrétnej nehnuteľnosti. Rovnako musí byť podpis predávajúceho úradne overený. V opačnom prípade je možné prevod napadnúť.


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň
prosím o radu, či je možnosť napadnúť darovaciu zmluvu, v ktorej matka svoj podiel na dome darovala svojim dvom deťom, pričom bol vylúčený jej tretí syn, ktorý v čase darovania bol už 6 rokov hospitalizovaný na psychiatrii v Pezinku s ťažkým poškodením mozgu. Ako dôvod uviedla, že sa správal ku nej zle, neakceptovala, že bol duševné chorý a neuvedomoval si svoje činy. Tento syn zomrel pred deviatimi mesiacmi, matka pred rokom a moje deti ako dedičia po otcovi zistili až pri jeho smrti, že bol vylúčený z podielu na jeho rodičovskom dome z dôvodu darovania.
Ide mi o to, či v prípade ak ide o človeka zbaveného svojprávnosti a v čase darovania bol už min.6 rokov hospitalizovaný na psychiatrii sa nevzťahuje ochrana, aby nemohol byt pozbavený prípadného dedičstva, či darovaním alebo vydedením
Ďakujem

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 17.08.2020)

Dobrý deň,
vlastník majetku môže so svojím majetkom nakladať podľa vlastného uváženia. Ak sa rozhodne za života majetok darovať, či predať, deti nemajú právo do toho nijako zasahovať. Ak dotyčná previedla darovacou zmluvou vec len niektorým deťom, opomenuté deti (ich potomkovia) môžu u notára žiadať, aby sa zohľadnilo, čo dosatli niektorí dedičia bezplatne od poručiteľa. Uvedený dar sa potom započíta na ich dedičský podiel a dostanú menší, než by dostali, ak by obdarovaní neboli.

Zmluvu nemôžete napadnúť len tak, musíte mať zákonný dôvod, napr. nebola podpísaná slobodne a vážne, nebola určitá a zrozumiteľná, v požadovanej forme, prípadne darca nemal spôsobilosť na právne úkony. Pri darovaní neplatí ochrana ako pri dedičstve.


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, prajem, chcela by som poprosiť o radu. Starenka nám zomrela pred 12 rokmi. Minulý rok, keď došlo k dedičkému konaniu, aby neprepadli lesy sme zistili, že teta (jedna z 10 deti) vzala starenku k notárovi a nechala si prepísať na seba pozemok. Starenka bola už nespôsobila, na čo ma druhá sestra (ktorá sa o starenku starala) aj papier. Je možné túto darovaciu zmluvu po toľkých rokoch napadnúť? Teta to teraz predala a so súrodencami sa nechce deliť. Nevieme, či existuje zmluva o predaji, lebo jej vyplatili peniaze priamo na účet, čo nám chcela zamlčať. Len som chcela vedieť, či existuje nejaká doba na premlčanie alebo sa to dá ešte napadnúť. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 28.02.2020)

Dobrý deň, ak disponujete dôkazom, napríklad lekárskymi správami alebo znaleckým posudkom, že približne v čase konania nebola spôsobilá na právne úkony v žiadnom rozsahu, je možné túto zmluvu napadnúť z dôvodu absolútnej neplatnosti. Ide však o veľmi zdĺhavé súdne konanie, a preto klientom v takýchto prípadoch v prvom rade odporúčame pokúsiť sa dohodnúť mimosúdnou cestou, najmä v prípade, že došlo k ďalšiemu predaju nehnuteľnosti. Ak totiž teta predala nehnuteľnosti ďalej a v súčasnosti by bolo rozhodnuté o neplatnosti prvej zmluvy, neplatnou by sa stala aj nadväzujúca zmluva a teta by musela kupujúcim vrátiť kúpnu cenu nehnuteľnosti. Je možné, že po vysvetlení situácie, pristúpi teta skôr na riešenie - rozdelenie kúpnej ceny s ostatnými dedičmi, než by mala prísť o celú kúpnu cenu z nehnuteľnosti.


Trápi vás "Ako napadnúť darovaciu zmluvu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, poprosím Vás o radu - je možné napadnúť darovaciu zmluvu na súde po zosnulej darkyni? Som jej jediná dcéra a matka pol roka pred smrťou darovala nehnuteľnosti môjmu Ex manželovi, kvôli vtedajšej exekúcii, ktorú som mala na mojej s.r.o. a chceli sme sa vyhnúť poplatkom dedičského konania. Ex ma fyzicky napadol v 2017 a 2018 a bol odsúdený. Rada by som sa dostala k majetku po svojich rodičoch.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 10.09.2019)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o "napadnutie darovacej zmluvy", zrejme máte na mysli spochybnenie jej platnosti. Pritom čo sa týka určenia neplatnosti zmluvy, musel by na to existovať dôvod neplatnosti zmluvy. Pokiaľ tento neexistuje, zmluva sa nedá jednoducho napadnúť, resp. spochybniť. Dôvodom neplatnosti pritom môže byť napr. neurčitosť zmluvy, nedostatok vôle darcu a pod.

Vo Vami opísanej situácii som však nevzhliadol konkrétny dôvod, pre ktorý by sa dala daná darovacia zmluva napadnúť.

Rovnako neprichádza do úvahy ani vrátenie daru, pretože toho by sa musel domáhať priamo darca a navyše by musel existovať zákonný dôvod, a síce správanie obdarovaného, ktorý sa správa k darcovi alebo k členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy (bližšie v ustanovení § 630 OZ).


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcel by som Vás poprosiť o radu. Sme traja súrodenci po smrti otca sme zdedili časť domu, každí zo súrodencov 1/6, a matka 3/6. Matka sa rozhodla svoju časť darovať bratovi bez toho, že by nás oboznámila so svojim zámerom a ani brat nás neinformoval. Túto skutočnosť som sa dozvedel lustráciou na portále katastra. Oslovil som v tejto veci matku a ta mi potvrdila, že darovacou zmluvou prepísala svoj podiel na brata z toho dôvodu, že sa o ňu stará. Matka žije v domove dôchodcov. Z moje strany mi to ani nevadí a rešpektujem rozhodnutie matky ale po otázke, či je v darovacej zmluve zakotvené jej doopatrovanie jej odpoveď znela, že to nevie. Kde by som si mohol vyžiadať darovaciu zmluvu a oboznámiť sa s jej obsahom prípadne si ju dať overiť, aby som mal relevantný doklad ak by prišlo k nejakým nedorozumeniam ohľadne doopatrovania a starostlivosti o matku? Brat na výzvu nereaguje dokonca sa chová k domu ako by patril len jemu a odmietol mi vydať kľúče takže momentálne nemám k nehnuteľnosti žiadny prístup. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 22.08.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o otázku, či je možné napadnúť darovaciu zmluvu, k tomu uvádzam, že darovaciu zmluvu môžete napadnúť na súde až po smrti matky a iba v prípade, ak je zmluva neplatná. Robí sa to žalobou o určenie neplatnosti darovacej zmluvy. Dôvod neplatnosti však nemôže byť akýkoľvek. Zmluva je neplatná, iba ak sú splnené dôvody neplatnosti zmluvy. Dôvody pre napadnutie sú napríklad, že zmluva bola uzatvorená v tiesni, za nápadne nevýchodných podmienok, pod nátlakom, alebo z dôvodu, že vaša matka bola nespôsobilá na právne úkony. 

Pokiaľ nie je v zmluve riešené doopatrovanie, nemá to vplyv na platnosť zmluvy. Zmluvu si skúste vyžiadať od matky. Ak vám ju nedá, môžete nahliadnuť v katastri do zbierky listín. Okresný úrad, katastrálny odbor je povinný sprístupniť spoluvlastníkovi nehnuteľnosti zmluvu, ktorou sa nakladalo s nehnuteľnosťou, ktorá je predmetom jeho spoluvlastníctva, a ktorej účastníkom žiadateľ o sprístupnenie informácie (zmluvy) nebol, avšak iba v rozsahu, v akom sa táto zmluva týka nakladania s nehnuteľnosťou, ktorá je predmetom spoluvlastníctva žiadateľa o sprístupnenie tejto informácie (zmluvy), a zároveň ide o zmluvu, ktorou by mohlo byť porušené predkupné právo spoluvlastníka, ktorý žiada o jej sprístupnenie.

To znamená, že spoluvlastník má za daných podmienok právo na sprístupnenie len takej zmluvy, ktorá bola uzatvorená po tom, ako sa sám stal podielovým spoluvlastníkom danej nehnuteľnosti. Čo sa týka verejných listín alebo iných listín spoluvlastník nehnuteľnosti má právo na prístup k nim, iba ak je osobou uvedenou v tejto verejnej listine alebo inej listine. V obdobnom duchu sa vyjadril aj Najvyšší súd Slovenskej republiky, keď konštatoval, že „verejnosť zbierky listín je síce obmedzená ustanovením § 68 ods. 4 katastrálneho zákona, avšak žalobkyni ako podielovej spoluvlastníčke nehnuteľnosti, ktorej sa predmetné zmluvy týkali, malo byť nesporne nahliadnutie do nej umožnené.

 

Neumožnením nahliadnuť žalobkyni do zbierky listín správny orgán nerešpektoval zásadu verejnosti katastrálneho operátu zakotvenú v ustanovení § 68 ods. 1 a 2 katastrálneho zákona. Zásada verejnosti slúži na ochranu vlastníckeho práva.“ (rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29.10.2008, sp. zn. 6Sžo/67/2008)


Ak brat užíva aj váš podiel a bráni Vám v užívaní, máte právo žiadať od neho finančnú náhradu. 


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som vedieť, že, či môžem po smrti mojej matky napadnúť darovaciu zmluvu a požiadať súd o anulovanie darovacej zmluvy čo sa týka bytu nakoľko počas jej života darovala trom deťom a mňa vynechala tým, že ona vydedenie nespisala ani na súde ani u notára, čo sa týka mojej osoby ďakujem.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 26.07.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ by bola zmluva neplatná, môžete sa domáhať určenia, že nehnuteľnosť patrí do dedičstva. Museli by ste ale vedieť preukázať neplatnosť zmluvy, napríklad, že bola uzatvorená v tiesni alebo darkyňa nebola spôsobilá na právne úkony ale aj iné dôvody.

 

Nejde o vydedenie, ak darca počas svojho života daruje nehnuteľnosť niekomu inému. To nerobí tiež zmluvu neplatnou.

 

Je dôležité poznamenať, že pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovanie. Ak vychádzam z praxe, tak bezplatný prevod podielu k nehnuteľnosti nemožno určite považovať za obvyklé darovanie.

Na základe vyššie uvedeného by sa tak do dedičských podielov vašich súrodencov mala priamo zo zákona započítať hodnota podielu, ktorú k predmetnej nehnuteľnosti nadobudli.


Trápi vás "Ako napadnúť darovaciu zmluvu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je možné, aby moja sesternica napadla darovaciu zmluvu. Starí rodičia na mňa a súrodenca pripísali dom už je tomu 12 rokov. Starkovci stále žijú ale sesternica sa nám vyhráža, že hneď po smrti starých rodičov napadne darovaciu zmluvu. Môže to urobiť. O starkovcov sa vzorne staráme a dokonca, sme spísali dohodu o vysporiadaní a sesternica mama bola z časti domu vyplatená. Na všetko mame doklady. Mám sa obávať, dom sme zveľadili a ma raz takú hodnotu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 19.07.2019)

Dobrý deň prajem,

na to, aby mohla "napadnúť" darovaciu zmluvu, by musela nájsť dôvod neplatnosti. Pokiaľ však darovacia zmluva spĺňala všetky náležitosti podľa zákona, teda bola urobená písomne, slobodne, určito, vážne, zrozumiteľne, osobami, ktoré boli spôsobilé na právne úkony, bez nátlaku, tak potom je zmluva platná a tento stav nemôže sesternica nijako zvrátiť. Síce by mohla podať žalobu, ale na súde by musela preukazovať, prečo je podľa nej zmluva neplatná.


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň. Žijem s priateľkou, Obaja mame z predchdzajuceho manželstva po jednom dieťati, ktoré ešte nie sú plnoleté. Pre rokom som kupovla byt, na ktorý som si vzal hypotéku. Priateľka odo mňa žiada, aby som polovicu bytu previedol na ňu. Obava sa toho, že keď sa mi niečo stane, ocitne sa na ulici. V tom prípade by celý byt dedil môj syn, ale ako právny zástupca by bola exmanželka. Rad by som vedel, či v prípade, keď priateľka bude mať polovicu bytu a medzi nami by došlo k rozchodu, aké mám možnosti ohľadom zrušenia darovacej zmluvy. Budem sa môcť nejakým spôsobom dostať spať k majetku? Ďakujem.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 30.01.2019)

Dobrý deň, pre vrátenie daru musia byť splnené zákonné podmienky. Podľa § 630 Občianskeho zákonníka: "Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.".  Ak sú splnené tieto podmienky, potom môžete požiadať o vrátenie daru. Táto žiadosť je jednostranným právnym úkonom. Nie je však ľahké preukázať, že k takémuto porušovaniu dochádza. Tiež sa môžete s priateľkou dohodnúť, že Vám dar vráti. V takejto dohode musí Vaša priateľa súhlasiť s vrátením daru. 

 

Tiež je možné sa dohodnúť tak, že keď sa rozídete, tak bude povinná Vám dar vrátiť. Tu zmluvu si však určite dajte urobiť advokátovi, pretože musí byť dobre naformulovaná. Ak budete chcieť, pomôžeme Vám s tým.


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Chcem, aby sa zneplatnila darovacia zmluva a neviem ako postupovať. Pred 10 rokmi som darovala svoj dom svojmu synovi a neveste. Pred rokom som bola na ťažkej operácií chrbtice a ani syn ani nevesta mi nepodali pomocnú ruku. Ani raz mi neprišli pomôcť, že som 50 km ďakeko. Navyše sa teraz idú rozvádzať. Stačí ak ich listom vyzvem, aby mi vrátili dar a predložím to na kataster, alebo v liste mám formulovať zneplatnenie zmluvy a uviesť dôvod alebo aký je správny postup? Či to musí byt žaloba? Dá sa aj spätne napísať darovacia zmluva?

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 22.01.2019)

Dobrý deň, podľa § 630 Občianskeho zákonníka: "Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.". V prvom rade sa môžete domáhať vrátenia daru mimosúdnou cestou a to prostredníctvom výzvy na vrátenie daru. Takúto výzvu odporúčame spraviť písomnou formou a zaslať doporučeným listom, aby ste vedeli preukázať, že k takejto výzve došlo ak obdarovaný dar nevráti. Ak teda výzva na vrátenie daru nepomohla, prichádza do úvahy vymáhanie vrátenia daru súdnou cestou.

Súd v prípade, že uzná, že došlo k správaniu, ktoré hrubo porušuje dobré mravy určí, že vlastníkom veci ste Vy a nie obdarovaný. Podľa ustálenej rozhodovacej praxe súdov platí že: "Právo darcu domáhať sa vrátenia daru nevzniká pri prostej nevďačnosti obdarovaného voči darcovi, ani pri menej významnom porušení dobrých mravov zo strany obdarovaného. Za hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným nemožno považovať napr. predaj darovanej veci cudzej osobe, alebo nenavštevovanie darcu pri príležitosti sviatkov a jeho životných jubileí." (R 31/1999).


Trápi vás "Ako napadnúť darovaciu zmluvu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň. Ak moja matka žije a chce mi darovať záhradu, na ktorej chceme s manželom stavať dom môže moja sestra napadnúť darovaciu zmluvu ? Alebo je lepšie si tu záhradu od matky kúpiť, aby sme mali kúpnopredajnú zmluvu ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 18.01.2019)

Dobrý deň, 
otázka darovacích zmlúv je častou problematikou v našej poradni.
Na otázku či sestra môže napadnúť darovaciu zmluvu odpovedáme tak, že pokiaľ zmluva bude spĺňať všetky zákonom stanovené náležitosti, napadnúť zmluvu zo zákonných dôvodov nemôže. 
Pripomíname, že podľa ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka platí (citujeme) :
"Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.
(2) Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní.
(3) Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.
§ 629 :  Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.
§ 630 : Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."


Možnosť napadnutia darovacej zmluvy zo strany Vašej sestry : Mama je by bola veľmi chorá a konala pod fyzickým nátlakom, prípadne by trpela nejakou duševnou poruchou.

Otázka či je lepšie prevod pozemku realizovať darovacou zmluvou alebo na základe kúpnopredajnej zmluvy, tu treba zvážiť, či pozemok daruje výlučne Vám alebo aj Vášmu  manželovi, teda do podielového spoluvlastníctva alebo prevedie na základe kúpnopredajnej zmluvy len Vám alebo aj Vášmu manželovi.
Výhodnosť kúpnopredajnej zmluvy je v tom, že v prípade úmrtia Vašej matky, hodnota pozemku sa Vám nebude započítavať na Váš dedičský podiel. 
Alebo inakšie : V prípade, že by pozemok Vám Vaša mama darovala, hodnota pozemku sa Vám započítava na Váš dedičský podiel, keďže darovanie nehnuteľnosti sa vždy považuje za nie obvyklý dar, a teda o toľko menej zdedíte z hľadiska finančného vyjadrenia. Ak by predmetom dedenia po Vašej mame nebol žiaden majetok, nie ste povinná Vašej sestre nič vyplácať. 
Príklad : 
Predmetom dedenia bude majetok v hodnote 100 000 €, dedičia Vy a Vaša sestra, hodnota darovaného pozemku je 20 000 €. Výpočet : 100 000 € mínus 20000 € = 80 000 €  delené 2 = 40 000 € každá sestra, odpočítaných 20 000 € by zdedila Vaša sestra, keďže darovaný pozemok má hodnotu podľa nášho príkladu 20 000  €, t.j. Váš dedič. podiel by bol o 20000 € menší oproti sestre.

Ak by ste pozemok od matky kúpili, k započítaniu podľa uvedeného nedôjde, a Váš podiel  podľa tohto príkladu by bol 50 000 €.
 


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať. Matka mi pred 12 rokmi darovala dom. Teraz má pocit, že sa k nej nechovám pekne. Býva so mnou a priateľom. V priateľom dome. Teraz chce napadnúť darovaciu zmluvu, ktorá bola podpísaná pred 12 rokmi. Je možné napadnúť túto darovaciu zmluvu? Bolo to jej slobodné rozhodnutie. Ďakujem.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 25.09.2018)

Dobrý deň, darca sa môže domáhať vrátenia daru iba zo zákonných dôvodov. Z pohľadu darcu sú splnené podmienky vtedy keď sa obdarovaný správa k darcovi alebo jeho členom rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Na vznik práva domáhať sa vrátanie daru nepostačuje, aby si darca myslel, že sa k nemu nesprávate pekne. Vaše správanie by muselo byť takej intenzity, aby porušovalo dobré mravy hrubým spôsobom. To, či sú na splnené podmienky na vrátenie daru musí posudzovať súd v každom jednom individuálnom prípade. Ak by sa v súdnom konaní preukázalo, že sa k darcovi správate tak, že tým hrubo porušujete dobré mravy, môže sa vrátanie daru domáhať aj po uplynutí 12 rokov. Premlčacia doba práva na vrátenie daru (3 ročná) začína plynúť odo dňa splnenia podmienok na vrátenie daru.


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Ak rodičia ešte počas života darujú dom a pozemok jednému dieťaťu (dcére), majú dediči (druhá dcéra a vnúčatá po zosnulom synovi) právny nárok na tento majetok po smrti rodičov?

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 07.09.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Zo zákona platí, že vlastník môže so svojim vlastníctvom počas života nakladať podľa svojho uváženia /predať, darovať, zameniť, požičať/. Pokiaľ Vaši rodičia darovali dom a pozemok jednému zo svojich detí, smrťou rodičov nedochádza k tomu, aby obdarovaný  bol povinný vyplatiť dedičov či už zákonných alebo závetných.

V prípade dedičského konania  po poručiteľovi/-ľoch ako darcoch domu a pozemku, v zmysle ust. § 484 Obč. zákonníka pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania;  prípadne aj dedičovmu predkovi /vnuk/. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený.

Dom a pozemok sa nepovažujú za obvyklé dary.

Uvedené v podstate znamená, že dedič, ktorému bol darovaný dom a pozemok, pri dedení po poručiteľovi /-ľoch ako darcoch nemusí nič dostať, nakoľko dom a pozemok sa mu započítava na dedičský podiel. Súčasne však platí, že nie je povinný nič vyplácať ostatným dedičom.

 

 


Trápi vás "Ako napadnúť darovaciu zmluvu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň. Vo februári uplynulo 3 roky od darovania domu a pozemku synovi. Dá sa ešte zrušiť darovacia zmluva a žiadať o vrátenie daru? Ďakujem.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 15.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Právna úprava darovacej zmluvy obsiahnutá v ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka je stručná :

"§ 628 :

(1) Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.

(2) Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní.

(3) Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.

§ 629 : Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.

§ 630 : Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

 

Všeobecná premlčacia lehota je 3 roky; to ale neznamená, že po uplynutí troch rokov od uzatvorenia darovacej zmluvy sa nemôžete domáhať vrátenia daru. Vrátenia daru sa môžete domáhať stále ak vzniknú okolnosti, ktoré odôvodňujú vrátenie daru a teda jedná sa o správanie obdarovaného k Vám ako darcovi spôsobom, že tým obdarovaný hrubo porušuje dobré mravy. Príklady : Vaša požiadavka na poskytnutie pomoci v prípade, že by ste boli na túto pomoc odkázaný a obdarovaný by mohol túto pomoc poskytnúť, zlé zaobchádzanie s Vami ako darcom /nadávky, týranie fyzické a psychické, odmietanie poskytovania obživy ak by ste napr. žili v spoločnej domácnosti a pod./.

Podľa ustálenej judikatúry právo darcu domáhať sa vrátenia daru nevzniká pri prostej nevďačnosti obdarovaného voči darcovi, ani pri menej významnom porušení dobrých mravov zo strany obdarovaného. Za hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným nemožno považovať napr. predaj darovanej veci cudzej osobe, alebo nenavštevovanie darcu pri príležitosti sviatkov a jeho životných jubileí (R 31/1999).  Rovnako tak, je ustálený aj názor súdov, že za právne relevantné považuje iba také správanie sa obdarovaného, ktoré sa objektívne prejavilo. Pritom nie je rozhodujúci subjektívny pocit a  úsudok darcu (R 61/1997).

Treba pitom posudzovať resp. brať do úvahy aj to, či správanie obdarovaného nie je len reakciou na správanie samotného darcu.

 

Ako sa v uvedenom prípade postupuje ? Oznámením obdarovanému, že odstupujete od darovacej zmluvy zo zákonných dôvodov a teda momentom doručenia tohto právneho úkonu zaniká právny vzťah z darovania a požiadať katastrálny odbor o záznam predmetnej listiny o odstúpení od zmluvy.

 


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň. Prosím Vás o radu. V roku 2007 mi matka darovala dom po svojej mame s tým, že tam má doživotné právo. Spravila to preto, lebo som sa sedem rokov starala o čiastočne imobilnú babku a chceli sme tým aj zabrániť nasťahovaniu môjho brata, ktorý je narkoman a opakovane bol vo väzení. Brat má dve dcéry, ktoré sú v detskom domove a moja matka by im chcela dať "svoju polovicu" domu, ktorú obýva. Ja s tým nesúhlasím, pretože dom sme spolu s priateľom zveľadili a momentálne robíme väčšiu prestavbu. Všetko na naše náklady. Matka tvrdí, že už sa radila s právničkou a vraj existuje možnosť ako ma doslova obrať o polovicu môjho domu. Existuje taká možnosť? Mám sa obávať? Prípadne ako sa môžem proti tomu brániť? Podotýkam, že neporušujem dobre mravy! Ďakujem.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 10.08.2018)

Dobrý deň, darca sa môže vrátenia darovanej veci domáhať iba na základe príslušného ustanovenia Občianskeho zákonníka. Darca nemôže svojvoľne svoje rozhodnutie zmeniť a žiadať od Vás vrátenie daru. Takýto postup by bol v rozpore s princípom právnej istoty. Ako ste správne vo svojej otázke identifikovali, darca sa môže podľa ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka domáhať vrátenia daru iba v tom prípade, ak sa obdarovaný (Vy) správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Podľa ustálenej rozhodovacej praxe súdov musí ísť o také porušenie, ktoré hrubo porušuje dobré mravy. Ak sa tak nesprávate a ani nebudete, Vašej mame nevznikne právo domáhať sa vrátenia daru (ak by aj podala žalobu, bola by zrejme neúspešná). Ďalšou možnosťou ako sa snažia darcovia o vrátenie daru je zneplatnenie darovacej zmluvy. Vzhľadom na to, že príslušný okresný úrad, katastrálny odbor zapísal Vaše vlastnícke právo k nehnuteľnosti, predpokladáme, že táto zmluva mala všetky zákonné náležitosti a je platná. Vychádzajúc z Vašej otázky a tam opísaných skutkových okolností nás nenapadá ako inak by sa mohla Vaša mama domáhať vrátenia "svojej" polovice.


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem Vás požiadať o radu ohľadne šance na úspešne domáhanie sa na súde žalobou o určenie neplatnosti darovacej zmluvy v súlade s Občianskym zákonom. Môj otec než zomrel mal mozgovú príhodu ťažko rozprával a nedokázal napísať slovo. Z druhého manželstva mal dcéru (bývali v spoločnej domácnosti), s ktorou sme sa striedali pri návšteve v nemocnici. I keď na rozdiel od mojej nevlastnej sestry, bývam o 30 km ďalej. Raz pri tejto návšteve mu dala podpísať darovací zmluvu na nehnuteľnosť. Pritom otec mi v čase, keď bol zdravý túto nehnuteľnosť sľúbil. Pričom už tejto nevlastnej sestre daroval pred rokmi dom, v ktorom bývali. Teraz som v pozícii vydedenca, i keď sme mali s otcom pekný vzťah.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 27.07.2018)

Dobrý deň, čo sa týka neplatnosti darovacej zmluvy, tak tú by ste mohli úspešne napadnúť v tom prípade, ak Váš otec v čase podpisu zmluvy trpel takou duševnou poruchou, ktorá by mohla mať za následok obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. To, že ťažko rozprával alebo nedokázal napísať slovo nemusí automaticky znamenať to, že nebol spôsobilý urobiť určitý právny úkon. Nakoľko išlo o darovanie nehnuteľnosti, jeho podpis musel byť na zmluve úradne overený. Ak notár úradne overil jeho podpis, zrejme pri overovaní nemal pochybnosť o tom, že je spôsobilý urobiť predmetný právny úkon. Úspešnosť týchto konaní závisí na tom, či dokážete preukázať, že Váš otec v čase robenia právneho úkonu trpel duševnou poruchou (je nutné mať o tom k dispozícii lekárske správy, na základe ktorých to bude vedieť súd posúdiť).


Trápi vás "Ako napadnúť darovaciu zmluvu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, pred 7 rokmi mi bol darovaný byt od otca. Je na mňa napísaný aj v katastri, darovanie prebehlo prostredníctvom darovacej zmluvy. Otec zomrel, čaká sa na dedičské konanie a objavil sa jeho druhý potomok, z prvého manželstva, ktorého som v živote nevidela ani nemal s otcom kontakt. Chcem sa spýtať, či je možné, aby napadol túto darovaciu zmluvu môjho otca a aká je možnosť jeho úspechu, mohol by žiadať napríklad vyplatenie? Zmluva bola podpísaná v plnom zdraví a bez nátlaku. Ďakujem.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 23.05.2018)

Dobrý deň. Ak bola darovacia zmluva medzi Vami a Vašim otcom uzavretá platne, nie je dôvod na to, aby bola zmluva takpovediac napadnutá. Ak na základe darovacej zmluvy prebehlo vkladové konanie a kataster vklad povolil, zmluva by mala byť v poriadku. Navyše sám uvádzate, že otec zmluvu uzatváral pri plnom zdraví a bez nátlaku. Vychádzajúc z uvedených skutočností nevidím dôvod na zneplatnenie zmluvy.

Pre úplnosť si ešte dovoľujem uviesť, že potomok, ktorý sa objavil v dedičskom konaní sa môže domáhať jedine tzv. kolácie, čo zjednodušene znamená započítanie daru na dedičstvo. Podľa druhej vety ustanovenia § 484 Občianskeho zákonníka totiž platí, že: "Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania."


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, je možné napadnúť darovaciu zmluvu, ak ju podpísala osoba, ktorá trpí demenciou? Ďakujem.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 18.04.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ darca v čase realizácie právneho úkonu trpel demenciou, takýto právny úkon by mohol byť neplatný v zmysle ustanovenia § 39 Občianskeho zákonníka. Pritom v prípade neplatnosti právneho úkonu (v tomto prípade darovacej zmluvy) by sa mohol domáhať určenia neplatnosti tohto právneho úkonu ten, kto má na takomto učení naliehavý právny záujem.

Pre úplnosť si dovoľujem citovať aj spomenuté ustanovenie § 39 Občianskeho zákonníka: "(1) Neplatný je právny úkon, pokiaľ ten, kto ho urobil, nemá spôsobilosť na právne úkony. (2) Takisto je neplatný právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou."


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja stará mama zomrela v roku 2010. Po jej smrti sme ostali 3 vnučky a 1 vnuk ako jej priami dediči, pretože deti zomreli. Po smrti som sa dozvedela, že moja babka v roku 2007 darovala vnučke a vnukovi dom, v ktorom bývala kde mala vecné bremeno. V roku 2009 ju dali do domu dôchodcov, napriek tomu, že mne vždy hovorila, že keď nebude vládať ide k vnučke bývať. Chcela by som sa opýtať, či sa dá po 7-mich rokoch napadnúť darovacia zmluva, pretože my dve sestry po starej maminom druhom synovi sme nededili nič. Zdá sa mi to nespravodlivé, Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 18.04.2018)

Dobrý deň, jedine vlastník nehnuteľnosti je oprávnený počas svojho života nakladať so svojimi vecami. Bolo rozhodnutím Vašej babky darovať túto nehnuteľnosť dotyčným osobám. To, že ju neskôr dali do domova dôchodcov napriek zriadenému vecnému bremeno, mohlo spôsobiť iba porušenie vecného bremena (treba však skúmať okolnosti, či to nebolo na základe dohody alebo želania Vašej babky), ale nie neplatnosť darovacej zmluvy. Darovaciu zmluvu by ste mohli napadnúť iba zo zákonných dôvodov (napr. že v čase vykonania úkonu nebola schopná robiť právne úkony v dôsledku duševnej poruchy). Ak však mala darovacia zmluva všetky zákonné náležitosti a všetci účastníci boli schopní urobiť predmetný právny úkon, bude prakticky nemožné napadnúť platnosť darovacej zmluvy (z dôvodu, že ste boli ukrátené nie je možné darovaciu zmluvu napadnúť). Ak však po babke prebehlo dedičské konanie, mal sa tento dar započítať na podiel obdarovaných. K tomu však môže prísť iba v prípade, ak by sa po babke dedilo (t.j. ak babka mala ešte aj iný majetok nie nepatrnej hodnoty, ktorý sa prejednával v rámci dedičského konania), nie v prípade, ak niektorému dedičovi bol vydaný nepatrný majetok (v takom prípade sa totiž dedičské konanie zastavuje a nedochádza k dedeniu v pravom slova zmysle).


Trápi vás "Ako napadnúť darovaciu zmluvu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý večer. Chcem sa opýtať, či je možné, aby sa vymahačska spoločnosť vyhrážala, že napadne darovaciu zmluvu. Darovala som dcére pred dvoma rokmi dom a teraz mám starosti ohľadom peňazí nestíhala som splácať. Chcem sa s nimi dohodnúť, ale ich suma za splátku má byť až 600 eur mesačne, toľko ani nezarobíde. Ďakujem.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 09.03.2018)

Dobrý deň, áno, zmluvu je možné napadnúť v lehote troch rokov. Keďže ste previedli nehnuteľnosť pred dvoma rokmi, veriteľ to môže napadnúť a žiadať, aby súd rozhodol, že voči nemu je zmluva neúčinná a teda neskôr žiadať uspokojiť pohľadávku z predaja tejto nehnuteľnosti.


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja stará mama zomrela v roku 2010. Po jej smrti sme ostali 4 vnučky ako jej priamy dediči, pretože jej dvaja synovia aj manžel zomreli. Na pohrebe mi jej bývalá nevesta oznámila, že dedičské konanie nebude, lebo stará mama darovala celý svoj majetok jednej vnučke - jej dcére. V dome, ktorý jej bol údajne darovaný žije so svojou sestrou a ich matkou- bývalou nevestou. Prosím o odpoveď, či sa dá po 7-mich rokoch napadnúť darovacia zmluva, pretože my dve sestry po starej maminom druhom synovi sme nededili nič. Zdá sa mi to nespravodlivé, ale je za tým oveľa viac okolností, pre ktoré si myslím, že sme boli o dedičstvo ukrátené. So st. mamou sme mali až do jej smrti dobre vzťahy, aj keď sme bývali so sestrou každá v inom meste. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 01.10.2017)

Dobrý deň, na to, aby ste to mohli napadnúť, by museli byť splnené podmienky, napríklad, že to uzatvárala pod tlakom alebo nebola spôsobilá na právne úkony alebo je zmluva neurčitá. Teda je nejaký dôvod na absolútnu neplatnosť zmluvy. 

Napríklad niekedy robia pri darovacej zmluve ľudia tú chybu, že tam uvedú, že to darujú s tým, že ich obdarovaný doopatruje. To môže spôsobiť neplatnosť zmluvy. Vtedy by sa to dalo napadnúť.


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj otec vo veku 79 rokov sa rozhodol z nezistených dôvodov darovať svoj zdedený podiel bytu po mojej matke a jeho manželke druhému bratovi. Sme traja my dvaja bratia sa cítime poškodení, pretože brat si podľa nášho názoru určite taký dar nezaslúži minimálne z dôvodu amorálneho spôsobu života aký vedie. Brat sa po rozvode s prvou partnerkou nasťahoval k otcovi už približne pred 3 rokmi a využíval nás spoločný byt bez akejkoľvek finančnej náhrady a preukázateľného príspevku na bývanie. Zásluhy na starostlivosti o otca však nemá podľa nášho názoru žiadne, práve naopak otec bol hospitalizovaný s diagnózou cirhózy pečene čiže je veľký predpoklad, že aj samotný právny úkon urobil pod nátlakom alebo pod vplyvom alkoholu. O darovacej zmluve sme sa dozvedeli len náhodou ani nás o tom neplánovali oboznámiť. Moja otázka znie je možné napadnúť darovaciu zmluvu alebo žiadať kompenzáciu za uvedené fakty resp. ma otec šancu dar vziať spať? Veríme, že je v našom štáte priestor pre spravodlivosť a, že naša zdanlivo neriešiteľná situácia ma nádej. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 25.08.2017)

Dobrý deň.

ďakujeme za položenie Vašej otázky a posielame Vám nasledovné stanovisko:

 

V súlade s ust. § 34 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka sa právnym úkonom rozumie prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú.

 

Darovacia zmluva, ktorou Váš otec previedol podiel na byte na Vášho brata je právny úkon, ktorým došlo k prevodu vlastníckeho práva z jednej osoby na druhú.

 

Ak má byť právny úkon platný, musí spĺňať všeobecné kritéria stanovené Občianskym zákonníkom.

 

Ust. § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka stanovuje, že právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný, pričom ide o absolútnu neplatnosť a na takýto právny úkon sa hľadí, akoby sa nikdy nevykonal.

 

Na dôvod absolútnej neplatnosti právneho úkonu pritom súd musí prihliadnuť z úradnej povinnosti.

 

Takisto je v súlade s ust. § 38 Občianskeho zákonníka absolútne neplatný právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou.

 

V prípade, ak Váš otec trpí duševnou poruchou akoukoľvek a tento právny úkon urobil v čase duševnej poruchy, je tento právny úkon neplatný absolútne, t.j. od počiatku.  V súdnom konaní však bude potrebné znaleckým dokazovaním preukázať, že v čase podpisu zmluvy Váš otec touto chorobou trpel a v jej dôsledku nebol schopný obsah tejto darovacej zmluvy posúdiť, prípadne ju podpísať.

 

Neplatný je v zmysle ust. § 39 Občianskeho zákonníka aj právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.

 

Odstúpenie od zmluvy

Ako sme uviedli vyššie, zmluva musí byť uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne.

 

Podľa ust. § 49 Občianskeho zákona má účastník, ktorý uzavrel zmluvu v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, právo od zmluvy odstúpiť. Podotýkame, že právo odstúpiť má len od zmluvy, ktorá je platná.

 

Ak Váš brat využil zlý zdravotný stav a napriaznivu životnú situáciu Vášho otca a uzavrel s ním darovaciu zmluvu, Váš otec má právo odstúpiť od zmluvy a Váš brat je povinný mu darovaný podiel na byte vrátiť.

 

Z Vašej otázky nám nie je známe, aký vzťah je momentálne medzi Vami a Vaším otcom, máme však za to, že ak bol Váš otec v podstate donútený uzavrieť darovaciu zmluvu, mali by ste spoločne s Vaším druhým bratom s Vaším otcom spolupracovať a poučiť ho o jeho možnostiach.

 

Je však dôvodné predpokladať, že Váš brat, na ktorého bol podiel bytu prevedený, poprie, že by bola zmluva uzavretá v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, a preto sa s najvyššou pravdepodobnosťou budete musieť aj v tomto prípade obrátiť na súd, ktorý nariadi vykonať znalecké dokazovanie a na základe jeho záverov určí, za akých podmienok bola zmluva uzavretá.

 

Naliehavý právny záujem

V súlade s ust. § 137 písm. c) zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) je z hľadiska procesného základným predpokladom úspešnosti žaloby o určenie skutočnosť, že žalobca má na požadovanom určení naliehavý právny záujem.

 

V zmysle uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 4 Cdo 56/2009 existenciu naliehavého právneho záujmu musí v konaní preukázať žalobca, pričom naliehavý právny záujem musí existovať (byť preukázaný) nielen v čase začatia konania, ale aj v čase, kedy bol rozsudok súdu vyhlásený.

 

Vo všeobecnosti platí, že naliehavý právny záujem je daný predovšetkým tam, kde by bez tohto určenia bolo právo žalobcu ohrozené alebo kde by bez tohto určenia sa stalo právne postavenie žalobcu neistým, pričom žaloba o určenie nie je spravidla opodstatnená tam, kde je možné žalovať na splnenie povinnosti.

 

Vrátenie daru

Čo sa týka inštitútu vrátenia daru, v súlade s ust. § 630 Občianskeho zákonníka sa darca (teda jedine Váš otec) môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

 

Ak by ste vedeli spoľahlivo preukázať (najmä výpoveďou Vášho otca), že po uzavretí darovacej zmluvy sa Váš brat k Vášmu otcovi hrubo chová, napr. mu nadáva, nepomáha mu,  je možné uvažovať aj nad touto alternatívou.

 

Dedičské konanie

V prípade, ak by Váš otec náhla umrel bez uskutočnenia riadneho právneho úkonu, môžete svoje práva uplatňovať aj v rámci dedičského konania. 

 

Ak nedôjde k usporiadaniu dedičstva dohodou, súd potvrdí nadobudnutie dedičstva tým, ktorým dedičské právo bolo preukázané, a to podľa ich dedičských podielov. V takom prípade je súd povinný pri dedení zo zákona započítať dedičovi do jeho podielu to, čo za života poručiteľa od neho bezodplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovanie.

 

Pri dohode dedičov o usporiadaní dedičstva je teda na dedičoch, či sa rozhodnú zohľadniť v dohode aj takéto neobvyklé darovanie. Naopak, ak nedôjde k dohode a dedičstvo usporiada súd, započítanie darov do dedičských podielov sa vykoná povinne. 

 

Do dedičského podielu sa však nezapočítavajú bežné dary, ale iba také, ktoré nemožno považovať za obvyklé. Darovanie nehnuteľnosti možno považovať za dar, ktorý nepatrí medzi bežné dary.

 

Na záver našej analýzy si Vám dovoľujeme odporučiť, aby ste sa s Vaším problémom obrátili na advokáta, ktorý si od Vás vyžiada ďalšie potrebné informácie, Vašu situáciu náležite posúdi a navrhne Vám najvhodnejší a najúčinnejší postup, ako sa domôcť Vašich práv.


Trápi vás "Ako napadnúť darovaciu zmluvu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa poradiť ako postupovať a predísť problémom po smrti matky. Po otcovej smrti matka svoju polovicu bytu darovala alebo predala sestre (to presne neviem). Matka si kúpila domček a po 3 rokoch ho darovala opäť sestre, s tým, že ma matka doživotné právo. Po podpísaní darovacej zmluvy sa jej asi dva roky neozývala. Teraz, keď matka zdedila vyššiu hodnotu peňazí sa sestra aj s priateľom chystá nasťahovať k matke a matka za zdedené peniaze prerábať dom. Je možné, že matka daruje všetko len jednému dieťaťu, aj keď matke pomáham ja s bratom?

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 13.08.2017)

Dobrý deň, napadnúť darovaciu zmluvu by ste mohli (ale až po smrti matky), ak by napríklad matka nevedela čo robí alebo by bola zmluva podpísaná pod nátlakom. To sú najčastejšie dôvody neplatnosti darovacej zmluvy. 
Ak matka rozumie svojmu konaniu a chce darovať svoj majetok len jednému dieťaťu, nič s tým neurobíte, je to jej slobodné rozhodnutie. 


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, babka darovala mame dom s vecným bremenom dochovať pochovať. Mama je s ňou na opatrovateľskom no už fyzicky ani psychicky nevládze a babkin stav sa zhoršuje. Je možnosť ju dať niekam kde by sa o ňu profesionálnejšie postarali (samozrejme by sme to platili my) bez toho, aby to po jej smrti vytiahli na súd súrodenci a žiadali zrušenie darovacej zmluvy? Ďakujem.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 25.07.2017)

Dobrý deň, ak budú chcieť súrodenci napádať darovaciu zmluvu po smrti Vašej babky, môžu tak spraviť bez ohľadu na to, či ste babku dali do určitého zariadenia alebo nie. Súrodenci by však nenapádali darovaciu zmluvu z toho dôvodu, že ste babku nedochovali doma, ale z toho dôvodu, že je neplatná napr. pre nespôsobilosť babky na právne úkony. Vrátenia daru by sa babka mohla domáhať až vtedy, ak by ste sa k nej správali takým spôsobom, že by to hrubo porušovalo dobré mravy. Napr. ak by ste ju do tohto zariadenia umiestnili a následne s ňou prerušili kontakt.


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, prajem, chcela by som vedieť poraďte mi. Muž pred 12 rokmi nadobudol rod.dom bolo to riešené darovacou zmluvou. Zmluva sa potom prepísala na polovicu na mňa a na manžela. No a teraz svokra žiada, aby som ju vyplatila, vlastne moju polovicu. Ten starý dom sa celkom zbúral a od základov sa staval nový. Keď napadne zmluvu je to možné, že ju musím vyplatiť. Dala mi ultimátum do týždňa ju mám vyplatiť ak nie ide to riešiť súdnou cestou. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 05.06.2017)

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ V zmysle ust. § 630  Obč. zákonníka platí, že "darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."  Tiež platí, že Váš manžel, ktorý na Vás previedol 1/2  jemu darovanej nehnuteľnosti, ktorú takto  nadobudol pred 12 rokmi,  môže s darovanou nehnuteľnosťou nakladať podľa svojho uváženia.

2./ Na Vami položenú otázku uvádzame, že darca /svokra/  sa môže svojich práv v zmysle ust. § 630 Obč. zákonníka domáhať len od obdarovaného, ktorým je Váš manžel a len z dôvodov uvedených v cit. ustanovení.


Trápi vás "Ako napadnúť darovaciu zmluvu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň. Potrebovala by som radu minulý rok 5. Mája mi zomrela maminka a prebehlo dedičke konanie podľa zákona. Ocino ešte žije a chvála bohu je čulý a zdravý. Na dedičskom to prebehlo tak, že polka z bytu je ocinova a maminkina časť sa dávala na desatinu na jedného sme štyria a ocino piaty. Po nebohom bratovi je syn, ja a dve sestry. Nakoľko nemajú o ocina záujem tak sa ocino rozhodol, že svoju časť a časť po maminke chce dať na mňa na najmladšiu dcéru za doopatrovanie. Chcem sa spýtať, čo by bolo narozumnejšie u notára spísať, či darovaciu zmluvu, alebo závet. Tak, aby to súrodenci nenapadli. Hlavný dôvod ocinovho rozhodnutia je, že sa absolútne o neho nezaujímajú a nechali ho na pospas aj prvé Vianoce a aj do dnes ich nič netrápi. Iba ja sa starám od začiatku a ja ho aj doopatrujem, lebo chcem a aj ocino to chce. Ďakujem z pozdravom

 

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 05.06.2017)

Dobrý deň, pokiaľ je otec čulý a zdravý, tak stačí spísať darovaciu zmluvu, ktorej súčasťou bude dohoda o tom, že otca doopatrujete. Dohodu Vám môže spísať advokát.

Pokiaľ bude dohoda spísaná advokátom, znížite si tak šance na to, aby bola napadnutá neskôr súdnou cestou zo strany súrodencov.


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Prosím o právnu radu. Sú dvaja bratia Tibor a Zdenko. Zdenko podľahol zákernej chorobe v roku 2009. Zdenko má jedného dediča syna Zoltána. Tibor má troch synov. V roku 2011 zomrela stará matka Zoltánovi po otcovi. Vtedy podpísali aj s Tiborom na dedičskom konaní, že sa zrieknu dedičstva zo strany starej mamy v prospech starého otca s tým, že keď starý otec pominie budú sa deliť podľa zákona. Starý otec zomrel 12. 2 2017. Doteraz sme nič nevedeli čo sa dialo, až teraz včera som poslala syna za Tiborom /strýkom/, že ešte doteraz sme neobdržali žiadne oznámenie ani zo strany notártstva ani priamo od neho, že ako to bude s dedičstvom. Nakoniec sa vyskytlo, že môj nebohý svokor ešte v roku 2013 prepísal nehnuteľnosť na Tibora. Dnes sme Tibora navštívili aj s mojim synom Zoltánom a pýtala som od neho darovaciu listinu. Prečítala som ale sa tam nenachádza žiadna klauzula o vydedení druhého nebohého syna Zdenka ani vnuka Zoltána. Začala som študovať občianske právo a tam som sa dočítala " Darovaním nehnuteľnosti nemožno ostatných potomkov vydediť. Vydediť možno len na základe dôvodov, ktoré pripúšťa Občiansky zákonník". A ako tam čítam tam sú 4 body na právo vydedenia, ktoré u nás nepripadajú ani do úvahy, nakoľko máme usporiadaný život, nie sme trestaní, zaujímali sme sa stále o stave starého otca a mali sme dobre rodinné stavy. Prosím odpovedzte nám.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 23.04.2017)

Dobrý deň, v tomto prípade nejde o vydedenie v právnom slova zmysle, aj ked sa to možno javí ako vydedenie. 

Vlastník nehnuteľnosti sa môže rozhodnúť, že majetok prevedie na tretiu osobu a tak akoby pripraví dedičov o ich potenciálny nárok na majetok. 

Nárok na dedičstvo vznikne vždy až keď poručiteľ zomrel a vlasnil majetok v čase smrti.

Takže ak nevlastnil nic, potom nevzniká nárok na nič.

Napadnúť darovaciu zmluvu však môžete ale iba z dôvodov, pre ktoré by bola neplatná, napríklad, ak bola uzavretá pod nátlakom, bola neurčitá, poručiteľ  nebol spôsobilý na právne úkony .. teda uzavretá v rozpore so zákonom.


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, pred 3 rokmi mi otec daroval rodinný dom, s vecným bremenom dožitia. Viedol ho k tomu fakt, že moja sestra mala exekúcie, za otcom chodili rôzni "vymáhači", ale aj to, že sme s manželom do rekonštrukcie toho domu investovali 10000 eur. Na jeseň otec vážne ochorel, ostal na lôžku a ja s manželom sme mu poskytovali starostlivosť. Sestra ho navštívila za 4 mesiace 2 krát, nepomáhala vybavovať ani pohreb, vôbec nejavila záujem. Ma právo napadnúť pri dedičskom konaní túto zmluvu, príp. dať to na súd? Musím poznamenať, že zatiaľ nevie o tomto dare, nakoľko bol otec kardiak a nechcela som ho vystavovať stresu. Ešte som nebola ani u notára nahlásiť pozostalosť a sestrin priateľ už pýta majetky a zastrašuje ma.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 21.04.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ bola darovacia zmluva uzavretá platne, nevidím dôvod, prečo by mala Vaša sestra zmluvu spochybniť. Nie je však vylúčené, že sa o to pokúsi, avšak dôkazné bremeno ohľadom preukázania dôvodov prípadnej neplatnosti darovacej zmluvy by zaťažovalo ju.
V tomto smere je potrebné uvedomiť si aj to, že Váš otec ako vlastník nehnuteľnosti, mal právo voľne ňou nakladať, tzn., že ju mohol aj scudziť.


Trápi vás "Ako napadnúť darovaciu zmluvu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň. Prosím o právnu radu, či sa dá napadnúť drovacia zmluva, ktorú spravila moja mama a to darovala dom na druhového syna. Mama bola vážne chorá, nemohla chodiť a bola na kyslíku a brala veľa liekov, pre ktoré nebola schopná robiť právne úkony. Jej druh robil už dlhsiu dobu na nu natlaky, aby prepísala svoj dom na jeho rodinu a stále sa jej vyhrážal a taktiež ju fyzicky napádal a bol na ňu vyvýjaný tlak. Druh využil situáciu, keď sme boli s bratom nejakú dobu pracovné v zahraničí a vzal našu chorú mamu na vozíku aj s kyslikom v nose k notárovi a tam ju donútil darovať dom na jeho syna, pretože on sám mal nejaké exekúcie tak, aby mu ten dom nevzali. Spravili sme chybu, že sme s bratom ešte za života mamky nepodali na ňho trestné oznámenie. Nikto to nevedel a dozvedeli sme sa to až po smrti matky, pretože dedičske konanie sa vôbec nekonalo, lebo už nebolo čo dediť a nesmela to ani nikomu povedať, lebo sa jej vyhrážal. S mamou sme mali dobre vzťahy, otec už nám zomrel, mala dvoch synov a šesť vnúčat, tak viete, že mala dedičov. A ako toto všetko teraz súdom dokazovať, ako s ňou druh zaobchádzal, a že toto rozhodnutie urobila po tlakom a vyhrážkami. Druh bol nezamestnaný a nepriniesol nič do spoločnej domácnosti. Zil z jej dôchodku, proste prizivoval sa na nej po celú dobu, čo s ňou žil. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 21.03.2017)

Dobrý deň, dôvody neplatnosti právneho úkonu, a teda aj darovacej zmluvy, upravuje Občiansky zákonník napr. v ustanovení § 37 alebo § 38. V zmysle tohto ustanovenia, právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný. Je preto vylúčená platnosť zmluvy, ak ju účastník uzavrel pod hrozbou vyhrážok alebo iným nátlakom. Taktiež platí, že neplatný je právny úkon, pokiaľ ten, kto ho urobil, nemá spôsobilosť na právne úkony. Takisto je neplatný právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou. Vzhľadom na smrť Vašej matky, môže byť preukazovanie týchto skutočností v prípadnom konaní o neplatnosť darovacej zmluvy značne problematické. Nie je však vylúčené, že tieto rozhodujúce skutkové okolnosti bude možné preukázať svedeckými výpoveďami iných osôb, prípadne zdravotnou dokumentáciou Vašej matky a znaleckým dokazovaním.


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, Rodičia potom čo sa otec zadĺžil, darovacou zmluvou darovali dom mne a sestre. Sestra potrebovala peniaze na kúpu vlastného bytu, a preto som jej časť odkúpil, mám aj kúpnu zmluvu. Na dom je ťarcha kvôli hypotéke (vyplatenie sestry). Mamin zdravotný stav sa zhoršil, staral som sa o ňu, ale začína byť zlá a nebezpečná pre môjho syna. Môžem jej zrušiť trvalý pobyt? Nebude to dôvod na podanie zrušenia darovacej zmluvy, resp. vrátenie daru (nemajú tu vecné bremeno). Mama vlastní ešte 1/3 domu po rodičoch, kde žije jej sestra. Ďakujem.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 20.03.2017)

Dobrý deň. Z administratívnoprávneho hľadiska môžete ako výlučný vlastník zrušiť Vašej matke trvalý pobyt v predmetnom dome.
Na to, aby sa Vaša matka mohla úspešne domáhať vrátenia daru, musela by byť splnená zákonná podmienka v zmysle ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka, a síce museli by ste sa k nej, príp. k čelnom jej rodiny správať tak, že tým hrubo porušujete dobré mravy. Pritom bez ďalšieho nepovažujem zrušenie trvalého pobytu za hrubé porušenie dobrých mravov.
 


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Matka pred 20. Rokmi darovala dom synovi s doživotným bývaním, ten stále pije, vyháňa ju z domu, obmedzuje ju v pohybe po dome, mrzko jej nadáva, tak by chcela dom naspäť. Ako mám postupovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 28.02.2017)

Dobrý deň,

podľa § 630 Občianskeho zákonníka sa darca môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Ak teda syn svojím správaním hrubo porušuje dobré mravy (napr. ju ako uvádzate vyháňa z domu, vulgárne jej nadáva, a uvedené správanie v rozpore s hrubými mravmi je vysokej intenzity a trvalého charakteru), budú splnené podmienky na to, aby sa domáhala vrátenia daru.

V prípade, ak by syn dobrovoľne nechcel dar vrátiť, bude potrebné, aby sa matka vrátenia daru domáhala súdnou cestou - podaním žaloby o určenie vlastníckeho práva (žalobou o vrátenie daru).


Trápi vás "Ako napadnúť darovaciu zmluvu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Pekný deň. Ďakujem za odpoveď. Chcel som dodať ešte doplňujúcu ot. No nedala sa mi odoslať. Išlo o darovanie domu a jedna z dcér stále tvrdila, že je zmluva zla, a že boli kladené podmienky Konkrétne vyplatenie. Žiadna takáto dohoda nebola. Není nikde uvádzaná. Dom kataster povolil takže máme list vlastníctva. Sestra ale stále muti vodu vraj jej mama povedala, že musíme dať voľáke peniaze lebo dom neprepise. Vraj to ma aj nahraté, Rodina sa kôli tomuto rozhádala. Od rodičov máme ešte čestné prehlásenie, že dom je darovaný Bezodplatne, a že sestra nemá pravdu. Môže dať sestra zmluvu na súd resp.môže nás nejako napadnúť, zrušiť zmluvu. Ďakujem.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 20.02.2017)

Dobrý deň,

ak predmetom dohody (uzavretej v darovecj zmluve) nebola povinnosť za darovenie nehnuteľností poskytnúť určité protiplnenie, zmluva je platná a účinná.

Súčasne vzhľadom na Vami uvedené skutočnosti podľa nášho právneho názoru nemôže Vaša sestra podať ani len žalobu, pretože nie je na podanie takejto žaloby aktívne vecne legitimovaná. Oprávnení na podanie takejto žaloby by boli napr. Vaši rodičia ako darcovia a pod. Prípadná žaloba by teda mala byť zamietnutá už len z tohto dôvodu.

Naviac, z Vami popísaného skutkového stavu vyplýva, že ste žiadne protiplnenie neposkytli (a práve preto sa snaží zmluvu Vaša sestra napadnúť). Ak ste však žiadne plnenie neposkytli (pretože ani nebolo dojednané), ide o darovanie bez protiplnenia, ktoré je platné. Paradoxne by teda Vaša sestra svojím konaním - podaním žaloby z uvedeného dôvodu len potvrdila, že darovanie bolo bezodplatné (pretože nikto žiadne protiplnenie nedostal).


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku ohľadom darovania majetku. Rodinný známy chce môjmu plnoletému synovi, ku ktorému ma blízky vzťah, darovať svoj majetok. Momentálne je v nemocnici, bez platných dokladov, je tam predpoklad, že bude umiestnený v Domove dôchodcov. Je sám, nemá žiadnu rodinu, nežijú rodičia, súrodencov nemal, ani manželku, ani potomkov, ma len sesternice a bratrancov. V prípade darovania je možné z ich strany túto darovaciu zmluvu napadnúť? Že mohol majetok darovať niekomu z nich? Resp. do akej doby je ju možné napadnúť z dôvodu, že zmluva bola podpísaná v tiesni, za nevýhodných podmienok, pod nátlakom, alebo z dôvodu nespôsobilosti na právne úkony, v nemocnici. Je vhodnejšia darovacia zmluva alebo závet? Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 16.02.2017)

Dobrý deň. Počas života Darcu (Vášho príbuzného) zo strany bratrancov a sesterníc nie je možné napadnúť darovaciu zmluvu ako neplatný právny úkon. Tento právny úkon môžu napadnúť len v dedičskom konaní ako aj závet. Museli by ale preukázať, že Váš vzdialený príbuzný bol v tiesni, pod nátlakom atď. Nestačí k tomu pobyt v nemocnici. Taktiež spôsobilosť na právne úkony by mu musela byť obmedzená súdom. Pokiaľ nemá súdom obmedzenú spôsobilosť na právne úkony môže urobiť počas života úkon aký chce. Podpis darcu na darovacej zmluve musí byť ale overený. Netačí zmluvu len podpísať. Pokiaľ sa obávate, že by zmluva mohla byť v dedičskom konaní napadnutá, odporúčam kúpnu zmluvu. 


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať na možnosť a prípadne postup ako napadnúť respektíve zrušiť darovaciu zmluvu. Prepísal som pred nedávnom polovicu bytu na manželku, kt. mi po mesiaci oznámila rozvod. Je možné v tejto situácii ešte niečo podniknúť. Ďakujem.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 13.02.2017)

Dobrý deň, žiadať vrátiť dar od manželky môžete iba v prípade, ak sa k Vám alebo k vašim blízkym manželka správa v hrubom rozpore s dobrými mravmi. Nie je možné len tak kedykoľvek a za akýchkoľvek okolností žiadať vrátiť dar.


Trápi vás "Ako napadnúť darovaciu zmluvu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, prajem, chcela by som sa spýtať: pred asi 15 rokmi sme dostali ako dar od mojich svokrovcov rodinný dom s manželom, každému z nás z neho patrí polovica. Sme zapísaní aj v katastri ako vlastníci nehnuteľnosti, bez vecného bremena dochovať svokrovcov (majú vlastný byt). Počas 15 rokov sme si dom prerobili, investovali don nemalé peniaze. Znepokojila ma však informácia od známeho, že je možné po smrti darcov, že súrodenci manžela môžu napadnúť zmluvu a žiadať vyplatenie nejakého podielu z domu. Prosím Vás, je to naozaj možné? So svokrovcami si vychádzame dobre, aj so švagrovcami, ale to je teraz :-). Čo bude po smrti ich rodičov nikto nevie. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 13.02.2017)

Dobrý deň, dedičia po smrti svojich predkov majú možnosť podať žalobu na neplatnosť darovacej zmluvy, avšak musia byť na to splnené zákonné podmienky. Nie je možné len tak z akéhokoľvek dôvodu žiadať zrušiť darovaciu zmluvu. Najčastejšími prípadmi zrušenia darovacej zmluvy sú prípady, ak bola zmluva uzatvorená pod nátlakom, alebo osoba bola nespôsobila na právne úkony, vtedy súd môže zrušiť darovaciu zmluvu.


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja mama ešte žije a v r. 2012 darovala svoj podiel 1/2 z rodinného domu manželke môjho brata, ktorá získala aj od môjho otca 1/2 domu po jeho smrti. Otec dobrovoľne prepísal ešte za živa svoju časť domu na nevestu. S mojou mamou mala nevesta spísané len na papieri, čo všetko majú nevesta s bratom spĺňať. Už v r. 2015 boli nezhody mojej mamy voči neveste a mama spísala späťvzatie daru, nakoľko nevesta nespĺňala podmienky. Právnik jej spísal list na späťvzatie daru a rozpísal príčiny. Mama odoslala list neveste, ktorá jej spätne odpísala, že to čo mama píše v liste späťvzatie daru sú nezmysly. Ako by mala ďalej postupovať mama, nakoľko sa nechce ťahať po súdoch lebo jej vek je 79rokov. Poraďte, čo by sa s tým dalo robiť, aby to bolo vysporiadané ešte kým mama žije, poprípade, ak by mama už nežila, či aj dcéra, alebo druhý syn mohli to nejako dostať späť 1/2 rodinného domu po máme. Ďakujem.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 08.02.2017)

Dobrý deň,

podľa § 630 Občianskeho zákonníka Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. 

Ak sa teda manželka Vášho brata správala k Vašej matke spôsobom, ktorým hrubo porušuje dobré mravy, existuje dôvod na vrátenie daru. Ak ste zastúpený advokátom, odporúčam Vám konzultovať prípad priamo s ním. 


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

V roku 2015 mi dedo daroval 1/4 podiel po svojich rodičoch (moji prarodičia) a neskôr som získal ďalšie 2/4 od ďalších žijúcich vlastníkov tiež darovacou zmluvou. Darovacia zmluva bola spísaná notárskou zápisnicou priamo u notára a dedo v tom čase bol spôsobilý na právne úkony a urobil to v slobodnej vôli. Už, keď som ho v tejto veci oslovil, že 30 rokov to takto po prarodičoch stojí, a že je posledná šanca to ešte vysporiadať kým sú dedičia žijúci a nededí sa na ďalších 20 ľudí, čo by stalo na poplatkoch toľko, že by to už nebol ochotný zaplatiť nik, tak súhlasil. Povedal som mu tiež, že nemám na vyplácanie podielov. Za každým som šiel s tým, že viem len zaplatiť všetky právne a notárske úkony, čo ma už stalo nemalo peňazí, nakoľko posledná 1/4 sa rieši cezhraničné nakoľko vlastník v CZ už nežije a neprebehlo ani dedičské konanie na SVK a musel som zaplatiť ďalšie poplatky za posudky, návrh na súd, právne zastúpenie a pod.. Po roku sa dedo ozval, že z danej nehnuteľnosti chce, aby som ho vyplatil podľa znaleckého posudku, a že som mu sľúbil peniaze, čo nie je pravda. Zistil som, že jeho deti (moje tety a ujovia) o jeho kroku nevedeli a ani nikomu to nechcel vravieť, až sa to dozvedeli sami a utvrdili si to, keď ma videli na pozemku a zrejme na neho tlačia, že, ako to mohol darovať vnukovi a nech pýta odomňa peniaze. Chcem sa preto opýtať, či môže darovaciu zmluvu nejako napadnúť. Pár krát mi už volal a raz už jeho slova zneli aj ako vyhrážky, že to nenechá tak. Popravde bol som v šoku z jeho vyjadrení, nakoľko obracia celú situáciu opačne a obvinuje ma, že sme sa dohodli, že mu peniaze nejaké dám. Ak by som už vtedy na vyplácanie podiel peniaze mal, tak si kúpim pozemok kdekoľvek a neriešil by som to takto zložito. Vďaka.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 08.02.2017)

Dobrý deň, pokiaľ Vám starý otec daroval pozemky, nemôže žiadať za ne peniaze. Pozor však na vrátenie daru. Starý otec by mal právo od Vás žiadať vrátenie daru, ak by ste sa k nemu alebo jeho blízkym správali v hrubom rozpore s dobrými mravmi. Preto sa vyvarujte akýmkoľvek negatívnym situácia v  súvislosti so starým otcom a jeho blízkymi.


Trápi vás "Ako napadnúť darovaciu zmluvu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či môže babka napadnúť darovaciu zmluvu. Skoro pred 4-mi rokmi darovala môjmu manželovi svoju časť domu (polovicu) babka, 1/4 mu darovala mama, čiže 3/4 domu vlastní môj manžel a 1/4 domu ešte patrí deťom po babkinom synovi, ktorý zomrel. Zmluvu podpisovala pri plnom vedomí, ale teraz sa nám vyhráža, že zmluvu zruší, ale nemá na to dôvod, pretože sa k nej správame normálne. Zmluvu dokonca podpisovala s tým, že doživotné právo bývania ma vedľa v dome u svojej dcéry. Možno zmluvu napadnúť, len preto, že ona s nami nechce bývať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 01.01.2017)

Dobrý deň, darca môže požadovať vrátenie daru iba zo zákonného dôvodu uvedeného v ustanovení § 630 Občianskeho zákonníka. Ak sa správate k nej "normálne" a nie spôsobom, ktorým by ste hrubo porušovali dobré mravy, mám za to, že nie sú splnené podmienky na vrátenie daru. Vecné bremeno doživotného užívania a bývania v nehnuteľnosti je právom oprávnenej osoby a nie jej povinnosťou. Ak sa oprávnená osoba rozhodne, že napriek zriadenému vecnému bremenu nebude v nehnuteľnosti bývať, je to jej právo. Iná by bola situácia, keby ste jej zakazovali alebo zabraňovali v užívaní nehnuteľnosti. Ak však neužíva nehnuteľnosť dobrovoľne, nie je možné pripisovať Vám na ťarchu.


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň prajem, JUDr. Ficek, prosím Vás o zaujatie Vášho stanoviska: Prosím Vás, v darovacej zmluve sa nedopatrením uviedol záväzok obdarovanej v znení: obdarovaná preberá na seba zmluvný záväzok dochovať a pochovať na svoje náklady darcu. Podľa judikatúry, ide o neplatnú darovaciu zmluvu, ktorú však Správa katastra odvkladovala a vlastnícke právo v prospech obdarovanej zapísala na LV. Mám zato, že pokiaľ obdarovaná vráti darovacou zmluvou dar darcovi, aj keď nenadobudla vlastnícke právo, darca bude môcť novou darovacou zmluvou predmet daru opätovne darovať obdarovanej, keďže naďalej je vlastníkom nehnuteľnosti. Za odpoveď vopred ďakujem. JUDr. V. - exadvokát

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 28.12.2016)

Dobrý deň, áno, pokiaľ by daroval nehnuteľnosť opäť tej istej osobe, bolo by to v poriadku. Pozor na to, že vlastnícke právo prechádza vkladom. 


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, brat umiestnil mamu do domova, pretože trpela stareckou demenciou. Mama robila hrozné veci. Teraz sa sa brat tvári, že mama je úplne v poriadku. Dal jej podpísať plnú moc a manipuluje ňou. Keď sa na to opýtam mamy, tak mi povie, že on si to zaslúži. (Celý život sa o rodičov nestaral). Čo môžem urobiť? V hre je RD a úspory. 1/2 patrí máme 1/4 mne a 1/4 bratovi. Brat vystupuje ako väčšinový vlastník na základe plnej moci. Sme dvaja súrodenci. Ďakujem.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 02.11.2016)

Dobrý deň, pokiaľ mama nie je spôsobila na právne úkony a urobí v tomto čase rozhodnutia, na ktoré nie je spôsobilá, potom máte právo tieto úkony napadnúť, avšak až po jej smrti. V súčasnosti nemáte právne možnosti na to, aby ste napadli darovaciu zmluvu súdnou cestou. Môžete však iniciovať súdne konanie o pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.


Trápi vás "Ako napadnúť darovaciu zmluvu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý večer. Sme tri sestry. Rodičia darovali dvojizbový byt synovi najmladšej sestry s tým, že tam majú doživotné bývanie. Medzitým však otec zomrel. Synovec si byt prerobil a moja matka odišla bývať k jeho matke, mojej najmladšej sestre. Ta sa však k nej chová zle a stále ju tyranizuje. Chcela som sa spýtať, ako by som mala postupovať, aby som pomohla matke z jej situácie. Ja by som si ju rada zobrala, ale do 2izbového bytu, v ktorom ešte opatrujem 2ročného vnuka sa to nedá. Ďakujem.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 02.11.2016)

Dobrý deň, matka má možnosť nasťahovať sa späť do nehnuteľnosti, kde má zriadené vecné bremeno. Pokiaľ bola darovacia zmluva nesprávne formulovaná, je možné ju napadnúť a žiadať tak vrátiť vlastnícke právo späť.


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Neviem si vysvetliť naliehavý právny záujem? V prípade podania žiadosti na súd ste ochotný ma aj zastupovať?

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 02.11.2016)

Dobrý deň, naliehavý právny záujem je daný najmä vtedy, ak sa zmení situácia rozhodnutím súdu priamo pre žalobcu. To znamená, že ak napadnete darovaciu zmluvu, rozhodnutím súdu sa pre Vás zmení situácia na katastri, stane sa vlastníkom žalobca.


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobry den, stari rodicia mi darovali ich dom, v ktorom maju dozivotne pravo. V dome spolocne byvame, o oboch sa staram. Okrem mojej matky maju este jedneho syna, obaja s tymto darovanim suhlasili. Moj stryko teraz prehovoril rodicov, aby mu prepisali polovicu domu. V liste vlastnictva ja uz dom napisany na mna, avsak stari rodicia tu figuruju ako dozivotne bremeno, mozu na zaklade toho prepisat tu polovicu domu bez akehokolvek mojho suhlasu? Za skoru odpoved vopred dakujem

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 02.11.2016)

Dobrý deň, s nehnuteľnosťou môže disponovať iba jeho vlastník (osoba zapísaná v katastri nehnuteľnosti ako vlastník). To, že majú Vaši rodičia zriadené právo doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti neznamená, že by mali akékoľvek vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Právo doživotného užívania nehnuteľnosti ich nesplnomocňuje na to, aby akýmkoľvek spôsobom disponovali s nehnuteľnosťou. V súčasnosti ste jediná osoba, ktorá môže predať alebo darovať, či už celú nehnuteľnosť alebo jej časť. 


Trápi vás "Ako napadnúť darovaciu zmluvu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

ďakujem veľmi pekne, ešte by som Vám popísal situáciu, ku ktorej došlo. V utorok nám babka vykrikovala, že príde dcéra, ktorej dá kľúče od našeho domu, aby po jej smrti podpálila náš dom, osočovala nás a nadávala. Poobede došla jej dcéra, ktorú som pustil do predsiene a vysvetlil som jej, že si neželám jej prítomnosť, nakoľko sú vzťahy nahrotené a nepustil som ju do ďalšej časti domu. Oni spolu s babkou zavolali políciu. Polícii som vysvetlil dôvody prečo som tetu do domu nevpustil, oni jej povedali, že s tým oni nič nezmôžu a odišli preč a odišla preč aj jej dcéra. Ešte za prítomnosti policajtov sa nám vyhrážali, že prídeme o strechu nad hlavou, že napadnú darovaciu zmluvu. Do domu sme investovali kopu peňazí, zrekonštruovali sme celý dom, od základov a tá situácia nás veľmi trápi. Teta má problémy s alkoholom, je to psychiatrický pacient, ktorý sa do roka dva až tri krát lieči na psychiatrickej hospitalizácii v nemocnici. Je rozvedená a nepracuje nikde. Tým chcem povedať, že nemá za úlohu nič iné iba narušovať naše rodinné vzťahy. Babka za posledných 20 rokov, neprispievala ani eurom na spoločné výdavky ako energie, voda a ani na žiadne opravy, ktoré sa v dome vykonávali. Ešte raz Vám ďakujem za radu, a v prípade ak by postúpili vec na súd možem Vás kontaktovať o moje zastupovanie?

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 22.10.2016)

Dobry den, policajti nic nezmozu, jej dceru nemusite pustit ani len do predsiene. Dolezite je, aby ste sa ziadnym sposobom nespravali voci babke v hrubom rozpore s dobrymi mravmi. Potom sa nemusite nicoho obavat. To, ze k Vam ona zle sprava nie je dovodom na vratenie daru.


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj problém je rozšírnejší. Mojím rodičom bol darovacou zmluvou darovaný dom pred cca.20 rokmi. Dom bol v dezolátnom stave, požičkami postupom času sme dom opravili a dali do štandardného stavu. Rodičia mi tento dom darovali darovacou zmluvou pred 5 rokmi. Ešte rodičia dostali do vecného bremena babku na dochovanie života v dome, takže to bremeno sa prenieslo aj mne. Babka nám neustále sťažuje život svojou dcérou, ktorá ku nám chodí a robí intrigy a znepríjemňuje život psychicky nás týra. To trvá už 20 rokov. Babka plnohodnotne užíva dom a neprispieva zo svojho vdovského dôchodku ani euro. Dom bol na babku a dedka, čiže vlastníctvo mali spolu. Môže teraz babka po 20. tich rokoch napadnúť darovaciu zmluvu, aj keď dedko už zomrel? Ako by som mal ja postupovať? Ďakujem za pomoc

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 21.10.2016)

Dobrý deň, domáhať sa vrátenia daru možno za podmienok upravených v § 630 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia, darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Vaša babka sa tak nemôže voči Vám domáhať vrátenia daru, nakoľko s Vami nie je v právnom vzťahu, ktorý bol založený darovacou zmluvou. Taktiež nie je naplnená ani skutková podstata hrubého porušenia dobrých mravov, ktorého správania by ste sa mali dopustiť Vy resp. Vaši rodičia. Pokiaľ si ako vlastník domu neželáte prítomnosť svoje tety, nemusíte jej návštevy trpieť a požiadajte ju, aby nehnuteľnosť opustila.


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

V roku 2001 moja babka zomrela a podľa LV zanechala darovaciu zmluvu na vnučku svojej sestry, kde je uvedený dátum overenia podpisu rok 2003. Za života mi tvrdila, že nikdy nikomu nič nepodpísala a i napriek tomu sa darovacia zmluva objavila na danom LV. Obdarovanej rodina dlhé desaťročia tlačila na obdarovaní sestrinej vnučky, avšak už niekoľko rokov pred smrťou babka trpela stareckou slepotou, tak neviem odkiaľ získali jej podpis. Dá sa len predpokladať, že daný podpis je falošný. Disponujem originálnymi podpismi na iných darovacích zmluvách, ešte kým babka videla. Dá sa ešte po 13-tich rokoch podať návrh na jej zrušenie na súde? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 29.09.2016)

Dobrý deň, vo svojom príspevku uvádzate, že Vaša babka zomrela v roku 2001. Je preto vylúčené, aby bol v roku 2003 úradne osvedčený jej podpis na zmluve. Ak aj napriek tomu došlo k vkladu vlastníckeho práva na základe predmetnej zmluvy, domáhajte sa na súde vyhlásenia jej neplatnosti. Falšovanie podpisu na zmluve o prevode nehnuteľností spôsobuje jej absolutnú neplatnosť, ktorej vyslovenia sa možno domáhať vždy. Voči konaniu osôb, ktoré falšovali túto listinu, je možne vyvodiť aj trestnoprávnu zodpovednosť. Preto Vám taktiež navrhujem zvážiť podanie trestného oznámenia. 


Trápi vás "Ako napadnúť darovaciu zmluvu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobry den, stari rodicia mi darovali ich dom, v ktorom maju dozivotne pravo. V dome spolocne byvame, o oboch sa staram. Okrem mojej matky maju este jedneho syna, obaja s tymto darovanim suhlasili. Teraz sa vsak ich syn dozaduje vyplatenia urcitej sumy. Ma narok nejakym sposobom pravne ziadat peniaze? Tiez sa chcem spytat, ci bude tento dom po smrti starych rodicov zahrnuty do dedicskeho konania, ci im teda budem musiet po smrti vyplatit urcity podiel ako dedicom. Dom je prepisany aj v katastri na moje meno. Za skoru odpoved vopred dakujem

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 21.09.2016)

Dobrý deň, v prípade, že ste sa v darovacej zmluve (alebo v inej dohode s ním) nezaviazali vyplatiť určitý podiel Vášmu strýkovi, nemá právo žiadať od Vás žiadnou zákonnou cestou vyplatenie sumy. Vzhľadom na to, že nehnuteľnosť je už vo Vašom vlastníctve, nebude po ich smrti tvoriť dedičstvo, a to ani v prípade, že tam majú právo dožitia (toto zaniká ich smrťou). Dedičstvom bude iba ich ostatný majetok (napr. úspory, hnuteľné veci, iné nehnuteľnosti...). 


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň chcem sa opýtať manželka mi darovala polovicu bytu po mesiaci zomrela,chcel by som vedieť či môžu jej dve dcéry napadnúť darovacia zmluvu.dakujem

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 15.09.2016)

Dobrý deň, ak bol byt mimo BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov), potom Vám manželka mohla darovať nehnuteľnosť. Ak bola zmluva platne uzatvorená, nebola podpísaná pod nátlakom prípadne ak manželka bola spôsobilá na právne úkony, potom jej dve dcéry by na súde s napadnutou darovacou zmluvou neuspeli.


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, Moja mama darovala sestre stavebný pozemok asi v roku 2010 s tým, že ja dostanem dom, v ktorom bývame a postarám sa o oboch rodičov. Avšak rodičia sa rozviedli a mame pomohla babka s odkúpením polovice od otca takže je celý matkin ale odvtedy sa už rozhodla, že dom bude iba na polovicu a ak ho chcem, musím sestru vyplatiť. Zdá sa mi to nespravodlivé nakoľko sestra už dostala pozemok na ktorom postavila dom. Dá sa s tým niečo urobiť, že by napríklad sestra zaplatila aspoň polovicu za pozemok? Tento pozemok bol totiž dedičstvom mojej mamy takže bol iba jej.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 15.09.2016)

Dobrý deň, to, či sa mama rozhodne darovať Vám dom alebo polovicu domu je jej slobodné rozhodnutie. Do toho ju nútiť nemôžete a nie je ani povinná to urobiť. Keďže ste zmluvu v roku 2010 o tom, že Vám daruje dom neurobili písomne, potom by ste na súde ťažko preukazovali, že ste sa tak dohodli a navyše takáto ústna zmluva je neplatná.

Sestra nie je povinná zaplatiť polovicu za pozemok, pretože ho dostala darom. Bohužiaľ ťaháte za kratší koniec.


Trápi vás "Ako napadnúť darovaciu zmluvu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň. Moji rodičia sa rozviedli a majetok majú vysporiadaný. Otec sa druhýkrát oženil a teraz som sa dozvedela, že polovicu svojho majetku daroval svojej žene, spoločné deti nemajú. Chcem sa opýtať, či sa to nejak dá napadnúť. A ak nie či jej čiastku, ktorú dostala darom po nej zdedia jej deti, ktoré má z predošlého manželstva.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 13.08.2016)

Dobrý deň,

Váš otec, ako vlastník vecí s nimi môže disponovať podľa svojho vlastného uváženia. Ak sa rozhodne previesť ich vlastníctvo na inú osobu, je potrebné toto rozhodnutie rešpektovať. Pokiaľ ide o to, či budú predmetné veci dediť jej deti, odpoveď znie, že budú, nakoľko pôjde už o jej majetok, ktorý bude predmetom dedenia. 


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu pri riešení našej rodinnej situácie. Jedná sa o dedičstvo - konkrétne rodinný dom po starých rodičoch. Moja mama je väčšinovou vlastníčkou - vlastní 6/8 domu (babka jej darovala svoju časť za doopatrovanie), jej sestra vlastní 1/8 domu a 2 deti ďalšej sestry, ktorá zomrela, vlastnia 1/8 spoločne domu (dedičstvo po dedkovi). Babka pred 3 rokmi zomrela a mama sa rozhodla, že ostatných vlastníkov osloví ohľadom vysporiadania. Musím ešte podotknúť, že rodinný dom sme opravili a prerobili my na naše náklady i energie platíme my (poplatky za elektromer, plynomer). V dome momentálne nikto nebýva. Mama chcela ako väčšinový vlastník vyplatiť ostatných vlastníkov z domu v pôvodnom stave (tento stav pred rekonštrukciou máme nahratý i na kamere), ale títo s tým nesúhlasia. Akým spôsobom sa dá uvedená situácia riešiť? Chcela by som mame pomôcť, nakoľko všetka starostlivosť a investície sú na mojej mame, ostatní spoluvlastníci nikdy nepriložili ruku k dielu. Boli by sme radi, aby sa uvedená situácia vyriešila. Má mama ako väčšinový vlastník väčšie právo na odkúpenie? Pomohol by posudok súdneho znalca? Ako by rozhodol súd? Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 12.08.2016)

Dobrý deň, žiadny, ani väčšinový spoluvlastník nemá väčšie právo na odkúpenie nehnuteľnosti. Vo všeobecnosti sa však postupuje tak, že sa podieloví spoluvlastníci dohodnú, že sa výlučným vlastníkom nehnuteľnosti stane väčšinový spoluvlastník. V takom prípade bude musieť Vaša mama vyplatiť ostatným spoluvlastníkom primeranú náhradu za ich podiel. Táto náhrada (ak sa nedokážu dohodnúť) sa počíta z hodnoty nehnuteľnosti v čase uzatvorenia dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníci. Tzn. z hodnoty po rekonštrukcii domu. K tejto rekonštrukcii si Vám dovoľujem zároveň uviesť, že ak Vaša mama zrekonštruovala nehnuteľnosť bez súhlasu a vedomia ostatných spoluvlastníkov, tak jej vzniká nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia (tento nárok jej vzniká zrušením podielového spoluvlastníctva). Výšku bezdôvodného obohatenia v takomto prípade predstavuje suma, o ktorú sa zvýšila hodnota podielu ostatných spoluvlastníkov. Vzhľadom na vyššie uvedené, vzniká situácia, kedy je Vaša mama povinná vyplatiť ostatným spoluvlastníkom primeranú náhradu z ceny nehnuteľnosti po rekonštrukcii, zároveň jej však vzniká nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktorý je vo výške zhodnotenia podielov ostatných spoluvlastníkov. Tzn. že v konečnom dôsledku bude Vaša mama vyplácať iba hodnotu podielu približne vo výške nehnuteľnosti v pôvodnom stave. Odporúčam Vám na základe týchto skutočností pokúsiť sa dohodnúť s ostatnými spoluvlastníkmi dohodnúť na výšku odplaty za ich podiel po zohľadnení rekonštrukcie a bezdôvodného obohatenia. Na otázku, ako by dopadol súd nie je možné odpovedať. Závisí to na mnohých faktoroch, ktoré nie je možné vopred posúdiť. Rovnako takéto konania patria medzi najzdĺhavejšie z dôvodu zložitého dokazovania (potreba vykonania znaleckého dokazovania).


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobry den. Moja matka este za zivota,aj ked vtom case uz nebola [celkom] sposobila na pravne ukony darovala nehnutelnost bratovej dcere,tej ktorej som doveroval a poveril zastupovanim v dedicskom konani.Ja som o tej darovacej listine nevedel.Odvtedy sa vyhybala akejkolvek komunikacie. Az po 15 mesiacoch arogantnym spravanim mi oznamila ze nehnutelnost [dom] je jej a ktory uz predala. Chcel som len vidiet datum vyhotovenia tej darovacej listiny, aby som sa ubezpecil ze v tom case matka bola sposobila na pravne ukony. Ona to odmieta a moja otazka je ci mam pravo do tej darovacej listiny nahliadnut hlavne sa jedna o ten datum.Za odpoved velmi pekne dakujem

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 09.08.2016)

Dobrý deň, ak nebola matka spôsobilá na právne úkony, potom je to dôvod na napadnutie darovacej zmluvy. V konaní bude potrebné preukázať, či bola alebo nebola spôsobilá na právne úkony. To sa rieši znaleckým posudkom. V konaní zistíte aj dátum darovacej zmluvy.


Trápi vás "Ako napadnúť darovaciu zmluvu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, od svojho vydaja - 32 rokov bývam so svojou rodinou v samostatnom byte v dome svojich rodičov. V roku 2002 darovali rodičia sestre 2mil. korún na stavbu rodinného domu s tým, že mne ako protihodnotu darujú dom/ postavený v roku 1964/ a záhradu./to je uvedené i v jej darovacej zmluve/ Cenu domu stanovili porovnaním s cenami podobných domov v tej dobe. Dom mi darovali v roku 2007 darovacou zmluvou s vecným bremenom. Je v nej uvedené, že je to protihodnota k peňažnému daru, ktorý dostala na stavbu domu. O rodičov sme sa riadne starali a doopatrovali ich. Otec zomrel v roku 2009 a sestra začala prejavovať nespokojnosť s danou situáciou. Vyvolala spor s mamou o pozemky, ktoré mama zdedila po predkoch, sestra sa ich začala domáhať. Mama jej nevyhovela. Sestra sa s mamou až do jej smrti v roku 2016 nekontaktovala, nenavštevovala ju a nijako jej nepomáhala. So mnou nekomunikuje 14 rokov. Medzitým sme dom zrekonštruovali, vymenili okná, zateplili. Za tie roky narástli ceny nehnuteľností a dnes sa mojej sestre zdá, že dostala málo. Po mame už ostali len pozemky . Tiež menšie úspory, ktoré odkázala sestre a vnukom. Obávam sa, že sestra, ktorá pracuje ako právnička, sudkyňa napadne našu darovaciu zmluvu. Ako sa mám brániť? Má právo domáhať sa odo mňa, aby som jej ešte doplácala nejaký podiel z domu? Darovacia zmluva má všetky náležitosti, je napísaná správne. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 09.08.2016)

Dobrý deň, ak je sestra sudkyňa, tak určite vie, že napadnutie darovacej zmluvy v tomto prípade bude takmer nemožné. Sestra nemá právo od Vás žiadať, aby ste jej doplatili nejaký podiel z domu. Bolo to slobodné rozhodnutie Vašich rodičov a ak boli spôsobilí na právne úkony, nikto ich do toho úkonu netlačil, potom nemá šancu uspieť.


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň,chcem sa opýtať či je darovacia zmluva na nehnutelnosť/dom/ platná ak obdarovaný o nej nevedel a ani nepodpísal zmluvu o darovaní v roku 1984. Dá sa v tomto prípade napadnuť darovacia zmluva na súde a vyhlásiť ju za neplatnú? ďakujem

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 09.08.2016)

Dobrý deň, ak obdarovaný nepodpísal zmluvu ( a šlo o nehnuteľnosť), potom je darovacia zmluva neplatná a to absolútne. Takáto zmluva sa dá napadnúť na súde. Na napadnutie však musí mať žalobca naliehavý právny záujem.


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je darovacia zmluva na nehnuteľnosť/dom platná, ak obdarovaný o nej nevedel a ani nepodpísal zmluvu o darovaní v roku 1984. Dá sa v tomto prípade napadnúť darovacia zmluva na súde a vyhlásiť ju za neplatnú? Ďakujem.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 09.08.2016)

Dobrý deň, takáto darovacia zmluva je neplatná, nakoľko chýba volá nadobúdateľa.


Trápi vás "Ako napadnúť darovaciu zmluvu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Pred dvoma rokmi bol darovany byt darovaciou zmluvou. Darkyna zomrela, ale sestra darkyne chce napadnut darovaciu zmluvu jednym z dovodou je to ze nesedia poradove cisla podpisov. Darkyna ma poradove cislo napr 1, obdarovaný 2 a matka obdarovaneho ktora ma doživotné pravo užívania bytu az cislo 5. Moze kvoli tomuto zmluvu napadnúť?

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 09.08.2016)

Dobrý deň, samotné nesprávne poradové čísla podpisov nie sú dôvodom na napadnutie zmluvy.


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Pekny den, poprosim vas o radu moj dedko dal na mna byt darovaciou zmluvou s tym, ze ma tam dozivotne právo . Jeho zdravotny stav vyzadoval starostlivost v nemocnici a teraz ked dedko zomrel, jeho dcery ma chcu udat, ze to bolo v rozpore so zakonom a ze to podpisal pod tlakom pritom to bolo dedkove rozhodnutie a v tom case nebol ani chory . Mozu ziskat byt ked to daju na sud ? dakujem krasne

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 11.05.2016)

Dobry den, 

Pokial chcu jeho dcerg napadnut darovaciu zmluvu pre to, ze bola uzatvorena pod natlakom, musia to vediet preukazat. Vy nebudete musiet preukazovat to, ze to nebolo pod natlakom. Dokazne bremeno je na nich. Je velmi mala sanca, ze by na sude uspeli, ak to nie je pravda. 

 

Urcite odporucam poradit sa s advokatom po tom, ako Vam pride zaloba. Je velmi malo pravdepodobne, ze sa tak stane.


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám takýto problém: brat odkúpil, akože vrchné pohodie nášho 3 poschodoveho domu za nejakú smiešnu symbolicku sumu, ale až keď zomrel otec som sa dozvedel na dedičskom konaní, že mama mu darovala celý rodičovský dom aj z veľkým pozemkom a bez môjho vedomia. Poprosím Vás, či sa dá darovacia zmluva napadnúť viem, že sa k matke nespráva pekne, asi to bolo aj pod nátlakom, aké mám možnosti Ďakujem.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 06.04.2016)

Dobrý deň, Vy ako syn nemáte žiadne právne možnosti. Pokiaľ sa chce domáhať vrátenia daru matka, musia byt na to splnené zákonné podmienky.


Trápi vás "Ako napadnúť darovaciu zmluvu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň. Moja mama mi v roku 2011 darovala nehnuteľný majetok darovacou zmluvou. Majetok som sa rozhodla predať. O čom som ju informovala a súhlasila. Dozvedel sa to môj brat a chce napadnúť darovaciu zmluvu, že má nárok majetok. Môže vyhrať súdny spor?

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 06.04.2016)

Dobrý deň, v prípade, že Vaša mama darovaciu zmluvu podpísala pri "plnom" vedomí a následne súhlasila s Vaším rozhodnutím nehnuteľnosť predať, mám za to, že ak by aj Váš brat chcel darovaciu zmluvu napadnúť, v súdnom konaní by neuspel. V prvom rade by musel v súdnom konaní preukázať naliehavý právny záujem pre určenie darovacej zmluvy za neplatnú. Vzhľadom na uvedené skutočnosti vo Vašej otázke si myslím, že tento záujem sa mu preukázať nepodarí.


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať....Babka žila v spoločnom dome so svojim synom-mojim otcom a mojou mamou. Darovala polovičku domu svojej vnučke-mojej sestre s tým , že ju doopatruje, je to uvedené aj v darovacej zmluve. Sestra to však nerobila, ušla z domu ešte ako -násť ročná...a babku doopatrovala jedna naša teta. Sú o tom dôkazy, vedia o tom aj na obecnom úrade, aj babkin dôchodok chodil tej tete za opatrovanie. Babka pred rokmi zomrela. Môžeme a kto môže napadnúť túto darovaciu zmluvu? Môžeme byť v tejto veci uspieť na súde? Dakujem za odpoveď ,p.Illéšová

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 06.04.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ Vaša babka platne previedla na sestru nehnuteľnosť darovacou zmluvou, možno túto "napadnúť" len za podmienok ustanovených v Občianskom zákonníku. 

Podľa § 630 Občianskeho zákonníka Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

V situácii, ktorú popisujete by mohlo byť za porušenie dobrých mravov považované aj to, že Vaša sestra sa zaviazala Vašu starú mamu doopatrovať, pričom za týchto okolností jej bola darovaná nehnuteľnosť. Nakoľko si však svoju povinnosť neplnila dopustila sa konania v rozpore s dobrými mravmi. Záležalo by však na konkrétnom sudcovi, ako by vec posúdil.

Podľa názorov odbornej verejnosti je právo domáhať sa vrátenia daru, osobným právom darcu, ktorý neprechádza na dedičov. To znamená, že dedičia by sa mohli domáhať vrátenia daru, ako právni nástupcovia darcu, len ak darca ešte počas života urobil úkon, ktorý smeruje k vráteniu daru (napr. vyzval na vrátenie daru a pod.). Existujú však aj opačné názory, že toto právo je majetkového charakteru, a teda že sa ho môžu domáhať aj dedičia. Ako som uviedol, záležalo by na názore súdu.


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám takýto problém. Sme 3 súrodenci. Moji rodičia nežijú spolu 20 rokov a rozviedli sa pred 10 rokmi. Majetkové vysporiadanie nemali, nakoľko mama nás vychoválala sama. Dom mali 1/2. Otec sa oženil druhý krát. Teraz sme sa dozvedeli, že svoj podiel prepísal iba na môjho brata, terajšiu manželku a na dcéru z druhèho manželstva. Podľa vás, postupoval správne? Ďakujem za odpoveđ.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 04.01.2016)

Dobrý deň, možno sa toto konanie nezdá ako spravodlivé, avšak je to jeho slobodné rozhodnutie a nie je možné túto darovaciu zmluvu napadnúť, ak konal tak, že rozumel tomu, čo robí.


Trápi vás "Ako napadnúť darovaciu zmluvu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

dobry den moja stara mama mi darovala byt a mi zomrela a nechala, aby dochodovala do smrti, ale piju a nedaju mi pokoj a vyhadzuju ma s bytu, co mam robit

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 03.12.2015)

Dobrý deň, vy nie ste zaviazaný k tomu (aj keď si to možno mama želala), aby ste ich dochovali. Máte právo ich vyhodiť z bytu. Ak nechcú dobrovoľne, podajte žalobu na súd, môžeme Vám s tým pomôcť, ak potrebujete. Súd Vám vyhovie, ak nemajú žiadnu zmluvu.


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Mám takýto problém: V dôsledku havárie nečakane zomrel môj synovec. Bol 2.krát ženatý, z oboch manželstiev má deti. Mali spísanú darovaciu zmluvu, v prospech 2.manželky, ktorá však nebola daná na registráciu - on si to totiž rozmyslel. Vdova dala zmluvu zaregistrovať po jeho smrti, a stala sa výlučnou vlastníčkou rodinného domu. Zo 4 detí traja sú maloletí a dôsledku tejto zmluvy teda nebudú dediť nič. Nemajú náhodou nárok predsa na niečo?.... vdova môže r.d. predať a záujmy maloletých detí nebudú zaujímať nikoho? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 18.11.2015)

Dobrý deň, ak to chcete, riešiť, podajte návrh na prokuratúru (dozor prokurátora) ako podnete na preskúmanie postupu katastra. Uveďte tam, že kataster zapísal vlastnícke právo na základe návrhu, ktorý bol podávaný po smrti predávajúceho. Následne mi dajte vedieť, ako sa to vyriešilo.


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Prosím Vás môj bývalý manžel daroval byt este pocas nasho manzelstva svojmu bratovi, ktorý odkúpil do OV počas nášho manželstva. ja som o tom nemala ani tušenie, že byt daroval. dá sa napadnut darovacia zmluva ? Ďakujem

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 27.09.2015)

Dobrý deň, darovaciu zmluvu môžete napadnúť, ak patril byt do BSM (bezpodielového spluvlastníctva), resp. v tomto prípade to vyzerá skôr na to, že postúpil členské práva k družstevnému bytu. Lehota na napadnutie zmluvy je 3 ročná. 


Trápi vás "Ako napadnúť darovaciu zmluvu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Rodičia darovali dom bratovi pritom majú ešte tri dcéry, ktoré o darovacej zmluve nič nevedeli, dokonca sa k tomu daru vyjadriť nemohli, pretože to urobili bez ich i vedomia. Otec pred časom zomrel, ale matka ešte žije. Je tento dar napadnuteľný na súde ?

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 10.09.2015)

Dobrý deň, samotná skutčnosť, že dcéry nevedeli o dare a nemohli sa vyjadriť k darovaniu, nie je podstatné a v konaní o neplatnosť darovacej zmluvy by to bolo bezpredmetné. Na napadnutie darovacej zmluvy musíte mať iné dôvody a dôkazy, ktoré sú spôsobilé preukázať neplatnosť darovacej zmluvy.


Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobry den,chcela by som sa spytat a dufam, ze mi poradite. Pred mesiacom mi zomrela mamina a zostala som sama s ocinom a s bratom. Pred par rokmi brat dostal byt ako dar a mal by sa postarat o ocina. Teraz vsak vidim, ze aj ked ocino ma uz 60 rokov, brat ho odmieta a vztah maju velmi chladny. Myslim, ze to takto zotrva a ze brat sa nebude o neho zaujimat. Tak by som sa chcela spytat, ci mozem napadnut darovaciu listinu s ocinom aj ked to bolo spísane mozno aj 8-9 rokov dozadu a ako mame postupovat. Za skoru odpoved velmi pekne dakujem

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

(odpoveď odoslaná: 01.08.2015)

Dobrý deň, darovacia zmluva sa dá napadnúť aj po 8-9 rokoch, avšak nie za každých okolností je možné napadnúť darovaciu zmluvu. Podmienkou je, aby sa syn správal voči darcovi alebo jemu blízkym osobám v hrubom rozpore s dobrými mravmi. Ak je ich vzťah len "chladný", to ešte nie je dôvod na napadnutie darovacej zmluvy.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako napadnúť darovaciu zmluvu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku