'

Ako napadnúť darovaciu zmluvu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 24. 11. 2013

Otázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

Ako napadnúť darovaciu zmluvu? Jedna dcéra takto získala dom a mamu namiesto doopatrovania dala do starobinca. V zmluve nebola podmienka o doopatrovani. 1 dcéra uz má dom aj zapísany v katastri. 2 zvyšné dcéry takto nemajú už narok na dedičstvo-časť domu? Mozu sa niečoho domôcť, čo môžu robiť?

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

Dobrý deň,

 

Pokiaľ ide o otázku, ako napadnúť darovaciu zmluvu, k tomu uvádzame, že pokiaľ matka ešte stále žije, vy ako dcéry (ktoré neboli obdarované) nemáte v tomto štádiu možnosť napadnúť darovaciu zmluvu. Váš návrh (žaloba) by bola zamietnutá pre nedostatok naliehavého právneho záujmu na určení neplatnosti zmluvy.

 

Toto právo Vám môže vzniknúť až po smrti matky. Darovaciu zmluvu môžete napadnúť na súde žalobou o určenie neplatnosti darovacej zmluvy. Dôvod neplatnosti však nemôže byť hocijaký. Váš návrh musíte riadne odôvodniť. Bezdôvodne napadnutie darovacej zmluvy je odsúdené na neúspech. Súd by žalobu, ktorou ste napadli darovaciu zmluvu bez dôvodu zamietol. Dôvody pre napadnutie sú napríklad, že zmluva bola uzatvorená v tiesni, za nápadne nevýchodných podmienok, pod nátlakom, alebo z dôvodu, že vaša matka bola  nespôsobilá na právne úkony. Určite Vám pred napadnutím darovacej zmluvy odporúčam konzultáciu u advokáta, ktorý Vám poradí, ako napadnúť darovaciu zmluvu a či máte šancu na úspech.

 

Druhá možnosť je žiadať vrátenie daru, pokiaľ s tým vaša matka súhlasí. Podmienkou je, aby sa obdarovaná správala k matke alebo k jej blízkym osobám v hrubom rozpore s dobrými mravmi.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať. Matka mi pred 12 rokmi darovala dom. Teraz má pocit, že sa k nej nechovám pekne. Býva so mnou a priateľom. V priateľom dome. Teraz chce napadnúť darovaciu zmluvu, ktorá bola podpísaná pred 12 rokmi. Je možné napadnúť túto darovaciu zmluvu? Bolo to jej slobodné rozhodnutie. Ďakujem.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.09.2018)

Dobrý deň, darca sa môže domáhať vrátenia daru iba zo zákonných dôvodov. Z pohľadu darcu sú splnené podmienky vtedy keď sa obdarovaný správa k darcovi alebo jeho členom rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Na vznik práva domáhať sa vrátanie daru nepostačuje, aby si darca myslel, že sa k nemu nesprávate pekne. Vaše správanie by muselo byť takej intenzity, aby porušovalo dobré mravy hrubým spôsobom. To, či sú na splnené podmienky na vrátenie daru musí posudzovať súd v každom jednom individuálnom prípade. Ak by sa v súdnom konaní preukázalo, že sa k darcovi správate tak, že tým hrubo porušujete dobré mravy, môže sa vrátanie daru domáhať aj po uplynutí 12 rokov. Premlčacia doba práva na vrátenie daru (3 ročná) začína plynúť odo dňa splnenia podmienok na vrátenie daru.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Ak rodičia ešte počas života darujú dom a pozemok jednému dieťaťu (dcére), majú dediči (druhá dcéra a vnúčatá po zosnulom synovi) právny nárok na tento majetok po smrti rodičov?

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.09.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Zo zákona platí, že vlastník môže so svojim vlastníctvom počas života nakladať podľa svojho uváženia /predať, darovať, zameniť, požičať/. Pokiaľ Vaši rodičia darovali dom a pozemok jednému zo svojich detí, smrťou rodičov nedochádza k tomu, aby obdarovaný  bol povinný vyplatiť dedičov či už zákonných alebo závetných.

V prípade dedičského konania  po poručiteľovi/-ľoch ako darcoch domu a pozemku, v zmysle ust. § 484 Obč. zákonníka pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania;  prípadne aj dedičovmu predkovi /vnuk/. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený.

Dom a pozemok sa nepovažujú za obvyklé dary.

Uvedené v podstate znamená, že dedič, ktorému bol darovaný dom a pozemok, pri dedení po poručiteľovi /-ľoch ako darcoch nemusí nič dostať, nakoľko dom a pozemok sa mu započítava na dedičský podiel. Súčasne však platí, že nie je povinný nič vyplácať ostatným dedičom.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň. Vo februári uplynulo 3 roky od darovania domu a pozemku synovi. Dá sa ešte zrušiť darovacia zmluva a žiadať o vrátenie daru? Ďakujem.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Právna úprava darovacej zmluvy obsiahnutá v ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka je stručná :

"§ 628 :

(1) Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.

(2) Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní.

(3) Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.

§ 629 : Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.

§ 630 : Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

 

Všeobecná premlčacia lehota je 3 roky; to ale neznamená, že po uplynutí troch rokov od uzatvorenia darovacej zmluvy sa nemôžete domáhať vrátenia daru. Vrátenia daru sa môžete domáhať stále ak vzniknú okolnosti, ktoré odôvodňujú vrátenie daru a teda jedná sa o správanie obdarovaného k Vám ako darcovi spôsobom, že tým obdarovaný hrubo porušuje dobré mravy. Príklady : Vaša požiadavka na poskytnutie pomoci v prípade, že by ste boli na túto pomoc odkázaný a obdarovaný by mohol túto pomoc poskytnúť, zlé zaobchádzanie s Vami ako darcom /nadávky, týranie fyzické a psychické, odmietanie poskytovania obživy ak by ste napr. žili v spoločnej domácnosti a pod./.

Podľa ustálenej judikatúry právo darcu domáhať sa vrátenia daru nevzniká pri prostej nevďačnosti obdarovaného voči darcovi, ani pri menej významnom porušení dobrých mravov zo strany obdarovaného. Za hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným nemožno považovať napr. predaj darovanej veci cudzej osobe, alebo nenavštevovanie darcu pri príležitosti sviatkov a jeho životných jubileí (R 31/1999).  Rovnako tak, je ustálený aj názor súdov, že za právne relevantné považuje iba také správanie sa obdarovaného, ktoré sa objektívne prejavilo. Pritom nie je rozhodujúci subjektívny pocit a  úsudok darcu (R 61/1997).

Treba pitom posudzovať resp. brať do úvahy aj to, či správanie obdarovaného nie je len reakciou na správanie samotného darcu.

 

Ako sa v uvedenom prípade postupuje ? Oznámením obdarovanému, že odstupujete od darovacej zmluvy zo zákonných dôvodov a teda momentom doručenia tohto právneho úkonu zaniká právny vzťah z darovania a požiadať katastrálny odbor o záznam predmetnej listiny o odstúpení od zmluvy.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň. Prosím Vás o radu. V roku 2007 mi matka darovala dom po svojej mame s tým, že tam má doživotné právo. Spravila to preto, lebo som sa sedem rokov starala o čiastočne imobilnú babku a chceli sme tým aj zabrániť nasťahovaniu môjho brata, ktorý je narkoman a opakovane bol vo väzení. Brat má dve dcéry, ktoré sú v detskom domove a moja matka by im chcela dať "svoju polovicu" domu, ktorú obýva. Ja s tým nesúhlasím, pretože dom sme spolu s priateľom zveľadili a momentálne robíme väčšiu prestavbu. Všetko na naše náklady. Matka tvrdí, že už sa radila s právničkou a vraj existuje možnosť ako ma doslova obrať o polovicu môjho domu. Existuje taká možnosť? Mám sa obávať? Prípadne ako sa môžem proti tomu brániť? Podotýkam, že neporušujem dobre mravy! Ďakujem.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.08.2018)

Dobrý deň, darca sa môže vrátenia darovanej veci domáhať iba na základe príslušného ustanovenia Občianskeho zákonníka. Darca nemôže svojvoľne svoje rozhodnutie zmeniť a žiadať od Vás vrátenie daru. Takýto postup by bol v rozpore s princípom právnej istoty. Ako ste správne vo svojej otázke identifikovali, darca sa môže podľa ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka domáhať vrátenia daru iba v tom prípade, ak sa obdarovaný (Vy) správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Podľa ustálenej rozhodovacej praxe súdov musí ísť o také porušenie, ktoré hrubo porušuje dobré mravy. Ak sa tak nesprávate a ani nebudete, Vašej mame nevznikne právo domáhať sa vrátenia daru (ak by aj podala žalobu, bola by zrejme neúspešná). Ďalšou možnosťou ako sa snažia darcovia o vrátenie daru je zneplatnenie darovacej zmluvy. Vzhľadom na to, že príslušný okresný úrad, katastrálny odbor zapísal Vaše vlastnícke právo k nehnuteľnosti, predpokladáme, že táto zmluva mala všetky zákonné náležitosti a je platná. Vychádzajúc z Vašej otázky a tam opísaných skutkových okolností nás nenapadá ako inak by sa mohla Vaša mama domáhať vrátenia "svojej" polovice.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem Vás požiadať o radu ohľadne šance na úspešne domáhanie sa na súde žalobou o určenie neplatnosti darovacej zmluvy v súlade s Občianskym zákonom. Môj otec než zomrel mal mozgovú príhodu ťažko rozprával a nedokázal napísať slovo. Z druhého manželstva mal dcéru (bývali v spoločnej domácnosti), s ktorou sme sa striedali pri návšteve v nemocnici. I keď na rozdiel od mojej nevlastnej sestry, bývam o 30 km ďalej. Raz pri tejto návšteve mu dala podpísať darovací zmluvu na nehnuteľnosť. Pritom otec mi v čase, keď bol zdravý túto nehnuteľnosť sľúbil. Pričom už tejto nevlastnej sestre daroval pred rokmi dom, v ktorom bývali. Teraz som v pozícii vydedenca, i keď sme mali s otcom pekný vzťah.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.07.2018)

Dobrý deň, čo sa týka neplatnosti darovacej zmluvy, tak tú by ste mohli úspešne napadnúť v tom prípade, ak Váš otec v čase podpisu zmluvy trpel takou duševnou poruchou, ktorá by mohla mať za následok obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. To, že ťažko rozprával alebo nedokázal napísať slovo nemusí automaticky znamenať to, že nebol spôsobilý urobiť určitý právny úkon. Nakoľko išlo o darovanie nehnuteľnosti, jeho podpis musel byť na zmluve úradne overený. Ak notár úradne overil jeho podpis, zrejme pri overovaní nemal pochybnosť o tom, že je spôsobilý urobiť predmetný právny úkon. Úspešnosť týchto konaní závisí na tom, či dokážete preukázať, že Váš otec v čase robenia právneho úkonu trpel duševnou poruchou (je nutné mať o tom k dispozícii lekárske správy, na základe ktorých to bude vedieť súd posúdiť).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, pred 7 rokmi mi bol darovaný byt od otca. Je na mňa napísaný aj v katastri, darovanie prebehlo prostredníctvom darovacej zmluvy. Otec zomrel, čaká sa na dedičské konanie a objavil sa jeho druhý potomok, z prvého manželstva, ktorého som v živote nevidela ani nemal s otcom kontakt. Chcem sa spýtať, či je možné, aby napadol túto darovaciu zmluvu môjho otca a aká je možnosť jeho úspechu, mohol by žiadať napríklad vyplatenie? Zmluva bola podpísaná v plnom zdraví a bez nátlaku. Ďakujem.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.05.2018)

Dobrý deň. Ak bola darovacia zmluva medzi Vami a Vašim otcom uzavretá platne, nie je dôvod na to, aby bola zmluva takpovediac napadnutá. Ak na základe darovacej zmluvy prebehlo vkladové konanie a kataster vklad povolil, zmluva by mala byť v poriadku. Navyše sám uvádzate, že otec zmluvu uzatváral pri plnom zdraví a bez nátlaku. Vychádzajúc z uvedených skutočností nevidím dôvod na zneplatnenie zmluvy.

Pre úplnosť si ešte dovoľujem uviesť, že potomok, ktorý sa objavil v dedičskom konaní sa môže domáhať jedine tzv. kolácie, čo zjednodušene znamená započítanie daru na dedičstvo. Podľa druhej vety ustanovenia § 484 Občianskeho zákonníka totiž platí, že: "Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja stará mama zomrela v roku 2010. Po jej smrti sme ostali 3 vnučky a 1 vnuk ako jej priami dediči, pretože deti zomreli. Po smrti som sa dozvedela, že moja babka v roku 2007 darovala vnučke a vnukovi dom, v ktorom bývala kde mala vecné bremeno. V roku 2009 ju dali do domu dôchodcov, napriek tomu, že mne vždy hovorila, že keď nebude vládať ide k vnučke bývať. Chcela by som sa opýtať, či sa dá po 7-mich rokoch napadnúť darovacia zmluva, pretože my dve sestry po starej maminom druhom synovi sme nededili nič. Zdá sa mi to nespravodlivé, Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.04.2018)

Dobrý deň, jedine vlastník nehnuteľnosti je oprávnený počas svojho života nakladať so svojimi vecami. Bolo rozhodnutím Vašej babky darovať túto nehnuteľnosť dotyčným osobám. To, že ju neskôr dali do domova dôchodcov napriek zriadenému vecnému bremeno, mohlo spôsobiť iba porušenie vecného bremena (treba však skúmať okolnosti, či to nebolo na základe dohody alebo želania Vašej babky), ale nie neplatnosť darovacej zmluvy. Darovaciu zmluvu by ste mohli napadnúť iba zo zákonných dôvodov (napr. že v čase vykonania úkonu nebola schopná robiť právne úkony v dôsledku duševnej poruchy). Ak však mala darovacia zmluva všetky zákonné náležitosti a všetci účastníci boli schopní urobiť predmetný právny úkon, bude prakticky nemožné napadnúť platnosť darovacej zmluvy (z dôvodu, že ste boli ukrátené nie je možné darovaciu zmluvu napadnúť). Ak však po babke prebehlo dedičské konanie, mal sa tento dar započítať na podiel obdarovaných. K tomu však môže prísť iba v prípade, ak by sa po babke dedilo (t.j. ak babka mala ešte aj iný majetok nie nepatrnej hodnoty, ktorý sa prejednával v rámci dedičského konania), nie v prípade, ak niektorému dedičovi bol vydaný nepatrný majetok (v takom prípade sa totiž dedičské konanie zastavuje a nedochádza k dedeniu v pravom slova zmysle).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, je možné napadnúť darovaciu zmluvu, ak ju podpísala osoba, ktorá trpí demenciou? Ďakujem.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.04.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ darca v čase realizácie právneho úkonu trpel demenciou, takýto právny úkon by mohol byť neplatný v zmysle ustanovenia § 39 Občianskeho zákonníka. Pritom v prípade neplatnosti právneho úkonu (v tomto prípade darovacej zmluvy) by sa mohol domáhať určenia neplatnosti tohto právneho úkonu ten, kto má na takomto učení naliehavý právny záujem.

Pre úplnosť si dovoľujem citovať aj spomenuté ustanovenie § 39 Občianskeho zákonníka: "(1) Neplatný je právny úkon, pokiaľ ten, kto ho urobil, nemá spôsobilosť na právne úkony. (2) Takisto je neplatný právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý večer. Chcem sa opýtať, či je možné, aby sa vymahačska spoločnosť vyhrážala, že napadne darovaciu zmluvu. Darovala som dcére pred dvoma rokmi dom a teraz mám starosti ohľadom peňazí nestíhala som splácať. Chcem sa s nimi dohodnúť, ale ich suma za splátku má byť až 600 eur mesačne, toľko ani nezarobíde. Ďakujem.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.03.2018)

Dobrý deň, áno, zmluvu je možné napadnúť v lehote troch rokov. Keďže ste previedli nehnuteľnosť pred dvoma rokmi, veriteľ to môže napadnúť a žiadať, aby súd rozhodol, že voči nemu je zmluva neúčinná a teda neskôr žiadať uspokojiť pohľadávku z predaja tejto nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja stará mama zomrela v roku 2010. Po jej smrti sme ostali 4 vnučky ako jej priamy dediči, pretože jej dvaja synovia aj manžel zomreli. Na pohrebe mi jej bývalá nevesta oznámila, že dedičské konanie nebude, lebo stará mama darovala celý svoj majetok jednej vnučke - jej dcére. V dome, ktorý jej bol údajne darovaný žije so svojou sestrou a ich matkou- bývalou nevestou. Prosím o odpoveď, či sa dá po 7-mich rokoch napadnúť darovacia zmluva, pretože my dve sestry po starej maminom druhom synovi sme nededili nič. Zdá sa mi to nespravodlivé, ale je za tým oveľa viac okolností, pre ktoré si myslím, že sme boli o dedičstvo ukrátené. So st. mamou sme mali až do jej smrti dobre vzťahy, aj keď sme bývali so sestrou každá v inom meste. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.10.2017)

Dobrý deň, na to, aby ste to mohli napadnúť, by museli byť splnené podmienky, napríklad, že to uzatvárala pod tlakom alebo nebola spôsobilá na právne úkony alebo je zmluva neurčitá. Teda je nejaký dôvod na absolútnu neplatnosť zmluvy. 

Napríklad niekedy robia pri darovacej zmluve ľudia tú chybu, že tam uvedú, že to darujú s tým, že ich obdarovaný doopatruje. To môže spôsobiť neplatnosť zmluvy. Vtedy by sa to dalo napadnúť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk