'

Ako napadnúť darovaciu zmluvu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 24. 11. 2013

Otázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

Ako napadnúť darovaciu zmluvu? Jedna dcéra takto získala dom a mamu namiesto doopatrovania dala do starobinca. V zmluve nebola podmienka o doopatrovani. 1 dcéra uz má dom aj zapísany v katastri. 2 zvyšné dcéry takto nemajú už narok na dedičstvo-časť domu? Mozu sa niečoho domôcť, čo môžu robiť?

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

Dobrý deň,

 

Pokiaľ ide o otázku, ako napadnúť darovaciu zmluvu, k tomu uvádzame, že pokiaľ matka ešte stále žije, vy ako dcéry (ktoré neboli obdarované) nemáte v tomto štádiu možnosť napadnúť darovaciu zmluvu. Váš návrh (žaloba) by bola zamietnutá pre nedostatok naliehavého právneho záujmu na určení neplatnosti zmluvy.

 

Toto právo Vám môže vzniknúť až po smrti matky. Darovaciu zmluvu môžete napadnúť na súde žalobou o určenie neplatnosti darovacej zmluvy. Dôvod neplatnosti však nemôže byť hocijaký. Váš návrh musíte riadne odôvodniť. Bezdôvodne napadnutie darovacej zmluvy je odsúdené na neúspech. Súd by žalobu, ktorou ste napadli darovaciu zmluvu bez dôvodu zamietol. Dôvody pre napadnutie sú napríklad, že zmluva bola uzatvorená v tiesni, za nápadne nevýchodných podmienok, pod nátlakom, alebo z dôvodu, že vaša matka bola  nespôsobilá na právne úkony. Určite Vám pred napadnutím darovacej zmluvy odporúčam konzultáciu u advokáta, ktorý Vám poradí, ako napadnúť darovaciu zmluvu a či máte šancu na úspech.

 

Druhá možnosť je žiadať vrátenie daru, pokiaľ s tým vaša matka súhlasí. Podmienkou je, aby sa obdarovaná správala k matke alebo k jej blízkym osobám v hrubom rozpore s dobrými mravmi.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcel by som Vás poprosiť o radu. Sme traja súrodenci po smrti otca sme zdedili časť domu, každí zo súrodencov 1/6, a matka 3/6. Matka sa rozhodla svoju časť darovať bratovi bez toho, že by nás oboznámila so svojim zámerom a ani brat nás neinformoval. Túto skutočnosť som sa dozvedel lustráciou na portále katastra. Oslovil som v tejto veci matku a ta mi potvrdila, že darovacou zmluvou prepísala svoj podiel na brata z toho dôvodu, že sa o ňu stará. Matka žije v domove dôchodcov. Z moje strany mi to ani nevadí a rešpektujem rozhodnutie matky ale po otázke, či je v darovacej zmluve zakotvené jej doopatrovanie jej odpoveď znela, že to nevie. Kde by som si mohol vyžiadať darovaciu zmluvu a oboznámiť sa s jej obsahom prípadne si ju dať overiť, aby som mal relevantný doklad ak by prišlo k nejakým nedorozumeniam ohľadne doopatrovania a starostlivosti o matku? Brat na výzvu nereaguje dokonca sa chová k domu ako by patril len jemu a odmietol mi vydať kľúče takže momentálne nemám k nehnuteľnosti žiadny prístup. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.08.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o otázku, či je možné napadnúť darovaciu zmluvu, k tomu uvádzam, že darovaciu zmluvu môžete napadnúť na súde až po smrti matky a iba v prípade, ak je zmluva neplatná. Robí sa to žalobou o určenie neplatnosti darovacej zmluvy. Dôvod neplatnosti však nemôže byť akýkoľvek. Zmluva je neplatná, iba ak sú splnené dôvody neplatnosti zmluvy. Dôvody pre napadnutie sú napríklad, že zmluva bola uzatvorená v tiesni, za nápadne nevýchodných podmienok, pod nátlakom, alebo z dôvodu, že vaša matka bola nespôsobilá na právne úkony. 

Pokiaľ nie je v zmluve riešené doopatrovanie, nemá to vplyv na platnosť zmluvy. Zmluvu si skúste vyžiadať od matky. Ak vám ju nedá, môžete nahliadnuť v katastri do zbierky listín. Okresný úrad, katastrálny odbor je povinný sprístupniť spoluvlastníkovi nehnuteľnosti zmluvu, ktorou sa nakladalo s nehnuteľnosťou, ktorá je predmetom jeho spoluvlastníctva, a ktorej účastníkom žiadateľ o sprístupnenie informácie (zmluvy) nebol, avšak iba v rozsahu, v akom sa táto zmluva týka nakladania s nehnuteľnosťou, ktorá je predmetom spoluvlastníctva žiadateľa o sprístupnenie tejto informácie (zmluvy), a zároveň ide o zmluvu, ktorou by mohlo byť porušené predkupné právo spoluvlastníka, ktorý žiada o jej sprístupnenie.

To znamená, že spoluvlastník má za daných podmienok právo na sprístupnenie len takej zmluvy, ktorá bola uzatvorená po tom, ako sa sám stal podielovým spoluvlastníkom danej nehnuteľnosti. Čo sa týka verejných listín alebo iných listín spoluvlastník nehnuteľnosti má právo na prístup k nim, iba ak je osobou uvedenou v tejto verejnej listine alebo inej listine. V obdobnom duchu sa vyjadril aj Najvyšší súd Slovenskej republiky, keď konštatoval, že „verejnosť zbierky listín je síce obmedzená ustanovením § 68 ods. 4 katastrálneho zákona, avšak žalobkyni ako podielovej spoluvlastníčke nehnuteľnosti, ktorej sa predmetné zmluvy týkali, malo byť nesporne nahliadnutie do nej umožnené.

 

Neumožnením nahliadnuť žalobkyni do zbierky listín správny orgán nerešpektoval zásadu verejnosti katastrálneho operátu zakotvenú v ustanovení § 68 ods. 1 a 2 katastrálneho zákona. Zásada verejnosti slúži na ochranu vlastníckeho práva.“ (rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29.10.2008, sp. zn. 6Sžo/67/2008)


Ak brat užíva aj váš podiel a bráni Vám v užívaní, máte právo žiadať od neho finančnú náhradu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som vedieť, že, či môžem po smrti mojej matky napadnúť darovaciu zmluvu a požiadať súd o anulovanie darovacej zmluvy čo sa týka bytu nakoľko počas jej života darovala trom deťom a mňa vynechala tým, že ona vydedenie nespisala ani na súde ani u notára, čo sa týka mojej osoby ďakujem.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.07.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ by bola zmluva neplatná, môžete sa domáhať určenia, že nehnuteľnosť patrí do dedičstva. Museli by ste ale vedieť preukázať neplatnosť zmluvy, napríklad, že bola uzatvorená v tiesni alebo darkyňa nebola spôsobilá na právne úkony ale aj iné dôvody.

 

Nejde o vydedenie, ak darca počas svojho života daruje nehnuteľnosť niekomu inému. To nerobí tiež zmluvu neplatnou.

 

Je dôležité poznamenať, že pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovanie. Ak vychádzam z praxe, tak bezplatný prevod podielu k nehnuteľnosti nemožno určite považovať za obvyklé darovanie.

Na základe vyššie uvedeného by sa tak do dedičských podielov vašich súrodencov mala priamo zo zákona započítať hodnota podielu, ktorú k predmetnej nehnuteľnosti nadobudli.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je možné, aby moja sesternica napadla darovaciu zmluvu. Starí rodičia na mňa a súrodenca pripísali dom už je tomu 12 rokov. Starkovci stále žijú ale sesternica sa nám vyhráža, že hneď po smrti starých rodičov napadne darovaciu zmluvu. Môže to urobiť. O starkovcov sa vzorne staráme a dokonca, sme spísali dohodu o vysporiadaní a sesternica mama bola z časti domu vyplatená. Na všetko mame doklady. Mám sa obávať, dom sme zveľadili a ma raz takú hodnotu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.07.2019)

Dobrý deň prajem,

na to, aby mohla "napadnúť" darovaciu zmluvu, by musela nájsť dôvod neplatnosti. Pokiaľ však darovacia zmluva spĺňala všetky náležitosti podľa zákona, teda bola urobená písomne, slobodne, určito, vážne, zrozumiteľne, osobami, ktoré boli spôsobilé na právne úkony, bez nátlaku, tak potom je zmluva platná a tento stav nemôže sesternica nijako zvrátiť. Síce by mohla podať žalobu, ale na súde by musela preukazovať, prečo je podľa nej zmluva neplatná.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň. Žijem s priateľkou, Obaja mame z predchdzajuceho manželstva po jednom dieťati, ktoré ešte nie sú plnoleté. Pre rokom som kupovla byt, na ktorý som si vzal hypotéku. Priateľka odo mňa žiada, aby som polovicu bytu previedol na ňu. Obava sa toho, že keď sa mi niečo stane, ocitne sa na ulici. V tom prípade by celý byt dedil môj syn, ale ako právny zástupca by bola exmanželka. Rad by som vedel, či v prípade, keď priateľka bude mať polovicu bytu a medzi nami by došlo k rozchodu, aké mám možnosti ohľadom zrušenia darovacej zmluvy. Budem sa môcť nejakým spôsobom dostať spať k majetku? Ďakujem.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.01.2019)

Dobrý deň, pre vrátenie daru musia byť splnené zákonné podmienky. Podľa § 630 Občianskeho zákonníka: "Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.".  Ak sú splnené tieto podmienky, potom môžete požiadať o vrátenie daru. Táto žiadosť je jednostranným právnym úkonom. Nie je však ľahké preukázať, že k takémuto porušovaniu dochádza. Tiež sa môžete s priateľkou dohodnúť, že Vám dar vráti. V takejto dohode musí Vaša priateľa súhlasiť s vrátením daru. 

 

Tiež je možné sa dohodnúť tak, že keď sa rozídete, tak bude povinná Vám dar vrátiť. Tu zmluvu si však určite dajte urobiť advokátovi, pretože musí byť dobre naformulovaná. Ak budete chcieť, pomôžeme Vám s tým.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Chcem, aby sa zneplatnila darovacia zmluva a neviem ako postupovať. Pred 10 rokmi som darovala svoj dom svojmu synovi a neveste. Pred rokom som bola na ťažkej operácií chrbtice a ani syn ani nevesta mi nepodali pomocnú ruku. Ani raz mi neprišli pomôcť, že som 50 km ďakeko. Navyše sa teraz idú rozvádzať. Stačí ak ich listom vyzvem, aby mi vrátili dar a predložím to na kataster, alebo v liste mám formulovať zneplatnenie zmluvy a uviesť dôvod alebo aký je správny postup? Či to musí byt žaloba? Dá sa aj spätne napísať darovacia zmluva?

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.01.2019)

Dobrý deň, podľa § 630 Občianskeho zákonníka: "Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.". V prvom rade sa môžete domáhať vrátenia daru mimosúdnou cestou a to prostredníctvom výzvy na vrátenie daru. Takúto výzvu odporúčame spraviť písomnou formou a zaslať doporučeným listom, aby ste vedeli preukázať, že k takejto výzve došlo ak obdarovaný dar nevráti. Ak teda výzva na vrátenie daru nepomohla, prichádza do úvahy vymáhanie vrátenia daru súdnou cestou.

Súd v prípade, že uzná, že došlo k správaniu, ktoré hrubo porušuje dobré mravy určí, že vlastníkom veci ste Vy a nie obdarovaný. Podľa ustálenej rozhodovacej praxe súdov platí že: "Právo darcu domáhať sa vrátenia daru nevzniká pri prostej nevďačnosti obdarovaného voči darcovi, ani pri menej významnom porušení dobrých mravov zo strany obdarovaného. Za hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným nemožno považovať napr. predaj darovanej veci cudzej osobe, alebo nenavštevovanie darcu pri príležitosti sviatkov a jeho životných jubileí." (R 31/1999).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň. Ak moja matka žije a chce mi darovať záhradu, na ktorej chceme s manželom stavať dom môže moja sestra napadnúť darovaciu zmluvu ? Alebo je lepšie si tu záhradu od matky kúpiť, aby sme mali kúpnopredajnú zmluvu ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.01.2019)

Dobrý deň, 
otázka darovacích zmlúv je častou problematikou v našej poradni.
Na otázku či sestra môže napadnúť darovaciu zmluvu odpovedáme tak, že pokiaľ zmluva bude spĺňať všetky zákonom stanovené náležitosti, napadnúť zmluvu zo zákonných dôvodov nemôže. 
Pripomíname, že podľa ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka platí (citujeme) :
"Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.
(2) Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní.
(3) Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.
§ 629 :  Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.
§ 630 : Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."


Možnosť napadnutia darovacej zmluvy zo strany Vašej sestry : Mama je by bola veľmi chorá a konala pod fyzickým nátlakom, prípadne by trpela nejakou duševnou poruchou.

Otázka či je lepšie prevod pozemku realizovať darovacou zmluvou alebo na základe kúpnopredajnej zmluvy, tu treba zvážiť, či pozemok daruje výlučne Vám alebo aj Vášmu  manželovi, teda do podielového spoluvlastníctva alebo prevedie na základe kúpnopredajnej zmluvy len Vám alebo aj Vášmu manželovi.
Výhodnosť kúpnopredajnej zmluvy je v tom, že v prípade úmrtia Vašej matky, hodnota pozemku sa Vám nebude započítavať na Váš dedičský podiel. 
Alebo inakšie : V prípade, že by pozemok Vám Vaša mama darovala, hodnota pozemku sa Vám započítava na Váš dedičský podiel, keďže darovanie nehnuteľnosti sa vždy považuje za nie obvyklý dar, a teda o toľko menej zdedíte z hľadiska finančného vyjadrenia. Ak by predmetom dedenia po Vašej mame nebol žiaden majetok, nie ste povinná Vašej sestre nič vyplácať. 
Príklad : 
Predmetom dedenia bude majetok v hodnote 100 000 €, dedičia Vy a Vaša sestra, hodnota darovaného pozemku je 20 000 €. Výpočet : 100 000 € mínus 20000 € = 80 000 €  delené 2 = 40 000 € každá sestra, odpočítaných 20 000 € by zdedila Vaša sestra, keďže darovaný pozemok má hodnotu podľa nášho príkladu 20 000  €, t.j. Váš dedič. podiel by bol o 20000 € menší oproti sestre.

Ak by ste pozemok od matky kúpili, k započítaniu podľa uvedeného nedôjde, a Váš podiel  podľa tohto príkladu by bol 50 000 €.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať. Matka mi pred 12 rokmi darovala dom. Teraz má pocit, že sa k nej nechovám pekne. Býva so mnou a priateľom. V priateľom dome. Teraz chce napadnúť darovaciu zmluvu, ktorá bola podpísaná pred 12 rokmi. Je možné napadnúť túto darovaciu zmluvu? Bolo to jej slobodné rozhodnutie. Ďakujem.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.09.2018)

Dobrý deň, darca sa môže domáhať vrátenia daru iba zo zákonných dôvodov. Z pohľadu darcu sú splnené podmienky vtedy keď sa obdarovaný správa k darcovi alebo jeho členom rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Na vznik práva domáhať sa vrátanie daru nepostačuje, aby si darca myslel, že sa k nemu nesprávate pekne. Vaše správanie by muselo byť takej intenzity, aby porušovalo dobré mravy hrubým spôsobom. To, či sú na splnené podmienky na vrátenie daru musí posudzovať súd v každom jednom individuálnom prípade. Ak by sa v súdnom konaní preukázalo, že sa k darcovi správate tak, že tým hrubo porušujete dobré mravy, môže sa vrátanie daru domáhať aj po uplynutí 12 rokov. Premlčacia doba práva na vrátenie daru (3 ročná) začína plynúť odo dňa splnenia podmienok na vrátenie daru.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Ak rodičia ešte počas života darujú dom a pozemok jednému dieťaťu (dcére), majú dediči (druhá dcéra a vnúčatá po zosnulom synovi) právny nárok na tento majetok po smrti rodičov?

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.09.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Zo zákona platí, že vlastník môže so svojim vlastníctvom počas života nakladať podľa svojho uváženia /predať, darovať, zameniť, požičať/. Pokiaľ Vaši rodičia darovali dom a pozemok jednému zo svojich detí, smrťou rodičov nedochádza k tomu, aby obdarovaný  bol povinný vyplatiť dedičov či už zákonných alebo závetných.

V prípade dedičského konania  po poručiteľovi/-ľoch ako darcoch domu a pozemku, v zmysle ust. § 484 Obč. zákonníka pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania;  prípadne aj dedičovmu predkovi /vnuk/. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený.

Dom a pozemok sa nepovažujú za obvyklé dary.

Uvedené v podstate znamená, že dedič, ktorému bol darovaný dom a pozemok, pri dedení po poručiteľovi /-ľoch ako darcoch nemusí nič dostať, nakoľko dom a pozemok sa mu započítava na dedičský podiel. Súčasne však platí, že nie je povinný nič vyplácať ostatným dedičom.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň. Vo februári uplynulo 3 roky od darovania domu a pozemku synovi. Dá sa ešte zrušiť darovacia zmluva a žiadať o vrátenie daru? Ďakujem.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Právna úprava darovacej zmluvy obsiahnutá v ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka je stručná :

"§ 628 :

(1) Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.

(2) Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní.

(3) Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.

§ 629 : Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.

§ 630 : Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

 

Všeobecná premlčacia lehota je 3 roky; to ale neznamená, že po uplynutí troch rokov od uzatvorenia darovacej zmluvy sa nemôžete domáhať vrátenia daru. Vrátenia daru sa môžete domáhať stále ak vzniknú okolnosti, ktoré odôvodňujú vrátenie daru a teda jedná sa o správanie obdarovaného k Vám ako darcovi spôsobom, že tým obdarovaný hrubo porušuje dobré mravy. Príklady : Vaša požiadavka na poskytnutie pomoci v prípade, že by ste boli na túto pomoc odkázaný a obdarovaný by mohol túto pomoc poskytnúť, zlé zaobchádzanie s Vami ako darcom /nadávky, týranie fyzické a psychické, odmietanie poskytovania obživy ak by ste napr. žili v spoločnej domácnosti a pod./.

Podľa ustálenej judikatúry právo darcu domáhať sa vrátenia daru nevzniká pri prostej nevďačnosti obdarovaného voči darcovi, ani pri menej významnom porušení dobrých mravov zo strany obdarovaného. Za hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným nemožno považovať napr. predaj darovanej veci cudzej osobe, alebo nenavštevovanie darcu pri príležitosti sviatkov a jeho životných jubileí (R 31/1999).  Rovnako tak, je ustálený aj názor súdov, že za právne relevantné považuje iba také správanie sa obdarovaného, ktoré sa objektívne prejavilo. Pritom nie je rozhodujúci subjektívny pocit a  úsudok darcu (R 61/1997).

Treba pitom posudzovať resp. brať do úvahy aj to, či správanie obdarovaného nie je len reakciou na správanie samotného darcu.

 

Ako sa v uvedenom prípade postupuje ? Oznámením obdarovanému, že odstupujete od darovacej zmluvy zo zákonných dôvodov a teda momentom doručenia tohto právneho úkonu zaniká právny vzťah z darovania a požiadať katastrálny odbor o záznam predmetnej listiny o odstúpení od zmluvy.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako napadnúť darovaciu zmluvu (Dedičské právo)

Dobrý deň. Prosím Vás o radu. V roku 2007 mi matka darovala dom po svojej mame s tým, že tam má doživotné právo. Spravila to preto, lebo som sa sedem rokov starala o čiastočne imobilnú babku a chceli sme tým aj zabrániť nasťahovaniu môjho brata, ktorý je narkoman a opakovane bol vo väzení. Brat má dve dcéry, ktoré sú v detskom domove a moja matka by im chcela dať "svoju polovicu" domu, ktorú obýva. Ja s tým nesúhlasím, pretože dom sme spolu s priateľom zveľadili a momentálne robíme väčšiu prestavbu. Všetko na naše náklady. Matka tvrdí, že už sa radila s právničkou a vraj existuje možnosť ako ma doslova obrať o polovicu môjho domu. Existuje taká možnosť? Mám sa obávať? Prípadne ako sa môžem proti tomu brániť? Podotýkam, že neporušujem dobre mravy! Ďakujem.

Odpoveď: Ako napadnúť darovaciu zmluvu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.08.2018)

Dobrý deň, darca sa môže vrátenia darovanej veci domáhať iba na základe príslušného ustanovenia Občianskeho zákonníka. Darca nemôže svojvoľne svoje rozhodnutie zmeniť a žiadať od Vás vrátenie daru. Takýto postup by bol v rozpore s princípom právnej istoty. Ako ste správne vo svojej otázke identifikovali, darca sa môže podľa ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka domáhať vrátenia daru iba v tom prípade, ak sa obdarovaný (Vy) správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Podľa ustálenej rozhodovacej praxe súdov musí ísť o také porušenie, ktoré hrubo porušuje dobré mravy. Ak sa tak nesprávate a ani nebudete, Vašej mame nevznikne právo domáhať sa vrátenia daru (ak by aj podala žalobu, bola by zrejme neúspešná). Ďalšou možnosťou ako sa snažia darcovia o vrátenie daru je zneplatnenie darovacej zmluvy. Vzhľadom na to, že príslušný okresný úrad, katastrálny odbor zapísal Vaše vlastnícke právo k nehnuteľnosti, predpokladáme, že táto zmluva mala všetky zákonné náležitosti a je platná. Vychádzajúc z Vašej otázky a tam opísaných skutkových okolností nás nenapadá ako inak by sa mohla Vaša mama domáhať vrátenia "svojej" polovice.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk