Máte
otázku?

Platenie nájomného po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Prešov

Otázka: Platenie nájomného po rozvode

Ako je to s platením nájomného po rozvode manželstva, pokiaľ v nej manžel nebýva, ale má tam trvalý pobyt a vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Musím platiť nájomné po rozvode sama?

Odpoveď: Platenie nájomného po rozvode

Dobrý deň, platenie nájomného po rozvode manželstva býva často problémom, na ktorom sa bývalí manželia nevedia dohodnúť. Predpokladamá, že "nájomným" máte na mysli náklady spojedné s užívaním spoločnej nehnuteľnosti (bytu). Platenie nájomného po rozvode obyčajne zostáva na tom z manželov, ktorý zostal bývať v spoločnom byte.

 

Z právneho hľadiska je situácia taká, že nájomné po rozvode (pokiaľ ide o spoločný byt/dom) sú povinní platitiť obaja bývalí manželia. Je však potrebné pri "nájomnom" rozlišovať platby, ktoré vznikajú s užívaním nehnuteľnosti (voda, elektrina, plyn) od tých, ktoré by sa platili aj v prípade, ak by sa nehnuteľnosť neužívala (teplo, odvoz odpadu, upratovanie spoločných priestorov, elektrina a voda v spoločných priestoroch,...). Energie, ktoré sa spotrebujú užívaním by mal platiť ten z manželov, ktorý nehnuteľnosť užíva. Ostatné platby by mali platiť obaja manželia spoločne. Pri vysporiadaní BSM po rozvode je možné si tieto platby uplatňovať. 

Najskôr je potrebné na platení nájomného po rozvode sa aspoň pokúsiť dohodnúť mimosúdne. 

Trápi vás "Platenie nájomného po rozvode" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Platenie nájomného po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať. Môj ex ešte počas manželstva prepísal nás spoločný byt bez rozhodnutia súdu a bez nejakej darovacej zmluvy na seba. Nevedela som o tom a pár mesiacov po mojom úteku s deťmi z tohto bytu si tam nasťahoval milenku a mali spolu dieťa. Súd po rokoch rozhodol, že som spoluvlastníčkou tohto bytu, ale užíval ho len on aj s tou svojou a s deckom. Je on povinný platiť mi za užívanie aj môjho bytu? Inga

Odpoveď: Platenie nájomného po rozvode

(odpoveď odoslaná: 02.02.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplývs, že stepodielovou spolugvlastníčkou bytu zrejme v podiele 1/2 k celku a v predmetnom byte býva výlučne Váš manžel.

Vy v byte nebývate a preto na strane bývalého manžela vzniká bezdôvodné obohatenie v súlade s ust. §  451 a nasl. Obč. zákonníka a to v tom, že užíva celý byt, teda aj Váš podiel. Nateraz ho môžete vyzvať, aby Vám vydal bezdôvodné obohatenie, ktoré spočíva v tom, že užíva aj Váš podiel na byte. Výška bezdôv. obohatenia bude v podstate vo výške nájmu obdobného bytu. Ide o to, že teraz nemáte uzatvorenú nájomnú zmluvu a preto môžete požadovať teraz len vydanie bezdôvodného obohatenia a súčasne mu predložiť návrh zmluvy o nájme bytu v zmysle ust. Obč. zákonníka. Premlčacia doba na vydanie bezdôvodného obohatenia, teda spätne je maximálne tri roky v zmysle ust. § 107 Obč. zákonníka.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta a riešiť prípadne aj ostatné otázky v súvislosti s deťmi /výživné/.


Podotázka: Platenie nájomného po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Pekný deň
Som rozvedený, ex manželka chce, aby som do majetkovo právneho rozdelenia platil nájom a ostatné poplatky. Ja sa v priebehu mesiaca odsťahujem do podnájmu, kde budem mať trvalý pobyt. Som poberateľ inv. dôchodku, ktorý je 2,5 x nižší ako príjem ex manželky. Som povinný zo zákona platiť ? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Platenie nájomného po rozvode

(odpoveď odoslaná: 09.06.2020)

Dobrý deň,
Vašu otázku ste zaevidovali priamo do časti poradne, kde je uvedená odpoveď aj na Vašu otázku.

Predpokladám, že "nájomným" máte na mysli náklady spojené s užívaním spoločnej nehnuteľnosti (bytu). Platenie nájomného po rozvode obyčajne zostáva na tom z manželov, ktorý zostal bývať v spoločnom byte.

Z právneho hľadiska je situácia taká, že nájomné po rozvode (pokiaľ ide o spoločný byt/dom) sú povinní platiť obaja bývalí manželia. Je však potrebné pri "nájomnom" rozlišovať platby, ktoré vznikajú s užívaním nehnuteľnosti (voda, elektrina, plyn) od tých, ktoré by sa platili aj v prípade, ak by sa nehnuteľnosť neužívala (teplo, odvoz odpadu, upratovanie spoločných priestorov, elektrina a voda v spoločných priestoroch, a pod.).

Dodávku médií pre domácnosť (voda, elektrina, plyn, kúrenie), teda média, ktoré sa spotrebujú užívaním bytu by mal platiť ten z manželov, ktorý byt užíva.

Ostatné platby (fond opráv a údržby, platby za upratovanie, výťah a pod.) by mali platiť obaja manželia spoločne. Pri vyporiadaní BSM po rozvode je možné si tieto platby uplatňovať. 

V otázke uvádzate, že sa v priebehu mesiaca odsťahujete z bytu do podnájmu, potom je potrebné správcovi BD nahlásiť zmenu v počte osôb užívateľov bytu.

Ešte poznamenávame, že aj keď je právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, z bytu nie ste povinný sa vysťahovať a bývalá manželka Vás z bytu nemôže ani vypratať a vysťahovať ani svojpomocne.

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom vyporiadania BSM dohodou.


Podotázka: Platenie nájomného po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcem Vás poprosiť o radu. V decembri 2018 som sa s manželom rozviedla. On naďalej býva s spoločnom byte, v ktorom platí len energie cca 60 eur mesačne a ja zo svojho účtu platím nájom, hypotéku atď. 270 eur. Byt sme nadobudli počas manželstva. Ako môžem požiadať o platenie výdavkov na byt na polovicu, keď ho užíva aj on ? V byte s nami žijú aj dvaja synovia, ktorí sú plnoletí ale nezaopatrení navštevujú VŠ. Ja im varím, periem, upratujem byt, ale exmanžel mi na nich nijako neprispieva.

Odpoveď: Platenie nájomného po rozvode

(odpoveď odoslaná: 04.12.2019)

Dobrý deň, Vami položená otázka obsahuje v podstate dva okruhy problémov :
1./ V otázke uvádzate, že ste sa rozviedli v 12/2018. V tejto veci odporúčame spísanie dohody o vyporiadaní BSM a to v lehote najneskoršie do 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode. Pri vyporiadaní BSM si budete môcť uplatňovať náklady spojené s bývaním aj bývalého manžela v byte patriacom do BSM.  Pokiaľ sa nedohodnete, budete musieť podať návrh na súd o vyporiadanie BSM.


Otázkam splácania hypotéky po rozvode  sa venujeme v mnohých našich odpovediach. Pokiaľ bol braný úver počas trvania BSM, banka môže pristúpiť k jeho vymáhaniu v prípade neplatenia aj predajom nehnuteľnosti. Ak platíte hypotéku výlučne sama, pri vyporiadaní BSM budete mať nárok na započítanie uhradených splátok úveru.

2./ V otázke uvádzate, že v byte patriacom do BSM žijú aj Vaše dve plnoleté nezaopatrené deti. V tejto súvislosti uvádzame, že keďže deti sú plnoleté, môžu podať návrh na súd o určenie výživného. Výživné vzhľadom na plnoletosť možno žiadať len odo dňa podania návrhu na súd a teda nie spätne (§ 77 zákona o rodine).


Trápi vás "Platenie nájomného po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Platenie nájomného po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Sme rozvedený mame hypotéku na dom ako by sme mali platiť inkaso, hypotéku, komunálny odpad, poistku na dom, daň z domu, a servis domu tiež niečo stojí atď.
Po rozvode bývame v dome ja, ex syn a dcéra. Moja otázka s ex sme sa dohodli, že bude platiť iba inkaso ale má s tým problém, syn neprispieva, ale pracuje a sľubuje, že bude prispievať a ex tiež, že bude platiť ale skutek útek o dcéru sa starám ja všetko jej platím plus všetko spojené s domom ide s môjho účtu lebo nechcem byt nikde dlžný a zadĺžiť sa. Vedia len čo je ich z domu čo im patrí to vie syn aj ex ako postupovať ďalej už nevládzem všetko ťahať.

Odpoveď: Platenie nájomného po rozvode

(odpoveď odoslaná: 01.10.2019)

Dobrý deň,
otázka obsahuje niekoľko právnych problémov :
1./ V otázke uvádzate, že ste sa rozviedli, nepíšete však dátum rozvodu a či vo veci bolo vyporiadané bezpodiel. spoluvlastníctvo manželov.

Z ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka vyplýva :
"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Ak ste sa doposiaľ nedohodli na vyporiadaní BSM, príapdne nebol podaný návrh na súd o vyporiadanie BSM a od rozvodu uplynula doba 3 rokov, potom platí ohľadom nehnuteľnosti, že táto je v podielovom spoluvlastníctve oboch manželov za predpokladu, že dom patril do BSM.

2./ Z otázky vyplýva, že dom obývate spoločne, z toho 3 ľudia pracujúci.
Aj keď zákon vyslovene nerieši uvedené situácie, treba vychádzať z ust. § 115 Obč. zákonníka, podľa ktorého "domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby."

Tu sa dostávame k odpovedi na otázku, či syn je povinný prispievať na úhradu nákladov spojených s užívaním nehnuteľnosti.
Odpoveď je tá, že ak sa nedohodnete na primeraných príspevkoch zo strany jednotlivých užívateľov RD ak syn je v prac. pomere, môžete ho odhlásiť z trvalého pobytu, čo by ho malo primäť k tomu, aby sa na nákladoch spojených s užívaním nehnuteľnosti podieľal v primeranom rozsahu /napr. podľa počtu pracujúcich osôb v RD).  Krajným riešením je to, aby ste ho požiadali, aby sa z RD vysťahoval, prípadne aj túto otázku riešili súdnou cestou, čo už je ale krajné riešenie situácie.
Otázkou je  kto je zmluvnom vzťahu s dodávateľmi jednotlivých médií (voda, elektrina, plyn), keďže prípadný nedoplatok bude vymáhať dodávateľ médií od zmluvného partnera. Dodávateľa médií nezaujíma to, že ste sa rozviedli.

Preto najlepšia v tomto smere by bola písomná dohoda všetkých užívateľov RD. 

Pokiaľ ide o splátky hypotéky po rozvode, ak ste po rozvode uhradzovali splátky hypotéky v celosti aj po rozvode, tak máte právo od exmanžela žiadať vrátiť 1/2 týchto splátok (a to od právoplatnosti rozsudku o rozvode).

Odporúčame kontaktovať advokáta.


Podotázka: Platenie nájomného po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s manželkou sme rozvedení, obaja sme na dôchodku, bývame spolu v spoločnom byte, ktorý využívame rovnakou mierou. Ona ma dôchodok 330 Eur, ja 610 Eur. Akým podielom sa musíme podieľať na úhradách za bývanie a energie, každý polovicou, alebo percentuálnym podielom podľa výšky prijmu - dôchodku? Vďaka za odpoveď.

Odpoveď: Platenie nájomného po rozvode

(odpoveď odoslaná: 04.01.2019)

Dobrý deň, podľa Občianskeho zákonníka sú z právnych úkonov týkajúcich sa spoločného nájmu bytu oprávnení a povinní všetci spoloční nájomcovia spoločne a nerozdielne. Je však na Vás ako sa dohodnete. Ak medzi Vami nevznikne dohoda, mali by sa splátky nájomného deliť na polovicu.


Podotázka: Platenie nájomného po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, začal by som opisom situácie. Byt som nadobudol sám ešte pred uzavretím manželstva, je v mojom vlastníctve. S manželkou nie sme rozvedení. Bývame spolu s 2 deťmi (z toho jedno moje vlastné) v tomto byte. Hypotéka je platená výlučne z môjho účtu. Elektrina tiež. Nájomné je platené šekom, zatiaľ som cca 80% šekov platil ja, zvyšok ona. Jej bývalý byt je už predaný, viem dokladovať výpismi z môjho účtu, že som jej ho niekoľkokrát platil, čo sa týka hypotéky a nájomného. Platil som jej mnohé odvody do rakúskej socialky, viem doložiť výpismi z účtu (živnosť uzatvárala ešte pred našim manželstvom). Keby som nezaplatil, je vysoko pravdepodobne, že by odmietli vyplatiť dávky, nakoľko sa vyhrážali exekútorom kvôli dlznym sumám. Momentálne je manželka na materskej, všetky rodinné dávky z SK a AT idú na jej účet. Manželka sa rozhodla, že odmieta sa podieľať na hradení nájomného a energií v mojom byte, v ktorom všetci spolu bývame. Má na to právo? Viem sa nejak brániť? Ďalej sa dožaduje výživného na ňu a naše spoločné dieťa, pričom sa aktívne podieľam aj na platení nákupov a aj nákladov na deti a kultúrne vyžitie deti. Ma na to právo a v akej výške, keď sa aktívne podielam na platení nákupov a nakladiv na deti? Nakoľko všetky prídavky na deti sú na jej účte a ja nemám ani možnosť s nimi operovať a ani sledovať efektivitu nakladania s dávkami na deti, ako sa viem brániť, aby peniaze nepremrhala na iné veci, účely než na čo tieto dávky sú určené? Ďakujem.

Odpoveď: Platenie nájomného po rozvode

(odpoveď odoslaná: 03.06.2018)

Dobrý deň, ak s manželkou nie ste rozvedení, potom všetko čo zarobíte vy a všetko čo zarobí manželka (alebo dostane ako dávku) je spoločné. To znamená, že aj keď platíte všetky výdavky iba Vy, podľa zákona sa má za to, že ich platí aj ona. Ak zarábate viac peňazí ako ona a rozdiel medzi vašimi príjmami je podstatný, tak má nárok aj na manželské výživné. Samozrejme najskôr by sa odrátali platby, ktoré platíte na spoločné účely. Je možné, že jej zostáva viac peňazí ako vám. Ak by to tak bolo, nárok na manželské výživné máte vy od nej.

To by bolo dobré spomenúť aj to, že pokiaľ si platíte niečo svoje, čo patrí iba Vám (napríklad vlastná hypotéka ktorá vznikla ešte pred manželstvom), potom má manželka právo od vás požadovať za to náhradu neskôr pri vysporiadaní majetku po rozvode.


Trápi vás "Platenie nájomného po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Platenie nájomného po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Som rozvedená od marca 2017 a od mája 2016 som odstahovana s bytu, v ktorom som žila s exmanželom. Ani ja ani manžel niesme vlastníkmi bytu nakoľko úver na byt nám vzali na seba jeho rodičia s tým, že úver im budeme platiť my a byt nám potom prepíšu po splatení po 16r a 8r som sa podieľala na platení úveru, nájmu, smeti. Môže manžel žiadať odomňa doplatenie nájmu, keď už tam s dcérou nežijem a ani my nedovolil majiteľ bytu teda otec exmanžela vstupovať do bytu a vymenil zámky?

Odpoveď: Platenie nájomného po rozvode

(odpoveď odoslaná: 08.10.2017)

Dobrý deň, pokiaľ nie ste dlžníkom z úveru, potom nielenže nemusíte platiť úver ale dokonca máte právo žiadať peniaze za platenie ich úveru, ak ste ho platili. 


Podotázka: Platenie nájomného po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Prosím Vás bude súd o BSM vysporiadania po rozvode. Ja som za 8 mesiac dôchodca. Bývam Ba. Počas 33 ročného manželstva som byt nájomný odkúpil aj som sa podujal na prístavbe z 2 izb na 3 izbovú prístavbu, aj byt, všetko som zaplatil na pôžičku. Bývalá žena chce, aby sa byt predal ja nesúhlasím chcem, aby byt rozdelili aj fyzicky, nakoľko je to tehlová stavba. Bude 1-stupňový súd ja sa chcem odvolať, nakoľko v býva tu so mnou dcéra, hoci je dospelá ona tu ma trvalý pobyt. Prosím Vás ja nemám na právneho zástupcu budem sa obhajovať sám. Žena sa dobrovoľne odsťahovala. Nič neprispieva už tu nebýva 2 rok. Byt sa nepredá ona odo mňa pýta 80 000 EU. Za ten byt nedostaneme 160 000. EU Pomôžte nejaku odpoveď. Pekne Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Platenie nájomného po rozvode

(odpoveď odoslaná: 18.07.2017)

Dobrý deň, 

bez toho, aby sme poznali celý Váš prípad nie je možné Vám poradiť úplne. Nedá sa však povedať, že tie dôvody, ktoré ste uviedli sú dostatočné. Ak sa budete obhajovať sám, určite si naštudujte problematiku BSM aspoň na našej stránke. Nájdete tam veľa užitočných informácií. Fyzické rozdelenie  bytu nie je možné. Ak by ste prehrali na súde, môže Vás ta prehra stáť nakoniec pri sume bytu 100 tisíc aj 3 tisíc eur (3 % z hodnoty vecí patriacich do BSM). 


Podotázka: Platenie nájomného po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Mame viac ako 4 roky po rozvode a nie sme majetkovo vysporiadaní, lebo ex-manžel so mnou nekomunikuje. Chcem to už riešiť súdnou cestou. Manžel ostal bývať v našom rodinnom dome a ja som odišla a bývam v podnájme. Manžel ma náklady na dom omnoho menšie ako ja (20 eur hypotéka + cca 20 eur elektrina)+ poplatky za smeti, dane z pozemkov + drevo na kúrenie. Ja platím nájom 230 eur + nedoplatky. Chcem sa spýtať, či môže odo mňa na súde požadovať podieľanie sa na poplatkoch na dom. Pritom mi zakázal chodiť do domu a okrem toho neplatí riadne výživné. Ďakujem.

Odpoveď: Platenie nájomného po rozvode

(odpoveď odoslaná: 18.07.2017)

Dobrý deň,

na základe Vami opísaného skutkového stavu je nutné konštatovať že k vyporiadaniu Vášho bezpodielového spoluvlastníctva už došlo. Žalobu o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva už podať nemôžete - resp. ak ju podáte, bude zamietnutá v celom rozsahu ako nedôvodná.

Vo Vašom prípade účinky vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva nastali zo zákona - uplynutím 3 rokov odo dňa právoplatnosti výroku rozsudku o rozvode manželstva.

Podľa § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Z uvedeného vyplýva, že ak ste napr. rodinný dom nadobudli počas trvania manželstva zo spoločných prostriedkov a z tohto dôvodu patril do bezpodielového spoluvlastníctva, uplynutím 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výroku o rozvode manželstva ste sa stali jeho podielovými spoluvlastníkmi. Ak by ste napr. chceli vyporiadať podielové spoluvlastníctvo k domu, museli by ste podať žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva sa však už vychádza z iných princípov ako pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva.


Trápi vás "Platenie nájomného po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Platenie nájomného po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. 15. 03. 2017 máme pojednávanie na súde ohľadom rozvodového konania (na 99 % nás rozvedú). Náklady na dom platím ja z môjho účtu (elektriku, vodu, spoločný hypotekárny úver). Mám nárok po rozvode a nadobudnutí právoplatného rozhodnutia na polovicu platieb od mojej exmanželky (teda po nadobudnutí právoplatnosti o rozvode manželstva)? Stále bývame spolu a aj zrejme budeme až do predaja domu. Ďakujem.

Odpoveď: Platenie nájomného po rozvode

(odpoveď odoslaná: 28.02.2017)

Dobrý deň, po rozvode manželstva máte nárok na náhradu platieb, ktoré ste platili sám na spoločný majetok alebo spoločný dlh. Polovicu každej jednej splátky môžete od nej požadovať buď v rámci občiansko-právneho konania o vymáhanie pohľadávky alebo si tieto nároky uplatniť v rámci vyporiadania BSM, čím by sa buď znížila výška vyrovnávacieho podielu, ktorý budete musieť manželke vyplatiť alebo sa zvýšila výška vyrovnávacieho podielu, ktorý bude musieť ona vyplatiť Vám (závisí to na tom, akým spôsobom sa dohodnete na vyporiadaní BSM, resp. ako budete požadovať, aby súd vyporiadal BSM).


Podotázka: Platenie nájomného po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ešte som sa chcel spýtať, či ju mám požiadať o platenie polovice nákladov na prevádzku domu písomne (môže to neprevziať a pod.), alebo proste to stačí dokladovať výpismi platieb z môjho účtu. Ďakujem.

Odpoveď: Platenie nájomného po rozvode

(odpoveď odoslaná: 28.02.2017)

Dobrý deň, v rámci súdneho konania to bude postačujúce vydokladovať výpismi z bankového účtu, že ste ich platili. Jej povinnosť podieľať sa na 1/2 týchto platieb totiž vzniká priamo zo zákona, resp. zo zmluvy o hypotéke a nie je potrebné ju na to vyzývať.


Podotázka: Platenie nájomného po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Som v rozvodovom konaní už 3 roky. Aj keď už prvostupňový súd rozhodol, manželka sa odvolala. Manželka býva v dome ktorý sme dostali darom takže ho máme spoločne v podielovom vlastníctve . Ja v ňom už 2 roky nebývam ale trvalý pobyt tam stále mám. Platím polovicu dane z nehnuteľnosti a aj časť mesačného nájmu za elektromer a plynomer nie spotrebovanú energiu. Mám nárok na nájomné od manželky za nadmerné užívanie celej nehnuteľnosti aj s nábytkom spolu so záhradou aj keď ešte nie sme rozvedený? Aj spätne?

Odpoveď: Platenie nájomného po rozvode

(odpoveď odoslaná: 04.02.2017)

Dobrý deň, v zmysle príslušnej judikatúry môže aj podielový spoluvlastník požadovať od druhého spoluvlastníka náhradu za nadmerné užívanie nehnuteľnosti vtedy, ak Vás druhý spoluvlastník z tohto užívanie úplne vylúčil (t.j. neumožnil Vám užívať ani jednu izbu, miestnosť). Tzn. jeho užívanie nehnuteľnosti nemôže byť založené Vašou dohodou. Ak ste sa na takomto spôsobe užívania nehnuteľnosti dohodli, pri požadovaní náhrady za nadmerné užívanie by ste s vysokou pravdepodobnosťou neuspeli. 


Trápi vás "Platenie nájomného po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Platenie nájomného po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s bývalým manželom vlastníme byt. Požiadal o rozvod. Ešte počas manželstva som od neho odišla (od 1.1.2015) a od vtedy neplatím hypotéku ani nájom, pretože tam ostal bývať. Rozviedli nás v novembri 2015. Teraz byt predávame a on odo mňa žiada doplatenie polovicu súm splátok za obdobie od kedy som odišla až do predaja bytu za hypotéku. Za aké obdobie som mu povinná zaplatiť tieto splátky z hypotéky. Od rozvodu alebo od kedy som odišla zo spoločnej domácnosti? Ak mu to nezaplatím, čo sa môže stať? Ďakujem

Odpoveď: Platenie nájomného po rozvode

(odpoveď odoslaná: 03.11.2016)

Dobry den, on ma narok iba na polovicu splatok od pravoplatnosti rozsudku o rozvode (nie od odstahovania sa a tiez nie odo dna ked bol vyneseny rozsudok, ale odo dna, ked sa rozvod stal pravoplatnym).


Podotázka: Platenie nájomného po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobry den. Obraciam sa na Vas s otazkou ci si v ramci BSM mozem od byvalej manzelky ziadat vratit polovicu penazi vynalozenych na uhradu nakladov spojenych s uzivanim bytu. Neboli sme vlastnikmi bytu len najomcami. V tomto byte mala trvaly pobyt az kym sme byt nevratili prenajimatelovi cize obci. Z bytu sa odstahovala este pocas trvania manzelstva. Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Platenie nájomného po rozvode

(odpoveď odoslaná: 20.09.2016)

Dobry den, pokial ste to platili pocas manzelstva, tak narok na tieto peniaze nebudete mat z dovodu, ze prijem zarobeny pocas manzelstva nepatri do BSM.


Podotázka: Platenie nájomného po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobry den. Chcel by som sa informovat ako je to s platenim najomneho bytu ak som uz rok rozvedeny. S exmanzelkou byvame stale spolu v 2 izbovom byte ale kazdy z nas ma svoj zivot. Ja som zamestnany a platim vsetky naklady spojene s byvanim. Ex manzelka je nezamestnana evidovana na urade prace. Kedze sme sa nedohodli na vysporiadani majetku ani to v uvahu neprichadza momentalne, chcel by som vediet akym sposobom od nej ziadat platit polovicu najomneho. Vlastnikmi bytu sme totizto obaja spolocne. Velmi pekne dakujem ak mi budete vediet poradit.

Odpoveď: Platenie nájomného po rozvode

(odpoveď odoslaná: 20.09.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ je vlastníčkou bytu aj Vaša bývalá manželka a tento byt riadne užíva bez toho, aby platila poplatky spojené s užívaním bytu, potom sa na Váš úkor bezdôvodne obohacuje. Ak zlyhávajú výzvy na platenie polovice platieb, odporúčam vyporiadať Vaše zaniknuté BSM. Pri vyporiadaní môžete žiadať, to čo ste vynaložili zo svojho majetku na spoločný majetok, a teda môžete navrhnúť súdu, aby zohľadnil skutočnosť, že sa nepodieľa na platbách za nehnuteľnosť. Súdy rovnako prihliadajú na takéto prípady a nehnuteľnosť, ak to jeden z manželov žiada, prisúdi práve tomu, ktorý sa o nehnuteľnosť riadne staral, platil poplatky a je predpoklad, že ju bude účelne využívať aj v budúcnosti.


Trápi vás "Platenie nájomného po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Platenie nájomného po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň s exmanželom sme sa rozviedli. Nakoľko sme nepodali do troch rokov od rozvodu o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva, stali sme sa podielovými spoluvlastníkmi. Bývalý manžel dobrovoľne odišiel a sa oženil, ale trvalý pobyt si stále nechal na spoločnom dome. Ja som ostala bývať v dome. Na žiadnych opravách, ktoré súvisia s údržbou domu a ktoré som vykonala sa nepodieľal. Mám právo žiadať od bývalého manžela platenie za údržbu domu?

Odpoveď: Platenie nájomného po rozvode

(odpoveď odoslaná: 02.06.2016)

Dobrý deň, pri takýchto prípadoch je potrebné rozlišovať nevyhnutné opravy a opravy alebo rekonštrukcie, ktoré nevyhnutné neboli. V oboch prípadoch máte nárok na určitú náhradu, ale riadia sa inými právnymi titulmi. V prípade nevyhnutných opráv máte právo na náhradu 1/2 nákladov, ktoré boli vynaložené v súvislosti s opravami nehnuteľnosti. Premlčacia doba v prípade týchto úhrad začína plynúť odo dňa vynaloženia týchto nákladov. Ak ide o opravu alebo rekonštrukciu, ktorá nebola nevyhnutná, ide v tomto prípade o bezdôvodné obohatenie Vášho bývalého manžela z dôvodu zhodnotenia nehnuteľnosti. V tomto prípade Vám vzniká nárok z bezdôvodného obohatenia až po zrušení podielového spoluvlastníctva. Zrušením podielového spoluvlastníctva začína taktiež plynúť premlčacia doba.


Podotázka: Platenie nájomného po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobry den. Chcem sa spytat: mozem pozadovat od byvaleho manzela najom? Byva v dome, ktory sme nadobudli pocas manzelstva darovacou zmluvou od mojich starych rodicoch, cize sme podielovi spoluvlastnici a teda dom nespada do BSM. Energie si hradi, ale nemal by platit aj mne najom za to, ze uziva aj moju polovicu domu?

Odpoveď: Platenie nájomného po rozvode

(odpoveď odoslaná: 06.02.2016)

Dobrý deň, ak dom nespadá do BSM a manžel užíva aj Váš podiel, potom máte právo požadovať náhradu za užívanie Vašej časti domu a to vo výške bežného  nájomného za podiel.


Podotázka: Platenie nájomného po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Pekný Deň . Po rozvode sme obaja zostali bývať v dvojizbovom byte v osobnom vlastníctve . Byt je napísaný na oboch rovnakou čiastkou. Manželka nechce vôbec prispievať na nájomné. Ako mi viete poradiť ? Všetko platím ja 20 rokov , plyn , elektrinu, nájomné , smeti ... Výživné 135 e platím načas. Je na to zákon, akou čiastkou má prispievať na nájom ? Alebo ako sa to dá riešiť ?

Odpoveď: Platenie nájomného po rozvode

(odpoveď odoslaná: 25.10.2015)

Dobrý deň, ak ste obaja podieloví spoluvlastníci, stále ste manželia a obaja v byte bývate, pričom náklady (nájomné) platíte iba Vy sám, potom podľa zákona platí, že byt platíte spoločne. Pretože Váš príjem patrí do BSM a patrí treda aj manželke. 

Na to, aby ste mohli od nej žiadať platenie nákladov, museli by ste a rozviesť alebo zrušiť si BSM súdnou cestou.


Trápi vás "Platenie nájomného po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Platenie nájomného po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, zaujímalo by ma či si môžem žiadať zaplatenie nájmu na inej adrese ako je adresa trvalého pobytu od manžela, ktorý je zamestnaný, pokiaľ som ja nezamestnaná a sme v rozvodovom konaní. Žijem v podnájme z dôvodu, že z bytu v ktorom sme spoločne bývali, ma vyhodil. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Platenie nájomného po rozvode

(odpoveď odoslaná: 21.08.2015)

Dobrý deň, z Vašej otázky nie je zrejmé, čo máte na mysli pod "žiadaním zaplatenia nájmu". Od koho chcete žiadať zaplatenie nájmu a za ktorý byt?V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Platenie nájomného po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku