Máte
otázku?

Platenie nájomného po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Prešov

Otázka: Platenie nájomného po rozvode

Ako je to s platením nájomného po rozvode manželstva, pokiaľ v nej manžel už nebýva, ale má tam stále trvalý pobyt a vlastnícke právo k nehnuteľnosti? Musím po rozvode platiť nájomné sama?

Odpoveď: Platenie nájomného po rozvode

Dobrý deň, platenie nájomného po rozvode manželstva býva často problémom, na ktorom sa bývalí manželia nevedia dohodnúť. Predpokladamá, že "nájomným" máte na mysli náklady spojedné s užívaním spoločnej nehnuteľnosti (bytu). Platenie nájomného po rozvode obyčajne zostáva na tom z manželov, ktorý zostal bývať v spoločnom byte.

 

Z právneho hľadiska je situácia taká, že nájomné po rozvode (pokiaľ ide o spoločný byt/dom) sú povinní platitiť obaja bývalí manželia. Je však potrebné pri "nájomnom" rozlišovať platby, ktoré vznikajú s užívaním nehnuteľnosti (voda, elektrina, plyn) od tých, ktoré by sa platili aj v prípade, ak by sa nehnuteľnosť neužívala (teplo, odvoz odpadu, upratovanie spoločných priestorov, elektrina a voda v spoločných priestoroch,...). Energie, ktoré sa spotrebujú užívaním by mal platiť ten z manželov, ktorý nehnuteľnosť užíva. Ostatné platby by mali platiť obaja manželia spoločne. Pri vysporiadaní BSM po rozvode je možné si tieto platby uplatňovať. 

Najskôr je potrebné na platení nájomného po rozvode sa aspoň pokúsiť dohodnúť mimosúdne. 

Trápi vás "Platenie nájomného po rozvode" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Platenie nájomného po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Môj ex-manžel počas nášho manželstva prepísal náš spoločný byt na seba bez súdneho rozhodnutia a bez akéhokoľvek darovacej zmluvy. Nebola som o tom informovaná a niekoľko mesiacov po mojom odchode s deťmi z tohto bytu si tam nastahoval milenku a mali spolu dieťa. Po rokoch súd rozhodol, že som spoluvlastníčkou tohto bytu, avšak on ho používal súkromne s ňou a ich dieťaťom. Je on povinný mi platiť za využívanie tohto bytu aj keď som tam nebývala? Inga

Odpoveď: Platenie nájomného po rozvode

(odpoveď odoslaná: 02.02.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplývs, že stepodielovou spolugvlastníčkou bytu zrejme v podiele 1/2 k celku a v predmetnom byte býva výlučne Váš manžel.

Vy v byte nebývate a preto na strane bývalého manžela vzniká bezdôvodné obohatenie v súlade s ust. §  451 a nasl. Obč. zákonníka a to v tom, že užíva celý byt, teda aj Váš podiel. Nateraz ho môžete vyzvať, aby Vám vydal bezdôvodné obohatenie, ktoré spočíva v tom, že užíva aj Váš podiel na byte. Výška bezdôv. obohatenia bude v podstate vo výške nájmu obdobného bytu. Ide o to, že teraz nemáte uzatvorenú nájomnú zmluvu a preto môžete požadovať teraz len vydanie bezdôvodného obohatenia a súčasne mu predložiť návrh zmluvy o nájme bytu v zmysle ust. Obč. zákonníka. Premlčacia doba na vydanie bezdôvodného obohatenia, teda spätne je maximálne tri roky v zmysle ust. § 107 Obč. zákonníka.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta a riešiť prípadne aj ostatné otázky v súvislosti s deťmi /výživné/.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Platenie nájomného po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som rozvedený. Moja ex-manželka si želá, aby som platil nájom a ostatné poplatky vrámci majetkoprávneho rozdelenia. Plánujem sa v priebehu mesiaca presťahovať do podnájmu, kde si zriem trvalé bydlisko. Som príjemcom invalidného dôchodku, ktorý je 2,5-krát nižší ako príjem mojej ex-manželky. Mám zo zákona povinnosť toto platiť? Veľmi pekne vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Platenie nájomného po rozvode

(odpoveď odoslaná: 09.06.2020)

Dobrý deň,
Vašu otázku ste zaevidovali priamo do časti poradne, kde je uvedená odpoveď aj na Vašu otázku.

Predpokladám, že "nájomným" máte na mysli náklady spojené s užívaním spoločnej nehnuteľnosti (bytu). Platenie nájomného po rozvode obyčajne zostáva na tom z manželov, ktorý zostal bývať v spoločnom byte.

Z právneho hľadiska je situácia taká, že nájomné po rozvode (pokiaľ ide o spoločný byt/dom) sú povinní platiť obaja bývalí manželia. Je však potrebné pri "nájomnom" rozlišovať platby, ktoré vznikajú s užívaním nehnuteľnosti (voda, elektrina, plyn) od tých, ktoré by sa platili aj v prípade, ak by sa nehnuteľnosť neužívala (teplo, odvoz odpadu, upratovanie spoločných priestorov, elektrina a voda v spoločných priestoroch, a pod.).

Dodávku médií pre domácnosť (voda, elektrina, plyn, kúrenie), teda média, ktoré sa spotrebujú užívaním bytu by mal platiť ten z manželov, ktorý byt užíva.

Ostatné platby (fond opráv a údržby, platby za upratovanie, výťah a pod.) by mali platiť obaja manželia spoločne. Pri vyporiadaní BSM po rozvode je možné si tieto platby uplatňovať. 

V otázke uvádzate, že sa v priebehu mesiaca odsťahujete z bytu do podnájmu, potom je potrebné správcovi BD nahlásiť zmenu v počte osôb užívateľov bytu.

Ešte poznamenávame, že aj keď je právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, z bytu nie ste povinný sa vysťahovať a bývalá manželka Vás z bytu nemôže ani vypratať a vysťahovať ani svojpomocne.

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom vyporiadania BSM dohodou.


Podotázka: Platenie nájomného po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Rada by som Vás poprosila o radu. V decembri 2018 som sa rozviedla so svojím manželom. On naďalej býva v našom spoločnom byte, kde platí len za energie, a to približne 60 eur mesačne, zatiaľ čo ja z môjho účtu pokrývam nájom, hypotéku atď., čo predstavuje 270 eur. Byt sme nadobudli počas nášho manželstva. Ako môžem požiadať o to, aby sa výdavky na byt delili na polovicu, keď ho aj on využíva? V byte s nami tiež žijú naši dvaja plnoletí synovia, ktorí sú síce nezaopatrení, ale navštevujú VŠ. Starám sa o nich, varím im, periem ich oblečenie a upratujem byt, no môj exmanžel mi na nich nijak neprispieva.

Odpoveď: Platenie nájomného po rozvode

(odpoveď odoslaná: 04.12.2019)

Dobrý deň, Vami položená otázka obsahuje v podstate dva okruhy problémov :
1./ V otázke uvádzate, že ste sa rozviedli v 12/2018. V tejto veci odporúčame spísanie dohody o vyporiadaní BSM a to v lehote najneskoršie do 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode. Pri vyporiadaní BSM si budete môcť uplatňovať náklady spojené s bývaním aj bývalého manžela v byte patriacom do BSM.  Pokiaľ sa nedohodnete, budete musieť podať návrh na súd o vyporiadanie BSM.


Otázkam splácania hypotéky po rozvode  sa venujeme v mnohých našich odpovediach. Pokiaľ bol braný úver počas trvania BSM, banka môže pristúpiť k jeho vymáhaniu v prípade neplatenia aj predajom nehnuteľnosti. Ak platíte hypotéku výlučne sama, pri vyporiadaní BSM budete mať nárok na započítanie uhradených splátok úveru.

2./ V otázke uvádzate, že v byte patriacom do BSM žijú aj Vaše dve plnoleté nezaopatrené deti. V tejto súvislosti uvádzame, že keďže deti sú plnoleté, môžu podať návrh na súd o určenie výživného. Výživné vzhľadom na plnoletosť možno žiadať len odo dňa podania návrhu na súd a teda nie spätne (§ 77 zákona o rodine).


Trápi vás "Platenie nájomného po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Platenie nájomného po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Sme rozvedení a máme hypotéku na dom. Ako by sme mali platiť inkaso, hypotéku, komunálny odpad, poistku na dom, daň z domu a servis domu tiež niečo stojí, atď?
Po rozvode v dome bývam ja, náš syn a dcéra. S ex-manželom sme sa dohodli, že on bude platiť iba inkaso, no má s tým problém. Syn neprispieva, hoci pracuje a sľubuje, že bude prispievať. Ex-manžel tiež sľubuje, že bude platiť, no skutek utek. O našu dcéru sa starám ja a všetko jej platím. Okrem toho všetky náklady spojené s domom jdú z môjho účtu, pretože nechcem byť nikde dlžný a zadlžiť sa. Oni vedia len o tom, čo je ich na dome a čo im patrí. Syn aj ex-manžel to vedia. Už nevládzem ťahať všetko ďalej sama, neviem ako postupovať.

Odpoveď: Platenie nájomného po rozvode

(odpoveď odoslaná: 01.10.2019)

Dobrý deň,
otázka obsahuje niekoľko právnych problémov :
1./ V otázke uvádzate, že ste sa rozviedli, nepíšete však dátum rozvodu a či vo veci bolo vyporiadané bezpodiel. spoluvlastníctvo manželov.

Z ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka vyplýva :
"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Ak ste sa doposiaľ nedohodli na vyporiadaní BSM, príapdne nebol podaný návrh na súd o vyporiadanie BSM a od rozvodu uplynula doba 3 rokov, potom platí ohľadom nehnuteľnosti, že táto je v podielovom spoluvlastníctve oboch manželov za predpokladu, že dom patril do BSM.

2./ Z otázky vyplýva, že dom obývate spoločne, z toho 3 ľudia pracujúci.
Aj keď zákon vyslovene nerieši uvedené situácie, treba vychádzať z ust. § 115 Obč. zákonníka, podľa ktorého "domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby."

Tu sa dostávame k odpovedi na otázku, či syn je povinný prispievať na úhradu nákladov spojených s užívaním nehnuteľnosti.
Odpoveď je tá, že ak sa nedohodnete na primeraných príspevkoch zo strany jednotlivých užívateľov RD ak syn je v prac. pomere, môžete ho odhlásiť z trvalého pobytu, čo by ho malo primäť k tomu, aby sa na nákladoch spojených s užívaním nehnuteľnosti podieľal v primeranom rozsahu /napr. podľa počtu pracujúcich osôb v RD).  Krajným riešením je to, aby ste ho požiadali, aby sa z RD vysťahoval, prípadne aj túto otázku riešili súdnou cestou, čo už je ale krajné riešenie situácie.
Otázkou je  kto je zmluvnom vzťahu s dodávateľmi jednotlivých médií (voda, elektrina, plyn), keďže prípadný nedoplatok bude vymáhať dodávateľ médií od zmluvného partnera. Dodávateľa médií nezaujíma to, že ste sa rozviedli.

Preto najlepšia v tomto smere by bola písomná dohoda všetkých užívateľov RD. 

Pokiaľ ide o splátky hypotéky po rozvode, ak ste po rozvode uhradzovali splátky hypotéky v celosti aj po rozvode, tak máte právo od exmanžela žiadať vrátiť 1/2 týchto splátok (a to od právoplatnosti rozsudku o rozvode).

Odporúčame kontaktovať advokáta.


Podotázka: Platenie nájomného po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som rozvedený a so svojou bývalou manželkou sme oboje na dôchodku. Napriek rozvodu bývame spolu v spoločnom byte, ktorý využívame v rovnakom rozsahu. Jej dôchodok činí 330 eur, môj je 610 eur. Ako by sme sa mali podieľať na úhradách za bývanie a energie? Každý by mal platiť polovicu, alebo by sme mali platiť percentuálne podľa výšky nášho dôchodku? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Platenie nájomného po rozvode

(odpoveď odoslaná: 04.01.2019)

Dobrý deň, podľa Občianskeho zákonníka sú z právnych úkonov týkajúcich sa spoločného nájmu bytu oprávnení a povinní všetci spoloční nájomcovia spoločne a nerozdielne. Je však na Vás ako sa dohodnete. Ak medzi Vami nevznikne dohoda, mali by sa splátky nájomného deliť na polovicu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Platenie nájomného po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobý deň, začal by som opisom situácie. Byt som nadobudol sám ešte pred uzavretím manželstva, preto je vo mojom vlastníctve. S manželkou nie sme rozvedení. Žijeme spolu s dvomi deťmi (z nich je jedno moje vlastné) v tomto byte. Hypotéku platím výlučne z môjho účtu, rovnako ako elektrinu. Nájomné sa platí šekom, z ktorých som zatiaľ zaplatil cca 80%, zvyšok moja manželka. Jej bývalý byt je už predaný a viem dokladovať výpismi z môjho účtu, že som jej veľakrát zaplatil hypotéku a nájomné. Frosted som jej mnohé odvody do rakúskeho sociálneho systému, o čom môžem doložit výpismi z účtu (živnosť uzatvorila ešte pred našim manželstvom). Keby som nezaplatil, je vysoko pravdepodobné, že by odmietli vyplatiť dávky, keďže už nám vyhrážali exekútorom kvôli dlžným sumám. Momentálne je moja manželka na materskej dovolenke a všetky rodinné dávky z Slovenska a Rakúska prichádzajú na jej účet. Manželka sa rozhodla, že odmieta sa podieľať na úhrade nájomného a energií v mojom byte, kde spolu všetci bývame. Má na to právo a ako sa môžem brániť? Taktiež sa dožaduje výživného na seba a naše spoločné dieťa, aj keď sa aktívne podieľam na platení nákupov, nákladov na deti a aj ich kultúrneho vyžitia. Má na to právo a v akej výške, keď sa aktívne podieľam na platení nákupov a nákladov na deti? Všetky prídavky na deti sú na jej účte a ja nemám ani možnosť s nimi operovať ani sledovať efektivitu nakladania s dávkami na deti. Ako sa môžem brániť, aby peniaze neboli premrhavané na iné veci, než na čo sú tieto dávky určené? Ďakujem.

Odpoveď: Platenie nájomného po rozvode

(odpoveď odoslaná: 03.06.2018)

Dobrý deň, ak s manželkou nie ste rozvedení, potom všetko čo zarobíte vy a všetko čo zarobí manželka (alebo dostane ako dávku) je spoločné. To znamená, že aj keď platíte všetky výdavky iba Vy, podľa zákona sa má za to, že ich platí aj ona. Ak zarábate viac peňazí ako ona a rozdiel medzi vašimi príjmami je podstatný, tak má nárok aj na manželské výživné. Samozrejme najskôr by sa odrátali platby, ktoré platíte na spoločné účely. Je možné, že jej zostáva viac peňazí ako vám. Ak by to tak bolo, nárok na manželské výživné máte vy od nej.

To by bolo dobré spomenúť aj to, že pokiaľ si platíte niečo svoje, čo patrí iba Vám (napríklad vlastná hypotéka ktorá vznikla ešte pred manželstvom), potom má manželka právo od vás požadovať za to náhradu neskôr pri vysporiadaní majetku po rozvode.


Trápi vás "Platenie nájomného po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Platenie nájomného po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som rozvedená od marca 2017 a od mája 2016 som sa odstahovala z bytu, v ktorom som žila so svojím bývalým manželom. Ani ja, ani môj manžel nie sme vlastníkmi bytu, keďže úver na byt prevzali na seba jeho rodičia s tým, že my im budeme splácať úver a po jeho splatení nám byt prepíšu na nášho mena. Počas 16 rokov a 8 rokov som sa podieľala na platbe úveru, nájmu a odvozu odpadu. Môže môj manžel požadovať od mňa doplatok na nájom, keď už tam s dcérou nežijem a majiteľ bytu, teda otec môjho bývalého manžela, nám nedovolil vstupovať do bytu a vymenil zámky?

Odpoveď: Platenie nájomného po rozvode

(odpoveď odoslaná: 08.10.2017)

Dobrý deň, pokiaľ nie ste dlžníkom z úveru, potom nielenže nemusíte platiť úver ale dokonca máte právo žiadať peniaze za platenie ich úveru, ak ste ho platili. 


Podotázka: Platenie nájomného po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať, ako bude súd riešiť delenie majetku po rozvode, konkrétne ide o bytové spoločenstvo manželov (BSM). O osem mesiacov budem dôchodcom a žijem v Bratislave. Počas 33-ročného manželstva som odkúpil nájomný byt a podujal sa na prístavbu z dvojizbového na trojizbový. Všetky náklady som hradil z pôžičky. Bývalá manželka chce, aby sa byt predal, ale ja s tým nesúhlasím. Preferoval by som, aby bol byt rozdelený aj fyzicky, keďže je to tehlová stavba. V prípade, že rozhodnutie prvostupňového súdu nebude pre mňa prijateľné, chcem sa odvolať. S manželkou v byte ešte stále žije naša dospelá dcéra, ktorá tu má trvalý pobyt. Nemám prostriedky na právneho zástupcu, takže sa budem obhajovať sám. Manželka sa dobrovoľne odsťahovala a už dva roky tu nebýva ani neprispieva na náklady. Tvrdí, že byt sa nepredá, ak od neho nedostane 80 000 eur. Ale za byt nedostaneme 160 000 eur. Budem vďačný za akúkoľvek radu. Pekne Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Platenie nájomného po rozvode

(odpoveď odoslaná: 18.07.2017)

Dobrý deň, 

bez toho, aby sme poznali celý Váš prípad nie je možné Vám poradiť úplne. Nedá sa však povedať, že tie dôvody, ktoré ste uviedli sú dostatočné. Ak sa budete obhajovať sám, určite si naštudujte problematiku BSM aspoň na našej stránke. Nájdete tam veľa užitočných informácií. Fyzické rozdelenie  bytu nie je možné. Ak by ste prehrali na súde, môže Vás ta prehra stáť nakoniec pri sume bytu 100 tisíc aj 3 tisíc eur (3 % z hodnoty vecí patriacich do BSM). 


Podotázka: Platenie nájomného po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Máme za sebou viac ako 4 roky od rozvodu a stále nemáme vysporiadaný majetok. Dôvodom je, že môj bývalý manžel so mnou nekomunikuje. Chcem už túto situáciu riešiť súdnou cestou. Manžel ostal bývať v našom rodinnom dome, zatiaľ čo ja som odišla a teraz bývam v podnájme. Jeho náklady na dom sú oveľa menšie ako moje (20 eur za hypotéku + približne 20 eur za elektrinu, poplatky za smeti a dane z pozemkov, plus drevo na kúrenie). Ja naopak platím nájom 230 eur, plus nedoplatky. Rada by som sa spýtala, či môže požadovať, aby som sa na súde podieľala na jeho nákladoch spojených s domom. Treba dodať, že mi nedovolil prístup do domu a navyše neplatí riadne výživné. Ďakujem.

Odpoveď: Platenie nájomného po rozvode

(odpoveď odoslaná: 18.07.2017)

Dobrý deň,

na základe Vami opísaného skutkového stavu je nutné konštatovať že k vyporiadaniu Vášho bezpodielového spoluvlastníctva už došlo. Žalobu o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva už podať nemôžete - resp. ak ju podáte, bude zamietnutá v celom rozsahu ako nedôvodná.

Vo Vašom prípade účinky vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva nastali zo zákona - uplynutím 3 rokov odo dňa právoplatnosti výroku rozsudku o rozvode manželstva.

Podľa § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Z uvedeného vyplýva, že ak ste napr. rodinný dom nadobudli počas trvania manželstva zo spoločných prostriedkov a z tohto dôvodu patril do bezpodielového spoluvlastníctva, uplynutím 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výroku o rozvode manželstva ste sa stali jeho podielovými spoluvlastníkmi. Ak by ste napr. chceli vyporiadať podielové spoluvlastníctvo k domu, museli by ste podať žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva sa však už vychádza z iných princípov ako pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva.


Trápi vás "Platenie nájomného po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Platenie nájomného po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Máme na súde pojednávanie ohľadom rozvodového konania dňa 15.03.2017 (na 99 % nás rozvedú). Platím náklady na dom z môjho účtu (elektriku, vodu, spoločný hypotekárny úver). Chcem sa opýtať, či mám po rozvode a nadobudnutí právoplatného rozhodnutia nárok na polovicu platieb od mojej exmanželky (teda po nadobudnutí právoplatnosti rozvodu manželstva)? Stále spolu bývame a pravdepodobne tak zostane až do predaja domu. Ďakujem.

Odpoveď: Platenie nájomného po rozvode

(odpoveď odoslaná: 28.02.2017)

Dobrý deň, po rozvode manželstva máte nárok na náhradu platieb, ktoré ste platili sám na spoločný majetok alebo spoločný dlh. Polovicu každej jednej splátky môžete od nej požadovať buď v rámci občiansko-právneho konania o vymáhanie pohľadávky alebo si tieto nároky uplatniť v rámci vyporiadania BSM, čím by sa buď znížila výška vyrovnávacieho podielu, ktorý budete musieť manželke vyplatiť alebo sa zvýšila výška vyrovnávacieho podielu, ktorý bude musieť ona vyplatiť Vám (závisí to na tom, akým spôsobom sa dohodnete na vyporiadaní BSM, resp. ako budete požadovať, aby súd vyporiadal BSM).


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Platenie nájomného po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.