Máte
otázku?

Predkupné právo spoluvlastníka


Podielové spoluvlastníctvo a predkupné právo

Každý podielový spoluvlastník môže so svojím spoluvlastníckym podielom nakladať podobne ako vlastník so svojou vecou. Zmluvná voľnosť spoluvlastníka je však obmedzená zakotveným ustanovením o predkupnom práve (v Občianskom zákonníku s účinnosťou od 1. januára 1992). Z predkupného práva vyplýva, že ak niektorý zo spoluvlastníkov chce svoj spoluvlastnícky podiel previesť na cudzie osoby alebo na niektorého zo spoluvlastníkov, musí ho najskôr ponúknuť na kúpu všetkým ostatným spoluvlastníkom (nielen niektorému z podielových spoluvlastníkov).

Podielový spoluvlastník musí svoj podiel ponúknuť za tých istých podmienok, za ktorých ho chce predať inej osobe (čiže aj za tú istú cenu), zároveň určí lehotu, do ktorej môžu ostatní spoluvlastníci predkupné právo využiť; ak lehota uplynie márne, má sa za to, že spoluvlastníci nemajú záujem a podiel môže predať inej osobe (predávajúci spoluvlastník už nepotrebuje k tom osobitný súhlas ostatných spoluvlastníkov). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti ich podielov. V zmysle § 605 Občianskeho zákonníka platí, ak nie je dohodnutá doba, dokedy sa má predaj uskutočniť, musí oprávnená osoba vyplatiť hnuteľnosť do ôsmich dní, nehnuteľnosť do dvoch mesiacov po ponuke. Ak táto doba uplynie márne, predkupné právo zanikne. Ponuka sa vykoná ohlásením všetkých podmienok; ak ide o nehnuteľnosť, musí byť ponuka písomná. Pozor však na správne formulovanie výzvy na uplatenie predkupného práva. Nesprávna formulácia môže spôsobiť neplatnosť výzvy a v budúcnosti spoluvlastníci môžu zmluvu o prevode veci (nehnuteľnosti) napadnúť žalobou o neplatnosť právneho úkonu (napr. neplatnosť kúpnej zmluvy).
Existuje však aj výnimka z predkupného práva, ktorou je prevod blízkej osobe, vtedy nemajú ostatní spoluvlastníci predkupné právo. Blízkou osobou sa rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

(späť)
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.