Opätovne dohodnutá skúšobná doba


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 1. 5. 2018

Otázka: Opätovne dohodnutá skúšobná doba

Dobrý deň. Môže si zamestnávateľ uplatniť skúšobnú dobu opakovane u jedného zamestnanca v aktuálnej PZ? Mal uzavretú pracovnú zmluvu so zamestnancom na dobu určitú v trvaní 9 mesiacov do konca roka 2017, potom bol 8 dni bez zamestnania, následne u nás podpísal Dohodu o pracovnej činnosti na 40 dni počas evidencie na Úrade práce a po jej ukončení zase s nami uzavrel pracovnú zmluvu na dobu určitú od 01. 03. 2018 do konca roka 2018. Ďakujem D.

Odpoveď: Opätovne dohodnutá skúšobná doba

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor:

Skúšobnú dobu upravuje § 45 Zákonníka práce 

(1) V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať.

(2) Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca.

(3) Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná.

(4) Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu.

Vo Vašom prípade je potrebné posúdiť, či ide o opakovane uzavretý pracovný pomer na dobu určitú. Podľa § 48 Zákonníka práce:

 

(1) Pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu. Pracovný pomer je uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý písomne.

(2) Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.

(3) Opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu je pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi.

(4) Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu

a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,

b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,

c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),

d) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.

(5) Dôvod na predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru podľa odseku 4 sa uvedie v pracovnej zmluve.

(6) Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky s vysokoškolským učiteľom alebo tvorivým zamestnancom vedy, výskumu a vývoja je možné aj vtedy, ak je na to objektívny dôvod vyplývajúci z povahy činnosti vysokoškolského učiteľa alebo tvorivého zamestnanca vedy, výskumu a vývoja ustanovený osobitným predpisom.

(7) Zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu nemožno zvýhodniť alebo obmedziť, ak ide o pracovné podmienky a podmienky zamestnávania podľa tohto zákona a o pracovné podmienky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci podľa osobitného predpisu, v porovnaní s porovnateľným zamestnancom.

(8) Zamestnávateľ informuje vhodným spôsobom zamestnancov v pracovnom pomere na určitú dobu a zástupcov zamestnancov o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili.

(9) Obmedzenia podľa odsekov 2 až 7 sa nevzťahujú na zamestnávanie agentúrou dočasného zamestnávania.

Keďže medzi tými istými účastníkmi došlo k uzavretiu pracovnej zmluvy na dobu určitú pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu, nie je podľa môjho právneho názoru možné znova v pracovnej zmluve dohodnúť skúšobnú dobu.

Aj keby ste si skúšobnú dobu opätovne dohodli, nebolo by počas jej plynutia možné platne skončiť pracovný pomer, keďže by išlo o neplatne dohodnutú skúšobnú dobu.

Nehovoriac o tom, že takéto konanie by mohlo byť považované aj za konanie v rozpore s dobrými mravmi. Podľa čl. 2 Zákonníka práce, podľa ktorého: Pracovnoprávne vzťahy podľa tohto zákona môžu vznikať len so súhlasom fyzickej osoby a zamestnávateľa. Zamestnávateľ má právo na slobodný výber zamestnancov v potrebnom počte a štruktúre a určovať podmienky a spôsob uplatnenia tohto práva, ak tento zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak. Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi; nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov.

Tento článok sa pretavuje do § 13 ods. 3 Zákonníka práce, podľa ktorého:

Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov. Nikto nesmie byť na pracovisku v súvislosti s výkonom pracovnoprávnych vzťahov prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného zamestnanca alebo zamestnávateľa sťažnosť, žalobu, návrh na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti .

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Opätovne dohodnutá skúšobná doba (Pracovné právo)

Môže byt pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú bez skúšobnej doby. Ďakujem.

Odpoveď: Opätovne dohodnutá skúšobná doba

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.09.2019)

 Dobrý deň, áno je možné uzatvoriť pracovný pomer na dobu určitú aj bez dojednania skúšobnej doby.

Podľa ust. § 45  Zákonníka práce platí :
"Skúšobná doba 
(1) V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať. 
(2) Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca. 
(3) Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná. 
(4) Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu."

 

Možnosť nie povinnosť dojednania skúšobnej doby vyplýva z odst. 1 § 45 a to zo slova "môže".


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Opätovne dohodnutá skúšobná doba (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som vedieť, či je možné dohodnúť skúšobnú dobu v prípade, že zamestnanec pracoval u nás od 9. 4. 2018 do 25. 5. 2018. Ukončil pracovný pomer v skúšobnej dobe. Teraz k nám chce nastúpiť na iné pracovisko. Môžem s ním dojednať skúšobnú dobu? Ďakujem.

Odpoveď: Opätovne dohodnutá skúšobná doba

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.09.2018)

Dobrý deň,

zákon výslovne takúto situáciu neupravuje, preto je potrebné vykladať ustanovenia o skúšobnej dobe z hľadiska účelu. Účelom je odskúšať zamestnanca na určitej pracovnej pozícii. Ak ho chcete prijať na iný druh práce a budete uzatvárať novú pracovnú zmluvu, potom by mohlo byť objektívnym dôvodom to, že ešte na danej pozícii nepracoval a je potrebné ho vyskúšať. Existuje však aj riziko, že v prípade eventuálneho súdneho sporu, by súd takto dojednanú skúšobnú dobu vyložil inak a považoval by ju za neplatnú. Podľa môjho právneho názoru je však podstatné, či by mal robiť inú prácu, než predtým.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Opätovne dohodnutá skúšobná doba (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či je možné predĺžiť skúšobnú dobu ak ju mám uzavretú na jeden mesiac nie na tri a o ďalší mesiac alebo dva. Ďakujem.

Odpoveď: Opätovne dohodnutá skúšobná doba

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.07.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust. § 45 Zákonníka práce platí :

"Skúšobná doba

(1) V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať.

(2) Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca.

(3) Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná.

(4) Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu."

 

 

2./ Z uvedeného ustanovenia Zákonníka práce vyplýva, že dojednanie skúšobnej doby je možnosťou zmluvných strán v prac. zmluve, zamestnávateľa a zamestnanca. ZP stanovuje maximálnu dĺžku trvania prac. doby 3 mesiace, u ved. zamestnancov najviac 6 mesiacov.

 

3./ V otázke sa pýtate, či možno predĺžiť skúš. sobu z jedného na dva prípadne tri mesiace. Možné sú dve odpovede :

a/ Ak už skúšobná doba jedného mesiaca uplynula, potom už predĺženie skúšobnej doby nie je možné, nakoľko už uplynula.

b/ Pokiaľ Vám jeden mesiac skúšobnej doby neuplynul, potom na základe dohody so zamestnávateľom je možné predĺženie skúšobnej doby o maximálne 2 mesiace. Keďže ste sa dohodli na trvaní skúšobnej soby jedného mesiaca, predĺženie je možné len na základe písomnej  dohody so zamestnávateľom. Zamestnávateľ nie je povinný s predĺžením skúšobnej doby súhlasiť.

©
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk