Máte
otázku?

Opätovne dohodnutá skúšobná doba


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Banská Bystrica

Otázka: Opätovne dohodnutá skúšobná doba

Dobrý deň. Môže zamestnávateľ opakovane uplatniť skúšobnú dobu u jedného zamestnanca v aktuálnej pracovnej zmluve? Zamestnávateľ mal uzavretú pracovnú zmluvu so zamestnancom na dobu určitú v trvaní deviatich mesiacov do konca roka 2017, potom bol zamestnanec osem dní bez zamestnania. Následne u nás podpísal Dohodu o pracovnej činnosti na 40 dní počas evidencie na Úrade práce. Po jej ukončení zase s nami uzavrel pracovnú zmluvu na dobu určitú od 1. marca 2018 do konca roka 2018. Ďakujem, D.

Odpoveď: Opätovne dohodnutá skúšobná doba

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor:

Skúšobnú dobu upravuje § 45 Zákonníka práce 

(1) V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať.

(2) Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca.

(3) Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná.

(4) Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu.

Vo Vašom prípade je potrebné posúdiť, či ide o opakovane uzavretý pracovný pomer na dobu určitú. Podľa § 48 Zákonníka práce:

 

(1) Pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu. Pracovný pomer je uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý písomne.

(2) Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.

(3) Opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu je pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi.

(4) Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu

a) zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,

b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,

c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),

d) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.

(5) Dôvod na predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru podľa odseku 4 sa uvedie v pracovnej zmluve.

(6) Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky s vysokoškolským učiteľom alebo tvorivým zamestnancom vedy, výskumu a vývoja je možné aj vtedy, ak je na to objektívny dôvod vyplývajúci z povahy činnosti vysokoškolského učiteľa alebo tvorivého zamestnanca vedy, výskumu a vývoja ustanovený osobitným predpisom.

(7) Zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu nemožno zvýhodniť alebo obmedziť, ak ide o pracovné podmienky a podmienky zamestnávania podľa tohto zákona a o pracovné podmienky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci podľa osobitného predpisu, v porovnaní s porovnateľným zamestnancom.

(8) Zamestnávateľ informuje vhodným spôsobom zamestnancov v pracovnom pomere na určitú dobu a zástupcov zamestnancov o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili.

(9) Obmedzenia podľa odsekov 2 až 7 sa nevzťahujú na zamestnávanie agentúrou dočasného zamestnávania.

Keďže medzi tými istými účastníkmi došlo k uzavretiu pracovnej zmluvy na dobu určitú pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu, nie je podľa môjho právneho názoru možné znova v pracovnej zmluve dohodnúť skúšobnú dobu.

Aj keby ste si skúšobnú dobu opätovne dohodli, nebolo by počas jej plynutia možné platne skončiť pracovný pomer, keďže by išlo o neplatne dohodnutú skúšobnú dobu.

Nehovoriac o tom, že takéto konanie by mohlo byť považované aj za konanie v rozpore s dobrými mravmi. Podľa čl. 2 Zákonníka práce, podľa ktorého: Pracovnoprávne vzťahy podľa tohto zákona môžu vznikať len so súhlasom fyzickej osoby a zamestnávateľa. Zamestnávateľ má právo na slobodný výber zamestnancov v potrebnom počte a štruktúre a určovať podmienky a spôsob uplatnenia tohto práva, ak tento zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak. Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi; nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov.

Tento článok sa pretavuje do § 13 ods. 3 Zákonníka práce, podľa ktorého:

Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov. Nikto nesmie byť na pracovisku v súvislosti s výkonom pracovnoprávnych vzťahov prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného zamestnanca alebo zamestnávateľa sťažnosť, žalobu, návrh na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti .

Trápi vás "Opätovne dohodnutá skúšobná doba" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Opätovne dohodnutá skúšobná doba (Pracovné právo)

Dobrý deň, Rada by som sa informovala: Odkedy sa počíta skúšobná doba dohodnutá v pracovnej zmluve na tri mesiace, ak som zmluvu podpisovala 11. 8. 2022 a deň nástupu do zamestnania bol 15. 8. 2022? Platí skúšobná doba do 15. 11. 2022, alebo sa počíta odo dňa podpisu, teda do 11. 11. 2022? Ďakujem. S pozdravom, M.

Odpoveď: Opätovne dohodnutá skúšobná doba

(odpoveď odoslaná: 06.10.2022)

Dobrý deň,
vo vami uvedenom prípade platí ust. § 46 Zákonníka práce :

"Vznik pracovného pomeru

Pracovný pomer vzniká odo dňa, ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce."
 
Skúšobná doba uplynie dňom 15.11.2022.

4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Opätovne dohodnutá skúšobná doba (Pracovné právo)

Dobrý deň, Môže si zamestnávateľ u zamestnanca, s ktorým uzavrel pracovnú zmluvu na dobu určitú (mesiac po skončení jedného pracovného pomeru na dobu určitú), uplatniť skúšobnú dobu, ak ide o iný druh práce? Ďakujem. Z.

Odpoveď: Opätovne dohodnutá skúšobná doba

(odpoveď odoslaná: 03.10.2022)

Dobrý deň, vo vašom prípade nie je možné uzatvoriť ďalšiu skúšobnú dobu, čo vyplýva z ust. § 45 ods. 4 Zákonníka práce :

"Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu."

V mysle ust. § 48 ods. 3 Zákonníka práce platí, že za "opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu je pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi."

Podotázka: Opätovne dohodnutá skúšobná doba (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, ako vzniká opätovný pracovný pomer u jedného zamestnávateľa na dobu neurčitú, ak medzi týmito pracovnými pomerami je niekoľko rokov. Je možné zrušiť skúšobnú dobu zamestnanca? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Opätovne dohodnutá skúšobná doba

(odpoveď odoslaná: 05.09.2022)

Dobrý deň, úvodom poznamenávame, že dojednanie skúšobnej doby v pracovnej zmluve či už na dobu určitú alebo neurčitú nie je povinné, je to len možnosť na strane zamestnávateľa, ako aj zamestnanca skúšobnú dobu dohodnúť. Ide o to, aby si zamestnanec, ako aj zamestnávateľ vyskúšali, či mu bude zamestnanec vyhovovať, ako aj zamestnanca, či práca mu bude tiež vyhovovať.

Dojednanie skúšobnej doby nie je je preto zo zákona povinné, čo vyplýva z ust. § 45 ods. 1 Zákonníka práce, ide len o možnosť, nie povinnosť.

Ak teraz uzatvárate nový pracovný pomer so zamestnancom, ktorý už u vás pracoval pred niekoľkými rokmi, je vecou dohody, či skúšobnú dobu dohodnete alebo nie.


Trápi vás "Opätovne dohodnutá skúšobná doba" a chcete pomôcť?

Podotázka: Opätovne dohodnutá skúšobná doba (Pracovné právo)

Dobrý deň, od 1. 8. 2020 mám pracovný pomer na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou. Od 1. 10. 2020 mám čiastočný pracovný pomer, konkrétne 1/4, a tento stav trvá doteraz. Moja otázka znie, či som stále v skúšobnej dobe kvôli tomu, že bol pracovný pomer skrátený, alebo už ubehla skúšobná doba a mám mesačnú výpovednú lehotu. Ďakujem.

Odpoveď: Opätovne dohodnutá skúšobná doba

(odpoveď odoslaná: 28.04.2021)

Dobrý deň,
zmena  pracovného úväzku na 1/4 úväzok, ktorý máte dohodnutý od  1.10.2020, nemá vplyv na skúšobnú dobu, ktorá vo vašom prípade už uplynula 31.10.2020.

Pokiaľ chcete skončiť pracovný pomer, v súlade s ust. § 62 Zákonníka práce je výpovedná doba jeden mesiac ak prac. pomer trvá menej ako jeden rok. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Ak by ste teraz chceli dať výpoveď z prac. pomeru, najlepšie bude výpoveď z prac. pomeru doručiť zamestnávateľovi osobne, s tým, že jeden doklad potvrdený zamestnávateľom zostane vám. Potom výpovedná doba ak ju doručíte  do konca mesiaca apríl 2021 začne plynúť dňom 1.5.2021 a váš pracovný pomer skončí dňom 31.5.2021.


Podotázka: Opätovne dohodnutá skúšobná doba (Pracovné právo)

Je možné dohodnúť skúšobnú dobu pri súbežnom pracovnom pomeri? Prvý pracovný pomer, v oblasti účtovníctva, trvá 4 roky a je na dobu neurčitú. Je možné dohodnúť súbežný pracovný pomer na inú pozíciu, napríklad IT administrátora, na skrátený úväzok, s dobou určitou a skúšobnou dobou?

Odpoveď: Opätovne dohodnutá skúšobná doba

(odpoveď odoslaná: 29.07.2020)

Dobrý deň,
áno, pokiaľ ide o rôzne druhy práce, je možné dohodnúť skúšobnú dobu. Ak by išlo o ten istý druh práce a už by raz bola skúšobná doba dohodnutá, nebola by dohodnutá platne. Je teda možné dohodnúť súbežný pracovný pomer a v ňom skúšobnú dobu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Opätovne dohodnutá skúšobná doba (Pracovné právo)

Je možné uzatvoriť pracovný pomer na určitú dobu bez skúšobnej doby? Ďakujem.

Odpoveď: Opätovne dohodnutá skúšobná doba

(odpoveď odoslaná: 01.09.2019)

 Dobrý deň, áno je možné uzatvoriť pracovný pomer na dobu určitú aj bez dojednania skúšobnej doby.

Podľa ust. § 45  Zákonníka práce platí :
"Skúšobná doba 
(1) V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať. 
(2) Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca. 
(3) Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná. 
(4) Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu."

 

Možnosť nie povinnosť dojednania skúšobnej doby vyplýva z odst. 1 § 45 a to zo slova "môže".


 


Trápi vás "Opätovne dohodnutá skúšobná doba" a chcete pomôcť?

Podotázka: Opätovne dohodnutá skúšobná doba (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či je možné dohodnúť skúšobnú dobu v prípade, že zamestnanec u nás pracoval od 9. apríla 2018 do 25. mája 2018 a ukončil pracovný pomer v skúšobnej dobe. Teraz by chcel nastúpiť do iného pracoviska. Je možné s ním dohodnúť novú skúšobnú dobu? Ďakujem.

Odpoveď: Opätovne dohodnutá skúšobná doba

(odpoveď odoslaná: 16.09.2018)

Dobrý deň,

zákon výslovne takúto situáciu neupravuje, preto je potrebné vykladať ustanovenia o skúšobnej dobe z hľadiska účelu. Účelom je odskúšať zamestnanca na určitej pracovnej pozícii. Ak ho chcete prijať na iný druh práce a budete uzatvárať novú pracovnú zmluvu, potom by mohlo byť objektívnym dôvodom to, že ešte na danej pozícii nepracoval a je potrebné ho vyskúšať. Existuje však aj riziko, že v prípade eventuálneho súdneho sporu, by súd takto dojednanú skúšobnú dobu vyložil inak a považoval by ju za neplatnú. Podľa môjho právneho názoru je však podstatné, či by mal robiť inú prácu, než predtým.


Podotázka: Opätovne dohodnutá skúšobná doba (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či je možné predĺžiť skúšobnú dobu, ak ju mám uzavretú len na jeden mesiac a nie na tri. Je možné ju predĺžiť o ďalší mesiac alebo dva? Ďakujem.

Odpoveď: Opätovne dohodnutá skúšobná doba

(odpoveď odoslaná: 08.07.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust. § 45 Zákonníka práce platí :

"Skúšobná doba

(1) V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať.

(2) Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca.

(3) Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná.

(4) Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu."

 

 

2./ Z uvedeného ustanovenia Zákonníka práce vyplýva, že dojednanie skúšobnej doby je možnosťou zmluvných strán v prac. zmluve, zamestnávateľa a zamestnanca. ZP stanovuje maximálnu dĺžku trvania prac. doby 3 mesiace, u ved. zamestnancov najviac 6 mesiacov.

 

3./ V otázke sa pýtate, či možno predĺžiť skúš. sobu z jedného na dva prípadne tri mesiace. Možné sú dve odpovede :

a/ Ak už skúšobná doba jedného mesiaca uplynula, potom už predĺženie skúšobnej doby nie je možné, nakoľko už uplynula.

b/ Pokiaľ Vám jeden mesiac skúšobnej doby neuplynul, potom na základe dohody so zamestnávateľom je možné predĺženie skúšobnej doby o maximálne 2 mesiace. Keďže ste sa dohodli na trvaní skúšobnej soby jedného mesiaca, predĺženie je možné len na základe písomnej  dohody so zamestnávateľom. Zamestnávateľ nie je povinný s predĺžením skúšobnej doby súhlasiť.

©
 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Opätovne dohodnutá skúšobná doba" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.