Máte
otázku?

Od kedy platiť zvýšené výživné


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilina

Otázka: Od kedy platiť zvýšené výživné

Dobrý večer, sud rozhodol o zvýšení výživného dňa 24. 6. 2017, ktoré platím každý mesiac k 15. dňu. Avšak, rozhodnutie o zvýšení mi do dnešného dňa neprišlo, a preto neviem, či mám platiť výživné v pôvodnej alebo už vo zvýšenej sume. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Od kedy platiť zvýšené výživné

Dobrý deň. 

Napriek tomu, že Vám nebol ešte doručený rozsudok o zvýšenom výživnom, výživné stanovené v tomto rozsudku, ktorý bol vyhlásený na pojednávaní, musíte platiť už tento mesiac. 

 

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom

 

Rodičia majú voči deťom vyživovaciu povinnosť, ktorej rozsah upravuje § 62 Zákona o rodine, ktorý znie:

 

"(1) Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.
 (2) Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.
(3) Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona. 13)
(4) Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť.
(5) Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.
(6) Ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje."

 

Schopnosťou dieťaťa samostatne sa živiť treba rozumieť schopnosť samostatne, z vlastných zdrojov uspokojovať všetky relevantné životné náklady. Vyžaduje sa, aby táto schopnosť napĺňala požiadavku trvalosti tohto stavu, príjem náhodného charakteru nemožno považovať za nadobudnutie schopnosti samostatne sa živiť. 

 

Z hľadiska posúdenia zániku vyživovacej povinnosti jednoznačnejšia je situácia, keď dieťa získa pravidelný príjem, či už zo závislej činnosti, podnikateľskej činnosti a pod.

 

Závery súdnej praxe spájajú vznik schopnosti samostatne sa živiť aj so vznikom nároku na príslušné dávky systému sociálneho poistenia v prípade ukončenia prípravy na povolanie a neuplatnenia sa na trhu práce. V tomto zmysle ide skôr o potenciálne nadobudnutie schopnosti samostatne sa živiť.

 

Dosiahnutím plnoletosti (ani inou časovou hranicou) vyživovacia povinnosť rodičov nezaniká (pokiaľ dieťa z rôznych dôvodov nenadobudne schopnosť samostatne sa živiť, vyživovacia povinnosť trvá do smrti rodiča alebo dieťaťa), v prípade uzavretia manželstva potomkom má prednosť vzájomná vyživovacia povinnosť medzi manželmi, kým rodičovská povinnosť má podpornú funkciu, a to v prípade, keď manžel nie je spôsobilý zabezpečiť všetky odôvodnené potreby.

 

Zmena pomerov

 

Pre rozhodovanie súdu je rozhodujúci stav v čase vyhlásenia rozhodnutia a preto súd nemôže prihliadať na skutočnosti, ktoré možno očakávať alebo ktoré nastanú po vyhlásení rozhodnutia. 

 

Pre Zákon o rodine v § 78 pripúšťa možnosť zmeniť tak dohodu ako aj súdne rozhodnutia o výživnom:

"(1) Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh.
(2) Ak dôjde k zrušeniu alebo zníženiu výživného pre maloleté dieťa za uplynulý čas, spotrebované výživné sa nevracia.
(3) Pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj životných nákladov."

 

Zmena pomerov môže zahŕňať tak zmenu pomerov na strane niektorého z rodičov (strata zamestnania, závažné ochorenie a pod.), ako aj zmenu pomerov na strane dieťaťa, najmä jeho potrieb (vek, štúdium, zdravotný stav a pod.). Musí ísť však o zmenu podstatnú a závažnú, nie zmeny krátkodobého charakteru. 

 

Súd musí pri rozhodovaní prihliadať na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby a stabilitu výchovného prostredia, ako aj na právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom.

 

Ako bolo judikované aj v R 97/1967, zmena pomerov odôvodňuje zmenu rozhodnutia o výchove maloletého dieťaťa alebo súdom schválenej dohody rodičov o výchove maloletého dieťaťa len vtedy, ak iné okolnosti prevažujú nad požiadavkou stálosti výchovného prostredia maloletého dieťaťa. Tak je to obvykle v tých prípadoch, v ktorých sa skôr vykonaná úprava výchovy maloletého dieťaťa stane vzhľadom na zmenu pomerov úpravou, ktorá naďalej nezabezpečuje najpriaznivejšie podmienky na zdarný vývoj dieťaťa.

 

Konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých

 

Civilný mimosporový poriadok v § 111 pod konaním vo veciach starostlivosti súdu o maloletých považuje aj rozhodovanie súdu o výžive maloletého. 

 

Pri rozhodovaní súdu o zmene právoplatného rozsudku v týchto veciach nejde o nové rozhodnutie, ale len o porovnanie stavu v čase pôvodného rozhodovania s neskoršími okolnosťami za účelom posúdenia toho, či sa zmenili okolnosti, ktoré sú rozhodujúce pre úpravu výkonu rodičovských práv a povinností, určenie výživného alebo priznanie, obmedzenie, pozbavenie rodičovských práv a povinností alebo pozastavenie ich výkonu.

 

Súd rozhoduje o výživnom maloletého rozsudkom, pričom vo veciach starostlivosti súdu o maloletých sa rozsudok vyhotoví a odošle do desiatich dní odo dňa jeho vyhlásenia. V písomnom vyhotovení rozsudku sa uvedie okrem iného aj výrok, odôvodnenie a poučenie o spôsoboch jeho výkonu. 

 

Rozsudky o výživnom sú v zmysle § 44 Civilného mimosporového poriadku vykonateľné doručením. To znamená, že aj keď je možné sa proti rozhodnutiu odvolať, tak aj pri podaní odvolania je povinnosť uloženú rozsudkom potrebné plniť dňom doručenia. V rozsudku o výživnom sa uvádza aj termín, od ktorého sa má plniť zvýšené výživné. 

Trápi vás "Od kedy platiť zvýšené výživné" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Od kedy platiť zvýšené výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať: ak mi bol doručený rozsudok o zvýšení výživného a podávam odvolanie, mám už platiť tú zvýšenú sumu alebo počiatočnú? Ďakujem.

Odpoveď: Od kedy platiť zvýšené výživné

(odpoveď odoslaná: 11.12.2020)

Dobrý deň,
rozsudky o výživnom sú tzv. predbežne vykonateľné. Tzn. že sú vykonateľné doručením, bez toho, aby nadobudli právoplatnosť. Aj keď podáte odvolanie, musíte platiť zvýšené výživné.

Podľa ustanovenia § 44 Civilného mimosporového poriadku

Rozsudky o výživnom sú vykonateľné doručením.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Od kedy platiť zvýšené výživné (Rodinné právo)

Počas striedavej starostlivosti, keď nebolo určené výživné, deti odišli k matke a už sa nevrátili. Po dohode s matkou som na výživu detí platil sumu, na ktorej sme sa spoločne dohodli. Teraz ma čaká súdny proces týkajúci sa zrušenia striedavej starostlivosti a následného určenia výživného. Predpokladám, že súd rozhodne o platení výživného so spätnou platnosťou. Mojou otázkou je, či súd akceptuje moje predchádzajúce plnenie a považuje ho za už zaplatené výživné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Od kedy platiť zvýšené výživné

(odpoveď odoslaná: 12.03.2020)

Dobrý deň, 
v otázke neuvádzate, či ste sa na platení výživného Vás ako rodičov dohodli v písomnej forme, resp. či výživné podľa dohody ste uhradzovali na bankový účet prípadne poštou na adresu matky detí.

Podľa ust. § 77 ods. 1 Zákona o rodine právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.

Podľa ust. § 78 ods. 1 Zákona o rodine dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh

Dovoľujeme si citovať pre Vás z rozsudku Krajského súdu Trenčín, sp. zn. : 19CoP/61/2016 z 20. 10. 2016 :
"Keďže maloletý sa od januára 2015 reálne nachádzal v starostlivosti matky, vznikla otcovi od januára 2015 vyživovacia povinnosť k maloletému v zmysle § 62 ods. 1 Zákona o rodine, podľa ktorého plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Za daných okolností sa odvolací súd stotožňuje s rozhodnutím súdu prvej inštancie, ktorým bola určená vyživovacia povinnosť otca k maloletému D. s účinnosťou od 01.01.2015. Nakoľko otec v konaní nepreukázal plnenie vyživovacej povinnosti vo vzťahu k maloletému od januára 2015 a matka tvrdenie otca o zabezpečovaní potrieb pre maloletého v tomto období popierala, je nenáležitá argumentácia otca, že otec si riadne plnil rozhodnutie o nariadení striedavej starostlivosti a preto nie je dôvod, aby uhrádzal výživné do právoplatného rozhodnutia súdu o zrušení striedavej starostlivosti a zverení maloletého do starostlivosti matky."

 

V súdnom konaní budete musieť v prípade sporu resp. popierania zo strany matky detí vedieť preukázať, že ste výživné uhradzovali a preukázať o tom doklad. Odporúčame Vám preto, aby ste výživné uhradzovali  na bankový účet alebo poštovou poukážkou s uvedením účelu úhrady -výživné na maloleté deti, aby ste v súdnom konaní platenie výživného vedeli preukázať.


Podotázka: Od kedy platiť zvýšené výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň. Dňa 21.3.2019 som mala súd ohľadom zvýšenia výživného, pri ktorom bolo výživné zvýšené a zároveň určené aj dlžné výživné, ktoré má moj ex-manžel splácať v splátkach. Rozsudok mi bol doručený dňa 12.5.2019. Mal už v apríli môj ex-manžel zaplatiť vyššie výživné plus splátku z dlžného výživného, alebo až v máji? Používa sa tam ešte 15-dňová lehota na odvolanie.

Odpoveď: Od kedy platiť zvýšené výživné

(odpoveď odoslaná: 16.05.2019)

Dobrý deň, 

podľa  § 44 Civil. mimosporového poriadku sú rozsudky o výživnom sú vykonateľné doručením, t.j. dôležité je kedy otec detí prevzal rozsudok;  nie je podstatné to, či podá odvolanie proti rozsudku, výživné podľa rozsudku musí platiť aj keby podal odvolanie.

 

 


Trápi vás "Od kedy platiť zvýšené výživné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Od kedy platiť zvýšené výživné (Rodinné právo)

Platím výživné na tri maloleté deti zahraničím. Deti žijú s mojou bývalou družkou a výživné činí 350 €. Môj plat je 1600 €, čo je minimálny. Znamená to, že by som mal platiť menej? To je moja otázka.

Odpoveď: Od kedy platiť zvýšené výživné

(odpoveď odoslaná: 12.04.2019)

Dobrý deň, iba na základe výšky Vášho príjmu je veľmi ťažké určiť, či Vami platená výška výživného je adekvátna alebo nie. Ak by sme však mali posudzovať iba na základe Vášho príjmu, tak podľa relevantnej judikatúry by ste mohli platiť aj viac. V prvom rade judikatúra vychádza z toho, že pri posudzovaní príjmov povinného rodiča má prednosť tzv. potencionalita príjmu. Tzn. že by súd v konaní zisťoval, či nie je vo Vašich schopnostiach a možnostiach zarábať viac než minimálny príjem, pričom toto súd posudzuje na základe Vášho vzdelania, zručností, schopností... Na druhej strane existuje ustálená judikatúra o tom, že by sa výživné na maloleté deti malo určovať vo výške 25-30 % príjmu povinného rodiča. Vo Vašom prípade by to znamenalo, že by ste mohli platiť výživné až vo výške okolo 400-500,- €. Samozrejme súd prihliada nielen na výšku Vášho príjmu, ale aj na výšku odôvodnených potrieb maloletých detí, výšku Vašich výdavkov. Faktorov je veľmi veľa, pretože je rozdiel ak dieťa vyžaduje zvýšené výdavky kvôli svojej chorobe alebo nevyhnutným životným potrebám ako keď nemá žiadne náklady.


Podotázka: Od kedy platiť zvýšené výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, prajem. So svojou manželkou sme sa odlúčili už v marci a pred mesiacom podala návrh na rozvod. Rád by som sa opýtal, či budem záväzný doplácať výživné od marca, teda odkedy sme sa rozišli, alebo až od podania návrhu na rozvod? Ďakujem a prajem Vám pekný deň.

Odpoveď: Od kedy platiť zvýšené výživné

(odpoveď odoslaná: 21.11.2018)

Dobrý deň, v súdnom konaní o rozvod manželstva súd zároveň rozhoduje o úprave výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode. Samotná skutočnosť, že súd rozhoduje o úprave rodičovských práv až na čas po rozvode je veľmi dôležitá, nakoľko súdne rozhodnutie o úprave výkonu týchto práv je platné až na čas po rozvode. Tzn. že keď súd rozhodne o rok o rozvode manželstva a obaja sa vzdáte odvolania, nadobudne rozhodnutie právoplatnosť doručením. Od tohto okamihu budete až povinný platiť súdom určené výživné. Súd v konaní o rozvod manželstva nerozhoduje o tzv. zročnom (dlžnom) výživnom. Ak by manželka chcela výživné na dieťa už aj za toto obdobie, musela byť podať aj návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností na čas do rozvodu. V tomto konaní by sa určovalo výživné od podania návrhu do rozvodu manželstva. Ak však taký návrh nepodala, v konaní o rozvode manželstva súd nerozhodne o dlžnom výživnom.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Od kedy platiť zvýšené výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj manžel nedávno zmenil zamestnanie a s týmto prechodom sa zmenil aj dátum, kedy dostáva výplatu - s 15. na 31. Je možné z dôvodu tejto zmeny posunúť termín splatnosti výživného z 15. na 31? Tento posun by nám bol nápomocný, vzhľadom na nový dátum výplaty. Ďakujem.

Odpoveď: Od kedy platiť zvýšené výživné

(odpoveď odoslaná: 11.08.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ je výživné stanovené súdom a súd určil ako termín splatnosti 15. deň v mesiaci, musí ho manžel rešpektovať. V opačnom prípade sa vystavuje riziku, že bude musieť platiť aj úroky z omeškania. Možnosťou je dohodnúť sa s oprávneným z výživného, či by mu takáto zmena vyhovovala. Ak súhlasiť nebude, je potrebné rešpektovať 15. deň v mesiaci.


Trápi vás "Od kedy platiť zvýšené výživné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Od kedy platiť zvýšené výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, dňa 15. 8. 2017 sa rozhodlo o zvýšení výživného, ktoré mám platiť vopred, vždy do 15. dňa príslušného mesiaca. Súd tiež nariadil povinnosť zaplatiť zaostalé výživné v mesačných splátkach, a to popri bežnom výživnom. To sa má uskutočniť pod stratou výhody splátok, a to počnúc výživným, ktoré je splatné v mesiaci nasledujúcom po právoplatnosti rozsudku. Nie je mi však jasné, kedy mám platiť zvýšené výživné a kedy zaostalé výživné. Platí to od dňa doručenia rozsudku, alebo až od dňa jeho právoplatnosti? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Od kedy platiť zvýšené výživné

(odpoveď odoslaná: 24.08.2017)

Dobrý deň. V zmysle ustanovenia § 44 Civilného mimosporového poriadku platí, že: „Rozsudky o výživnom sú vykonateľné doručením.“  S poukazom na citovanú normu je potrebné vo vzťahu k výroku o výživnom počítať s tým, že v tejto časti je rozsudok predbežne vykonateľný.

Uvedenému nasvedčuje aj dôvodová správa k tomuto ustanoveniu, ktorá hovorí: „Úprava reflektuje funkcie vyživovacej povinnosti smerujúce k zabezpečeniu uspokojenia materiálnych potrieb v rodinnoprávnych vzťahoch. Tento osobitný účel pri všetkých druhoch vyživovacích povinností, vrátane vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom zdôrazňuje predkladateľ nastavením predbežnej vykonateľnosti rozsudkov o výživnom, a to ex lege.“

Odhliadnuc od Vami parafrázovaného výroku o výživnom mám za to, že pokiaľ ide o výživné, je potrebné postupovať v zmysle rozsudku už od jeho doručenia. Pritom bežné výživné by sa malo platiť spolu so splátkami zaostalého výživného, tzn. v ten istý deň splatnosti, ktorým je 15. deň v mesiaci vopred.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Od kedy platiť zvýšené výživné" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.