Máte
otázku?

Výživné na maloleté deti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Nitra

Otázka: Výživné na maloleté deti

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať ohľadom výživného na 2 maloleté deti (dievčatá-polročné a dvojročné) môjho známeho. Jeho manželka prednedávnom podala žiadosť o rozvod, ako dôvod uviedla, že po niekoľkých rokoch spolunažívania ( z toho asi 2 roky manželia) si prestali rozumieť, kvôli jeho povahe. Krátko na to si našla priateľa, neviem či s ním žije v spoločnej domácnosti. Dátum rozvodu na súde ešte nieje určený. Známy bol živnostníkom, tak sa ústne dohodli, že na deti bude dokopy prispievať 200 EUR mesačne. Prvé 2 mesiace zaplatil túto sumu. Po rozhovore s právničkou mu bolo povedané, že takáto suma na malé deti je príliš vzhľadom k jeho výdavkom, tak sumu znížil na 110 EUR. Manželka s tým nesúhlasí a tvrdí, že keď prebehne súd, bude jej musieť všetko doplatiť. Má pravdu? Známy živnosť zrušil, kvôli nedostatku práce a zamestnal sa vo firme kde síce bude mať plat vo výške 600 EUR v čistom (už po odpočítaní ubytovania) ale platí úver, leasing, poistky plus výživné 110 EUR a na živobytie mu ostane 150 EUR mesačne. Z toho si zaplatí stravu a benzín, hygienické potreby a neostane mu nič. Rád by býval sám, aby si deti mohol brať k sebe ale pri takýchto výdavkoch by nemal na zaplatenie nájomného, takže musí bývať na ubytovni, ktorú mu poskytol zamestnávateľ. Má jeho budúca exmanželka právo žiadať na deti výživné viac ako tých 110 EUR dohromady? A keďže je na materskej dovolenke, musí niečo prispievať aj na ňu? Za skorú odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Výživné na maloleté deti

Dobrý deň, výživné na maloleté deti sa v konaní o rozvode manželstva a úprave výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode priznáva odo dňa podania návrhu na rozvod. Tzn. že súd vo výroku rozhodne aj o tzv. zročnom výživnom (výživné od podania návrhu do rozhodnutia vo veci). Či určí súd vyššie výživné než 110,- € mesačne na dve maloleté deti je ťažké povedať. Súd pri určovaní výšky výživného vychádza z odôvodnených potrieb maloletých detí a tiež zo schopností, možností a majetkových pomerov povinného. Je dôležité uviesť i to, že súd pri výdavkoch povinného neberie do úvahy výdavky, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. Súd bude v konaní skúmať odôvodnené potreby maloletých, náklady na domácnosť a deti bude preukazovať matka (v tomto smere bude potrebné sledovať, či nebudú niektoré náklady na domácnosť nadsadené). Ak po rozvode nebude mať jeho ex-manželka dostatočný príjem, bude môcť podať návrh na určenie príspevku na výživu rozvedeného manžela (návrh sa podáva až potom ak sa ex-manželia nedokážu dohodnúť mimosúdne). V tomto smere by mohol byť ex-manžel zaviazaný na úhradu príspevku nevyhnutného na výživu rozvedeného manžela. O tomto príspevku však súd rozhoduje v osobitnom konaní (ex-manželka bude musieť podať nový návrh) a nie v rámci rozvodového konania.

Trápi vás "Výživné na maloleté deti" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Výživné na maloleté deti (Rozvod)

Dobrý deň,
bývala partnerka môjho priateľa odmieta dávať otcovi dieťa, a už druhý mesiac po sebe priateľovi poslala naspäť výživné, ktoré v daných mesiacoch zaplatil, čiže on zaplatil ako vždy a ona zaslala peniaze spať na jeho účet. Čo v takomto prípade, ako postupovať? Matka vraví, že ona si viac nepraje, aby bol otcom dieťaťa. Prosím Vás o radu, ako pokračovať v takomto prípade ? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na maloleté deti

(odpoveď odoslaná: 18.07.2022)

Dobrý deň,
uvádzate, že matka dieťaťa poslala späť uhradené výživné na účet otca dieťaťa a to z dôvodu, že si nepraje, aby bol otcom dieťaťa. Toto nie je riešenie a otcom dieťaťa ak je zapísaný v rodnom liste maloletého je stále.

Odporúčam otcovi dieťaťa, aby matke meloletého napísal doporučený list, že v prípade, že výživné opätovne vráti späť, následne splnenie vyživovacej povinnosti bude riešiť uložením peňazí do notárskej úschovy, čím jeho vyživovacia povinnosť bude splnená. Výživné nech posiela naďalej. Ak k náprave nedôjde /vráti výživné/, nech otec dieťaťa kontaktuje ktoréhokoľvek notára. Uložením peňazí do notárskej úschovy bude splnená vyživovacia povinnosť voči maloletému.

Pokiaľ ide o styk s maloletým, ak nebolo vo veci rozhodnuté, treba podať návrh na súd o úpravu styku s maloletým. Ak súdne rozhodnutie otec dieťaťa má, potom riešením je podanie návrhu na výkon rozhodnutia v zmysle ust. § 370 a nasl. Civil. mimosporového poriadku, kde matke maloletého môže byť uložená pokuta až 1000 € a to aj opakovane.


Podotázka: Výživné na maloleté deti (Rozvod)

Dobrý deň, existuje nejaká zmluva alebo papier, že sa bývalý vzdáva práva na dieťa tak naozaj na to dieťa nebude mať nárok ? Lucia

Odpoveď: Výživné na maloleté deti

(odpoveď odoslaná: 20.01.2022)

Dobrý deň, vo Vami uvedneom prípade nie je možné uzavrieť žiadnu zmluvu alebo čestné prehlásenie, že sa otec dieťať vzdáva svojich nárokov voči dieťaťu ak je zapísaný ako tec dieťaťa v rodnom liste. Jediným riešením pre Vás ako matku je osvojenie dieťaťa Vašim partnerom alebo manželom.

Ak otec dieťaťa neplatí výživné, resp. toto ani nie je určené dohodou schválenou súdom alebo na zákalde súdneho rozhodnutia, odporúčam túto otázhku riešiť, lebo je to v záujme maloletého dieťaťa, ako aj jeho matky. V prípade, že si nemôžete dovoliť advokáta, odporúčam kontaktovať Centrum právnej pomoci vo Vašom okrese, alebo návrj na zverenie maloletého do Vašej výlučnej starostlivosti a určenie výživného nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.


Podotázka: Výživné na maloleté deti (Rozvod)

Dobrý deň,
mala by som otázku. S mojim ex mám skoro 13 r. dcéru, neplatí na ňu 12, 5 roka nežiadala som to skôr, keďže bol násilný a trestne stíhaný a nechcela som, aby sa stretávali. Minuli rok cca apríl 2021 sa ozval a chcel ppaier, že mi nieje nič dlžný kvôli súdu čo mal mať s tým, že keď mu to podpíšem bude splácať dlh. V máji začal platiť po 50 e do novemba a už zasa nič môžem si žiadať spätne výživné za tie tri roky aspoň? Michaela

Odpoveď: Výživné na maloleté deti

(odpoveď odoslaná: 17.01.2022)

Dobrý deň,  z otázky predpokladám, že máte súdne rozhodnutie o určení výživného na maloletého. Ak je to tak, potom je potrebné podať návrh na vykonanie exekúcie. Návrh musí byť podaný elektronickými prostriedkami. Návrh Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Následne podáte žiadosť o náhradné výživné na prísl. úrad práce, soc. vecí a rodiny. Premlčacia doba v tomto prípade je 10 rokov v zmysle ust. § 110 Obč. zákonníka :

"(1) Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že cestou súdneho exekútora sa môžete domáhať úhrady výživného až 10 rokov spätne, avšak podmienkou je, aby ste mali súdne rozhodnutie o určení výživného na maloletého.

Ak by ste nemali súdne rozhodnutie o výživnom, potom musíte podať návrh na súd na určenie výživného pre maloletého a až následne podať návrh na vykonanie exekúcie. Je možné žiadať určiť výživné aj spätne maximálne 3 roky a to v zmysle ust. § 77 zákona o rodine, avšak budete musieť vedieť preukázať dôvody hodné osobitného zreteľa.

Odporúčam kontaktovať advokáta prípadne Centrum právnej pomoci, ktorého konzult. pracoviská nájdete na internete.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Výživné na maloleté deti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné na maloleté deti (Rozvod)

Dobrý deň,
potrebovala by som poradiť s majetkovým vysporiadaním po rozvode. Rozviedli sme sa pred rokom a s býv. manželom sme sa dohodli, že ak bude pravidelne platiť výživné na dcéru v dohodnutej sume, že nebudem chcieť vysporiadnie a všetko si môže nechať. Spísali sme u notára papier, že jemu ostáva všetko a ja si beriem autoaa nejaké drobnosti. Súdnou cestou sme vyporiqdanie neriešili. Samozrejme teraz začína robiť to, že si vymýšľa dôvody prečo platiť nechce. Chcem sa spýtať, či môžem otvoriť na súde vysporiadanie, aj keď on má papier od notára. V tom čase iná možnosť pre mňa nebola, inak by som to nespravila. Ďakujen za odpoveď. Ľubica

Odpoveď: Výživné na maloleté deti

(odpoveď odoslaná: 09.01.2022)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že otázku vyporiadania BSM po rozvode máte vyriešenú v súlade s ust. § 149 Obč. zákonníka u notára. Súčasne predpokladáme, že predmetom tejto dohody nebola otázka platenia výživného na maloleté dieťa.

Ak ste sa na výživnom dohodli len ústne, potom toto nie je prípade postačujúce. Je potrebné spísať dohodu o zverení maloletého do Vašej výlučnej starostlivosti, o úprave styku s maloletým a o výživnom a túto dať následne na schválenie na súd. Bez súdneho rozhodnutia by bola predmetná hoci aj písomná dohoda právne nevykonateľná a teda v prípade neplatenia výživného by ste vec nemohli riešiť cestou súdneho exekútora. Ak by bývalý manžel nebol ochotný dohodu spísať, potom je potrebné podať návrh na súd.

Ak by otázka výživného bola súčasťou dohody o vyporiadaní BSM /čo však nepredpokladáme/, potom je potrebné dať túto dohodu na schválenie na súd v súlade s ust. § 24 ods. 3 zákona o rodine.


Podotázka: Výživné na maloleté deti (Rozvod)

Dobrý deň,
môj priateľ ma neustály spor s bývalou partnerkou, s kt.má dieťa, kontaktuje ho vždy, keď ide o peniaze, ide však o to ako sa s ním baví, a že vždy sa snaží s ním len hádať nie sa dohodnúť a to je jedno o čo ide. Ponižuje ho, nadáva mu, baví sa s ním vulgárne, má ho na posmech, vyhráža sa mu, že pôjde sedieť, a že vždy ho udá, keď nezaplatí, aj keď sa s ňou snažil x krát dohodnúť na nejakej zlatej strednej ceste. Nazýva ho chudákom kreténom. Jej ide očividne len o to ubližovať mu. On však nie je typ, že by jej to opätoval a správal sa k nej tak isto. Príde mi to už ako šikana. Čo sa s tým dá robiť? Môže to nahlásiť? Ďakujem za odpoveď. Barbora

Odpoveď: Výživné na maloleté deti

(odpoveď odoslaná: 18.11.2021)

Dobrý deň,
z položenej otázky nie je zrejmé, či vo veci bolo vydané súdne rozhodnutie o určení  vyživovacej povinnosti na maloletého otcom dieťaťa.

Ak súdne rozhodnutie nebolo vydané, na akékoľvek ataky zo strany matky dieťaťa jej treba oznámiť, aby podala návrh na súd. Možnosťou je, aby sa sa s otcom dieťaťa dohodli na výške výživného na maloletého a následne túto dohodu nechať schváliť príslušnému súdu. Ak by dohoda nebola schválená súdom, je nevykonateľná, teda matka dieťaťa by nemohla podať návrh na vykonanie exekúcie.

Bez súdneho rozhodnutia nie je potrebné platiť.


Podotázka: Výživné na maloleté deti (Rozvod)

Dobrý deň,
chcem Vás poprosiť, či je možné žiadať výživné cestou súdu aj na partnera, s ktorým žijeme momentálne v spoločnej domácnosti aj s troma deťmi, nie sme manželia. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na maloleté deti

(odpoveď odoslaná: 22.04.2021)

Dobrý deň, áno, právne je to možné. V tomto prípade platí ust. § 65 zákona o rodine :

"(1) Ak rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, súd upraví rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo schváli ich dohodu o výške výživného.
(2) Súd postupuje rovnako aj v prípade, ak rodičia spolu žijú, ale jeden z nich svoju vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu dobrovoľne neplní.
(3) Výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh."
 
Na stránke našej advokátskej kancelárie nájdete množstvo odpovedí týkajúcich sa uvedenej problematiky - do vyhľadávacieho poľa na úvodnej stránke treba zadať "na výživné pre maloletého".

Trápi vás "Výživné na maloleté deti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné na maloleté deti (Rozvod)

Dobrý deň,
potreboval by som sa zorientovať v nasledovnom dosť čerstvom probléme : súdom mám určenú vyživovaciu povinnosť vo výške 200. - eur mesačne na maloletú dcérku, ktorú mám s bývalou priateľkou. Platbu mám určenú uhrádzať do jej rúk vždy do 20. dňa v mesiaci. Keďže ja aj priateľka pracujeme v rovnakom meste, vždy som jej osobne doniesol peniaze a na jej prosby som jej dával aj finančné čiastky dosť nad rámec povinnosti. Nikdy som s platbou nemeškal, práve naopak na jej prosby som jej platil niekedy aj desať dni pred určeným termínom. Samozrejme som malej kupoval darčeky atď. Keďže priateľka doteraz nepracovala a vlastnou vinou a jej zlým správaním sa dostala do fin. Problémov, zrazu mi dnes poslala správu, že vraj som jej nezaplatil peniaze na malú, a že peniaze, ktoré som jej tento mesiac dal(80. -/50. -/180. -)eur sú vraj peniaze na úhradu jej bytu. Pritom ja vôbec nemám žiadnu povinnosť platiť jej byt, ani som sa na ničom takom s ňou nedohodol a ani neviem koľko za byt platí. Vždy som si povinnosť načas aj vopred splnil, z jej jednania som pravdupovediac dosť v šoku. Peniaze som jej doteraz vždy dával osobne, len, keď som bol mimo okres vkladal som jej platbu na účet. Prosím o radu, ako ďalej postupovať, pretože s ľútosťou musím konštatovať, že neviem z akých pohnútok sa ma snaží vydierať. Za Vašu odpoveď ďakujem. S úctou M.

Odpoveď: Výživné na maloleté deti

(odpoveď odoslaná: 20.02.2021)

Dobrý deň, riešenie je jednoduché : výživné treba platiť výlučne prevodom na bankový účet, nie osobne do ruky a teda bez dokladu - písomného potvrdenia o prevzatí výživného.


Podotázka: Výživné na maloleté deti (Rozvod)

Dobrý deň, rozišiel som sa priateľkou a platím jej na nášho 17 mesačného syna, kupujem oblečenie a rôzne potreby a financujem aj krúžky to je plávanie cvičenie. Som povinný finančne splácať jej hypotéku na 2 byty, aj keď z ňou nežijem ? A je na materskej dovolenke.
Ďakujem Henrich.

Odpoveď: Výživné na maloleté deti

(odpoveď odoslaná: 05.10.2020)

Dobrý deň,
položíme Vám otázku : Ste v hypotekárnom úvere vedený ako dlžník, spoludlžník, ručiteľ ?

Zrejme nie, potom nie je právny dôvod, aby ste hypotéku platili.

Pokiaľ ide o výživné na maloleté dieťa, usudzujeme z otázky, že výživné nebolo určené súdnym rozhodnutím. Odporúčame vo veci výživného na maloleté dieťa spísať dohodu o výške výživného a túto dať na schválenie na súd.


Podotázka: Výživné na maloleté deti (Rozvod)

Dobrý deň. Môj priateľ je rozvedený a má 2 deti s bývalou manželkou. My sme si kúpili byt spoločný, žijeme spolu. Môže sa počítať aj môj plat, aj keď nie sme manželia na jeho výživné na deti čo má s bývalou? Jeho bývala dala zvýšiť výživné, ktoré už teraz je dosť vysoké a ledva platíme aj iné platby a hypotéku ja mám ešte svoju hypotéky s bývalým priateľom.

Odpoveď: Výživné na maloleté deti

(odpoveď odoslaná: 29.11.2018)

Dobrý deň, nakoľko s partnerom tvoríte spoločnú nehnuteľnosť a podieľate sa spoločne na úhrade nákladov súd v rámci konania o zvýšenie výživného bude zisťovať aj výšku Vášho príjmu a všetky náklady Vašej spoločnej domácnosti (aj Vás). Ide o bežný postup súdu. Súd na Váš príjem neprihliadne iba v tom prípade, ak by ste nežili v spoločnej domácnosti, prípadne ak matka detí nebude v konaní namietať, že žijete spolu a súd túto skutočnosť sám nezistí.


Trápi vás "Výživné na maloleté deti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné na maloleté deti (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Pred 2 týždňami som podala žiadosť na rozvod. Manžel však neprispieva na výživu deti. Môžem na súde počas rozvodu žiadať spätne vyplatiť výživné na maloleté deti od dna podania návrhu na rozvod? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na maloleté deti

(odpoveď odoslaná: 02.07.2018)

Dobrý deň. Výživné môžete štandardne žiadať odo dňa začatia súdneho konania. Ak konanie začalo na základe Vášho návrhu, tak odo dňa doručenia návrhu na súd, nakoľko týmto dňom začalo konanie. Okrem toho výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.

Pre úplnosť ešte uvádzam, že ak si Váš manžel neplní voči deťom vyživovaciu povinnosť vôbec, môžete podať aj návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým požiadate o určenie výživného na čas do rozvod manželstva.


Podotázka: Výživné na maloleté deti (Rozvod)

Dobrý deň chcela by som sa opýtať môj ex mi platí na maloletú dcéru 33e mesacne čo je súdom platne a určil mu platiť do rúk matky a do 15 stého dňa v mesiaci ale bohužiaľ on ich platí niekedy až koncom mesiaca to je 27 alebo 31 dá sa stým niečo robiť môžem ho nejako udať z omeškania prosím poraďte mi...Vopred Vám Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Výživné na maloleté deti

(odpoveď odoslaná: 01.10.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ máte rozhodnutie súdu o výživnom, potom môžete podať návrh na vykonanie exekúcie. Exekútor je oprávnený vymôcť jednak dlžné výživné a jednak úroky z omeškania.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výživné na maloleté deti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku