Máte
otázku?

Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo,

Otázka: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom

Dobrý deň, mám otázku ohľadom odvolania proti rozhodnutiu o výživnom. Chcem vedieť, či sa môžem odvolať proti rozhodnutiu súdu, ktorým súd rozhodol o výživnom na mňa za čas, keď som ešte nemala 18 rokov. Plnoletosť som nadobudla počas súdneho konania. Bola som aj na súde, ale otec vtedy neprišiel. Je možné, aby som sa odvolala proti rozhodnutiu o výživnom, mama je teraz v nemocnici a ja sa starám o mladšieho brata. Rozhodnutie máme doma. Rodičia spolu nežijú už niekoľko rokov, na život bez otca som si zvykla a je nám takto lepšie. Matka sa už s otcom raz súdila o nás s bratom, keď som bola ešte malá. Poraďte mi, neviem, či súd bude moje odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom akceptovať.

Odpoveď: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom

Dobrý deň, pokiaľ ide o odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom tak k odpovedi na Vašu otázku pripájam rozhodnutie súdu R 24/2010, v ktorom je zreteľne vyslovené to, že môžete podať odvolanie (opravný prostriedok) aj proti rozhodnutiu súdu o výživnom v dobe, keď ste ešte neboli plnoletá. Súd Vaše odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom bude akceptovať. Je veľmi dôležité, aby ste odvolanie proti rozhodnitu o výživnom správne formulovali. 

 

Súdy sa často dopúšťahú hmotnoprávnych (ale aj procesných) chýb, ktoré dávajú priestor na odvolanie, či už je to príliž vysoké výživné alebo naopak príliž nízke výživné. Každé určenie výživného musí zohľadňovať schopnosti a možnosti rodiča, ktorý má platiť. Súd nemôže rozhodovať na základe svojvôle. Preto, ak ste nespokojná s rozhodnutím okresného súdu, podajte odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom. 

 

R 24/2010

Dieťa ktoré v priebehu konania o výživné nadobudne plnoletosť, môže podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu súdu o výživnom aj za čas, keď bolo ešte maloleté.

Trápi vás "Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Prosím Vás chcela by som sa opýtať, môj manžel pracuje ako živnostník za posledné 3 roky mal nulové DP, ktoré sa ma aj doložili k súdu nuž napriek tomu sudkyňa alimenty zvýšila podľa navrhovateľky. Nám sa narodila v tom čase dcérka a bývame v prenájme. Ja som rodičovskom príspevku. Môj manžel platí pravidelne 200 eur na svojho syna, lenže jeho mama žiadala 300 eur zvýšenie. Sudkyňa odklepla 260 mesačne a plus za 3 roky. Dá sa voči tomuto ešte odvolať? Však manžel to nemá z čoho platiť. Kvôli nepravú nedokážeme viesť normálny život brat od jedného dieťaťa veľkú sumu a dávať to druhému. Ako môže sudkyňa odklepnúť zvýšenie pokiaľ ma manžel nulové daňové priznanie. Vychádzal mu čistý mesačný príjem 860 eur. Ďakujem.

Odpoveď: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom

(odpoveď odoslaná: 27.06.2022)

Dobrý deň,
áno, voči každému rozhodnutiu o zvýšení výživného je možné podať odvolanie (ibaže by bola uzatvorená rodičovská dohoda). Odvolanie sa v jeho prípade oplatí najmä v tom prípade, ak sa dieťa napríklad narodilo po rozhodnutí súdu alebo súd vôbec narodenie dieťaťa nebralo do úvahy. Pri viacerých deťoch sa delí vyživovacia schopnosť rodiča a je logické, že nedokáže na dve deti platiť výživné rovnako ako pri jednom dieťati.


Podotázka: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať ohľadom brata. Mal súd o zverenie svojho syna a úpravu výživného. Súhlasil so zverením matke, ale výživné mu schválili 150 eur, matka žiadala 200 eur a on chcel prispievať 80 eur. Očakával, že mu prisúdia okolo120 eur. Chce podať odvolanie, len ma aj obavy, aby mu nedali platiť tých 200 eur. Vzhľadom na jeho príjem a výdavky mu to nevychádza. Na súde neudal svoje zdravotné problémy s krvným tlakom. Mohol by súd zohľadniť zdravotný problém na zníženie na aspoň 120 eur. Ďakujem.

Odpoveď: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom

(odpoveď odoslaná: 08.10.2021)

Dobrý deň,
pri určení výživného je najpodstatnejšie ustanovenie § 75 ods. 1 Zákona o rodine. Nižšie Vám ho citujem. Jeho zdravotný stav by súd zohľadňoval v tom prípade, ak by v dôsledku tohto stavu nemohol vykonávať riadne prácu a ovplyvňoval by jeho zdravotný stav jeho príjmové možnosti.

 

Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.


Podotázka: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Poprosím Vás o odpoveď. Plnoletá dcéra mala súd ohľadne výživného. Študuje na vysokej škole denné štúdium a v priebehu roka menila vysokú školu. Súd jej zrušil výživné. Sudkyňa povedala, že z právneho hľadiska nemá nárok na výživné a má si hľadať zamestnanie. Nakoľko ju na súde nezastupoval právnik, podpísala nejaké doklady. Môže sa ešte odvolať? Ďakujem.

Odpoveď: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom

(odpoveď odoslaná: 04.12.2020)

Dobrý deň,

 

rozhodujúce je, čo presne na súde podpísala, ak podpísala vyhlásenie o tom, že sa vzdáva práva podať odvolanie, tak odvolať sa už nemôže. Ak to bol len podpis napr. zápisnice alebo niečo iné, tak odvolať sa môže do 15 dní odo dňa doručenia písomného rozhodnutia.


Trápi vás "Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa len spýtať. V prípade rozsudku ohľadne zvýšenia výživného ak je odvolanie, platí rozsudok okresného súdu do doby kým nerozhodne krajský súd alebo platí pôvodný rozsudok, ktorý bol pred zvýšením výživného? Príklad. Súd rozhodol v r. 2011 o výživnom (okresný súd). V r. 2016 návrh na zvýšenie, ktorý súd schválil. Odvolanie na okresný. Okresný súd zrušil v r. 2018 rozsudok z r. 2016 a vrátil vec na okresný súd. Na okresnom súde prebehlo pojednávanie a následne rozsudok v r. 2020. Do tohto času platil rozsudok z r. 2011 alebo 2016? Ďakujem.

Odpoveď: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom

(odpoveď odoslaná: 05.10.2020)

Dobrý deň,

 

pri výživnom platí špeciálna úprava vykonateľnosti rozhodnutia. Podľa § 44 Civilného mimosporového poriadku platí, že: "Rozsudky o výživnom sú vykonateľné doručením."

V dôsledku tohto stručného ustanovenia platí, že hoci rozsudok o výživnom nenadobudol právoplatnosť, vykonateľný (a teda aj tvorí exekučný titul) ak bol doručený. Podané odvolanie na to nemá vplyv.

Som toho názoru, že platil rozsudok z roku 2016 do jeho zrušenia. Po zrušení rozsudku z 2016 platil ten z 2011 (lebo iný v tom čase nebol). 


Podotázka: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom (Rodinné právo)

Dobrý deň prajem. Prosím Vás je možné odvolať sa na rozhodnutie súdu, kde sa súdil manžel so svojou bývalou manželkou o výživné ich spoločnej maloletej dcéry? V poučení je uvedené: Proti tomuto rozsudku je odvolanie prípustné. Ďalej: Rodičia nie sú oprávnení podať odvolanie voči výroku, ktorým bola dohoda rodičov o úprave práv a povinnosti k maloletým deťom schválená (§ 122 CMP). Môžem sa odvolať aj ja manželka, pretože výživné je dosť vysoké a my máme tiež dieťa, plánujeme ďalšie a naozaj nám to finančne vôbec nevychádza. Ďakujem Vám veľmi pekne za ochotu.

Odpoveď: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom

(odpoveď odoslaná: 03.08.2018)

Dobrý deň. Nemožnosť podať odvolanie voči výroku súdu, ktorým bola schválená rodičovská dohoda vyplýva priamo zo zákona. Ustanovenie § 122 Civilného mimosporového poriadku totiž výslovne určuje, že: "Ak vo veciach starostlivosti súdu o maloletých súd rozsudkom schválil dohodu rodičov, nie sú rodičia oprávnení podať voči výroku, ktorým bola dohoda schválená, odvolanie."

Ak sa teda Váš manžel v rámci súdneho konania so svojou bývalou manželkou dohodol na určitom výživnom, pričom ich dohodu schválil súd, voči výroku o schválení dohody sa nemožno odvolať. Navyše Vy, ako súčasná manželka účastníka konania, nemáte možnosť podať odvolanie bez ohľadu na citované zákonné ustanovenie. V danom prípade totiž nie ste účastníkom súdneho konania.


Podotázka: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom (Rodinné právo)

Ako napísať odvolanie na predbežné opatrenie o zverenie maloletého do starostlivosti starých rodičov ?

Odpoveď: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom

(odpoveď odoslaná: 22.07.2018)

Dobrý deň,

odvolanie musíte podať v lehote. V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach (kto ho robí, akej veci sa týka, ktorému súdu adresujete, spisová značka) podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). Nemožno povedať všeobecne, ako ho napísať. Vždy je potrebné skúmať rozhodnutie z individuálneho hľadiska a vytknúť prípadné vady alebo nesprávny postup súdu. 


Trápi vás "Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom (Rodinné právo)

Dobrý deň, ako mám napísať odvolanie voči výške výživného, keď s ním nesúhlasím. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom

(odpoveď odoslaná: 03.11.2017)

Dobrý deň. Vo všeobecnosti platí, že pokiaľ chce niekto podať proti rozhodnutiu súdu odvolanie, je potrebné postupovať podľa ustanovení § 355 a nasl. Civilného sporového poriadku. Vaša vec sa však týka určenia výživného, a teda ide o tzv. mimosporové konanie, a preto je pri písaní odvolania potrebné zohľadniť aj ustanovenie § 59 a nasl. Civilného mimosporového poriadku.

Z hľadiska povinných obsahových náležitostí je potrebné v každom odvolaní uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a spisovú značku konania. Uvedené náležitosti sú tzv. všeobecnými náležitosťami akéhokoľvek podania, pričom v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania musí uviesť:

- proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje,

- v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda,

- z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a

- čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Zároveň je potrebné klásť dôraz na argumentáciu, prečo je výška súdom určeného výživného neprávna (napr. nezodpovedá možnostiach schopnostiam a majetkovým pomerom povinného, tvrdené náklady oprávneného nie sú dôvodné a iné).


Podotázka: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom (Rodinné právo)

Dobrý deň. Bolo by možné zaslať na email vzor ako napísať odvolanie voči zvýšeniu výživného. Ďakujem. 

Odpoveď: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom

(odpoveď odoslaná: 03.07.2017)

Dobrý deň. 

Vzor odvolania neexistuje a každý advokát má svoj vlastný, avšak odvolanie musí obsahovať:

- všeobecných náležitostiach podania (t.j. navrhovateľ, odporca, maloleté dieťa, ktorému súdu je adresované, číslo konania, názov konania, podpis)

- proti ktorému rozhodnutiu smeruje,

- v akom rozsahu sa napáda,

- z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) (odvolanie možno odôvodniť aj tým, že súd prvej inštancie nesprávne alebo neúplne zistil skutočný stav veci) a

- čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh), t.j. či chcete rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť.

Ak bude odvolanie obsahovať všetky tieto náležitosti, je jedno ako bude vyzerať, len je potrebné v ňom opísať, v čom ho považujete za nesprávne a prečo nesúhlasíte so zvýšeným výživným (môžete priložiť aj nové dôkazy o týchto skutočnostiach). Ak by však odvolanie neobsahovalo všetky náležitosti, tak Vás súd vyzve na jeho doplnenie.


Podotázka: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom (Rodinné právo)

Dobrý de), som nesmierne rada, že ste mi odpísal. Ďakujem za odpoveď, určite sa odvoláme. Priateľ má základné vzdelanie, má 52 rokov, zdravotné problémy, mal cievnu mozgovú príhodu teraz v októbri ide znovu na megnetickú rezonanciu, mal problémy aj zažívacie to všetko bolo na súde, ale úplne zbytočne. pritom bývalá priateľka nikdy nerobila, o deti sa jej starajú rodičia ale na to nikto neprihliada, pretože je matka a akože sa o deti stará a pritom je nám známe, že ju ohromne baví staré dobré ženské remeslo. Ešte raz Vám ďakujem a zostávam s pozdravom. Ešte by som sa chcela spýtať, že ak sa narodí dieťa ako ľavák a rodičia sú praváci je to možné? Máme podozrenie že priateľ platí na syna ktorého splodil jeho brat ľavák.

Odpoveď: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom

(odpoveď odoslaná: 16.11.2016)

Dobry den, v tejto dalsej otazke Vam neporadim, skor si ale myslim, ze je to mozne, aby bol lavak aj ked obaja rodicia su pravaci :)


Trápi vás "Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom (Rodinné právo)

Dobrý deň.Moja bývalá manželka podala na súd zvýšenie výživného nakoľko sú deti ešte neplnoleté tak mi súd pri rozvode stanovil platiť na jedno 40 eur a na druhé 60 eur-to bolo v roku 2010. Po rozvode som si musel zobrať úver aby som ju vyplatil z bytu a od vtedy som úplne na dne. Byt som musel predať a kúpiť menší lebo som to nezvládal platiť. Po zaplatení výdavkov čo je 592 eur mi na stravu ostáva 110 eur a ešte aj to používam vo veľkej miere na deti ak sú u mňa. Ja zarobím v priemere 700 eur. Keď stanovili výživné bola slobodná ale už počas rozvodu tehotná s iným. Zobrali sa po dvoch mesiacoch. Jej životná úroveň sa zlepšila a chodí si po dovolenkách, pred mesiacom si kúpili nové auto a ja žijem doslovne ako bezdomovec z pár eur. Od rozvodu chodia deti každý druhý víkend ku mne a staršia mesačne na dva týždne. A preto sa pýtam o akú čiastku mi môžu zdvihnúť platenie, keď ledva prežívam sám. Ďakujem

Odpoveď: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom

(odpoveď odoslaná: 16.11.2016)

Dobry den, od posledneho urcenia vyzivneho ubehlo uz 6 rokov. Je pravdepodbne, ze Vam zvyska vyzivne, o kolko presne to bude, nedokazem urcit bez toho, aby som poznal podrobnosti. Vy sa snazte poukazat na to, ze sa Vam zhrosila situacia a ze jej sa zlepsila. To musi byt zaklad Vasej obhajoby.


Podotázka: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom (Rodinné právo)

Ďakujem v prvom rade za Vašu odpoveď. Chcem však podotknúť, že priateľ poberá len tých 80 eur mesačne, nemá žiadny majetok, nevlastní byt ani auto ani inú nehnuteľnosť, ja poberám sociálne dávky a bývame v maličkom podnájme a aj to že bývame a platíme 100 eur mesačne priniesol na súd a v nijakom prípade nebol zohľadnený. A ešte bývalá priateľka ho dala na súd až po 14 rokoch pretože zapretie otcovstva prebehlo až po 12 rokoch /bola v tom čase vydatá a manžel musel dieťa zaprieť a aj to som niekde čítala že zaprieť otcovstvo sa dá len do 3 tieho roku života dieťaťa./ To máme ísť akože teraz kradnúť aby sme mohli jeho bývalej priateľke platiť také pre nás vysoké výživné? Sudkyňa mu povedala aby sa obracal a aby stíhal platiť a pritom je po mozgovej porážke...

Odpoveď: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom

(odpoveď odoslaná: 07.10.2016)

Dobrý deň. Proti rozsudku sa môžete samozrejme v zákonnej lehote odvolať. Ak sa však ešte vrátim k rozhodnutiu súdu prvej inštancie, tak súd nemusel vychádzať z príjmu, ktorý deklaroval Váš priateľ. Súd totiž mohol vychádzať (a zrejme aj vychádzal) z toho, koľko by mohol Váš priateľ vzhľadom na jeho schopnosti a možnosti zarábať. Súd by mal pritom prihliadať najmä na vek povinného rodiča, jeho pracovné skúsenosti, zdravotný stav, vzdelanie a pod.  

 


Podotázka: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom (Rodinné právo)

Dňa 3. oktobra 2016 bol priateľ na súde v Nitre ohladne výživného. Mal so sebou zmluvu že zarobí 80 eur mesačne a sudkyna mu priklepla 50 eur výživné riadne, 40 eur zamesškané a pritom platí ešte na jedno dieťa 50 eur, čo činí dohromady 140 eur čo on ani nezarobí. Ked povedal že sa odvola, sudkyna mu povedala nech to skúsi a dostane ešte viacej. Je vôbec možné platiť takúto vysokú sumu, ktorá vlastne presahuje dvojnásobok jeho mesačného zárobku? Ďakujem za skorú odpoved.

Odpoveď: Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom

(odpoveď odoslaná: 05.10.2016)

Dobrý deň. Súd pri určovaní výšky výživného vychádza na jednej strane z odôvodnených potrieb oprávneného a na strane druhej z objektívnych možností, schopností a majetkových pomerov povinného. Pre súd preto nie je rozhodujúci len príjem, ktorý deklaruje povinný. S poukazom na uvedené nemožno vylúčiť, aby súd rozhodol Vami spomenutým spôsobom.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odvolanie proti rozhodnutiu o výživnom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku