Máte
otázku?

Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Nitra

Otázka: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

Dobrý deň, v apríli sme mali prvé pojednávanie vo veci zvýšenia výživného na môjho maloletého syna. Návrh som podávala ja. Na pojednávaní sme boli požiadaní, aby sme na druhé pojednávanie predložili určité doklady, napríklad výpisy z účtu môjho exmanžela a jeho súčasnej manželky. Po prezretí týchto výpisov som zistila, že manželka môjho exmanžela mala tri prevody na iný účet s poznámkou "sporenie" v celkovej sume 4500 EUR za rok. Môžem požiadať súd, aby na druhom pojednávaní exmanžel musel priniesť výpis z toho účtu, kam preposlali sumu 4500 EUR? Druhé pojednávanie sa uskutoční začiatkom decembra. Rada by som sa opýtala na Váš názor: Exmanžel pracuje v zahraničí s priemernou mzdou 2200 EUR na mesiac, zatiaľ čo priemerná mzda jeho súčasnej manželky je 1500 EUR na mesiac. Výživné platí vo výške 160 EUR na mesiac na 1 dieťa. Nemá žiadne ďalšie vyživovacie povinnosti, rovnako ako jeho súčasná manželka, ktorá nemá žiadne dieťa. Napriek tomu platí za lízing osobného vozidla aj s poistením približne 600 EUR na mesiac. Na prvom pojednávaní trval na tom, že nie je ochotný platiť viac ako doteraz. S dieťaťom sa stretáva maximálne 2-krát do roka na niekoľko dní, keďže pracuje a žije v zahraničí. Okrem výživného na dieťa ničím iným neprispieva - ani na oblečenie, ani na iné výdavky. Za posledné dva roky bol dvakrát na luxusnej dovolenke - v Dominikánskej republike a v Thajsku. Moja mzda je približne 600 EUR a žijem sama so synom. Viem, že to je ťažko odhadnúť, ale mohli by ste mi povedať, aká výška výživného by mohla byť reálna?

Odpoveď: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

Dobrý deň. Zo zadanej otázky vyplýva, že ste podali návrh na určenie, resp. zvýšenie výživného pre maloleté dieťa, pričom prvé pojednávanie už prebehlo a v súčasnosti sa snažíte čo najlepšie pripraviť na nadchádzajúce druhé pojednávanie.

Prvoradý je najlepší záujem dieťaťa

Konanie týkajúce sa výživného pre maloleté dieťa je typickým konaním vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa. V rámci týchto konaní je pritom prvoradým a najdôležitejším kritériom najlepší záujem dieťaťa.

Aj s ohľadom na tento princíp je formulovaná zákonná úprava vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, ktorá sa nachádza v ustanovení § 62 a nasl. zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o rodine“).

Podľa ustanovenia § 62 ods. 2 zákona o rodine platí, že: „Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.“

Z Vašej otázky pritom vyplýva, že Váš bývalý manžel má na slovenské pomery nadštandardný príjem a aj pomerne vysokú životnú úroveň. Mám za to, že na jeho strane sú preto splnené predpoklady na to, aby mohol prispievať na Vaše dieťa vo väčšom rozsahu, než v akom prispieva teraz.

Okrem toho ako vypláva z citovaného zákonného ustanovenia, dieťa má právo na rovnakú životnú úroveň, ako jeho rodičia.

Podľa ustanovenia § 62 ods. 5 zákona o rodine platí, že: „Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.“

V rámci zadanej otázky ste okrem iného spomínal aj výdavky Vášho bývalého manžela, najmä jeho automobil na lízing. V danom prípade pritom ide o modelový prípad toho, kedy sa môže uplatniť citovaná zákonná norma. Priamo záklon totiž určuje, že výživné má mať prednosť pre inými výdavkami rodičov, pričom medzi takéto výdavky možno zahrnúť aj privysoké lízingové splátky. Navyše nejde o výdavky, ktoré by bolo možné označiť za nevyhnutné.

Dokazovanie v súdnom konaní

Z Vašej otázky však nie je zrejmých niekoľko pomerne dôležitých okolností, a síce napríklad to, koľko rokov má Vaše maloleté dieťa, prípadne to, kedy bolo naposledy výživné určené (či už súdnou cestou alebo vzájomnou dohodou rodičov). Predpokladám pritom, že súčasné pomery, vrátane výšky výživného boli určené súdnou cestou.

V takom prípade je súčasné konanie konaním, v rámci ktorého je z Vášho uhľa pohľadu potrebné preukázať aj tzv. podstatnú zmenu pomerov, ktorá by odôvodňovala zmenu pôvodného súdneho rozhodnutia. Takáto zmena pomerov pritom mohla nastať tak na strane dieťaťa, ako aj na strane jeho rodičov.

Vo vzťahu k potrebe preukázania podstatnej zmeny pomerov zaujala súdna prax napr. nasledujúci právny názor: „Zmena pomerov odôvodňuje zmenu rozhodnutia o výchove maloletého dieťaťa, prípade súdom schválenej dohody rodičov o výchove maloletého dieťaťa len vtedy, ak iné okolnosti prevažujú nad požiadavkou stálosti výchovného prostredia. Tak je to obvykle v tých prípadoch, v ktorých skôr vykonaná úprava výchovy maloletého dieťaťa sa stane vzhľadom na zmenu pomerov úpravou, ktorá naďalej nezabezpečuje najpriaznivejšie podmienky na úspešný vývoj dieťaťa.“ (R 97/1967)

V rámci dokazovania by ste sa mali preto sústrediť aj na porovnanie pomerov, ktoré tu boli predtým a ktoré sú tu v súčasnosti, a to napríklad porovnať príjmy rodičov vtedy a teraz, porovnať výdavky na maloleté dieťa vtedy a teraz a pod. Bez preukázania zmeny pomerov, ktorá by sa mohla označiť za podstatné zmenu pomerov nemôžete byť v konaní úspešná, pretože inak by išlo o neprípustnú revíziu súdneho rozhodnutia.

Pokiaľ ide o Vaše konkrétne otázky, a síce prevody na účte súčasnej manželky Vášho manžela, v tomto smere môžete požiadať súd, aby uložil otcovi dieťaťa povinnosť vysvetliť tieto výdavky, avšak súd takejto požiadavke nemusí vyhovieť.

Čo sa týka odhadu výživného, aké by ste mohli požadovať, v tomto smere by som nerád vyslovoval akékoľvek domnienky a predpoklady. V rámci súdneho konania je totiž celý rád okolností, ktoré sú spôsobilé ovplyvniť výšku výživného (napr. vek dieťaťa, pričom vo všeobecnosti platí, že s vekom dieťaťa rastú aj výdavky na dieťa) a ku ktorým nie je priestor sa vyjadrovať touto formou.

Niektorí účastníci súdnych konaní však zvyknú výšku požadovaného výživného nadsadiť, a by potom mohli v rámci konania sumu v prípade potreby znížiť. Na druhej strane môže to mať aj negatívny psychologický efekt na sudcu, ktorý sa môže k návrhu postaviť negatívne práve pre privysoké a nedôvodné požiadavky navrhovateľa.

Záver

Záverom si dovoľujem uviesť, z Vášho pohľadu je kľúčové predovšetkým preukázanie Vašich pomerov a tiež odôvodnených výdavkov na dieťa. Na druhej strane pokiaľ ide o príjmy Vášho bývalého manžela a jeho životný štýl, mám za to, že zvýšenie výživného zo sumy 160 € mesačne je na mieste.

Trápi vás "Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Súd nás rozviedol v roku 2019. Výživné stanovil na deti nasledovne: 140€ pre 3-ročné a 150€ pre 8-mesačné dieťa. Situácia sa však zmenila, keďže deti sú už staršie. Moje 7-ročné a 5-ročné dieťa je zverené do mojej starostlivosti. Momentálne som na rodičovskom, pretože mám s novým partnerom ďalšie dieťa. Bývam v Nitre a môj bývalý partner, ktorý pracuje v zahraničí, býva v Bardejove. Stretnutia s deťmi sú len asi 3-krát do roka a to len vtedy, keď jemu to vyhovuje a nie mne. Máme stanovené časy, kedy sa má prísť po deti, no on mi stiahne peniaze za cestu zo výživného. Rada by som sa opýtala, či je reálne žiadať na súde o zvýšenie výživného na 200€ pre každé dieťa, keďže momentálne nepracujem. Rozprávala som sa o tom aj s bývalým partnerom a navrhla, že by sme mohli tieto zmeny zrealizovať notárske, ale nesúhlasil, tvrdil, že to nezvládne platiť. Napriek tomu, že je so svojimi deťmi len párkrát ročne, im občas posiela balíčky, no tieto balíčky nekupuje on sám, ale jeho matka a sestra. Deti majú vyššie výdavky, dcéra chodí do krúžku, musíme platiť za zubára, lieky a podobne a on mi neprispieva na polovicu týchto nákladov. Som už zúfalá. Ďakujem za prečítanie.

Odpoveď: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 10.10.2023)

Dobrý deň,
súd počíta výživné podľa výdavkov na dieťa a príjmov a výdavkov oboch rodičov. Čo sa týka požadovaného zvýšenia, ako uvádzate od posledného rozhodnutia uplynulo už niekoľko rokov, teda prirodzene stúpli aj výdavky na deti. Dôležité bude aj to, či otcovi narástol príjem alebo nie v porovnaní s časom, keď bolo vydané posledné rozhodnutie. Vo väčšine prípadov sa výživné určuje v rozmedzí 15 až 30 % z príjmu povinného rodiča, pričom platí, že mladšie deti mávajú určované nižšie výživné. Som toho názoru, že výživné by vo Vašom prípade zvýšené mohlo byť, tak ako žiadate, teda zo 140 eur/150 eur na 200 eur/200 eur. Končené rozhodnutie bude mať však v rukách súd.

Ohľadom notárskeho schválenia, tam si len dovolím uviesť, že v prípade, že by ste sa dohodli na zvýšení výživného dohodou, a túto by ste notársky schválili, tak takáto dohoda by nemala právne účinky v tom smere, že ak by otec prestal platiť, tak by nebolo možné dať vec na exekúciu. Preto do budúcna, ak máte výživné určené súdnym rozhodnutím, tak jeho zvýšenie môžete docieliť len novým súdnym rozhodnutím.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, v novembri minulého roka som sa rozviedla a sama vychovávam 17-ročného syna, ktorý už v máji dosiahne vek 18 rokov. Chcela by som sa opýtať, kedy môžem podať návrh na zvýšenie výživného, keďže sa zvýšili naše náklady a syn bude ešte dva roky chodiť na strednú školu. Ďakujem.

Odpoveď: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 04.04.2023)

Dobrý deň, návrh môžete podať kedykoľvek, pokiaľ od posledného rozhodnutia súdu došlo k takej zmene pomerov, ktorá odôvodňuje zvýšenie výživného. Nárast nákladov na toho času ešte maloletého syna je takýmto dôvodom. V návrhu je však potrebné uviesť, ktoré konkrétne náklady vám v súvislosti so starostlivosťou o syna stúpli a vzhľadom na to aj navrhnúť zvýšenie výživného. Súčasne však treba dodať, že po dovŕšení plnoletosti by návrh na zvýšenie výživného proti svojmu otcovi už podával váš syn samostatne. 


Podotázka: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som si dať zvýšiť výživné na dieťa. Ako na to?

Odpoveď: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 25.03.2023)

Dobrý deň,
bude potrebné podať návrh na príslušný súd, ktorým je súd v ktorom má dieťa bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom.

Pri určovaní výšky výživného sa bude vychádzať z príjmov a výdavkov rodičov, ako aj s výdavkov spojených s dieťaťom.

Dôležitým je tiež, kto vykonáva osobnú starostlivosť o maloleté dieťa, prípadne či starostlivosť o dieťa neprebieha formou striedavej starostlivosti.

Ak máte výživné určené súdnym rozhodnutím, tak súd návrhu na zvýšenie výživného vyhovie, len v prípade, že sa zmenili pomery podstatným spôsobom, teda napríklad, že povinný rodič zmenil zamestnanie a dosahuje vyšší príjem alebo dieťa vyrástlo, čím sa zvýšili aj výdavky s ním spojené a podobne.


Trápi vás "Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, ako často je možné žiadať o zvýšenie výživného. Ďakujem.

Odpoveď: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 15.12.2022)

Dobrý deň,
zákon odpoveď na túto otázku upravuje v § 26 Zákona o rodine:

Ak sa zmenia pomery, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinností.   V zásade platí, že návrh môžete podať bez nejakých obmedzení, avšak s malou pravdepodobnosťou úspechu, ak sa pomery nezmenili a dôležité teda je, či sa zmenili pomery v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia alebo nie. Ak áno, tak potom je možné podať návrh na zmenu výkonu rodičovských práv a povinností, resp. návrh na zvýšenie výživného a zároveň byť aj v konaní úspešný. Takouto skutočnosťou zakladajúcou zmenu pomerov by napríklad bol vyšší vek detí, kedy sa prirodzene zvyšujú aj náklady na deti, prípadne zmena zamestnania rodiča, ktorý výživné platil, keď by napríklad teraz dosahoval vyšší príjem ako v čase, keď sa rozhodovalo o predchádzajúcom výživnom. S vypracovaním návrhu a aj zastupovaním v celej veci Vám môže pomôcť advokát.

Podotázka: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,

Rada by som sa opýtala. V roku 2014 sme sa s exmanželom rozviedli a mám dve deti, ktoré sú v mojej starostlivosti. Vtedy mi určili výživné na syna, ktorý bol v prvom ročníku základnej školy, a to 120 eur, a na dcéru, ktorej bolo rok a pol, 80 eur. Nikdy som nežiadala o zvýšenie výživného a okrem tohto príspevku exmanžel na deti nič neprispieva. Chcela by som sa spýtať, či by bolo možné teraz, keď syn už je vo druhom ročníku strednej školy a dcéra je v piatom ročníku základnej školy, požiadať o zvýšenie výživného. Pridávam, že exmanželovi sa pred pol rokom narodilo ďalšie dieťa, preto mi bolo povedané, že v tomto prípade mi výživné nezvýšia. Môžete mi, prosím, poradiť? Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 27.11.2022)

Dobrý deň,
návrh na zvýšenie výživného podať môžete. Od momentu, keď bolo určené výživné sa mnohé zmenilo, deti vyrástli a je len normálne, ak sa zvýšili aj náklady na dané deti. V návrhu bude potrebné uviesť aké výdavky sú s deťmi mesačne spojené. Taktiež v návrhu uveďte svoj mesačný príjem a príjem Vášho bývalého manžela. Bude postačovať, ak uvediete príjem, ktorý dosahoval počas Vášho manželstva nakoľko, ak podáte návrh bude musieť v ďalšej časti konania svoj aktuálny príjem preukazovať.

Fakt, že sa manželovi narodilo ďalšie dieťa síce nie je vo Váš prospech, pretože rovnako má vyživovaciu povinnosť aj voči danému dieťaťu, avšak rozhodne to neznamená, že Vám súd výživné nezvýši nakoľko podľa nášho názoru vo Vašom prípade došlo k zmene pomerov, ktoré zvýšenie výživného odôvodňujú. Ak by ste s návrhom potrebovali pomôcť, tak možnosťou je obrátiť sa aj na advokátsku kanceláriu, ktorá by Vám s celou záležitosťou mohla pomôcť. Prípadne to môžete riešiť aj sama, pretože zákon nevyžaduje povinné právne zastupovanie. Len sa odporúčam poradiť, pretože často vidím zbytočné chyby, ktoré ľudia urobia. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať - pred rokom som mala súd o zvýšenie výživného. Kedy môžem podať žiadosť o zvýšenie znova? Platí tu nejaký časový interval? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 25.11.2022)

Dobrý deň, požiadať o zvýšenie výživného, a teda de facto o zmenu súdneho rozhodnutia vo veci výživného na dieťa je možné, ak sa zmenia pomery od poslednej úpravy výživného, a to buď na strane oprávneného z výživného (dieťaťa) alebo na strane povinného z výživného (rodiča). Nie je tam určený presný časový interval. Ak vaše dieťa napr. medzičasom ochorelo na vážnu chorobu, v dôsledkom čoho sa náklady na jeho starostlivosť rapídne zvýšili, možno hovoriť, že od poslednej úpravy pomerov došlo k takej zmene, ktorá odôvodňuje zmenu výživného, resp. jeho zvýšenie. Uvedené uvádzam ako príklad. Obyčajne dochádza na strane oprávneného dieťaťa k zmene pomerov vtedy, keď dieťa prechádza na iný stupeň školskej dochádzky.

Môže sa však stať, že došlo k zmene na strane povinného rodiča, že jeho majetkové pomery sa v priebehu roka rapídne zvýšili. V takomto prípade je  tiež možné žiadať zvýšenie výživného na dieťa, nakoľko dieťa má právo zdielať životnú úroveň svojho rodiča a na tejto sa podieľať.

V návrhu na zvýšenie výživného je vždy potrebné preukázať, že k zmene došlo. Súd zmenu bude musieť v konaní skúmať. Ak by dospel k záveru, že výdavky spojené so starostlivosťou o dieťa od poslednej úpravy nenarástli, ani nedošlo k zmene pomerov na strane povinného rodiča, návrh zamietne a výživné nezvýši. 


Trápi vás "Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, podala som žiadosť o zvýšenie výživného, ale v dôsledku nejakého nedopatrenia mi nebolo doručené súdne predvolanie. Teraz mám iba štyri dni do súdneho pojednávania a obávam sa, že nebudem mať všetky potrebné dokumenty, keďže daný list mi chýba. O tejto situácii som sa dozvedela vo piatok, a tak môj víkend bol naozaj náročný; snažila som sa postupne zozbierať všetky papiere, ktoré som mala k dispozícii. Dnes by som rada všetko rýchlo odovzdala na súd, ale nie som si istá, či tam mám všetko potrebné. Mohli by ste mi, prosím, poradiť? Môj bývalý partner tam pravdepodobne bude mať právnika, takže sa očakáva, že bude veľmi dobre pripravený. Ďakujem za pochopenie.

Odpoveď: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 28.09.2022)

Dobrý deň,

 

pokiaľ došlo k vade pri doručovaní a o pojednávaní ste sa nedozvedeli včas, je možnosť žiadať o odročenie s odôvodnením, že Vám nebola zachovaná dostatočná lehota na prípravu pojednávania, ktorá je spravidla 5 dní pred pojednávaním. O termíne pojednávania by teda mal byť účastník upovedomený minimálne 5 dní vopred.


Podotázka: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či je možné požiadať o zvýšenie výživného aj mimo súdneho konania. Teda, môže to byť dohodnuté s exmanželom, alebo to musí byť odsúhlasené súdom? Ďakujem.

Odpoveď: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 04.08.2022)

Dobrý deň,

vychádzam z toho, že doterajšie výživné je určené súdom. Dohodnúť sa na jeho zvýšení sa viete aj mimosúdne, ale problém je v tom, že ak by prestal platiť podľa takej mimosúdnej dohody, tak nemáte ako vymáhať dohodnutú zvýšenú sumu. Na to, aby bola dohoda o zvýšení výživného vymáhateľná (aj prípadne exekučne), je potrebné jej schválenie súdom.


Podotázka: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, po akom čase od rozvodu môžem požiadať o zvýšenie alimentov.

Odpoveď: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 09.08.2021)

Dobrý deň,
možnosť zvýšenia výživného nie je obmedzené časovo, ale je obmedzené na zmenu pomerov. T.j. musí nastať taká zmena pomerov, ktorá odôvodňuje zvýšenie výživného. Ak taká skutočnosť nastane, nie je podstatné, či tak nastalo 6 alebo 24 mesiacov od rozvodu.


Trápi vás "Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, som slobodná matka a chcela by som požiadať o zvýšenie výživného pre dcéru.

Odpoveď: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 28.10.2020)

Dobrý deň,
neviem, či máte rozhodnutie súdu. Ak áno, tak potom musíte súdu preukázať, že sa zmenili pomery od posledného rozhodnutia súdu. Napr. že sa zvýšili náklady. Potom treba podať návrh, vysvetliť, v čom vidíte zmenu pomerov a v čom sa náklady zvýšili a priložiť doklady, ktoré máte, výšku Vášho príjmu, orientačne výšku nákladov na dieťa. Súd potom zváži aj pomery otca a rozhodne o tom, či výživné zvýši a ak áno, tak o koľko.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.