Máte
otázku?

Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Nitra

Otázka: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

Dobrý deň, v apríli sme mali I. pojednávanie vo veci zvýšenia výživného na mal. syna. Návrh som podávala ja. Na pojednávaní sme mali určené, aby sme na II. pojednávanie predložili určite doklady napr. exmanžel a jeho terajšia manželka výpisy z účtu. Po prezretí výpisov som zistila, že na manželka exmanžela mala tri prevody na iný účet s poznámkou "sporenie" v celkovej sume za rok 4500, EUR. Môžem požiadať súd, aby na II. pojednávanie exmanžel musel priniesť výpis z toho účtu kam preposlali sumu 4500, - EUR? Druhé pojednávanie bude až začiatkom decembra. Ďalej by som sa spýtal na Vás názor: Exmanžel pracuje v zahraničí jeho priemerná mzda je 2200, - EUR/mesiac, priemerná mzda terajšej manželky 1500, - EUR/mesiac. Výživné platí vo výške 160, - EUR/mesiac/1 dieťa. Ďalšiu vyživovaciu povinnosť nemá, a nemá ani terajšia manželka dieťa. Avšak na lízing os. vozidla zaplatí aj s poistením cca 600, - EUR/mesiac. Na I. pojednávaní trval na tom, že nie je ochotný platiť viac ako doteraz platí. S dieťaťom je max. 2 x do roka na niekoľko dní, nakoľko on pracuje aj žije v zahraničí. Okrem výživného neprispieva ničím - ani oblečenie, ani iné výdavky. Za posledné dva roky bol dvakrát na lux. dovolenke - Dominikánska republika a Thajsko. Moja mzda je cca 600, -EUR, žijem sama so synom. Ja viem, že sa to ťažko odhaduje, ale približne aké výživné by mohlo byt reálne?

Odpoveď: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

Dobrý deň. Zo zadanej otázky vyplýva, že ste podali návrh na určenie, resp. zvýšenie výživného pre maloleté dieťa, pričom prvé pojednávanie už prebehlo a v súčasnosti sa snažíte čo najlepšie pripraviť na nadchádzajúce druhé pojednávanie.

Prvoradý je najlepší záujem dieťaťa

Konanie týkajúce sa výživného pre maloleté dieťa je typickým konaním vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa. V rámci týchto konaní je pritom prvoradým a najdôležitejším kritériom najlepší záujem dieťaťa.

Aj s ohľadom na tento princíp je formulovaná zákonná úprava vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, ktorá sa nachádza v ustanovení § 62 a nasl. zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o rodine“).

Podľa ustanovenia § 62 ods. 2 zákona o rodine platí, že: „Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.“

Z Vašej otázky pritom vyplýva, že Váš bývalý manžel má na slovenské pomery nadštandardný príjem a aj pomerne vysokú životnú úroveň. Mám za to, že na jeho strane sú preto splnené predpoklady na to, aby mohol prispievať na Vaše dieťa vo väčšom rozsahu, než v akom prispieva teraz.

Okrem toho ako vypláva z citovaného zákonného ustanovenia, dieťa má právo na rovnakú životnú úroveň, ako jeho rodičia.

Podľa ustanovenia § 62 ods. 5 zákona o rodine platí, že: „Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.“

V rámci zadanej otázky ste okrem iného spomínal aj výdavky Vášho bývalého manžela, najmä jeho automobil na lízing. V danom prípade pritom ide o modelový prípad toho, kedy sa môže uplatniť citovaná zákonná norma. Priamo záklon totiž určuje, že výživné má mať prednosť pre inými výdavkami rodičov, pričom medzi takéto výdavky možno zahrnúť aj privysoké lízingové splátky. Navyše nejde o výdavky, ktoré by bolo možné označiť za nevyhnutné.

Dokazovanie v súdnom konaní

Z Vašej otázky však nie je zrejmých niekoľko pomerne dôležitých okolností, a síce napríklad to, koľko rokov má Vaše maloleté dieťa, prípadne to, kedy bolo naposledy výživné určené (či už súdnou cestou alebo vzájomnou dohodou rodičov). Predpokladám pritom, že súčasné pomery, vrátane výšky výživného boli určené súdnou cestou.

V takom prípade je súčasné konanie konaním, v rámci ktorého je z Vášho uhľa pohľadu potrebné preukázať aj tzv. podstatnú zmenu pomerov, ktorá by odôvodňovala zmenu pôvodného súdneho rozhodnutia. Takáto zmena pomerov pritom mohla nastať tak na strane dieťaťa, ako aj na strane jeho rodičov.

Vo vzťahu k potrebe preukázania podstatnej zmeny pomerov zaujala súdna prax napr. nasledujúci právny názor: „Zmena pomerov odôvodňuje zmenu rozhodnutia o výchove maloletého dieťaťa, prípade súdom schválenej dohody rodičov o výchove maloletého dieťaťa len vtedy, ak iné okolnosti prevažujú nad požiadavkou stálosti výchovného prostredia. Tak je to obvykle v tých prípadoch, v ktorých skôr vykonaná úprava výchovy maloletého dieťaťa sa stane vzhľadom na zmenu pomerov úpravou, ktorá naďalej nezabezpečuje najpriaznivejšie podmienky na úspešný vývoj dieťaťa.“ (R 97/1967)

V rámci dokazovania by ste sa mali preto sústrediť aj na porovnanie pomerov, ktoré tu boli predtým a ktoré sú tu v súčasnosti, a to napríklad porovnať príjmy rodičov vtedy a teraz, porovnať výdavky na maloleté dieťa vtedy a teraz a pod. Bez preukázania zmeny pomerov, ktorá by sa mohla označiť za podstatné zmenu pomerov nemôžete byť v konaní úspešná, pretože inak by išlo o neprípustnú revíziu súdneho rozhodnutia.

Pokiaľ ide o Vaše konkrétne otázky, a síce prevody na účte súčasnej manželky Vášho manžela, v tomto smere môžete požiadať súd, aby uložil otcovi dieťaťa povinnosť vysvetliť tieto výdavky, avšak súd takejto požiadavke nemusí vyhovieť.

Čo sa týka odhadu výživného, aké by ste mohli požadovať, v tomto smere by som nerád vyslovoval akékoľvek domnienky a predpoklady. V rámci súdneho konania je totiž celý rád okolností, ktoré sú spôsobilé ovplyvniť výšku výživného (napr. vek dieťaťa, pričom vo všeobecnosti platí, že s vekom dieťaťa rastú aj výdavky na dieťa) a ku ktorým nie je priestor sa vyjadrovať touto formou.

Niektorí účastníci súdnych konaní však zvyknú výšku požadovaného výživného nadsadiť, a by potom mohli v rámci konania sumu v prípade potreby znížiť. Na druhej strane môže to mať aj negatívny psychologický efekt na sudcu, ktorý sa môže k návrhu postaviť negatívne práve pre privysoké a nedôvodné požiadavky navrhovateľa.

Záver

Záverom si dovoľujem uviesť, z Vášho pohľadu je kľúčové predovšetkým preukázanie Vašich pomerov a tiež odôvodnených výdavkov na dieťa. Na druhej strane pokiaľ ide o príjmy Vášho bývalého manžela a jeho životný štýl, mám za to, že zvýšenie výživného zo sumy 160 € mesačne je na mieste.

Trápi vás "Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, podala som žiadosť o zvýšenie výživného, no nejakým nedopatrením sa stalo, že zo súdu mi nebol doručený list, takže mám 4 dni do pojednávania a neviem, či budem mať všetky potrebné dokumenty, keďže ten list nemám. Dozvedela som sa to v piatok takže môj víkend bol zaujímavý, keďže som si dávala dokopy bločky čo som vedela. Dnes by som to chcela ísť rýchlo odovzdať, ale neviem, či tam mám všetko. Prosím poraďte, môj bývali tam bude mať právnika, takže je veľmi dobre pripravený. Ďakujem.

Odpoveď: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 28.09.2022)

Dobrý deň,

 

pokiaľ došlo k vade pri doručovaní a o pojednávaní ste sa nedozvedeli včas, je možnosť žiadať o odročenie s odôvodnením, že Vám nebola zachovaná dostatočná lehota na prípravu pojednávania, ktorá je spravidla 5 dní pred pojednávaním. O termíne pojednávania by teda mal byť účastník upovedomený minimálne 5 dní vopred.


Podotázka: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či sa dá požiadať o zvýšenie výživného aj mimosúdne. Teda ak sa s exmanželom dohodneme alebo to musí byt odsúhlasené súdom? Ďakujem.

Odpoveď: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 04.08.2022)

Dobrý deň,

vychádzam z toho, že doterajšie výživné je určené súdom. Dohodnúť sa na jeho zvýšení sa viete aj mimosúdne, ale problém je v tom, že ak by prestal platiť podľa takej mimosúdnej dohody, tak nemáte ako vymáhať dohodnutú zvýšenú sumu. Na to, aby bola dohoda o zvýšení výživného vymáhateľná (aj prípadne exekučne), je potrebné jej schválenie súdom.


Podotázka: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa spýtať po akom čase po rozvode môžem požiadať o zvýšenie alimentov.

Odpoveď: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 09.08.2021)

Dobrý deň,
možnosť zvýšenia výživného nie je obmedzené časovo, ale je obmedzené na zmenu pomerov. T.j. musí nastať taká zmena pomerov, ktorá odôvodňuje zvýšenie výživného. Ak taká skutočnosť nastane, nie je podstatné, či tak nastalo 6 alebo 24 mesiacov od rozvodu.


Trápi vás "Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, som slobodná matka a chcela by som požiadať o zvýšeniee výžvneho pre dcéru.

Odpoveď: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 28.10.2020)

Dobrý deň,
neviem, či máte rozhodnutie súdu. Ak áno, tak potom musíte súdu preukázať, že sa zmenili pomery od posledného rozhodnutia súdu. Napr. že sa zvýšili náklady. Potom treba podať návrh, vysvetliť, v čom vidíte zmenu pomerov a v čom sa náklady zvýšili a priložiť doklady, ktoré máte, výšku Vášho príjmu, orientačne výšku nákladov na dieťa. Súd potom zváži aj pomery otca a rozhodne o tom, či výživné zvýši a ak áno, tak o koľko.


Podotázka: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, v roku 2018 mám určené výživné na dve deti, a to na dcéru vo výške 60 € a na syn vo výške 40 €. Chcem sa opýtať alebo skôr poprosiť kedy môžem dať návrh na zvýšenie výživného, ďakujem.

Odpoveď: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 06.05.2020)

Dobrý deň,

 

podanie návrhu na zvýšenie výživného nie je priamo závislé od uplynutia času. Ide o to, aby došlo k podstatnej zmene pomerov, ktorá by odôvodňovala zvýšenie výživného. Spravidla ide o zvýšenie nákladov na deti (napr. nástup do školy, škôlky a pod.), zmena vývoja životných nákladov, zvýšenie príjmu povinného rodiča a pod.


Podotázka: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom zvýšenia výživného na maloleté dieťa. Pred tromi rokmi bolo súdom určené výživné na maloleté dieťa, teraz bude nastupovať do 1. ročníka ZŠ.

Podala som návrh na zvýšenie výživného. V čase prvého určenia výživného na maloleté dieťa exmanžel nemal vyhlásený osobný bankrot teraz už áno.

Môže to ovplyvniť zvýšenie výživného na maloleté dieťa, ktoré nastupuje do 1. ročníka ZŠ?

Odpoveď: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 11.07.2019)

Dobrý deň,

návrh na zvýšenie výživného môžete podať, ak sa zmenili pomery či už na strane matky alebo otca alebo dieťaťa.

 

V uvedenej veci je potrebné vychádzať z ust.  zákona o rodine, kde je stanovené §§ 62 a nasl. :

 

"Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov."

 "Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona." Na základe uvedeného sa vyhlásenie osobného bankrotu bude zohľadňovať , avšak spolu s tým bude súd posudzovať i iné okolnosti. 

 

Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.

 

Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. Výživné nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi; to neplatí, ak ide o výživné na maloleté dieťa.

 

Návrh na zvýšenie už určeného výživného pre maloleté dieťa/deti má obsahovať :

 

Označenie oprávneného, povinného, maloletého dieťaťa, identifikačné údaje, tel. kontakt, elektronická pošta, vzťahy medzi účastníkmi- rozvod, príjmy oprávnenej a povinnej osoby, označenie zamestnávateľa, priemerný mesačný príjem, majetkové pomery oprávnenej osoby maloletého dieťaťa a ich zmena oproti stavu v čase predchádzajúceho určenia výživného, plus ak poznáte zmenu v majetkových pomeroch povinnej osoby - otca - oproti predch. stavu, iné vyživovacie povinnosti, výdavky oprávnenej osoby - bývanie, cestovné, lieky, strava, ďalšie,
ďalej uvediete stav plnenia vyživovacej povinnosti, ako sa plní podľa súdneho rozhodnutia, či sa plní pravidelne.

 

V návrhu treba uviesť výdavky na dieťa, pre ktoré sa má výživné určiť a ich zmena oproti stavu v čase predchádzajúceho určenia výživného /výpisy u účtu, bločky, potvrdenia zo školy a pod./

Prílohy  k návrhu : Kópia posledného rozhodnutia o určení vyživovacej povinnosti, posledné ročné zúčtovanie dane oprávneného, doklady preukazujúce výdavky pre maloletého.

 

Na podanie návrhu na zvýšenie výživného môžete použiť aj formulár, ktorý sa nachádza na stránke Ministerstva spravodlivosti SR /link : 

https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Vyzivne.aspx/.
                     

Návrh v 3 vyhotoveniach je potrebné zaslať doporučene prípadne môžete aj osobne do podateľne súdu. Príslušným v zmysle ust. § 154 CMP je všeobecný súd navrhovateľa - Vaše miesto trvalého bydliska.


Trápi vás "Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Návrh na zvýšenie výživného na mal. dieťa bol podaný 2/8/2017. Výživné nebolo upravované od 02/2013. Prebehli už tri pojednávania k dnešnému dňu. Ďalšie, v poradí štvrte je vytýčené na 01/2019. Finančná situácia pre mňa je neúnosná, nakoľko sa zvýšili výdavky na dcéru. Sudkyňa, akoby neriešila záujem dieťaťa, ale odporcu. Môžem podať námietku voči zaujatosti sudcu? Je zo zákona lehota dokedy musí sudca rozhodnúť vo veci zvýšenia výživného na maloleté dieťa? S úctou.

Odpoveď: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 09.10.2018)

Dobrý deň, žiadny zákon nepredpisuje sudcom lehotu na rozhodovanie vo veci. Sudca je podľa Civilného sporového poriadku zaujatý, ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti. Procesný postup súdu, tzn. ako sa sudca vyjadruje na pojednávaní, ako postupuje... nie je dôvodom na vylúčenie sudcu z prejednania veci. Takéto pochybenia môžu znamenať napríklad odvolací dôvod po vyhlásení nesprávneho rozhodnutia súdu. Súd má zo zákona zistiť schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného rodiča. Je preto v každom konaní o určenie alebo zvýšenie výživného bežné a z pohľadu práva aj dôležité, aby súd presne a podrobne zistil schopnosti a možnosti povinného rodiča. Súd totiž nemá vychádzať iba z aktuálneho príjmu povinného rodiča, ale z jeho potencionálneho príjmu (zárobkových možností).


Podotázka: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala, kedy je možné požiadať o zvýšenie výživného na deti? Ak som tento rok uzavrela dohodu s expartnerom o výživné a staršie dieťa ide od septembra do škôlky je možné požiadať súd o zvýšenie výživného na dieťa? Keďže sa mi aj zvýšia náklady na staršiu dcéru o škôlku, oblečenie, krúžky. Ďakujem.

Odpoveď: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 11.08.2018)

Dobrý deň,

ak ste sa dohodli na výživnom na dieťa a chcete žiadať výživné na druhé dieťa, môžete tak urobiť. Každé dieťa má nárok na výživné osobitne. Museli by ste však preukázať náklady a podľa toho sa pokúsiť dohodnúť. Ak by ste sa nedohodli, tak by bolo potrebné podať návrh na súd. 

Ak však dohoda obsahovala aj výživné na toto dieťa, potom by ste mohli žiadať zvýšenie len ak by sa zmenili pomery, za ktorých bolo toto výživné dohodnuté, čo v prípade nástupu do škôlky je odôvodnené. 


Podotázka: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. S otcom môjho dieťaťa sme sa dohodli na zvýšení výživného. Nakoľko mi nestačí iba ústna dohoda, chcem sa spýtať, ako mám postupovať, aby som mala v rukách potvrdenie. Treba sa obrátiť na súd alebo stačí spísať dohodu a dať si overiť podpis. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 15.03.2018)

Dobrý deň, na to, aby bola rodičovská dohoda o zvýšení výživného vykonateľná (t.j. aby ste v prípade, že prestane platiť vyššie výživné mohli podať návrh na exekúciu) je potrebné, aby bola schválená súdom. Ak ste podpísali rodičovskú dohodu, postačuje ju zaslať súdu spolu so žiadosťou o jej schválenie. Súd vo veci nariadi pojednávanie a na ňom rozsudkom schváli rodičovskú dohodu (ak neodporuje zákonu a je v záujme maloletého dieťaťa). Iba písomne podpísaná, ale súdom neschválená, rodičovská dohoda nie je vykonateľná.


Trápi vás "Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobry den, viete mi pomoct napisat na sud na zvysenie vyzivneho pre malolete dieta? A zmenit dobu stretavania sa s otcom. Dakujem

Odpoveď: Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 22.09.2015)

Dobrý deň, so spísaním návrhu na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa Vám vieme pomôcť. Toto konanie je spojené s konaním o úpravu styk dieťaťa s otcom, preto súd bude tieto veci prejednávať spoločne. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku