Máte
otázku?

Obmedzenie a zákaz styku s dieťaťom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Nitra

Otázka: Obmedzenie a zákaz styku s dieťaťom

Dobrý deň, mám nasledovný problém: Som rozvedená matka maloletého syna. Rada by som sa spýtala, aká je pravdepodobnosť, že by som dosiahla súdny zákaz alebo obmedzenie styku s dieťaťom, ak exmanžel naše desaťročné dieťa psychicky týra. Neustále mi pred synom vulgárne nadáva, vyhráža sa, dieťa citovo vydiera a manipuluje. Aboslútne nerešpektuje priania dieťaťa ohľadom spoločne stráveného času - malý nechce chodiť do miesta jeho bydliska, takže som dovolila, aby trávili tento čas u mňa, pričom im do ničoho nezasahujem. Prečo malý nechce chodiť k nemu? Pretože o neho otec ani nezakopne. Prídu k nemu a otec si sadne pred telku a nezaujíma ho, že malý nemá pár hodín čo robiť. Ťahá ho po návštevách k svojim priateľom, celý čas sa s nimi vybavuje a nadáva na mňa, pričom dieťa sa cíti ako piate koleso na voze. Otec však na syna vyvíja neprimeraný psychicky nátlak, citovo ho vydiera, manipuluje ním a malý po každej návšeteve dlho plače, po každom telefonáte s otcom ma doslova hysterický záchvat. Naposledy včera, oznámil malému, že niekam pôjdu, ale odmietol mu povedať kam. Predpokladám, že na chatu s jeho priateľmi a rodinou, s, ktorými si syn vôbec nerozumie. Malý preplakal celý štedrý večer, že on nechce ísť k cudzím ľuďom, kde on nikoho nezaujíma - a najmenej svojho otca. Exmanžel je nezodpovedný a sebecký - on sa ide najesť do reštaurácie, ale malého sa nespýta, či je hladný. Vôbec sa s ním nebaví, len ho ťahá proti jeho voli tam, kde syn vôbec nechce byt. Je nespoľahlivý, nikdy nedodrží vopred dohodnuté, chodí stále neskoro, zo dna na deň mení plány. Dieťa pre neho znamená len spôsob, ako ublížiť mne. O nejakých otcovských citoch sa vôbec nedá hovoriť. Otcovo správanie, nezáujem, psychické týranie a osočovanie matky sa veľmi negatívne odráža na synovej psychike, preto by som chcela vedieť, aké mám zákonné možnosti tomuto zabrániť. Aká je možnosť, že by som pre syna vymohla zákaz styku, alebo aspoň obmedzenie, aby sa stretával syn s otcom v mojej prítomnosti, alebo v prítomnosti sociálnej pracovníčky? Malý nemá záujem o stretávanie sa s otcom osamote a ja nemám záujem nečinne sa dívať, ako sa moje dieťa mení na roztrasenú kôpku nervov. Otec je pre neho len zdrojom stresu, nikdy nie pozitývnych pocitov, alebo správneho vzoru. Ďakujem.

Odpoveď: Obmedzenie a zákaz styku s dieťaťom

Dobrý deň. Vaša otázka sa týka uplatnenia inštitútov, ktorým súd zákaz styku rodiča s maloletým dieťaťom, resp. obmedzenie styku rodiča s maloletým dieťaťom. Uvedené inštitúty pritom predstavujú veľmi výrazný zásah do rodičovských práv a povinností.

Základným rozdielom medzi spomenutými inštitútmi je ten, že pri zákaze styku rodiča s dieťaťom sa rodičovi v celom rozsahu odoberá právo stýkať sa s dieťaťom, a to akýmkoľvek spôsobom, avšak pri obmedzení zostáva právo na styk v určitej miere zachované, aj keď podlieha súdom určeným obmedzeniam.

 

Zákonný rámec obmedzenia a zákazu styku s maloletým dieťaťom

Obdobne ako väčšinu rodinnoprávnych inštitútov, ak zákaz a obmedzenie styku rodiča s dieťaťom upravuje zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o rodine“).

Podľa ustanovenia § 25 ods. 3 zákona o rodine platí, že: „Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd obmedzí styk maloletého dieťaťa s rodičom alebo zakáže styk maloletého dieťaťa s rodičom, ak nie je možné zabezpečiť záujem maloletého dieťaťa obmedzením styku maloletého dieťaťa s rodičom.

Vychádzajúc z citovaného zákonného ustanovenia možno skonštatovať, že obmedzenie prípadne úplný zákaz styku rodiča s maloletým dieťaťom prichádza do úvahy jedine v takých prípadoch, kedy súd zistí, že takéto opatrenie je v záujme dieťaťa nevyhnutné. Z uvedeného dôvodu je preto nevyhnuté klásť na prvé miesto práve najlepší záujem dieťaťa.

Z ustálenej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (napr. ESĽP vo veci Elsholz proti Nemecku) vyplýva, že aj keď záujmy detí a rodičov majú byť v rovnováhe, zvrchovaný záujem dieťaťa môže podľa okolností konkrétneho prípadu prevážiť nad záujmom rodiča, pričom posúdenie proporcionality zostáva na vnútroštátnych súdoch, ktoré sú v bezprostrednom kontakte so zúčastnenými stranami.

Z uvedených dôvodov ma súd pomerne široké možnosti obmedziť alebo zakázať styk maloletého dieťaťa s rodičom, keď je to v záujme dieťaťa. Pri zohľadňovaní záujmu dieťaťa sa pritom prihliada nielen na ohrozenie jeho fyzického alebo psychického zdravia, ale aj na ohrozenie jeho mravného vývoja. Prihliada sa tiež na hľadisko možnej nevhodnosti životného príkladu rodiča pre maloleté dieťa, a to so zreteľom na spôsob života, ktorý rodič vedie.

 

Názor a vôľa dieťaťa sú dôležité

Ako už bolo uvedené, obmedzenie a zákaz styku rodiča s dieťaťom patria medzi najzávažnejšie zásahy do rodičovských práv a povinností. Na druhej strane takýto zásah sa vždy realizuje v záujme dieťaťa. Aj z uvedeného dôvodu je preto nevyhnutné, aby súd poznal aj názor maloletého dieťaťa, a to za predpokladu, že dieťa je schopné vzhľadom na svoj vek a celkovú rozumovú vyspelosť (duševnú, intelektuálnu) vyjadriť do vzťahu k súdu svoj samostatný názor.

Hoci vo Vašej otázke neuvádzate vek Vášho maloletého dieťaťa, za predpokladu, že spĺňa vyššie uvedené predpoklady, v prípadnom súdnom konaní bude mať právo samostatne a slobodne vyjadriť svoj názor. Pritom k takto vyjadrenému názoru musí súd venovať náležitú pozornosť zodpovedajúca jeho veku a rozumovej vyspelosti.

Z uvedeného dôvodu, ak Váš bývalý manžel dieťaťa psychicky týra a dieťa sa s ním odmieta stretávať, domnievam sa, že prípadný návrh na obmedzenie alebo zákaz styku by mohol byť úspešný. Pre úplnosť ešte uvádzam, že v prípade úspechu – v prípade obmedzenia alebo zákazu styku s dieťaťom, táto skutočnosť sama o sebe nemá vplyv na ďalšie rodičovské práva a povinnosti. Z uvedeného dôvodu bude otec dieťaťa, ktorému bol uložený zákaz alebo obmedzenie styku s dieťaťom, aj naďalej povinný platiť na dieťa výživné.

 

Časové hľadisko pri uložení zákazu alebo obmedzenia styku s dieťaťom

Zákaz styku s dieťaťom možno vysloviť na neurčitú dobu, bez časového obmedzenia, alebo aj na dobu určitú, ak bude možné bezpečne ustáliť dobu, počas ktorej má obmedzenie alebo zákaz tohto styku trvať. Uvedené však neznamená, že zákaz, prípadne obmedzenie styku má trvať navždy. K danému problému sa vyjadril Ústavný súd ČR, a to v uznesení z 13. decembra 2006, sp. zn. III. ÚS 438/05, ktorého argumentačná sila môže byť využitá aj v podmienkach Slovenskej republiky:

„Z pozitívneho záväzku štátu na poli ústavnej garancie a ochrany rodičovstva a rodiny, resp. rodinného a súkromného života (čl. 32 Listiny základných práv a slobôd a čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd) vyplýva, že súdy sú povinné zverenými procesnými prostriedkami vytvárať predpoklady pre narovnanie narušených vzťahov medzi rodičmi a deťmi, vrátane prostriedkov donútenia, ak môže takéto opatrenie viesť k sledovanému cieľu a ak je primerané. Bez ohľadu na to, kto rozvrat vzťahov medzi otcom a synom spôsobil a kto na ňom má väčšiu či menšiu vinu, je však iluzórne si predstavovať, že právo, resp. súd môže svojou autoritou rozkazovať ľudským citom.

Jediným kritériom pre vyslovenie zákazu styku rodiča s dieťaťom je aktuálna nevyhnutnosť takéhoto opatrenia a záujem dieťaťa, z ktorého táto nevyhnutnosť vyplýva. Rozhodnutie súdu o zákaze styku nemožno chápať ako konečné odpratanie nepríjemného sporu. Intenzita zásahu do základného práva podľa čl. 32 ods. 4 Listiny a čl. 8 ods. 1 Dohovoru, akú predstavuje práve zákaz styku rodiča s dieťaťom, káže, aby súdy a štátne orgány nečakali pasívne, až dieťa dosiahne formálne plnoletosť a predmet konania odpadne, prípadne až sa samovoľne či inak zmenia pomery a jedna zo zúčastnených strán sa na súd znovu obráti s formálnym procesným návrhom na úpravu styku. Zákaz styku rodiča s dieťaťom autoritatívne vyslovený súdom, najmä ak nezneužil rodič svoju rodičovskú zodpovednosť, je opatrením časovo obmedzeným, aj keď zákon jeho účinnosť výslovne stanovením nejakej lehoty neobmedzuje. Orgány sociálnoprávnej ochrany a súdy, každý vo svojej pôsobnosti, preto musia aktívne skúmať, či dôvody tohoto opatrenia trvajú, inými slovami, či sa toto opatrenie postupom času a zmenou okolností nestalo neprimeraným.

Konanie vo veci starostlivosti o maloletých nie je konaním návrhovým (možno ho začať aj bez návrhu, § 81 ods. 1 OSP), je naopak konaním ovládaným vyhľadávacou zásadou (súd je povinný vykonať aj iné dôkazy na zistenie skutkového stavu, než aké boli navrhnuté účastníkmi, § 120 ods. 2 OSP), v ktorom je naviac procesným predpisom zdôraznená aktívna rola, ktorú má súd v záujme dieťaťa zastávať (§ 178 OSP). Rozhodnutie o zákaze styku teda musia súdy spolu s orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí využiť ako priestor pre vytváranie podmienok na to, aby styk medzi rodičom a dieťaťom mohol byť obnovený, na prehodnotenie doterajšej stratégie a voľbu ďalších, aktuálne vhodných opatrení.

Podľa § 163 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku má rodič právo kedykoľvek podať návrh na začatie nového konania o úprave styku so svojim dieťaťom, ak sa zmenia pomery.“

 

Záver

Záverom si dovoľujem skonštatovať, že pokiaľ sa rozhodnete podať na súd návrh na zákaz styku otca s dieťaťom alebo návrh na obmedzenie styku otca s dieťaťom a podarí sa Vám preukázať skutočnosti, ktoré uvádzate v zadanej otázke, môže byť Váš návrh úspešný. Kľúčové však bude najmä to, ako sa v rámci súdneho konania vyjadrí Vaše maloleté dieťa.

Trápi vás "Obmedzenie a zákaz styku s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Obmedzenie a zákaz styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som požiadať o informácie. Moj byvalý partner si nechcel pripustiť otcovstvo našej maloleté dcéry, keď sme spolu žili. Už viac ako dva roky nežijeme spolu, a teraz si chce uplatňovať práva otca a má záujem o kontakt s dcérkou. Dodám, že dcéra má zdravotné postihnutie, je mentálne retardovaná a podobne. Dcérka si obľúbila môjho súčasného priateľa a oslovuje ho "ocko". Po tom, ako ma byvalý vyhodil spolu s deťmi, som mu viac ako pol roka umožňovala stretnutia s dcérkou aj synom, ale po tom, ako ma po jednej hádke urážal, hádzal po mne kameňmi a zlorečil pred malou, som mu zakázala akýkoľvek kontakt. Teraz mi vyhráža súdom a chce vidieť dcérku, ktorá si ho vôbec nepamatuje. Od Úradu práce som získala informáciu, že má plné právo na styk s dcérkou aj napriek tomu, že ju doteraz finančne nepodporoval. Dodám, že syn sa s otcom nestýka a v nedávnej dobe mi vyhrážal, že ma zbije a zlomí mi ruky a nohy. Nechcem pripustiť, aby byvalý bol v kontakte s dcérkou – ona má svoj vlastný svet, v ktorom jej biologický otec neexistuje. Čo by ste mi poradili? Ďakujem.

Odpoveď: Obmedzenie a zákaz styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 22.05.2024)

Dobrý deň,

rozumiem, že vaša situácia je veľmi komplikovaná a citlivá. Vo vašom prípade je potrebné zohľadniť niekoľko právnych aspektov:

1. Otcovstvo: Ak váš bývalý partner nebol doteraz oficiálne uznaný ako otec vašej dcéry, môže podať návrh na súd na určenie otcovstva. Súd bude skúmať dôkazy a môže nariadiť DNA testy na potvrdenie biologického otcovstva.

2. Právo na styk s dieťaťom: Aj keď je biologickým otcom, právo na styk s dieťaťom sa neudeľuje automaticky. Súd zohľadňuje predovšetkým najlepší záujem dieťaťa. Toto zahŕňa aj psychický a fyzický stav dieťaťa, jeho potreby a vzťahy v rodine. Ak je dieťa zdravotne postihnuté (TZP), súd môže zohľadniť aj špecifické potreby dieťaťa pri rozhodovaní o styku. 

3. Násilné správanie: Násilné správanie a hrozby bývalého partnera sú veľmi vážne skutočnosti, ktoré súd zohľadní pri rozhodovaní o styku s dieťaťom. Ak máte dôkazy (svedkovia, záznamy, policajné správy) o jeho násilnom správaní, rozhodne ich predložte súdu.

Môžete tiež požiadať o obmedzenie styku. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Obmedzenie a zákaz styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, s bývalým partnerom stále žijeme v spoločnej domácnosti v podnájme, máme spolu syna. Avšak, nekomunikujeme medzi sebou, a to vrátane nášho trojročného syna. Môj bývalý partner nás vyhadzuje z bytu, nakoľko nájomná zmluva je na jeho meno, a neustále ma pred synom ponižuje. Nadáva mi a už aj použil fyzické násilie. Jeho záujem o nášho syna úplne ochabla; predtým bol syn jeho svetom a syn ho veľmi chcel a rád trávil s ním čas. Teraz sa však vôbec nerozprávame a on ani s nášho syna. Úplne ho ignoruje a zanedbáva. Celé dni a noci je vonku a domov prichádza len vtedy, keď potrebuje vyspať. Syn už nemá na svojho otca dobrý pohľad; úplne ho odmietol a nechce s ním mať nič spoločné. Chcela by som sa spýtať, či existuje nejaké riešenie takého problému. Je možné, aby bol otec nášho dieťaťa zbavený otcovstva alebo aby mu bol zákaz priblíženia k dieťaťu v prípade, keď sa so synom odstahujeme? Existuje nejaká časová hranica, po ktorú musí otec syna ignorovať, aby bol zbavený otcovských práv? Jedinou finančnou podporou, ktorú poskytuje, je zaplatený nájom. Do domácnosti neprispieva, o syna nemá záujem. Ja som v súčasnosti na úrade práce do septembra. Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Obmedzenie a zákaz styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 02.07.2023)

Dobrý deň.

vzhľadom na to, že partner ignoruje Vás aj Vaše dieťa a nezaujíma sa o neho, môžete podať návrh na určenie práv a povinností dieťaťa. Súd môže rozhodnúť o tom, že dieťaťa bude zverené Vám a určí aj výživné na dieťa. Ak je skutočným biologickým otcom, zapretie otcovstva nebude možné. 

Odsťahovať sa môžete a žiadať aj výživné. 

Ak by ste potrebovali ďalšie informácie alebo pomoc pri podaní návrhu na súd, odporúčam Vám obrátiť sa na advokáta. 


Podotázka: Obmedzenie a zákaz styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Obraciam sa na Vás s otázkou. Momentálne sa chystám na súd s otcom môjho syna, ktorý si želá častejšie stretnutia s dieťaťom. Problém je, že po stretnutiach s otcom je chlapec v nálade konfliktovej, drzý a nespráv často nepríjemne. Možno by som mohla súd nejako informovať, v prípade, že by vyniesol rozhodnutie v prospech otca, že synove správanie utrpí po týchto stretnutiach? Otec dieťaťa síce nie je pozbavený rodičovských práv, no má súdnu minulosť - bol dvakrát právoplatne odsúdený: prvýkrát za vraždu a druhýkrát za napadnutie verejného činiteľa. Vo vzťahu k synovi síce prejavuje adekvátne správanie, ale aj tak sú tieto stretnutia pre mňa neprijateľné. Náladu syna to evidentne ovplyvňuje a je z neho celkom iný chlapec. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, U.

Odpoveď: Obmedzenie a zákaz styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 08.09.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 25 ods. 3 Zákona o rodine platí, že "ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd obmedzí styk maloletého dieťaťa s rodičom alebo zakáže styk maloletého dieťaťa s rodičom, ak nie je možné zabezpečiť záujem maloletého dieťaťa obmedzením styku maloletého dieťaťa s rodičom."
Možnosťou je navrhnúť stretnutia len za Vašej prítomnosti.

Z  otázky usudzujeme, že syn je vo veku kedy už by mohol vyjadriť svoj názor, prípadne v konaní môžete navrhnúť znalecké dokazovanie.
Uvedenie okolnosti, že otec dieťaťa bol súdne trestaný za vraždu a napadnutie verejného činiteľa je samozrejmosťou, a je to skôr okolnosť na určenie zákazu styku otca s maloletým dieťaťom.


 


Trápi vás "Obmedzenie a zákaz styku s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obmedzenie a zákaz styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, ako postupovať v prípade, že mi hrozí zákaz styku s dieťaťom. Momentálne je moje dieťa v dočasnej starostlivosti rodinnej známej, pričom už je súdne rozhodnuté, že sa môžem s ním stretávať každý nepárny týždeň. O čoskoro ma čaká ďalší súd a som si istá, že jeho cieľom bude úplne mi zabrániť v stretnutiach s mojim dieťaťom. Cítim strach a neviem, ako ďalej postupovať. Nevýhľadávam možnosti pre svoj ďalší postup. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Obmedzenie a zákaz styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 08.07.2017)

Dobrý deň, určite si nájdite advokáta, ktorý Vám poradí, ako postupovať. Môžete sa obrátiť aj na niektorého z našich advokátov.


Podotázka: Obmedzenie a zákaz styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň! Chcela by som sa opýtať, či môžem zakázať otcovi stretávať sa s mojimi deťmi. Vždy, keď príde, je agresívny a vyvoláva vo mne strach. Je narkoman, a teda nie je dobrým príkladom pre deti. Vyhráža sa mi, že mi ich zoberie a nedá, pretože ešte nebolo pojednávanie ohľadom zverenia do osobnej starostlivosti. Prosím, pomôžte mi!

Odpoveď: Obmedzenie a zákaz styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 07.07.2017)

Dobrý deň. Je prirodzené, že chcete Vaše deti chrániť, a to aj pokiaľ ide o ich agresívneho otca. Autoritatívne však nemôžete otcovi detí zakázať styk s deťmi. Ide totiž o jeho rodičovské práva, o ktorých je oprávnený rozhodovať súd. Pokiaľ budete otcovi detí svojvoľne brániť v styku s deťmi, môže sa stať, že aj on sa obráti na súd a následne sa bude domáhať výkonu rozhodnutia vo veci maloletých detí.

Pokiaľ je to vzhľadom na Vašu situáciu neúnosné a je potrebné bezodkladne upraviť Vaše pomery, môžete podať na súd návrh na vydanie neodkladného opatrenia.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Obmedzenie a zákaz styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je sťahovanie na inú adresu trvalého bydliska (konkrétne z Bratislavy do Námestova) považované za okolnosť, ktorá môže prispieť k zakázaniu stretávania sa s biologickým otcom dieťaťa. Tento proces sa chystám urobiť pred podaním žiadosti o zverenie do opatery. Otec prejavuje veľký záujem o stretávanie sa so synom, avšak jeho reálny príspevok k výchove je minimálny, navyše je považovaný za veľmi výbušnú a nestálu osobu. Mohli by ste mi, prosím, vysvetliť, aké musia byť podmienky na úplné zakázanie stretávania otca s dieťaťom? Náš syn má iba štyri a pol roka.

Odpoveď: Obmedzenie a zákaz styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 16.05.2017)

Dobrý deň. 

Zmena adresy trvalého bydliska nie je dôvodom na zákaz styku otca s dieťaťom.

Je potrebné uviesť, že je právom rodiča starať sa a vychovávať svoje dieťa, čo je spojené s právom stýkať sa s dieťaťom. Obmedziť alebo zakázať styk je možné len vtedy, ak sa zistia také skutočnosti, ktoré by viedli k pozastaveniu výkonu rodičovskej zodpovednosti. Súd takto môže rozhodnúť len ak bude preukázané, že rodič zneužil svoju rodičovskú zodpovednosť alebo rodič svoju rodičovskú zodpovednosť závažným spôsobom zanedbáva. Nestačí však len ojedinelé vybočenie alebo opomenutie rodičovskej starostlivosti.

Za zneužitie rodičovskej zodpovednosti judikatúra považuje predovšetkým ohrozenie telesného a duševného vývoja detí, umožnenie im páchať trestnú činnosť, navádzanie na nemorálny spôsob života, týranie detí a pod. Za závažné zanedbávanie rodičovskej zodpovednosti sa považuje najmä dlhodobé neplnenie rodičovských práva a povinností k maloletému, absolútny nezáujem o maloletého, najmä o jeho výchovu a výživu, trvalé ponechávanie dieťaťa vo výchovnom zariadení spojené s nezáujmom o toto dieťa a s neprejavením snahy prevziať ho do rodinnej výchovy, nemorálny spôsob života rodičov, sústavné neplnenie vyživovacej povinnosti k dieťaťu, trestný postih pre zanedbanie povinnej výživy a pod.      


Trápi vás "Obmedzenie a zákaz styku s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obmedzenie a zákaz styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, som rozvedená dva roky a s exmanželom nemáme súdne určené, ako často sa môže stretávať so synom. Doteraz to fungovalo na základe dohody. Exmanžel však začal piť, má aj nejaké problémy so zákonom, a preto sa už nechcem syna stretávať s ním. On nie je ani jeho biologickým otcom - otcovstvo uznal po našej svadbe v roku 2009. Teraz chce podať návrh na súd ohľadom starostlivosti o syna. Rada by som preto vedela, aké mám možnosti v prípade súdneho konania. Môže mu súd zakázať styk so synom alebo zrušiť jeho otcovstvo? Ďakujem.

Odpoveď: Obmedzenie a zákaz styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 19.04.2017)

Dobrý deň, na Vašu situáciu sa aplikuje § 36 zákona o rodine, podľa ktorého, rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi. V súdnom konaní preto upozornite súd na doterajší stav výchovy a osobnej starostlivosti, pričom na jeho zmenu nie je dôvod a nie je ani v záujme dieťaťa s ohľadom na vyššie uvedené kritéria. Súd môže obmedziť otca vo výkone rodičovských práv, napr. v časti práva na stretávanie len vtedy, ak žije trvalo neusporiadaným spôsobom života, svoje povinnosti vyplývajúce z rodičovských práv a povinností nevykonáva vôbec alebo nezabezpečuje výchovu maloletého dieťaťa. Pozbaviť rodiča výkonu rodičovských práv môže súd vtedy, ak rodič zneužíva svoje rodičovské práva a povinnosti najmä týraním, zneužívaním, zanedbávaním maloletého dieťaťa alebo iným zlým zaobchádzaním s maloletým dieťaťom, alebo výkon rodičovských práv a povinností napriek predchádzajúcim upozorneniam závažným spôsobom zanedbáva. Nepredpokladám preto, že na strane Vášho bývalého manžela existuje zákonný dôvod, ktorý by umožňoval súdu postupovať týmto spôsobom. Ak sa Vaše dieťa narodilo po uzavretí manželstva, Vášmu bývalému manželovi bolo určené otcovstvo na základe domnienky manžela matky. Podľa § 85 ods. 1 zákona o rodine, ak sa narodí dieťa v čase od uzavretia manželstva do uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva alebo po jeho vyhlásení za neplatné, považuje sa za otca manžel matky. Zároveň platí, že matka môže zaprieť, že otcom dieťaťa je jej manžel, len do troch rokov od narodenia dieťaťa.


Podotázka: Obmedzenie a zákaz styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň Vám prajem, píšem Vám ohľadom alimentov. Situácia je nasledovná: Som Slovenka, ktorá žila sedem rokov v ČR. Do Bratislavy som prišla s dvoma deťmi do krízového strediska. Bývalý priateľ je otec oboch detí. Vek detí je 5 a 2,5 roka. Neplatí mi ani korunu, a hoci býva v ČR a tam pracuje bez pracovnej zmluvy, je vedený ako nezamestnaný. Otec deťí má slovenské občianstvo. Už som písala aj na inšpektorát práce v ČR, kde som uviedla, že vykonáva pracovný pomer bez zmluvy. Takmer rok mi nepošle ani korunu a ešte sa mi vyhráža, že ma udá, pretože mu nechcem ukazovať syna. Prosím Vás, čo môžem spraviť, aby peniaze posielal? Podotýkam, že pri kontakte s maloletým sa dieťa nevhodne správa, otec ma na neho negatívny vplyv na jeho sociálny vývoj. Maloletý je nezvládateľný voči mne aj voči okoliu. Otec mu všetko dovolí, vychováva bez pravidiel. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Obmedzenie a zákaz styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 22.12.2016)

Dobrý deň, vo Vašom prípade je potrebné v prvom rade skúmať obvyklý pobyt maloletých detí. Podľa ich obvyklého pobytu sa totiž určuje súd niektorého z členských štátov EÚ. Uviedli ste, že ste v ČR bývali sedem, avšak ste neuviedli, koľko žijete na Slovensku. Ak by ste totiž podali na súd návrh na určenie výživného na Slovensku a slovenské súdy by zistili, že tu žijete s maloletými iba krátko (1-2 mesiace), súd by s veľmi vysokou pravdepodobnosťou vyhlásil, že nemá právomoc rozhodovať o tejto veci. Zároveň si Vám vo vzťahu k výživnému dovoľujem uviesť, že ak otec nemá žiadny príjem je možné, že by mu súd určil iba minimálne zákonné výživné, ktoré na Slovensku predstavuje 30 % zo životného minima na nezaopatrené dieťa (čo je v súčasnosti 27,13 €). Ak by ste tvrdili, že pracuje bez pracovnej zmluvy súd by na to prihliadol iba vtedy, ak by ste preukázali, že tak naozaj pracuje (čo je veľmi zložité). Čo sa týka zákazu styku otca s maloletými deťmi, súdy takéto zákazy nariaďujú iba veľmi výnimočne. Súd zakáže styk otca s maloletými deťmi iba vtedy, ak nie je možné inak zabezpečiť záujem maloletého dieťaťa. Takéto rozhodnutie súdy vydávaj zväčša keď ide o veľké excesy rodičov (napr. alkoholizmus, gamblerstvo, ohrozenie zdravia...). Iba iný spôsob výchovy a hodnoty otca neodôvodňujú zákaz styku otca s deťmi. 


Podotázka: Obmedzenie a zákaz styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o možnostiach zákazu styku otca s maloletým dieťaťom. Dôvodom je, že otec už dva roky neprejavuje voči dieťaťu žiadny záujem. Dieťa už ani nespoznáva svojho otca na fotografiách, momentálne má päť rokov. Obávam sa, že ak sa uvidia dvakrát, opäť prejaví voči nemu nezáujem. Momentálne žijem už dva roky s priateľom, ktorého moje dieťa považuje za svojho otca, hoci vie, že nie je jej biologickým otcom. Vopred vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Obmedzenie a zákaz styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 29.11.2016)

Dobrý deň, v zmysle § 38 zákona o rodine, ak niektorému z rodičov bráni vo výkone jeho rodičovských práv a povinností závažná prekážka a ak je to v záujme maloletého dieťaťa, súd môže pozastaviť výkon rodičovských práv a povinností. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd rodičom obmedzí výkon ich rodičovských práv, ak a) žijú trvalo neusporiadaným spôsobom života, b) svoje povinnosti vyplývajúce z rodičovských práv a povinností nevykonávajú vôbec, alebo c) nezabezpečujú výchovu maloletého dieťaťa. V každom prípade je preto rozhodujúcou podmienkou záujem dieťaťa. Podľa môjho názoru skutočnosť, že otec Vášho dieťaťa až po dvoch rokoch začal prejavovať skutočný záujem o dieťa a využívať právo stretávania sa, nemôže zakladať možnosť obmedziť mu alebo dokonca zbaviť ho výkonu tohto rodičovského práva. Je nepochybne v záujme dieťaťa, ak udržuje osobný kontakt s oboma svojimi rodičmi, ak pravdaže tento styk nevplýva negatívne na jeho výchovu a starostlivosť.


Trápi vás "Obmedzenie a zákaz styku s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obmedzenie a zákaz styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Môj syn žil s partnerkou po dobu deviatich rokov, počas ktorých sa im narodili dve deti. Kvôli nespokojnosti partnerky s bývaním v paneláku kúpil a rekonštruoval starší dom podľa jej priania. Partnerka však na tomto projekte finančne neprispela, pretože sa rozhodli neuzavrieť manželstvo. Napriek úprave domu sa partnerka s deťmi odmietla presťahovať a naďalej obýva môj byt. Syn každý mesiac platí 500 eur na byt a deti. K situácii pristúpila ďalšia zmena, keď sa syn začal stretávať s novou partnerkou, ktorá je rozvedená a má dve deti. To vyvolalo nervový zrút v mojej právoplatnej neveste, ktorá trpí depresívnym ochorením a bola už dlhodobo trikrát liečená na psychiatrii. Syna z bytu vyhodila, a počas jej hospitalizácie som sa o deti musela starať ja, keďže z jej rodiny neprejavili žiadny záujem. Po návrate z mesačného liečenia dohodli syn a jeho bývalá partnerka, že si môže brať deti dva krát týždenne po dve hodiny a na každý druhý víkend. Za uplynulých šesť mesiacov sa deti z oboch synových vzťahov stretli dva krát (po dve hodiny) a vytvorili si pekný vzťah. Problém nastal, keď sa staršia vnučka, sedemročná, pochválila matke, že má nových kamarátov. Expartnerka odvtedy odmieta "požičiavať" deti synovi, aj keď by mali byť u mňa a nie s deťmi novej partnerky. Nevie niekto, ako by sme mali postupovať? Môže matka zakazovať detom stretávať sa s konkrétnymi ľuďmi?

Odpoveď: Obmedzenie a zákaz styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 19.11.2016)

Dobrý deň,

v prvom rade je potrebné uviesť, že rodičovské práva a povinnosti prislúchajú obom rodičom v rovnakej miere. Súčasťou týchto práv je aj právo stýkať sa so svojimi deťmi, a to v rovnakej miere ako druhý rodič. Jeden rodič nemôže druhému rodičovi obmedzovať výkon jeho rodičovských práv - na to je oprávnený len súd. Matka detí nie je oprávnená rozhodovať o tom, či umožní deťom styk so svojím otcom alebo nie, ak tak robí, toto jej konanie porušuje právo otca detí na styk s nimi.

V tomto prípade je taktiež nutné uviesť, že v záujme všetkých maloletých detí Vášho syna je aj vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb so súrodencami (aj keď len polorodími, keď majú spoločného len otca) a s inými blízkymi osobami. Teda matka detí nemôže brániť ani styku detí s ich súrodencami.

V prípade, ak by matka detí naďalej odmietala umožňovať styk deťom so svojím otcom, odporúčame Vášmu synovi podať návrh na súd, ktorým sa bude domáhať úpravy styku s maloletými deťmi v dôsledku nezhody o tejto otázke medzi ním a matkou detí. Tento postup vyplýva z § 36 Zákona o rodine.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Obmedzenie a zákaz styku s dieťaťom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.