Máte
otázku?

Neplnenie vyživovacej povinnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Trnava

Otázka: Neplnenie vyživovacej povinnosti

Dobrý deň. Po koľkých mesiacoch môžem ísť na políciu s tým, že otec môjho dieťaťa neplatí výživné? Neplní si svoju povinnosť a mesačná dlžná suma je 250 €. Berú to len ako priestupok, alebo trestný čin? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neplnenie vyživovacej povinnosti

Dobrý deň. Pokiaľ si povinný rodič neplní svoju zákonnú vyživovaciu povinnosti, môže jeho konanie naplniť znaky skutkovej podstaty trestného činu zanedbania povinnej výživy v zmysle § 207 Trestného zákona. Čo sa týka časového horizontu neplnenia vyživovacej povinnosti, musí ísť najmenej o tri mesiace v období dvoch rokov.
Nad rámec Vašej otázky je však nutné poznamenať, že pokiaľ si povinný rodič neplní svoju zákonnú vyživovaciu povinnosť, v prvom rade by ste sa mali domáhať nezaplateného výživného prostredníctvom exekúcie.

Trápi vás "Neplnenie vyživovacej povinnosti" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Neplnenie vyživovacej povinnosti (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné určiť výživné tak, aby manžel prispieval na chod domácnosti. Mám dve deti z prvého manželstva a sama platím všetky poplatky spojené s bývaním, stravou a výdavkami na deti. Manžel neprispieva na žiadne výdavky a svoju výplatu má len pre seba. Ďakujem.

Odpoveď: Neplnenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 06.04.2017)

Dobrý deň. Zákon vyslovene neupravuje vyživovaciu povinnosť napr. na chod domácnosti, upravuje však vyživovaciu povinnosť medzi manželmi. V zmysle § 71 ods. 1 Zákona o rodine platí, že: „Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť.“
Nad rámec uvedeného je potrebné poukázať na to, že manželstvo je zväzkom, v ktorom by mali manželia aj spoločne hospodáriť. Aj z tohto dôvodu nie je na mieste to, aby si jeden z manželov nechával celú výplatu a odmietal prispievať na domácnosť.
Uzavretím manželstva navyše medzi Vami vzniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, do ktorého patria v zásade všetky veci a príjmy, ktoré sú nadobudnuté počas trvania manželstva (výnimky z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov upravuje ustanovenie § 143 Občianskeho zákonníka).
 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Neplnenie vyživovacej povinnosti (Trestné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala. Môj bývalý manžel nezaplatil výživné na deti za mesiac november. Sudom je mu určené platiť to vždy do 15. dňa, ale zvykne platiť omeškane až po 21. Máme možnosť nejak konať v tejto veci? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Neplnenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 17.01.2017)

Dobrý deň, ak je súdne rozhodnutie, ktorým má Váš exmanžel určené výživné právoplatné a vykonateľné je možné na základe tohto súdneho rozhodnutia začať voči nemu exekučné konanie. Exekúcia by sa viedla jednak na zaplatenie dlžného výživného za mesiac november, ale je možné v rámci exekučného návrhu zapracovať aj vymáhanie tzv. bežného výživného, nakoľko ho neplatí včas, tak ako podľa súdneho rozhodnutia má. Môže sa stať, že podanie návrhu na začatie exekúcie alebo pohrozenie podaním návrhu (nakoľko mu exekútor zablokuje majetok) zapôsobí na Váš exmanžela a začne výživné platiť tak ako podľa súdneho rozhodnutia má. V prípade, že by sa opakovalo jeho neplatenie výživného a výživné by nezaplatil najmenej za 3 mesiace v období dvoch rokov, dopustil by sa spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy.


Podotázka: Neplnenie vyživovacej povinnosti (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako by sme mali postupovať v tejto situácii. Môj priateľ je rozvedený už štyri roky a má vyživovaciu povinnosť voči synovi. Po rozvode odišiel pracovať do Anglicka a vyživné posielal spoločnosťou Western Union z Anglicka do Českej republiky. Pred odchodom domov na Slovensko však zabudol všetky potvrdenky v Anglicku. Jeho exmanželka od neho po štyroch rokoch znova vymáha sumu 1200 eur. V spoločnosti Western Union na Slovensku nám bolo povedané, že nám nevedia doložiť potvrdenky, pretože peniaze boli posielané zo zahraničia. Máme nejakú šancu sa vyhnúť znovu plateniu? Ďakujem.

Odpoveď: Neplnenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 20.10.2016)

Dobrý deň, predpokladám, že matka dieťaťa sa domáha splnenia vyživovacej povinnosti v exekučnom konaní na základe rozsudku o rozvode, ktorého obsahom je určenie mesačného výživného pre Vášho priateľa. Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie má Váš priateľ ako povinný právo vzniesť námietky proti exekúcii a to do 14 dní. V námietkach je povinný preukázať, že vymáhaný nárok neexistuje a teda, že si Váš priateľ vyživovaciu povinnosť riadne plnil. V opačnom prípade, ak uvedená skutočnosť nebude preukázaná, exekútor pristúpi k uspokojeniu nároku dieťaťa na výživné spôsobmi vykonanie exekúcie.


Trápi vás "Neplnenie vyživovacej povinnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplnenie vyživovacej povinnosti (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som Vám načrtnúť situáciu. Moja manželka už dva roky nepracuje, hoci mohla. Pracu však odkladala, pretože externe študovala (dva dni v týždni). Teraz nastúpila zase do ďalšej školy na ďalšie tri roky. Bol som proti tomu, pretože opäť nebude pracovať. Stále sa hádame a nerozumieme si. Ak by som od nej odišiel, musel by som jej niečo platiť, resp. platiť nájomné (bývame v podnájme). Problémom je to, že máme dve deti vo veku päť rokov. Mohli by ste mi, prosím, napísať na e-mail, ako by to bolo, keby sme sa len rozišli (nerozviedli) a deti by si vzala ona? A potom, ako by to bolo, keby som si deti nechal ja? Mám na mysli finančnú stránku. Veľmi pekne Vám ďakujem.

Odpoveď: Neplnenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 21.09.2016)

Dobrý deň, za trvania manželstva existuje medzi manželmi vzájomná vyživovacia povinnosť, ktorá vychádza zo zabezpečenia rovnakej životnej úrovne oboch manželov. Podľa § 71 ods. 1 zákona o rodine, ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Taktiež máte vyživovaciu povinnosť voči svojim deťom. Ak nebudete dobrovoľne prispievať na ich výživu, môže sa matka domáhať, aby vyživovaciu povinnosť určil súd. V zmysle § 62  ods. 4 zákona, pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť. Z uvedeného vyplýva, že pre určenie vyživovacej povinnosti je rozhodujúci rozsah osobnej starostlivosti o maloleté deti, pričom súd na plnenie výživného zaviaže toho rodiča, ktorý sa o dieťa osobne nestará a nijako sa na jeho výchove materiálne nepodieľa.


Podotázka: Neplnenie vyživovacej povinnosti (Trestné právo)

Dobrý deň, som rozvedená a rozhodnutie je už právoplatné. Môj bývalý manžel však neplatí výživné na nášho syna. Vždy, keď dostane výplatu, napíše mi s návrhom, že chce pre syna nakúpiť všetko potrebné. Ja mu to však neumožňujem a takýmto spôsobom ho pripravujem o to, čo potrebuje, pretože sa mu následne neozvem. Môj bývalý manžel mi peniaze nedáva, ale stále si kladie podmienky. Prosím, poraďte mi, ako postupovať ďalej. Ďakujem.

Odpoveď: Neplnenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 08.09.2016)

Dobrý deň, vzhľadom na jeho postoj a kladenie absurdných podmienok Vám odporúčam na základe právoplatného súdneho rozhodnutia začať voči nemu exekučné konanie. Výživné má v zmysle súdneho rozhodnutia platiť k Vašim rukám a nie kupovať pre maloleté dieťa možno aj nepotrebné veci. Výživné slúži najmä na zabezpečenie potrieb maloletého dieťaťa (strava, bytové potreby, hygiena...). V rámci exekučného konania súdny exekútor vymôže od neho všetky platby, ktoré Vám neuhradil odo dňa právoplatnosti súdneho rozhodnutia. Otec dieťaťa môže exekúcii zabrániť iba tým, že by súdnemu exekútorovi preukázal, že Vám výživné uhradil (napr. prevodom na účet), ale nie tým, že pre dieťa nakúpil určité veci. Jeho povinnosťou je platiť k Vašim rukám výživné, nakupovať veci navyše je jeho právom. Rovnako Vám odporúčam (ak neuhradil výživné za dlhšie obdobie než 3 mesiace) podať na neho aj trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy. Myslím si, že toto Vaše konanie ho prinúti platiť výživné a poučí ho, že má výživné platiť k Vašim rukám a vždy riadne a včas.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Neplnenie vyživovacej povinnosti (Trestné právo)

Bývalý manžel bol vo väzení za neplatenie výživného, žiadal o podmienečné prepustenie, a napriek tomu nadalej neplní svoju povinnosť. V máji 2006 som na neho podala trestné oznámenie, no aj tak nič neplatí. Čo mám robiť? Náhradné výživné zamietli, pretože sme s terajším manželom prekročili finančné hranice o 20 eur. Som bezradná, úrady sa dlho ťahajú. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Neplnenie vyživovacej povinnosti

(odpoveď odoslaná: 28.07.2016)

Dobrý deň, v prípade, že Vám Váš exmanžel neplatí výživné ani napriek právoplatnému a vykonateľnému súdnemu rozhodnutiu, je možné voči nemu okrem podávania trestných oznámení začať exekučné konanie. Exekučným titulom v tomto prípade bude právoplatné a vykonateľné súdne rozhodnutie o rozvode manželstva (prípadne rozsudok o zvýšení výživného). Na rozsudku je potrebné si zabezpečiť na okresnom súde, ktorý rozsudok vydal vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti. Následne môžete s týmto rozsudkom navštíviť ktoréhokoľvek súdneho exekútora (odporúčam Vám vyhľadať nejakého vo Vašom okolí) a on Vám pomôže so spísaním návrhu na začatie exekúcie. Vzhľadom na to, že bol Váš exmanžel vo väzení a je proti nemu začaté opäť trestné stíhanie, je otázne, či bude táto Vaša pohľadávka vymožiteľná. Ak totiž povinný v rámci exekučného konania nemá žiadny majetok, z ktorého by sa dala Vaša pohľadávka uspokojiť, bude exekúcia zastavená. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Neplnenie vyživovacej povinnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.