POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Styk dieťaťa so starými rodičmi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trenčín

Otázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Dobrý deň, moja otázka znie: ako správne napísať návrh na úpravu styku s dieťaťom zo strany starých rodičov? Moji rodičia by chceli podať tento návrh z dôvodu, že rozchod môjho brata bol veľmi komplikovaný. Skončilo to tak, že sa opil a podpálil auto svojej partnerke. Bol vzatý do väzby, kde čaká už dôva mesiace na súd. Jeho partnerka žila s mojimi rodičmi v spoločnej domácnosti viac ako 3 roky a za ten čas sa im narodil vnuk. Teraz má 3 roky, a preto má silnú citovú väzbu k mojim rodičom, svojim starým rodičom. Momentálne táto bývalá priateľka môjho brata nekomunikuje ani s mojimi rodičmi, vlastne s nikým. Moji rodičia majú veľký záujem pokračovať v budovaní vzťahu s vnúčikom, pretože ten bol veľmi pekný. Malý bol závislý na babke a dedovi. Teraz by si chceli podať návrh na súd, aby mohli byť naďalej v kontakte s vnúčikom, avšak nevieme, ako tento návrh napísať, koľko dní v mesiaci si môžu žiadať a na koľko hodín. Zaujíma nás, aké sú pravidlá týkajúce sa styku dieťaťa so starými rodičmi. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Dobrý deň,

právnu úpravu styku dieťaťa so starými rodičmi možno nájsť v § 25 ods. 5 Zákona o rodine. 

V tomto ustanovení sa uvádza: Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami. Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú primerane.

 

V odseku 5 zákonodarca v súlade s čl. 3 Dohovoru o právach dieťaťa zakotvil možnosť úpravy styku dieťaťa aj s blízkymi osobami. Blízkou osobou podľa § 116 OZ je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

 

 

Príbuznými sa rozumejú aj starí rodičia. Na to, aby súd určil styk dieťaťa so starými rodičmi je dôležité, že dieťa ma vybudovaný vzťah so starými rodičmi. Pretrhnutie puta s dieťaťom môže mať na dieťa zlý dopad, čo by potvrdil podľa môjho názoru každý psychológ. S týmto je potrebné argumentovať na súde. Je veľmi dôležité, aby starí rodičia podali návrh na súd čo najskôr... zároveň môžu podať návrh na nariadenie predbežného opatrenie, ktoré bude platiť do času, kým súd nerozhodne vo veci samej.

 

Návrh na určenie styku dieťaťa so starými rodičmi spolu s predbežným opatrením je veľmi špecifický a preto odporúčam, aby Vám ho vypracoval advokát. Vzhľadom na to, čo ste napísali si dovolím tvrdiť, že súd styk so starými rodičmi určí. 

 

Pokiaľ ide o intenzitu styku dieťaťa so starými rodičmi, obyčajne súdy určujú 1x za mesiac na niekoľko hodín. To je najčastejšie. Váš prípade je špecifický aj v tom, že dieťa bolo so starými rodičmi každý deň, preto by som Vám navrhoval žiadať upraviť styk buď 2x do mesiaca alebo 1x do mesiaca cez celý víkend. 

 

Paragraf 25 ods. 5 druhá veta odkazuje na primerané použitie odsekov 1 až 4, styk dieťaťa s týmito blízkymi osobami môže byť aj predmetom dohody medzi rodičmi podľa § 25 ods. 1. Rozhodnutie R 63/1965 rozoberalo uvedenú problematiku. Podľa tohto rozhodnutia pri rozhodovaní o tom, či a za akých podmienok možno uložiť rodičom povinnosť strpieť, aby sa ich dieťa stýkalo s inou osobou, ktorá nežije s nimi v spoločnej domácnosti, ktorej dieťa nie je zverené do výchovy a ktorá nemá na styk s dieťaťom právny nárok, treba vychádzať z toho, že tu ide o obmedzenie rodičovských práv rodičov, ktoré môže súd vysloviť len z dôvodov uvedených v § 44 ods. 1 a 2 zákona o rodine (teraz § 38). Súčasná právna úprava plne rešpektuje záujem dieťaťa ako prvoradé hľadisko, zároveň akceptuje, že dieťa môže mať ku svojim starým rodičom alebo iným príbuzným silné citové väzby, tieto osoby mohli pomáhať pri jeho výchove už od malička a dieťa je na nich citovo naviazané a prerušenie stykov s nimi by mohlo narušiť stabilitu výchovného prostredia, jeho duševný a citový rozvoj a pod. Súd však musí prihliadať aj na vek, zdravotný stav a pod. týchto príbuzných.

 

Zároveň musí súd vziať do úvahy okrem záujmu dieťaťa aj to, že podľa Zákona o rodine majú rozhodujúcu úlohu vo výchove dieťaťa rodičia, ktorí majú právo vychovávať deti v zhode s vlastným náboženským a filozofickým presvedčením. 

 

Trápi vás "Styk dieťaťa so starými rodičmi" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, pán doktor, Rok som bol v partnerskom vzťahu so ženou, ktorá má dve dcéry vo veku 6 a 12 rokov. Obidve si na mňa zvykli a majú ma veľmi radi. Zavolali mi dokonca aj do práce a stále sa pýtali, kedy prídem znovu. Pri mých odchodoch z návštevy mladšia často plakala. Keď ma zbadajú na ulici, utekajú ku mne a objímajú ma. Po rozchode s ich matkou pravdepodobne nebude súhlasiť s mojimi návštevami. Mám však najmä starosti o mladšiu dcéru, pretože už raz jej vlastný otec rodinu opustil, keď bola jej len rok a pol. Nechcem, aby to zažila znovu, pretože si ku mne vybudovala veľmi silný vzťah. Jej matka to ale nechápe a neviem, či sa dokážeme nakoniec dohodnúť. Predpokladám, že sud by pravdepodobne nerozhodol v môj prospech v súvislosti so stretnutiami sa s mladšou dcérou, možno aj 2 - 3 krát mesačne, napríklad poobede na ihrisku. Vzťah s dcérou je tam veľmi silný, hoci nie sme príbuzní. Môžem jej dať veľa a je zbytočné, aby ma stratila a zažívala ďalšiu traumu len preto, že s jej matkou už nebudeme vo vzťahu. Predtým než sa obrátim na sud, by som sa však chcel pokúsiť dohodnúť s jej matkou a možno aj s jej starými rodičmi, u ktorých dcéry trávia veľa času. Pre mňa by nebolo problémom venujúť im čas. Deti by ma tiež radi videli. Najradšej by mali, keby som u nich bol stále. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

(odpoveď odoslaná: 06.10.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že je to len vec dohody s matkou detí. Ale stretávania sa maloletými na základe súdne sa nemôžete domáhať podaním návrhu na súd, keďže nespadáte do kategórie blízkych osôb  zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka, na ktoré sa odvoláva ust. §  25 ods. 5 Zákona o rodine :

"Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami.6) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú primerane."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či môžu rodičia môjho partnera vyhrať spor medzi nami, pokiaľ ide o častejšie stretnutia s našou neplnoletou dcérou. Žijeme spoločne v jednej domácnosti a je potrebné podotknúť, že jeho rodičia nemajú s mojím partnerom (ich vlastným synom) dobrý vzťah a príliš sa nestretávajú. Ďakujem.

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

(odpoveď odoslaná: 04.06.2023)

Dobrý deň, pokiaľ ide o otázku úpravy styku blízkych osôb s vašim dieťaťom, t. j. vo vašom prípade starých rodičov, je pravdou, že zákon o rodine zakotvuje možnosť upraviť aj takúto formu styku, avšak nie je to povinnosť. To, či súd návrhu nakoniec vyhovie závisí od individuálnych okolností konkrétneho prípadu.

Treba si ale uvedomiť, že primárnu zodpovednosť za výchovu dieťaťa majú jeho rodičia. V tomto im štát plne dôveruje. Ak oni nesúhlasia s tým, aby sa dieťa z nejakých konkrétnych dôvodov stretávalo so svojimi starými rodičmi, súd musí na to brať ohľad. Súdna prax je v tomto smere taká, že proti súhlasnému stanovisku rodičov, ktorí sa na súde vyslovia proti stretávaniu ich dieťaťa s jeho starými rodičmi, môže súd rozhodnúť iba ak by to odôvodňovali skutočne výnimočné okolnosti prípadu, napr. ak by starí rodičia mali doteraz s vašim dieťaťom vybudovaný veľmi úzky vzťah a vy ako rodičia by ste styk pretrhli, dôsledkom čoho by dieťaťu títo začali chýbať alebo ak by sa samotné dieťa chcelo so svojimi starými rodičmi stretávať. V takýchto prípadoch by súd mohol rozhodnúť proti vôli rodičov mal. dieťaťa. Ak ale toto nie je váš prípad, potom súd s najväčšou pravdepodobnosťou návrh starých rodičov zamietne. 


Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj syn je rozvedený, avšak jeho bývalá manželka ostala bývať na spoločnom dvore. Bráni nášmu vnukovi v návšteve a stretávaniu sa s nami, starými rodičmi. Je v tom podporovaná aj otcom dieťaťa. Ako mám postupovať? Vnuk bol od malička každý deň u nás a momentálne má 8 rokov. Je na nás citovo viazaný a nerada by som riešila situáciu súdnou cestou, hoci to nevidím ako inú možnosť. Akákoľvek snaha predísť konfliktom je len odpoveď z ich strany, že nemám na vnuka žiadne právo ani možnosť vyjadriť svoj názor. Ďakujem.

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

(odpoveď odoslaná: 11.12.2022)

Dobrý deň,
sme názoru, že ak je situácia taká ako uvádzate v otázke, treba podať návrh na súd v zmysle ust. § 25 ods. 5 zákona o rodine :

"Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami. Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú primerane."

Je v záujme maloletého, aby si vytváral väzby aj s ostatnými príbuznými, na čo poukazuje aj ust. čl. 5 zákona o rodine : „Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä
  1. a) úroveň starostlivosti o dieťa,
  2. b) bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,
  3. c) ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,
  4. d) okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,
  5. e) ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,
  6. f) podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,
  7. g) názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,
  8. h) podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami,
  9. i) využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností.“

 

Odporúčam kontaktovať advokáta, keďže sme názoru, že ide o skôr o komunikačnú bariéru a vec sa dá vyriešiť aj zmierčou cestou.


Trápi vás "Styk dieťaťa so starými rodičmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň. Môj syn má priateľku, ktorá má dve deti, a spolu majú syna. Tento malý chlapec má rok a oni mi zakázali kontakt s ním. Je možné právne požiadať o možnosť styku s vnukom?

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

(odpoveď odoslaná: 01.08.2022)

Dobrý deň,
áno, ak nie ste v kontakte so synom, prípadne odmieta k Vám chodiť, je podľa Zákona o rodine možné upraviť styk dieťaťa aj s blízkou osobou (inou ako rodičmi). Súd však bude skúmať prečo k Vám syn nechodí, aké sú jeho dôvody, či bude Váš styk s vnukom v súlade s jeho najlepším záujmom...


Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám problém so svojou dcérou, ktorá mi nechce dovoliť schádzať sa s vnúčatami, ktorých nesmierne ľúbim. Prosím, pomôžte mi. Mám pocit, že ona má poruchu správania a nechce navštíviť lekára.

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

(odpoveď odoslaná: 17.05.2022)

Dobrý deň, ust. § 25 zákona o rodine hovorí, že ak je to potrebné  v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami. Medzi blízke osoby Občiansky zákonník zaraďuje predovšetkým príbuzných v priamom rade, t.j. aj starých rodičov. Dôležité je však povedať, že rodič nie je zo zákona povinný umožniť starým rodičom styk s maloletým dieťaťom. Zákon však starému rodičovi priznáva právo styku s vnúčatami, ak je to potrebné v ich záujme. Dôležité však je, v prípade, že sa starý rodič chce so svojím vnúčaťom stýkať, aby mal s týmto dieťaťom vybudovaný vzťah.  Preto ak by vám vaša dcéra neoprávnene bránila v styku s vašimi vnúčatami, môžete sa návrhom na úpravu styku domáhať, aby vám tento styk určil súd. Najlepšie je riešiť to bezodkladne, aby nedošlo k pretrhnutiu väzieb s vašimi vnúčatami. Rovnako tak by ste mohli podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, o ktorom súd rozhoduje do 30 dní od doručenia návrhu. V návrhu by bolo potrebné poukázať aj na to, že deti sú na vás citovo naviazané a prerušenie styku s nimi by mohlo narušiť stabilitu výchovného prostredia, ich duševný a citový rozvoj a pod. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja priateľka sa odsťahovala od svojho partnera a jeho matka sa silou mocou dožaduje, aby mala prístup k ich malej dcére. Vzťahy však nie sú práve najlepšie. Chcem sa opýtať, či je moja priateľka povinná umožniť starkej prístup k malému dieťaťu, ktoré má len jeden rok, hoci len plánuje podať návrh na úpravu styku s otcom? Nevieme, či je v tejto situácii povinná dcéru babičke dať, alebo to nie je nutné? Ďakujem za odpoveď. Marián

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

(odpoveď odoslaná: 09.04.2022)

Dobrý deň, vami uvedenú situáciu rišei ust. § 25 ods. 5 zákona o rodine :

" Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami.6) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú primerane."

Z uvedeného zák.ustanovenia vyplýva, že nateraz, ak teda nie je súdne rozhodnutie vo veci styku starých rodičov s dieťaťom, matka dieťaťa nie je povinná žiadosti resp. naliehaniu starých rodičov vyhovieť.


Trápi vás "Styk dieťaťa so starými rodičmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, mohli by ste mi, prosím, poradiť? Náš syn získal nášho vnúčika do osobnej starostlivosti, keď mal šesť mesiacov, a to s našou pomocou. Teraz vnúčik bude mať už sedem rokov. Až do vlaňajška býval s nami v našom dome, pričom sme ho viac menej vychovali my s babkou. V apríli sa náš syn odsťahoval k priateľke, ktorá má jedno dieťa, a vnúčika nechal u nás. V októbri si ho však zobral a odvtedy sa snaží ho izolovať od nás. Tvrdí, že na neho zle vplývame, pretože sa k nám stále ťahá. Nechápe, že sme ho vychovali, až od plienok. Na doraz ešte spolu čakajú ďalšie dieťa. Ďakujem pekne. Ladislav

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

(odpoveď odoslaná: 12.01.2022)

Dobrý deň, v otázky vyplýva, že syn Vám teraz po vychávaní jeho syna bráni v obvyklom stretávaní sa s vnukom.
Predovšetým treba uviesť, že ide o vnuka Vášho syna, ktorého rodič. práva a povinnsoti neboli nijako obmedzené a je predovšetkým na ňom samom, ako a kde bude svojho syna vychovávať. Chápame Vašu situáciu, že ste na  vnuka citovo naziazaný.  Ak medzi Vami nedôjde k dohode so synom v možnosti stretávania sa s vnukom, potom možnosťou na Vašej strane je len podanie návrhu na súd v zmysle ust. § 25 ods. 5 zákona o rodine :

"Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami.6) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú primerane."

Sme názoru, že nie je právny dôvod, aby súd Vašej žalobe nevyhovel.


Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, Chcela by som sa opýtať ohľadom takmer ťažkej situácie, v ktorej sa nachádzam. Mám syna, ktorý má priateľku. Často som im posielať peniaze, vždy toľko, koľko som dokázala. Majú spolu jedného synčeka. Z nejakého dôvodu ma priateľka môjho syna nenávidí a neviem prečo. Môj syn sa so mnou ani nerozpráva, zdá sa, že od mňa očakáva ešte viac. Rada by som sa opýtala, či mám ako babička právo vidieť svojho vnuka? Veľmi by som sa s ním chcela stretávať.

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

(odpoveď odoslaná: 09.12.2021)

Dobrý deň,

Zákon o rodine upravuje aj právo starých rodičov na styk s maloletým dieťaťom, pričom právnu úpravu nájdeme v ust. § 25 ods. 5 tohto zákona. V zmysle tohto ustanovenia platí, že ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami. Blízkou osobou sa na rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Vzhľadom na to, že príbuznými sa rozumejú aj starí rodičia, môžete podať návrh na určenie styku s maloletým dieťaťom. V návrhu poukážte na skutkové okolnosti, ktoré odôvodňujú podanie návrhu. Spolu s týmto návrhom môžete žiadať aj vydanie neodkladného opatrenia, ktorým súd môže upraviť Váš styk do času, kým nerozhodne vo veci samej.


Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj manžel nemá s rodičmi veľmi dobrý vzťah. Respektíve, nechce sa s nimi ani rozprávať. Rada by som sa opýtala, či si môžu nárokovať právo vidieť svoje vnúča, aj keď s tým my obaja nesúhlasíme. Naposledy ho videli, keď mal dva mesiace. Momentálne má rok, preto ich ani nepozná. S pozdravom, Michaela

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

(odpoveď odoslaná: 03.12.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 25 ods. 5 zákona o rodine :

"Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami.6) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú primerane."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že aj starý rodič je oprávnený podať návrh na súd, aby súd upravil styk s maloletým. Súdy obvykle upravujú styk so starými rodičmi jeden krát za 14 dní. Nevieme, čo je dôvodom nedohody medzi Vami a starými rodičmi manžela, ale styk aj so starými rodičmi je pre malé dieťa prínosom.

V otázke uvádzate, že maloletého videli pred cca 10 mesiacmi. Uvádzame, že okolnosť, že starý rodičia maloletého nevideli a teda aj maloletý si k nim nemohol vybudovať vzťah, nie je dôvodom, aby súd návrh starých rodičov zamietol.
Citujeme z rozs. KS Trnava, sp. zn. :  24CoP/132/2017 zo dňa 04.10.2017 :

"Samotná skutočnosť, že citové väzby medzi maloletým a starými rodičmi nie sú vytvorené bez
ďalšieho neosvedčuje, že nie je v záujme maloletého, aby bol upravený jeho styk so starými rodičmi s

otcovej strany. Ak matka nezmení svoj názor na potrebu styku maloletého dieťaťa so starými rodičmi a
na to, že ich vplyv môže mať nepochybne pre jeho ďalší rozvoj pozitívny dopad, najviac tým uškodí práve maloletému dieťaťu, ktoré potrebuje stabilné a všestranne stimulujúce výchovné prostredie, ktoré sú mu schopní poskytnúť i starí rodičia, najmä v neprítomnosti ich otca. Súdom upravený styk každú párnu sobotu v mesiaci od 14.00 hod. do 15.30 hod. za prítomnosti matky, s účinnosťou od právoplatnosti rozsudku je určitou adaptačnou fázou, ktorá umožní maloletému, aby si k starým rodičom vytvoril vzájomné citové puto a nemôže v žiadnom prípade narušiť stabilitu výchovného prostredia maloletého. .....Súdom upravený styk každú párnu sobotu v mesiaci od 14.00 hod. do 15.30 hod. za prítomnosti matky, s účinnosťou od právoplatnosti rozsudku je určitou adaptačnou fázou, ktorá umožní maloletému, aby si k starým rodičom  vytvoril vzájomné citové puto a nemôže v žiadnom prípade narušiť stabilitu výchovného prostredia maloletého dieťaťa."


Trápi vás "Styk dieťaťa so starými rodičmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň,
v prípade, že po rozvode môjho syna jeho exmanželka nechce umožniť kontakt s dcérou (existujú nevyriešené problémy), môžem ja ako babička podať na súd žiadosť o priznanie práva stretnúť sa s vnučkou? Teda aké sú moje šance na úspech, že súd rozhodne v môj prospech a umožní mi stretávanie sa s vnučkou?

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

(odpoveď odoslaná: 15.11.2021)

Dobrý deň,

ak otec nemal po rozvode upravený styk rozhodnutím súdu, potom môže podať návrh na úpravu rodičovských práv a povinností a žiadať, aby súd tento styk upravil. Pokiaľ styk bol rozsudkom upravený, môže sa Váš syn domáhať nariadenia jeho výkonu.  Aj starí rodičia, keďže sa považujú za príbuzných môžu súd osobitným návrhom požiadať, aby súd styk s maloletým upravil aj vo vzťahu k nim. V takomto návrhu opíšte Váš vzťah s maloletým a poukážte na citové väzby medzi Vami a tiež, že určenie styku je v záujme maloletého dieťaťa. Ak si to totiž pomery v rodine vyžadujú, súd môže upraviť aj styk s blízkymi osobami. Styk s dieťaťom môžete tiež vykonávať cez syna (jeho styk). Matka nemôže brániť Vášmu synovi, aby v čase jeho styku ste s nim boli. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Styk dieťaťa so starými rodičmi" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.