Máte
otázku?

Styk otca s dietatom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Styk otca s dietatom

Dobrý deň. Som slobodná matka na materskej dovolenke a popri nej pracujem. Mám syna, ktorý je starý 2,5 roka a má moje priezvisko v rodnom liste. Otec dieťaťa platí výživné od narodenia dieťaťa na účet, súdnou cestou stanovené výživné nemám. Otec dieťaťa chce podať návrh na styk s dieťaťom, kde si stanovil podmienky a to také, že si syna chce brať 2 krát do mesiaca na celý víkend k sebe. Otec dieťaťa býva 200 km od trvalého pobytu dieťaťa, ktoré má trvalý pobyt v Bratislave. Trvá na polovičke sviatkov a minimálne týždeň počas leta. Otec dieťaťa sa doteraz o neho nestaral, nezaujímal sa, nepomáhal mi a nemal záujem o maloletého syna. Párkrát do roka prišiel na pár hodín, aby sa pozrel na malého, kde mu dával neadekvátnu výchovu (to znamená, že dieťa rozčúlil a ja som musela robiť všetko, aby som ho udržala v normálnej výchove). Toto sa opakovalo asi 5 krát do roka. Chcem sa preto informovať, či je nejaká šanca zamedziť prístup alebo stanoviť zákaz styku otca s dieťaťom? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Styk otca s dietatom

Dobrý deň, 

podľa slovenskej právnej úpravy, ktorá vychádza z medzinárodných dohovorov platí, že styk rodiča s dieťaťom je jedným s najdôležitejších práv ako rodiča, tak aj dieťaťa. Dôležitým kritériom je, aby stretávanie bolo v záujme maloletého dieťaťa a neohrozilo jeho zdravý psychický a fyzický vývin. Podľa § 25 ods. 3 Zákona o rodine Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd obmedzí styk maloletého dieťaťa s rodičom alebo zakáže styk maloletého dieťaťa s rodičom, ak nie je možné zabezpečiť záujem maloletého dieťaťa obmedzením styku maloletého dieťaťa s rodičom. Zakázať styk môže súd len v skutočne vážnych prípadoch, ohrozujúcich záujem dieťaťa. Aj z dikcie tohto ustanovenia vyplýva priorita obmedzenia styku pred úplným zákazom. Avšak ako som už uviedol, muselo by ísť o vážne ohrozenie záujmu dieťaťa.

Trápi vás "Styk otca s dietatom" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Styk otca s dietatom (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám zvereného synčeka do opatery, ale moja situácia sa zmenila a nemám kde s ním bývať. Mohol by som ho odovzdať otcovi, aby sa oňho staral, kým si nevyriešim veci ohľadom bývania. Neporuším tak niečo?

Odpoveď: Styk otca s dietatom

(odpoveď odoslaná: 06.11.2023)

Dobrý deň,
samozrejme, vy sa môžete s otcom dohodnúť na tom, že sa o syna bude starať teraz on, avšak musí s tým súhlasiť. Ak by s tým nesúhlasil resp. ak by to chcel voči vám zneužiť a podať návrh na súd, potom to nie je dobrý nápad. Správny postup by bol taký, že ak sa zmenia pomery oproti tým, ktoré boli v čase rozhodovania súdu o úprave práv a povinností k mal. dieťaťu, je to dôvod na zmenu takéhoto rozhodnutia súdu. Preto by bolo namieste bezodkladne upraviť pomery podaním návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým by súd nariadil dočasne zveriť maloletého do starostlivosti jeho otca, nakoľko vy toho času nemáte možnosť dieťaťu zabezpečiť základné potreby, ktorou bývanie samozrejme je. 

Ak sa ale viete s otcom maloletého dohodnúť, tak mu samozrejme syna odovzdajte do času, kým sa vám nevyrieši bytová otázka. Počas tohto času máte právo na styk s vašim mal. synom, pričom rovnako budete povinná plniť na neho výživné do rúk otca.

Všetko závisí aj od toho, či máte súdom upravené práva a povinnosti k dieťaťu. 


Podotázka: Styk otca s dietatom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať. Mám súdom stanovený styk so svojím synom, avšak moja bývalá partnerka mi ho nechce dávať častejšie, pretože sa obáva o peniaze. Hoci mi nejde o peniaze, chcem stráviť viac času so synom. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, kde by som našiel príslušnú žiadosť alebo čo by som mal urobiť? Ako by som mal postupovať?

Odpoveď: Styk otca s dietatom

(odpoveď odoslaná: 02.10.2023)

Dobrý deň, ak sa vám styk so synom nezdá postačujúci a vaša ex vám nechce dobrovoľne dovoliť so synom tráviť viac času, môžete vec riešiť prostredníctvom súdu. Je potrebné podať na súd návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu v časti úpravy styku. V tomto uveďte, že by ste chceli styk so synom rozšíriť na viac dní. Súčasne uveďte, že stanovené výživné navrhujete ponechať v súdom naposledy ustanovenej výške. Ak máte so synom blízky citový vzťah, súd by vášmu návrhu nemal nevyhovieť. Právo styku je vašim základným rodičovským právom, ak dieťa nemáte zverené do svojej starostlivosti alebo do striedavej starostlivosti. Príslušným súdom na konanie o návrhu je súd podľa bydliska maloletého dieťaťa.

Vzor takého návrhu neexistuje. Návrh si môžete vypracovať sám alebo vám ho môže vypracovať ktorýkoľvek advokát.  


Podotázka: Styk otca s dietatom (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja priateľka si vzala našu 3-ročnú dcéru, keď som bol hospitalizovaný v nemocnici, a odišla pravdepodobne k svojim rodičom (presne to neviem, pretože nemala kam inam ísť). Ja aj celá rodina sme zablokovaní, s ňou sa nám nedarí nadviazať žiadnu komunikáciu. Navyše podala na mňa trestné oznámenie za týranie blízkej a zverenej osoby ako svoju istotu. Včera som v tejto veci vypovedal ako svedok a zatiaľ to tak ostáva, keďže príslušné orgány nevidia dôkazy pre jej tvrdenia. Pri hľadaní informácií o tom, ako postupovať pri súdnej úprave styku s dieťaťom, som zistil, že potrebujem rodný list dieťaťa. Ten však vzala so sebou z bytu spolu so všetkými ostatnými dokladmi. Mám však jeho sken v mobile. Bude to postačovať? Ak nie, aké sú moje ďalšie možnosti postupu? Veľmi pekne vám ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Styk otca s dietatom

(odpoveď odoslaná: 12.05.2023)

Dobrý deň, samozrejme scan rodného listu by vám na súdne účely postačoval. Ak bude mať súd za potrebné mať originál rodného listu, môže uložiť matke povinnosť, aby ho súdu predložila. Tiež sa dá rodný list vyžiadať z matriky za poplatok. 

Preto ak vám vaša priateľka bráni v styku s mal. dcérou, potom si tento môžete vymáhať súdnou cestou. Najprv je však potrebné podať návrh na úpravu práv a povinností k mal. dieťaťu v časti styku. V tomto treba súdu navrhnúť konkrétne dni, kedy by ste sa chceli s dieťaťom počas týždňa stýkať. V prípade, ak vám súd styk upraví súdnym rozhodnutím a toto sa stane vykonateľným, môžete v prípade, že vaša priateľka nebude súdne rozhodnutie rešpektovať, tento vymáhať prostredníctvom exekučného konania. Odporúčame vám vec riešiť čo najskôr, nakoľko sa jedná o malé dieťa, aby sa citová väzba, ktorú s ním máte vybudovanú, plynutím času, kedy spolu nebudete, nepretrhla. Ak dieťa bolo dovtedy u Vás a ona len využila situáciu a zobrala ho, tak potom by sme odporúčali skôr podať neodkladné opatrenie na to, aby dieťa bolo zverené Vám.


Trápi vás "Styk otca s dietatom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Styk otca s dietatom (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť. Mám so svojim bývalým priateľom 7-mesačného syna. Rozišli sme sa už v čase, keď som bola tehotná. Zatiaľ sme neboli na súde a nemáme nič určené, avšak každý mesiac mi platí výživné. Čelím však problému, keďže sa mi začal vyhrážať, často pije a obtiažuje ma so správami alebo telefonátmi v noci. Chcela by som sa opýtať, či by bolo možné dosiahnuť na súde minimalizovanie alebo úplné obmedzenie stretávania sa s dieťaťom, ak by sme tam šli. Mám zo svojho ex strach. Ďakujem a s pozdravom.

Odpoveď: Styk otca s dietatom

(odpoveď odoslaná: 10.11.2022)

Dobrý deň,
rozumiem Vám a nejde o jednoduchú situáciu. V danom prípade by dokonca mohlo ísť o trestné činy nebezpečného vyhrážania a nebezpečného elektronického obťažovania v zmysle § 360 a § 360b Trestného zákona, záleží však od intenzity týchto konaní Vášho priateľa.

§360

(1) Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.   § 360b   (1) Kto úmyselne prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete podstatným spôsobom zhorší kvalitu života iného tým, že a) ho dlhodobo ponižuje, zastrašuje, neoprávnene koná v jeho mene alebo dlhodobo inak obťažuje, alebo b) neoprávnene zverejní alebo sprístupní tretej osobe obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam jeho prejavu osobnej povahy získaný s jeho súhlasom, spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť alebo privodiť mu inú vážnu ujmu na právach, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky   Ohľadom úpravy styku s dieťaťom platí, že ak sa s druhým rodičom neviete dohodnúť, tak treba podať návrh na príslušný súd. Príslušným súdom bude súd, v ktorého obvode má dieťa bydlisko.   Súd môže dieťa zveriť buď do osobnej starostlivosti jedného z rodičov alebo môže dieťa zveriť v niektorých prípadoch aj do tzv. striedavej starostlivosti. Základným kritériom pri rozhodovaní v otázkach maloletých je najlepší záujem maloletého dieťaťa.   Podajte návrh na súd a navrhnite, aby bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti Vám a tiež navrhnite, aby súd zaviazal otca dieťaťa na platenie výživného. V návrhu tiež uveďte, že sa Vám otec dieťaťa začal vyhrážať, že začal vo väčšom množstve konzumovať alkoholické nápoje a že Vás obťažuje a tieto tvrdenia podložte aj dôkazmi. Možnosťou tiež je obrátiť sa s touto záležitosťou na advokáta, ktorý by Vám s vypracovaním daného návrhu pomohol. 

Podotázka: Styk otca s dietatom (Rodinné právo)

Dobrý deň, so svojím expartnerom máme spoločného syna vo veku päť rokov. Momentálne nemáme súdom určené žiadne úpravy styku. Na základe našej ústnej dohody si expartner syna berie na strávenie času každý druhý víkend, pričom som vždy vedela, kde sa syn nachádza - či je u otca doma alebo u starej mamy. V poslednej dobe sa môj expartner začal hnevať a tvrdiť, že je otec a nemusí mi hovoriť, kde syn trávi čas. Mám si podľa neho stačiť s vedomím, že je syn s otcom a kam idú, by ma vraj nemalo zaujímať. Moja otázka teda znie: Mám právo požadovať od otca, aby mi oznámil, kde sa bude so synom nachádzať?

Odpoveď: Styk otca s dietatom

(odpoveď odoslaná: 18.10.2022)

Dobrý deň,
zákon uprednostňuje dohodu o výkone práv a povinností k maloletým deťom. Teda je na Vás a Vašom ex-priateľovi ako sa dohodnete. V prípade, že sa dohodnúť neviete, tak je potrebné podať návrh na súd, ktorý výkon týchto práv určí záväzným spôsobom. Skúste sa s ex-priateľom najprv dohovoriť či by Vás aspoň približne nemohol informovať, kde sa so synom budú nachádzať, vysvetlite mu, že ho týmto spôsobom nechcete nijako obťažovať, ale jednoducho by ste to radi vedeli, pretože Vám na synovi záleží. To isté právo má aj on voči Vám. Najlepšie bude, ak by sa dala celá vec vyriešiť mimosúdne. Zákon upravuje právo na informácie o dieťati. Uplatňuje sa najmä v prípadoch, ak by bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti jednému z rodičov, druhý rodič má v takom prípade právo na pravidelné informovanie sa o dieťati. Otec Vás (tak isto ako ani Vy jeho) nemusí informovať o tom, kde sa v každý okamih dieťa nachádza. Ak máte obavy o to, že by dieťa bolo ohrozené na živote alebo zdraví, tak to môžete riešiť cez úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo súdom.  Určite však súd nevydá rozhodnutie, ktorým by otca zaviazal Vás informovať o každom pobyte dieťaťa, keď je s ním. Druhá vec je, že otec Vám povie, že bude doma a nakoniec odíde k starým rodičom s dieťaťom, tak toto nijako nedokážete právne ovplyvniť alebo otca za to sankcionovať.

Podotázka: Styk otca s dietatom (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj priateľ má dcéru z predchádzajúceho manželstva. Začal sa s ňou stýkať pred necelým pol rokom, pretože ich vzťahy boli po rozvode zlé. Dcéra má tri roky. Aj keď ho volá oco, nechápe, čo tento pojem skutočne znamená. Vždy povie: "Ja som Nina, ty si oco!". Berie to skôr ako meno, nie ako funkciu rodiča. Možno sa preto cíti nepohodlne a hanbí. Keďže bydlíme 90 kilometrov od nej, môj priateľ ju vidí len raz za týždeň, čo je málo. Dcéra si na neho totiž prvú hodinu len zvyká, pretože sa styďuje a cíti sa nepohodlne. Dochádzka je finančne aj časovo náročná. Keď sme sa obrátili na jeho bývalú manželku s prosbou, či by nám dcéru dala aspoň na celý deň a neskôr by sme skúsili celý víkend, bývalá manželka odpovedala, že si nevie predstaviť byť bez dcéry a že by jej bolo smutno. Vidím, že môjho priateľa trápi to, že s dcérou nemá viac ako tri hodiny týždenne. Neviete nám poradiť, čo by sme mali robiť?

Odpoveď: Styk otca s dietatom

(odpoveď odoslaná: 05.09.2022)

Dobrý deň,
riešenie vami uvedenej situácie je jednoduché :

Vo veci, ak sa s matkou maloletej nedohodnete na úprave styku s maloletou podľa oprávnených požiadaviek otca dieťaťa, potom treba podať návrh na súd o určenie styku s maloletou. V otázke nepíšete, či je súdnym rozhodnutím určené výživné na maloletú. Ak nie, potom treba aj túto otázku riešiť.

Najjednoduchšie by bolo, aby by sa otec a matka maloletej dohodli písomne ny styku otca s maloletou a túto dohodu dali na schválenie na súd, inakšie by bola dohoda právne nevykonateľná a otec maloletej by sa nemohol domáhať výkonu rozhodnutia v uvedenej veci.

Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta na spísanie dohody.


Trápi vás "Styk otca s dietatom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Styk otca s dietatom (Rodinné právo)

Dobrý deň, som matkou 4-ročného syna a všetko s mojím ex-partnerom fungovalo, pokiaľ ide o styk so synom, až kým som si nenašla nového partnera. Vždy, keď ex-partner napísal, dal som mu syna. Teraz mi však vyhrožuje, že mi syna odoberie, pretože nechce, aby trávil čas aj s mojím novým partnerom. Žiadny súdne určený styk nemáme, ale súd mi určil opateru nad dieťaťom. Plánujem sa s synom presťahovať k môjmu partnerovi do iného okresu. Môžete mi poradiť, čo mám robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Styk otca s dietatom

(odpoveď odoslaná: 30.08.2022)

Dobrý deň, úvodom poznamenávam, že vy sa s dieťaťom môžete presťahovať v rámci Slovenska, na toto súhlas otca dieťaťa nepotrebujete. Otcovi dieťaťa oznámte, kde sa jeho dieťa nachádza, keďže ide o jeho rodičovské právo. Otec dieťaťa má právo vedieť kde sa jeho dieťa nachádza. Ak by ste sa chceli natrvalo vysťahovať s maloletým do zahraničia, potrebovali by ste súhlas otca dieťaťa, ktorý ak by vám neudelil, museli by ste podať návrh na súd.

Pokiaľ ide o styk s maloletým, následne po presťahovaní to bude zrejme väčší problém, v ktorom prípade odporúčam s otcom dieťaťa uzavrieť dohodu o úprave styku s maloletým, ktorú dáte na schválenie na súd. Ak by ste sa na styku s maloletým a jeho otcom nedohodli, bude potrebné podať návrh na súd.


Podotázka: Styk otca s dietatom (Rodinné právo)

Dobrý deň, s bývalým partnerom máme dcérku, ktorú máme súdom zverenú do mojej starostlivosti. Môže ju navštevovať pod dozorom matky. Dochádzal za ňou len na Vianoce, meniny a narodeniny. Bol s ňou približne pol hodinu. Teraz, keď má v novembri oslavovať šieste narodeniny, si ju chce brať cez víkend. Ja s tým však nesúhlasím, pretože dieťa s ním nechce ísť a trápi sa. Prvýkrát ju vzal nahovorením na sladkosti. Druhýkrát prišiel pre ňu a napriek tomu, že nechcela ísť, ju vzal. Nerada by som musela s dcérkou chodiť na psychologickú poradňu, aby to na ňu nejako negatívne nevplývalo. Ak však nechce ísť s ním a ešte mi dokonca napísal, že podá návrh na súd, neviem, ako by sme to mali riešiť.

Odpoveď: Styk otca s dietatom

(odpoveď odoslaná: 21.08.2022)

Dobrý deň,
ak nemá otec v súdnom rozhodnutí stanovený presný (pevný) harmonogram stretávania sa s dieťaťom, ale je styk neupravený alebo neobmedzený, môže sa uskutočniť iba na základe dohody s matkou. Tzn. že Vy rozhodujete o rozsahu a spôsobe styku. Ak vidíte na dcére, že prespávanie u otca jej nerobí dobre, nedovoľte to. Ak otec bude mať opačný názor, má právo podať na súd návrh na zmenu styku a v súdnom konaní bude súd zisťovať, či je styk otca s dieťaťom počas celého víkendu v záujme dieťaťa. Ak nie, súd o takom styku nerozhodne. V súdnom konaní sa však nedá vylúčiť, že budete musieť s dcérou, pre potreby dokazovania na súde, navštevovať psychológa.


Podotázka: Styk otca s dietatom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako dlho môže trvať vydanie rozhodnutia o úprave styku s maloletým od podania návrhu? Moja druhá otázka znie: Predstavuje rozhodnutie o úprave styku s maloletým súdny proces na súde na základe osobnej účasti, alebo príde rozhodnutie poštou na základe podaného návrhu? Ďakujem.

Odpoveď: Styk otca s dietatom

(odpoveď odoslaná: 01.08.2022)

Dobrý deň,
pri úprave styku, resp. vo všeobecnosti výkonu rodičovských práv a povinností je nutné nariadiť pojednávanie. Sú to veci, ktoré nie je možné rozhodnúť iba od stola a je potrebné vykonať dokazovanie vo veci. Zistiť aký styk bude v záujme dieťaťa. Ak je vo veci možná rodičovská dohoda, konanie môže trvať niekoľko mesiacov, ak dohoda nie je, pokojne aj 1-2 roky.


Trápi vás "Styk otca s dietatom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Styk otca s dietatom (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Mám štvorročnú dcérku, avšak otec dieťaťa nebol vedený v rodinnom liste, pretože sa vyhováral, že nemá svoj rodinný list. Na jednej strane to považujem za dobré, pretože som neskôr zistila, čo je on zač. Liečil sa z ťažkej schizofrénie. Neprejavoval žiadny záujem o malú a ani v najmenšom nám nepomáhal, donútil nás psychicky a fyzicky trpieť. O finančnom príspevku nehovorím, nikdy neprispeval. Podala som na súd žiadosť o určenie otcovstva, aby malá mohla dostávať alimenty od štátu. Súd ako je potrebné našiel. Avšak bola som zdesená, keď mi prišlo z jeho vyrozumenia zo súdu, ktoré bolo plné lží a v ktorom sa chce stretávať s malou. S týmto nesúhlasím. Bojíme sa ho a malá ho vôbec nepozná. Prosím, poraďte mi, čo mám robiť? Mám stres aj z toho, že sa chce zúčastniť súdu, ale iba preto, aby ma videl a prenasledoval ma. Mám strach z neho a obávam sa o našu bezpečnosť. Ďakujem za prijatie mojej žiadosti o pomoc. S pozdravom,

Odpoveď: Styk otca s dietatom

(odpoveď odoslaná: 01.07.2022)

Dobrý deň,
ak bude určený otcom dieťaťa, v súlade so Zákonom o rodine bude mať právo na informácie o dieťati, právo stretávať sa s ním... Tzn. že sa kontaktu s ním určite do budúcna nevyhnete. V takýchto prípadoch je potrebné na okresnom súde vykonať čo najpodrobnejšie dokazovanie smerujúce k jeho zdravotnému stavu, či je vôbec možné, aby sa stretával s dieťaťom, či nehrozí, že dieťa bude v blízkosti ohrozené... Z toho čo ste mi uviedli je isté, že zo začiatku, možno prvý rok, upraví súd styk iba za Vašej prítomnosti.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Styk otca s dietatom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava