Máte
otázku?

Neplatenie výživného


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trnava

Otázka: Neplatenie výživného

Dobrý deň. Dňa 25. 2. 2016 sme mali s bývalým partnerom a otcom môjho dieťaťa súd, kde syn bol zverený do mojej starostlivosti (má 4 roky momentálne) a otec dieťaťa má prispievať sumou 80 eur k 15. dňu v mesiaci. Chcela by som poradiť, ako postupovať, ak mi 3. mesiac na syna nezaplatil ani cent. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Neplatenie výživného

Dobrý deň,

 

pri platení výživného je možné postupovať dvoma spôsobmi. Je možné postupovať v občianskoprávnej rovine a začať voči nemu exekučné konanie za nezaplatené výživné (v týchto konaniach je možné požadovať od exekútora, aby vymáhal aj bežné výživné splatné v budúcnosti). Druhou možnosťou postupu v takýchto prípadoch je v trestnoprávnej rovine. Kto úmyselne alebo z nedbanlivosti neplatí výživné najmenej 3 mesiace v období dvoch rokov (tzn. že tri mesiace nemusia nasledovať za sebou) dopúšťa sa spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy.

 

Dovoľujeme si Vám nižšie priblížiť špecifiká jednotlivých možností, aby ste sa mohli čo najlepšie rozhodnúť ktorým spôsobom budete postupovať vo Vašej veci.

 

Právna úprava exekučného vymáhania dlžného výživného

 

Každé vykonateľné súdne rozhodnutie (najmä ak výrok znie na splnenie povinnosti, priznáva právo alebo postihuje majetok) je tzv. exekučným titulom, na základe ktorých je možné pri nesplnení povinnosti dobrovoľne začať exekučné konanie. Tieto konania sa začínajú iba na návrh osoby oprávnenej zo súdneho rozhodnutia. Vykonateľnosť súdneho rozhodnutia je základná vlastnosť, ktorú musí toto súdne rozhodnutie nadobudnúť, aby bolo možno začať exekučné konanie.

 

Podľa ustanovenia § 45 ods. 1 Exekučného poriadku

 

Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.

 

Pre začatie exekučného konania je potrebné na súdnom rozhodnutí zabezpečiť vyznačenie doložky vykonateľnosti, a v prípade, že sa otec dieťaťa voči rozsudku neodvolal aj doložku právoplatnosti. 

 

Súdne rozhodnutia vo veciach týkajúcich sa maloletých detí, najmä ak je súčasťou výrok o výživnom, sú špecifické v tom, že v časti určenie výšky výživného sú tzv. predbežne vykonateľné. Výrok súdu týkajúci sa povinnosti otca platiť výživné je vykonateľné od doručenia obom účastníkom konania. Tzn. že hoci by sa otec maloletého dieťaťa odvolal voči rozsudku o  úprave výkonu rodičovských práv a povinností, výrok v časti úpravy výživného nadobudne vykonateľnosť. Tým pádom sa z neho stane exekučný titiul.

 

Podľa ustanovenia § 44 Civilného mimosporového poriadku

Rozsudky o výživnom sú vykonateľné doručením.

 

Ak teda súdne rozhodnutie vo Vašej veci je už vykonateľné (vzhľadom na uplynutý čas predpokladáme, že s určitosťou vykonateľné je) je možné voči otcovi dieťaťa začať exekučné konanie o vymoženie nezaplateného výživného za tri mesiace, ale aj bežného výživného do budúcnosti (súdny exekútor tým zabezpečuje pravidelné platenie výživného).

 

Podľa ustanovenia § 57 ods. 2 Exekučného poriadku

Pri vykonávaní exekúcií exekútor postupuje v poradí, v akom mu boli doručené poverenia na vykonanie exekúcie; exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom vybavuje prednostne.

 

Ďalšie "výhody" pri exekučnom vymáhaní výživného spočívajú najmä v tom, že vymožené platby od povinného má exekútor zo zákona poukazovať prednostne na úhradu bežného výživného, pri vykonávaní zrážok zo mzdy ide o tzv. prednostnú pohľadávku... Zákony sú v našom právnom poriadku nastavené tak, aby sa v prípade neplnenia výživného čo najskôr zabezpečila náprava tohto stavu. Maloleté dieťa nemôže zostať bez výživného, nakoľko by tým mohol byť vážne ohrozený jeho zdravý fyzický, ale aj psychický vývoj.

 

Trestnoprávna rovina neplatenia výživného

 

Neplatenie výživného má následky aj v trestnoprávnej rovine. Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní svoju zákonnú vyživovaciu povinnosť úmysle alebo hoci aj z nedbanlivosti dopúšťa sa spáchania trestného činu.

 

Podľa ustanovenia § 207 ods. 1 a 2 Trestného zákona 

(1) Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Kto sa najmenej tri mesiace v období dvoch rokov úmyselne vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

 

Tzn. že vzhľadom na konanie otca maloletého dieťaťa je možné podať oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že mohol byť spáchaný trestný čin (trestné oznámenie). S týmto trestným činom síce zákon spája inštitút tzv. účinnej ľútosti (t.j. páchateľ môže zaplatiť dlžné výživné a tým zaniká trestnosť činu), ale i tak by bol splnený prvoradý účel tohto podania, a to úhrada dlžného výživného.

 

Často sa stáva, že práve vďaka inštitútu účinnej ľútosti nie sú povinný rodičia uznaný za vinných za spáchaní skutok, ale i tak sa naplní základný účel - úhrada dlžného výživného.

 

Zhrnutie

 

Vyššie sme Vám priblížili právnu úpravu občianskoprávnej, ale aj trestnoprávnej roviny neplatenia výživného a možných postupov za účelom vymoženia dlžného výživného. Výber z týchto postupov závisí výlučne na Vás, ale z určitého hľadiska aj na majetkových pomeroch povinného rodiča. Exekučné konania totiž majú úspech najmä v tom prípade, ak povinný rodič disponuje takým majetkom, ktorý podlieha exekúcii. Tzn. že má finančné prostriedky na bankových účtoch vedených na svoje meno, pracuje a má oficiálny príjem... V prípadoch, kedy povinný rodičia "oficiálne" nič nevlastnia sú účinnou formou nápravy nezákonného stavu trestné konania vedené voči týmto osobám.

Trápi vás "Neplatenie výživného" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Neplatenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň,
otec má platiť výživné 200 eur, spočiatku všetko platil poriadne, dokonca posielal o 50 eur naviac, čiže 250, po čase posielal pôvodnú sumu, no a posledný rok neplatí už vôbec nič, snažila som sa s ním komunikovať, no ani to nepomohlo, vyhráža sa mi, že so súdmi nič nezmôžem a som z toho zúfalá a bojím sa ako to s malou zvládneme, vedeli by ste mi poradiť, aké sú možnosti riešenia, a či ma súd nepošle preč lebo platil viac na začiatku?
Ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného

(odpoveď odoslaná: 22.02.2023)

Dobrý deň, vo veci odporúčam podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý návrh Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Poplatok za spísanie návrhu je 16,50 € plus DPH. Ak je otec detí držiteľom vodičského oprávnenia súčasne v návrhu žiadajte zadržanie vodičského oprávnenia.

Následne podajte žiadosť o náhradné výživné na príslušný úrad práce.


Podotázka: Neplatenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Mám rozhodnutie ešte z roku 2009 tak bolo rozhodnuté, že ma platiť 2mesiace čo sme podali papiere. Platil každý mesiac len tie 2mesiace nie. Môžem to dať na exekúciu a ak áno kde a koľko platí sa na to? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neplatenie výživného

(odpoveď odoslaná: 08.11.2022)

Dobrý deň, vymáhať pohľadávku formou exekúcie je podľa zákona prípustné iba ak bol návrh na začatie exekúcie podaný do 10 od vykonateľnosti súdneho rozhodnutia. Ak tento čas uplynul, exekučne už nie je možné dlh vymáhať bez rizika, ze bude vznesená námietka premlčania, nakoľko plynutím času sa nárok oslabuje. Vzhľadom na to, ak vykonateľnosť súdneho rozhodnutia nastala v roku 2009, potom ste mali podať návrh na vykonanie  exekúcie najneskôr do roku 2019. 

Ak by šlo o opakujúce sa plnenie (napríklad výživné, tam je premlčanie 3 ročné). 


Podotázka: Neplatenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Viete mi prosím poradiť.
Exmanžel neplatil na naše deti výživné, bolo podané trestne oznámenie a následne začatá exekúcia. Štát mi dlžné výživné doplácal. Toto všetko od roku 2016 do 2020. Potom mi výživné posielal len exekútor, v tomto roku už výživné mal posielať zamestnávateľ exmanžela, stalo sa tak 2 mesiace a teraz mi 1x výživné neprišlo. Chcela by som teda vedieť aké mám možnosti? Vďaka.

Odpoveď: Neplatenie výživného

(odpoveď odoslaná: 22.06.2021)

Dobrý deň,
je možné, že tento mesiac nedosiahol taký príjem, aby bolo možné vykonať zrážku zo mzdy. Informujte sa u súdneho exekútora a tiež zamestnávateľa. Ak ste podali už aj trestné oznámenie, to sú dve právne možnosti domáhať sa dlžného výživného. Momentálne viete dohliadnuť na to, aby všetky konania prebiehali rýchlo, bez prieťahov a v súlade so zákonom.


Trápi vás "Neplatenie výživného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý večer. Prosím Vás chcem sa spýtať, že ako mám postupovať, keď manžel od roku 2015 neplatí vôbec výživné ani jeden mesiac. Bála som sa to doteraz riešiť, lebo bývame v jeho dome a máme strach, že nás vyhodí, keď podám na neho trestne oznámenie, už teraz nás stále vyhadzuje, vyhráža sa nám, vulgárne nám nadáva, nemáme kam ísť bývať. Ja som na čiastočnom invalidnom dôchodku, na drahé prenájmy nemáme, má určenú sumu 100 eur mesačne súdom. Za odpoveď Vám vopred ďakujem. 

Odpoveď: Neplatenie výživného

(odpoveď odoslaná: 11.05.2021)

Dobrý deň,
nemusíte na neho hneď podávať trestné oznámenie (aj keď s prihliadnutím na všetky skutočnosti, mohlo dôjsť k spáchaniu aj viacerých trestných činov.

V prvom rade sa vždy odporúča podať návrh na vykonanie exekúcie na vymoženie dlžného výživného na základe právoplatného a vykonateľného súdneho rozhodnutia. Ak má dom a necháva Vás tam bývať, predpokladám, že príjem má, čiže mu bude môcť súdny exekútor výživné zrážať z jeho príjmu.


Podotázka: Neplatenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať, priateľ ma so svojou bývalou jeden a pol ročnú dcéru. Platil jej 100e mesačne na čom sa dohodli mimo súdu. Od decemba 2020 do dnes jej bohužiaľ nezaplatil nič nakoľko stratil prácu (je živnostník). 30.3 ide na súd, s tým, že mu bývala poslala nejaký papier čo všetko si tam ma priniesť, (daňové priznanie za minulý rok, výdaje atď). Je tam uvedená aj taká požiadavka, že musí uviesť zárobok spolubývajúcej, čo som ja. Prečo sa to tam vyžaduje? Nakoľko ja s jeho dcérou nemám nič spoločne.

Odpoveď: Neplatenie výživného

(odpoveď odoslaná: 22.03.2021)

Dobrý deň,
niektorí sudcovia to žiadajú preto, aby posúdili pomery povinného rodiča. Ak býva s niekým iným (s partnerom) tak sa o domácnosť starajú obaja a aj obaja prispievajú. Kým Vás na to nevyzve priamo súd, nemusíte nič predkladať. Zákon podľa môjho právneho názoru ani neumožňuje, aby to súd žiadal. Je to osobný údaj osoby, ktorá nie je účastníkom konania a hlavne osoby, ktorá nie je rodičom dieťaťa. 


Podotázka: Neplatenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň,
môj bývalý muž už niekoľko mesiacov mešká s výživným na našu dcéru, i, keď som mu to viackrát vravela a pripomínala. Stále mi sľubuje, že pošle peniaze, no už mi to sľubuje 3 mesiace a nie je to prvýkrát, čo sa to stalo. Už nemám trpezlivosť s ním zaobchádzať v rukavičkách, a preto sa obraciam na Vás. Ako by som mala podľa Vás postupovať?

Odpoveď: Neplatenie výživného

(odpoveď odoslaná: 11.11.2020)

Dobrý deň,
postupovať môžete dvoma spôsobmi.

Môžete na základe právoplatného súdneho rozhodnutia začať voči nemu exekučné konanie o vymoženie dlžného výživného a tiež o vymáhanie bežného výživného. Ide o občianskoprávnu stránku tejto veci a najčastejší postup pri neplatení výživného. Súdny exekútor má k dispozícii silný nástroj v podobe zadržania vodičského preukazu.

Druhou možnosťou a druhou stránkou jeho konania je trestnoprávna rovina. Môžete podať na neho oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že spáchal trestný čin. Ak totiž v období 2 rokoch, najmenej 2 mesiace neplatil výživné (nemusia mesiace nasledovať po sebe), mohol sa dopustiť spáchania trestného činu.


Trápi vás "Neplatenie výživného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať čo môžem robiť v situácii keď mi rodič neplatí́ výžívné (už sú́ to 3 mesiace, nie za sebou). Máme písomnú dohodu (cez mail), že mi bude platiť viac ako je dané sú́dom. V prípade že sa to bude riešiť cez sú́d akú́ ma hodnotu ten mail, v ktorom sme sa dohodli? Nie je možné, že by na sú́de povedal, že mi platil v jeden mesiac za dva?
Ďakujem za radu.

Odpoveď: Neplatenie výživného

(odpoveď odoslaná: 07.09.2020)

Dobrý deň,
dohody týkajúce sa výživného, bez ohľadu na to, či ide o maloleté alebo plnoleté dieťa, je potrebné schváliť súdnym rozhodnutím. Buď ako rodičovskú dohodu alebo ako súdny zmier.

Váš mail môže slúžiť jedine ako dôkaz o tom, že sa dobrovoľne rozhodol platiť Vám mesačne viac. Budete môcť tento dôkaz použiť, ak by argumentoval, že Vám platil každý druhý mesiac. Bude však na posúdení súdu ako sa k tomu postaví. Ak totiž napríklad pri platbách uvádzal poznámku napr. "výživné za 05/2020", súd by mal túto platbu posúdiť ako výživné za tento mesiac, hoci je vyššie, než stanovuje rozhodnutie súdu. Vieme si však predstaviť aj takú argumentáciu Vášho otca, že by mu súd uveril, že platil výživné obmesiac. Musel by to však relevantným spôsobom a dôvodom odôvodniť.


Podotázka: Neplatenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, kamarátka ostala sama s dieťaťom. Otec má súdom nariadené k 20-temu v mesiaci posielať 140e. Doteraz posielal aj skôr, ale posledný mesiac poslal až 27-ho a tento mesiac zasa ku 20-temu. Dá sa s tým niečo robiť, ak bude takto pokračovať? Ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného

(odpoveď odoslaná: 21.01.2020)

Dobrý deň, v prípade, že by táto situácia pokračovala, prípadne aj zhoršovala a matke to spôsobuje veľké problémy z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, je možné na príslušný exekučný súd podať návrh na vykonanie exekúcie aj na tzv. bežné výživné (nakoľko dlžné výživné zatiaľ nevzniklo). Súdny exekútor totiž vie zabezpečiť prostredníctvom exekúcie aj včasné a riadne uhrádzanie výživného v súlade so súdnym rozhodnutím. Vzhľadom na to, že nejde o závažné porušenie povinnosti otca, odporúčal by som v prvom kroku kontaktovať otca dieťaťa a informovať ho o prípadnom podaní návrhu na vykonanie exekúcie, ak nenapraví svoje konanie a nezačne riadne a včas platiť výživné podľa súdneho rozhodnutia. Je to rýchlejšie, jednoduchšie a tiež hospodárnejšie.


Podotázka: Neplatenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám otázku. Mám súdom určené platiť výživné na deti vždy k 15tému v mesiaci na číslo účtu, ktoré si matka udala na súde. Doteraz som posielal peniaze z pošty šekom na účet matke ale tento krát sa mi peniaze vrátili. Ako posupovať, aby som nebol stíhaný za naplatenie? Samozrejme doklad o zaplatení mám. Z pošty sa vrátilo, že číslo účtu je neplatné ale ja som ho kontroloval a je v poriadku podľa súdneho rozhodnutia. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neplatenie výživného

(odpoveď odoslaná: 24.05.2019)

Dobrý deň prajem,

v takomto prípade odporúčam písomne kontaktovať matku a informovať sa o dôvode, pre ktorý sa Vám mohli peniaze vrátiť. Prípadne by bolo vhodné kontaktovať danú banku a informovať sa, čo mohlo spôsobiť problém. Doklad o zaplatení na účet, resp. o vrátení si uchovajte. Ak matka reagovať nebude, odporúčam zaslať výživné šekom, prostredníctvom pošty, aby ste sa vyhli prípadnému stíhaniu, či exekúcii. 


Trápi vás "Neplatenie výživného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatenie výživného (Rodinné právo)

Otec dieťaťa posiela len polovicu výživného. Ako mám postupovať alebo na koho sa obrátiť, aby som sa k ostatnej sume výživného dostala. Ďakujem za informácie.

Odpoveď: Neplatenie výživného

(odpoveď odoslaná: 21.01.2019)

Dobrý deň,

musíte podať návrh na vykonanie exekúcie. Návrh Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Poplatok za spísanie návrhu je 16.50 € plus DPH, ktorý budete vymáhať cestou exekútora tiež.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Neplatenie výživného" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku