Máte
otázku?

Neplatenie výživného


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trnava

Otázka: Neplatenie výživného

Dobrý deň. Dňa 25.02.2016 sme mali so bývalým partnerom a otcom môjho dieťaťa súd. Syn bol zverený do mojej starostlivosti (momentálne má 4 roky) a otec má prispievať sumou 80 eur k 15. dňu v mesiaci. Chcela by som sa poradiť, ako postupovať v prípade, že mi otec dieťaťa už 3 mesiace nezaplatil ani cent. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Neplatenie výživného

Dobrý deň,

 

pri platení výživného je možné postupovať dvoma spôsobmi. Je možné postupovať v občianskoprávnej rovine a začať voči nemu exekučné konanie za nezaplatené výživné (v týchto konaniach je možné požadovať od exekútora, aby vymáhal aj bežné výživné splatné v budúcnosti). Druhou možnosťou postupu v takýchto prípadoch je v trestnoprávnej rovine. Kto úmyselne alebo z nedbanlivosti neplatí výživné najmenej 3 mesiace v období dvoch rokov (tzn. že tri mesiace nemusia nasledovať za sebou) dopúšťa sa spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy.

 

Dovoľujeme si Vám nižšie priblížiť špecifiká jednotlivých možností, aby ste sa mohli čo najlepšie rozhodnúť ktorým spôsobom budete postupovať vo Vašej veci.

 

Právna úprava exekučného vymáhania dlžného výživného

 

Každé vykonateľné súdne rozhodnutie (najmä ak výrok znie na splnenie povinnosti, priznáva právo alebo postihuje majetok) je tzv. exekučným titulom, na základe ktorých je možné pri nesplnení povinnosti dobrovoľne začať exekučné konanie. Tieto konania sa začínajú iba na návrh osoby oprávnenej zo súdneho rozhodnutia. Vykonateľnosť súdneho rozhodnutia je základná vlastnosť, ktorú musí toto súdne rozhodnutie nadobudnúť, aby bolo možno začať exekučné konanie.

 

Podľa ustanovenia § 45 ods. 1 Exekučného poriadku

 

Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.

 

Pre začatie exekučného konania je potrebné na súdnom rozhodnutí zabezpečiť vyznačenie doložky vykonateľnosti, a v prípade, že sa otec dieťaťa voči rozsudku neodvolal aj doložku právoplatnosti. 

 

Súdne rozhodnutia vo veciach týkajúcich sa maloletých detí, najmä ak je súčasťou výrok o výživnom, sú špecifické v tom, že v časti určenie výšky výživného sú tzv. predbežne vykonateľné. Výrok súdu týkajúci sa povinnosti otca platiť výživné je vykonateľné od doručenia obom účastníkom konania. Tzn. že hoci by sa otec maloletého dieťaťa odvolal voči rozsudku o  úprave výkonu rodičovských práv a povinností, výrok v časti úpravy výživného nadobudne vykonateľnosť. Tým pádom sa z neho stane exekučný titiul.

 

Podľa ustanovenia § 44 Civilného mimosporového poriadku

Rozsudky o výživnom sú vykonateľné doručením.

 

Ak teda súdne rozhodnutie vo Vašej veci je už vykonateľné (vzhľadom na uplynutý čas predpokladáme, že s určitosťou vykonateľné je) je možné voči otcovi dieťaťa začať exekučné konanie o vymoženie nezaplateného výživného za tri mesiace, ale aj bežného výživného do budúcnosti (súdny exekútor tým zabezpečuje pravidelné platenie výživného).

 

Podľa ustanovenia § 57 ods. 2 Exekučného poriadku

Pri vykonávaní exekúcií exekútor postupuje v poradí, v akom mu boli doručené poverenia na vykonanie exekúcie; exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom vybavuje prednostne.

 

Ďalšie "výhody" pri exekučnom vymáhaní výživného spočívajú najmä v tom, že vymožené platby od povinného má exekútor zo zákona poukazovať prednostne na úhradu bežného výživného, pri vykonávaní zrážok zo mzdy ide o tzv. prednostnú pohľadávku... Zákony sú v našom právnom poriadku nastavené tak, aby sa v prípade neplnenia výživného čo najskôr zabezpečila náprava tohto stavu. Maloleté dieťa nemôže zostať bez výživného, nakoľko by tým mohol byť vážne ohrozený jeho zdravý fyzický, ale aj psychický vývoj.

 

Trestnoprávna rovina neplatenia výživného

 

Neplatenie výživného má následky aj v trestnoprávnej rovine. Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní svoju zákonnú vyživovaciu povinnosť úmysle alebo hoci aj z nedbanlivosti dopúšťa sa spáchania trestného činu.

 

Podľa ustanovenia § 207 ods. 1 a 2 Trestného zákona 

(1) Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Kto sa najmenej tri mesiace v období dvoch rokov úmyselne vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

 

Tzn. že vzhľadom na konanie otca maloletého dieťaťa je možné podať oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že mohol byť spáchaný trestný čin (trestné oznámenie). S týmto trestným činom síce zákon spája inštitút tzv. účinnej ľútosti (t.j. páchateľ môže zaplatiť dlžné výživné a tým zaniká trestnosť činu), ale i tak by bol splnený prvoradý účel tohto podania, a to úhrada dlžného výživného.

 

Často sa stáva, že práve vďaka inštitútu účinnej ľútosti nie sú povinný rodičia uznaný za vinných za spáchaní skutok, ale i tak sa naplní základný účel - úhrada dlžného výživného.

 

Zhrnutie

 

Vyššie sme Vám priblížili právnu úpravu občianskoprávnej, ale aj trestnoprávnej roviny neplatenia výživného a možných postupov za účelom vymoženia dlžného výživného. Výber z týchto postupov závisí výlučne na Vás, ale z určitého hľadiska aj na majetkových pomeroch povinného rodiča. Exekučné konania totiž majú úspech najmä v tom prípade, ak povinný rodič disponuje takým majetkom, ktorý podlieha exekúcii. Tzn. že má finančné prostriedky na bankových účtoch vedených na svoje meno, pracuje a má oficiálny príjem... V prípadoch, kedy povinný rodičia "oficiálne" nič nevlastnia sú účinnou formou nápravy nezákonného stavu trestné konania vedené voči týmto osobám.

Trápi vás "Neplatenie výživného" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Neplatenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám jednu otázku. Kamarát mal nastúpiť na výkon trestu na jeden rok, ale podstúpil operáciu, preto si vyžiadal odklad. Platí tento jednoročný trest alebo sa mu predlžuje?

Odpoveď: Neplatenie výživného

(odpoveď odoslaná: 17.10.2023)

Dobrý deň,
trest odňatia slobody aký bol kamarátovi vymeraný rozhodnutím súdu sa v tomto smere nemení. Ak bolo žiadosti o odklad vyhovené, tak sa posúva deň nástupu na výkon trestu, avšak samotná dĺžka uloženého trestu sa nemení. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Neplatenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je v poriadku, že som minulý rok v septembri podala trestné oznámenie pre neplatenie výživného a do dnes sa to nijako nevyriešilo. Nebolo mi doručené ani žiadne potvrdenie o začatí trestného stíhania. Keď som sa išla osobne informovať, prvýkrát mi povedali, že daná pani má dovolenku. Druhýkrát mi ju zavolali a ona mi povedala, že to už predala vyšetrovateľke na kriminálke, ktorá mi mala volať a informovať ma, ale pravdepodobne to zabudla. Tak ma poslali za ňou na kriminálku, kde mi jej kolegyňa povedala, že má dovolenku. Dala mi jej telefónne číslo a povedala, že jej mám zavolať až o 10 dní. Keď som jej volala, tak mi len povedala, že sa to rieši a musím vydržať. Suma, ktorú mi dlhuje, je už takmer vo výške 4000€ a myslím si, že nie je v poriadku, že sa za ten čas nič nevyriešilo. Chcela by som vedieť, či sa môžem niekde sťažovať, alebo to riešiť inak.

Odpoveď: Neplatenie výživného

(odpoveď odoslaná: 23.07.2023)

Dobrý deň, chápem vašu frustráciu spojenú s dlhým trvaním procesu a absenciou informácií. V trestných prípadoch je bežné, že vyšetrovanie môže trvať niekoľko mesiacov, a v niektorých prípadoch aj rok alebo dlhšie. Spôsob, akým je váš prípad riešený, závisí od konkrétnych okolností. Máte právo na informácie a mali by ste sa opýtať na stav veci. Môžete namietať aj proti nečinnosti orgánov činných v trestnom konaní. Tiež ako poškodená strana nahliadnuť do trestného spisu a zistiť, čo policajt urobil. Okrem trestného oznámenia, môžete dať aj návrh na exekúciu, exekútor, môže dať podnet na zablokovanie vodičského preukazu a tak rýchlejšie vymôcť výživné. 


Podotázka: Neplatenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj otec mal platit výživné vo výške 200 eur. Spočiatku platil všetko riadne, dokonca posielal o 50 eur viac, teda sumu 250 eur. Neskôr začal posielať pôvodnú sumu, ale v poslednom roku už neplatí vôbec nič. Snažila som sa s ním komunikovať, no bez úspechu. Vyhráža sa mi, že na súdoch nič nezmôžem a týmto problémom som zúfalá a bojím sa, ako to zvládnem so svojou malou dcérou. Boli by ste mi schopní poradiť, aké mám možnosti riešenia? Obávam sa, že ma súd pošle preč, pretože na začiatku platil viac. Ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného

(odpoveď odoslaná: 22.02.2023)

Dobrý deň, vo veci odporúčam podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý návrh Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Poplatok za spísanie návrhu je 16,50 € plus DPH. Ak je otec detí držiteľom vodičského oprávnenia súčasne v návrhu žiadajte zadržanie vodičského oprávnenia.

Následne podajte žiadosť o náhradné výživné na príslušný úrad práce.


Trápi vás "Neplatenie výživného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, Mám rozhodnutie ešte z roku 2009, v ktorom bolo rozhodnuté, že musím platiť dva mesiace, po ktorých sme podali papiere. Platil som každý mesiac, len tie dva spomenuté mesiace nie. Mohol by som to dať na exekúciu? Ak áno, kde a koľko by sa to platilo? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neplatenie výživného

(odpoveď odoslaná: 08.11.2022)

Dobrý deň, vymáhať pohľadávku formou exekúcie je podľa zákona prípustné iba ak bol návrh na začatie exekúcie podaný do 10 od vykonateľnosti súdneho rozhodnutia. Ak tento čas uplynul, exekučne už nie je možné dlh vymáhať bez rizika, ze bude vznesená námietka premlčania, nakoľko plynutím času sa nárok oslabuje. Vzhľadom na to, ak vykonateľnosť súdneho rozhodnutia nastala v roku 2009, potom ste mali podať návrh na vykonanie  exekúcie najneskôr do roku 2019. 

Ak by šlo o opakujúce sa plnenie (napríklad výživné, tam je premlčanie 3 ročné). 


Podotázka: Neplatenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebujem, prosím, poradiť. Môj exmanžel neplatil výživné na naše deti, a tak bolo podané trestné oznámenie a následne začala exekúcia. Štát mi doplácal dlžné výživné. Táto situácia pretrvávala od roku 2016 až do roku 2020. Následne mi výživné posielal len exekútor a tento rok to už malo byť na zamestnávateľovi môjho exmanžela. Takto to fungovalo dva mesiace, no teraz mi výživné neprišlo už po prvýkrát. Rada by som vedela, aké mám možnosti. Ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného

(odpoveď odoslaná: 22.06.2021)

Dobrý deň,
je možné, že tento mesiac nedosiahol taký príjem, aby bolo možné vykonať zrážku zo mzdy. Informujte sa u súdneho exekútora a tiež zamestnávateľa. Ak ste podali už aj trestné oznámenie, to sú dve právne možnosti domáhať sa dlžného výživného. Momentálne viete dohliadnuť na to, aby všetky konania prebiehali rýchlo, bez prieťahov a v súlade so zákonom.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Neplatenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý večer. Chcela by som sa spýtať, ako mám postupovať, keď môj manžel od roku 2015 vôbec neplatí výživné – ani jeden mesiac. Bála som sa to doteraz riešiť, pretože bývame v jeho dome a obávame sa, že nás vyhodí, keď podám na neho trestné oznámenie. Už teraz nás stále vyhadzuje, vyhráža sa nám a vulgárne nám nadáva. Nemáme kam ísť bývať. Som na čiastočnom invalidnom dôchodku a na drahé prenájmy nemáme. Manžel má súdom určenú sumu 100 eur mesačne. Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného

(odpoveď odoslaná: 11.05.2021)

Dobrý deň,
nemusíte na neho hneď podávať trestné oznámenie (aj keď s prihliadnutím na všetky skutočnosti, mohlo dôjsť k spáchaniu aj viacerých trestných činov.

V prvom rade sa vždy odporúča podať návrh na vykonanie exekúcie na vymoženie dlžného výživného na základe právoplatného a vykonateľného súdneho rozhodnutia. Ak má dom a necháva Vás tam bývať, predpokladám, že príjem má, čiže mu bude môcť súdny exekútor výživné zrážať z jeho príjmu.


Trápi vás "Neplatenie výživného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Môj priateľ má s bývalou partnerkou jedno a pol ročnú dcéru a platil jej 100 eur mesačne. Túto sumu si dohodli mimo súdu. Od decembra 2020 jej však, bohužiaľ, nič nezaplatil, keďže stratil prácu (je živnostník). Dňa 30.3 ide na súd, keďže mu jeho bývala partnerka poslala dokument, v ktorom bola uvedená požiadavka o tom, čo všetko si má na súd priniesť (daňové priznanie za minulý rok, výdaje atď). V tomto dokumente je uvedená aj požiadavka, že musí uviesť môj príjem, keďže som jeho súčasná partnerka. Prečo sa to vyžaduje? S jeho dcérou nemám totiž nič spoločné.

Odpoveď: Neplatenie výživného

(odpoveď odoslaná: 22.03.2021)

Dobrý deň,
niektorí sudcovia to žiadajú preto, aby posúdili pomery povinného rodiča. Ak býva s niekým iným (s partnerom) tak sa o domácnosť starajú obaja a aj obaja prispievajú. Kým Vás na to nevyzve priamo súd, nemusíte nič predkladať. Zákon podľa môjho právneho názoru ani neumožňuje, aby to súd žiadal. Je to osobný údaj osoby, ktorá nie je účastníkom konania a hlavne osoby, ktorá nie je rodičom dieťaťa. 


Podotázka: Neplatenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj bývalý manžel už niekoľko mesiacov mešká s výživným na našu dcéru. Hoci som mu to viackrát pripomínala, stále mi len sľubuje, že pošle peniaze. No už mi to sľubuje tri mesiace a nie je to prvýkrát, keď sa to stalo. S jeho chovaním už nemám trpezlivosť a preto sa obraciam na vás. Aký postup by ste mi odporučili?

Odpoveď: Neplatenie výživného

(odpoveď odoslaná: 11.11.2020)

Dobrý deň,
postupovať môžete dvoma spôsobmi.

Môžete na základe právoplatného súdneho rozhodnutia začať voči nemu exekučné konanie o vymoženie dlžného výživného a tiež o vymáhanie bežného výživného. Ide o občianskoprávnu stránku tejto veci a najčastejší postup pri neplatení výživného. Súdny exekútor má k dispozícii silný nástroj v podobe zadržania vodičského preukazu.

Druhou možnosťou a druhou stránkou jeho konania je trestnoprávna rovina. Môžete podať na neho oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že spáchal trestný čin. Ak totiž v období 2 rokoch, najmenej 2 mesiace neplatil výživné (nemusia mesiace nasledovať po sebe), mohol sa dopustiť spáchania trestného činu.


Podotázka: Neplatenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať, čo môžem robiť v situácii, keď mi rodič neplatí výživné. Žiadne platby neprišli už tri mesiace (nie sú však nasledujúce za sebou). Máme písomnú dohodu, ktorá bola uzavretá cez email, kde sa rodič zaviazal platiť viac, ako je určené súdom. Ak bude potrebné riešiť túto záležitosť na súde, akú hodnotu bude mať spomínaný email? Je možné, že by rodič na súde tvrdil, že mi platil v jednom mesiaci za dva? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Neplatenie výživného

(odpoveď odoslaná: 07.09.2020)

Dobrý deň,
dohody týkajúce sa výživného, bez ohľadu na to, či ide o maloleté alebo plnoleté dieťa, je potrebné schváliť súdnym rozhodnutím. Buď ako rodičovskú dohodu alebo ako súdny zmier.

Váš mail môže slúžiť jedine ako dôkaz o tom, že sa dobrovoľne rozhodol platiť Vám mesačne viac. Budete môcť tento dôkaz použiť, ak by argumentoval, že Vám platil každý druhý mesiac. Bude však na posúdení súdu ako sa k tomu postaví. Ak totiž napríklad pri platbách uvádzal poznámku napr. "výživné za 05/2020", súd by mal túto platbu posúdiť ako výživné za tento mesiac, hoci je vyššie, než stanovuje rozhodnutie súdu. Vieme si však predstaviť aj takú argumentáciu Vášho otca, že by mu súd uveril, že platil výživné obmesiac. Musel by to však relevantným spôsobom a dôvodom odôvodniť.


Trápi vás "Neplatenie výživného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja kamarátka ostala sama s dieťaťom. Otec má súdne nariadenie posielať 140 eur každý mesiac do 20. dňa. Obvykle peniaze poslal aj skôr, avšak v poslednom mesiaci ich poslal až 27. dňa a v tomto mesiaci opäť do 20. dňa. Dá sa niečo robiť, ak by takto pokračoval? Ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného

(odpoveď odoslaná: 21.01.2020)

Dobrý deň, v prípade, že by táto situácia pokračovala, prípadne aj zhoršovala a matke to spôsobuje veľké problémy z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, je možné na príslušný exekučný súd podať návrh na vykonanie exekúcie aj na tzv. bežné výživné (nakoľko dlžné výživné zatiaľ nevzniklo). Súdny exekútor totiž vie zabezpečiť prostredníctvom exekúcie aj včasné a riadne uhrádzanie výživného v súlade so súdnym rozhodnutím. Vzhľadom na to, že nejde o závažné porušenie povinnosti otca, odporúčal by som v prvom kroku kontaktovať otca dieťaťa a informovať ho o prípadnom podaní návrhu na vykonanie exekúcie, ak nenapraví svoje konanie a nezačne riadne a včas platiť výživné podľa súdneho rozhodnutia. Je to rýchlejšie, jednoduchšie a tiež hospodárnejšie.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Neplatenie výživného" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.