Neplatenie výživného


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trnavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 18. 1. 2018

Otázka: Neplatenie výživného

Dobrý deň. Dňa 25. 2. 2016 sme mali s bývalým partnerom a otcom môjho dieťaťa súd, kde syn bol zverený do mojej starostlivosti (má 4 roky momentálne) a otec dieťaťa má prispievať sumou 80 eur k 15. dňu v mesiaci. Chcela by som poradiť, ako postupovať, ak mi 3. mesiac na syna nezaplatil ani cent. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Neplatenie výživného

Dobrý deň,

 

pri platení výživného je možné postupovať dvoma spôsobmi. Je možné postupovať v občianskoprávnej rovine a začať voči nemu exekučné konanie za nezaplatené výživné (v týchto konaniach je možné požadovať od exekútora, aby vymáhal aj bežné výživné splatné v budúcnosti). Druhou možnosťou postupu v takýchto prípadoch je v trestnoprávnej rovine. Kto úmyselne alebo z nedbanlivosti neplatí výživné najmenej 3 mesiace v období dvoch rokov (tzn. že tri mesiace nemusia nasledovať za sebou) dopúšťa sa spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy.

 

Dovoľujeme si Vám nižšie priblížiť špecifiká jednotlivých možností, aby ste sa mohli čo najlepšie rozhodnúť ktorým spôsobom budete postupovať vo Vašej veci.

 

Právna úprava exekučného vymáhania dlžného výživného

 

Každé vykonateľné súdne rozhodnutie (najmä ak výrok znie na splnenie povinnosti, priznáva právo alebo postihuje majetok) je tzv. exekučným titulom, na základe ktorých je možné pri nesplnení povinnosti dobrovoľne začať exekučné konanie. Tieto konania sa začínajú iba na návrh osoby oprávnenej zo súdneho rozhodnutia. Vykonateľnosť súdneho rozhodnutia je základná vlastnosť, ktorú musí toto súdne rozhodnutie nadobudnúť, aby bolo možno začať exekučné konanie.

 

Podľa ustanovenia § 45 ods. 1 Exekučného poriadku

 

Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.

 

Pre začatie exekučného konania je potrebné na súdnom rozhodnutí zabezpečiť vyznačenie doložky vykonateľnosti, a v prípade, že sa otec dieťaťa voči rozsudku neodvolal aj doložku právoplatnosti. 

 

Súdne rozhodnutia vo veciach týkajúcich sa maloletých detí, najmä ak je súčasťou výrok o výživnom, sú špecifické v tom, že v časti určenie výšky výživného sú tzv. predbežne vykonateľné. Výrok súdu týkajúci sa povinnosti otca platiť výživné je vykonateľné od doručenia obom účastníkom konania. Tzn. že hoci by sa otec maloletého dieťaťa odvolal voči rozsudku o  úprave výkonu rodičovských práv a povinností, výrok v časti úpravy výživného nadobudne vykonateľnosť. Tým pádom sa z neho stane exekučný titiul.

 

Podľa ustanovenia § 44 Civilného mimosporového poriadku

Rozsudky o výživnom sú vykonateľné doručením.

 

Ak teda súdne rozhodnutie vo Vašej veci je už vykonateľné (vzhľadom na uplynutý čas predpokladáme, že s určitosťou vykonateľné je) je možné voči otcovi dieťaťa začať exekučné konanie o vymoženie nezaplateného výživného za tri mesiace, ale aj bežného výživného do budúcnosti (súdny exekútor tým zabezpečuje pravidelné platenie výživného).

 

Podľa ustanovenia § 57 ods. 2 Exekučného poriadku

Pri vykonávaní exekúcií exekútor postupuje v poradí, v akom mu boli doručené poverenia na vykonanie exekúcie; exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom vybavuje prednostne.

 

Ďalšie "výhody" pri exekučnom vymáhaní výživného spočívajú najmä v tom, že vymožené platby od povinného má exekútor zo zákona poukazovať prednostne na úhradu bežného výživného, pri vykonávaní zrážok zo mzdy ide o tzv. prednostnú pohľadávku... Zákony sú v našom právnom poriadku nastavené tak, aby sa v prípade neplnenia výživného čo najskôr zabezpečila náprava tohto stavu. Maloleté dieťa nemôže zostať bez výživného, nakoľko by tým mohol byť vážne ohrozený jeho zdravý fyzický, ale aj psychický vývoj.

 

Trestnoprávna rovina neplatenia výživného

 

Neplatenie výživného má následky aj v trestnoprávnej rovine. Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní svoju zákonnú vyživovaciu povinnosť úmysle alebo hoci aj z nedbanlivosti dopúšťa sa spáchania trestného činu.

 

Podľa ustanovenia § 207 ods. 1 a 2 Trestného zákona 

(1) Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Kto sa najmenej tri mesiace v období dvoch rokov úmyselne vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

 

Tzn. že vzhľadom na konanie otca maloletého dieťaťa je možné podať oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že mohol byť spáchaný trestný čin (trestné oznámenie). S týmto trestným činom síce zákon spája inštitút tzv. účinnej ľútosti (t.j. páchateľ môže zaplatiť dlžné výživné a tým zaniká trestnosť činu), ale i tak by bol splnený prvoradý účel tohto podania, a to úhrada dlžného výživného.

 

Často sa stáva, že práve vďaka inštitútu účinnej ľútosti nie sú povinný rodičia uznaný za vinných za spáchaní skutok, ale i tak sa naplní základný účel - úhrada dlžného výživného.

 

Zhrnutie

 

Vyššie sme Vám priblížili právnu úpravu občianskoprávnej, ale aj trestnoprávnej roviny neplatenia výživného a možných postupov za účelom vymoženia dlžného výživného. Výber z týchto postupov závisí výlučne na Vás, ale z určitého hľadiska aj na majetkových pomeroch povinného rodiča. Exekučné konania totiž majú úspech najmä v tom prípade, ak povinný rodič disponuje takým majetkom, ktorý podlieha exekúcii. Tzn. že má finančné prostriedky na bankových účtoch vedených na svoje meno, pracuje a má oficiálny príjem... V prípadoch, kedy povinný rodičia "oficiálne" nič nevlastnia sú účinnou formou nápravy nezákonného stavu trestné konania vedené voči týmto osobám.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Neplatenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, kamarátka ostala sama s dieťaťom. Otec má súdom nariadené k 20-temu v mesiaci posielať 140e. Doteraz posielal aj skôr, ale posledný mesiac poslal až 27-ho a tento mesiac zasa ku 20-temu. Dá sa s tým niečo robiť, ak bude takto pokračovať? Ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.01.2020)

Dobrý deň, v prípade, že by táto situácia pokračovala, prípadne aj zhoršovala a matke to spôsobuje veľké problémy z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, je možné na príslušný exekučný súd podať návrh na vykonanie exekúcie aj na tzv. bežné výživné (nakoľko dlžné výživné zatiaľ nevzniklo). Súdny exekútor totiž vie zabezpečiť prostredníctvom exekúcie aj včasné a riadne uhrádzanie výživného v súlade so súdnym rozhodnutím. Vzhľadom na to, že nejde o závažné porušenie povinnosti otca, odporúčal by som v prvom kroku kontaktovať otca dieťaťa a informovať ho o prípadnom podaní návrhu na vykonanie exekúcie, ak nenapraví svoje konanie a nezačne riadne a včas platiť výživné podľa súdneho rozhodnutia. Je to rýchlejšie, jednoduchšie a tiež hospodárnejšie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám otázku. Mám súdom určené platiť výživné na deti vždy k 15tému v mesiaci na číslo účtu, ktoré si matka udala na súde. Doteraz som posielal peniaze z pošty šekom na účet matke ale tento krát sa mi peniaze vrátili. Ako posupovať, aby som nebol stíhaný za naplatenie? Samozrejme doklad o zaplatení mám. Z pošty sa vrátilo, že číslo účtu je neplatné ale ja som ho kontroloval a je v poriadku podľa súdneho rozhodnutia. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neplatenie výživného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.05.2019)

Dobrý deň prajem,

v takomto prípade odporúčam písomne kontaktovať matku a informovať sa o dôvode, pre ktorý sa Vám mohli peniaze vrátiť. Prípadne by bolo vhodné kontaktovať danú banku a informovať sa, čo mohlo spôsobiť problém. Doklad o zaplatení na účet, resp. o vrátení si uchovajte. Ak matka reagovať nebude, odporúčam zaslať výživné šekom, prostredníctvom pošty, aby ste sa vyhli prípadnému stíhaniu, či exekúcii. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatenie výživného (Rodinné právo)

Otec dieťaťa posiela len polovicu výživného. Ako mám postupovať alebo na koho sa obrátiť, aby som sa k ostatnej sume výživného dostala. Ďakujem za informácie.

Odpoveď: Neplatenie výživného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.01.2019)

Dobrý deň,

musíte podať návrh na vykonanie exekúcie. Návrh Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Poplatok za spísanie návrhu je 16.50 € plus DPH, ktorý budete vymáhať cestou exekútora tiež.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk