Máte
otázku?

Neplatenie výživného a trestný čin


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Nitra

Otázka: Neplatenie výživného a trestný čin

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Môj partner má stanovené platby pre bývalú partnerku vo výške 600 eur na deti. Kým pracoval v zahraničí, pravidelne platil. Avšak v dôsledku zdravotných problémov musel skončiť a zamestnať sa na Slovensku. Potom platil mesačne len toľko, koľko mu to finančne umožňovalo, ale tým mu vznikol dlh na výživnom. Teraz mu hrozí väzenie. Aktuálne už znova pracuje a pravidelne jej platí 600 eur. Rada by som sa opýtala, či existuje nejaký spôsob, ako sa môže vyhnúť väzeniu. Ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestný čin

Dobrý deň. Vychádzajúc zo zadanej otázky usudzujem, že sa voči nemu vedie trestné konanie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona. Z hľadiska procesnej obrany Vášho partnera je dôležité, aby orgány činné v trestnom konaní, prípadne súd presvedčil, že hoci prestal platiť určených 600 €, bolo to z objektívnych príčin - strata práce v zahraničí kvôli zdravotným problémom. Tiež je dôležité, že hoci potom neplatil plnú sumu, stále platil koľko sa mu dalo a teraz znovu platí 600 € mesačne.

Tu je dôležité povedať, že orgány činné v trestnom konaní nie sú viazané výškou výživného určeného civilným súdom a teda ak sa mu podarí preukázať, že platil, koľko vládal, môže to mať za následok aj to, že výsledkom trestného stíhania nebude vyslovenie jeho viny a uloženie trestu.

Okrem toho, ak by aj došlo k uloženiu trestu, som presvedčený, že súd by mal zvážiť, či je za daných okolností namieste ukladať nepodmienečný trest odňatia slobody, nakoľko by to v konečnom dôsledku len znemožnilo platiť výživné v určenej výške. Preto ak dôjde k uznaniu viny, skôr sa prikláňam k tomu, že mu nebude uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, ale skôr iný, alternatívny trest.

Záverom si ešte dovoľujem uviesť, že nie je vylúčené ani to, že by trestnosť činu zanikla, ak sa uplatní účinná ľútosť podľa nasledovného ustanovenia:

§ 86 ods. 1 písm. a) a b) Trestného zákona:

"Trestnosť trestného činu zaniká aj vtedy, ak ide o trestný čin

a) zanedbania povinnej výživy podľa § 207, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu a

b) zanedbania povinnej výživy podľa § 207, ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytol oprávnenému náhradné výživné podľa osobitého predpisu v plnej výške podľa rozhodnutia súdu o výživnom, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny uhradil náhradu za poskytnuté náhradné výživné, skôr než sa súd odobral na záverečnú poradu."

Trápi vás "Neplatenie výživného a trestný čin" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Neplatenie výživného a trestný čin (Trestné právo)

Dobrý deň, prosím Vás, môj bývalý priateľ mi nezaplatil výživné na deti za posledné 4 mesiace. Ako mám postupovať, prosím? Ďakujem.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestný čin

(odpoveď odoslaná: 04.08.2022)

Dobrý deň, pokiaľ bolo Vášmu priateľovi výživné určené rozhodnutím súdu, potom môžete toto nezaplatené výživné vymáhať prostredníctvom návrhu na vykonanie exekúcie. Tento sa podáva elektronicky. Ak nemáte zriadenú elektronickú schránku, môžete ho podať prostredníctvom ktoréhokoľvek súdneho exekútora alebo advokáta. Prílohou takéhoto návrhu potom bude aj rozhodnutie súdu, ktorým bola otcovi maloletého uložená vyživovacia povinnosť. Za podanie návrhu sa platí správny poplatok vo výške 16,50 EUR. Pokiaľ vyživovacia povinnosť nebola určená súdom, môžete podať návrh na určenie vyživovacej povinnosti na súd a následne, keď súd rozhodne, výživné vymáhať cestou exekúcie. 

Rovnako tak máte možnosť podať trestné oznámenie a to pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy v zmysle ust. § 207 ods. 1 Trestného zákona, podľa ktorého platí, že "Kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky."

Vzhľadom na uvedené, pre naplnenie skutkovej podstaty tohto trestného činu teda postačuje, ak si povinná osoba nesplní zákonnú vyživovaciu povinnosť už dva mesiace, ktoré nemusia nasledovať nevyhnutne po sebe, avšak k nesplneniu musí dôjsť v rámci dvojročného obdobia. Na podanie trestného oznámenia pritom nie je nevyhnutné, aby vyživovacia povinnosť bola uložená súdnym rozhodnutím. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Neplatenie výživného a trestný čin (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Som dlhovník za výživné a obávam sa, že ma môžu zobrať priamo zo súdu do väzenia, ak ma odsúdia. Je to možné?

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestný čin

(odpoveď odoslaná: 15.07.2021)

Dobrý deň,

z Vašej otázky jasne nevyplýva, v akom štádiu sa Vaše konanie nachádza. V zásade, ak ste mali súdom uloženú vyživovaciu povinnosť, a túto ste si neplnili, oprávnená osoba sa mohla domáhať platenia výživného cestou exekučného konania. Táto osoba by mala využiť občianskoprávne prostriedky na uplatnenie svojich práv. Až v prípade, že tieto budú neúčinné, je možné ako krajný prostriedok využiť trestnoprávne prostriedky. 

Ak však oprávnená osoba využila ostatné prostriedky, vrátane možnosti vymáhania cestou exekučného konania, avšak neúčinne, a podala trestné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní, potom vec sa bude prejednávať už v rámci trestného konania. Vykonané budú výsluchy, prípadne ďalšie vyšetrovanie týkajúce sa Vašej povinnosti platiť výživné. Nemusí sa to skončiť Vašim odsúdením, do úvahy prichádzajú alternatívne možnosti, ktoré však smerujú vždy k tomu, aby ste ako povinná osoba začala platiť výživné a doplatila aj zročné výživné. Napokon aj v priebehu trestného konania môžete splniť svoju povinnosť, tým by trestnosť činu zanikla. Zákon pozná tzv.účinnú ľútosť pri výživnom. Dokonca keď je už vec na súde, stále do určitého okamihu máte možnosť dlh zaplatiť a trestné stíhanie sa zastaví.

Priamo z pojednávania by Vás mohli zobrať až po rozhodnutí odvolacieho súdu a ak by bol trest vyšší ako 2 roky. Inak Vás nezoberú hneď z pojednávacej miestnosti.


Podotázka: Neplatenie výživného a trestný čin (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Môj exmanžel mi poslal ponížené výživné o 40 EUR. Urobil tak sám, bez upozornenia na danú skutočnosť. Podľa právoplatného súdneho rozhodnutia má platit mi 170 EUR, čo aj robil. Žiaľ, tento mesiac výživné znížil. (Naša maloletá dcéra, ktorá je mi zverená do starostlivosti, má 15 rokov a chodí na internát. Týždenne jej dávam vreckové 20 EUR. Keď je u otca, čo sa deje každý nepárny víkend, on jej dáva vreckové 20 EUR. Myslím si, že znížil výživné o tých 40 EUR, ktoré dal dcére ako vreckové.) Ako mám postupovať? Môj predpoklad je, že to bude robiť stále, keď jej bude dávať vreckové. Podotýkam, že nemáme striedavú starostlivosť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neplatenie výživného a trestný čin

(odpoveď odoslaná: 23.10.2019)

Dobrý deň. Ak Váš exmanžel svojvoľne znížil súdom určené výživné, máte právo podať exekučný návrh. Nie je prípustné, aby si povinný rodič svojvoľne znižoval výživné. Hoci sa za súčasných okolností (ojedinelé svojvoľné zníženie súdom určeného výživného) nedá uvažovať nad podaním trestného oznámenia, právo vymáhať neuhradené výživné exekučne Vám bezpochyby patrí.

Odporúčam Vám preto najskôr pohroziť bývalému manželovi exekúciou s tým, že musí rešpektovať súdne rozhodnutie a ak tak neurobí, môžete podať návrh na vykonanie exekúcie.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Neplatenie výživného a trestný čin" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.