Máte
otázku?

Ako postupovať pri neplatení výživného?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica

Otázka: Ako postupovať pri neplatení výživného?

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu ohľadom postupu pri neplatení výživného pre môjho syna. Jeho otec má od súdu uloženú povinnosť platiť výživné vo výške 200 EUR mesačne. Okrem toho má doplatiť aj zročné výživné vo výške 1250 EUR od februára 2017 v splátkach 50 EUR. Žiaľ, otec si svoju vyživovaciu povinnosť neplní. K dnešnému dňu mu na výživnom dlží 800 EUR a na zročnom výživnom 150 EUR. Rada by som sa dozvedela, či môže môj syn na neho podať trestné oznámenie už teraz, alebo musí ešte rok počkať. Načítala som, že podľa zákona nesmie platiť tri mesiace počas dvoch rokov. Ďalej neplatí ani na moju maloletú dcéru, kde je dlžná čiastka na výživnom už vo výške 850 EUR. Prosím, poraďte mi, neviem ako postupovať. Moja dcéra má iba 11 rokov a môj syn študuje na vysokej škole v Brne. Snaží sa mi všemožne pomáhať, ale je toho na neho veľa – štúdium, práca. Ďakujem veľmi pekne za Vašu pomoc.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

Dobrý deň,

ďakujeme za položenie Vašej otázky a zasielame Vám nasledovné stanovisko:

 

Vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom

Vyživovaciu povinnosť rodičov k deťom upravuje § 62 – 65 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v platnom znení (ďalej len ,,Zákon o rodine“).

 

V súlade s § 62 ods. 1 Zákona o rodine platí, že plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.

 

Obaja rodičia prispievajú v zmysle ust. 62 ods. 2 Zákona o rodine na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

 

Podľa ust. 62 ods. 3 Zákona o rodine každý z rodičov bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery k povinnosti plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.

 

Trestný čin zanedbania povinnej výživy

V súlade s ust. § 207 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona (ďalej len „Trestný zákon“) základná skutková podstata trestného činu zanedbania povinnej výživy znie: ,,Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“

 

Následne ust. § 207 ods. 3 Trestného zákona stanovuje, že odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

- a vydá oprávnenú osobu do nebezpečenstva núdze,

- závažnejším spôsobom konania, alebo

- hoci bol v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený.

 

Z uvedeného vyplýva, že nakoľko Váš manžel si vyživovaciu povinnosť neplní už od februára 2017, Váš syn je oprávnený obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní a podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania uvedeného trestného činu jeho otcom.

 

 

Z Vašej otázky máme za to, že tá istá osoba neplatí výživné ani na Vašu spoločnú maloletú dcéru, pričom je k tomu rovnako zaviazaný právoplatným súdnym rozhodnutím. V tejto súvislosti ste oprávnená podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy aj vo vzťahu k Vašej dcére.

 

Skutkovú podstatu trestného činu vysvetlíme ilustračne.

 

Rodič nezaplatí výživné za mesiac február, avšak za marec a apríl zaplatí a za mesiac jún a júl znova nezaplatí. V tomto prípade už došlo k naplneniu zákonnej podmienky trikrát v období dvoch rokov, a teda došlo k naplneniu skutkovej podstaty prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1. Trestného zákona.

 

Zánik trestnosti

V tejto súvislosti si ešte dovolíme uviesť, že podanie trestného oznámenia v mnohých prípadoch motivuje povinných rodičov, aby dlžné výživné zaplatili.

 

 

V súlade s ust. § 86 ods. 1 Trestného zákona totiž platí, že trestnosť trestného činu zanedbania povinnej výživy zaniká, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu.

 

Trestnosť trestného činu zanedbania povinnej výživy zaniká v súlade s ust. § 86 ods. 2 Trestného zákona aj v prípade, ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytol oprávnenému náhradné výživné podľa osobitého predpisu v plnej výške podľa rozhodnutia súdu o výživnom, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny uhradil náhradu za poskytnuté náhradné výživné, skôr než sa súd odobral na záverečnú poradu,

 

 

Možnosti rodičov pri neplatení výživného povinným rodičom

Rozsudok, ktorým súd zaviaže rodiča, ktorý nemá dieťa v osobnej starostlivosti, prispieť na jeho výživu je zároveň právoplatným a vykonateľným exekučným titulom v zmysle ust. § 45 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z., Exekučného poriadku (ďalej len „Exekučný poriadok“).

Na základe tohto rozhodnutia má oprávnený rodič právo podľa § 48 ods. 2 Exekučného poriadku právo podať návrh na vykonanie exekúcie.

 

Začatie exekúcie je dôležité aj z hľadiska možnosti podať žiadosť o náhradné výživné.

 

 

Náhradné výživné

V zmysle § 2 ods. 1 písm a) zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom (ďalej len „Zákon o náhradnom výživnom“) má oprávnená osoba v prípade, ak si povinný rodič neplní povinnosť platiť výživné v plnej výške, v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi a povinný rodič nezačal platiť výživné, má oprávnený rodič nárok požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o náhradné výživné.

V súlade s § 4 ods. 1 Zákona o náhradnom výživnom sa náhradné výživné prriznáva vo výške výživného určeného právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej dohody, najviac vo výške 1,2 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.

 

Máte teda tri možnosti ako riešiť nezaplatené výživné a to podanie trestného oznámenia, podanie návrhu na vykonanie exekúcie a aj podanie žiadosti o náhrdné výživné. Odporúčam vám navštíviť advokáta, ktorý Vám pomôže vo všetkých smeroch, prípadne súdneho exekútora, ktorý za Vás podá návrh na vykonanie exekúcie, alebo sa priamo orbátite na políciu. Ak nemáte finannčé prostriedky na advokáta, môžete sa obrátiť aj na Centrum právnej pomoci, ktoré poskytuje právnu pomoc bezplatne. 

Trápi vás "Ako postupovať pri neplatení výživného?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja bývalá partnerka mi už 7 rokov neplatí výživné na dieťa. Minulý mesiac som podal trestné oznámenie a momentálne čakám na odpoveď od polície. Mám už právoplatný rozsudok, preto by som sa chcel opýtať, či sa môžem obrátiť priamo na súdneho exekútora s týmto rozsudkom, alebo ešte musím urobiť niečo iné predtým. Ďakujem vám veľmi pekne za odpoveď, veľmi mi to pomôže. M.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 02.11.2023)

Dobrý deň, vo veci ste už dávno mali podať návrh na vykonanie exekúcie. Návrh na vykonanie exekúcie vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Návrh  musí byť podaný elektronicky.

Následne podáte žiadosť o náhradné výživné na prísl. úrad práce, ktoré vám však môže byť priznané až od podania žiadosti o náhradné výživné.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím vás, ako postupovať, keď otec neplatí výživné a neplní si povinnosti stanovené súdom? Má zaplatiť výživné do 15. dňa v mesiaci, no nerobí tak. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 15.10.2023)

Dobrý deň, v prípade neplatenia výživného stanoveného súdnym rozhodnutím, je možné sa obrátiť na súd. Môžete podať návrh na výkon rozhodnutia, ktorého cieľom je vymôcť dodržiavanie platieb výživného. Tým začnete exekučný konanie. 

Toto ho donúti dodržiavať rozhodnutie súdu. 


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som podať trestné oznámenie na bývalého manžela za neplatenie výživného, už rok neplatí. Ako mám postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 04.10.2023)

Dobrý deň, ak máte vo veci právoplatné súdne rozhodnutie o určení vyživovacej povinnosti, potom treba podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý návrh vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Návrh na vykonanie exekúcie musí byť podaný elektronicky. 

Následne podáte žiadosť o náhradné výživné na príslušný úrad práce.

Súčasne podajte trestné oznámenie pre neplatenie výživného na polícii alebo na príslušnej okresnej prokuratúre.


Trápi vás "Ako postupovať pri neplatení výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na postup voči môjmu otcovi, ktorý mi neplatil alimenty. V roku 2001 išlo o sumu 881 eur, ktorá neskôr vzrástla na 2855,84 eur. Školu som ukončila v roku 2008.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 03.10.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že už ste schopná sa sama živiť minimálne posledných 10 rokov.

Uvádzame, že v zmysle  ust. § 110 Občianskeho zákonníka platí, že premlčacia doba na podanie návrhu na vykonanie exekúcie je v tomto prípade 10 rokov od právoplatnosti súdneho rozhodnutia, ktorým bolo výživné určené :

"Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty."

Vzhľadom na skutočnosť, že uplynula premlčacia doba 10 rokov, vo veci ak by ste podali návrh na vykonanie exekúcie, súd by návrh zamietol. Riešením je len, aby váš otec vám výživné dobrovoľne uhradil napriek tomu, že premlčacia doba uplynula s poukázaním na ust. § 455 ods. 1 Občianskeho zákonníka.


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mohli by ste mi, prosím, poradiť, ako presne postupovať v prípade neplatenia výživného na maloleté dieťa? Môj partner má od októbra 2022 zverenú dcéru (7 rokov) do osobnej starostlivosti. Matke dieťaťa bolo stanovené minimálne výživné, pretože nikdy nepracovala a ani v súčasnosti nepracuje. Dodnes nezaplatila na maloletú dcéru ani za jeden mesiac. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 08.08.2023)

Dobrý deň, riešenie je jednoduché : treba podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý návrh vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor.Zoznam exekútorov nájdete na stránke www.ske.sk.

Následne podáte žiadosť o náhradné výživné na príslušný úrad práce.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako mám postupovať, ak mám ročnú dcéru. Jej otec na ňu neplatí, neviem, či ho mám najprv udávať na políciu alebo ísť na súd a tam žiadať o výživné.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 01.08.2023)

Dobrý deň,
ohľadom platenia výživného bude potrebné podať žalobu na súd v obvode, ktorého má dieťa bydlisko a žiadať určenie výživného. Trestné oznámenie môžete podať na polícií alebo prokuratúre, pričom je v zásade jedno, ktorý z týchto krokov urobíte skôr. Ak by ste potrebovali pomoc so zastupovaním v týchto konaniach, tak Vám vieme pomôcť. 


Trápi vás "Ako postupovať pri neplatení výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Po rozvode boli deti zverené do starostlivosti matky. Určenie konkrétnych časov stretnutí s otcom nebolo presne stanovené, bolo to na dohode rodičov. Bolo určené výživné, ktoré otec detí musí platit matke. Je možné, aby otec detí sa sám rozhodol neposlať výživné matke počas prázdnin, pretože sa s jedným dieťaťom dohodol, že strávi mesiac prázdnin u neho? Teda matka s ním nemá náklady, a preto by výživné na toto jedno dieťa nemusel poslať.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 15.07.2023)

Dobrý deň, chápem, že je to pre vás zložitá situácia. Podľa slovenského práva je rodič povinný prispievať na výživu svojho dieťaťa bez ohľadu na to, či dieťa strávi nejaké obdobie u neho. Aj keď dieťa je u otca, matka má stále záväzky a náklady spojené s dieťaťom - napríklad bývanie, škola, oblečenie. Argument, že matka nemá v danom čase náklady neobstojí. Už sme to riešili na súde a súd to neakceptoval. Ale mohli by ste požiadať o striedavú starostlivosť a tak zrušiť výživné, ak sú vaše príjmy v porovnaní s matkou podobné. 


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mojej priateľke neplatia výživné na deti. Ako by mala teraz postupovať?

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 10.07.2023)

Dobrý deň, ak má vaša priateľka rozhodnutie súdu o výživnom na deti, ale otec neplatí, má niekoľko možností. Môže sa obrátiť na príslušný exekútorský úrad, ktorý môže iniciovať exekučný proces. Toto je zvyčajne efektívna cesta k vymáhaniu dlžných alimentov. Ďalej, ak otec zároveň úmyselne ignoruje rozhodnutie súdu, môže podať trestné oznámenie pre neplnenia povinností vyplývajúcich zo súdneho rozhodnutia platiť výživné. 


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Otec môjho dieťaťa odišiel od nás a neposiela nám žiadne peniaze. Môžem podať naňho trestné oznámenie? Súdne sme to zatiaľ neriešili. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 22.06.2023)

Dobrý deň,
v zmysle zákona o rodine majú obaja rodičia vyživovaciu povinnosť voči svojim deťom. Táto im vzniká priamo zo zákona. Ak si otec túto povinnosť neplní, tak potom v zásade je možné podať trestné oznámenie. Mohlo by sa jednať o trestný čin zanedbania povinnej výživy:

(1) Kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. (2) Kto sa najmenej dva mesiace v období dvoch rokov úmyselne vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a) a vydá oprávnenú osobu do nebezpečenstva núdze, b) závažnejším spôsobom konania, alebo c) hoci bol v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený.

V prípade, že výšku výživného nemáte určenú súdnym rozhodnutím, tak Vám tiež odporúčam podať návrh na určenie výživného na príslušný súd, pretože ak v budúcnosti otec platiť náhodou opäť prestane, tak rozhodnutie môžete dať rovno na exekúciu a výživné bude následne vymáhať exekútor.


Trápi vás "Ako postupovať pri neplatení výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj bývalý manžel dlhuje na manželskom výživnom sumu okolo 300 eur. Exekúciu som podala pred niekoľkými rokmi. Pracuje ako živnostník a nemá žiaden účet. Je možné podať na neho trestné oznámenie? Môže mu byť obmedzené používanie vodičského preukazu? Zdá sa, že zámerne sa takýmto spôsobom vyhýba plneniu svojich povinností. Aký iný spôsob existuje na vymáhanie dlžného výživného na manželku?

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 18.06.2023)

Dobrý deň,

samozrejme môžete na neho podať trestné oznámenie za predpokladu, že si neplní svoju vyživovaciu povinnosť voči vám najmenej dva mesiace v období dvoch rokov. AK sa úmyselne vyhýba plneniu vyživovacej povinnosti, potom môže byť potrestaný odňatím slobody až na tri roky. 

Uvedené upravuje ust. § 207 ods. 1 a ods. 2 Trestného zákona: 

(1) Kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Kto sa najmenej dva mesiace v období dvoch rokov úmyselne vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. 

To či mu siahnu na vodičák nevieme s istotou povedať, avšak urobiť tak môžu. Je to jeden z trestov, ktorý môže súd aplikovať, a síce trest zákazu činnosti. 

Čo sa týka iných možností ako vymáhať výživné, ak už ho vymáhate prostredníctvom exekučného konania, potom ste už vyčerpali všetky možnosti, ktoré vám platné právo ponúka. Podaním trestného oznámenia však môžete vášho bývalého manžela donútiť k jeho zaplateniu, nakoľko v prípade, ak by ho dodatočne zaplatil, a to skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu, za splnenia podmienky, že trestný čin nemal na vás trvalo nepriaznivé následky, trestnosť činu zaniká, dôsledkom čoho súd konanie zastaví v súlade s ust. § 86 v nadväznosti na ust. § 215 Trestného poriadku. Uvedené ho preto môže motivovať k zaplateniu. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako postupovať pri neplatení výživného?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava