Máte
otázku?

Ako postupovať pri neplatení výživného?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica

Otázka: Ako postupovať pri neplatení výživného?

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu ako postupovať pri neplatení výživného pre môjho syna, jeho otcovi súd uložil platiť výživné vo výške 200 EUR mesačne a k tomu doplatiť v 50 EUR splátkach zročné výživné vo výške 1250 EUR od februára 2017, žiaľ jeho otec si vyživovaciu povinnosť neplní a k dnešnému dňu mu na výživnom dlží 800 EUR a na zročnom výživnom 150 EUR, prosím môže syn na neho podať trestne oznámenie už teraz, alebo musí čakať ešte rok lebo som sa dočítala, že podľa zákona nesmie platiť tri mesiace počas dvoch rokov, viete on neplatí ani na moju maloletú dcéru kde je dlžná čiastka na výživnom už vo výške 850 EUR, prosím poraďte mi naozaj neviem ako postupovať a dcéra ma iba 11 rokov syn študuje na vysokej škole v Brne snaží sa mi všemožne pomáhať ale je toho na neho veľa štúdium, práca. Ďakujem veľmi pekne za Vašu pomoc.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

Dobrý deň,

ďakujeme za položenie Vašej otázky a zasielame Vám nasledovné stanovisko:

 

Vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom

Vyživovaciu povinnosť rodičov k deťom upravuje § 62 – 65 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v platnom znení (ďalej len ,,Zákon o rodine“).

 

V súlade s § 62 ods. 1 Zákona o rodine platí, že plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.

 

Obaja rodičia prispievajú v zmysle ust. 62 ods. 2 Zákona o rodine na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

 

Podľa ust. 62 ods. 3 Zákona o rodine každý z rodičov bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery k povinnosti plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.

 

Trestný čin zanedbania povinnej výživy

V súlade s ust. § 207 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona (ďalej len „Trestný zákon“) základná skutková podstata trestného činu zanedbania povinnej výživy znie: ,,Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“

 

Následne ust. § 207 ods. 3 Trestného zákona stanovuje, že odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

- a vydá oprávnenú osobu do nebezpečenstva núdze,

- závažnejším spôsobom konania, alebo

- hoci bol v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený.

 

Z uvedeného vyplýva, že nakoľko Váš manžel si vyživovaciu povinnosť neplní už od februára 2017, Váš syn je oprávnený obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní a podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania uvedeného trestného činu jeho otcom.

 

 

Z Vašej otázky máme za to, že tá istá osoba neplatí výživné ani na Vašu spoločnú maloletú dcéru, pričom je k tomu rovnako zaviazaný právoplatným súdnym rozhodnutím. V tejto súvislosti ste oprávnená podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy aj vo vzťahu k Vašej dcére.

 

Skutkovú podstatu trestného činu vysvetlíme ilustračne.

 

Rodič nezaplatí výživné za mesiac február, avšak za marec a apríl zaplatí a za mesiac jún a júl znova nezaplatí. V tomto prípade už došlo k naplneniu zákonnej podmienky trikrát v období dvoch rokov, a teda došlo k naplneniu skutkovej podstaty prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1. Trestného zákona.

 

Zánik trestnosti

V tejto súvislosti si ešte dovolíme uviesť, že podanie trestného oznámenia v mnohých prípadoch motivuje povinných rodičov, aby dlžné výživné zaplatili.

 

 

V súlade s ust. § 86 ods. 1 Trestného zákona totiž platí, že trestnosť trestného činu zanedbania povinnej výživy zaniká, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu.

 

Trestnosť trestného činu zanedbania povinnej výživy zaniká v súlade s ust. § 86 ods. 2 Trestného zákona aj v prípade, ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytol oprávnenému náhradné výživné podľa osobitého predpisu v plnej výške podľa rozhodnutia súdu o výživnom, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny uhradil náhradu za poskytnuté náhradné výživné, skôr než sa súd odobral na záverečnú poradu,

 

 

Možnosti rodičov pri neplatení výživného povinným rodičom

Rozsudok, ktorým súd zaviaže rodiča, ktorý nemá dieťa v osobnej starostlivosti, prispieť na jeho výživu je zároveň právoplatným a vykonateľným exekučným titulom v zmysle ust. § 45 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z., Exekučného poriadku (ďalej len „Exekučný poriadok“).

Na základe tohto rozhodnutia má oprávnený rodič právo podľa § 48 ods. 2 Exekučného poriadku právo podať návrh na vykonanie exekúcie.

 

Začatie exekúcie je dôležité aj z hľadiska možnosti podať žiadosť o náhradné výživné.

 

 

Náhradné výživné

V zmysle § 2 ods. 1 písm a) zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom (ďalej len „Zákon o náhradnom výživnom“) má oprávnená osoba v prípade, ak si povinný rodič neplní povinnosť platiť výživné v plnej výške, v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi a povinný rodič nezačal platiť výživné, má oprávnený rodič nárok požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o náhradné výživné.

V súlade s § 4 ods. 1 Zákona o náhradnom výživnom sa náhradné výživné prriznáva vo výške výživného určeného právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej dohody, najviac vo výške 1,2 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.

 

Máte teda tri možnosti ako riešiť nezaplatené výživné a to podanie trestného oznámenia, podanie návrhu na vykonanie exekúcie a aj podanie žiadosti o náhrdné výživné. Odporúčam vám navštíviť advokáta, ktorý Vám pomôže vo všetkých smeroch, prípadne súdneho exekútora, ktorý za Vás podá návrh na vykonanie exekúcie, alebo sa priamo orbátite na políciu. Ak nemáte finannčé prostriedky na advokáta, môžete sa obrátiť aj na Centrum právnej pomoci, ktoré poskytuje právnu pomoc bezplatne. 

Trápi vás "Ako postupovať pri neplatení výživného?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Dobrý deň, mala by som na Vás otázku ako mám správne postupovať, keď mi exmanžel nezaplatil 3 mes výživné. Pred tým platil teda mal platiť do 15 dna mesiaci a vždy si to poslal až na konci mesiaca chcela by som vedieť ako mám postupovať, či podať trestné oznámenie alebo ísť na úrad sociálnych veci a rodiny.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 24.03.2023)

Dobrý deň, vo veci odporúčam kontaktovať ktoréhokoľvek súdneho exekútora s požiadavkou na spísanie návrhu na vykonanie exekúcie. Poplatok za spísanie návrhu je 16,50 €. Ak je otec detí držiteľom vodičského oprávnenia, súčasne žiadajte zadržanie vodičského oprávnenia, čo je v súlade s ust. exekučného poriadku, ako jeden zo spôsobov vykonanie exekúcie.

Následne podáte žiadosť o náhradné výživné na príslušný úrad práce.


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ako sa postupuje ak chcem, aby našli otca môjho syna, a aby mi platil výživné na neho? Aký je postup? Treba ísť na políciu, aby ho našli alebo ako to je? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 27.01.2023)

Dobrý deň, pokiaľ je otec vášho syna nezvestný, treba to ohlásiť na polícií, aby ho táto vypátrala.

Bez ohľadu na to, či budete mať vedomosť o tom, kde sa v súčasnosti otec maloletého nachádza, môžete podať na súd návrh na určenie výživného vo vzťahu k mal. dieťaťu. Príslušným na konanie je súd, v obvode ktorého má mal. dieťa bydlisko. Súd by mal taktiež vedieť zistiť, kde sa otec nachádza. Do návrhu napíšte vám poslednú známu adresu, na ktorej sa otec maloletého nachádzal. Uvedené viete zistiť aj prostredníctvom registra obyvateľov SR, ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR. 


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás pekne, poraďte mi v mojom prípade, že ako postupovať.
Súd určil otcovi mojich maloletých školopovinných detí prvého, a druhého ročníka ZŠ vyživovaciu povinnosť, ktorá bola správoplatnéna 04. 02. a vykonateľná od 01. 12..
Súd od začiatku apríla 2022 sa ťahal až do novembra 2022, nakoľko sa otec nechcel dostaviť respektíve ignoroval to. Sudkyňa teda rozhodla bez otcovej prítomnosti v prospech mňa. Ako a dokedy mám čakať na to, aby som otca mojich detí udala za výživné a mohla to podať ďalej k exekútorovi a ďalej. Ďakujem za každú pomoc :).

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 14.01.2023)

Dobrý deň, ak si otec ani napriek vykonateľnému rozhodnutiu súdu výživné neplní, potom môžete podať návrh na vykonanie exekúcie. Tento sa podáva na Okresný súd v Banskej Bystrici, a to elektronicky. Ak nemáte zriadenú elektronickú schránku, tento môžete podať prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora alebo sa nechať v konaní zastúpiť advokátom, ktorý návrh podá vo vašom mene. V návrhu presne uveďte sumu, ktorú bol otec povinný na mal. deti do dňa podania návrhu na výživnom zaplatiť. Ak bol súčasne zaviazaný aj na plnenie zameškaného výživného, uveďte tam aj túto sumu. Za návrh na exekúciu sa platí súdny poplatok vo výške 16,50 EUR.  Súd návrh posúdi, ak bude správne podaný, vydá poverenie súdnemu exekútorovi, ktorý začne s výkonom exekúcie. 


Trápi vás "Ako postupovať pri neplatení výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, žijem s mojim synom v Belgicku, má 22 rokov, tu aj študuje a jeho otec už rok neposiela na neho výživné. Musí podať na súd alebo je aj iná možnosť. Počula som, že niekde úrad sociálnych veci môže za neho vymáhať. Komunikácia s ním nie je možná. Prosím poraďte. Ďakujem pekne
Lenka

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 13.12.2022)

Dobrý deň, ak bolo určené výživné na základe rozhodnutia slov. súdu, treba podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý návrh Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Uvádzame, že keďže syn je plnoletý, návrh musí podať on, lebo vy ako matka už nie ste jeho zákonný zástupca. Možnosťou, aby ste za neho podali návrh na vykonanie exekúcie, je, aby syn Vám udelil písomné splnomocnenie.

Odporúčam však pre zjednodušenie veci kontaktovať advokáta v SR, aby na základe udeleného splnomocnenia Vás v predmetnej veci zastupoval.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

Možnosťou na Vašej strane, resp. možnosťou syna, je kontaktovať Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže /link . https://www.cipc.gov.sk/vyzivne/#casto-kladene-otazky/.


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
čo mám urobiť, keď otec mešká už mesiac s platbou výživného na dieťa?

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 08.11.2022)

Dobrý deň,
skúste otca dieťaťa vyzvať, aby túto svoju povinnosť splnil dobrovoľne. Upozornite ho tiež, že ak by z jeho strany v tomto smere nedošlo k náprave a výživné by ďalej neplatil, tak by mohol naplniť skutkovú podstatu trestného činu zanedbania povinnej výživy v zmysle § 207 ods. 1 Trestného zákona:

Kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

V prípade, že je výživné určené súdom, prípadne súdom schválenou rodičovskou dohodou, tak tiež môžete podať návrh na vykonanie exekúcie. 


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
ako by som nemusela platiť výživné na dve deti?

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 06.11.2022)

Dobrý deň,
vyhnúť sa plateniu výživného nie je možné. Je to zákonná povinnosť každého rodiča. Výživné nebudete musieť platiť iba keď budú deti schopné sa samé živiť a zanikne Vaša vyživovacia povinnosť. Tá doba nastane, keď deti prestanú študovať (chodiť do školy). Vo výnimočných prípadoch sa však stáva, že aj v tomto prípade naďalej trvá vyživovacia povinnosť, ak dieťa nie je schopné z objektívnych dôvodov zabezpečovať svoju výživu (napríklad pri zdravotne postihnutých deťoch).


Trápi vás "Ako postupovať pri neplatení výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
čo mám robiť, keď mi až rok a pol neplatí výživné, môžem dať návrh na exekúciu?

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 04.11.2022)

Dobrý deň,
áno, ak súd rozhodnutím určil výživné, tak je možné podať návrh na vykonanie exekúcie v prípade, že si povinný rodič túto svoju povinnosť neplní dobrovoľne. 

Vo Vami uvádzanom prípade by mohlo ísť dokonca aj o trestný čin zanedbania povinnej výživy a na mieste by bolo aj podanie trestného oznámenia na polícií alebo prokuratúre. Uvedený trestný čin upravuje § 207 Trestného zákona:

(1) Kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.   (2) Kto sa najmenej dva mesiace v období dvoch rokov úmyselne vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.   (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a) a vydá oprávnenú osobu do nebezpečenstva núdze,   b) závažnejším spôsobom konania, alebo   c) hoci bol v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený.    Skúste druhého rodiča vyzvať, aby doplatil nedoplatok, ktorý na výživnom má a nech začne platiť riadne a včas, inak, že podáte návrh na vykonanie exekúcie a upozornite ho, že zanedbanie povinnej výživy je tiež trestným činom a ak by sa dané konanie preukázalo mohol by byť trestne stíhaný a potrestaný. 

Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
prosím Vás, môj bývalý neplatí poriadne na svoju dcéru, má určené od súdu platiť 70  € a neplatí ako má. Pošle za dva - tri mesiace 30 € môžem ho udať aj za dlh? Alebo musím počkať dva mesiace pokiaľ nezaplatí a potom konať? Vopred ďakujem J.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 02.11.2022)

Dobrý deň, riešenie je jednoduché : treba podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý návrh Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Poplatok za spísanie návrhu je 16,50 €plus DPH. AK je otec maloletej držiteľom vodičského oprávnenia, súčasne žiadajte aj zadržanie vodičského oprávnenia v súlade s ust. exekučného poriadku.


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
prosím Vás otec môjho syna neplatí 7 rokov výživné, ja s ním nežijem už 10 rokov, ako mám postupovať ? A chcem sa opýtať, či je taká možnosť, že v prípade aj naďalej jeho neplatenia môže zaňho vyrovnať dlh štát spätne do zadu? Súdom mu bolo stanovené 33 euro výživné a syn na 19 rokov a je posledným rokom študent. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 16.10.2022)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzame, že vzhľadom na skutočnosť, že syn nadobudol plnoletosť,  syn musí podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý návrh mu spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Vy ako jeho matka by ste mohli podať návrh na vykonanie exekúcie ale len v prípade, že by vás na uvedený úkon splnomocnil syn s jeho úradne overeným podpisom a to z dôvodu, že vy ako jeho matka už nie ste jeho zákonným zástupcom. Poplatok za spísanie návrhu je 16,50 € plus DPH. Ak je otec ako povinný na platenie výživného držiteľom vodičského oprávnenia, treba súčasne žiadať zadržanie vodičského oprávnenia v zmysle exekučného poriadku. K náhradnému výživnému uvádzame, že ak by syn podal žiadosť o náhradné výživné, úrad práce toto nevyplatí spätne za obdobie 7 rokov, ale len od podania žiadosti o náhradné výživné. Vo veci súčasne odporúčam synovi podať návrh na zvýšenie výživného.  
Trápi vás "Ako postupovať pri neplatení výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať ako mám postupovať v prípade, keď mi otec nezaplatil výživné 10 rokov (odvtedy ako sa s mamou rozviedli). Som študentkou na vysokej škole. Mama to riešiť nechcela, avšak sama ma živiť nedokáže. Potom ako som zistila, že otec našu rodinu ohovára a osočuje som to začala riešiť. Lenže som zúfalá z toho ako mám postupovať. Ďakujem za akúkoľvek radu. M.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 01.10.2022)

Dobrý deň,
riešenie vami uvedeného problému je jednoduché : Keďže ste dosiahli plnoletosť, je potrebné aby ste podali návrh na vykonanie exekúcie, ktorý návrh vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Požiadajte matku, aby vám dala rozsudok súdu, ktorým bola určená vyživovacia povinnosť, resp., tento si vyžiadajte z prísl. okresného súdu podľa účastníkov konania - matka a otec.

Poplatok za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie je 16,50 € plus DPH.

Ak je otec držiteľom vodičského oprávnenia, v súlade s ust. § 179a/ exekučného poriadku žiadajte zadržanie vodičského oprávnenia.


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať exmanžel nezaplatil výživné na deti, jeden mesiac, jeden je už dospelý, čiže vlastne tým pádom on bude musieť podávať asi taktiež návrh a druhý je ešte neplnoletý už raz bolo na neho podané exekučné konanie, ktoré dva roky dozadu zaniklo predtým pracoval na ministerstve obrany. Ako ďalej postupovať?

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 17.09.2022)

Dobrý deň,
ak máte vedomosť o tom, že je zamestnaný alebo má majetok, ktorý podlieha exekúcii, podajte na neho návrh na vykonanie exekúcie. Takéto návrhy viete a môžete podávať aj opakovane, pretože počas doby platenia výživného sa môžu viackrát objaviť také doby, kedy povinný neplatí výživné.


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať ako mám riešiť, keď mi bývalý nevypláca plnú sumu výživného určenú súdom. Síce výživné platí ale dlžné výživné dcére nechce dať. Mal mi to vyplácať v splátkach každý mesiac. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 26.07.2022)

Dobrý deň,
v takom prípade môžete podať návrh na začatie exekúcie a uvedené vymôže exekútor. 


Trápi vás "Ako postupovať pri neplatení výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcela som sa Vás opýtať s malého otcom už nežijem skoro rok síce nemáme určené súdne výživné ale platí malému, lenže jemu sa narodila dcérka a už ťažko z neho dostať peniaze musím ja od neho pýtať ako mám prosím Vás vybaviť výživné, aby som nemusela nič platiť ďakujem krásne.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 26.07.2022)

Dobrý deň,
ak nemáte výživné určené súdom, podajte na okresný súd v obvode ktorého máte s malým bydlisko návrh na určenie výživného. Súd posúdi pomery oboch rodičov, potreby dieťaťa a určí primerané výživné.


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
otec dieťaťa podal návrh na zníženie výživného z dôvodu dlhodobej PN, súd mu znížil výživné na 60e, na tento rozsudok podal odvolanie, no povinnosť platiť výživné mu zostala, dokým súd nerozhodne inak. Už 3 mesiace mi nezaplatil výživné, odvolávací súd ešte neprebehol, a teda stále je prípad otvorený. Je teda napadnutý rozsudok právoplatný? Alebo mám počkať, kým sa uzavrie nanovo. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 01.05.2022)

Dobrý deň,
rozsudky o výživnom sú tzv. predbežne vykonateľné už od doručenia. Tzn. že ak bolo doručené otcovi, i Vám, musí platiť 60,- €, hoci rozhodnutie nie je právoplatné. Ak tak nerobí, aj na základe neprávoplatného rozhodnutia je možné od neho vymáhať výživné vo výške 60,- € exekučne.


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa iba opýtať, keď nie je vlastný otec, ale na rodnom liste je uvedený on mám nárok, keď mi neplatí výživné.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 16.03.2022)

Dobrý deň,
každý muž uvedený v rodnom liste dieťaťa, bez ohľadu na to, či ide o biologického otca alebo nie, má vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu uvedenom v rodnom liste. Ak výživné neplatí dobrovoľne, môžete podať na súd návrh na určenie výživného. Ak už rozhodnutie o výživnom máte a výživné neplatí, môžete voči nemu začať exekučné konanie.


Trápi vás "Ako postupovať pri neplatení výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Mám dotaz prosím Vás začala jsem mit problemi s bývalým manželem čo se tyče alimentu. Začal platiť čím dal tím díl. Potrebovala bych poradiť jestli mu muzu dať exekuci na plat.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 24.01.2022)

Dobrý deň,
exekúciu voči nemu môžete začať iba v prípade, že disponujete exekučným titulom, ktoré je v tomto prípade rozhodnutie súdu o výške výživného. Ak takým rozhodnutím disponujete a je právoplatné a vykonateľné, je možné voči nemu viesť exekučné konanie. Ak žije a pracuje na Slovensku, súdny exekútor mu bude môcť siahnuť na jeho príjem zrážkami zo mzdy.


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcela som sa opýtať, keď partner ma deti v detskom domove a 4 mesiace nezaplatil výživné môže mu hroziť väzenie?

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 22.01.2022)

Dobrý deň,
áno, ak 4 mesiace neplatí vôbec výživné (či už úmyselne alebo z nedbanlivosti), dopúšťa sa tým páchania trestného činu zanedbania povinnej výživy. Môže byť obvinený z trestného činu a vedené voči nemu trestné konanie. Ako by však bolo trestné konanie ukončené je ťažké vopred odhadnúť. Málokedy sa končí nepodmienečným trestom odňatia slobody.


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Ak by do 15-teho dna v mesiaci nebolo zaplatené výživné a viem, že ho nezaplatí kam mám podať oznámenie. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 19.12.2021)

Dobrý deň,
ak ide o prvé výživné, ktoré nezaplatil, ešte trestné oznámenie nemá zmysel podávať, lebo k tomu, aby naplnil svojím konaním skutkovú podstatu trestného činu zanedbania povinnej výživy, musia byť neuhradené aspoň dva mesiace v období dvoch rokov.

Ak Vám do 15.12. nezaplatil a je v omeškaní s týmto výživným, primárne Vám odporúčam podať návrh na vykonanie exekúcie. Následne, ak by nezaplatil ani ďalšie mesiace, budete môcť na neho podať aj trestné oznámenie.


Trápi vás "Ako postupovať pri neplatení výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať mám syna v mojej starostlivosti otec dieťa mu nevolá ani sa s ním nestretáva ako mu dovolil súd. Teraz mi nezaplatil prvé výživné a ani nijaké mi platiť nebude podľa jeho slov. Chcem sa opýtať koľko mesiacov mi musí nezaplatiť, aby som podala na neho tresné oznámenie alebo sa najprv musím obrátiť na exekútora?

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 19.12.2021)

Dobrý deň,
pri výživnom je exekúcia vždy efektívnejšia a rýchlejšia, hlavne ak má majetok a má zamestnanie. Vždy odporúčam klientom, že ak aj chcú podať trestné oznámenie, nech zároveň podajú aj návrh na vykonanie exekúcie.

K tomu, aby spáchal trestný čin je potrebné, aby nezaplatil výživné aspoň 2 mesiace v období dvoch rokov. Nemusia mesiace nasledovať za sebou. Ak nezaplatil k 15.12. a nezaplatí ani k 15.01., spácha trestný čin.


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, či môžem udať otca dcéri na polícii?
Z dcétrinim otcom už nie sme spolu, rozišli sme sa a mame medzi sebou rodičovskú dohodu aj mi to popísal a povedal mne doslova na druhý deň, že on nedodrží dohodu, takže už 2 mesiace mi nezaplatil za malú a nechodievaj si po ňu na víkend tak ako máme v rodičovskej dohode napísané. Chcem sa informovať ako postupovať ďalej, lebo už som na konci, stále mňa a malú uráža, ďakujem za poradu. Miriam

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 22.11.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že s otcom dieťaťa ste spísali dohodu o úprave rodičovských práv a povinností a určení výživného. Predmetnú dohodu otec dieťaťa nedodržiava.

Treba uviesť, že pokiaľ dohoda nie je schválená súdom, nie je vykonateľná a teda Vy na základe predmetnej dohody sa nemôžete domáhať ani platenia výživného. Podľa ust. § 24 ods. 3 zákona o rodine platí :

"Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov. Dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná."

Vo veci je teda potrebné podať návrh na súd na schválenie dohody súdom. Miestne príslušným súdom je okresný súd miesta trvalého bydliska maloletého, v ktorého obvode má maloletý v čase začatia konania bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom /§ 112 Civil. mimosporového poriadku/.

 


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať ohľadom dlžného výživného na už plnoleté dieťa. Môj otec nikdy neplatil výživné a tohto roku podal návrh na zrušenie výživného. Na súd sa nedostavil, no nakoľko som bola ja pritom a rozprávala som sa so sudkyňou a tá mi počas pojednávania na moju otázku, či dostanem naspäť výživné, ktoré neplatil odpovedala, že aj po zrušení vyživovacej povinnosti mám možnosť si požiadať o vyplatenie dlžného výživného od roku posledného priznania čo bolo v roku 2013 vo výške 130 €. V septembri súd zrušil vyživovaciu povinnosť. Pokiaľ viem nezaplatil ani cent a malo by byť v tom dôsledku už riešené exekučné konanie, a ak sa nemýlim tak bolo podané aj trestné oznámenie. (Doteraz to za mňa riešila matka). Ako mám ďalej postupovať. Mám sa obrátiť na právnika a žiadať si ho? Akú mám šancu uspieť?
Ďakujem. Miroslava

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 15.10.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste plnoletá, pričom výživné zo strany otca platené nebolo.

Ak je to tak, potom je treba urýchlene kontaktovať ktoréhokoľvek súdneho exekútora, aby Vám spísal návrh na vykonanie exekúcie. Zoznam súdnych exekútorov nájdete tu : https://www.ske.sk/zoznam-exekutorov/. Spätne môžete v rámci exek. konania žiadať vyplatenie výživného až 10 rokov, keďže v tomto prípade platí premlčacia doba 10 rokov v zmysle ust. § 110 Obč. zákonníka /citujeme/ :

"(1) Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty."
 
To, že v mesiaci september 2021 bola zrušená súdnym rozhodnutím vyživ. povinnosť nie je podstatné.
V otázke sa pýtate aká je šanca na úspech. Šanca na úspech je 100 %, otázkou však sú majetkové pomery otca /nehnuteľný majetok, príjem prípadne dôchodok/.

Trápi vás "Ako postupovať pri neplatení výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
na dcéru som nedostala výživné od 12/2013 môžem podať trestné oznámenie nie je tam nejaká premlčacia doba na výživné?
Za obdobie 2007-2013 nemám uhradené všetko, čo dlžil a tiež sa to riešilo môžem si zaratať aj to dlžné výživné? Tam bol odsúdený, vyplatil iba to čo mal, ale ostal tam ešte dlh, ktorý sa nezahrnul do toho trestného, keďže som nemala informácie ako si to žiadať. Teraz dcéra chodí na strednú a chcela by som si žiadať aj zvýšenie. Mám 40 € mesačne priznané, ale nie je to dostatočne, keďže je na internáte a všetko treba platiť
Je možnosť žiadať zvýšenie zároveň s podaním trestného za omeškané výživné ?
Ďakujem veľmi pekne. Mária

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 15.10.2021)

Dobrý deň, vo veci vymáhania výživného treba obratom kontaktovať ktoréhokoľvek súdneho exekútora, ktorý spíše návrh na vykonanie exekúcie. Treba však uviesť, že platí všeob. premlčacia doba, ktorá v zmysle ust. § 110 Obč. zákonníka  je 10 rokov :

"(1) Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty.
(2) Rovnaká premlčacia doba platí aj pre jednotlivé splátky, na ktoré bolo plnenie v rozhodnutí alebo v uznaní práva rozložené; premlčacia doba sa pri jednotlivých splátkach začína odo dňa ich zročnosti. Ak sa nesplnením niektorej zo splátok stane zročným celý dlh (§ 565), začne plynúť desaťročná premlčacia doba od zročnosti nesplnenej splátky. "
 
Predmetom exek. konania môžu byť len splátky výživného nie staršie ako 10 rokov.
Pokiaľ ide o zvýšenie výživného táto otázka sa nerieši v trestnom konaní pri podaní trestného oznámenia.
V závere otázky uvádzate, že potomok býva na internáte, preto predpokladáme, že dosiahol plnoletosť. Trestné oznámenie, návrh na vykonanie exekúcie, ako aj návrh na zvýšenie výživného musí podať potomok, a nie je Vy ako matka, keďže ak dieťa dosiahlo plnoletosť, nie ste už jeho zákonným zástupcom. Riešením, aby ste Vy predmetné podania a návrhy podali Vy ako matka, aby bolo spísané splnomocnenie, aby ste tieto úkony a návrhy podali v mene Vášho potomka.
Následne po podaní návrhu na vykonanie exekúcie požiadate prísl. úrad práce o náhradné výživné.

Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať môj bývalý priateľ a otec môjho 7 ročného syna neplatí výživné, najprv sa vyhováral, že bude platiť raz za 3 mesiace potom za pol rok a nakoniec prestal komunikovať, nemáme súdne určenú výšku výživného, ale ústne sme sa dohodli na sume. Ako mám ďalej postupovať ? Ďakujem. Miroslava

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 07.09.2021)

Dobrý deň, vzhľadom na okolnosť, že nemáte súdom určené výživné na maloletého, potom nemáte ani exekučný titul, na základe ktorého by otec dieťaťa bol povinný výživné platiť. Z dôvodu neexistencie exek. titulu - rozsudku súdu ani nemôžete podať návrh na vykonanie exekúcie.

Vo veci odporúčam podať návrh na určenie výživného na maloleté dieťa na príslušný okresný súd - súd miesta trvalého bydliska maloletého. Podrobnejšie na predmetnú problematiku odpovedáme v mnohých našich odpovediach /napr. https://ficek.sk/urcenie-vyzivneho-na-malolete-dieta-29414/.

Prípadne návrh na určenie výživného nájdete aj na stránke Ministerstva spravodlivosti SR /link : https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Vyzivne.aspx/.

 


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať, keď mi nezaplatí celú sumu výživného, či aj to sa počíta ako nezaplatený mesiac.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 27.08.2021)

Dobrý deň,
ak nezaplatený mesiac z pohľadu vnímania Trestným zákonom, tak nie. Z pohľadu trestného práva je rozhodujúce to, keď vôbec neplatí žiadne výživné. Pre prípadné exekučné konanie je však dôležitá aj táto skutočnosť a v exekučnom konaní môže súdny exekútor vymáhať od neho doplatok do celej výšky výživného.


Trápi vás "Ako postupovať pri neplatení výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Ja som neplatil 6 mesiacov hrozí mi niečo?

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 27.08.2021)

Dobrý deň,
oprávnený z výživného môže začať voči Vám exekučné konanie a rovnako môže podať na Vás trestné oznámenie. Ak však zaplatíte dlh na výživnom, zanikne trestnosť činu a prípadné trestné stíhanie by bolo zastavené.


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať ako mám postupovať, keď môj ex partner nezaplatil na dcéru výživné už viac ako dva roky?

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 16.07.2021)

Dobrý deň,
ak máte súdne rozhodnutie o určení výšky výživného, podajte návrh na vykonanie exekúcie. Zároveň vzhľadom na uplynutý čas môžete podať aj trestné oznámenie. Z pohľadu trestného práva nie je podstatné, či bolo predtým rozhodnuté o výške výživného alebo nie.


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Neviem kde sa už mám obrátiť, pretože exekútor 7rokov nič niesi bývalý mi neplatí výživné sedem rokov mali sme aj súd a neplatí. Chcela by som náhradné výživné.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 05.06.2021)

Dobrý deň,
o náhradné výživné môžete požiadať na UPSVaR-e. Ak Vám naďalej neplatí výživné, môžete podať na neho aj trestné oznámenie, pričom aj toto je prostriedkom, ktorý často prinúti dlžníka začať platiť výživné.


Trápi vás "Ako postupovať pri neplatení výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať ako a ďalej postupovať, keďže môj otec niekoľko rokouv neplatil výživné a chcel by som ich dostať čo mi patrí i keď som už dospelí a zárobkovo činná osoba, len chcem dostať čo mi patrí a nedostal som. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 21.03.2021)

Dobrý deň,
predpokladám, že máte právoplatný rozsudok o určení výživného. Ak je to tak, potom treba podať návrh na vykonanie exekúcie. Návrh Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor.

Upriamujeme Vašu pozornosť na ust. par 110 Obč. zákonníka, podľa ktorého ak právo bolo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za 10 rokov odo dňa, keď sa malo rozhodnutia plniť.

Napíšte za ktoré obdobie nie je výživné uhradené, aby sme Vás mohli usmerniť.


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Neplnil som si vyživovacia povinnosť a bol som odsúdený okresným súdom nepodmienečne nakoľko som mal ešte podmienku, ktorú som z ich strany porušil. Ale ako mi prišlo uznesenie teda rozhodnutie tak v tom čase som to uhradil. Ako mám postupovať kam sa mám odvolať a dôvod, ale hlavne, aby rozsudok bol plnom rozsahu zrušený. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 17.03.2021)

Dobrý deň,
rozhodujúce vo Vašom prípade bude, či rozhodnutie už nadobudlo právoplatnosť alebo ešte nie. Ak nie a uhradili ste celý dlh (preukázateľne napríklad prevodom na bankový účet) je možné podať odvolanie proti rozhodnutiu a uviesť, že ste všetko vyplatili. Pri tomto trestnom čine je možné uplatniť tzv. účinnú ľútosť, a to práve zaplatením dlžného výživného do rozhodnutia odvolacieho súdu vo veci.


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť. Mám 9 ročnú dcéru som určenú v opatere a taktiež aj výživné životného minima. Z mojim ex sme sa slovne dohodli, že mi bude každý mesiac posielať na malú 60 eur výživné. Mohla by som to dať na súd o zvýšenie výživného na 60 eur ako som s ním bola slovne dohodnutá? Taktiež mi už za 3 mesiace nevyplatil výživné.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 17.02.2021)

Dobrý deň,
úvodom poznamenávame, že ústna dohoda = žiadna dohoda.

Je potrebné spísať dohodu o zvýšení výživného na maloletého a túto dať na schválenie na súd, lebo bez súdneho rozhodnutia nie je možné zvýšené výživné vymáhať.

Pokiaľ ide o neuhradené výživné, treba podať návrh na vykonanie exekúcie. Návrh na vykonanie exekúcie Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor.


Trápi vás "Ako postupovať pri neplatení výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
otec mojej už dospelej dcéry neplatí už 10 mesiacov vyživovaciu povinnosť, ktorú mu určil súd. Moja dcéra je na U. P. Bývame spolu v jednej domácnosti a dcéra nemá žiadny príjem, všetky výdavky hradím ja. Ako mám prosím postupovať, aby aj otec mojej dcéry začal platiť výživné, keď rozhodnutie o vyživovacej povinnosti otca keď nebolo súdom zrušené dcéra ma 21 rokov.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 08.02.2021)

Dobrý deň,
ak je dieťa evidované na úrade práce a neštuduje už, vyživovacia povinnosť fakticky zanikla, hoci súdne rozhodnutie zatiaľ nebolo zrušené. Je právom dieťaťa (nakoľko je už plnoleté) podať návrh na vykonanie exekúcie. Zároveň však otec dieťaťa zrejme obratom podá návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Podľa zákona o rodine následne platí, že ak sa platí výživné, hoci sa spätne zruší výživné, bude môcť otec vymáhať toto výživné od dieťaťa.


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
S bývalým priateľom mám 6 mesačného syna. On pracuje v Holandsku a domov chodí tak dva až tri krát do roka. Na syna mi posielal ani nie 100 e z 2400 čo zarobí, ale posledné 2 mesiace mi nič neposlal. Ja sa chcem opýtať na koho sa mám obrátiť, aby mi z jeho platu vypočítali výživné na syna v takej výške ako mu patrí. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 19.01.2021)

Dobrý deň,
výživné na maloleté dieťa môže určiť (vypočítať ako ste uviedli) iba súd. Ak chcete od otca žiadať výživné, musíte podať na miestne príslušný súd (podľa bydliska dieťaťa) návrh na určenie výkonu rodičovských práv a povinností, kde súd okrem výživného rozhodne aj o osobnej starostlivosti o dieťa a tiež úprave styku (ak to bude potrebné). Následne ak by napriek tomu neplatil výživné dobrovoľne, budete môcť voči nemu začať aj exekučné konanie (tu bude dôležité, či mu je mzda vyplácaná na slovenský alebo zahraničný účet).


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať. Môj bývalý partner nevyplácal v roku 2019 výživné 6. mesiacov. Mali sme ústnu dohodu, ktorá bola v lete, že mi to doplatí a potom v októbri, že do konca roka. No ostalo len pri sľuboch. Ako postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 05.01.2021)

Dobrý deň,
v prípade, že v predmetnej veci disponujete právoplatným a vykonateľným súdnym rozhodnutím, ktorým mu bola uložená povinnosť zaplatiť Vám výživné v určitej výške, je možné voči nemu začať exekučné konanie. Stačí vyhľadať exekútora, spolu s rozhodnutím a požiadať ho o podanie návrhu na vykonanie exekúcie.

V prípade, že doteraz súd o výške výživného nerozhodoval, je potrebné čo najskôr podať na súd návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností. Až na základe súdneho rozhodnutia môžete od neho núteným spôsobom (exekúciou) vymáhať dlžné výživné. Ak máte iba ústnu dohodu o výške výživného, tá nie je exekučne vymáhateľná.


Trápi vás "Ako postupovať pri neplatení výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na to, ako postupujú orgány pri podaní trestného oznámenia za neplatenie výživného. Bývalý priateľ mi má posielať výživné od júla 2020. Je už november a ešte nič neposlal. Tak som chcela vedieť, ako postupujú orgány pri podaní trestného oznámenia za neplatenie výživného. Nechcem, aby šiel do väzenia.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 26.11.2020)

Dobrý deň,

 

ak povinná osoba neplatí výživné, v prvom rade by sa to malo riešiť cez podanie návrhu na vykonanie exekúcie. Až vtedy, keď by to nepomohlo, treba uvažovať nad trestným oznámením. Tu si ale treba uvedomiť, že za neplatenie výživného môže byť uložený aj trest odňatia slobody. Závisí to však hlavne od toho, či bol doteraz bezúhonný alebo nie. Tiež sa dá trestu vyhnúť aj cez účinnú ľútosť - doplatením výživného.


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám súdom určené výživné 200 € plus zameškané kým sa ťahal súd lebo len na tretíkrát došiel. Má platiť po 50 € takže mi má posielať 250 €. Lenže on mi posiela jeden mesiac 30 € druhý mesiac 50 € a pod. Chcem sa spýtať, ako mám postupovať? Má aj trestný príkaz - dostal dva roky podmienku. Dala som ho už aj na exekúciu za zameškané výživné v sume 8600 €. Poprosila by som o radu, pretože každý druhý mesiac chodím na políciu dať trestné oznámenia a nič sa s tým nerobí. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 24.11.2020)

Dobrý deň,

 

zo zadanej otázky vyplýva, že na reálne vymoženie výživného ste už potrebné kroky vykonali - podali ste exekučný návrh. Taktiež ste vec riešili aj cez trestnoprávne inštitúty, avšak stále sa Vám nepodarilo dosiahnuť cieľ, ktorý je riadne platenie výživného.

 

V tomto smere ste už právne dostupné roky vyčerpali, ale dovolím si Vás odkázať na preskúmanie možnosti priznania náhradného výživného. Bližšie informácie v tomto smere nájdete na nasledovnej stránke: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/nahradne-vyzivne.html?page_id=964367.


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, som študentka strednej školy mám 18r., čakajú ma ešte 2 roky štúdia + vysoká škola. Môj otec, ktorý je zapísaný v rodnom liste mi prestal posielať peniaze, pretože nebývame v jednej domácnosti, rodičia neboli manželia, ak pošle tak 5x do roka po 50e čo činí 250e. Súdom to určené nebolo, dohodli sa mamina s ocom, že prispievať bude ostalo to len v rámci slovnej dohody. Teraz som plnoletá a chcem poslať žiadosť na určenie vyživovacej povinnosti, ale neviem ako mám správne postupovať, na koho sa obrátiť a čo všetko ma to bude stat. Ďakujem pekne za Vašu radu. S pozdravom.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 09.09.2020)

Dobrý deň,
v prípade, že návrh vypracujete a podáte sama, nemusí Vás to stáť nič.

Návrh na podáva na miestne príslušný súd podľa adresy Vášho TP. Súdu je potrebné v prvom rade predložiť rodný list, z ktorého vyplýva, že on je Vaším otcom. Treba uviesť, že doteraz nebolo súdom určené výživné. Následne musíte súdu (najlepšie do tabuľky) uviesť náklady, ktoré máte (nie všetky musia byť súdom uznané ako odôvodnené potreby). V prípade, že nemáte informácie o príjme Vášho otca, uveďte to do návrhu. Súd prostredníctvom príslušných orgánov zistí jeho príjem.

V prípade, že žijete v spoločnej domácnosti s matkou, je potrebné uviesť aj to.

Pre minimalizovanie nákladov Vám odporúčame skúsiť rozposlať e-maily advokátom vo Vašom okolí. Veríme, že sa nájde taký, ktorý by prevzal Vaše zastupovanie za primeranú odmenu.


Trápi vás "Ako postupovať pri neplatení výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Ex mi neplatí už pol roka. Neviem, ako postupovať, lebo on žije a pracuje v Rakúsku. Nájdu ho vôbec orgány činné v t.k. alebo exekútor? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 03.06.2020)

Dobrý deň,
vzhľadom na rubriku, do ktorej ste zadali otázku usudzujem, že ide o výživné. Ak neplatí výživné, ktoré mu určil súd, potom môžete dať návrh exekútorovi. Tiež môžete podať trestné oznámenie, no polícia dlžné výživné nevymôže, nemôžete si ho uplatniť v trestnom konaní. Skôr odporúčam podať návrh exekútorovi. Slovenský exekútor môže vymáhať len majetok v SR. Ak pracuje v Rakúsku, potom treba osloviť rakúskeho exekútora, aby vymáhal daný dlh. Ak výživné súdom nebolo určené, musíte najskôr podať na súd návrh na určenie výživného. Súd by prebiehal v obvode bydliska dieťaťa.


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na jednu vec. Jedna známa mi povedala, že od tohto roka je schválené, že keď už dva mesiace nezaplatí výživné je to možné riešiť trestným oznámením. No všade na nete, aj keď sme sa pýtali známeho na polícii tak nám bolo povedané, že až keď nezaplatí 3 mesiace počas 24 mesiacov je možné podať trestné oznámenie. Ako teda postupovať, keď môj ex manžel platí výživné vždy ako sa mu chce no, no vždy dáva pozor na to, aby bol dlžný len dva mesiace. No pravidelnosť nedodržiava pošle výživné každý tretí štvrtý mesiac ale vždy takú sumu, aby bol dlžný len dva mesiace. Dá sa to nejak riešiť? Pokiaľ mu píšem a opýtam sa, že kedy doplatí výživné tak sa len vykrúca, že ho zaplatí nasledujúci mesiac ale malo kedy tak aj spraví alebo neodpíše vôbec a ignoruje moje správy. Ďakujem Vám za odpoveď a prajem pekný deň.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 30.12.2019)

Dobrý deň. Ak povinný rodič neplatí výživné v zmysle súdneho rozhodnutia, v prvom rade je na mieste podať exekučný návrh. Exekúcia nemá trestnoprávny charakter, ale predstavuje nútený výkon súdneho rozhodnutia a pomerne efektívny nástroj ako za Vašich okolností vymáhať výživné.

Čo sa týka trestného oznámenia, tak s účinnosťou od 01.01.2020 začne platiť novela Trestného zákona, o ktorej Vám Vaša známa hovorila. Touto novelou sa okrem iného mení skutková podstata (resp. obe základné skutkové podstaty) trestného činu zanedbania povinnej výživy, konkrétne dikcia "Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov (...)" na "Kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov (...)".

Jednoducho povedané, od nového roka bude platiť právna úprava, na ktorú sa odvolávala Vaša známa. Vo svojej podstate ide o sprísnenie tohto trestného činu, kde namiesto troch zameškaných mesiacov budú po novom stačiť na jeho spáchanie už len dva zameškané mesiace výživného.


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás aké nároky mám na vrátenie výživného na maloleté deti (6 a 9 r.). Otec dva roky o deti nemá záujem a výživné poslal AŽ 3x. Súd sme mali už 5x, z toho sa nedostavil 2x a 3x bol odročený. Ako dlho to takto môže naťahovať a všetko mu takto ľahko prechádza?

Vopred ďakujem za akékoľvek informácie.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 19.12.2019)

Dobrý deň prajem,

konanie o mal. deťoch by malo prebiehať v ich záujme rýchlejšie, aby sa čím skôr nastolila právna istota. Ak robí otec obštrukcie, v takom prípade je možné napr. súdu zaslať žiadosť, v ktorej ho požiadate o to, aby už neprihliadal na jeho prípadné ospravedlnenia a pod. Na pojednávania je riadne predvolaný, ak sa nedostaví, tak sa sám vzdáva svojich procesných práv a súd nemôže len z tohto dôvodu konanie predlžovať. Ak neplatí výživné môžete na neho napr. podať aj trestné oznámenie za zanedbanie povinnej výživy. Prípadne, pokiaľ nie ste zastúpená, odporúčam zvážiť to, že sa necháte zastúpiť advokátom, ktorý by sa posnažil konanie trocha zrýchliť. 


Trápi vás "Ako postupovať pri neplatení výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať. Bývalý priateľ je v podmienke. Rozišli sme sa. A má mi platiť mesačne 200 €. Ak mi platiť nebude, môžem ho udať hneď alebo čakať 3 mesiace? V prípadne, že mi pošle len 20 € alebo 50 € a nie plnú sumu tak čo? Ide o porušenie podmienky a pôjde do väzenia?

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 15.10.2019)

Dobrý deň. Zo zadanej otázky je zrejmé, že narážate na trestný čin zanedbania povinnej výživy. V takom prípade je z časového hľadiska potrebné, aby povinná osoba neplnila výživné najmenej tri mesiace v období dvoch rokov.

Čo sa týka výšky výživného, tak treba povedať, že pre posúdenie trestnosti konania, kedy sa neuhrádza súdom určené výživné v plnej miere, nie sú orgány činné v trestnom konaní viazané rozhodnutím civilného súdu. Inak povedané, ak bude platiť aj menej, než v rozsahu určenom súdom, ale platiť bude, tak ešte nemusí ísť o trestný čin. Všetko sa totiž posudzuje individuálne.

Ak si teda Váš bývalý priateľ nebude plniť v spomenutom časovom období výživné vôbec, zrejme pôjde o trestný čin. Ak si ho však bude plniť aspoň sčasti, takéto konanie môže, ale aj nemusí byť trestné. Bude to závisieť od posúdenia konkrétnych okolností prípadu.


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať otec môjho dieťaťa mi už tretí mesiac nezaplatil výživné za marec, v máji zaplatil len polovicu a tento mesiac nezaplatil zasa. Môžem ho ísť udať na políciu? Ak áno aké papiere k tomu potrebujem ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 17.06.2019)

Dobrý deň,

podanie trestného oznámenie je vo Vašom prípade predčasné.

Podľa ust. § 207 Trestného zákona platí, že kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Otázkam neplatenia výživného a trestnoprávnej zodpovednosti sa venujeme v mnohých naši odpovediach.

Odporúčame vyzvať otca dieťaťa k plateniu výživného v súdom určenej výške a ak nedôjde obratom k náprave podať návrh na vykonanie exekúcie.

Návrh na vykonanie exekúcie musí byť podaný elektronicky a spíše Vám ho ktorýkoľvek súdny exekútor.


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý, deň, chcem sa spýtať, priateľ neplatí svoju vyživovaciu povinnosť, v januári 2018 platil naposledy, 50 eur, no podala som na súd, úpravu styku zo synom, nakoľko začal piť a z toho dôvodu neplatí. Na alkohol má ,no na syna neplatí, požiadala som aj o zvýšenie výživného, súdne konanie budeme mať 29. 4. 2019, to už bude 3 mesiac čo nezaplatí výživné, súdom ma určené do 20 v mesiaci platiť, či mám podať trestne oznámenie, pred pojednávaním, alebo mám počkať na súdne rozhodnutie. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 04.04.2019)

Dobrý deň,

v zásade je rozhodnutie na Vás, či podať trestné oznámenie už teraz, alebo vyčkať. Podľa môjho právneho názoru je však cieľom právnej úpravy najlepší záujem dieťaťa a jeho právo na výživu. Ak ju jeden rodič úmyselne neplní, potom je vhodné zvážiť využitie všetkých dostupných prostriedkov. Ak podáte trestné oznámenie, Trestný zákon pozná inštitút účinnej ľútosti, kedy v prípade, keď obvinený uhradí dlžné výživné, trestné stíhanie sa zastaví. Je to akási motivácia k plneniu výživného. Súdne konanie sa v takýchto prípadoch vôbec nemusí skončiť na 1 pojednávaní, ale bude sa ďalej naťahovať a dieťa stále výživné mať nebude. Odporúčam preto zvážiť aj podanie trestného oznámenia.


Trápi vás "Ako postupovať pri neplatení výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať. Dňa 4. apríla 2018 určili súd môjmu bývalému manželovi výšku výživného 140 EUR na dieťa platiť od apríla. Zameškané výživné za obdobie február-marec 2018 mu určili zaplatiť vo výške 74 Eur do 30 dní od právoplatnosti rozsudku. Rozsudok je právoplatný už dávno, výživné si mesačne plní, ale na 74 Eur mi napísal, že mám zabudnúť, že to mi nezaplatí. Ako mám postupovať?

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 03.09.2018)

Dobrý deň. Ak Vám bývalý manžel nezaplatil súdom určené zmeškané výživné, môžete sa tohto nároku domáhať exekučnou cestou. Na základe právoplatného a vykonateľného súdneho rozhodnutia možno podať exekučný návrh, pričom následne súdom poverený exekútor túto sumu od Vášho bývalého manžela vymôže. Exekučný návrh môžete podať prostredníctvom advokáta alebo prostredníctvom exekútora.


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Je možné, aby súd nehľadel na manželove práva pri pojednávaní výživného a taktiež výške výživného? Manžel právnika nemá ale druhá strana áno, tomu zodpovedajú súdy manžela nepustili k slovu a všetky podložené papiere súd nebral vôbec v úvahu, pretože suma nie je adekvátna voči jeho platu a vyživovacím povinnostiam, pretože ja ako jeho žena nepracujem som na pnke a ešte aj čakáme bábätko. Je lepšie si nájsť na pojednávania veci právnika?

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 06.07.2017)

Dobrý deň. 

Súd je povinný v konaní zistiť skutočný stav veci, najmä pri určovaní výživného musí vychádzať z pomerov na strane rodičov a potrieb maloletého dieťaťa. Všetky Vami predložené dôkazy musí zobrať v úvahu. Ak by ste nesúhlasili s výškou výživného tak je potrebné sa voči rozhodnutiu odvolať.

Je len na Vás, či sa dáte alebo nedáte v konaní zastúpiť advokátom. Vo Vašom prípade zvážte aspoň konzultáciu u advokáta, ktorý Vám po preštudovaní celého prípadu poskytne kvalifikovanú právnu radu ako ďalej postupovať a ako si hájiť svoje záujmy. 


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Vzhľadom nato, že sa nachádzam v zahraničí a nemôžem požiadať o pomoc a právnu radu v oblasti rodinného práva na osobnom stretnutí s advokátom, rada by som poprosila Vašu právnu poradňu o informácie. Jedná sa o otázku vo veci neplatenia výživného otca a vycestovania mňa matky, s dcérou do cudziny. Na základe mojej požiadavky dostať od otca dieťaťa splnomocnenie, som mu dala návrh a aj spísali dohodu, že sa počas doby 5-tich rokov vzdávam výživného na dcéru s čím aj súhlasil, ale nie na takú dobu, iba na tri roky. Preto sa zaujímam, ak si neplnil pravidelne svoju vyživovaciu povinnosť a za posledné tri roky vôbec a je už na neho podané trestné oznámenie, je možné, že sa obáva zbavenia sa všetkých práv a otcovstva na dcéru? Kedy môže dosť k takej situácii a stratí právo na otcovstvo? Vopred za Vašu radu ďakujem a prajem pekný deň .

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 17.04.2017)

Dobrý deň, v zmysle zákona o rodine, súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa, zastupovanie maloletého dieťaťa, správa majetku maloletého dieťaťa. Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. To znamená, že nositeľom oprávnenia na výživné je Vaša dcéra a nie Vy. Nemôžete sa preto v jej mene vzdávať na plnenie vyživovacej povinnosti, ktorá vzniká zo zákona. Neplatením výživného ani nedochádza k strate rodičovských práv a povinností alebo dokonca k zapretiu otcovstva. Pozastaviť výkon rodičovských práv a povinností, obmedziť ich výkon alebo dokonca pozbaviť rodiča rodičovských práv a povinností možno len na základe rozhodnutia súdu a len zo zákonných dôvodov. Uvedeným dôvodom je najmä situácia, ak rodič zneužíva svoje rodičovské práva a povinnosti najmä týraním, zneužívaním, zanedbávaním maloletého dieťaťa alebo iným zlým zaobchádzaním s maloletým dieťaťom, alebo výkon rodičovských práv a povinností napriek predchádzajúcim upozorneniam závažným spôsobom zanedbáva. Ani v takom prípade však vyživovacia povinnosť rodiča voči maloletému dieťaťu nezaniká.


Trápi vás "Ako postupovať pri neplatení výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem poprosiť o radu, podala som návrh na zvýšenie výživného na dieťa na súd, zatiaľ žiadna odozva zo súdu nie je. Výživné na dcéru sme dohodli iba ústne. Ex manžel sa dozvedel, že som dala výživné určiť súdom, tak prestal platiť 80 eur, čo sme sa dohodli ústne. Ako mám postupovať ďalej, keď to bola len ústna dohoda. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 11.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ Vám prestal platiť výživné a Vy peniaze potrebujete, môžete podať návrh na súd na nariadenie neodkladného opatrenia. Súd rozhodne v skrátenej lehote o jeho povinnosti platiť výživné. Pokiaľ chcete, aby Vám platil aspoň 80 eur, požadujte určite vyššiu sumu.

Pokiaľ bola dohoda ústna, ťažko sa bude preukazovať. Suma 80 eur na mesiac je v spodnej hranici, ktorú súdy určujú a pokiaľ budete na súde správne postupovať dostanete vyššiu sumu.


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, od mája minulého roku nebývam s manželom v spoločnej domácnosti a 24.1.2017 sme mali rozvod. Chcem sa informovať ako mám postupovať pri vymáhaní peňazí, aby mi musel doplatiť výživné za obdobie pred rozvodom od obdobia čo spolu nežijeme.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 25.01.2017)

Dobrý deň, ak máte po rozvode, nemôžete sa už domáhať manželského výživného, pretože súd Vám manželské výživné môže priznať najskôr od podania návrhu a to iba počas trvania manželstva.

Môžete ale požadovať príspevok rozvedenej manželky. Je to však už len príspevok na výživu, nie výživné. Rozdiel je vo výške. Manželské výživné je vyššie ako príspevok na výživu rozvedeného manžela


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Na syna, ktorý študuje druhý rok na gymnáziu platím po rozvode výživné. Syn chce ísť po skončení gymnázia študovať do Anglicka. Zaujíma ma, či budem musieť platiť výživné aj naďalej? Prípadne keby zostal študovať na Slovensku dvojročné nadstavbové štúdium a popri tom pracoval, či budem platiť výživné naďalej v rovnakej výške? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 07.01.2017)

Dobrý deň, výživné na syna budete musieť platiť dokým syn nebude schopný sa sám o seba postarať a bude mať možnosti pracovať. Ak bude študovať, tak stále nebude schopný sa sám o seba postarať. Je úplne jedno, či to je na Slovensku alebo v zahraničí.

Tiež musíte vedieť, že po tom, ako sa stane syn schopný sa sám živiť, musíte podať návrh na zrušenie výživného, inak by mohla byť proti Vám začatá exekúcia. Rozhodnutie sa musí zrušiť.

 


Trápi vás "Ako postupovať pri neplatení výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, ja sa nachádzam momentálne v Anglicku. Môj bývalý partner býval so mnou, máme syna. Keď sme sa rozišli tak mi platil na syna asi prvý pol rok potom už sem tam áno a zas nie. V Anglicku nám vypočítali ze mi ma platiť 152 týždenne. Teraz už vyše dvoch rokov nevedia kde je, len mi poslali list so sumou co mi dlhuje. Ja si myslím že sa vrátil na Slovensko, jednoducho nikto nevie kde je vôbec sa ani neozve synovi nič ho nezaujíma ako sa ma. Ja by som sa chcela opýtať že ako treba postupovať v takomto prípade ci mam ísť na políciu s tým. Syn sa narodil na Slovenku odišli sme do Anglicka keď mal 3 a pol roka. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 29.11.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ otec na syna neplatí, môžete podať na súd návrh na určenie vyživovacej povinnosti (ak ju nemá ešte určenú súdom). Ak by ste už disponovali súdnym rozhodnutím o výživnom, mohli by ste sumu vymáhať aj exekučne. Do úvahy tiež prichádza aj možnosť podať trestné oznámenie, podľa §270 Trestného zákona Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Môj ex mi 15 rokov neplatí výživné, z toho som 7 rokov poberala náhradné výživné. S terajším manželom sme prekročili limit na vyplácanie náhradného výživného, tak už ani to sa mi nevypláca. Potrebovala by som poradiť ako mam postupovat. Teraz keď chcem od ex vymôcť peniažky, ktoré mi dlží.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 20.10.2016)

Dobrý deň, v takýchto prípadoch prichádza do úvahy trestnoprávna rovina konania Vášho bývalého manžela a tiež občianskoprávna. V prvom rade Vám odporúčam na základe právoplatného a vykonateľného súdneho rozhodnutia v tejto veci začať exekučné konanie. Rozsudok, ktorým bolo Vaše manželstvo rozvedené a Váš manžel zaviazaný na platenie výživného za 15 rokov už muselo nadobudnúť právoplatnosť a vykonateľnosť. Stačí si právoplatnosť a vykonateľnosť vyznačiť na príslušnom okresnom súde. Následne môžete osobne zájsť za hociktorým súdnym exekútorom a začať exekučné konanie na vymoženie dlžného výživného. Vo vzťahu k trestnoprávnej rovine konania Vášho bývalého manžela si Vám dovoľujem uviesť, že ak povinná osoba neplatí výživné najmenej tri mesiace za uplynulé dva roky, spácha trestný čin zanedbania povinnej výživy. V rámci trestného konania mu je tiež uložené, aby v súdom určenej lehote nahradil dlžné výživné. V mnohých prípadoch sú trestnoprávne konania úspešnejšie než exekučné konania.


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Prosim Vas chcela by som sa Vas spytat ci mam pravo aby mi manzel posielal vyzivne totiz uz teraz v novembri bude rok co nebyvame spolu v jednej domacnosti. Manzel zije a pracuje v Anglicku ja zase zijem v Prahe. Inac sme v rozvodovom konani. Stale si este hladam pracu ked sa mi nieco podarilo tak len brigadne. Dakujem za Vasu odpoved.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 28.08.2016)

Dobrý deň,

podľa zákona o rodine platí, že manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť.

Skutočnosť, že spolu už dlhšie nežijete v spoločnej domácnosti nemá vplyv na vyživovaciu povinnosť manžela voči Vám, nakoľko v zmysle zákona ste stále manželmi. Je to povinnosť uložená priamo zákonom.

Ak sa však rozvediete, potom nebudete môcť žiadať tento typ výživného, ale tzv. príspevok na výživu rozvedeného manžela. Podľa slovenského zákona o rodine Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Pri tomto type výživného však už nemáte nárok na rovnakú životnú úroveň, akú má bývalý manžel, ale len na primeranú výživu. Zároveň musíte spĺňať podmienku, že nie ste schopná sama sa živiť.

Neuvádzate, v ktorej krajine prebieha rozvodové konanie, ale predpokladám, že v ČR. Odporúčam Vám teda obrátiť sa ohľadom tejto veci na českého advokáta.


Trápi vás "Ako postupovať pri neplatení výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, exmanželovi bol vydaný rozsudok, kde mu bola stanovená podmienka na jeden a pol roka, s tým, že mi vyplatí nezaplatené výživné vo výške cca 1800 eur. Podmienka mu skončila v máji, výživné mi nevyplatil. Chcela by som sa informovať, ako mám postupovať ďalej, či na súde kontrolujú, či si splnil svoju povinnosť a tým pádom mu podmienka zaniká alebo podmienku porušil, kedže ma nevyplatil alebo ja mám napísať na súd. Ďakujem

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 23.08.2016)

Dobrý deň  

podľa § 50 ods. 4 zák. č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon:

“4) Ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život a riadne vykonal iné uložené sankcie a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby. Výnimočne môže súd vzhľadom na okolnosti prípadu ponechať podmienečné odsúdenie v platnosti, hoci odsúdený konaním spáchaným v skúšobnej dobe dal príčinu na nariadenie výkonu trestu, a súčasne môže

a) ustanoviť nad odsúdeným probačný dohľad,

b) primerane predĺžiť skúšobnú dobu, nie však viac ako o dva roky, pričom nesmie prekročiť hornú hranicu skúšobnej doby ustanovenej v odseku l, alebo

c) ustanoviť doteraz neuložené primerané obmedzenia alebo primerané povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život.”

 

Súd si vo veľa prípadoch sám skúma, či boli splnené povinnosti príp. iné sankcie, avšak môžete k číslu konania upovedomiť súd, že Vám do dnešného dňa nebola suma uhradená. 


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, žijem v Českej republike mám dve dospelé študujúce deti. Otec detí narobil v Česku dlhy a utiekol před nimi na Slovensko. Před nami sa vyjadruje že je nemajetný, nepracuje. Deťom dlží na výživnom cez 200000,- Kč. V Čechách na neho vedieme exekúciu, bohužial exekutori nemajú možnosti vymáhať to na Slovensku. Viem, že na Slovensku oficiálne nepracuje, údajne ho živí matka. V skutočnosti, ale chodí na zahraničné dovolenky s priatelkou... čoho dokazom je facebook dotyčnej osoby. Mňa už prešla trpezlivost. Posledný rok neposlal ani korunu. Je mi jasné, že exekuciou nič nevymožeme. Moj dotaz znie. Možem na neho podať trestné oznámenie pre neplatenie výživného na Slovensku, aj keď nám dlží v Česku? Možem to trestné oznámenie podať ja, aj keď deti už sú dospelé, alebo musia oni? Majú totiž etický problém, nechcú priamo vystúpiť voči otcovi. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 18.07.2016)

Dobrý deň, územná pôsobnosť trestného zákona (t.j. určenie kedy je možné trestný čin prejednať podľa tohto zákona) je upravená v ustanovení § 3 Trestného zákona. Ods. 2 bod a) tohto paragrafu upravuje situácie, kedy ku spáchaniu trestného činu došlo aspoň sčasti na území Slovenskej republiky a následok (porušenie záujmu chráneného Trestným zákonom) tohto jeho konania nastal úplne alebo aspoň sčasti mimo územia Slovenskej republiky. Tento odsek upravuje presne Vašu situáciu, kedy ku spáchaniu trestného činu dochádza v súčasnosti na Slovensku, nakoľko Vám stále neplatí a zároveň k následku dochádza mimo územia SR (nakoľko sa deti nachádzajú na území ČR). Z toho vyplýva, že je možné voči otcovi plnoletých detí podať na Slovensku trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy. Čo sa týka osoby, ktorá trestné oznámenie podá, si Vám dovoľujem uviesť, že trestné oznámenie môžete podať aj Vy. Orgány činné v trestnom konaní začnú konať aj na základe Vášho oznámenia, nemusia trestné oznámenie podať priamo poškodení. 


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Chcem sa ešte spýtať, či mi reálne hrozí odsúdenie ak na syna neplatím výživné a ten žije len z dávok, lebo výživné odo mňa nemá. A či skutočnosť, že som počas neplatenia výživného nadobudol majetok spôsobí, že budem odsúdený?

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 09.06.2016)

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné uviesť, že k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu dochádza iba vtedy, ak ste v období dvoch rokov neplnili svoju vyživovaciu povinnosť aspoň tri mesiace. Zákon rozlišuje prípady nedbanlivostného a úmyselného konania. V prípade nedbanlivostného konania je trestná sadzba určená až na dva roky, pri úmyselnom konaní až na tri roky. Ak ste aj naplnili svojím konaním skutkovú podstatu trestného činu, neznamená to automaticky, že musíte byť odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody. V takýchto prípadoch súdy dávajú skôr prednosť rôznym alternatívnym trestom (peňažný trest, trest povinnej práce...). Rovnako Vám môže byť uložený aj podmienečný trest odňatia slobody. Zároveň však treba dodať, že k ukončeniu trestného stíhania môže dôjsť aj inými spôsobmi než autoritatívnym rozhodnutím súdu. Závisí to najmä na Vašom prístupe, rozsahu spáchaného trestného činu, predchádzajúcej trestnej činnosti...


Trápi vás "Ako postupovať pri neplatení výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobry den, chcem sa opytat, ci mam pravo poziadat sud o vyzivne na maleho od partnera, ked s nim byvam v jednej domacnosti. Su medzi nami problemy a nie vzdy je to ruzove. S malym som tu skor oddelene od partnera ako spolu. Partner je rozvedeny a platí na prve dve deti vyzivne, tiez najom, pricom mu vela z vyplaty neostava. Ako mu potom vypocitaju sumu vyzivneho, ked vela neostava? Dakujem 

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 14.04.2016)

Dobrý deň, vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu je jeho zákonná povinnosť, ktorá vzniká narodením dieťaťa. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Pokiaľ sa otec žiadnym spôsobom nepodieľa na hradení životných potrieb dieťaťa, podajte na súd návrh na určenie vyživovacej povinnosti. Súd určí výšku výživného s prihliadnutím na odôvodnené potreby maloletého dieťaťa ako i na možnosti a majetkové pomery rodiča. V zmysle § 62 ods. 3 zákona o rodine, každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 27,12 € mesačne.


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobry den mal by som otazku moja priatelka ma spolocneho syna s otcom dietata nie su v manzelskom styku otec dietata neplati vyzivne uz tri mesiace a priatelka by chcela dat aj zmenu styku otca dietata ako rozhodol sud co mali momentalne sa nenachdza ako ma trvala bydlisko ako ma pokracovat a ako napisat ziadost keby to chcela dat na sud.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 03.04.2016)

Dobrý deň, 

ak má otec dieťaťa výživné určené súdom, môže Vaša priateľka podať návrh na výkon exekúcie. Ak výživné súdom upravené nie je, je možné podať návrh na určenie vyživovacej povinnosti k dieťaťu, kde môžete žiadať aj dlžné výživné, najviac tri mesiace spätne od podania návrhu. Čo sa týka zmeny rozhodnutia o styku, Vaša priateľka samozrejme môže podať na súd návrh, no bude musieť preukázať, že od posledného rozhodnutia došlo k zmene pomerov, ktorá odôvodňuje jej návrh. Právo rodiča na styk s dieťaťom je jedným z najdôležitejších a najviac presadzovaných práv rodičov a dieťaťa, a preto aj akékoľvek obmedzenie či dokonca zákaz styku musí byť riadne odôvodnené, napríklad ak by bol ohrozený zdravý psychický alebo fyzický vývin dieťaťa. Ak sa dieťa chce s otcom stretávať a otec si riadne plní svoje rodičovské povinnosti, potom by obmedzenie styku nebolo zrejme odôvodnené. Záleží však na súde, ako posúdi danú situáciu najmä vo vzťahu k neplneniu vyživovacej povinnosti. Návrh môžete podať na Okresnom súde v bydlisku maloletého. 


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobry den, moj byvaly partner neplati vyzivne na moje neplnolete dieta uz 13 rokov. Ja zijem dlhodobo v zahranici. Zoparkrat som sa s nim skontatovala cez net kvoli vyzivnemu, ale ziaden zaujem nemal. Kontaktovala som aj jeho terajsiu priatelku a ta mi odpovedala ' minuli sa ti peniaze?' tak som tol dalej neriesila. Pred dvoma tyzdnami som bola na sk a dohovorila som si s nim stretnutie on aj suhlasil, ale v poslednej chvili to zrusil! Takze nic. Poradte mi prosim ako mam postupovat... Ale je tu problem potrebujem poradit tak aby som to mohla riesit zo zahranicia!!!! Mesacna vyska vyzivneho je smiesna... Este v korunach je to 500 korun slovenskych takze nejakych 15 euro. Dalej sa vas chcem spytat ci mozem poziadat aj o zvysenie vyzivneho. Dakujem

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 30.03.2016)

Dobrý deň, vychádzajúc z Vašej otázky, výživné bolo určené približne pred 13 rokmi. Od tej doby s veľkou pravdepodobnosťou došlo k zmene pomerov nielen na strane oprávneného (dieťa rástlo...), ale aj na strane povinného. V takýchto prípadoch je možné požiadať súd o zvýšenie výživného. Súd v prípade maloletých detí nie je viazaný návrhom, a preto výživné môže určiť vyššie alebo nižšie než Vy navrhnete vo svojom návrhu. Takéto konanie je však veľmi ťažké (ak vôbec možné) uskutočniť bez Vašej prítomnosti. Súd Vám však výživné zvýši aspoň na minimálnu čiastku, ktorou je 30 % zo životného minima na maloleté dieťa (v súčasnosti cca 30,- €). Rovnako je možné splatné výživné vymáhať prostredníctvom exekútora. Druhou možnosťou je podať trestné oznámenie na podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy.


Trápi vás "Ako postupovať pri neplatení výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobry den, mam k Vam prosbu o radu a to ohladom vyzivneho. Mam priznane od maja vyzivne a otec dietata mi ho nikdy nevyplaca na cas tj. 14 teho v mesiaci. Ja som na materskej dovolenke. Mozem proti tomu nieco robit? Vyzivne vyplati v ten mesiac, ale nie k datumu co ma... Dakujem za odpoved

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 24.03.2016)

Dobrý deň, zanedbanie povinnej výživy je v našom právnom poriadku trestným činom. Skutková podstata trestného činu je naplnená vtedy, keď povinný aspoň 3 mesiace za obdobie dvoch rokov nezaplatí výživné. V prípade, ak by ste podali trestné oznámenie a zároveň im oznámili, že povinný výživné uhrádza, ale nie na čas, policajti by trestné stíhanie zastavili. Odporúčam Vám v tomto smere prostredníctvom advokáta písomne vyzvať povinného, aby svoju vyživovaciu povinnosť plnil na čas. Ak ani po takejto výzve nezačne svoju vyživovaciu povinnosť plniť včas, odporúčam Vám podať návrh na vykonanie exekúcie. Ak má 14-teho zaplatiť výživné, 15-teho v danom mesiaci je už v omeškaní a môžete podať návrh na vykonanie exekúcie (vymôcť výživné za ten konkrétny mesiac). V rámci exekúcie nebude musieť uhradiť iba výživné, ale aj trovy exekúcie, ktoré predstavujú nemalú čiastku. Týmto spôsobom ho môžete nepriamo donútiť k tomu, aby začal svoju vyživovaciu povinnosť plniť včas. 


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý večer, bývaly manžel si neplní vyživovaciu povinnosť už šiesty mesiac. Bola som to nahlásiť na políciu a dnes mi prišlo oznamenie, o odmietnuti, nakoľko povinny uviedol, že nemá žiadny prijem a nie je preto schopný uhradiť výživné. Vraj hneď, ako bude mať finančné prostriedky, tak to uhradí. Môžem požiadať o náhradné výživné alebo na koho sa môžem obrátiť? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 13.03.2016)

Dobrý deň, postup polície ako orgánu činného v trestnom konaní nepovažujem za správny a hodnotím ho ako svojvoľné a neodôvodnené zbavovanie sa trestného prípadu. Nemožno odmietnuť trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu Zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona, ak na základe Vami uvedených skutočností je zrejmé, že k trestnej činnosti došlo. Už vôbec nemožno odmietnuť oznámenie len s odkazom na vyjadrenie podozrivej osoby o tom, že nemá žiaden príjem. Pri postupe v trestnom konaní je policajt povinný posúdiť rozsah vyživovacej povinnosti Vášho manžela a to zo všetkých hľadísk, ktoré sú rozhodujúce pre výšku výživného, jeho mieru zavinenia a prípadne aj existenciu neprimeraných majetkových rizík, ktoré na seba berie. Odporúčam Vám preto podať sťažnosť proti rozhodnutiu policajta.

Podľa zákona č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom, oprávnená osoba má nárok na náhradné výživné, ak rodič oprávnenej osoby alebo iná fyzická osoba, ktorej bola právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť výživné oprávnenej osobe, neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške, v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi a povinná osoba nezačala platiť výživné.  Odporúčam Vám preto podať súdny návrh na určenie vyživovacej povinnosti a po vykonateľnosti rozsudku, domáhať sa jeho splnenia v exekučnom konaní.


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Bývalý manžel bol odsúdený za úmyselné zanedbanie vyživovacej povinnosti na 8 mesiacov, pričom mu bol trest odložený na skúšobnú dobu 1 rok a mal povinnosť zaplatiť zameškané výživné minimálne 1/12 mesačne z dlžnej sumy (50 €). Čo robiť, ak túto povinnosť, ktorú mu dal súd, neplní a vedome dlh neplatí?

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 02.03.2016)

Dobrý deň. Pre prípady ako je ten Váš existuje v našom právnom poriadku inštitút tzv. náhradného výživného, ktorý je upravený v zákone č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom. Podmienky priznania náhradného výživného, vzorovú žiadosť o náhradné výživné, prípadne ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke Ústredia práce, sociálnych veci a rodiny.


Trápi vás "Ako postupovať pri neplatení výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobry Den,. Mam 11 ročneho vnuka sud určil jeho rodičom už pri jeho prvych narodeninach platit vyživne (1000sk otcovi a 1000sk matke). Zatial som od matky obdržala dva krat 33eur za celych 10 r.! Poradte mi prosim, čo mam robit, nakolko mi tie korunky velmi chybaju. Da sa vobec dostat k nejakým peniazom ak obidvaja rodičia su nezamestnaní? Za odpoved vopred Dakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 10.02.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ mali obaja rodičia súdom určené výživné bolo a je ich povinnosťou toto výživné platiť. Existuje možnosť súdneho vymáhania výživného prostredníctvom exekútora. Je potrebné mu podať návrh na vykonanie exekúcie a priložiť k tomu originál súdneho rozhodnutia s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti. Zákon stanovuje hranicu tzv. minimálneho výživného (30% sumy životného minima). Pokiaľ rodičia nemajú dostatočný príjem, aby mohli plniť výživné vo výške, akú im stanovil súd, potom je v ich záujme aby súd požiadali o zníženie výživného. Kým tak neurobia a súd nerozhodne, že im vyhovie, potom je ich zákonnom povinnosťou toto výživné platiť. Tým, že jeho rodičia neplatia výživné po dobu najmenej tri mesiace v období dvoch rokov dopúšťajú sa trestného činu zanedbania povinnej výživy.


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Keď súd určí testom DNA otca dieťaťa až po niekoľkých rokoch od narodenia dieťaťa, musí otec vyplatiť alimenty odo dňa súdneho rozhodnutia alebo od dátumu narodenia dieťaťa? Srdečná vďaka.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 31.01.2016)

Dobrý deň, v tomto prípade ide o vyživovaciu povinnosť rodiča k dieťaťu. Rodičom z právneho hľadiska sa stanete až zápisom do rodného listu dieťaťa. Pri určovaní otcovstva treťou právnou domnienkou (súdnym rozhodnutím) k tomu dochádza až na základe právoplatného súdneho rozhodnutia. Tzn. že vyživovacia povinnosť Vám môže byť súdom uložená až právoplatným rozhodnutím o tom, že ste otcom dieťaťa. Vyživovacia povinnosť Vám v tomto prípade nevzniká odo dňa narodenia dieťaťa (spätne) ale až od právoplatného rozhodnutia súdu o Vašom otcovstve.


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám 19 rokov, som študenkou strednej školy a mám pred sebou ešte jeden rok štúdia. Moja matka chce, aby som sa odsťahovala a odmieta mi akokoľvek prispievať. Moja otázka znie, či je povinná platiť mi výživné, ak sa odsťahujem a na koho sa mám obrátiť? Za Vašu odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 09.12.2015)

Dobrý deň, podľa § 62 zákona o rodine, plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Rodič prispieva na výživu svojho dieťaťa podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodiča. Ako študentka nie ste schopná samostatne hradiť svoje životné potreby. Tento stav spravidla bude trvať aj v prípade, ak sa rozhodnete pokračovať v štúdiu na vysokej škole, keďže stále sa budete ešte len pripravovať na budúce povolanie. V prípade, ak Vám Vaša matka odmieta platiť výživné, obráťte sa s návrhom o určenie vyživovacej povinnosti na súd. 


Trápi vás "Ako postupovať pri neplatení výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobry den, poprosim Vas o radu ohladom vyzivneho na 2-rocneho syna. Byvaly partner pracuje v zahranici, kde ma plat cca 1600 eur. Po slovnej dohode sme sa dohodli, ze na syna bude posielat 200 eur/mes. Bojim sa ale toho, ze si to casom rozmysli a znizi to na minimum, alebo neposle vobec nic. Potrebujem to s nim podpisat, aby som to mala cierne na bielom. Ako mam postupovat dalej, co treba urobit. Dakujem pekne za odpoved a za Vas cas.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 18.11.2015)

Dobrý deň. Dohody ohľadom výživného, resp. všeobecne dohody ohľadom výkonu rodičovských práv a povinností je treba nielen fyzicky spísať, ale taktiež je potrebné, aby boli schválené súdom. V opačnom prípade totiž nie sú vykonateľné (pozri najmä ustanovenie § 24 ods. 3 zákona o rodine). Vzhľadom na uvedené sa skúste s otcom dieťaťa dohodnúť na podmienkach takejto dohody (najmä na výške výživného) a následne podajte návrh na súd ohľadom schválenia tejto dohody. Pri určovaní podmienok dohody môžete otcovu pozornosť upriamiť na zákon o rodine a z neho vyplývajúce zásady (najmä právo dieťaťa podieľať sa na životnej úrovni rodičov).

 


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Mam problem s byvalym priatelom. Ma urcene predbezne vyzivne na sumu 65 € od tohto mesiaca a mal mi poslať peniaze, no nic mi neposlal. Cakam s nim uz druhe dieta a neviem ako pokracovat. Ja zijem z 226 € a on ma vyse 500 € vsetko prehrava, je gambler. Poradte mi dakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 23.10.2015)

Dobrý deň, z Vašej otázky je možné vyvodiť, že disponujete právoplatným a vykonateľným súdnym rozhodnutím. Týmto rozhodnutím bol Váš priateľ zaviazaný na platenie výživného v nevyhnutnej miere. Ak Vám doteraz nič nezaplatil, pričom už mal alebo ak je predpoklad, že ani napriek vykonateľnému súdnemu rozhodnutiu nebude platiť výživné. Odporúčam Vám nájsť si vo Vašom okolí exekútora a začať na základe tohto rozhodnutia exekúciu voči Vášmu priateľovi.


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobry den, chcela by som sa opytat, ako postupovat pri vyse 12-rocnom zanedbani platenia vyzivneho. Ďakujem

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 19.10.2015)

Dobrý deň, z Vašej otázky nie je zrejmé, či už nárok na výživné bol priznaný súdnym rozhodnutím. V opačnom prípade Vám odporúčam, čo najskôr začať súdne konanie o uloženie povinnosti platiť výživné. Súd môže právo na výživné pre osobu, ktorá je plnoletá, priznať najskôr odo dňa začatia súdneho konania. V prípade maloletej oprávnenej osoby, môže súd priznať výživné aj spätne, a to 3 roky do podania žaloby, avšak len ak existujú dôvody osobitného zreteľa. Aj keď sa samotný nárok na výživné nepremlčuje, premlčujú sa jednotlivé splátky výživného, a to v trojročnej premlčacej dobe, ktorá každej jednotlivej splátke plynie od prvého dňa omeškania s plnením podľa splatnosti uvedenej v súdnom rozhodnutí. Dovolím si Vás upozorniť, že neplatenie výživného je trestným činom Zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona, čo je dôvodom na podanie trestného oznámenia.


Trápi vás "Ako postupovať pri neplatení výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobry den, ja by som sa chcela opytat. Idem sa rozvadzat od muza som uz odisla a byvam s dietatom. S muzom sme sa dohodli, ale on casom vsetko otaca napr. vyzivne bolo dohodnute na 150 a teraz plati len 100. O rozvod poziada v septembri. Mame vela dlhov, mne v praci stahuju 150 eur z platu takze mam minimalnu mdzu, neviem ci mam zajst niekde na socialku alebo ako postupovat. Dakujem za odpoved

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 25.09.2015)

Dobrý deň, z Vašej otázky nie je jasné na čo sa pýtate. Dohody rodičov o výkone rodičovských práv a povinností sú vykonateľné len v tých prípadoch, kedy túto dohodu schváli súd. V konaní o rozvode bude súd skúmať pomery oboch rodičov, aby mohol spravodlivo v záujme maloletého dieťaťa určiť výšku výživného. V konaní budete musieť zdokladovať všetky výdavky, ktoré sa týkajú Vašej domácnosti a tiež zdokladovať Váš príjem. Súd posúdi tieto dôkazy a na základe nich rozhodne. Súd pri určovaní výživného na maloleté dieťa nie je viazaný návrhom (aj keď Váš manžel navrhne 100,- €, súd môže rozhodnúť o vyššej sume výživného).

Čo sa sociálnych dávok týka, na ich priznanie musíte spĺnať zákonom predpísané podmienky. Inak Vám sociálnu dávku nepriznajú. Podmienky potrebné pre priznanie jednotlivých sociálnych dávok a prehľad sociálnych dávok nájdete na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.  


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobry podvecer. Chcem sa informovat ohladom situacie zmeny priezviska a platenia ci neplatenia vyzivneho na malolete dieta. Syn, o ktorého sa jedna, ma rok a jeden mesiac. S jeho matkou som nikdy nezil a nikdy sme neboli zobrati. Moje otcovstvo sme obaja podpisali na matrike. Vyzivovacia povinnost na syna mi nikdy nebola urcena sudom, no s jeho matkou som sa na urcitej ciastke dohodol, ktoru som pravidelne kazdy mesiac posielal a posielam. Matka maleleteho by chcela synovi zmenit priezvisko na svoje, pretoze doposial ma moje priezvisko. Mne sa to nepaci, no kedze bohuzial nemame velmi blizky vztah ci uz so syncekom alebo s jeho matkou, tak som suhlasil pod podmienkou, ze uz nebudem platit vyzivne. Ona s tym suhlasila, no ja som nikde nenasiel zatial odpoved, ci sa toto naozaj nejako pravne da urobit. Zaroven ak by sme sa dohodli na zmene priezviska a neplateni vyzivneho prostredníctvom notarsky overenej zmluvy bol by takyto dokument neskor pri pripadnych komplikáciách platny na sude? Prosim Vas o radu. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 28.12.2014)

Dobrý deň, pokiaľ ide o o dohodu o neplatení výživného, tak zmysle Zákona o rodine platí, že obaja rodičia sú povinní prispievať na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Pritom tiež platí, že bez ohľadu na schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodičov, je každý rodič povinný prispievať na výživu svojich dietí aspoň tzv. minimálne výživné (v súčasnosti v roku 2014 sumu 27,13 €). Navyše dohoda o výkone rodičovských práv a povinností (vrátane úpravy výživného) nie je vykonateľná, ak nie je schválená súdom. Pokiaľ sa teda s matkou Vášho dieťaťa dohodnete na tom, že požiada o zmenu priezviska dieťaťa a Vy za to nebudete platiť výživné, takáto dohoda bude v rozpore s platným právnym poriadkom. Aj keby ste sa dohodli o neplatení výživného bez akéhokoľvek dôvodu (nenaviazali by ste to na podmienku zmeny priezviska), boli by ste povinný platiť výživné, nakoľko dohoda je v rozpore so zákonom a teda neplatná.

 

De facto (v skutočnosti) sa môže stať, že dieťa, resp. jeho matka od Vás nebude požadovať výživné, ale de iure (podľa zákona) budete ako rodič aj naďalej povinný platiť výživné. Matka dieťaťa potom môže od Vás požadovať uhrádzať výživné, ak sa tak rozhodne. Táto dohoda o neplatení výživného Vás neochráni. Teraz sa môžete iba spoliehať na to, že to nebude chcieť riešiť súdnou cestou.

 


Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ako to funguje s neplatením výzivného u dieťaťa z otcovej strany. Mohla by som podať aj trestné oznámenie ak aj nie je určený ako otec v rodnom liste dieťaťa? A ak by som chcela právnika koľko by ma to stálo?

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 20.11.2013)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o neplatenie výživného z otcovej strany vo Vašom prípade sa najskôr musíte obrátiť na súd a žiadať určiť otcovstvo. Zároveň s návrhom budete žiadať určtiť výživné. Až keď Vám súd vyhovie, až potom, ak by otec neplatil výživné, môžete požiadať exekútora o výkon súdneho rozhodnutia a prípadne podať aj trestné oznámenie.

 

Vo Vašom prípade neplatenie výživného nemôžete v tomto štádiu riešiť ani exekučne a ani trestnoprávne. Pokiaľ ide o cenu za zastupovanie, navrhujeme Vám osobne konzultácie, na ktorých Vám vysvetlíme celý postup, ako aj to, ako dlho to bude trvať a na čo sa máte pripraviť. Na osobnej kozultácii Vám oceníme túto právnu službu. 


Trápi vás "Ako postupovať pri neplatení výživného?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri neplatení výživného? (Rodinné právo)

Dobry den. Velmi Vas prosim poradte mi. Som denna studentka a brigadujem v mc donald. Zarobim tam asi 200 eur. Nasi su rozvedeni a zila som u otca. Ale vobec si nerozumieme tak som sla byvat k priatelovi. Mam 22 rokov. Mama na mna plati 116 eur vyzivne. Ked som studentka a odisla som s domacnosti od otca, ma povinnost mi platit vyzivne aj on? Prosim poradte lebo vela ludi mi hovori ano a vela nie. Dakujem. Nikol

Odpoveď: Ako postupovať pri neplatení výživného?

(odpoveď odoslaná: 01.01.1970)

Dobrý deň, áno, ak stále študujete a nebývate s otcom, potom Vám aj on má povinnosť platiť výživné. Ak si privyrábate vo výške tak ako píšete, stále to nemá vplyv na jeho povinnosť platiť Vám výživné. Požiadajte ho o to, aby Vám prispieval a ak nebude chcieť, môžete ho dať na súd a žiadať výživné súdom. Na súde by ste uspela. Ak máte záujem, môžeme Vám s tým pomôcť. Nezaplatíte nám nič, pretože našu odmenu budeme požadovať od otca.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako postupovať pri neplatení výživného?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku