Máte
otázku?

Neplatenie výživného a postup


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Bratislava

Otázka: Neplatenie výživného a postup

Dobrý deň, potrebovala by som sa poradiť. Od júna som rozvedená a môj bývalý manžel má na nášho neplnoletého syna platiť výživné 100 eur, avšak neplatí. Mohli by ste mi prosím poradiť, ako mám postupovať ďalej alebo na koho sa mám obrátiť? Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Neplatenie výživného a postup

Dobrý deň, pri neplatení výživného máte dve možnosti. Prvou je vymáhanie výživného prostredníctvom exekučného konania. Ak osoba neplatí výživné na základe právoplatného a vykonateľného súdneho rozhodnutia je možné voči nemu začať exekučné konanie a súdom poverený exekútor vymôže aj dlžné výživné. Rovnako v návrhu na vykonanie exekúcie je potrebné uviesť, že žiadate vymáhať aj tzv. bežné výživné. V takom prípade by súdny exekútor do budúcna od neho vymáhal každý mesiac výživné, kým by to nezačal platiť dobrovoľne. Pre takýto postup je potrebné vypracovať a odovzdať návrh na vykonanie exekúcie spolu s originálom súdneho rozhodnutia súdnemu exekútorovi. Súdneho exekútora si môžete vybrať sama, nie je zákonom stanovené ktorému máte takýto návrh podať. Druhou možnosťou postupu pri neplatí výživného je podať na dotyčnú osobu trestné oznámenie. Neplatenie výživného najmenej 3 mesiace v období 2 rokov je naplnením skutkovej podstaty trestného činu zanedbania povinnej výživy.

Trápi vás "Neplatenie výživného a postup" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Neplatenie výživného a postup (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať ohľadom nesplácania výživného a zistiť, či mi štát alebo nejaký orgán finančnej správy môže preplatiť celkovú sumu za obdobie 14 rokov. Moji rodičia sa rozviedli, keď som mal 4 roky, a súd ma zveril do opatery mojej mamy. Súd následne stanovil výšku mesačného výživného, ktoré môj otec od mojich 4 rokov neplnil. Moja matka podala proti nemu trestné oznámenie a bol odsúdený na jeden rok väzenia. Po prepustení sa jeho prístup nezmenil a nezaplatil ani jednu splátku. Celková dlžná suma teraz predstavuje viac ako 12 000 eur. Chcel by som sa poradiť, aké mám možnosti a ako by som mohol dostať späť vymáhané finančné prostriedky. S otcom sme už približne 3 roky vôbec nekomunikovali. Plánujem tiež zmeniť svoje priezvisko a prijať to, ktoré má môj nevlastný otec, a zaujíma ma, či by toto mohlo mať nejaký vplyv na môj prípad. Ďakujem vám vopred za odpoveď.

Odpoveď: Neplatenie výživného a postup

(odpoveď odoslaná: 02.04.2024)

Dobrý deň, vo veci úvodom poznamenávame, že žiadna finančná inšitúcia vám spätne výživné nevyplatí z dôvodu, že váš otec výživné neplatil.

Jediným riešením pre vás je podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý návrh vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Návrh musí byť podaný elektronicky. Zoznam súdnych exekútorov nájdete na stránke Slov. advokátskej komory.  Spätne vymáhanie výživného je možné v zmysle ust. § 110 Občianskeho zákonníka len za obodbie 10 rokov spätne, teda od 04/2014, čo vyplýva z uvedeného zákonného ustanovenia /citujeme/ :

"Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty."

Pokiaľ ide o zmneu priezviska, žiadosť o zmenu priezviska treba podať na okresný úrad podľa miesta vášho trvalého bydliska. Správny poplatok predstavuje sumu 100 €. Zmena priezviska nemá vplyv na exekučné konanie proti vášmu biologickému otcovi.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Neplatenie výživného a postup (Rozvod)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal ohľadom vymáhania dlžného výživného za obdobie, keď som ešte bol dieťa, konkrétne v rokoch 2002 až 2005. Otec sa s mamou rozviedol a ja som ostal ako posledné dieťa v rodine. Otec spočiatku niečo platil mame, no neskôr bola na neho podaná exekúcia. Jeho dlh narástol do výšky tisícov eur. Exekútor však od neho nič nevymohol a konanie bolo zastavené. Moja otázka znie takto: Je možné znovu otvoriť exekučné konanie na to isté a hlavne, mám nejakú šancu vymôcť dlh, aspoň čiastočný? Existuje nejaká alternatíva, ako ho prinútiť k platbe? Ďakujem a pozdravujem, Miroslav.

Odpoveď: Neplatenie výživného a postup

(odpoveď odoslaná: 28.01.2021)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že exekučné konanie bolo zastavené. Predpokladáme, že išlo o zastavenie exekúcie podľa ust. zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní.

Možnosťou v zmysle uvedeného zákona je podať opätovný návrh na vykonanie exekúcie v zmysle ust. §  9 cit. zákona :

"(1) Ak oprávnený po zastavení starej exekúcie podľa tohto zákona podá opätovne návrh na vykonanie exekúcie,8) k návrhu na vykonanie exekúcie musí pripojiť exekučný titul, upovedomenie o zastavení starej exekúcie alebo uznesenie súdu, ktorým určil, že došlo k zastaveniu starej exekúcie podľa § 8 ods. 2, alebo ktorým súd zamietol námietky alebo ktorým sa námietky odmietli.
(2) Pohľadávka vymáhaná v starej exekúcii sa po ukončení exekučného konania podľa tohto zákona nepremlčí skôr, ako uplynie jeden rok; to platí rovnako, ak osobitný predpis umožňuje nariadiť výkon rozhodnutia do určitej doby.
(3) Okrem náhrady súdneho poplatku za návrh podľa odseku 1 oprávnený nemá nárok na náhradu trov spojených s jeho podaním."

Otázkou je či Váš otec má nejaký pravidelný príjem, majetok /nehnuteľnosť, auto a pod./, ktoré veci by ste mohli vedieť zistiť. Keďže pohľadávka zrejme nie je premlčaná keďže bolo vedené exek. konanie, možnosťou je ho kontaktovať aj priamo a dohodnúť sa na úhrade v celosti prípadne v splátkach.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Neplatenie výživného a postup" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.