Náhradný byt po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 18. 11. 2013

Otázka: Náhradný byt po rozvode

Dobrý deň, chcem sa spýtať na povinnosť poskytnúť náhradný byt po rozvode mojej manželke. Súd pred vyše pol rokom rozviedol naše manželstvo s teraz už mojou bývalou manželkou. Tá počas manželstva užívala byt v rodinnom dome, ktorého vlastníkom som bol ja a aj stále som len ja. Avšak aj po rozvode manželstva si moja bývala manželka stále nárokuje na užívanie tohto bytu a ignoruje moje výzvy na vypratanie tohto bytu, ak zaň nedostane adekvátnu náhradu. Preto sa na Vás obraciam s otázkou, či má právo tento byt naďalej užívať, ignorovať moje výzvy a žiadať o zabezpečenie náhradného bytu po rozvode?

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

Dobrý deň,

pokiaľ ide o náhradný byt po rozvode, na slovenských súdoch bolo ústalené, že manžel resp. manželka má právo po rozvode manželstva o náhradný byt. Aj keď takáto povinnosť nie je v zákonne priamo upravená, súdy vychádzajú z análogie v Občianskom zákonníku.

 

Manžel, ktorý za trvania manželstva užíva byt v dome, ktorého vlastníkom je druhý z manželov, svoje právo bývať v tomto byte odvodzuje od existujúceho rodinnoprávneho vzťahu (porov. správu uverejnenú v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk, ročník 1978, pod por. č. 14), lebo obsah tohto vzťahu okrem iného tvorí povinnosť manželov žiť spolu a vzájomná vyživovacia povinnosť na tomto základe má manžel – nevlastník právo bývať so svojím manželom v byte nachádzajúcom sa v dome vo vlastníctve druhého manžela a druhý manžel (vlastník) má povinnosť mu toto bývanie (užívanie bytu) umožniť.

Rozvodom manželstva uvedený právny dôvod bývania zaniká a manžel (vlastník) sa môže domáhať vypratania bytu podľa § 126 ods. 1 OZ. Nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorému rozvodom manželstva zanikol právny dôvod užívania bytu vo vlastníctve druhého manžela a ktorý je preto povinný byt vypratať, nie je v Občianskom zákonníku výslovne upravený. To však neznamená, že rozvedenému manželovi v takomto prípade bytová náhrada nepatrí. Jeho právne postavenie pri zániku jeho právneho dôvodu bývania treba posúdiť analogicky (§ 853 OZ) podľa tohto ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré upravuje právne vzťahy svojím obsahom a účelom najbližšie. Týmto ustanovením je § 713 ods. 1 OZ upravujúci nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorého právny dôvod užívania bytu bol, rovnako ako v prípade manžela užívajúceho byt v dome vo vlastníctve druhého z manželov, za trvania manželstva odvodený od existencie manželstva a ktorému rozvodom tento právny dôvod bývania zanikol.

rozsudok NS ČR sp. zn. 26 Cdo 1544/2005

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň, prosím o radu. Po rozvode, súd v roku 1997 vydal rozhodnutie o zrušení spoločného nájmu bytu s tým, že bývalému manželovi zabezpečím náhradný byt, čo sa mi bohužiaľ v tej dobe nepodarilo vyriešiť. Od roku 2002 som výlučným vlastníkom bytu, ktorý som odkúpila ( na byte nie sú žiadne ťarchy ani vecné bremeno). Ak mu bude ponúknutý byt musí byt jeho vlastníkom ? Byt by kupovali deti s doživotným pravom užívania pre neho. Môže odmietnuť, ak by mal na výber viacero ponúk ?
Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.09.2019)

Dobrý deň,

z otázky usudzujeme, že stále bývate spoločne v uvedenom byte. 
Podľa ust. § 705 ods. 1 Obč. zákonníka platí :
"Ak sa rozvedení manželia nedohodnú o nájme bytu, súd na návrh jedného z nich rozhodne, že sa zrušuje právo spoločného nájmu bytu. Súčasne určí, ktorý z manželov bude byt ďalej užívať ako nájomca."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že nie ste mu povinná zabezpečiť náhradný byt vo forme vlastníctva bytu, ale len nájom podľa ust. Obč. zákonníka.
Tak ako uvádzate v otázke, riešením je zaobstarať bývalému manželovi primeraný náhradný byt do nájmu, teda náhradný byt nie ste povinná kúpiť, aby sa stal jeho vlastníctvom, k tomu Vás súd nezaviazal. Riešením je aj ten postup, že deti kúpia byt a Váš bývalý manžel bude mať v tomto doživotné právo bývania zriadené zmluvou o vecnom bremene, ktorá bude zavkladovaná do katastra nehnuteľností.
Je potrebné bývalému manželovi predložiť písomnú ponuku o tom, že má zabezpečený náhradný byt v tej forme, že mu zašlete návrh zmluvy od prenajímateľa ohľadom konkrétneho bytu pre neho prípadne ponúknete byt s vecným bremenom ako uvádzate v otázke.

Ak by tieto ponuky odmietol, budete môcť podať návrh na súd na vypratanie Vášho terajšieho bytu a ak aj napriek tomu sa neodsťahuje, budete musieť podať návrh na exekučné konanie.

Poznamenávame, že v našej poradni sa často venujeme tejto problematike vypratania bytu, ktoré otázky a odpovede Vám môžu byť tiež nápomocné. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň. Chcela by som sa rozviesť. Manžel sa nám od narodenia dcéry (2 mesiace) doslova vyhýba. Má milión výhovoriek prečo nebyť doma. Začal chodiť po baroch, s kamarátmi, fajčiť. Keď je doma tak na mne všetko kritizuje. Je navyše pod obrovským vplyvom jeho matky, ktorá nám zasahuje do manželstva aj výchovy dieťaťa. Manžel byt nadobudol pred sobášom. Chcela by som teda vedieť, či nám po rozvode musí zabezpečiť bývanie, resp. či môžem požiadať o výživné na rozvedenú manželku nakoľko som na materskej dovolenke. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.07.2019)

Dobrý deň, aj keď byt manžel nadobudol pred uzatvorením manželstva, Vám ako manželke vzniklo odvodené právo bývania v nehnuteľnosti na základe uzatvorenia manželstva. V prípade rozvodu  súdy k týmto otázkam náhradného bývania manžela, ktorý nie je vlastníkom bytu zaujali stanovisko.

Citujeme z rozsudku NS SR, sp. zn. : 3 Cdo 43/99 :

"Manžel, ktorý užíval byt v rodinnom dome patriacom druhému manželovi, má po rozvode ich manželstva právo na náhradný byt v zmysle § 713 ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 853 Občianskeho zákonníka."

T.j. : V prípade rozvodu nie ste povinná sa vysťahovať ani na základe požiadania manžela, museli by ste tak urobiť len na základe súdneho rozhodnutia, ktorým by Vám bola táto povinnosť uložená. Vzhľadom na maloleté dieťa a ak Vy sama nie ste vlastníkom inej nehnuteľnosti, súd by rozhodol o bytovej náhrade /náhradný byt, náhradné ubytovanie; teda stačilo by zabezpečiť nájom bytu pre Vás a maloleté dieťa/.

V prípade rozvodu až po právoplatnom skončení rozvodu manželstva  mohli by ste žiadať o príspevok na výživu rozvedeného manžela podľa § 72 zákona o rodine

"(1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

(2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.

(3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať moja manželka dostala od rodičov rodinný dom je vlastníkom domu ja nemám nič pred manželstvom som mal rodinný dom, ktorý som predal a peniaze investoval do manželkinho domu mame dve deti a manželka podala po 15 rokov o rozvod takže ostanem na ulici mám právo na náhradné bývanie nakoľko som jej navrhol, aby mi vrátila aspoň peniaze, ktoré som do domu investoval, aby som si mohol zabezpečiť bývanie, lenže ona s tým nesúhlasí a povedala, že môžem na to zabudnúť. Ďakujem.

 

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.10.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

Nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia môžete voči manželke uplatniť resp. vymáhať cestou súdu titulom bezdôvodného obohatenia keďže došlo k zhodnoteniu jej výlučného majetku.
Je ale dôležité uviesť, že Vaše právo na vydanie bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď ste sa dozvedeli, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na Váš úkor obohatil. 
Svojho práva na vydanie bezdôvodného obohatenia sa teda môžete domáhať na súde, ak je však Váš nárok premlčaný a žalovaná vznesie námietku premlčania, v konaní nebudete úspešný.
Čo sa týka preukazovania investícii, spravidla sa preukazujú napr. dokladmi o kúpe stavebných materiálov, objednávkami, zmluvami so stavebnými firmami, výpoveďami svedkov a podobne. 

Dôležité v prípadnom súdnom konaní bude preukázanie z Vašej strany kedy došlo k ukončeniu rekonštrukcie domu, lebo týmto dátumom sa počíta premlčacia doba (také je stanovisko vyplývajúce z rozsudkov súdov), teda prakticky ukončením rekonštrukcie ste  už vedeli, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto - manželka - sa na Váš úkor obohatila. 

Vo Váš prospech by bolo, keby ste vedeli preukázať, že manželka Vám sľúbila, že prevedie na Vás časť nehnuteľnosti po rekonštrukcii.

Náhradné bývanie :

Z ust. zákona o rodine vyplýva, že manželia majú spoločne žiť a na tomto skutkovom základe Vám vzniklo odvodené právo bývania v uvedenej nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve manželky.

Z bytu sa nie ste povinný vysťahovať ani po rozvode. V prípade, že by ste sa nedohodli na riešení Vášho bývania, z domu by ste boli povinný sa vysťahovať len na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o vyprataní nehnuteľnosti.  Súd vzhľadom na vyššie uvedené by Vám túto povinnosť uložil s tým, že ste povinný sa z domu vysťahovať až potom, čo by Vám manželka zabezpečila primeranú  bytovú náhradu.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Ďakujem za Vašu odpoveď a ešte by som sa chcela opýtať čo vlastne mám robiť ak manžel po rozvode bude mať súdne rozhodnutie o mojom vysťahovaní lebo do bytu som nevložila nič takže mi nič nepatrí a na podnájom, či kúpu bytu nemám a nechcela by som prísť o dcérku skončím teraz na ulici? Aké mám možnosti ako matka maloletého dieťaťa.

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.06.2018)

Dobrý večer, 

ďakujeme za reakciu.

Nie je to až také jednoduché. 

O návrhu na vypratanie môže súd rozhodnúť až po rozvode a len na základe podaného návrhu, ktorý bude musieť podať Váš terajší manžel. Súd o ňom rozhodne, stanoví podmienky, obyčajne s tým, že povinná ste z bytu sa vysťahovať až na tom skutkovom základe, že Vám manžel zabezpečí náhradný byt alebo náhradné ubytovanie.  Toto súdne konanie môže trvať určitú dobu, predpokladáme, že minimálne jeden rok, a existuje aj odvolací súd. Bytová náhrada neznamená byt vo vlastníctve, ale podnájom alebo nájomný byt.

V prípade, že náhradný byt Vám zabezpečí, k čomu sú tiež stanovené zákonné postupy a podmienky a ak sa neodsťahujete dobrovoľne, následne bude musieť podať návrh na exekučné konanie, ale to už by sme siahali do extrému.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň! Potrebovala by som poradiť ohľadom bytu, v ktorom žijem spolu s manželom a dcérkou 4 roky. Ide o to, že manžel sa chce rozviesť a vyhráža sa mi vysťahovaním s bytu, že mi nič nepatrí. Byt sme kúpili za jeho zdedené peniaze z domu kde som s ním žila 12 rokov a bolo sme už manželia, keď sa dom predal a kúpil sa byt, on ale napísal tento byt len na seba. Potrebovala by som vedieť či mám právo na polovicu bytu alebo je len jeho ?

 

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.06.2018)

Dobý deň,

otázky spojené s náhradným bytom resp. ubytovaním po rozvode manželstva sú častým problémom v naše advokátskej kancelárii.

Aj keď Občiansky zákonník predmetný problém nerieši priamo, súdy problém riešili mnohokrát, pričom zo súdnych rozhodnutí vyplýva :

NS ČR sp. zn. 26 Cdo 1544/2005 :

Manžel, ktorý za trvania manželstva užíva byt v domektorého vlastníkom je druhý z manželov, svoje právo bývať v tomto byte odvodzuje od existujúceho rodinnoprávneho vzťahu (porov. správu uverejnenú v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk, ročník 1978, pod por. č. 14), lebo obsah tohto vzťahu okrem iného tvorí povinnosť manželov žiť spolu a vzájomná vyživovacia povinnosť na tomto základe má manžel – nevlastník právo bývať so svojím manželom v byte nachádzajúcom sa v dome vo vlastníctve druhého manžela a druhý manžel (vlastník) má povinnosť mu toto bývanie (užívanie bytu) umožniť.

Rozvodom manželstva uvedený právny dôvod bývania zaniká a manžel (vlastník) sa môže domáhať vypratania bytu podľa § 126 ods. 1 OZ. Nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorému rozvodom manželstva zanikol právny dôvod užívania bytu vo vlastníctve druhého manžela a ktorý je preto povinný byt vypratať, nie je v Občianskom zákonníku výslovne upravený. To však neznamená, že rozvedenému manželovi v takomto prípade bytová náhrada nepatrí. Jeho právne postavenie pri zániku jeho právneho dôvodu bývania treba posúdiť analogicky (§ 853 OZ) podľa tohto ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré upravuje právne vzťahy svojím obsahom a účelom najbližšie. Týmto ustanovením je § 713 ods. 1 OZ upravujúci nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorého právny dôvod užívania bytu bol, rovnako ako v prípade manžela užívajúceho byt v dome vo vlastníctve druhého z manželov, za trvania manželstva odvodený od existencie manželstva a ktorému rozvodom tento právny dôvod bývania zanikol.

Rozsudok NS SR  3 Cdo 43/99 :

"Manžel, ktorý užíval byt v rodinnom dome patriacom druhému manželovi, má po rozvode ich manželstva právo na náhradný byt v zmysle § 713 ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 853 Občianskeho zákonníka."

 

Pokiaľ sa jedná o byt, ak tento bol kúpený za finančné prostriedky z predaja rodinného domu, ktorého výlučným vlastníkom bol manžel, byt nepatrí do BSM. Pokiaľ ste Vy sama vložila vlastné fin. prostriedky napr. do rekonštrukcie bytu /napr. peniaze nadobudnuté dedením alebo darom/, potom po rozvode v rámci vyporiadania budete mať len nárok, aby sa táto suma bola zohľadnená pri vyporiadaní BSM podľa ust. § 150 Obč. zákonníka : 

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Záver :

Z uvedeného vyplýva, že nie ste teraz a ani po rozvode povinná sa vysťahovať z bytu bez súdneho rozhodnutia. Je tu aj otázka vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň, kedy musí jeden z partnerov zabezpečiť bývanie pre druhého. Môj manžel sa stal vlastníkom bytu deň pred manželstvom, ale vklad a zápis bol až počas manželstva. Rozvádzame sa a máme 7 a 3 ročné deti. Môže mi prispievať na bývanie, keď si nájdem podnájom ?

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.04.2018)

Dobrý deň,

ak Váš manžel prejavil vôľu nadobudnúť byt pred uzatvorením manželstva do svojho výlučného vlastníctva a aj keď bol vklad povolený až po uzatvorení manželstva, podľa súdnej praxe sa jedná o jeho výlučné vlastníctvo.  Vy ako manželka /po uzatvorení zmluvy o prevode vlastníctva k bytu/ ste nemohli nadobudnúť vlastníctvo k nehnuteľnosti rozhodnutím katastrálneho úradu o povolení vkladu, ku ktorému došlo až po uzavretí jej manželstva. Samotné uzatvorenie manželstva v čase od uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva do rozhodnutia o povolení vkladu do KN nie je právnym titulom pre nadobudnutie majetku do bezpodielového spoluvlastníctva bez splnenia ďalších zákonných podmienok.

Aj keby ste sa rozviedli, nie ste povinná sa z bytu vysťahovať. Podľa súdnej praxe "manžel, ktorý užíval byt v rodinnom dome patriacom druhému manželovi, má po rozvode ich manželstva právo na náhradný byt v zmysle § 713 ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 853 Občianskeho zákonníka, bytová náhrada mu môže byť odopretá iba výnimočne, ak by zabezpečenie bytu bolo v rozpore s dobrými mravmi."

V prípade rozvode je teda nevyhnutné vyporiadať BSM čo najskoršie.

Pokiaľ sa jedná o príspevok na úhradu nájmu, zo zákona nemáte na uvedený príspevok nárok od bývalého manžela. Podľa ust. §  72 zákona o rodine platí : 

"Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi."

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň, prajem, manžel nás z jedného dňa na druhého poslal k rodičom s malou (7 mesačnou dcérkou). Niekoľko týždňov po tom vymenil zámok, nepustil nás naspäť. Byt vlastní on, kúpil ešte pred uzavretím manželstva. Prestieral mesiace, že chce dať naše manželstvo do poriadku, a po mesiacoch radšej podal rozvod. Už 8 mesiacov, že sme opustili jeho byt. Mám právo žiadať náhradný byt? Ďakujem.

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.01.2018)

Dobrý deň, ak ste odišli z jeho bytu a máte kde bývať, potom Vám nemusí nájsť náhradné bývanie.

Ak by Vás vyhodil a vedeli by ste to preukázať, potom by ste od neho mohlo žiadať náhradné bývanie. Vo Vás neprospech hrá však čas. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň. Manžel si našiel milenku a ja sa chcem rozviesť. Vlastníme rodinný dom. Na hypotéku sme založili dom svokrovcov. Máme dve deti 5 ročné a 9 mesačné. Ako by sa dalo vyriešiť bývanie po rozvode? Ďakujem.

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.01.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ vlastníte rodinný dom, ktorého kúpa bola financovaná na hypotekárny úver, tak po rozvode manželstva sa bytová situácia rieši zväčša tak, bývalí manželia sa dohodnú na vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len "BSM"), ktorého súčasťou je vo Vašom prípade najmä dom a zostatok neuhradenej hypotéky.

Vyporiadať BSM môžete napríklad tak, že jeden z manželov si ponechá dom aj s hypotékou a druhý manžel si bude riešiť bytovú situáciu vo vlastnej réžii. Nie je však vylúčené, že sa dohodnete na predaji domu, pričom z prostriedkov získaných z predaja splatíte zostatok hypotéky, prevyšujúcu časť kúpnej ceny si rozdelíte a každý si nájdete vlastné bývanie.

Pokiaľ by ste mali medzi sebou relatívne dobré vzťahy, nie je vylúčené, aby ste po rozvode istý čas zostali v spoločnom dome obaja a obaja hradili hypotéku.

Vždy však treba počítať s tým, že BSM by ste mali vyporaidať dohodou (prípadne podať návrh na súd) do troch rokov od rozvodu, inak nastane nevyvrátiteľná právna domnienka upravená v ustanovení § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka: "Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň, po 11 rokoch manželstva, manžel sa so mnou rozviedol. Počas manželstva sme kúpili byt a následne na to druhý, ktoré sme spojili do jedného a zrekonštruovali. Asi po ôsmich rokoch sme kúpili ešte jeden, na ktorom je úver, ale byt je v podnájme. Vlani manžel podal návrh na rozvod, a tento rok v januári nás rozviedli. V návrhu o rozvode sa vyjadril tak, že byt, v ktorom sú nájomníci bude jeho. Mne sľúbil, že byt, ktorý sme rekonštruovali tak tam môžem ostať s deťmi, ktoré majú 7 a 10 rokov. Po rozvode, keď mal rozhodnutie tak si kúpil rodinný dom. A teraz žiada, aby som mu uvoľnila dve miestnosti, do ktorých chce nasťahovať nájomníkov, mne s deťmi by ostali dve malé izby. Prosím Vás aké mám práva s deťmi. Dom si kúpil hneď po rozvode, aby sme naň nemali nárok. Ďakujem.

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 05.03.2017)

Dobrý deň, ak nový rodinný dom kúpil po právoplatnosti rozsudku o rozvode, patrí táto nehnuteľnosť do jeho výlučného vlastníctva. Kým však BSM nie je medzi bývalými manželmi vyporiadané na spoločné hospodárenie i po rozvode sa uplatnia ustanovenia týkajúce sa BSM. Tzn. že manželia rozhodujú o nakladaní so spoločnou vecou spolu. Nemôže Váš bývalý manžel bez Vášho súhlasu do nehnuteľnosti nasťahovať cudzie osoby. Odporúčam Vám čo najskôr vyporiadať BSM, aby nevznikali kvôli spoločnému majetku takéto problémy a konflikty.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň, Prosím Vás o radu, žila som s partnerom 22 rokov. Ja vlastním byt a bývalý partner nebol spoluvlastníkom, iba bol prihlásený na trvalý pobyt. Mám povinnosť mu dať náhradné bývanie, aj keď sme neboli manželia, ani druh-družka? Ako ho môžem odhlásiť z trvalého pobytu? Za odpoveď ďakujem

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 12.02.2017)

Dobrý deň, ak ste nemali spísanú nájomnú zmluvu nie ste povinná mu zabezpečiť náhradné bývanie ani ubytovanie po jeho odsťahovaní z nehnuteľnosti. Vášmu bývalému partnerovi k tejto nehnuteľnosti nevzniklo žiadne vlastnícke ani užívacie právo a po jeho odsťahovaní mu nepatrí ani žiadna náhrada. Vzhľadom na to, že ste vlastníčkou nehnuteľnosti stačí zájsť na obecný (mestský) úrad a požiadať o zrušenie trvalého pobytu Vášho bývalého partnera. Ohlasovňa následne obratom vykoná zmenu v zápisoch trvalých pobytov a ako jeho nový trvalý pobyt bude zapísaná obec, resp. mestská časť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk