Máte
otázku?

Náhradný byt po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Banská Bystrica

Otázka: Náhradný byt po rozvode

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na povinnosť poskytnúť náhradný byt po rozvode mojej bývalej manželke. Súd nám pred vyše pol roka rozviedol manželstvo. Počas manželstva moja exmanželka užívala byt v rodinnom dome, ktorého vlastníkom som bol ja a stále aj som. Avšak aj po rozvode si moja bývala manželka nárokuje právo na užívanie tohto bytu a ignoruje moje výzvy na vypratanie tohto bytu, pokiaľ nedostane adekvátnu náhradu. Chcem sa teda opýtať, či má právo tento byt naďalej užívať, ignorovať moje výzvy a žiadať o zabezpečenie náhradného bytu po rozvode?

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

Dobrý deň,

pokiaľ ide o náhradný byt po rozvode, na slovenských súdoch bolo ústalené, že manžel resp. manželka má právo po rozvode manželstva o náhradný byt. Aj keď takáto povinnosť nie je v zákonne priamo upravená, súdy vychádzajú z análogie v Občianskom zákonníku.

 

Manžel, ktorý za trvania manželstva užíva byt v dome, ktorého vlastníkom je druhý z manželov, svoje právo bývať v tomto byte odvodzuje od existujúceho rodinnoprávneho vzťahu (porov. správu uverejnenú v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk, ročník 1978, pod por. č. 14), lebo obsah tohto vzťahu okrem iného tvorí povinnosť manželov žiť spolu a vzájomná vyživovacia povinnosť na tomto základe má manžel – nevlastník právo bývať so svojím manželom v byte nachádzajúcom sa v dome vo vlastníctve druhého manžela a druhý manžel (vlastník) má povinnosť mu toto bývanie (užívanie bytu) umožniť.

Rozvodom manželstva uvedený právny dôvod bývania zaniká a manžel (vlastník) sa môže domáhať vypratania bytu podľa § 126 ods. 1 OZ. Nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorému rozvodom manželstva zanikol právny dôvod užívania bytu vo vlastníctve druhého manžela a ktorý je preto povinný byt vypratať, nie je v Občianskom zákonníku výslovne upravený. To však neznamená, že rozvedenému manželovi v takomto prípade bytová náhrada nepatrí. Jeho právne postavenie pri zániku jeho právneho dôvodu bývania treba posúdiť analogicky (§ 853 OZ) podľa tohto ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré upravuje právne vzťahy svojím obsahom a účelom najbližšie. Týmto ustanovením je § 713 ods. 1 OZ upravujúci nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorého právny dôvod užívania bytu bol, rovnako ako v prípade manžela užívajúceho byt v dome vo vlastníctve druhého z manželov, za trvania manželstva odvodený od existencie manželstva a ktorému rozvodom tento právny dôvod bývania zanikol.

rozsudok NS ČR sp. zn. 26 Cdo 1544/2005

Trápi vás "Náhradný byt po rozvode" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som vás poprosiť o radu v súvislosti s vysporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva. Byt sme s manželom nadobudli počas nášho manželstva. I keď bol to pôvodne byt jeho otca, zobrali sme si hypotéku a otca sme riadne vyplatili. Vlastníkmi bytu sme zapísaní obaja. Vzhľadom na to, že naše manželstvo nefunguje, zvažujem podanie návrhu na rozvod. Manžel mi však vyhráža, že mi polovicu bytu vyplácať nebude, ale tiež nechce byt predať a rozdeliť si peniaze. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, ako mám v tejto situácii postupovať? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

(odpoveď odoslaná: 20.11.2023)

Dobrý deň, ak ste na LV obaja zapísaní ako vlastníci bytu a byt ste nadobudli počas manželstva bez toho, že by ste pred jeho nadobudnutím uzavreli dohodu o zúžení BSM, v zmysle ktorej by ste byt vylúčili z BSM, potom je byt vo vašom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. 

Ak by ste sa rozhodli rozviesť, zánikom manželstva zanikne aj vaše BSM, ktoré bude potrebné vyporiadať. Ak by ste si ho do troch rokov od zániku manželstva (právoplatnosti rozsudku o rozvode) nevyporiadali dohodou alebo súdnou cestou, potom nastane vyporiadanie zo zákona, t.j. uplatní sa zákonná domnienka, že pokiaľ ide o nehnuteľné veci, tieto sú vo vašom podielovom spoluvlastníctve, pričom podiely sú rovnaké a pokiaľ ide o hnuteľné, tieto sú vo vlastníctve toho z manželov, ktorý ich pre svoju potrebu a potrebu svojej rodiny naďalej užíva a ostatné hnuteľné veci sú v podielovom spoluvlastníctve manželov. 

Vzhľadom na uvedené, ak by vás manžel nechcel z bytu vyplatiť, pričom tento by sám užíval, môžete žiadať súd o vyporiadanie podaním žaloby.

Manželovi by bolo namieste vysvetliť, že vy ste rovnakou vlastníčkou bytu ako on a teda máte naň rovnaké právo ako on. Preto, ak chce v byte ostať, musí vás vyplatiť. Cestou je aj predaj bytu a následné rozdelenie si výťažku z predaja medzi vás rovným dielom za predpokladu, že by nikto z vás byt nechcel ďalej užívať. Ideálne by bolo uzavrieť s manželom dohodu o vyporiadaní BSM, nakoľko súdne konanie o vyporiadanie BSM je finančne nákladné a môže trvať veľmi dlhý čas. 

Pokiaľ ide o jeho vyhrážanie, na margo uvedeného mu môžete povedať, že ak by pokračoval v takomto správaní, môže naplniť skutkovú podstatu trestného činu vyhrážania v zmysle trestného zákona. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň, s manželom bývame už 18,5 roka u mojich rodičov. Má môj manžel po rozvode nárok na vyplatenie 30 000 eur za celoživotné bývanie v tomto dome? Som podľa zákona povinná zohnať mu byt a platiť ho? Ďakujem.

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

(odpoveď odoslaná: 22.02.2021)

Dobrý deň,
ak som správne pochopil bývate v dome, ktorý patrí Vašim rodičom. Nepredpokladám, že by ste mali s nimi uzatvorenú nájomnú zmluvu, ale že tam bývate na základe ich dobrého slova (povolenia). Za to im platíte určité "náhrady" (zväčša ako podiel na energiách). Ak toto platí pre Váš prípad, nemá nárok na vyplatenie podielu za celoživotné bývanie.

Nakoľko nevznikol ani spoločný nájom manželmi, nemá nárok ani na náhradné bývanie.


Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň. Po rozvode mi súd zrušil spoločný nájom bytu a uložil ex-partnerovi povinnosť zabezpečiť mi náhradný byt. Nemá ísť o náhradné ubytovanie alebo prístrešie. V rozsudku sa neuvádza o aký byt má ísť, ani či musím súhlasiť s akoukoľvek ponukou, alebo je to na mojom zvážení, či mi ten byt vyhovuje, rovnako ako suma za nájom. Doteraz sme platili nájom mimo služieb 115 eur.

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

(odpoveď odoslaná: 01.11.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 712 Obč. zákonníka platí :

"(1) Bytovými náhradami sú náhradný byt, náhradné ubytovanie a prístrešie.
(2) Náhradným bytom je byt, ktorý svojou veľkosťou a vybavením zabezpečuje ľudsky dôstojné bývanie nájomcu a členov jeho domácnosti."

Obč. zákonník nedefinuje to, čo predstavuje pojem náhradný byt, definuje to, aby svojim vybavením zabezpečoval ľudsky dôstojné bývanie nájomcu. Pojem "ľudsky dôstojné bývanie" sa viaže k samotnému náhradnému bytu, k jeho veľkosti a vybaveniu.

Citujeme aj z rozsudku KS HK, sp.zn. 25Co758/1999 :

"Aj výška nájomného je jedným z hľadísk rozhodných pre záver o "zásadnej rovnocennosti" náhradného bytu a bytu, ktorý má byť vyprataný."

Náhradný byt neznamená, že Vám musí kúpiť nový byt do vlastníctva, postačuje zabezpečenie náhradného bytu vo forme zmluvy o nájme na dobu neurčitú.

 


Trápi vás "Náhradný byt po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň. Už dlhšie uvažujem o rozvode manželstva. S manželom máme päťročnú dcéru a bývame v rodinnom dome. Tri štvrtiny domu vlastní manžel na základe darovacej zmluvy. Jednu štvrtinu domu vlastníme spolu v bezpodielovom spoluvlastníctve. Momentálne s dcérou nemám kam ísť a som bez práce. Naše dcéra tu tiež navštevuje škôlku. Moja otázka znie: Na čo mám vlastne nárok po rozvode manželstva? Predpokladám, že nemôžem uplatňovať nárok na darovaný dom. Mal by mi manžel zabezpečiť náhradné bývanie s dcérou? Ďakujem.

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

(odpoveď odoslaná: 28.09.2020)

Dobrý deň,
podľa rozhodnutia:

Manžel, ktorý užíval byt v rodinnom dome patriacom druhému manželovi, má po rozvode ich manželstva právo na náhradný byt v zmysle § 713 ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 853 Občianskeho zákonníka

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 3 Cdo 43/99

V praxi sa však stáva iba výnimočne, aby súd rozhodol o náhradnom bývaní.


Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň. Moja manželka sa chce so mnou rozviesť. Počas manželstva sme si kúpili rodinný dom prostredníctvom hypotekárneho úveru. Okrem založeného domu je aj môj kamarát ručiteľom a moja mama je záložkou s bytom vo prospech našej hypoteky. Máme tiež spoločnú, dvoj a pol ročnú dcéru a niekoľko pôžičiek. Navrhol som manželke, že prevezmem na seba všetky naše dlhy, ja budem naďalej využívať dom a budem pokračovať v platbe hypoteky. Taktiež súhlasím s tým, že naša dcéra bude u mňa každé dva týždne. Má moja manželka nárok na náhradné bývanie? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

(odpoveď odoslaná: 03.09.2020)

Dobrý deň,
podľa môjho právneho názoru v tomto prípade pravdeopdobne nebude mať nárok na náhradné bývanie, pretože to sa skôr týka prípadov, kedy jeden z manželov býva v nehnuteľnosti, ktorá výlučne patrí druhému manželovi. Rozvodom odpadne právny dôvod užívania nehnuteľnosti, a preto by bolo nespravodlivé, aby teraz manžel, ktorý nebol vlastníkom, si hľadal sám byt. V takom prípade by mal mať nárok na náhradné bývanie. Vo Vašom prípade však nárok na náhradné bývanie skôr mať nebude, nakoľko je vlastníkom aj ona. Ak to však bude na súde žiadať, súd sa tým bude zaoberať a nie je vylúčený ani opačný názor súdu. Zvlášť ak má maloleté dieťa.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň. Dostala som dom po svojej babičke ako dar od svojej matky v roku 2010. Teraz sa rozvádzam. Musím zabezpečiť môjmu manželovi náhradné ubytovanie? Hrozí mi, že ho po rozvode z domu nevydám. Akú radu mi môžete dať?

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

(odpoveď odoslaná: 25.06.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že RD je vo Vašom výlučnom vlastníctve, ktorý ste nadobudli darom a v tomto RD bývate spoločne v manželom. Z ust. zákona o rodine vyplýva, že manželia majú spoločne žiť a na tomto skutkovom základe vzniklo manželovi odvodené právo bývania v RD.

V prípade, že by došlo k rozvodu manželstva, manžel nie je povinný sa z RD vysťahovať. Aj keď Obč. zákonník uvedené vzťahy vyslovene nerieši, súdy pri riešení predmetných sporov vychádzajú z ust. § 853 Obč. zákonníka. Manžel bude povinný by bol vysťahovať sa RD až na zákalde súdneho rozhodnutia, ktoré ak by nerešpektoval, svoje právo by ste museli následne vymáhať cestou súdneho exekútora. 

Citujeme z rozsudku NS SR, sp. zn. : 3 Cdo 43/99 :
"Manžel, ktorý užíval byt v rodinnom dome patriacom druhému manželovi, má po rozvode ich manželstva právo na náhradný byt v zmysle § 713 ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 853 Občianskeho zákonníka."


Obdobne NS ČR sp. zn. 26 Cdo 1544/2005 uvádza :
"Manžel, ktorý za trvania manželstva užíva byt v dome, ktorého vlastníkom je druhý z manželov, svoje právo bývať v tomto byte odvodzuje od existujúceho rodinnoprávneho vzťahu (porov. správu uverejnenú v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk, ročník 1978, pod por. č. 14), lebo obsah tohto vzťahu okrem iného tvorí povinnosť manželov žiť spolu a vzájomná vyživovacia povinnosť na tomto základe má manžel – nevlastník právo bývať so svojím manželom v byte nachádzajúcom sa v dome vo vlastníctve druhého manžela a druhý manžel (vlastník) má povinnosť mu toto bývanie (užívanie bytu) umožniť.

Rozvodom manželstva uvedený právny dôvod bývania zaniká a manžel (vlastník) sa môže domáhať vypratania bytu podľa § 126 ods. 1 OZ. Nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorému rozvodom manželstva zanikol právny dôvod užívania bytu vo vlastníctve druhého manžela a ktorý je preto povinný byt vypratať, nie je v Občianskom zákonníku výslovne upravený. To však neznamená, že rozvedenému manželovi v takomto prípade bytová náhrada nepatrí. Jeho právne postavenie pri zániku jeho právneho dôvodu bývania treba posúdiť analogicky (§ 853 OZ) podľa tohto ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré upravuje právne vzťahy svojím obsahom a účelom najbližšie. Týmto ustanovením je § 713 ods. 1 OZ upravujúci nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorého právny dôvod užívania bytu bol, rovnako ako v prípade manžela užívajúceho byt v dome vo vlastníctve druhého z manželov, za trvania manželstva odvodený od existencie manželstva a ktorému rozvodom tento právny dôvod bývania zanikol."

Podľa ust. § 712 Obč. zákonníka platí, že bytovými náhradami sú náhradný byt, náhradné ubytovanie a prístrešie.


Trápi vás "Náhradný byt po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň, chcem podať návrh na rozvod manželstva. Myslím, že môj manžel s rozvodom bude súhlasiť. Moja otázka znie: Ako sa s manželom po rozvode vyrovnám, ak som rodinný dom získala darovacou zmluvou od rodičov? Počas manželstva sme tento dom spoločne nadstavili, avšak hodnota pôžičiek prekračuje hodnotu majetku. Dlhy vznikli v dôsledku manželových tzv. podnikateľských zámerov, ktoré chceme spoločne so synom, ktorý so mnou žije v domácnosti, uhradiť. Manžel už v našej spoločnej domácnosti nežije a nereaguje ani na moje správy. Má manžel nárok na podiel, aj keď nie je vlastníkom a dlhy prevyšujú hodnotu majetku? Rozvedie nás súd, aj keď manžel nebude prítomný a nebude zastúpený právnikom? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

(odpoveď odoslaná: 20.09.2019)

Dobrý deň,

rozvodom zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo majetku. Do BSM patrí všetok majetok i dlhy, ktoré ste spoločne nadobudli počas manželstva, a to zo spoločného majetku (financií).

Majetok, ktorý vám bol darovaný nespadá do BSM, pretože je to jedna z výnimiek, kedy je takto nadobudnutý majetok vo vašom výlučnom vlastníctve. Pokiaľ ste nadstavbu realizovali počas manželstva, má manžel nárok na uhradenie toho, čo na nadstavbu vynaložil, t. j. koľko do nej investoval. 

Pri vami uvedenom platí, že nadstavba sa stáva súčasťou pôvodnej stavby (domu) a nevzniká samostatná vec. Z uvedeného vyplýva, že ak ste výlučnou vlastníčkou domu, tak nárok na podiel z rodinného domu manžel nemá, avšak má nárok na uhradenie toho, čo na nadstavbu prispel zo spoločného majetku. Váš manžel by musel samozrejme preukázať, koľko investoval do tejto nadstavby, a či išlo o jeho vlastné  prostriedky, alebo o prostriedky z BSM.

Pri vyporiadaní BSM po rozvode sa vychádza z ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka, ktorý znie: ,,Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Domnievame sa, že prostriedky na novostavbu boli použité už zo spoločného majetku manželov, a preto má manžel nárok na to, aby mu bolo uhradené toľko, čo on vynaložil z tohto spoločného majetku. Prináležala by mu teda polovica z toho, čo ste na nadstavbu vynaložili, pretože druhá polovica prináleží zas vám. Rovnako tak sa budú vyporiadavať i dlhy. Pokiaľ by ste vyplatili dlhy za manžela, máte nárok i vy na úhradu toho, čo ste na tieto pôžičky, či úvery vynaložili, avšak tiež z polovice, keďže dlhy budete vyplácať ešte zo spoločného majetku, pokým nebude BSM zrušené a vyporiadané. 

Bez  vedomia manžela sa rozviesť nie je možné, nakoľko ak podáte návrh na rozvod, súd bude tento návrh doručovať manželovi  na vyjadrenie. Ak sa súdu návrh na rozvod podarí doručiť, môže manžel vo svojom vyjadrení uviesť, že s rozvodom súhlasí a žiada, aby súd rozhodol bez nariadenia pojednávania alebo v jeho neprítomnosti. Ak sa však manžel vyjadrí, že s rozvodom nesúhlasí, ale na nariadené pojednávanie sa nedostaví bez riadneho ospravedlnenia, tak súd bude pojednávať i v jeho neprítomnosti. Ak mu bolo predvolanie riadne doručené a on sa včas a z dôležitých dôvodov neospravedlní, súd môže pojednávať aj v jeho neprítomnosti. 


Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň, prosím o radu. Po rozvode vydal súd v roku 1997 rozhodnutie o zrušení spoločného nájmu bytu s podmienkou, že zabezpečím bývalému manželovi náhradný byt, čo sa mi vtedy, bohužiaľ, nepodarilo vyriešiť. Od roku 2002 som výlučným vlastníkom bytu, ktorý som odkúpila (na byte nie sú žiadne ťarchy ani vecné bremeno). Ak mu bude ponúknutý byt, musí byť jeho vlastníkom? Byt by kupovali deti s doživotným právom užívania pre neho. Môže odmietnuť, ak by mal na výber viacero ponúk? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

(odpoveď odoslaná: 04.09.2019)

Dobrý deň,

z otázky usudzujeme, že stále bývate spoločne v uvedenom byte. 
Podľa ust. § 705 ods. 1 Obč. zákonníka platí :
"Ak sa rozvedení manželia nedohodnú o nájme bytu, súd na návrh jedného z nich rozhodne, že sa zrušuje právo spoločného nájmu bytu. Súčasne určí, ktorý z manželov bude byt ďalej užívať ako nájomca."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že nie ste mu povinná zabezpečiť náhradný byt vo forme vlastníctva bytu, ale len nájom podľa ust. Obč. zákonníka.
Tak ako uvádzate v otázke, riešením je zaobstarať bývalému manželovi primeraný náhradný byt do nájmu, teda náhradný byt nie ste povinná kúpiť, aby sa stal jeho vlastníctvom, k tomu Vás súd nezaviazal. Riešením je aj ten postup, že deti kúpia byt a Váš bývalý manžel bude mať v tomto doživotné právo bývania zriadené zmluvou o vecnom bremene, ktorá bude zavkladovaná do katastra nehnuteľností.
Je potrebné bývalému manželovi predložiť písomnú ponuku o tom, že má zabezpečený náhradný byt v tej forme, že mu zašlete návrh zmluvy od prenajímateľa ohľadom konkrétneho bytu pre neho prípadne ponúknete byt s vecným bremenom ako uvádzate v otázke.

Ak by tieto ponuky odmietol, budete môcť podať návrh na súd na vypratanie Vášho terajšieho bytu a ak aj napriek tomu sa neodsťahuje, budete musieť podať návrh na exekučné konanie.

Poznamenávame, že v našej poradni sa často venujeme tejto problematike vypratania bytu, ktoré otázky a odpovede Vám môžu byť tiež nápomocné. 

 


Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň. Chcela by som sa rozviesť. Manžel sa nám od narodenia dcéry (2 mesiace) prakticky vyhýba. Má množstvo výhovoriek, prečo nemá byť doma. Začal chodiť po baroch, stretávať sa s kamarátmi, začal fajčiť. Keď je doma, neustále na mne niečo kritizuje. Je navyše pod silným vplyvom svojej matky, ktorá nám nevhodne zasahuje do manželstva a výchovy dieťaťa. Manžel získal byt pred manželstvom. Rada by som vedela, či nám po rozvode musí zabezpečiť bývanie, prípadne, či môžem požiadať o výživné pre rozvedenú ženu, keďže som na materskej dovolenke. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

(odpoveď odoslaná: 17.07.2019)

Dobrý deň, aj keď byt manžel nadobudol pred uzatvorením manželstva, Vám ako manželke vzniklo odvodené právo bývania v nehnuteľnosti na základe uzatvorenia manželstva. V prípade rozvodu  súdy k týmto otázkam náhradného bývania manžela, ktorý nie je vlastníkom bytu zaujali stanovisko.

Citujeme z rozsudku NS SR, sp. zn. : 3 Cdo 43/99 :

"Manžel, ktorý užíval byt v rodinnom dome patriacom druhému manželovi, má po rozvode ich manželstva právo na náhradný byt v zmysle § 713 ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 853 Občianskeho zákonníka."

T.j. : V prípade rozvodu nie ste povinná sa vysťahovať ani na základe požiadania manžela, museli by ste tak urobiť len na základe súdneho rozhodnutia, ktorým by Vám bola táto povinnosť uložená. Vzhľadom na maloleté dieťa a ak Vy sama nie ste vlastníkom inej nehnuteľnosti, súd by rozhodol o bytovej náhrade /náhradný byt, náhradné ubytovanie; teda stačilo by zabezpečiť nájom bytu pre Vás a maloleté dieťa/.

V prípade rozvodu až po právoplatnom skončení rozvodu manželstva  mohli by ste žiadať o príspevok na výživu rozvedeného manžela podľa § 72 zákona o rodine

"(1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

(2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.

(3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru."

 


Trápi vás "Náhradný byt po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň. Mám otázku týkajúcu sa rozvodu. Mám s manželom dve deti (7 a 4 roky). Posledných 6 rokov som bola na materskej dovolenke a nedávno som sa vrátila do práce. Máme spoločnú hypotéku. Manžel od mňa žiada, aby som odišla a začala riešiť svoje bývanie. Mám nejaké práva a je niečo, čo by som od neho mohla žiadať? Ďakujem.

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

(odpoveď odoslaná: 25.03.2019)

Dobrý deň, 

z otázky vyplýva, že plánujete rozvod manželstva. 

Požiadavka manžela, aby ste si riešila vlastné bývanie spolu s deťmi je v rozpore so zákonom.

Nehnutľnosť v ktorej teraz spoločne bývate a máte hypotéku, patrí do BSM.

Z bytu /rodinného domu/ nie je ste povinná sa vysťahovať a to ani v prípade, že dôjde k rozvodu manželstva a rozsudok nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť.

Z bytu alebo rodinného domu by ste boli povinná sa vysťahovať len v prípade, že by tak rozhodol súd až po právoplatnom rozvode manželstva.

Až na základe právoplatného rozsudku o povinnosti vypratať nehnuteľnosť a rozhodnutí o priznaní bytovej náhrady /náhradný byt/.

Otázkou je ako by bolo vyriešené BSM a samotná nehnuteľnosť, teda ako by ste sa dohodli ohľadom nehnuteľnosti ako takej a samotnej  hypotéky.

V tomto štádiu  bez rozvodu a bez súdneho rozhodnutia nie ste povinná sa vysťahovať.

Ak sa s manželom po rozvode nedohodnete na vyporiadaní BSM dohodou, budete musieť podať návrh na súd v lehote do troch rokov, kde sú bude rozhodovať v zmysle ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Náhradný byt po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.