Máte
otázku?

Náhradný byt po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Banská Bystrica
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Náhradný byt po rozvode

Dobrý deň, chcem sa spýtať na povinnosť poskytnúť náhradný byt po rozvode mojej manželke. Súd pred vyše pol rokom rozviedol naše manželstvo s teraz už mojou bývalou manželkou. Tá počas manželstva užívala byt v rodinnom dome, ktorého vlastníkom som bol ja a aj stále som len ja. Avšak aj po rozvode manželstva si moja bývala manželka stále nárokuje na užívanie tohto bytu a ignoruje moje výzvy na vypratanie tohto bytu, ak zaň nedostane adekvátnu náhradu. Preto sa na Vás obraciam s otázkou, či má právo tento byt naďalej užívať, ignorovať moje výzvy a žiadať o zabezpečenie náhradného bytu po rozvode?

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

Dobrý deň,

pokiaľ ide o náhradný byt po rozvode, na slovenských súdoch bolo ústalené, že manžel resp. manželka má právo po rozvode manželstva o náhradný byt. Aj keď takáto povinnosť nie je v zákonne priamo upravená, súdy vychádzajú z análogie v Občianskom zákonníku.

 

Manžel, ktorý za trvania manželstva užíva byt v dome, ktorého vlastníkom je druhý z manželov, svoje právo bývať v tomto byte odvodzuje od existujúceho rodinnoprávneho vzťahu (porov. správu uverejnenú v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk, ročník 1978, pod por. č. 14), lebo obsah tohto vzťahu okrem iného tvorí povinnosť manželov žiť spolu a vzájomná vyživovacia povinnosť na tomto základe má manžel – nevlastník právo bývať so svojím manželom v byte nachádzajúcom sa v dome vo vlastníctve druhého manžela a druhý manžel (vlastník) má povinnosť mu toto bývanie (užívanie bytu) umožniť.

Rozvodom manželstva uvedený právny dôvod bývania zaniká a manžel (vlastník) sa môže domáhať vypratania bytu podľa § 126 ods. 1 OZ. Nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorému rozvodom manželstva zanikol právny dôvod užívania bytu vo vlastníctve druhého manžela a ktorý je preto povinný byt vypratať, nie je v Občianskom zákonníku výslovne upravený. To však neznamená, že rozvedenému manželovi v takomto prípade bytová náhrada nepatrí. Jeho právne postavenie pri zániku jeho právneho dôvodu bývania treba posúdiť analogicky (§ 853 OZ) podľa tohto ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré upravuje právne vzťahy svojím obsahom a účelom najbližšie. Týmto ustanovením je § 713 ods. 1 OZ upravujúci nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorého právny dôvod užívania bytu bol, rovnako ako v prípade manžela užívajúceho byt v dome vo vlastníctve druhého z manželov, za trvania manželstva odvodený od existencie manželstva a ktorému rozvodom tento právny dôvod bývania zanikol.

rozsudok NS ČR sp. zn. 26 Cdo 1544/2005

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň, bývame s manželom 18,5 roka u mojich rodičov. Má manžel po rozvode nárok na vyplatenie 30000 eur za celoživotné bývanie v tomto dome? Som podľa zákona povinná zohnať mu byt a platiť ho? Ďakujem.

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.02.2021)

Dobrý deň,
ak som správne pochopil bývate v dome, ktorý patrí Vašim rodičom. Nepredpokladám, že by ste mali s nimi uzatvorenú nájomnú zmluvu, ale že tam bývate na základe ich dobrého slova (povolenia). Za to im platíte určité "náhrady" (zväčša ako podiel na energiách). Ak toto platí pre Váš prípad, nemá nárok na vyplatenie podielu za celoživotné bývanie.

Nakoľko nevznikol ani spoločný nájom manželmi, nemá nárok ani na náhradné bývanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň. Po rozvode mi súd zrušil spoločný nájom bytu a zaviazal ex zabezpečiť mi náhradný byt. Nie náhradné ubytovanie, alebo prístrešie. V rozsudku sa neuvádza o aký byt má ísť, a či musím súhlasiť s akoukoľvek ponukou, alebo je to na mojom zvážení, či mi ten byt vyhovuje, ako aj suma za nájom. Doteraz sme platili nájom mimo služieb 115 €.

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.11.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 712 Obč. zákonníka platí :

"(1) Bytovými náhradami sú náhradný byt, náhradné ubytovanie a prístrešie.
(2) Náhradným bytom je byt, ktorý svojou veľkosťou a vybavením zabezpečuje ľudsky dôstojné bývanie nájomcu a členov jeho domácnosti."

Obč. zákonník nedefinuje to, čo predstavuje pojem náhradný byt, definuje to, aby svojim vybavením zabezpečoval ľudsky dôstojné bývanie nájomcu. Pojem "ľudsky dôstojné bývanie" sa viaže k samotnému náhradnému bytu, k jeho veľkosti a vybaveniu.

Citujeme aj z rozsudku KS HK, sp.zn. 25Co758/1999 :

"Aj výška nájomného je jedným z hľadísk rozhodných pre záver o "zásadnej rovnocennosti" náhradného bytu a bytu, ktorý má byť vyprataný."

Náhradný byt neznamená, že Vám musí kúpiť nový byt do vlastníctva, postačuje zabezpečenie náhradného bytu vo forme zmluvy o nájme na dobu neurčitú.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň. Už dlhšie zvažujem rozvod manželstva. S manželom mame 5 ročnú dcéru, bývame v rodinnom dome. 3/4 domu vlastní manžel darovacou zmluvou. 1/4 domu vlastní manžel a ja v BSM. S dcérou nemám kam ísť momentálne som bez práce, dcéra tu na stevuje aj škôlku. Moja otázka znie : načo mám vlastne nárok po rozvode manželstva, keďže predpokladám na dar, resp. Dom ako darovaný si nárokovať nemôžem. Mal by mi manžel zabezpečiť náhradné bývanie s dcérou? Ďakujem.

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.09.2020)

Dobrý deň,
podľa rozhodnutia:

Manžel, ktorý užíval byt v rodinnom dome patriacom druhému manželovi, má po rozvode ich manželstva právo na náhradný byt v zmysle § 713 ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 853 Občianskeho zákonníka

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 3 Cdo 43/99

V praxi sa však stáva iba výnimočne, aby súd rozhodol o náhradnom bývaní.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Náhradný byt po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Pekný deň. Manželka sa chce so mnou rozviesť. Kúpili sme si rodinný dom počas manželstva cez hypoúver. Okrem založeného domu mám aj môjho kamaráta za ručiteľa a moja mama je ako záložca založená s bytom prospech našej hypopôžičky. Mame aj spoločnú dcéru 2. 5 ročnú, mame aj nejaké pôžičky. Mojej manželke som navrhol, že zoberiem na seba všetky naše dlžoby a budem ja naďalej využívať daný dom a budem naďalej platiť hypoúver. Taktiež súhlasím s tým, aby naša dcéra bola na dva týždne u mňa. Ma moja manželka nárok na náhradné bývanie? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.09.2020)

Dobrý deň,
podľa môjho právneho názoru v tomto prípade pravdeopdobne nebude mať nárok na náhradné bývanie, pretože to sa skôr týka prípadov, kedy jeden z manželov býva v nehnuteľnosti, ktorá výlučne patrí druhému manželovi. Rozvodom odpadne právny dôvod užívania nehnuteľnosti, a preto by bolo nespravodlivé, aby teraz manžel, ktorý nebol vlastníkom, si hľadal sám byt. V takom prípade by mal mať nárok na náhradné bývanie. Vo Vašom prípade však nárok na náhradné bývanie skôr mať nebude, nakoľko je vlastníkom aj ona. Ak to však bude na súde žiadať, súd sa tým bude zaoberať a nie je vylúčený ani opačný názor súdu. Zvlášť ak má maloleté dieťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň. Dostala som dom po babke darom od svojej matky. (2010) Teraz sa rozvádzame. Musím mu zabezpečiť náhradné ubytovanie? Vyhráža sa mi, že po rozvode ho odtiaľ nedostanem. Čo mi radíte ?

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.06.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že RD je vo Vašom výlučnom vlastníctve, ktorý ste nadobudli darom a v tomto RD bývate spoločne v manželom. Z ust. zákona o rodine vyplýva, že manželia majú spoločne žiť a na tomto skutkovom základe vzniklo manželovi odvodené právo bývania v RD.

V prípade, že by došlo k rozvodu manželstva, manžel nie je povinný sa z RD vysťahovať. Aj keď Obč. zákonník uvedené vzťahy vyslovene nerieši, súdy pri riešení predmetných sporov vychádzajú z ust. § 853 Obč. zákonníka. Manžel bude povinný by bol vysťahovať sa RD až na zákalde súdneho rozhodnutia, ktoré ak by nerešpektoval, svoje právo by ste museli následne vymáhať cestou súdneho exekútora. 

Citujeme z rozsudku NS SR, sp. zn. : 3 Cdo 43/99 :
"Manžel, ktorý užíval byt v rodinnom dome patriacom druhému manželovi, má po rozvode ich manželstva právo na náhradný byt v zmysle § 713 ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 853 Občianskeho zákonníka."


Obdobne NS ČR sp. zn. 26 Cdo 1544/2005 uvádza :
"Manžel, ktorý za trvania manželstva užíva byt v dome, ktorého vlastníkom je druhý z manželov, svoje právo bývať v tomto byte odvodzuje od existujúceho rodinnoprávneho vzťahu (porov. správu uverejnenú v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk, ročník 1978, pod por. č. 14), lebo obsah tohto vzťahu okrem iného tvorí povinnosť manželov žiť spolu a vzájomná vyživovacia povinnosť na tomto základe má manžel – nevlastník právo bývať so svojím manželom v byte nachádzajúcom sa v dome vo vlastníctve druhého manžela a druhý manžel (vlastník) má povinnosť mu toto bývanie (užívanie bytu) umožniť.

Rozvodom manželstva uvedený právny dôvod bývania zaniká a manžel (vlastník) sa môže domáhať vypratania bytu podľa § 126 ods. 1 OZ. Nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorému rozvodom manželstva zanikol právny dôvod užívania bytu vo vlastníctve druhého manžela a ktorý je preto povinný byt vypratať, nie je v Občianskom zákonníku výslovne upravený. To však neznamená, že rozvedenému manželovi v takomto prípade bytová náhrada nepatrí. Jeho právne postavenie pri zániku jeho právneho dôvodu bývania treba posúdiť analogicky (§ 853 OZ) podľa tohto ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré upravuje právne vzťahy svojím obsahom a účelom najbližšie. Týmto ustanovením je § 713 ods. 1 OZ upravujúci nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorého právny dôvod užívania bytu bol, rovnako ako v prípade manžela užívajúceho byt v dome vo vlastníctve druhého z manželov, za trvania manželstva odvodený od existencie manželstva a ktorému rozvodom tento právny dôvod bývania zanikol."

Podľa ust. § 712 Obč. zákonníka platí, že bytovými náhradami sú náhradný byt, náhradné ubytovanie a prístrešie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň, chcem podať návrh na rozvod manželstva, manžel myslím s rozvodom bude súhlasiť, moja otázka znie, ako sa s manželom po rozvode vyrovnám, ak RD som nadobudla darovacou zmluvou od mojich rodičov, behom manželstva sme spoločne nadstavili tento RD, avšak hodnota pôžičiek je vyššia, ako hodnota majetku, dlhy vznikli dôsledkom manželových tzv. podnikateľských zámerov, tieto chceme spoločne so synom, ktorý so mnou žije v spoločnej domácnosti uhradiť, manžel už v spoločnej domácnosti nežije, nereaguje ani na správy odo mňa. Ma manžel nárok na podiel, ak nie je ani vlastníkom a dlhy prevyšujú hodnotu majetku? Rozvedie nás súd, ak vyjadrí súhlas aj bez jeho prítomnosti bez zastupovania právnika? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.09.2019)

Dobrý deň,

rozvodom zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo majetku. Do BSM patrí všetok majetok i dlhy, ktoré ste spoločne nadobudli počas manželstva, a to zo spoločného majetku (financií).

Majetok, ktorý vám bol darovaný nespadá do BSM, pretože je to jedna z výnimiek, kedy je takto nadobudnutý majetok vo vašom výlučnom vlastníctve. Pokiaľ ste nadstavbu realizovali počas manželstva, má manžel nárok na uhradenie toho, čo na nadstavbu vynaložil, t. j. koľko do nej investoval. 

Pri vami uvedenom platí, že nadstavba sa stáva súčasťou pôvodnej stavby (domu) a nevzniká samostatná vec. Z uvedeného vyplýva, že ak ste výlučnou vlastníčkou domu, tak nárok na podiel z rodinného domu manžel nemá, avšak má nárok na uhradenie toho, čo na nadstavbu prispel zo spoločného majetku. Váš manžel by musel samozrejme preukázať, koľko investoval do tejto nadstavby, a či išlo o jeho vlastné  prostriedky, alebo o prostriedky z BSM.

Pri vyporiadaní BSM po rozvode sa vychádza z ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka, ktorý znie: ,,Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Domnievame sa, že prostriedky na novostavbu boli použité už zo spoločného majetku manželov, a preto má manžel nárok na to, aby mu bolo uhradené toľko, čo on vynaložil z tohto spoločného majetku. Prináležala by mu teda polovica z toho, čo ste na nadstavbu vynaložili, pretože druhá polovica prináleží zas vám. Rovnako tak sa budú vyporiadavať i dlhy. Pokiaľ by ste vyplatili dlhy za manžela, máte nárok i vy na úhradu toho, čo ste na tieto pôžičky, či úvery vynaložili, avšak tiež z polovice, keďže dlhy budete vyplácať ešte zo spoločného majetku, pokým nebude BSM zrušené a vyporiadané. 

Bez  vedomia manžela sa rozviesť nie je možné, nakoľko ak podáte návrh na rozvod, súd bude tento návrh doručovať manželovi  na vyjadrenie. Ak sa súdu návrh na rozvod podarí doručiť, môže manžel vo svojom vyjadrení uviesť, že s rozvodom súhlasí a žiada, aby súd rozhodol bez nariadenia pojednávania alebo v jeho neprítomnosti. Ak sa však manžel vyjadrí, že s rozvodom nesúhlasí, ale na nariadené pojednávanie sa nedostaví bez riadneho ospravedlnenia, tak súd bude pojednávať i v jeho neprítomnosti. Ak mu bolo predvolanie riadne doručené a on sa včas a z dôležitých dôvodov neospravedlní, súd môže pojednávať aj v jeho neprítomnosti. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Náhradný byt po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň, prosím o radu. Po rozvode, súd v roku 1997 vydal rozhodnutie o zrušení spoločného nájmu bytu s tým, že bývalému manželovi zabezpečím náhradný byt, čo sa mi bohužiaľ v tej dobe nepodarilo vyriešiť. Od roku 2002 som výlučným vlastníkom bytu, ktorý som odkúpila ( na byte nie sú žiadne ťarchy ani vecné bremeno). Ak mu bude ponúknutý byt musí byt jeho vlastníkom ? Byt by kupovali deti s doživotným pravom užívania pre neho. Môže odmietnuť, ak by mal na výber viacero ponúk ?
Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.09.2019)

Dobrý deň,

z otázky usudzujeme, že stále bývate spoločne v uvedenom byte. 
Podľa ust. § 705 ods. 1 Obč. zákonníka platí :
"Ak sa rozvedení manželia nedohodnú o nájme bytu, súd na návrh jedného z nich rozhodne, že sa zrušuje právo spoločného nájmu bytu. Súčasne určí, ktorý z manželov bude byt ďalej užívať ako nájomca."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že nie ste mu povinná zabezpečiť náhradný byt vo forme vlastníctva bytu, ale len nájom podľa ust. Obč. zákonníka.
Tak ako uvádzate v otázke, riešením je zaobstarať bývalému manželovi primeraný náhradný byt do nájmu, teda náhradný byt nie ste povinná kúpiť, aby sa stal jeho vlastníctvom, k tomu Vás súd nezaviazal. Riešením je aj ten postup, že deti kúpia byt a Váš bývalý manžel bude mať v tomto doživotné právo bývania zriadené zmluvou o vecnom bremene, ktorá bude zavkladovaná do katastra nehnuteľností.
Je potrebné bývalému manželovi predložiť písomnú ponuku o tom, že má zabezpečený náhradný byt v tej forme, že mu zašlete návrh zmluvy od prenajímateľa ohľadom konkrétneho bytu pre neho prípadne ponúknete byt s vecným bremenom ako uvádzate v otázke.

Ak by tieto ponuky odmietol, budete môcť podať návrh na súd na vypratanie Vášho terajšieho bytu a ak aj napriek tomu sa neodsťahuje, budete musieť podať návrh na exekučné konanie.

Poznamenávame, že v našej poradni sa často venujeme tejto problematike vypratania bytu, ktoré otázky a odpovede Vám môžu byť tiež nápomocné. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň. Chcela by som sa rozviesť. Manžel sa nám od narodenia dcéry (2 mesiace) doslova vyhýba. Má milión výhovoriek prečo nebyť doma. Začal chodiť po baroch, s kamarátmi, fajčiť. Keď je doma tak na mne všetko kritizuje. Je navyše pod obrovským vplyvom jeho matky, ktorá nám zasahuje do manželstva aj výchovy dieťaťa. Manžel byt nadobudol pred sobášom. Chcela by som teda vedieť, či nám po rozvode musí zabezpečiť bývanie, resp. či môžem požiadať o výživné na rozvedenú manželku nakoľko som na materskej dovolenke. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.07.2019)

Dobrý deň, aj keď byt manžel nadobudol pred uzatvorením manželstva, Vám ako manželke vzniklo odvodené právo bývania v nehnuteľnosti na základe uzatvorenia manželstva. V prípade rozvodu  súdy k týmto otázkam náhradného bývania manžela, ktorý nie je vlastníkom bytu zaujali stanovisko.

Citujeme z rozsudku NS SR, sp. zn. : 3 Cdo 43/99 :

"Manžel, ktorý užíval byt v rodinnom dome patriacom druhému manželovi, má po rozvode ich manželstva právo na náhradný byt v zmysle § 713 ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 853 Občianskeho zákonníka."

T.j. : V prípade rozvodu nie ste povinná sa vysťahovať ani na základe požiadania manžela, museli by ste tak urobiť len na základe súdneho rozhodnutia, ktorým by Vám bola táto povinnosť uložená. Vzhľadom na maloleté dieťa a ak Vy sama nie ste vlastníkom inej nehnuteľnosti, súd by rozhodol o bytovej náhrade /náhradný byt, náhradné ubytovanie; teda stačilo by zabezpečiť nájom bytu pre Vás a maloleté dieťa/.

V prípade rozvodu až po právoplatnom skončení rozvodu manželstva  mohli by ste žiadať o príspevok na výživu rozvedeného manžela podľa § 72 zákona o rodine

"(1) Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

(2) Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.

(3) Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň. Mám otázku ohľadom rozvodu. Manžel dve deti. (7 a 4 roky), 6 rokov som bola doma na materskej. Teraz som nastúpila do práce. Máme spoločnú hypotéku. Manžel chce, aby som odišla a riešila si vlastné bývanie. Mám nejaké práva čo môžem od neho chcieť? Ďakujem.

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.03.2019)

Dobrý deň, 

z otázky vyplýva, že plánujete rozvod manželstva. 

Požiadavka manžela, aby ste si riešila vlastné bývanie spolu s deťmi je v rozpore so zákonom.

Nehnutľnosť v ktorej teraz spoločne bývate a máte hypotéku, patrí do BSM.

Z bytu /rodinného domu/ nie je ste povinná sa vysťahovať a to ani v prípade, že dôjde k rozvodu manželstva a rozsudok nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť.

Z bytu alebo rodinného domu by ste boli povinná sa vysťahovať len v prípade, že by tak rozhodol súd až po právoplatnom rozvode manželstva.

Až na základe právoplatného rozsudku o povinnosti vypratať nehnuteľnosť a rozhodnutí o priznaní bytovej náhrady /náhradný byt/.

Otázkou je ako by bolo vyriešené BSM a samotná nehnuteľnosť, teda ako by ste sa dohodli ohľadom nehnuteľnosti ako takej a samotnej  hypotéky.

V tomto štádiu  bez rozvodu a bez súdneho rozhodnutia nie ste povinná sa vysťahovať.

Ak sa s manželom po rozvode nedohodnete na vyporiadaní BSM dohodou, budete musieť podať návrh na súd v lehote do troch rokov, kde sú bude rozhodovať v zmysle ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Náhradný byt po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať moja manželka dostala od rodičov rodinný dom je vlastníkom domu ja nemám nič pred manželstvom som mal rodinný dom, ktorý som predal a peniaze investoval do manželkinho domu mame dve deti a manželka podala po 15 rokov o rozvod takže ostanem na ulici mám právo na náhradné bývanie nakoľko som jej navrhol, aby mi vrátila aspoň peniaze, ktoré som do domu investoval, aby som si mohol zabezpečiť bývanie, lenže ona s tým nesúhlasí a povedala, že môžem na to zabudnúť. Ďakujem.

 

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.10.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

Nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia môžete voči manželke uplatniť resp. vymáhať cestou súdu titulom bezdôvodného obohatenia keďže došlo k zhodnoteniu jej výlučného majetku.
Je ale dôležité uviesť, že Vaše právo na vydanie bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď ste sa dozvedeli, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na Váš úkor obohatil. 
Svojho práva na vydanie bezdôvodného obohatenia sa teda môžete domáhať na súde, ak je však Váš nárok premlčaný a žalovaná vznesie námietku premlčania, v konaní nebudete úspešný.
Čo sa týka preukazovania investícii, spravidla sa preukazujú napr. dokladmi o kúpe stavebných materiálov, objednávkami, zmluvami so stavebnými firmami, výpoveďami svedkov a podobne. 

Dôležité v prípadnom súdnom konaní bude preukázanie z Vašej strany kedy došlo k ukončeniu rekonštrukcie domu, lebo týmto dátumom sa počíta premlčacia doba (také je stanovisko vyplývajúce z rozsudkov súdov), teda prakticky ukončením rekonštrukcie ste  už vedeli, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto - manželka - sa na Váš úkor obohatila. 

Vo Váš prospech by bolo, keby ste vedeli preukázať, že manželka Vám sľúbila, že prevedie na Vás časť nehnuteľnosti po rekonštrukcii.

Náhradné bývanie :

Z ust. zákona o rodine vyplýva, že manželia majú spoločne žiť a na tomto skutkovom základe Vám vzniklo odvodené právo bývania v uvedenej nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve manželky.

Z bytu sa nie ste povinný vysťahovať ani po rozvode. V prípade, že by ste sa nedohodli na riešení Vášho bývania, z domu by ste boli povinný sa vysťahovať len na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o vyprataní nehnuteľnosti.  Súd vzhľadom na vyššie uvedené by Vám túto povinnosť uložil s tým, že ste povinný sa z domu vysťahovať až potom, čo by Vám manželka zabezpečila primeranú  bytovú náhradu.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď, samozrejme máte odo mňa kladne hodnotenie. Ešte by som sa chcel opýtať, ako postupovať pri podaní žiadosti o rozvod, aby všetko prebehlo čo najrýchlejšie? Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.07.2018)

Dobrý deň,

ďakujeme za reakciu.

Otázka rozvodu, resp. toho ako rýchlo bude vo veci rozhodnuté závisí predovšetkým od toho, ako bude návrh na rozvod koncipovaný. 

Podľa súčasnej právnej úpravy civilný mimosporový poriadok neustanovuje, že súd môže rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania, môže však rozhodnúť aj bez toho, aby ste boli prítomný na pojednávaní ak sa necháte zastupovať advokátom. Je potrebné brať do úvahy, že niektorí sudcovia vyžadujú výsluch oboch manželov, najmä ak sú pochybnosti. Ako advokáti sme však zastúpili veľa rozvodov bez účasti klientov a súdy rozhodli o rozvode na prvom pojednávaní. 

Najjednoduchšie by bolo spísať podstatné, hlavné a podložené argumenty na rozvod manželstva, ako aj to, aby prípadne Vaša manželka s rozvodom súhlasila. Treba vedieť, že podľa zákona o rodine v rozsudku, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.

Odporúčame preto kontaktovať advokáta.

Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu na hlavný email : http://advokat@ficek.sk.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň, ak budete mať čas mi odpovedať, tak by som sa chcel opýtať: S manželkou sme sa zobrali v máji v roku 2014, v septembri v roku 2014 sa nám narodil syn, žijeme v byte, ktorý som kupoval v roku 2010 prostredníctvom hypotekárneho úveru, manželka ma trvalý pobyt v tomto byte od mája 2014. Z dôvodu trvalého nezáujmu zo strany manželky o moju osobu(pravdepodobne sa zaujíma o nejaký zaujímavejší objekt), zvažujem aj rozvod a následne vysporiadanie, manželka nemá záujem, aby sa medzi nami niečo riešilo a stále mi opakuje, že ja ju z tohto bytu bez finančného odškodnenia nedostanem, preto sa na Vás obraciam s prosbou o radu, na čo všetko ma nárok? Byt odkedy som ho kupoval, ako aj hypotéku platím ja, manželka posledné štyri roky platila z materskej inkaso a posledné tri mesiace mi dala 100e každý mesiac na bývanie, ma teda nejaký nárok na časť bytu? Môžem ju vysťahovať aj pred rozvodom? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.06.2018)

Dobrý deň,

na  Vašu otázku uvádzame nasledovné : 

Keďže ste byt nadobudol pred uzatvorením manželstva, byt nepatrí do BSM.

Vaša manželka má oprávnenie užívať byt na základe rodinnoprávneho vzťahu ako Vaša manželka.

Pokiaľ by ste sa rozviedli Vaša potom už bývalá manželka nie je povinná sa z bytu vysťahovať pokiaľ jej nebude zabezpečené náhradné bývanie /zrejme máte aj maloleté dieťa/ a preto podľa nášho názoru primeranou náhradou bude minimálne jednoizbový byt, o čom by prípadne rozhodol súd ak sa nedohodnete. Neznamená to však, že by ste jej byt museli kupovať, museli by ste jej zabezpečiť len náhradný byt formou nájmu. 

Otázka hradenia nákladov na bývanie nie je predmetom vyporiadania BSM po rozvode

Pri vyporiadaní sa má vychádzať z ust. § 150 Obč. zák. :

" Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Náhradný byt po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Ďakujem za Vašu odpoveď a ešte by som sa chcela opýtať čo vlastne mám robiť ak manžel po rozvode bude mať súdne rozhodnutie o mojom vysťahovaní lebo do bytu som nevložila nič takže mi nič nepatrí a na podnájom, či kúpu bytu nemám a nechcela by som prísť o dcérku skončím teraz na ulici? Aké mám možnosti ako matka maloletého dieťaťa.

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.06.2018)

Dobrý večer, 

ďakujeme za reakciu.

Nie je to až také jednoduché. 

O návrhu na vypratanie môže súd rozhodnúť až po rozvode a len na základe podaného návrhu, ktorý bude musieť podať Váš terajší manžel. Súd o ňom rozhodne, stanoví podmienky, obyčajne s tým, že povinná ste z bytu sa vysťahovať až na tom skutkovom základe, že Vám manžel zabezpečí náhradný byt alebo náhradné ubytovanie.  Toto súdne konanie môže trvať určitú dobu, predpokladáme, že minimálne jeden rok, a existuje aj odvolací súd. Bytová náhrada neznamená byt vo vlastníctve, ale podnájom alebo nájomný byt.

V prípade, že náhradný byt Vám zabezpečí, k čomu sú tiež stanovené zákonné postupy a podmienky a ak sa neodsťahujete dobrovoľne, následne bude musieť podať návrh na exekučné konanie, ale to už by sme siahali do extrému.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň! Potrebovala by som poradiť ohľadom bytu, v ktorom žijem spolu s manželom a dcérkou 4 roky. Ide o to, že manžel sa chce rozviesť a vyhráža sa mi vysťahovaním s bytu, že mi nič nepatrí. Byt sme kúpili za jeho zdedené peniaze z domu kde som s ním žila 12 rokov a bolo sme už manželia, keď sa dom predal a kúpil sa byt, on ale napísal tento byt len na seba. Potrebovala by som vedieť či mám právo na polovicu bytu alebo je len jeho ?

 

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.06.2018)

Dobý deň,

otázky spojené s náhradným bytom resp. ubytovaním po rozvode manželstva sú častým problémom v naše advokátskej kancelárii.

Aj keď Občiansky zákonník predmetný problém nerieši priamo, súdy problém riešili mnohokrát, pričom zo súdnych rozhodnutí vyplýva :

NS ČR sp. zn. 26 Cdo 1544/2005 :

Manžel, ktorý za trvania manželstva užíva byt v domektorého vlastníkom je druhý z manželov, svoje právo bývať v tomto byte odvodzuje od existujúceho rodinnoprávneho vzťahu (porov. správu uverejnenú v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk, ročník 1978, pod por. č. 14), lebo obsah tohto vzťahu okrem iného tvorí povinnosť manželov žiť spolu a vzájomná vyživovacia povinnosť na tomto základe má manžel – nevlastník právo bývať so svojím manželom v byte nachádzajúcom sa v dome vo vlastníctve druhého manžela a druhý manžel (vlastník) má povinnosť mu toto bývanie (užívanie bytu) umožniť.

Rozvodom manželstva uvedený právny dôvod bývania zaniká a manžel (vlastník) sa môže domáhať vypratania bytu podľa § 126 ods. 1 OZ. Nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorému rozvodom manželstva zanikol právny dôvod užívania bytu vo vlastníctve druhého manžela a ktorý je preto povinný byt vypratať, nie je v Občianskom zákonníku výslovne upravený. To však neznamená, že rozvedenému manželovi v takomto prípade bytová náhrada nepatrí. Jeho právne postavenie pri zániku jeho právneho dôvodu bývania treba posúdiť analogicky (§ 853 OZ) podľa tohto ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré upravuje právne vzťahy svojím obsahom a účelom najbližšie. Týmto ustanovením je § 713 ods. 1 OZ upravujúci nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorého právny dôvod užívania bytu bol, rovnako ako v prípade manžela užívajúceho byt v dome vo vlastníctve druhého z manželov, za trvania manželstva odvodený od existencie manželstva a ktorému rozvodom tento právny dôvod bývania zanikol.

Rozsudok NS SR  3 Cdo 43/99 :

"Manžel, ktorý užíval byt v rodinnom dome patriacom druhému manželovi, má po rozvode ich manželstva právo na náhradný byt v zmysle § 713 ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 853 Občianskeho zákonníka."

 

Pokiaľ sa jedná o byt, ak tento bol kúpený za finančné prostriedky z predaja rodinného domu, ktorého výlučným vlastníkom bol manžel, byt nepatrí do BSM. Pokiaľ ste Vy sama vložila vlastné fin. prostriedky napr. do rekonštrukcie bytu /napr. peniaze nadobudnuté dedením alebo darom/, potom po rozvode v rámci vyporiadania budete mať len nárok, aby sa táto suma bola zohľadnená pri vyporiadaní BSM podľa ust. § 150 Obč. zákonníka : 

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Záver :

Z uvedeného vyplýva, že nie ste teraz a ani po rozvode povinná sa vysťahovať z bytu bez súdneho rozhodnutia. Je tu aj otázka vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň, kedy musí jeden z partnerov zabezpečiť bývanie pre druhého. Môj manžel sa stal vlastníkom bytu deň pred manželstvom, ale vklad a zápis bol až počas manželstva. Rozvádzame sa a máme 7 a 3 ročné deti. Môže mi prispievať na bývanie, keď si nájdem podnájom ?

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.04.2018)

Dobrý deň,

ak Váš manžel prejavil vôľu nadobudnúť byt pred uzatvorením manželstva do svojho výlučného vlastníctva a aj keď bol vklad povolený až po uzatvorení manželstva, podľa súdnej praxe sa jedná o jeho výlučné vlastníctvo.  Vy ako manželka /po uzatvorení zmluvy o prevode vlastníctva k bytu/ ste nemohli nadobudnúť vlastníctvo k nehnuteľnosti rozhodnutím katastrálneho úradu o povolení vkladu, ku ktorému došlo až po uzavretí jej manželstva. Samotné uzatvorenie manželstva v čase od uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva do rozhodnutia o povolení vkladu do KN nie je právnym titulom pre nadobudnutie majetku do bezpodielového spoluvlastníctva bez splnenia ďalších zákonných podmienok.

Aj keby ste sa rozviedli, nie ste povinná sa z bytu vysťahovať. Podľa súdnej praxe "manžel, ktorý užíval byt v rodinnom dome patriacom druhému manželovi, má po rozvode ich manželstva právo na náhradný byt v zmysle § 713 ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 853 Občianskeho zákonníka, bytová náhrada mu môže byť odopretá iba výnimočne, ak by zabezpečenie bytu bolo v rozpore s dobrými mravmi."

V prípade rozvode je teda nevyhnutné vyporiadať BSM čo najskoršie.

Pokiaľ sa jedná o príspevok na úhradu nájmu, zo zákona nemáte na uvedený príspevok nárok od bývalého manžela. Podľa ust. §  72 zákona o rodine platí : 

"Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi."

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Náhradný byt po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň, môj brat je už pár rokov rozvedený, jeho ex s ním až donedávna bývala v jeho dome, ktorý dostal darom. Deti sú zverené do starostlivosti jeho ex manželke, a preto ju niekoľko rokov nechal bývať u neho aj po rozvode. Pred rokom a pol sa definitívne vrátil spať na Slovensko, kde si našiel prácu, lenže po krátkej dobe zistil, že život s jeho ex je nemožný, strašne ho psychicky týrala a vždy len vymýšľala intrigy a aj deti proti nemu štve. Dokonca mu kradli aj peniaze. Tak jej zrušil trvalý pobyt, ona sa aj s deťmi o pár týždňov, či mesiacov odsťahovala, ale po 3 mesiacoch sa chce vrátiť späť, lebo vraj nemá kde bývať, lebo jej ukončili nájomnú zmluvu. K bratovi sa medzičasom prisťahovala jeho najstaršia dcéra aj s dieťaťom a priateľom. Vzájomne spolužitie bude náročné, brat sa konečne dal psychicky do poriadku. Údajne brat musí svoju ex prichýliť, keďže má deti v starostlivosti, ale čaká ich súd a brat si deti chce vziať. Tak sa chcem spýtať, či ju musí vziať spať k sebe a celkový proces ako nájsť riešenie jeho problému. Ja sa bojím, že ho jeho ex vydiera nejakou vecou, ktorú si vymyslela a naplánovala. Brat má totiž podmienku za nejaký dlh a jeho ex tiež za kupliarstvo. Ďakujem.

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.03.2018)

 

Dobrý večer,

ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej týmto uvádzame nasledovné stanovisko vyjadrujúce právny názor advokátskej kancelárie:

Vaša otázka obsahuje viacero rovín právnych problémov. Pre presnejšie zodpovedanie otázky by sme potrebovali vedieť viacej údajov, čo uvedieme aj v odpovedi.  
Najprv kúsok právnej teórie :

I./ Občianskoprávna rovina  rozvod a BSM 
Podľa  ust. § 143 a nasl. Občianskeho zákonníka ("OZ") platí :
" V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov  ("BSM") je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Z uvedeného vyplývam že pokiaľ Váš brat nadobudol vlastníctvo RD darom, potom tento byt nepatrí do BSM, a teda by ani nebol zo zákona predmetom vyporiadania v rámci BSM, maximálne v rozsahu prípadných investícií do nehnuteľnosti zo spoločných prostriedkov patriacich do BSM.

V zmysle ust. § 148 OZ platí, že "zánikom manželstva zanikne i BSM."

V otázke nepíšete, kedy došlo k rozvodu manželstva, uvádzate iba "niekoľko rokov", neuvádzate konkrétnejší dátum. V prípade zániku BSM sa vykonaná vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.Teda pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, manželia sú povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.  

Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd. Tu však platí následne ust. § 149 ods. 4  OZ :
"Ak do 3 rokov od zániku BSM nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak BSM nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z BSM pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Z uvedeného vyplýva, že ak od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva uplynuli 3 roky  a nedošlo k vyporiadaniu BSM dohodou, a ani nebol podaný návrh na vyporiadanie cestou súdu, platí zákonná podmienka podľa ust. § 149 ods. 4 OZ (viď vyššie).

 

II./ Rozvod a náhradný byt

Vychádzame z tohto, že dom je vo výlučnom vlastníctve bývalého manžela a v tomto bývali spolu počas trvania manželstva. Manželke zo zákona vzniklo odvodené právo bývania v uvedenom dome na základe rodinnoprávneho vzťahu - manželia. V otázke uvádzate, že bývalá manželka aj po rozvode bývala s deťmi v dome bývalého manžela spolu s bývalým manželom, ktorý pracoval v zahraničí, následne sa odsťahovala zrejme do podnájmu, ktorý sa jej skončil, a teraz sa chce vrátiť. Z textu otázky usudzujeme, že rozvod bol minimálne pred viac ako dvoma rokmi.

Rozvodom zaniklo aj toto odvodené právo bývania bývalej manželky Vášho brata. Váš brat ju nemohol sám vysťahovať z domu, iba na základe súdneho rozhodnutia, pričom súd by určil aj rozsah bytovej náhrady. Uvedené znamená, že by rozhodol o tom, že bývalá manželka sa nemusí vysťahovať z bytu, pokiaľ jej nebude zabezpečená bytová náhrada ak by to bolo v súlade s ust. OZ o dobrých mravoch. Príklad : Ak by bývalá manželka mala byt vo vlastníctve, súd by rozhodol, že manžel jej nemusí zabezpečiť byt. náhradu, nakoľko má sa kam vysťahovať.

Pri rozhodovaní o bytovej náhrade slovenské súdy vychádzajú z ustálenej judikatúry - napr. rozs. NS ČR z 7. 6.2006 /skrátené/ : 
"Manžel, ktorý za trvania manželstva užíva byt v dome, ktorého vlastníkom je druhý z manželov, odvodzuje svoje právo v tomto byte bývať od existujúceho rodinnoprávneho vzťahu, lebo obsah tohto vzťahu je okrem iného tvorený povinnosťou manželov žiť spolu a vzájomnou vyživovacou povinnosťou manželov . Na tomto základe má manžel – nevlastník právo bývať so svojím manželom v byte nachádzajúcom sa v dome vo vlastníctve druhého manžela a druhý manžel (vlastník) má povinnosť mu toto bývanie (užívanie bytu) umožniť. Rozvodom manželstva uvedený právny dôvod bývania zaniká a manžel (vlastník) sa môže domáhať vypratania bytu podľa § 126 ods. 1 OZ. Nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorému rozvodom manželstva zanikol právny dôvod užívania bytu vo vlastníctve druhého manžela, a ktorý je preto povinný byt vypratať, nie je v OZ výslovne upravený, to však neznamená, že rozvedenému manželovi v takom prípade bytová náhrada nepatrí. Jeho právne postavenie pri zániku jeho právneho dôvodu bývania, musí byť posúdené analogicky § 853 OZ a § 713 OZ ,  ktoré upravuje nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorého právny dôvod užívania bytu bol, rovnako ako v prípade manžela užívajúceho byt v dome vo vlastníctve druhého z manželov, za trvania manželstva odvodený od existencie manželstva a ktorému rozvodom tento právny dôvod bývania zanikol."

 


U Vás je situácia kúsok rozdielna a to v tom, že bývalá manželka Vášho brata sa zrejme až teraz dozvedela o tejto možnosti. Dôležité je to, že bývalá manželka sa odsťahovala aj s deťmi a z rôznych dôvodov došlo k ukončeniu nájmu bytu a chce sa vrátiť. Tu uvádzame náš názor, že pokiaľ nedošlo doteraz k vyporiadaniu BSM podľa vyššie uvedeného, bývalá manželka Vášho brata mohla podať na súd žalobu o povinnosti zabezpečiť bytovú náhradu a to už prvý deň po odsťahovaní sa z bytu bývalého manžela, v premlčacej lehote 3 rokov (§ 100 OZ).  

K uvedenému pripájame pre Vás rozs. OS Bratislava I. sp. zn. 25C/16/2006 z 24. 09. 2010 (citujeme) :

"Právo na bytovú náhradu zahrňujúce právo na náhradný byt alebo ubytovanie, možno považovať za právo majetkové, ktoré ako také podlieha premlčaniu podľa ustanovenia § 100 ods. 1 OZ,  keďže nespadá pod žiadnu z výnimiek uvedených v § 100 ods. 2 a 3 OZ,ktoré sa nepremlčujú. .... Navrhovateľka mala vedomosť o vysťahovaní a pokiaľ sa domnievala, že toto prebehlo v rozpore so zákonom a jej nebola zabezpečená adekvátna bytová náhrada, mohla sa domáhať na súde podanou žalobou povinnosti poskytnúť jej primeranú bytovú náhradu, a to hneď deň nasledujúci po jej vysťahovaní."

 

Z uvedeného vyplýva, že bývalá manželka sa mohla na súde domáhať bytovej náhrady už deň po odsťahovaní z rodinného domu v premlč. lehote 3 rokov. 

Je na Vašom bratovi ako sa rozhodne, či bývalá manželka bude u neho bývať.

 

Odporúčame kontaktovať advokáta.

©


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň. Manžel si našiel milenku a ja sa chcem rozviesť. Vlastníme rodinný dom. Na hypotéku sme založili dom svokrovcov. Máme dve deti 5 ročné a 9 mesačné. Ako by sa dalo vyriešiť bývanie po rozvode? Ďakujem.

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.01.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ vlastníte rodinný dom, ktorého kúpa bola financovaná na hypotekárny úver, tak po rozvode manželstva sa bytová situácia rieši zväčša tak, bývalí manželia sa dohodnú na vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len "BSM"), ktorého súčasťou je vo Vašom prípade najmä dom a zostatok neuhradenej hypotéky.

Vyporiadať BSM môžete napríklad tak, že jeden z manželov si ponechá dom aj s hypotékou a druhý manžel si bude riešiť bytovú situáciu vo vlastnej réžii. Nie je však vylúčené, že sa dohodnete na predaji domu, pričom z prostriedkov získaných z predaja splatíte zostatok hypotéky, prevyšujúcu časť kúpnej ceny si rozdelíte a každý si nájdete vlastné bývanie.

Pokiaľ by ste mali medzi sebou relatívne dobré vzťahy, nie je vylúčené, aby ste po rozvode istý čas zostali v spoločnom dome obaja a obaja hradili hypotéku.

Vždy však treba počítať s tým, že BSM by ste mali vyporaidať dohodou (prípadne podať návrh na súd) do troch rokov od rozvodu, inak nastane nevyvrátiteľná právna domnienka upravená v ustanovení § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka: "Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň, prajem, manžel nás z jedného dňa na druhého poslal k rodičom s malou (7 mesačnou dcérkou). Niekoľko týždňov po tom vymenil zámok, nepustil nás naspäť. Byt vlastní on, kúpil ešte pred uzavretím manželstva. Prestieral mesiace, že chce dať naše manželstvo do poriadku, a po mesiacoch radšej podal rozvod. Už 8 mesiacov, že sme opustili jeho byt. Mám právo žiadať náhradný byt? Ďakujem.

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.01.2018)

Dobrý deň, ak ste odišli z jeho bytu a máte kde bývať, potom Vám nemusí nájsť náhradné bývanie.

Ak by Vás vyhodil a vedeli by ste to preukázať, potom by ste od neho mohlo žiadať náhradné bývanie. Vo Vás neprospech hrá však čas. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Náhradný byt po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň, po 11 rokoch manželstva, manžel sa so mnou rozviedol. Počas manželstva sme kúpili byt a následne na to druhý, ktoré sme spojili do jedného a zrekonštruovali. Asi po ôsmich rokoch sme kúpili ešte jeden, na ktorom je úver, ale byt je v podnájme. Vlani manžel podal návrh na rozvod, a tento rok v januári nás rozviedli. V návrhu o rozvode sa vyjadril tak, že byt, v ktorom sú nájomníci bude jeho. Mne sľúbil, že byt, ktorý sme rekonštruovali tak tam môžem ostať s deťmi, ktoré majú 7 a 10 rokov. Po rozvode, keď mal rozhodnutie tak si kúpil rodinný dom. A teraz žiada, aby som mu uvoľnila dve miestnosti, do ktorých chce nasťahovať nájomníkov, mne s deťmi by ostali dve malé izby. Prosím Vás aké mám práva s deťmi. Dom si kúpil hneď po rozvode, aby sme naň nemali nárok. Ďakujem.

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.03.2017)

Dobrý deň, ak nový rodinný dom kúpil po právoplatnosti rozsudku o rozvode, patrí táto nehnuteľnosť do jeho výlučného vlastníctva. Kým však BSM nie je medzi bývalými manželmi vyporiadané na spoločné hospodárenie i po rozvode sa uplatnia ustanovenia týkajúce sa BSM. Tzn. že manželia rozhodujú o nakladaní so spoločnou vecou spolu. Nemôže Váš bývalý manžel bez Vášho súhlasu do nehnuteľnosti nasťahovať cudzie osoby. Odporúčam Vám čo najskôr vyporiadať BSM, aby nevznikali kvôli spoločnému majetku takéto problémy a konflikty.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň, Prosím Vás o radu, žila som s partnerom 22 rokov. Ja vlastním byt a bývalý partner nebol spoluvlastníkom, iba bol prihlásený na trvalý pobyt. Mám povinnosť mu dať náhradné bývanie, aj keď sme neboli manželia, ani druh-družka? Ako ho môžem odhlásiť z trvalého pobytu? Za odpoveď ďakujem

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.02.2017)

Dobrý deň, ak ste nemali spísanú nájomnú zmluvu nie ste povinná mu zabezpečiť náhradné bývanie ani ubytovanie po jeho odsťahovaní z nehnuteľnosti. Vášmu bývalému partnerovi k tejto nehnuteľnosti nevzniklo žiadne vlastnícke ani užívacie právo a po jeho odsťahovaní mu nepatrí ani žiadna náhrada. Vzhľadom na to, že ste vlastníčkou nehnuteľnosti stačí zájsť na obecný (mestský) úrad a požiadať o zrušenie trvalého pobytu Vášho bývalého partnera. Ohlasovňa následne obratom vykoná zmenu v zápisoch trvalých pobytov a ako jeho nový trvalý pobyt bude zapísaná obec, resp. mestská časť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa spýtať ...muž sa chce rozviesť so svojou ženou, bývajú u jeho rodičov v rodinnom dome. Je on povinný po rozvode exmanželke zabezpečiť náhradné bývanie? Ak áno, je to nejak stanovené či byt jednoizbový alebo nejak konkrétne? Dakujem

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.01.2017)

Dobrý deň, ak bývajú u rodičov manžela, potom manžel nie je povinný nájsť náhradné ubytovanie. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Náhradný byt po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Náhradný byt po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň! Moji rodičia sa rozviedli a mame prisúdili byt vďaka mne, lebo som bola maloletá. Aj ja som sa rozviedla a bývam v podnájme a chcela by som sa vrátiť do rodičovského bytu len mama nás nechce pustiť do bytu! Chcela by som vedieť, či mám nárok na ten byt aj ja!

Odpoveď: Náhradný byt po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.01.2017)

Dobrý deň, ani napriek tomu, že predmetný byt bol Vašej mame pri vyporiadaní BSM prisúdený kvôli Vám nezakladá Vaše vlastnícke ani iné užívacie právo k tejto nehnuteľnosti. V súčasnosti je výlučne na Vašej matke, či Vám umožní obývať túto nehnuteľnosť, pričom bývanie v tejto nehnuteľnosti sa nemôžete žiadnym spôsobom domáhať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Náhradný byt po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku