Nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 19. 7. 2017

Otázka: Nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním

Zdravím Vás. Už 25rokov sa starám aj s rodinou o záhradu, ktorej majiteľom je môj otec, ktorý ma po ústnej dohode o to požiadal a dodal, že keď môj syn bude mať 18rokov, tak to na neho prepise. Samozrejme tak neurobil a povedal, že jeto v závete ošetrené, že majiteľom bude môj syn. Teraz ale prišiel na záhradu aj s kupcami a záhradu chce predať, tak sme mu v tom zabránili a predmetnú záhradu chceme odkúpiť my ako rodina, čo sa o ňu stará už 25 rokov. Ešte spomeniem, že za celú tu dobu tam on ako majiteľ vôbec nechodil. Preto sa chcem spýtať, či nemáme právo sa stat majiteľmi záhrady aj bez odkúpenia. Za skorú odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním

Dobrý deň, k Vašej otázke uvádzam nasledovnú odpoveď vyjadrujúcu náš právny názor:

 

Spôsoby nadobudnutia vlastníckeho práva

 

Spôsoby nadobudnutia vlastníckeho práva či už k hnuteľným alebo aj nehnuteľným veciam explicitne ustanovuje § 133 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom znení (ďalej len "Občiansky zákonník").

 

Podľa § 133 ods. 1 Občianskeho zákonníka: Vlastníctvo veci možno nadobudnúť kúpnou, darovacou alebo inou zmluvou, dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných skutočností ustanovených zákonom.

 

Z uvedeného vyplýva, že právnym titulom nadobudnutia vlastníckeho práva k veci môže byť:

a) scudzovacia zmluva (najčastejšie kúpna, darovacia, zámenná),

b) dedenie,

c) rozhodnutie štátneho orgánu (napr. v prípade reštitúcie v minulosti skonfiškovaného majetku štátom),

d) iná právna skutočnosť - avšak táto právna skutočnosť musí byť v Občianskom zákonníku výslovne ustanovená spolu s právnym následkom s ňou spojeným, ktorým musí byť nadobudnutie vlastníckeho práva.

 

Jednou z právnych skutočností, explicitne neustanovených v § 133 Občianskeho zákonníka, s ktorou je spojený vznik vlastníckeho práva k veci je aj vydržanie vlastníckeho práva.

 

Aj s ohľadom na Vami uvádzané skutkové okolnosti je zrejmé, že svojou otázkou smerujete práve k tomu, či sa z dôvodu výkonu vlastníckych práv ale aj povinností v dobe posledných 25 rokov nemôžete stať vlastníkom predmetných nehnuteľností (teda bez potreby uzatvárania scudzovacej zmluvy, keďže iný právny titul nadobudnutia vlastníckeho práva k veci nie vo Vašom prípade nie je).

 

Vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

 

Inšitút vydržania vlastníckeho práva k veci je upravený primárne v ustanovení § 134 Občianskeho zákonníka, ktorý je však potrebné vykladať v spojení s § 130 ods. 1 veta prvá Občianskeho zákonníka.

 

Podľa § 134 ods. 1 Občianskeho zákonníka:  Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť.

 

V uvedenom ustanovení § 134 ods. 1 Občianskeho zákonníka sú teda stanovené základné podmienky pre vydržanie vlastníckeho práva k veci, a to tak, že vlastnícke právo môže vydržaním nadobudnúť len oprávnený držiteľ a v prípade, ak má nehnuteľnú vec v (oprávnenej) držbe minimálne 10 rokov.

 

Pre záver o tom, či spĺňate vyššie uvedené podmienky na to, aby ste mohli vlastnícke právo vydržať, je dôležité posúdiť najskôr či ste oprávneným držiteľom tak, ako to ustanovuje § 134 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Definíciu oprávneného držiteľa ustanovuje § 130 ods. 1 veta prvá Občianskeho zákonníka.

 

Podľa § 130 ods. 1 veta prvá Občianskeho zákonníka: Ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí, je držiteľom oprávneným.

 

Z uvedeného teda vyplýva, že oprávneným držiteľom je len taký držiteľ veci, ktorý je s ohľadom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí. Vo všetkých ostatných prípadoch potom ide o držiteľa veci neoprávneného, pričom podľa súčasnej právnej úpravy neoprávnený držiteľ nemôže nadobudnúť vlastnícke právo k veci právnym titulom vydržania. O oprávnenú držbu teda nikdy nejde v prípade, ak držiteľ veci (napr. osoba, ktorá namiesto vlastníka vykonáva vo vzťahu k držanej veci vlastnícke práva aj povinnosti) vedel, že nie je jej vlastníkom. Dokonca o oprávnenú držbu nepôjde ani v tých prípadoch, ak by sa síce držiteľ mylne domnieval, že je vlastníkom držanej veci, avšak pri vynaložení náležitej starostlivosti (napr. lustráciou verejne prístupného katastra nehnuteľností) by zistil, že vlastníkom veci nie je.

 

V tejto súvislosti možno príkladmo poukázať aj na rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky zo 07.05.2002 so sp. zn. 22 Cdo 1843/2000, podľa ktorého: Pri hodnotení dobrej viery je vždy treba brať do úvahy, či držiteľ pri bežnej (normálnej) opatrnosti, ktorú možno s ohľadom na okolnosti a povahu daného prípadu od každého požadovať, nemal, resp. nemohol mať, počas celej vydržacej doby dôvodné pochybnosti o tom, že mu vec alebo právo patrí. Dobrá viera zaniká v okamihu, kedy sa držiteľ oboznámil so skutočnosťami, ktoré objektívne museli vyvolať pochybnosť o tom, že mu vec podľa práva patrí alebo že je subjektom práva, ktorého obsah vykonáva.

 

Záver

 

Na základe Vami opísaného skutkového stavu v spojení s vyššie uvedeným právnym posúdením je nutné konštatovať právny záver, že Vám v súčasnosti nesvedčí žiadny právny titul nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti. Hoci ste vykonávali vo vzťahu k predmetnému pozemku 25 rokov mnohé práva a povinnosti, ktoré tvoria obsah práve vlastníckeho práva, od začiatku ste vedeli, že vlastníkom danej nehnuteľnosti je Váš otec (uvedené je preukázané napr. Vašou ústnou dohodou o tom, že záhrada bude raz patriť Vášmu synovi, následne spomínané ošetrenie záhrady v dedičskom konaní a pod.).

Ak preto chcete nadobudnúť vlastnícke právo k danej veci, je nutné dohodnúť sa s vlastníkom na uzatvorení jednej zo scudzovacích zmlúv.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem chcem sa opýtať mamka po babke zdedila pozemky, ale sú tam viac vlastníkov platí dane za ne už vyše 20 rokov stará sa o pozemky sama nikto nemá záujem o tom dá sa to nejako súdnou cestou alebo inak, aby jej patrili pozemky. A platí ešte ten zákon o pozemkoch, že keď viac ako 10 rokov platí a stará sa o to prípadne všetko jej ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.11.2019)

Dobrý deň, 

zrejme ste sa chceli v otázke opýtať či sú na strane Vašej matky splnené podmienky vydržania, keďže sa o nehnuteľnosť stará viac ako 20 rokov.

Keďže Vaša mama má vedomosť o tom, že pozemok je v podielovom spoluvlastníctve a pozná aj spoluvlastníkov, ktorí pozemok nadobudli rovnako ako ona dedením, nie sú splnené podmienky vydržania. To, že sa o pozemok stará viac ako 10 rokov, neznamená, že je splnená podmienka vydržania podľa ust. § 134 Obč. zákonníka ("Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť.").

Odporúčame vo veci vyzvať spoluvlastníkov na zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva napr. tak, že bude uzatvorená kúpna prípadne darovacia zmluva v prospech Vašej matky.

Riešenie problému cestou súdu na zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva neodporúčame vzhľadom na okolnosť, že môže dôjsť k dohode medzi Vami a so súdnym konaním sú spojené ako náklady /súdny poplatok, trovy zastupovania/, a je treba vziať do úvahy aj časové hľadisko.

Ak Vaša matka platí daň z nehnuteľností, je treba, aby podiely na dani z nehnuteľnosti žiadala preplatiť od jednotlivých podielových spoluvlastníkov podľa ich podielov. Tu však platí premlčacia doba 3 roky. Okolnosť, že za podiel. spoluvlastníkov platila daň z nehnuteľností by mohla byť, ale nemusí vzhľadom na premlčaciu dobu, byť zobraná do úvahy  v prospech Vašej matky pri zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním (Občianske právo)

Dobrý deň. Pred 6 rokmi sme kúpili nehnuteľnosť. Keď nám geodet zameriaval časť pozemku kvôli zápisu do katastra z dôvodu prístavby, tak zistil, že časť pozemku, ktorý vlastní sused, patrí nám. Konkrétne časť záhrady. Keď si zavolám geodeta, aby nám prišiel zamerať pozemok, musí ho zamerať zo susedovej strany. Nemáme so susedom veľmi dobrý vzťah. Tak sa chcem spýtať, či ma musí pustiť na pozemok alebo to budeme musieť riešiť právnou cestou? A môže si sused uplatniť vydržiavacie právo ak dokážeme, že časť pozemku, ktorý vlastní je v skutočnosti nás? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.04.2019)

Dobrý deň, podľa Občianskeho zákonníka Vám musí sused umožniť vstup na pozemok v nevyhnutnej miere iba na udržiavanie stavby a pozemkov. Nakoľko zameranie pozemku zo susedov časti (zrejme za účelom zistenia koľko m2 a v akom rozsahu je susedov pozemok Váš) nespadá pod obhospodarovanie a udržiavanie Vášho pozemku, podľa nášho názoru Vás nemusí na svoj pozemok pustiť. V prípade, že by mimosúdne rokovanie so susedom o úprave vedenia plotu, ktorý oddeľuje pozemky, aby ste sa dostali k svojmu pozemku zlyhá, budete musieť podať na súd žalobu o určenie vlastníckeho práva k časti pozemku za susedovým plotom. V rámci tohto konania môže sused ako žalovaný namietať vydržanie tejto časti pozemku, čo bude posudzovať súd. Dôkazné bremeno ohľadom preukázania vydržania je na ňom. Tzn. že on bude musieť preukázať tzv. domnelý právny titul, dobromyseľnosť pri držbe tejto časti pozemku a tiež uplynutie vydržacej doby. Bez bližšej znalosti prípadu však nie je možné uviesť, či sú splnené podmienky pre vydržanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním (Občianske právo)

Dobrý deň, naša rodina sa už vyše 60 rokov stará o pozemok- záhrada a zastavaná časť rodinným domom. V roku 1953 došlo k výmene pozemkov Miestnym národným výborom z dôvodu, že pôvodný náš pozemok potrebovali na výstavbu obecného úradu. K výmene a zbúraniu domu došlo ale MNV túto skutočnosť nezapísal do katastra nehnuteľnosti. Naši starý rodičia už zomreli a ja som našla v archíve dokumenty, ktoré túto skutočnosť potvrdzujú. Moja otázka znie, či môžem ja ako pravnučka podať návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti, a ktoré potrebné doklady k tomu musím podať, a či stačí, že na nich bude pečiatka zo štátneho archívu, alebo mi treba dane dokumenty overiť u notárov. Ďakujem. J.R.

Odpoveď: Nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.07.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď : 

1./ V súčasnosti nie je možný zápis do pozemkovej knihy. Zrejme v r. 1953 došlo k opomenutiu zápisu uvedenej listiny do pozemkovej knihy. Máme však za to, že od uvedenej doby -  r. 1953 vlastníci pozemku, teda Vaši právny predchodcovia  -  mali za to, že výmena pozemkov je vyporiadaná a že sa stali ich vlastníkmi.

2./ Chceli sme dôjsť k záveru, ako by sa dal predmetný pozemok v súčasnosti vyporiadať.  V obdobných resp. podobných veciach sú aj rozhodnutia krajských súdov,  vrátane Ústavného súdu SR a riešením je nadobudnutie vlastníctva vydržaním oprávneným držiteľom.

Podľa § 134 Občianskeho zákonníka "oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť. Do uvedenej doby sa započítava aj doba, po ktorú mal vec v oprávnenej držbe právny predchodca."  Zo zákona platí, že "ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom,  že mu vec alebo právo patrí, je držiteľom oprávneným. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že držba je oprávnená."

Dobromyseľnosť je vo Vašom prípade možné preukázať tým, že pozemky boli vymenené na základe zmluvy z roku 1953 Vašim právnym predchodcom, ktorý mal za to, že na tomto skutkovom základe sa stal ich vlastníkom.

Teda vo veci budete musieť podať žiadosť resp. návrh na spísanie zápisnice osvedčenia vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

Ďalšie podmienky vydržania sú uvedené v § 63 zákona o notároch a notárskej činnosti, kde okrem vyjadarenia obce, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza bude potrebné predložiť notárovi aj vyjadrenie posledného vlastníka resp. jeho právnych nástupcov (dedičia), že nemajú výhrady k vzniku vlastníckeho práva výhrady, ako aj vyjadrenie obce, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, že vznikom vlastníckeho práva nie sú dotknuté jej oprávnené záujmy.

3./ Odporúčame kontaktovať advokáta.

Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu na hlavný email : advokat@ficek.sk.

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či môže moja babka získať časť pozemku pod domom, ktorá nám nepatrí vydržaním? Ide vlastne o to, že v roku 1969 moji starí rodičia od Okresného výboru získali povolenie na trvalé užívanie pozemku, z ktorej časť vlastnil istý pán od roku 1960. My sa o tento pozemok staráme už skoro 50 rokov a nevieme ako tento problém mame riešiť. Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.04.2018)

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, na ktorú uvádzame nasledovné :

V otázke uvádzate, že Vaši starí rodičia získali do trvalého užívania pozemok od ONV v r. 1969 a že časť predmetného pozemku bola vo vlastníctve istého pána od r. 1960.

 

Podľa novely Občianskeho zákonníka od 1.1.1992 - ust. § 872 platí :

"(1) Právo osobného užívania pozemku vzniknuté podľa doterajších predpisov, ktoré trvá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, mení sa dňom účinnosti tohto zákona na vlastníctvo fyzickej osoby. Ustanovenie § 8 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku tým nie je dotknuté.

(2) Ak právo osobného užívania rovnakého nezastavaného pozemku vzniklo viacerým občanom spoločne (spoločným užívateľom), stávajú sa s účinnosťou tohto zákona podielovými spoluvlastníkmi s rovnakými podielmi.

(3) Ak právo osobného užívania rovnakého zastavaného pozemku vzniklo viacerým občanom spoločne (spoločným užívateľom zastavaného pozemku), stávajú sa s účinnosťou tohto zákona podielovými spoluvlastníkmi s podielmi, ktorých veľkosť je rovnaká ako veľkosť ich spoluvlastníckych podielov na stavbe postavenej na pozemku v spoločnom osobnom užívaní. V prípade pochybností určí veľkosť spoluvlastníckych podielov dohoda spoluvlastníkov, a ak k nej nedôjde, súd na návrh niektorého z nich.

(4) Ak právo osobného užívania k zastavanému alebo nezastavanému pozemku vzniklo manželom, stávajú sa dňom účinnosti tohto zákona bezpodielovými spoluvlastníkmi pozemku, pokiaľ ich bezpodielové spoluvlastníctvo trvá; ak zaniklo, stávajú sa podielovými spoluvlastníkmi rovným dielom." 

 

ODPORÚČANIE 

Otázkou je, či trvalé užívanie bolo zapísané do evidencie nehnuteľnosti v čase vydania rozhodnutia ONV ešte podľa starého zákona č. 22/1964 Zb.z.  o evidencii nehnuteľností. 

Prípadne orientačne môžete pozrieť katasterportal.sk a zistiť aký je stav.

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta za účelom vyporiadania pozemku.

 

 

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk