POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Možno vydržať pozemok na základe dlhodobého užívania?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Možno vydržať pozemok na základe dlhodobého užívania?

Dobrý deň, som vlastníkom pozemku. Nechcem ho predávať, avšak jeden občan ho užíva (jedná sa o lúku, ktorú kosi). Predstavuje časť stavebnej parcely. Môže si ju na základe dlhodobého užívania nárokovať? Ak áno, prosím, poraďte mi, čo mám urobiť, aby sa to nestalo. Ďakujem Vám.

Odpoveď: Možno vydržať pozemok na základe dlhodobého užívania?

Dobrý deň, v zmysle § 134 a § 130 Občianskeho zákonníka, možno pozemok vydržať za splnenia nasledovných podmienok: dobromyseľnosť osoby, že nehnuteľnosť má v oprávnenej držbe (to znamená, že ju má vo svojej moci a nakladá s ňou v presvedčení, že mu vlastnícky patrí), desaťročná nepretržitá dobromyseľná oprávnená držba. Všetky tieto podmienky musia byť splnené súčasne. Dobromyseľnosť sa určuje na základe všetkých objektívnych okolností prípadu, najmä na skutočnosť, na základe akých právnych dôvodov si osoba myslí, že nehnuteľnosť má vo svojom vlastníctve. Pre vydržanie sa ešte vyžaduje osvedčenie o nadobudnutí vlastníckeho práva vydávané notárom vo forme notárskej zápisnice, súčasťou ktorej musí byť, okrem iných príloh, aj vyjadrenia osôb, ktorým posledný zápis v katastri nehnuteľností preukazuje vlastnícke právo k nehnuteľnosti, alebo ich právnych nástupcov, ak sú tieto osoby známe, že nemajú k vzniku vlastníckeho práva výhrady. 

Trápi vás "Možno vydržať pozemok na základe dlhodobého užívania?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Možno vydržať pozemok na základe dlhodobého užívania? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať o možnostiach v súvislosti s pozemkom, ktorý využívam. Na tomto menšom pozemku mám umiestnenú maringotku, niekoľko stromčekov a altánok. Pozemok využívam už viac ako 20 rokov. Problematikou je, že je tu veľa spoluvlastníkov, ktorí o svojej časti pozemku ani nevedia. Je možné nejako uplatniť nárok na privlastnenie si daného pozemku, keďže som ho dlhodobo užíval? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Možno vydržať pozemok na základe dlhodobého užívania?

(odpoveď odoslaná: 22.04.2024)

Dobrý deň, privlastniť si pozemok nemôžete.

Ak máte vedomosť o tom, že pozemok je vo vlastníctve iných vlastníkov, potom nie sú splnené ani podmienky vydržania.

Odporúčam vo veci kontaktovať podielových spoluvlastníkov pozemku a dohodnúť sa na jeho odkúpení. V prípade, že niektorý spoluvlastník pozemku zomrel a konkrétny pozemok resp. podiel na ňom nebol predmetom dedenia, potom dedičia budú musiť podať návrh na súd o dodatočné konanie o dedičstve v zmysle ust. § 211 Civilného mimosporového poriadku.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Možno vydržať pozemok na základe dlhodobého užívania? (Občianske právo)

Dobrý deň, zdedil som rodinný dom po otcovi, ktorý sa nachádza na pozemkoch označených ako "E-čkové". K týmto pozemkom nemám ani vlastnícky podiel, ani príslušnú dokumentáciu, ako napríklad kúpnu zmluvu. Môj otec dom aj príslušné pozemky dlhodobo užíval. Na katastrálnych listoch vlastníctva pozemkov sú uvedené iba mená a priezviská osôb bez ďalších informácií, ako sú bydlisko alebo dátum narodenia. Chcel by som sa opýtať, či je možné dané pozemky vydržať, resp. aké kroky by som v tejto situácii mal podniknúť? Ďakujem.

Odpoveď: Možno vydržať pozemok na základe dlhodobého užívania?

(odpoveď odoslaná: 08.04.2024)

Dobrý deň, na vydržanie pozemkov podľa slovenského práva je potrebné, aby bola držba pozemku dobromyseľná a oprávnená. Konkrétne, na nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním sa vyžaduje trvalé užívanie pozemku v dobromyseľnej viere, že osoba, ktorá pozemok užíva, je jeho vlastníkom. Lehota pre vydržanie vlastníckeho práva k pozemkom, na ktorých ste zistil určité používanie alebo užívanie bez platného právneho titulu, je 10 rokov, pokiaľ držba bola v dobromyseľnej viere a bez prerušenia. V prípade, že vaša situácia spĺňa tieto podmienky, mohlo by byť možné pozemky vydržať.

Doporučujem však konzultáciu s našim advokáto., ktorý vám môže lepšie poradiť a pomôcť v tomto procese, keďže ide o komplexnú právnu záležitosť vyžadujúcu podrobnejšiu analýzu individuálnych okolností. 


Podotázka: Možno vydržať pozemok na základe dlhodobého užívania? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, môj sused má malý pozemok, ktorý sa dá označiť ako časť môjho dvora, a má približne 16 m². Užívateľom pozemku som ja. Stalo sa tak v dôsledku ústnej zmeny, na ktorú sa dohodli naši dedovia, avšak, bohužiaľ, táto zmena nie je zdokumentovaná písomne. Momentálne nemáme so susedom dobré vzťahy a on si chce svoj pozemok vzít späť a oplotiť. Chcel by som vedieť, či existuje ešte nejaká možnosť, ako zabrániť strate tohto pozemku. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Možno vydržať pozemok na základe dlhodobého užívania?

(odpoveď odoslaná: 06.04.2024)

Dobrý deň, situácia, ktorú opisujete, je pomerne zložitá, najmä kvôli absencii písomnej dohody o výmene pozemkov medzi Vašimi predkami. Bez písomných dôkazov sa môže stať vysvetľovanie Vašich práv na uvedenom pozemku náročným.  Obvykle sa vlastnícke právo k nehnuteľnosti dokladá písomnými dokumentmi ako sú napríklad kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, alebo doklady o dedení, ktoré sú následne zapísané v katastri nehnuteľností. Ustné dohody môžu byť v právnych sporoch ťažko preukázateľné, ale používajú sa.

Treba preskúmať, či neprichadza do úvahy vydržanie. 

Pre Vašu situáciu môže byť vhodné obrátiť sa na odbornú právnu pomoc, ktorá by zhodnotila možnosti ochrany Vašich práv k danému pozemku. To všetko môžeme prediskutovať v našej advokátskej kancelárii. Konzultáciu si môžete objednať cez webovú stránku www.ficek.sk.


Trápi vás "Možno vydržať pozemok na základe dlhodobého užívania?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Možno vydržať pozemok na základe dlhodobého užívania? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na právnu situáciu týkajúcu sa pozemku po smrti mojej mamy. Po dedičskom konaní sme zistili, že pozemok je čiastočne vo vlastníctve inej osoby, ktorá si uplatňuje naň právo. Avšak približne 20 rokov sa o tento pozemok nestarala. Ja som ho pravidelne kosal a vykonával na ňom ďalšie údržbové práce, keďže na pozemku stojí dom po mojom dedkovi, ktorý som tiež opravoval. Táto osoba nikdy neplatila daň z nehnuteľnosti za tento pozemok. Chcem sa preto opýtať, či má táto osoba stále nárok na vlastníctvo pozemku. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Možno vydržať pozemok na základe dlhodobého užívania?

(odpoveď odoslaná: 27.02.2024)

Dobrý deň,
ak ste predmetný pozemok užívali v domnení, že patrí Vám, tak potom mohlo dôjsť po 10tich rokov k jeho vydržaniu. Tu je však dôležité to, od čoho ste odvodzovali, že pozemok patrí Vám (dedenie, kúpa, dar a pod.). Ak by ste totiž pozemok užívali a Vaše vlastníctvo by ste odvodzovali iba od faktu, že daný pozemok nikto neužíva, tak potom by k vydržaniu nedošlo. Ak si želáte tento problém hlbšie prediskutovať, tak potom si môžete objednať konzultáciu cez link nižšie:

termín konzultácie


Podotázka: Možno vydržať pozemok na základe dlhodobého užívania? (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím vás, články 134 a 130 Občianskeho zákonníka sú aktuálne aj v roku 2023, alebo nastali nejaké zmeny? Ďakujem.

Odpoveď: Možno vydržať pozemok na základe dlhodobého užívania?

(odpoveď odoslaná: 02.10.2023)

Dobrý deň,
nižšie prikladám aktuálne znenie Občianskeho zákonníka čo sa týka ust. § 130 a § 134:

§ 130   (1) Ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí, je držiteľom oprávneným. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že držba je oprávnená.   (2) Ak zákon neustanovuje inak, má oprávnený držiteľ rovnaké práva ako vlastník, najmä má tiež právo na plody a úžitky z veci po dobu oprávnenej držby.

 

(3) Oprávnený držiteľ má voči vlastníkovi nárok na náhradu nákladov, ktoré účelne vynaložil na vec po dobu oprávnenej držby, a to v rozsahu zodpovedajúcom zhodnoteniu veci ku dňu jej vrátenia. Obvyklé náklady súvisiace s údržbou a prevádzkou sa však nenahrádzajú.   §134   (1) Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť.   (2) Takto nemožno nadobudnúť vlastníctvo k veciam, ktoré nemôžu byť predmetom vlastníctva, alebo k veciam, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu alebo zákonom určených právnických osôb (§ 125).   (3) Do doby podľa odseku 1 sa započíta aj doba, po ktorú mal vec v oprávnenej držbe právny predchodca.   (4) Pre začiatok a trvanie doby podľa odseku 1 sa použijú primerane ustanovenia o plynutí premlčacej doby.   Celý občianky zákonník nájdete na webovej stránke www.slov-lex.sk.  Po kliknutí na tlačidlo história si viete súčasne zvoliť aj aktuálnu účinnú verziu predpisu. Na úspešné vydržanie je potrebné dodržanie 4 podmienok:   - spôsobilý predmet vydržania  - oprávnená držba (držiteľ musí byť dobromyseľný v tom, že mu vec patrí) - spôsobilý subjekt vydržania - uplynutie vydržacej doby   Toto ustanovenie sa nemenilo, bola však zmena v tom ako je možné vydržať pozemok cez notára.   

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Možno vydržať pozemok na základe dlhodobého užívania? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či mám predkupné právo na pozemok, ktorý patrí obci, ak ho užívam vyše 30 rokov?

Odpoveď: Možno vydržať pozemok na základe dlhodobého užívania?

(odpoveď odoslaná: 16.03.2023)

Dobrý deň,
ak otázka predkupného práva nie je dohodnutá v písomnej forme, potom predkupné právo v  zmysle ust. Obč. zákonníka nemáte.

Podľa ust. § 9a/ zákona o majetku obcí platí okrem iných :

"(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, prevody vlastníctva majetku obce sa musia vykonať a)na základe obchodnej verejnej súťaže,22b) b) dobrovoľnou dražbou22c) (ďalej len „dražba“) alebo c) priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu. .... (8/ Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nepoužijú pri prevode majetku obce, a to a) nehnuteľného majetku, ktorý je obec povinná previesť podľa osobitného predpisu22a) alebo ktorým sa realizuje právo na prednostný prevod podľa osobitného predpisu, b) pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, c) podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo,22f) d) hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur, e) pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby, f) pri prevode nehnuteľného majetku obce do vlastníctva registrovaného sociálneho podniku ako formy investičnej pomoci."

Odporúčam vo Vami uvedenom prípade zistiť resp. nechať posúdiť odborníkom, či Váš prípad by bolo možné podriadiť pod písm. b/ alebo e/ vyššie uvedeného zákonného ustanovenia /napr. máte postavenú stavbu, ktorá je vo Vašom vlastníctve, na pozemku obce/.


Trápi vás "Možno vydržať pozemok na základe dlhodobého užívania?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Možno vydržať pozemok na základe dlhodobého užívania? (Občianske právo)

Dobrý deň, vlastním pozemok približne 6000 m2, ktorý som zdedila po otcovi. Na tomto pozemku sa nachádza chata, ktorú postavil môj otec spoločne s dvoma príbuznými a dvoma kamarátmi, keď boli ešte všetci slobodní; nazývala sa staromladenecká. S postupom času sa všetci oženili a chata bola využívaná len jedným z nich, ktorý si ju aj privlastnil. Títo všetci kamaráti už zomreli. Moja otázka znie: ako dcéra jedného z nich, môžem spochybniť vlastnícke práva na túto chatu? Podľa môjho zistenia, je chata zapísaná v katastrálnom registri len ako nehnuteľnosť s prideleným súpisným číslom, ale nie s príslušným pozemkom. Plánujem im za využívanie pozemku účtovať nájomné - koľko môžem požadovať za m2 a koľko rokov môžem uplatňovať retroaktívne? Druhá moja otázka sa týka prístupovej cesty k danej chate, ale aj k ďalším chatám, ktoré sa nachádzajú ďalej. Môžem si účtovať nájomné za prejazd po mojej ceste? Veľmi pekne vám ďakujem.

Odpoveď: Možno vydržať pozemok na základe dlhodobého užívania?

(odpoveď odoslaná: 12.03.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že pokiaľ Váš otec vlastnícke právo k predmetnej stavbe nenapadol súdne, prípadne sa neprihlásil do dedičského konania ohľadom chaty ako svoju pohľadávku voči poručiteľovi /vlastníkovi chaty/, je nepravdepodobné, aby ste teraz nadobudli nejaký podiel na chate prípadne finančné vyrovnanie, keďže už sú dedičské konania právopaltne ukončené. Je možné, že stavitelia chaty sa dohodli už dávno aj na finančnom vyrovnaní, o ktorom ste Vy nemuseli vedieť. Ale to je len náš názor.

Ak je skutkový stav taký, že chata stojí na Vašom pozemku a Vy ste súčasne vlastníčkou prístupovej cesty, je možné žiadať teraz len vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške nájmu za jednotlivé pozemky užívané vlastníkmi chát v zmysle ust. §  451 a nasl. Obč. zákonníka o bezdôvodnom obohatení a to z dôvodu, že nemáte spísanú nájomnú zmluvu. Spätne môžete žiadať vydanie bezdôvodného obohatenia maximálne 3 roky v zmysle ust. § 107 Obč. zákonníka :

"(1) Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil. (2/ Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo."

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta na vyporiadanie pozemku pod chatou, ako aj riešenie náhrady za užívanie pozemku pod chatou a riešenie prístupovej cesty, kde je možnosť zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu v zmysle ust. § 151o/ ods. 3 Obč. zákonníka samozrejme za náhradu od vlastníkov jednotlivých chát, ktorý cestu užívajú. K výške ceny v € sa vyjadriť nemôžeme, je to vec dohody prípadne znaleckého posudku.


Podotázka: Možno vydržať pozemok na základe dlhodobého užívania? (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Mám pozemok, ktorý sme kúpili od mojich rodičov už v roku 2001. Teraz sme zistili, že polovica pozemku má asi 4 vlastníkov. Tento pozemok užívali moji rodičia od roku 1969. Chcem sa opýtať, či mám právny nárok na tento pozemok, ktorý je riadne oplotený. Ďakujem.

Odpoveď: Možno vydržať pozemok na základe dlhodobého užívania?

(odpoveď odoslaná: 08.09.2022)

Dobrý deň,
áno vo Vašom prípade podľa môjho názoru možno hovoriť o tom, že daný pozemok bol vydržaný nakoľko mohli byť splnené všetky zákonné podmienky.

Situáciu upravuje § 134 ods. 1 OZ:

Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť.

 

Nie je to jednoduché konanie, ale ak nebudú súhlasiť, tak sa to dá riešiť len cez súd. 

Kedysi prebiehal tento proces prostredníctvom tzv. vyhlásenia o vydržaní, ktoré musel potvrdiť notár, avšak v tomto smere nastala zmena novelou civilného mimosporového poriadku a vydržanie nehnuteľnosti musí byť potvrdené súdom. V tejto veci je potrebné podať návrh na príslušný súd, ktorým je súd v obvode, ktorého sa nachádza nehnuteľnosť. Ďalšie ustanovenia týkajúce sa konania o potvrdení vydržania obsahuje § 359a a nasledujúce Civilného mimosporového poriadku.

Súd vo všeobecnosti v tomto konaní posúdi či boli splnené všetky predpoklady vydržania a ak áno vydá uznesenie o potvrdení vydržania. 


Podotázka: Možno vydržať pozemok na základe dlhodobého užívania? (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa pozemku, ktorý užívame už viac ako 20 rokov. V Katastrálnom úrade je aktuálne zaregistrovaný ako majetok nášho suseda. Avšak, máme dôkaz v podobe vytýčenia hraníc pozemku z roku 1968, ktorý potvrdzuje, že tento pozemok pôvodne patril nám. Môžeme si teda uplatňovať nárok na tento pozemok? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Možno vydržať pozemok na základe dlhodobého užívania?

(odpoveď odoslaná: 07.08.2022)

Dobrý deň,
áno, teoreticky je to možné. Tieto právne problémy sú však veľmi zložité a každý prípad je nutné posudzovať podrobne, individuálne. Preto Vám odporúčam vyhľadať advokáta, ktoré by ste navštívili so všetkými potrebnými podkladmi a následne na základe podrobnej analýzy dokumentov a skutkových okolností Vám povie, či sa dá úspešne uplatniť Vaše právo na súde alebo nie.


Trápi vás "Možno vydržať pozemok na základe dlhodobého užívania?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Možno vydržať pozemok na základe dlhodobého užívania? (Občianske právo)

Dobrý deň, môžem sa vrátiť k pozemkom, ktoré boli bez oprávnenia vydržané druhou osobou, ktorá nikdy nebola vlastníkom týchto vydržaných pozemkov? Chcem dodať, že táto osoba, ktorá neoprávnene prepísala vlastnícke práva, už tieto pozemky prepísala na inú osobu. Mám otázku, či je možné tieto pozemky získať späť, keďže ide o majetok môjho už nebohého deda? S pozdravom, Miroslav.

Odpoveď: Možno vydržať pozemok na základe dlhodobého užívania?

(odpoveď odoslaná: 02.05.2022)

Dobrý deň, ak vo veci bolo vydané vyhlásenie o vydržaní, toto nie je možné napadnúť žalobou o neplatnosť vydržania, ale len podaním žaloby na súd o určenie vlastníckeho práva v zmysle ust. § 137 Civilného sporového poriadku.

Vo veci odporúčam kontaktobvať advokáta na preštudovanie dokladov a zvolenie správneho postupu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Možno vydržať pozemok na základe dlhodobého užívania?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.