'

Vstup na pozemok


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 15. 4. 2017

Otázka: Vstup na pozemok

Dobrý deň, chcel by som sa informovať čo je považované za vstup na pozemok. Či je to bránička a brána pre auta. Mám spor so susedom kde pred plotom na mestskom zelenom páse stále parkuje svoje auta a pred plotom si robí rodinné parkovisko. Ak zruším plot bude celá šírka pozemku považovaná za vstup na pozemok a nebude môcť tam parkovať? ĎAKUJEM.

Odpoveď: Vstup na pozemok

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovné - začneme zákonmi v uvedenej oblasti :

1./ Podľa ust. vyhl.č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu pokiaľ sa jedná o oplotenie pozemku tu platí, že pozemok zastavaný stavbou musí byť oplotený, ak

a) stavba môže pôsobiť nepriaznivo na životné prostredie,

b) treba zamedziť voľný pohyb osôb alebo zvierat,

c) stavbu treba chrániť pred okolitými vplyvmi,

d) stavbu treba chrániť pred vstupom neoprávnenej osoby.

Oplotenie nesmie a) svojím rozsahom, tvarom a použitým materiálom narušiť charakter stavby na oplocovanom pozemku a v jeho okolí, b) zasahovať do rozhľadového poľa pripojenia stavby na pozemnú komunikáciu, c) ohrozovať bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a iných osôb.

Podľa nášho názoru odstránením oplotenia by ste nedosiahol to, aby sused tam nemal rodinné parkovisko, nakoľko by nevedel kde je hranica Vášho pozemku. Predpokladáme, že hranicu pozemku danú oplotením máte zakreslenú aj v katastrálnej mape. Rodinný dom podľa ust. stavebného zákona je definovaný v ust. § 403b/ : Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.  Teda vstupom je bránička aj vstup pre auto.

2./ Podľa ust. zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke /§ 25/ vodič nesmie zastaviť a stáť ...

písm. n/ pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené,

písm. s) na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou,

písm. u) na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest.

Záver : Odporúčame  vo veci ak nedôjde k dohode so susedom /zrejme ste sa už o dohodu pokúšal/ obrátiť sa na políciu na riešenie uvedeného priestupku podľa zákona o priestupkoch /§ 22/.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vstup na pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň.
Chcel by som sa opýtať na zákonné obmedzenia prístupu na stavebný pozemok z hlavnej cesty.
Situácia je takáto: Mame pozemok ("rohový"), na ktorom by sme chceli stavať rodinný dom. Z južnej strany je ohraničený hlavnou cestou vedúcou do dediny, z východnej strany je ohraničený obecnou nespevnenou cestou, ktorá je prístupovou cestou pre ďalšie dva pozemky. Po tejto nespevnej ceste môžeme mať prístup na pozemok aj my. Problém je v tom, že nám to nevyhovuje, lebo dom by sme stavali na opačnom konci pozemku (na západnom konci) a chceli by sme ten pozemok využiť inak ako na cestu k domu. Preto by sme chceli urobiť vstup na pozemok z južnej strany, priamo z hlavnej cesty. Vedľa cesty je úzka priekopa a potom je hranica pozemku.
Treba požiadať o dovolenie obec? Môžu nastať nejaké prekážky pri schvaľovaní? Dopočul som sa, že to môže byt problematické vzhľadom na bezpečnosť (priamy výjazd na hlavnú cestu). Je to pravda? Hľadal som k tomu niečo v zákonoch, ale nič som nenašiel. Je to posledná dedina, cesta ďalej nevedie, premávka nie je hustá. Bol by to prvý dom v dedine a na všetky ostatné pozemky je takýto prístup. Ďakujem.

Odpoveď: Vstup na pozemok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.09.2019)

Dobrý deň,

v uvedenej veci platí ust. § 3b/ zák.č 135/1961zb. z. o  pozem.komunikáciách (cestný zákon) :
"Pripájanie pozemných komunikácií
(1) O pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej príslušný cestný správny orgán.
(2) Je zakázané zriaďovať vjazdy a výjazdy z diaľnic na susedné nehnuteľnosti alebo pripájať na diaľnice účelové komunikácie s výnimkou účelových komunikácií, ktorými sú na diaľnice pripojené objekty a zariadenia pre správu a údržbu diaľnic alebo objekty a zariadenia umiestnené na odpočívadlách.
(3)Ak konanie podľa odseku 1 súvisí s umiestnením stavby alebo využitím územia, o ktorom rozhoduje stavebný úrad v územnom konaní, je konanie podľa odseku 1 súčasťou územného konania. Cestný správny orgán má v územnom konaní postavenie dotknutého orgánu, ktorý v konaní uplatňuje svoju pôsobnosť pri ochrane pozemnej komunikácie záväzným stanoviskom. Na vydanie záväzného stanoviska sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(4) Cestný správny orgán pri povolení podľa odseku 1 rozhoduje na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov. Ak ide o diaľnice a rýchlostné cesty, rozhoduje cestný správny orgán na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov."


Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že je potrebné so žiadosťou o povolenie na pripojenie pozemku a vjazd na tento pozemok obrátiť  sa na obec/mesto v závislosti od druhu cestnej komunikácie.

Na internetovej stránke obce by sa malo nachádzať tlačivo potrebnej žiadosti o povolenie na zradenie vjazdu na pozemok.
Neodoporúčame zrealizovať vjazd z komunikácie na váš pozemok bez príslušného povolenia, keďže by toto konanie by bolo posudzované ako priestupok s pokutou až 330 € (§ 22c) zákona o pozemných komunikáciach).
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vstup na pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň. Susedovi som zaplatil v r.1983 za vchod na pozemok cca 20m2, nebol prevedený na mňa lebo sused ( by sa nemohol dostať na pozemok). Chcel by som vedieť, či v budúcnosti o tento vchod môžem prísť, alebo by mi mohol byt znemožnený prístup k RD Ďakujem.

Odpoveď: Vstup na pozemok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.11.2018)

Dobrý deň, predpokladáme, že máte na mysli právo prechodu cez susedov pozemok. Vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona.  K vzniku vecného bremena je pri nehnuteľnosti potrebný zápis do katastra nehnuteľností. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno nadobudnúť tiež výkonom práva (vydržaním). To znamená, že ak 10 rokov vykonávate toto právo s tým, že vlastník pozemku voči tomu nemá výhrady, vzniká Vám tiež právo zodpovedajúce vecnému bremenu.

Vecné bremená zanikajú rozhodnutím príslušného orgánu, zo zákona, dohodou strán (zmluvou). K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je treba vklad do katastra nehnuteľností. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa tiež premlčí, ak sa desať rokov nevykonávalo. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk