Máte
otázku?

Vstup na pozemok


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Vstup na pozemok

Dobrý deň, rád by som sa informoval o tom, čo je považované za vstup na pozemok. Mám na mysli, či jde o bráničku či bránu pre autá. Sporím se svým sousedem, který stále parkuje svá auta před můj plot na městském zeleném pásmu a vytvořil si zde rodinné parkoviště. Pokud odstraním plot, bude celá šířka pozemku považována za vstup na pozemok a nebude tedy moci tam parkovat? Děkuji.

Odpoveď: Vstup na pozemok

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovné - začneme zákonmi v uvedenej oblasti :

1./ Podľa ust. vyhl.č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu pokiaľ sa jedná o oplotenie pozemku tu platí, že pozemok zastavaný stavbou musí byť oplotený, ak

a) stavba môže pôsobiť nepriaznivo na životné prostredie,

b) treba zamedziť voľný pohyb osôb alebo zvierat,

c) stavbu treba chrániť pred okolitými vplyvmi,

d) stavbu treba chrániť pred vstupom neoprávnenej osoby.

Oplotenie nesmie a) svojím rozsahom, tvarom a použitým materiálom narušiť charakter stavby na oplocovanom pozemku a v jeho okolí, b) zasahovať do rozhľadového poľa pripojenia stavby na pozemnú komunikáciu, c) ohrozovať bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a iných osôb.

Podľa nášho názoru odstránením oplotenia by ste nedosiahol to, aby sused tam nemal rodinné parkovisko, nakoľko by nevedel kde je hranica Vášho pozemku. Predpokladáme, že hranicu pozemku danú oplotením máte zakreslenú aj v katastrálnej mape. Rodinný dom podľa ust. stavebného zákona je definovaný v ust. § 403b/ : Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.  Teda vstupom je bránička aj vstup pre auto.

2./ Podľa ust. zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke /§ 25/ vodič nesmie zastaviť a stáť ...

písm. n/ pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené,

písm. s) na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou,

písm. u) na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest.

Záver : Odporúčame  vo veci ak nedôjde k dohode so susedom /zrejme ste sa už o dohodu pokúšal/ obrátiť sa na políciu na riešenie uvedeného priestupku podľa zákona o priestupkoch /§ 22/.

 

Trápi vás "Vstup na pozemok" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vstup na pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, môj sused potrebuje moje povolenie na vstup na môj pozemok kvôli oploteniu jeho domu, ktorý sa nachádza približne 50 cm od našej spoločnej hranice. Dom je momentálne po rekonštrukcii, ale ešte nie je zateplený. Mám otázku: Mohol by som ako podmienku pre udelenie tohto povolenia stanoviť, že s výstavbou oplotenia môže sused začať až po dokončení zateplenia jeho domu? Ďakujem vopred za vašu odpoveď.

Odpoveď: Vstup na pozemok

(odpoveď odoslaná: 29.03.2024)

Dobrý deň, ustanovenie § 127 ods. 3 Občianskeho zákonníka upravuje tzv. susedské práva a stanovuje možnosť dočasného obmedzenia práva vlastníka pozemku, ktoré spočíva v práve vstupu na cudzí pozemok. Vstup na cudzí pozemok je možný len za podmienky, že to vyžaduje údržba a obhospodarovanie susedných pozemkov alebo stavieb a to na obmedzený čas a v nevyhnutnom rozsahu. Tento právny predpis však neumožňuje ukladanie podmienok, ktoré by boli neustále alebo mimo rámec nevyhnutného obmedzenia spojeného s údržbou alebo obhospodarovaním pozemku. Z uvedeného vyplýva, že podmienka týkajúca sa realizácie oplotenia až po zateplení domu suseda by nebola v súlade so zákonom, ak je účelom vstupu na váš pozemok niečo, čo spadá do rámca povoľovaného zákonom. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vstup na pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, či mám právo požadovať, aby sa osoba, s ktorou bývam v mojom dome, vysťahovala. Som jediným majiteľom domu a táto osoba sa vzdala doživotného užívania ešte predtým, ako som ho nadobudol (dom je bez ťarch). Rovnako by ma zaujímalo, či som povinný tolerovať jej návštevy. Ďakujem.

Odpoveď: Vstup na pozemok

(odpoveď odoslaná: 28.03.2024)

Dobrý deň, Alako jediný vlastník domu máte v zmysle § 123 Občianskeho zákonníka právo vec užívať a nakladať s ňou v medziach zákona. To znamená, že ak vám patrí výlučné vlastníctvo domu a daná osoba nemá na základe zmluvy alebo iného právneho titulu právo bývať v tomto dome, máte právo požadovať jej vysťahovanie. Pokiaľ sa však táto osoba vzdala doživotného užívania pred tým, než ste dom zakúpili a teraz tam býva bez zmluvného alebo iného právneho základu, obdobne máte právo požiadať ju o opustenie domu. Čo sa týka návštev tejto osoby, ako vlastník domu máte právo určovať, kto môže v dome prebývať alebo sa tam zdržiavať. Vaše práva ako vlastníka sú chránené občiansko-právnymi predpismi, a v prípade sporu môžete svoje práva uplatňovať súdnou cestou. V prípade potreby odporúčam bližšiu konzultáciu s právnikom, ktorý môže poskytnúť konkrétne rady a kroky v súvislosti s vašou situáciou.


Podotázka: Vstup na pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa poradiť. Mám už vydané stavebné povolenie na opravu hospodárskej budovy, ktorá je situovaná priamo na hranici môjho pozemku. Sousedka mi ale odmieta umožniť prístup na svoj pozemok. Tento spor ťaháme už viac ako rok a pol. Jeden bok budovy je na jej strane úplne odkrytý a bez možnosti postaviť tam lešenie, sousedka nám to nedovolí. Môžete mi, prosím, poradiť, ako by som mal postupovať?

Odpoveď: Vstup na pozemok

(odpoveď odoslaná: 28.03.2024)

Dobrý deň, Váš prípad sa týka občianskoprávnej úpravy vstupu na susedný pozemok podľa § 127 ods. 3 Občianskeho zákonníka. Táto úprava umožňuje vstup na pozemok suseda v prípade, keď si to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich stavieb a pozemkov. Nie každé obhospodarovanie pozemku alebo úprava stavby však môže založiť právo vstupu na susedov pozemok. Právo na vstup vzniká len v prípade, ak údržba stavby a obhospodarovanie pozemku si takýto vstup nevyhnutne vyžaduje. Vlastník susednej nehnuteľnosti je oprávnený vstúpiť na susedný pozemok len v takom rozsahu, v akom je to na obhospodarovanie jeho pozemku alebo stavby nevyhnutné. Iné osoby, ktoré majú vykonať údržbu stavby alebo obhospodarovanie pozemku, sú tiež oprávnené vstúpiť na susedný pozemok a vlastník tohto pozemku je povinný im to umožniť, ak vykonávajú nevyhnutnú údržbu stavby alebo obhospodarovanie pozemku za susedného vlastníka. 

V praxi sa odporúča najprv sa pokúsiť o riešenie tejto situácie mimosúdnou dohodou so susedom. Ak to nie je možné, je prípustné obrátiť sa na súd, aby bol sused povinný umožniť vstup na jeho pozemok za účelom nevyhnutnej údržby alebo opravy vašej hospodárskej budovy. Tento proces sa môže uskutočniť podaním žaloby na súde v mieste, kde leží nehnuteľnosť.


Trápi vás "Vstup na pozemok" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vstup na pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, som spoluvlastníkom nehnuteľnosti (rodinného domu) v rozsahu 1/2, ale nevlastním podiel na pozemku pod ňou. Mám právo vstupovať do uvedenej nehnuteľnosti? Ďakujem.

Odpoveď: Vstup na pozemok

(odpoveď odoslaná: 28.03.2024)

Dobrý deň, spoluvlastníctvo nehnuteľnosti vám dáva určité práva a povinnosti týkajúce sa užívania a správy spoluvlastníckeho majetku. Vo všeobecnosti, každý spoluvlastník má právo užívať spoluvlastnenú nehnuteľnosť spôsobom, ktorý nevylučuje ostatných spoluvlastníkov z ich práv užívať túto nehnuteľnosť. 


Vstup a právo na užívanie sa v prvom rade riadi dohodou medzi spoluvlastníkmi alebo v prípade sporu rozhodnutím súdu. Vstup na pozemok susedného nehnuteľného majetku je regulovaný aj ustanovením § 127 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ktoré umožňuje vstup na susedné pozemky v nevyhnutnom rozsahu za účelom údržby a obhospodarovania susediacich stavieb a pozemkov. Toto ustanovenie sa zameriava skôr na práva a povinnosti medzi susednými nehnuteľnosťami a nie priamo na spoluvlastníctvo alebo spoluvlastnícke vzťahy.

Ak by Vám bránili, dá sa to pravo vymôcť súdnou cestou. 


Podotázka: Vstup na pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa situácie, keď sme si kúpili dom s pozemkom, a po čase sme zistili, že susedia používajú náš dvor na prechod do svojho domu, hoci majú iný, vlastný vstup cez svoj pozemok. Situáciu sme nahlásili miestnej obci aj polícii, avšak povedali nám, že nám nemôžu pomôcť, pokým susedom nepošlem písomné upozornenie, ktoré zakazuje vstup na náš pozemok. Keď sme suseda požiadali, aby používal vlastný vstup, tvrdil, že mu iný sused zakázal cez jeho pozemok chodiť, a to napriek tomu, že podľa katastrálnych záznamov je daný sused vlastníkom toho pozemku. Ako by som túto situáciu mala riešiť? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Vstup na pozemok

(odpoveď odoslaná: 13.02.2024)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak sused ako vlastník susediacej nehnuteľnosti má vlastný prístup do domu cez pozemok, ktorý je v jeho vlastníctve, nie je právny dôvod, aby ste mu prechod cez váš pozemok povolili resp. toto prechádzanie strpeli. Zrejme je to pre vášho suseda jednoduchšie.

Uvádzame, že obec a ani polícia vám v tomto smere nepomôže. Natreaz mžete napísať cedulu na pozemku, že ide o súkromný pozemok - zákaz vstupu, prechodu a prejazdu.

Predpokladáme z otázky resp. jej textu, že pozemok s domom nemáte oplotený, preto riešením vo vašom prípade je vybudpvanie oplotenia. Vo veci potrebujete splniť ohlasovaciu povinnosť voči stavebnému úradu, ktorým je obec.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vstup na pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, v rámci dobrých susedských vzťahov som povolila susedovi a rôznym firmám prístup na môj pozemok na vykonávanie prác ako strecha, fasáda, prístavba a búracie práce. Počas týchto aktivít však došlo ku krádeži a poškodeniu mojich vecí. Okrem toho som zistila, že môj pozemok bol bez môjho vedomia využívaný cudzími ľuďmi. Hoci som suseda žiadala, aby ma vopred informoval o zámeroch vstupu na môj pozemok a o práci, ktorú plánuje na svojom, vysmial sa mi. Tvrdil, že zákon ho chráni a nevyžaduje si môj súhlas pre účel úprav jeho domu. Rada by som upresnila, že môj pozemok je oplotený, no sused odstránil časť plotu a využíva toto miesto na prechod. Keď som poukázala na krádeže a poškodenia, ktoré nastali počas rekonštrukcie, a tiež na to, že môj pozemok nebol vrátený do pôvodného stavu – čo som si aj zdokumentovala fotografiou – odpovedal arogantne, spochybňujúc akékoľvek dôkazy a moje právo na fotografovanie a záznam stavu. Chcela by som vedieť, akú ochranu mi poskytuje zákon v situácii, keď sa ocitám ako rukojemník stavbárov. Ďakujem.

Odpoveď: Vstup na pozemok

(odpoveď odoslaná: 29.01.2024)

Dobrý deň, vo vami uvedneom prípde platí ust. § 127 ods. 3 Občianskeho zákonníka :

"Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť."

 

Z uvedneého zákonného ustanovenia vyplýva, že ak vám sused spôsobil škody na pozemku, je povinný túto škodu uhradiť. Tejto zodpovednosti sa sused nemôže zbaviť.

Odporúčam vo veci vyzvať písomne suseda na uvedenie vášho pozemku do pôvodného stavu, vrátane oplotenia pozemku a k úharde škody, ktorá vám bola spôsobená. AK k ährade nedôjde, vec budete musieť riešiť cestou súdu.

Odporúčam súčasne kontaktovať resp. konanie suseda oznámiť na obec ako stavebný úrad, keďže je predpoklad, že neboli dodržané ustanovenia stavebného poriadku pokiaľ ide o dĺžku trvania stavby. Otázkou je či vo veci bolo vydané stavebné povolenie resp.minimálne ohlásenie drobnej stavby. Fotografie vyhotovené vami môžete použiť na účel vymáhania náhrady škody.


Trápi vás "Vstup na pozemok" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vstup na pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, mohol by som sa opýtať, podľa akého paragrafu by som sa mal riadiť, ak chcem vstúpiť na pozemok, na ktorý nemám povolenie? Ide o situáciu, v ktorej sused vlastní spoločnú prípojku vody a potrebujem ju opraviť, ale odmieta mi dať súhlas na vstup na svoj pozemok. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vstup na pozemok

(odpoveď odoslaná: 12.10.2023)

Dobrý deň,
túto situáciu rieši ust. § 127 ods. 3 Občianskeho zákonníka:

Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

Môžete suseda poučiť, že ak Vám nevyhovie, tak sa obrátite na súd, pričom nakoľko je povinný Vám umožniť vykonať opravu, tak bude v konaní pravdepodobne neúspešný a bude povinný znášať aj trovy súdneho konania. 


Podotázka: Vstup na pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, máme potrebu opraviť strechu na chalupe. Už máme objednanú firmu, ale náš sused nám za žiadnu cenu nechce dovoliť vstup na svoj pozemok. Firma by potrebovala len oprieť rebríky. Neviete, ako by sme mali postupovať v tejto situácii? Firma nemôže dokončiť prácu a my sme už túto situáciu riešili aj so starostom, no bezvýsledne. Ďakujeme vopred za odpoveď.

Odpoveď: Vstup na pozemok

(odpoveď odoslaná: 26.08.2023)

Dobrý deň, vo vami uvedenom prípade platí ust. § 127 ods. 3 Občianskeho zákonníka /citujeme/ :

"Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť."

 

Uvedené ustanovenie je jasné, preto odporúčam suseda, ktorého sa vec týka, upriamiť jeho pozornosť na uvedené zákonné ustanovenie s tým, že v prípade vzniku škody túto budete povinná uhradiť, vrátane toho, že jeho pozemok dáte do pôvodného stavu.


Podotázka: Vstup na pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, náš dom je situovaný na hranici pozemku so susedovým pozemkom. Plánujem opravovať strechu a v rámci toho meniť škridle, vymeniť dažďové žľaby a opraviť komín, ktorý je na sklone strechy od susedovho dvora. Chcel by som komín opraviť skôr, než zmením škridle, a to z plošiny postavenej na susedovom dvore. Komín je vysoký 2 metre. Ak to neurobím takto, budem musieť rozobrať časť strechy a postaviť lešenie z povaly, čo je výrazne drahšie a pracnejšie. Sused súhlasil, avšak jeho manželka nie. Je proti tomu, aby kto alebo čokoľvek sa ocitlo na jej dvore alebo pozemku. Aj pri výmene žľabov bude potrebné aspoň lešenie použiť z ich dvora. Navyše, pri oprave strechy môže na ich dvor niečo spadnúť zo starých škridiel, takže budem potrebovať prístup na dvor, aby som to mohol vyčistiť. Moja otázka je, či je potrebný súhlas oboch majiteľov pozemku na umiestnenie plošiny. Pri oprave komína je takáto plošina nevyhnutná. Sused vlastní 3/4 z pozemku a jeho manželka 1/4. Postačuje ústny súhlas majiteľov, alebo musí byť súhlas poskytnutý písomne?

Odpoveď: Vstup na pozemok

(odpoveď odoslaná: 31.08.2022)

Dobrý deň,
túto situáciu upravuje Občiansky zákonník, konkrétne v § 127 ods. 3:

Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

Z uvedeného vyplýva, že vstup na susediace pozemky za účelom údržby a obhospodarovania svojich pozemkov v nevyhnutných prípadoch nie je viazaný na žiadny súhlas, ale ide o povinnosť vlastníkov susediacich pozemkov, a teda v tomto prípade môžete vykonať Vami uvádzané opravy pri ktorých je potrebný vstup na susediaci pozemok. Samozrejme ideálne by bolo sa dohodnúť na nejakom konkrétnom termíne v ktorom predmetné opravy vykonáte, skúste sa s Vašou susedkou dohodnúť a oznámte jej tiež, že na vykonanie daných opráv máte právo v zmysle Občianskeho zákonníka a že sa nemá čoho obávať, pretože aj v prípade, že by ste spôsobili pri tejto údržbe a obhospodarovaní nejakú škodu, tak ste v zmysle zákona povinný jej ju nahradiť.

Taktiež jej povedzte, že ak Vám bude vo výkone tohto práva brániť, môžete sa vynútenia tohto práva domáhať aj žalobou na súde, pričom tento spôsob bude pre ňu časovo aj finančne náročnejší, a teda je aj v jej záujme, aby došlo k výkonu tohto práva bez zásahu súdu.

Ak Vám sused umožní vstup na pozemok, susedy sa nemusíte pýtať, aby s tým súhlasila tiež. Pretože už vstup máte od suseda. Násilím však na pozemok nevstupujte.


Trápi vás "Vstup na pozemok" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vstup na pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či mám povinnosť súhlasit so vstupom suseda na môj pozemok za účelom opravy jeho fasády. Jeho pozemok sa nachádza priamo na hranici s mojim. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vstup na pozemok

(odpoveď odoslaná: 05.05.2022)

Dobrý deň,
áno, takáto povinnosť pri údržbe jeho nehnuteľnosti (stavby) Vám vyplýva z ustanovenia § 127 ods. 3 Občianskeho zákonníka. Na nevyhnutný čas a v nevyhnutnom rozsahu ste povinný mu umožniť vstup na Váš pozemok, aby mohol vykonať údržbu svojej nehnuteľnosti.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vstup na pozemok" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.