Máte
otázku?

Vstup na pozemok


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Vstup na pozemok

Dobrý deň, rád by som sa informoval o tom, čo je považované za vstup na pozemok. Mám na mysli, či jde o bráničku či bránu pre autá. Sporím se svým sousedem, který stále parkuje svá auta před můj plot na městském zeleném pásmu a vytvořil si zde rodinné parkoviště. Pokud odstraním plot, bude celá šířka pozemku považována za vstup na pozemok a nebude tedy moci tam parkovat? Děkuji.

Odpoveď: Vstup na pozemok

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovné - začneme zákonmi v uvedenej oblasti :

1./ Podľa ust. vyhl.č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu pokiaľ sa jedná o oplotenie pozemku tu platí, že pozemok zastavaný stavbou musí byť oplotený, ak

a) stavba môže pôsobiť nepriaznivo na životné prostredie,

b) treba zamedziť voľný pohyb osôb alebo zvierat,

c) stavbu treba chrániť pred okolitými vplyvmi,

d) stavbu treba chrániť pred vstupom neoprávnenej osoby.

Oplotenie nesmie a) svojím rozsahom, tvarom a použitým materiálom narušiť charakter stavby na oplocovanom pozemku a v jeho okolí, b) zasahovať do rozhľadového poľa pripojenia stavby na pozemnú komunikáciu, c) ohrozovať bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a iných osôb.

Podľa nášho názoru odstránením oplotenia by ste nedosiahol to, aby sused tam nemal rodinné parkovisko, nakoľko by nevedel kde je hranica Vášho pozemku. Predpokladáme, že hranicu pozemku danú oplotením máte zakreslenú aj v katastrálnej mape. Rodinný dom podľa ust. stavebného zákona je definovaný v ust. § 403b/ : Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.  Teda vstupom je bránička aj vstup pre auto.

2./ Podľa ust. zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke /§ 25/ vodič nesmie zastaviť a stáť ...

písm. n/ pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené,

písm. s) na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou,

písm. u) na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest.

Záver : Odporúčame  vo veci ak nedôjde k dohode so susedom /zrejme ste sa už o dohodu pokúšal/ obrátiť sa na políciu na riešenie uvedeného priestupku podľa zákona o priestupkoch /§ 22/.

 

Trápi vás "Vstup na pozemok" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vstup na pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, mohol by som sa opýtať, podľa akého paragrafu by som sa mal riadiť, ak chcem vstúpiť na pozemok, na ktorý nemám povolenie? Ide o situáciu, v ktorej sused vlastní spoločnú prípojku vody a potrebujem ju opraviť, ale odmieta mi dať súhlas na vstup na svoj pozemok. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vstup na pozemok

(odpoveď odoslaná: 12.10.2023)

Dobrý deň,
túto situáciu rieši ust. § 127 ods. 3 Občianskeho zákonníka:

Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

Môžete suseda poučiť, že ak Vám nevyhovie, tak sa obrátite na súd, pričom nakoľko je povinný Vám umožniť vykonať opravu, tak bude v konaní pravdepodobne neúspešný a bude povinný znášať aj trovy súdneho konania. 


Podotázka: Vstup na pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, máme potrebu opraviť strechu na chalupe. Už máme objednanú firmu, ale náš sused nám za žiadnu cenu nechce dovoliť vstup na svoj pozemok. Firma by potrebovala len oprieť rebríky. Neviete, ako by sme mali postupovať v tejto situácii? Firma nemôže dokončiť prácu a my sme už túto situáciu riešili aj so starostom, no bezvýsledne. Ďakujeme vopred za odpoveď.

Odpoveď: Vstup na pozemok

(odpoveď odoslaná: 26.08.2023)

Dobrý deň, vo vami uvedenom prípade platí ust. § 127 ods. 3 Občianskeho zákonníka /citujeme/ :

"Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť."

 

Uvedené ustanovenie je jasné, preto odporúčam suseda, ktorého sa vec týka, upriamiť jeho pozornosť na uvedené zákonné ustanovenie s tým, že v prípade vzniku škody túto budete povinná uhradiť, vrátane toho, že jeho pozemok dáte do pôvodného stavu.


Podotázka: Vstup na pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, náš dom je situovaný na hranici pozemku so susedovým pozemkom. Plánujem opravovať strechu a v rámci toho meniť škridle, vymeniť dažďové žľaby a opraviť komín, ktorý je na sklone strechy od susedovho dvora. Chcel by som komín opraviť skôr, než zmením škridle, a to z plošiny postavenej na susedovom dvore. Komín je vysoký 2 metre. Ak to neurobím takto, budem musieť rozobrať časť strechy a postaviť lešenie z povaly, čo je výrazne drahšie a pracnejšie. Sused súhlasil, avšak jeho manželka nie. Je proti tomu, aby kto alebo čokoľvek sa ocitlo na jej dvore alebo pozemku. Aj pri výmene žľabov bude potrebné aspoň lešenie použiť z ich dvora. Navyše, pri oprave strechy môže na ich dvor niečo spadnúť zo starých škridiel, takže budem potrebovať prístup na dvor, aby som to mohol vyčistiť. Moja otázka je, či je potrebný súhlas oboch majiteľov pozemku na umiestnenie plošiny. Pri oprave komína je takáto plošina nevyhnutná. Sused vlastní 3/4 z pozemku a jeho manželka 1/4. Postačuje ústny súhlas majiteľov, alebo musí byť súhlas poskytnutý písomne?

Odpoveď: Vstup na pozemok

(odpoveď odoslaná: 31.08.2022)

Dobrý deň,
túto situáciu upravuje Občiansky zákonník, konkrétne v § 127 ods. 3:

Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

Z uvedeného vyplýva, že vstup na susediace pozemky za účelom údržby a obhospodarovania svojich pozemkov v nevyhnutných prípadoch nie je viazaný na žiadny súhlas, ale ide o povinnosť vlastníkov susediacich pozemkov, a teda v tomto prípade môžete vykonať Vami uvádzané opravy pri ktorých je potrebný vstup na susediaci pozemok. Samozrejme ideálne by bolo sa dohodnúť na nejakom konkrétnom termíne v ktorom predmetné opravy vykonáte, skúste sa s Vašou susedkou dohodnúť a oznámte jej tiež, že na vykonanie daných opráv máte právo v zmysle Občianskeho zákonníka a že sa nemá čoho obávať, pretože aj v prípade, že by ste spôsobili pri tejto údržbe a obhospodarovaní nejakú škodu, tak ste v zmysle zákona povinný jej ju nahradiť.

Taktiež jej povedzte, že ak Vám bude vo výkone tohto práva brániť, môžete sa vynútenia tohto práva domáhať aj žalobou na súde, pričom tento spôsob bude pre ňu časovo aj finančne náročnejší, a teda je aj v jej záujme, aby došlo k výkonu tohto práva bez zásahu súdu.

Ak Vám sused umožní vstup na pozemok, susedy sa nemusíte pýtať, aby s tým súhlasila tiež. Pretože už vstup máte od suseda. Násilím však na pozemok nevstupujte.


Trápi vás "Vstup na pozemok" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vstup na pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či mám povinnosť súhlasit so vstupom suseda na môj pozemok za účelom opravy jeho fasády. Jeho pozemok sa nachádza priamo na hranici s mojim. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vstup na pozemok

(odpoveď odoslaná: 05.05.2022)

Dobrý deň,
áno, takáto povinnosť pri údržbe jeho nehnuteľnosti (stavby) Vám vyplýva z ustanovenia § 127 ods. 3 Občianskeho zákonníka. Na nevyhnutný čas a v nevyhnutnom rozsahu ste povinný mu umožniť vstup na Váš pozemok, aby mohol vykonať údržbu svojej nehnuteľnosti.


Podotázka: Vstup na pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Obecný úrad mi nechce povoliť oplotenie pozemku v intraviláne o veľkosti 24 árov. Úrad sa ohradzuje, tvrdí, že časť pozemku zasahuje do ochranného pásma železnice, hoci hranica je vo vzdialenosti 30 metrov a pozemok je v mojom súkromnom vlastníctve. Ďakujem za odpoveď. Jozef

Odpoveď: Vstup na pozemok

(odpoveď odoslaná: 16.02.2022)

Dobrý deň,
Na Vami uvedneú otázku uvádzame, že bez ohľadu na to, koho vlastníctvom je pozemok. Z ust. §  5 ods. 2 zákona o dráhach vyplýva, že "ochranné pásmo novej dráhy vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia. Ochranné pásmo zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia o zrušení dráhy."

Ďalej platí, že ak stavebné povolenie neurčuje inak, hranica ochranného pásma dráhy je pre železničnú dráhu 60 metrov od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 metrov od vonkajšej hranice obvodu dráhy.

V tomto smere je stanovisko obce správne. Ak chcete svoj pozemok oplotiť, pričom pri hranici pozemku je dráha - železnica, odporúčame kontaktovaťdráhový stav. úrad /link. : https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/zeleznicna-doprava/odbor-drahovy-stavebny-urad/kontakty-dsu/.

 


Podotázka: Vstup na pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, kúpila som dom pre svoju rodinu a mám spoločný vjazd so susedom. Vlastním ho však viac ako on. Chcela by som sa spýtať, či mu musím umožniť vjazd autom? Za odpoveď ďakujem. Zuzana.

Odpoveď: Vstup na pozemok

(odpoveď odoslaná: 11.07.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste vlastníkom rodinného domu, pričom vjazd na pozemok je spoločný pre Vás a aj suseda. Z uvedeného usudzujeme, že príjazdová cesta k rodinným domom, Vás a Vášho suseda, je v podielovom spoluvlastníctve, podiely na nehnuteľnosti - pozemku nie sú rovnaké.

Nepoznáme umiestnenie rodinných domov v teréne, ako ani vlastnícke vzťahy k pozemku, ale ak je to možné, riešením by bolo vypracovanie geom. plánu na rozdelenie pozemku s tým, že následne spíšete zmluvu o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva k pozemku tak, aby ste obaja mali prístup k svojim rodinným domom po samostatných parcelách výlučne vo Vašom vlastníctve. Na tomto základe vzniknú dve samostatné parcely vo výlučnom vlastníctve Vás a aj Vášho suseda.

Za súčasného stavu aj keď ste väčšinovým vlastníkom pozemku nemôžete susedovi zabrániť resp. zakázať používať vstup na pozemok k jeho RD, ktorý zrejme predstavuje jedinú prístupovú cestu k jeho RD.

Vec odporúčame riešiť zmierčou cestou bez účasti súdu.

Odporúčame kontaktovať autorizovaného geodeta a advokáta za účelom vyporiadania pozemku.


Trápi vás "Vstup na pozemok" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vstup na pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebovala by som naliehavo poradiť od advokáta. Som rozvedená od roku 2019 a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) stále nie je vyriešené. Má to svoje dôvody; momentálne sa zbierajú potrebné dokumenty. Rodinný dom, v ktorom som bývala 20 rokov, je zaradený v rámci BSM. Pozemok, na ktorom dom stojí, je výlučne vlastníctvom môjho bývalého manžela. Musela som sa odsťahovať, pretože môj exmanžel mi neustále vyhrozoval. Teraz chce zakázať môj vstup na jeho pozemok, čím by mi v podstate znemožnil prístup do domu. Chcem sa spýtať, či existuje možnosť vecného bremena prechodu vydržaním, keďže sme boli manželia a žili sme tam 20 rokov, alebo to prestalo platiť, keď som sa odsťahovala? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vstup na pozemok

(odpoveď odoslaná: 26.05.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že rozvod prebehol niekedy v roku 2019, BSM nie je dosiaľ vyporiadané. Uvádzate, že RD je BSM a pozemok je vo výlučnom vlastníctve manžela.

Uvádzame, že nakoľko je dom v BSM, Vy ste neboli povinná sa z domu vysťahovať a manžel Vás nemohol z domu vypratať resp. vyhnať. Dom je v BSM, ktoré zaniklo nadobudnutím právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Aj keď ste nadobudli dom do BSM, v tom čase, resp. po celý čas užívania domu ste vedeli, že pozemok je vo výlučnom vlastníctve manžela. Nemohlo Vám vzniknúť vlastnícke právo na základe vydržania, lebo máte vedomosť o tom, že pozemok je vo výlučnom vlastníctve manžela.

Nevieme, či sa nechcete vrátiť do domu, usudzujeme však, že nie. Ak manžel by chcel súdnou cestou Vám zakázať vstup na pozemok, sme názoru, že žaloba by bola zamietnutá, keďže dom je v BSM, ktoré nie je vyporiadané.

Odporúčame postup v zmysle ust. zákona o policajnom zbore v zmysle jeho ust. § 27a/ :

"Policajt je oprávnený vykázať z bytu alebo domu alebo iného priestoru spoločne obývaného s ohrozenou osobou a aj z jeho bezprostredného okolia (ďalej len „spoločné obydlie“) osobu, u ktorej možno na základe zistených skutočností očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby, najmä vzhľadom na predchádzajúce takéto útoky; súčasťou vykázania zo spoločného obydlia je aj zákaz vstupu vykázanej osobe do spoločného obydlia počas 10 dní od vykázania. Policajt je oprávnený vykázať zo spoločného obydlia takúto osobu aj počas jej neprítomnosti."

Možnosťou z Vašej strany je podanie návrh na súd na vydanie neodkladného opatrenia na umožnenie prechodu cez pozemok za účelom vstupu do domu v zmysle ust. § 325 a nasl. Civil. sporového poriadku.

 

 


Podotázka: Vstup na pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, potreboval by som poradiť, ako mám postupovať, ak mi niekto začal na mojom pozemku a bez môjho vedomia vykonávať stavebné práce. Pozemok je síce oplotený, ale podľa geodetického plánu je v mojom vlastníctve. Už trikrát bola volaná hliadka polície, avšak nič sa tým nevyriešilo. Aké oznámenie mám podať alebo ako sa mám brániť? Ďakujem.

Odpoveď: Vstup na pozemok

(odpoveď odoslaná: 22.11.2020)

Dobrý deň,
podajte na obecný úrad (stavebný úrad) oznámenie o vykonávaní týchto stavebných prác. Upovedomte ich, že sa vykonávajú na Vašom pozemku, a zrejme aj bez príslušného stavebného povolenia. Oni vykoná štátny stavebný dohľad, a prípade priamo uloženia stavebníkovi zákaz pokračovať v stavebných prácach.

Ak Váš pozemok pokračuje aj za Vaším plotom, riadne si označte hranicu Vášho pozemku. Napríklad kolíkmi, ktorými sa vytyčujú hranice pozemkov, osadením väčších kamenných balvanov...


Podotázka: Vstup na pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, kto všetko a za akých okolností je oprávnený vstúpiť na môj oplotený pozemok. Ďakujem.

Odpoveď: Vstup na pozemok

(odpoveď odoslaná: 12.11.2020)

Dobrý deň,

 

vo všeobecnosti by cudzie osoby nemali vstupovať na Váš súkromný oplotený pozemok. Samozrejme z tejto povinnosti sú aj rôzne výnimky, kedy je vlastník povinný strpieť aj vstup iných osôb na svoj pozemok. Ide však o zásah do ústavou garantovaného výkonu vlastníckeho práva, a preto musí existovať na vstup určitý právny základ, napr. rozhodnutie štátneho orgánu (napr. pri výkone oprávnení orgánov činných v trestnom konaní a pod.), prípadne zákon (napr. za určitých okolností pri výkone rybárskeho práva a pod.).

 


Trápi vás "Vstup na pozemok" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vstup na pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, ak niekto vlastní budovu (ubytovňu), ktorá má v zadnej časti aj parkovisko a trávnatú plochu. Pozemok je oplotený, no brána je stále otvorená a neexistuje tam žiadne označenie, ako "súkromný pozemok", "zákaz vstupu" a podobne. Kedysi som sa tam prechádzala so psíkom a ten mi vbehol do dvora. Práve vtedy prišiel majiteľ (ktorý zrejme nemá veľmi rado mňa a môjho psíka) a začal na mňa kričať, že musím z jeho pozemku odísť, pretože je to súkromný pozemok a že môže zastreliť môjho psa. Má na to právo? Môže ma z toho pozemku vyhodiť, keď tam iba prechádzam? Môžem sa tam vlastne pohybovať alebo nie? Za skorú odpoveď vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Vstup na pozemok

(odpoveď odoslaná: 25.08.2020)

Dobrý deň,
ak je to súkromný pozemok a nie pozemok obce, tak tam nemáte právo vstupovať, ani prechádzať. Ak Vám tam vbehne pes, má právo žiadať, aby sa to nabudúce neopakovalo, nakoľko pes je na Vašej zodpovednosti. upozorniť by Vás mal však primerane. Ak sa Vám vyhráža, môžete na neho podať trestné oznámenie. Takéto správanie by mohlo teoreticky byť minimálne priestupkom.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vstup na pozemok" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava