Máte
otázku?

Vstup na pozemok


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vstup na pozemok

Dobrý deň, chcel by som sa informovať čo je považované za vstup na pozemok. Či je to bránička a brána pre auta. Mám spor so susedom kde pred plotom na mestskom zelenom páse stále parkuje svoje auta a pred plotom si robí rodinné parkovisko. Ak zruším plot bude celá šírka pozemku považovaná za vstup na pozemok a nebude môcť tam parkovať? ĎAKUJEM.

Odpoveď: Vstup na pozemok

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovné - začneme zákonmi v uvedenej oblasti :

1./ Podľa ust. vyhl.č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu pokiaľ sa jedná o oplotenie pozemku tu platí, že pozemok zastavaný stavbou musí byť oplotený, ak

a) stavba môže pôsobiť nepriaznivo na životné prostredie,

b) treba zamedziť voľný pohyb osôb alebo zvierat,

c) stavbu treba chrániť pred okolitými vplyvmi,

d) stavbu treba chrániť pred vstupom neoprávnenej osoby.

Oplotenie nesmie a) svojím rozsahom, tvarom a použitým materiálom narušiť charakter stavby na oplocovanom pozemku a v jeho okolí, b) zasahovať do rozhľadového poľa pripojenia stavby na pozemnú komunikáciu, c) ohrozovať bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a iných osôb.

Podľa nášho názoru odstránením oplotenia by ste nedosiahol to, aby sused tam nemal rodinné parkovisko, nakoľko by nevedel kde je hranica Vášho pozemku. Predpokladáme, že hranicu pozemku danú oplotením máte zakreslenú aj v katastrálnej mape. Rodinný dom podľa ust. stavebného zákona je definovaný v ust. § 403b/ : Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.  Teda vstupom je bránička aj vstup pre auto.

2./ Podľa ust. zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke /§ 25/ vodič nesmie zastaviť a stáť ...

písm. n/ pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené,

písm. s) na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou,

písm. u) na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest.

Záver : Odporúčame  vo veci ak nedôjde k dohode so susedom /zrejme ste sa už o dohodu pokúšal/ obrátiť sa na políciu na riešenie uvedeného priestupku podľa zákona o priestupkoch /§ 22/.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vstup na pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň,
kúpila sám rodiny dom, mám spoločný vjazd do susedom, ja vlastním viac ako on. Chcela by som sa spýtať, či mu musím umožniť vjazd s autom ?
Za odpoveď ďakujem. Zuzana

Odpoveď: Vstup na pozemok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.07.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste vlastníkom rodinného domu, pričom vjazd na pozemok je spoločný pre Vás a aj suseda. Z uvedeného usudzujeme, že príjazdová cesta k rodinným domom, Vás a Vášho suseda, je v podielovom spoluvlastníctve, podiely na nehnuteľnosti - pozemku nie sú rovnaké.

Nepoznáme umiestnenie rodinných domov v teréne, ako ani vlastnícke vzťahy k pozemku, ale ak je to možné, riešením by bolo vypracovanie geom. plánu na rozdelenie pozemku s tým, že následne spíšete zmluvu o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva k pozemku tak, aby ste obaja mali prístup k svojim rodinným domom po samostatných parcelách výlučne vo Vašom vlastníctve. Na tomto základe vzniknú dve samostatné parcely vo výlučnom vlastníctve Vás a aj Vášho suseda.

Za súčasného stavu aj keď ste väčšinovým vlastníkom pozemku nemôžete susedovi zabrániť resp. zakázať používať vstup na pozemok k jeho RD, ktorý zrejme predstavuje jedinú prístupovú cestu k jeho RD.

Vec odporúčame riešiť zmierčou cestou bez účasti súdu.

Odporúčame kontaktovať autorizovaného geodeta a advokáta za účelom vyporiadania pozemku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vstup na pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebovala by som súrne radu od advokáta. Som rozvedená od r. 2019, BSM stále nie je doriešené, má to svoj dôvod, ale zbierajú sa dokumenty. Rodinný dom je v BSM, bývala som tam 20 rokov, pozemok, na ktorom stojí patrí do výlučného vlastníctva exmanžela. Musela som sa odsťahovať, nakoľko sa mi EX neustále vyhrážal. Chce zakázať vstup na jeho pozemok, čím by mi vlastne znemožnil prístup do domu. Existuje vecné bremeno prechodu vydržaním, keďže 20 rokov sme boli manželia, bývali sme tam alebo tým, že som sa odsťahovala to neplatí ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vstup na pozemok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.05.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že rozvod prebehol niekedy v roku 2019, BSM nie je dosiaľ vyporiadané. Uvádzate, že RD je BSM a pozemok je vo výlučnom vlastníctve manžela.

Uvádzame, že nakoľko je dom v BSM, Vy ste neboli povinná sa z domu vysťahovať a manžel Vás nemohol z domu vypratať resp. vyhnať. Dom je v BSM, ktoré zaniklo nadobudnutím právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Aj keď ste nadobudli dom do BSM, v tom čase, resp. po celý čas užívania domu ste vedeli, že pozemok je vo výlučnom vlastníctve manžela. Nemohlo Vám vzniknúť vlastnícke právo na základe vydržania, lebo máte vedomosť o tom, že pozemok je vo výlučnom vlastníctve manžela.

Nevieme, či sa nechcete vrátiť do domu, usudzujeme však, že nie. Ak manžel by chcel súdnou cestou Vám zakázať vstup na pozemok, sme názoru, že žaloba by bola zamietnutá, keďže dom je v BSM, ktoré nie je vyporiadané.

Odporúčame postup v zmysle ust. zákona o policajnom zbore v zmysle jeho ust. § 27a/ :

"Policajt je oprávnený vykázať z bytu alebo domu alebo iného priestoru spoločne obývaného s ohrozenou osobou a aj z jeho bezprostredného okolia (ďalej len „spoločné obydlie“) osobu, u ktorej možno na základe zistených skutočností očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby, najmä vzhľadom na predchádzajúce takéto útoky; súčasťou vykázania zo spoločného obydlia je aj zákaz vstupu vykázanej osobe do spoločného obydlia počas 10 dní od vykázania. Policajt je oprávnený vykázať zo spoločného obydlia takúto osobu aj počas jej neprítomnosti."

Možnosťou z Vašej strany je podanie návrh na súd na vydanie neodkladného opatrenia na umožnenie prechodu cez pozemok za účelom vstupu do domu v zmysle ust. § 325 a nasl. Civil. sporového poriadku.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vstup na pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som poradiť ako mám postupovať ak mi niekto začal na mojom pozemku a bez môjho vedomia robiť stavebné práce. Pozemok je síce za oplotením ale podľa geo. plánu je v mojom vlastníctve. Už 3 krát bola volaná hliadka polície, ale nič sa tým nevyriešilo. Aké oznámenie mám podať alebo ako sa brániť? Ďakujem.

Odpoveď: Vstup na pozemok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.11.2020)

Dobrý deň,
podajte na obecný úrad (stavebný úrad) oznámenie o vykonávaní týchto stavebných prác. Upovedomte ich, že sa vykonávajú na Vašom pozemku, a zrejme aj bez príslušného stavebného povolenia. Oni vykoná štátny stavebný dohľad, a prípade priamo uloženia stavebníkovi zákaz pokračovať v stavebných prácach.

Ak Váš pozemok pokračuje aj za Vaším plotom, riadne si označte hranicu Vášho pozemku. Napríklad kolíkmi, ktorými sa vytyčujú hranice pozemkov, osadením väčších kamenných balvanov...


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vstup na pozemok" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vstup na pozemok (Občianske právo)

Prajem dobrý deň. Chcel by som sa informovať kto všetko a za akých okolností, je oprávnený vstúpiť na môj oplotený pozemok.
Ďakujem.

Odpoveď: Vstup na pozemok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.11.2020)

Dobrý deň,

 

vo všeobecnosti by cudzie osoby nemali vstupovať na Váš súkromný oplotený pozemok. Samozrejme z tejto povinnosti sú aj rôzne výnimky, kedy je vlastník povinný strpieť aj vstup iných osôb na svoj pozemok. Ide však o zásah do ústavou garantovaného výkonu vlastníckeho práva, a preto musí existovať na vstup určitý právny základ, napr. rozhodnutie štátneho orgánu (napr. pri výkone oprávnení orgánov činných v trestnom konaní a pod.), prípadne zákon (napr. za určitých okolností pri výkone rybárskeho práva a pod.).

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vstup na pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ak niekto vlastní budovu (ubytovňu) v zadu ma aj parkovisko a trávnatú plochu pozemok ma aj oplotený ale brána je stále otvorená nie je tam žiadne označenie, že súkromný pozemok zákaz vstupu a podobne. Ja som išla so psíkom a psík mi vbehol tam do dvora v tom práve prišiel majiteľ (ktorý ma zrejme nemá veľmi rad) a začal na. Mňa kričať, že mám z tamad vypadnúť, že to je súkromný pozemok, a že mi zastrelí psa ma na to právo? Vyhadzovať ma odtiaľ, keď len prechádzam. Môžem sa tamad vlastne pohybovať alebo nie? Za skorú odpoveď vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Vstup na pozemok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.08.2020)

Dobrý deň,
ak je to súkromný pozemok a nie pozemok obce, tak tam nemáte právo vstupovať, ani prechádzať. Ak Vám tam vbehne pes, má právo žiadať, aby sa to nabudúce neopakovalo, nakoľko pes je na Vašej zodpovednosti. upozorniť by Vás mal však primerane. Ak sa Vám vyhráža, môžete na neho podať trestné oznámenie. Takéto správanie by mohlo teoreticky byť minimálne priestupkom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vstup na pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás o informáciu, zároveň o presne zákonné znenie, že developer nechce umožniť vstup k mojej nehnuteľnosti, po jeho ceste. Chce mi zamedziť v prístupe k mojej nehnuteľnosti. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Vstup na pozemok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.02.2020)

Dobrý deň prajem,

ak sa jedná o situáciu, kedy máte postavenú stavbu, ku ktorej nemáte iný prístup, len cez pozemok patriaci inej osobe (developerovi) a neviete sa dohodnúť, resp. Vám v tomto prístupe bráni, môžete sa domáhať na súde zriadenia vecného bremena - práva prechodu a prejazdu. Upravuje to § 151o Občianskeho zákonníka:

(1) Vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno nadobudnúť tiež výkonom práva (vydržaním); ustanovenia § 134 tu platia obdobne. Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností.

(2) Zmluvou môže zriadiť vecné bremeno vlastník nehnuteľnosti, pokiaľ osobitný zákon nedáva toto právo aj ďalším osobám.

(3) Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vstup na pozemok" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vstup na pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som vedieť, či po 10 rokoch užívania vchodu na pozemok mám právo na vydržanie, a či teba okrem podpisu majiteľa aj geom. plán. Dohoda musí byť spísaná, právnikom, notárom, alebo stačí na OU. Ďakujem.

Odpoveď: Vstup na pozemok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.01.2020)

Dobrý deň, v prípade, že ste splnili všetky zákonom a judikatúrou požadované predpoklady, mohli ste vydržať právo zodpovedajúce vecnému bremenu. Pri splnení zákonných podmienok býva najväčší problém s oprávnenosťou držby. Ak ste totiž iba svojvoľne začali užívať susedný pozemok na vstup na Váš pozemok, o oprávnenosti držby, resp. dobromyseľnosti nie je možné hovoriť. Ak ste tak spravili na základe písomnej dohody s vlastníkom, tá však nebola zapísaná v katastri nehnuteľností, problém by nemal byť. Vydržanie Vám potvrdí v notárskej zápisnici notár, pričom táto zápisnica je následne predmetom záznamu v katastri nehnuteľností. Spomínate dohodu. Ak rokujete s vlastníkom pozemku o vecnom bremene, bude z pohľadu práva jednoduchšie podpísať zmluvu o zriadení vecného bremena a následne ju zavkladovať v katastri nehnuteľností.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vstup na pozemok (Občianske právo)

Bolo mi povedané, že Občianske právo, tak ako aj píšete, ale, že § 135, 136 a 137 pojednáva o tom, že hoci MsU nám povolenie o oprave fasády síce vydá, ale, keď ma sused podľa týchto § -ov nepustí na pozemok, že ma na to právo, že si musím robiť opravu steny zo strechy. Pochopila som to tak, že ak to tak nechcem robiť, musím sa domáhať opravy fasády na Okresnom súde, že chcem vydať od nich rozhodnutie, že mi sused musí povoliť vstup na pozemok na nevyhnutnú dobu potrebnú na opravu fasády? To potom platí aj vtedy, keď mi tu fasádu poškodia susedia, pretože máme dom na hrane a oni mi to tam už teraz ničia, teda všetko si vybavím len cestou súdu. Ďakujem za odpoveď veľmi pekne.

Odpoveď: Vstup na pozemok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.12.2019)

Dobrý deň,

ďakujem za doplnenie. Nie je pravda, že to musíte robiť zo strechy. Ak ide o potrebu rýchlej a nutnej opravy, tak môžete napr. súd požiadať o nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým mu uloží, aby strpel vstup na pozemok za účelom opravy na nevyhnutú dobu. Ak Vám poškodia fasádu, tak potom máte nárok na náhradu škody, len by ste museli vedieť preukázať, kto to urobil. Ak by nešlo o potrebu rýchlej opravy fasády, tak podáte návrh na súd a budete sa domáhať svojho práva súdnou cestou.  Súdne konanie môže ale trvať veľmi dlho (dokonca až niekoľko rokov).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vstup na pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať odkedy a aká novela stavebného zákona hovorí, že keď si chcem vyspraviť už dávno postavený RD, že ma sused nemusí pustiť na jeho pozemok. Dnes som sa to dozvedela, že je to pravda, že si nemôžem opraviť RD, že sused, s ktorým mám RD postavený na hrane pozemku medzi RD, že mi neumožní vstup na jeho pozemok, že mu to zákon dovoľuje. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vstup na pozemok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.12.2019)

Dobrý deň prajem,

nie je mi zrejmá nejaká novela Stavebného zákona. Takéto situácie ani stavebný zákon nerieši. Rieši ho priamo Občiansky zákonník a ten naopak umožňuje susedom vstup na susedov pozemok na nevyhnutný čas za účelom údržby a opravy nehnuteľnosti. Samozrejme sused si musí počínať tak, aby pri vstupe na pozemok tento nepoškodil a zároveň aby nepoškodil majetok suseda pri samotnej údržbe, či oprave. Upravuje to § 127 ods. 3 Občianskeho zákonníka:


Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

Tohto práva (vstupu na pozemok za účelom údržby) sa môžete domáhať aj cestou súdu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vstup na pozemok" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vstup na pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň, mám taký konflikty s určitou osobou ohľadom vstupu na ich pozemok, pozemok nieje ohradený, na pozemok za dá dostať s hlavnej cesty, problém je v tom, že nebolo v úmysle poškodil pozemok len sa tam pozrieť, pozemok ma rozlohu 1267m², bol som na ňom asi 4 metre od hlavnej cesty, chcú to riešiť, chcem sa spýtať, že čo mám robiť? ĎAKUJEM.

Odpoveď: Vstup na pozemok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.12.2019)

Dobrý deň prajem,

z Vašej otázky mi nie je celkom zrejmé, v čom by ste potrebovali poradiť. Ak ste vstúpili na cudzí pozemok, ktorý nebol ohradený bez povolenia majiteľa, nie je to trestný čin, ak sa pýtate na to. Rovnako nemožno uvažovať bez ďalšieho ani o priestupku. Je to zásah do vlastníckeho práva, avšak na druhej strane je potrebné skúmať intenzitu tohto zásahu a tá, podľa môjho názoru je v tomto prípade zanedbateľná. Bdelým patrí právo, a teda pokiaľ vlastníkovi prekáža aj len takýto malý zásah, môže si pozemok ohradiť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vstup na pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň.
Chcel by som sa opýtať na zákonné obmedzenia prístupu na stavebný pozemok z hlavnej cesty.
Situácia je takáto: Mame pozemok ("rohový"), na ktorom by sme chceli stavať rodinný dom. Z južnej strany je ohraničený hlavnou cestou vedúcou do dediny, z východnej strany je ohraničený obecnou nespevnenou cestou, ktorá je prístupovou cestou pre ďalšie dva pozemky. Po tejto nespevnej ceste môžeme mať prístup na pozemok aj my. Problém je v tom, že nám to nevyhovuje, lebo dom by sme stavali na opačnom konci pozemku (na západnom konci) a chceli by sme ten pozemok využiť inak ako na cestu k domu. Preto by sme chceli urobiť vstup na pozemok z južnej strany, priamo z hlavnej cesty. Vedľa cesty je úzka priekopa a potom je hranica pozemku.
Treba požiadať o dovolenie obec? Môžu nastať nejaké prekážky pri schvaľovaní? Dopočul som sa, že to môže byt problematické vzhľadom na bezpečnosť (priamy výjazd na hlavnú cestu). Je to pravda? Hľadal som k tomu niečo v zákonoch, ale nič som nenašiel. Je to posledná dedina, cesta ďalej nevedie, premávka nie je hustá. Bol by to prvý dom v dedine a na všetky ostatné pozemky je takýto prístup. Ďakujem.

Odpoveď: Vstup na pozemok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.09.2019)

Dobrý deň,

v uvedenej veci platí ust. § 3b/ zák.č 135/1961zb. z. o  pozem.komunikáciách (cestný zákon) :
"Pripájanie pozemných komunikácií
(1) O pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej príslušný cestný správny orgán.
(2) Je zakázané zriaďovať vjazdy a výjazdy z diaľnic na susedné nehnuteľnosti alebo pripájať na diaľnice účelové komunikácie s výnimkou účelových komunikácií, ktorými sú na diaľnice pripojené objekty a zariadenia pre správu a údržbu diaľnic alebo objekty a zariadenia umiestnené na odpočívadlách.
(3)Ak konanie podľa odseku 1 súvisí s umiestnením stavby alebo využitím územia, o ktorom rozhoduje stavebný úrad v územnom konaní, je konanie podľa odseku 1 súčasťou územného konania. Cestný správny orgán má v územnom konaní postavenie dotknutého orgánu, ktorý v konaní uplatňuje svoju pôsobnosť pri ochrane pozemnej komunikácie záväzným stanoviskom. Na vydanie záväzného stanoviska sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(4) Cestný správny orgán pri povolení podľa odseku 1 rozhoduje na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov. Ak ide o diaľnice a rýchlostné cesty, rozhoduje cestný správny orgán na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov."


Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že je potrebné so žiadosťou o povolenie na pripojenie pozemku a vjazd na tento pozemok obrátiť  sa na obec/mesto v závislosti od druhu cestnej komunikácie.

Na internetovej stránke obce by sa malo nachádzať tlačivo potrebnej žiadosti o povolenie na zradenie vjazdu na pozemok.
Neodoporúčame zrealizovať vjazd z komunikácie na váš pozemok bez príslušného povolenia, keďže by toto konanie by bolo posudzované ako priestupok s pokutou až 330 € (§ 22c) zákona o pozemných komunikáciach).
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vstup na pozemok (Občianske právo)

Dobrý deň. Susedovi som zaplatil v r.1983 za vchod na pozemok cca 20m2, nebol prevedený na mňa lebo sused ( by sa nemohol dostať na pozemok). Chcel by som vedieť, či v budúcnosti o tento vchod môžem prísť, alebo by mi mohol byt znemožnený prístup k RD Ďakujem.

Odpoveď: Vstup na pozemok

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.11.2018)

Dobrý deň, predpokladáme, že máte na mysli právo prechodu cez susedov pozemok. Vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona.  K vzniku vecného bremena je pri nehnuteľnosti potrebný zápis do katastra nehnuteľností. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno nadobudnúť tiež výkonom práva (vydržaním). To znamená, že ak 10 rokov vykonávate toto právo s tým, že vlastník pozemku voči tomu nemá výhrady, vzniká Vám tiež právo zodpovedajúce vecnému bremenu.

Vecné bremená zanikajú rozhodnutím príslušného orgánu, zo zákona, dohodou strán (zmluvou). K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je treba vklad do katastra nehnuteľností. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa tiež premlčí, ak sa desať rokov nevykonávalo. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vstup na pozemok" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku