Máte
otázku?

Môže ma otec vyhodiť z domu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Môže ma otec vyhodiť z domu?

Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať, či je možné, aby ma otec vyhodil z domu. Mám 17 rokov a študujem na strednej škole. Mám školu, pri ktorej často robím na PC a môj otec si stále mysli, že sa hrám. Môžem mu to aj dokázať, že robím veci do školy ale neverí mi. Ide o to, že chodí na týždňovky a keď je preč tak je všetko v poriadku mamka ma chápe. Ako som vstúpil do puberty tak sa so mnou stále háda. Všetko čo spravím je zle a čo poviem je tiež zle. Naozaj neviem čo mám robiť. Tiež mne a mojej mamke stále škaredo nadáva. Dnes mi povedal, že sa mám zbaliť a vypadúť a ja vôbec neviem kam by som šiel a čo by som robil. Chcem sa spýtať je to v poriadku? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môže ma otec vyhodiť z domu?

Dobrý deň. Ďakujeme za položenie otázky a zasielame Vám nasledovné stanovisko:

 

Rodičovstvo je v súlade s čl. 3 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine (ďalej len „Zákon o rodine“) spoločnosťou mimoriadne uznávaným poslaním ženy a muža.

 

Spoločnosť uznáva, že pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa je najvhodnejšie stabilné prostredie rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa. Spoločnosť poskytuje rodičovstvu nielen svoju ochranu, ale aj potrebnú starostlivosť, najmä hmotnou podporou rodičov a pomocou pri výkone rodičovských práv a povinností.


Následne čl. 4 Zákona o rodine stanovuje, že rodičia majú právo vychovávať deti v zhode s vlastným náboženským a filozofickým presvedčením a povinnosť zabezpečiť rodine pokojné a bezpečné prostredie.

 

Súčasťou rodičovských práv a povinností sú v zmysle ust. § 28 ods. 1 Zákona o rodine najmä

- sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa,

- zastupovanie maloletého dieťaťa,

- správa majetku maloletého dieťaťa.

 

Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa.

 

Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa v zmysle čl. 5 Zákona o rodine zohľadňuje najmä

- úroveň starostlivosti o dieťa,

- bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,

- ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,

- okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,

- ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,

- podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,

- názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,

- podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami,

- využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností.

 

Rovnako v súlade s ust. § 30 ods. 3 Zákona o rodine platí, že rodičia majú právo použiť pri výchove dieťaťa primerané výchovné prostriedky tak, aby nebolo ohrozené zdravie, dôstojnosť, duševný, telesný a citový vývin dieťaťa.

 

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom

Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je podľa ust. 62 ods. 1 Zákona o rodine ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.

 

V súlade s ust. § 62 ods. 2 Zákona o rodine platí, že obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

 

Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný podľa ust. § 62 ods. 3 Zákona o rodine plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.

 

Pre úplnosť dopĺňame, že nezaopatreným dieťaťom sa podľa ust. § 3 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa rozumie dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, alebo sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Vaši rodičia, konkrétne otec, Vás nemôžu bez vážnych dôvodov “vyhodiť” z domu. Podľa zákona o rodine zabezpečenie bývania je základnou zložkou starostlivosti o maloleté dieťa. V prípade nezhody o tejto otázke rozhoduje súd na návrh jedného z rodičov.

 

Vaši rodičia sú zodpovední za to, že máte kde bývať, to znamená, že pokiaľ by Vás otec chcel vyhodiť z domu, je povinný Vám zabezpečiť iné ubytovanie a také, aby sa Vaša životná úroveň rovnala životnej úrovni Vašich rodičov.

 

Ďalšou významnou skutočnosťou je, kto je vlastníkom bytu, v ktorom bývate. Pokiaľ je vo vlastníctve oboch Vašich rodičov, čo predpokladáme, so súhlasom Vašej matky ako spoluvlastníčky predmetného bytu máte právo naďalej zostať bývať v byte, napriek nesúhlasu Vášho otca.

 

V byte svojich rodičov doposiaľ bývate legitímne z titulu rodinnoprávneho vzťahu (vzťah rodič - dieťa).

 

Na adrese bytu máte evidovaný trvalý pobyt, Neexistuje preto dôvod na vysťahovanie sa z bytu. Prípadná nespokojnosť otca, že podľa jeho predstáv trávite viac času pri počítači, podľa súdnej praxe nie je dôvodom pre vysťahovanie.

 

Na záver si však dovoľujeme upozorniť, že v prípade pretrvávajúcich nedorozumení s otcom je možné požiadať o spoluprácu aj miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. V zmysle zákona o rodine sa stále považujete za maloleté dieťa a v zmysle predpisov o sociálnom zabezpečení aj o nezaopatrené dieťa. Práve Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vám môže pomôcť vyriešiť situáciu v rodine.

Máte možnosť obrátiť sa aj na mediátora. Práve mediátor pomáha rodinám riešiť všetky možné rodinné problémy. Ide o mimosúdne riešenie sporov, kde za pomoci nestrannej a nezávislej osoby, t.j. mediátora môžete vyriešiť rôzny typy problémov a to nielen rodinných. Vo Vašom prípade, by sa týmto spôsobom mohla zlepšiť Vaša omunikácia s otcom, ako aj celkový postoj otca voči Vám. 

 

 

 

 

 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Môže ma otec vyhodiť z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcel by som sa spýtať, či ma môže otec vyhodiť z domu bez akýchkoľvek veci len kvôli tomu, že trávim čas s priateľkou a nie doma pri učení sa, školu zvládam dobre tak na 2-3.
Stala sa taká vec, predvčerom sme boli s otcom na stavbe, potom som šiel na nočnú v sobotu som si ráno pospal, potom som mame pomohol poupratovať byt a dnes ráno sme šli k prababke na hrozno, celý deň som robil ako srobik a dnes večer, keď som chcel ísť k priateľke tak na mňa otec vyletel s tým, že som sa nič neučil. A pohádali sme sa a posledné čo mi povedal, že zajtra sa už domov nedostanem, tak sa chcem spýtať si také niečo môže spraviť.

Odpoveď: Môže ma otec vyhodiť z domu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.10.2019)

Dobrý deň prajem,

pokiaľ ešte študujete a nie ste schopný sám sa živiť, tak majú voči Vám rodičia stále vyživovaciu povinnosť a nemôžu Vás len tak vyhodiť. Ako náhle však dosiahnete 18 rokov, otec nie je povinný Vás doma ubytovavať, pretože nie ste už dieťa, teda môže Vás otec z domu "vyhodiť". Ak by ste sa sústavne pripravovali na budúce povolanie, tak by ste od neho mohli žiadať platiť výživné, ktoré by Vám platil v peniazoch. Z tých peňazí by ste si platili prenájom. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže ma otec vyhodiť z domu? (Rodinné právo)

Dobrý deň, Chcela by som sa spýtať, čo robiť v prípade, že môj otec je alkoholik a neposiela mi výživné - 22 € už asi 2 roky, nakoľko bol už raz kvôli tomu aj vo väzení.  Pred dvoma dňami som ukončila bakalárske štúdium na vysokej škole a matka mi oznámila, že do konca mesiaca sa mám odsťahovať. Nakoľko začínam pracovať od 1. Júna, nebudem mať v priebehu dvoch mesiacov žiaden príjem, takže si nemôžem dovoliť podnájom. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Môže ma otec vyhodiť z domu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.06.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Otázka obsahuje dva právne problémy.

1./ Výživné : Vzhľadom na okolnosť, že ste plnoletá, môžete podať návrh na exekúciu. Návrh na vykonanie exekúcie Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor.

2./ V otázke uvádzate, že budete mať zamestnanie od 1. júla 2018, zrejme omylom ste uviedli dátum od 1. júna. Ak budeme vychádzať z predpokaldu, že Vaša mama je výlučným vlastníkom bytu, čo prípadne zistíte na stránke : https://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieLVFormInit.do, aj keby tomu tak bolo, Vy ako jej dcéra máte odvodené právo bývania v byte na základe rodinnoprávneho vzťahu. 

Rovnako v prípade, ak by sa jednalo o nájomný byt, platí ust. § 688 Obč. zákonníka : 

"Nájomca bytu a osoby, ktoré žijú s nájomcom v spoločnej domácnosti, majú popri práve užívať byt aj právo užívať spoločné priestory a zariadenie domu, ako aj požívať plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu."

V zmysle ust. § 43 zákona o rodine platí, že "dieťa je povinné svojim rodičom prejavovať primeranú úctu a rešpektovať ich. Ak dieťa žije v domácnosti s rodičmi, je povinné podieľať sa osobnou pomocou na spoločných potrebách rodiny a prispievať na úhradu potrieb rodiny podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov", teda tiež prispievať na úhradu za služby spojené s užívaním bytu.

Vaša matka Vás nemôže sama svojvoľne z bytu vysťahovať, vzhľadom na okolnosť, že predmetný byt tvorí Vaše obydlie, ktoré je chránené Ústavou SR. Obč. zákonník tieto príúady ako je Váš vyslovene nerieši, ale je možné, že súd by jej návrh na vypratanie nehnuteľnosti - bytu zamietol dôvodiac ust. § 3 Obč. zákonníka :

"Výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi."

Vysťahovať z bytu by ste sa museli len na základe rozhodnutia súdu.

Odporúčame vec riešiť cestou advokáta alebo mediátora písomnou formou.

Budeme radi ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môže ma otec vyhodiť z domu?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku