Máte
otázku?

Čiastočné zbavenie svojprávnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

Dobrý deň. Rada by som sa opýtala, aký je postup pre zbavenie sa čiastočnej svojprávnosti. Moja mama našu rodinu silno zadlžila vybavovaním pôžičiek z nebankových inštitúcií. Pokračuje v tomto konaní a my ju nedokážeme zastaviť. Existuje nejaký spôsob, ako tento problém riešiť? Odmieta sa vyjadriť, kde vynakladala tieto obrovské sumy. Zapiera fakty, že vybavuje pôžičky, a neustále nás klame. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, ako by som mohla tento problém riešiť? Ďakujem.

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

Dobrý deň

čo sa týka obmedzenia spôsobilosti na právne úkony, ide o veľmi závažný zásah do základných práv a slobôd človeka, preto sa v týchto  prípadoch postupuje veľmi citlivo. Podľa § 10 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. OZ: “Ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov alebo omamných prostriedkov či jedov je schopná robiť len niektoré právne úkony, súd obmedzí jej spôsobilosť na právne úkony a rozsah obmedzenia určí v rozhodnutí.” Zákon teda ukladá podmienky na základe ktorých môže byť spôsobilosť na právne úkony obmedzená. Fyzická osoba buď trpí duševnou poruchov (ktorá nesmie byť len prechodného charakteru) alebo nadmerne požíva alkoholické nápoje, príp. omamné látky. 

Samotné konanie sa riadi podľa ust. § 186 a nasl. zák. č. 99/1963 Zb. OSP. Konanie sa začína na návrh. Ak nepodal návrh na začatie konania štátny orgán alebo zdravotnícke zariadenie, môže súd uložiť navrhovateľovi, aby do primeranej lehoty predložil lekárske vysvedčenie o duševnom stave vyšetrovaného. Ak sa v tejto lehote nepredložilo lekárske vysvedčenie, súd zastaví konanie. V konaní sa tomu, o koho spôsobilosti sa má rozhodovať ustanoví opatrovník. Súd v konaní ustanoví znalca, ktorý vyhotoví znalecký posudok o duševnom stave dotknutej osoby. V rozhodnutí o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony súd určí opatrovníka. Súd potom zabezpečí uloženie rozhodnutia o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony v Notárskom centrálnom registri listín. Vydaný rozsudok súd zruší, ak sa neskôr ukáže, že pre pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony neboli podmienky. Trovy konania sú upravené v § 191 zák. č. 99/1963 Zb. OSP: “ 1) Trovy konania platí štát. Ak to možno spravodlivo žiadať, prizná súd štátu ich náhradu proti tomu, o ktorého spôsobilosť na právne úkony v konaní šlo. 2) Ten, kto podá zjavne bezdôvodný návrh na pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, je povinný nahradiť ujmy, ktoré vyšetrovanému, jeho zástupcovi a štátu konaním vznikli.”

 

Trápi vás "Čiastočné zbavenie svojprávnosti" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, po náhlej mozgovej príhode moja 93-ročná mama ochrnula na polovicu tela, nemôže podpísať dokumenty, nerozpráva a má veľmi obmedzené vnímanie. V súčasnosti je umiestnená v opatrovateľskom ústave, keďže potrebuje nepretržitú 24-hodinovú starostlivosť. Chcel by som sa opýtať, či je možné na základe zbavenia svojpôsobnosti prepísať jej polovičný podiel vlastníctva bytu na jej dvoch synov, ktorí po smrti otca vlastnia druhú polovicu. Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

(odpoveď odoslaná: 06.05.2024)

Dobrý deň,
vo veci vami ugvedenej problematiky ak by došlo k obmedzeniu spôsobilosti na právne úkony u Vašej matky, následne len na tomto skutkovom základe a ustanoveníopatrovníka nie je možné predpísať /zrejme máte na mysli darovaciu zmluvu/ podiel matky na byte na jej dvoch synov. Toto by bolo možné ale len na základe súhlasu súdu na základe osobitného súdneho konania.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, ak bola osoba obmedzená vo svojej spôsobilosti konať právne úkony a mesačne môže disponovať len s určitou sumou finančnej hotovosti, navyše nemôže vyslovovať informovaný súhlas s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ako v ústavnej, tak aj v ambulantnej forme, preto nemôže ani rozhodovať o potrebe sociálnej a zdravotnej starostlivosti. V tomto prípade sa pýtam, prečo nám opatrovník tvrdí, že daná osoba má schopnosť podpísať zmluvu o predaji nehnuteľnosti? Exekučné konania boli predsa dôvodom podania návrhu na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. Som presvedčený, že o tak závažnej veci by mal rozhodnúť súd.

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

(odpoveď odoslaná: 30.10.2023)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzame, že vo predaja nehnuteľnosti bude nevyhnutný súhlas súdu v zmysle ust. § 27 a nasl. Občianskeho zákonníka. Rozsah práv a povinností opatrovníkom je v konečnom dôsledku uvedený aj v rozsudku.

Predpokladáme, že osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, má aj občiansky preukaz, kde je uvedená skutočnosť zaznamenaná v zmysle zákona o občianskych preukazoch a preto ani nie je možné, aby opatrovník sám zmluvu o predaji nehnuteľnosti podpísal sám  - notár ani zamestnanec matriky jeho podpis ako predávajúceho úradne neoverí a kataster následne zavkladoval v prospech kupujúceho. Podpis predávajúceho musí byť povinne zo zákona úradne overený.


Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať ohľadom čiastočného zbavenia spôsobilosti na právne úkony. Asi pred dvoma mesiacmi ma súd určil za opatrovníka môjho otca. Rád by som sa dozvedel, či mám nejaké právo či povinnosť informovať príslušné úrady o tejto zmene jeho spôsobilosti. Chcem sa v budúcnosti vyhnúť možným komplikáciam. Napríklad, pokiaľ by v budúcnosti chcel predať nehnuteľnosť bez môjho vedomia ako jeho opatrovníka. Rozsah opatrovníctva určený súdom je nasledujúci: Podľa vykonaného dokazovania súd dospel k záveru, že návrh navrhovateľa je dôvodný, pretože menovaný nie je schopný vykonávať právne úkony vo svojom plnom rozsahu vzhľadom na svoj zdravotný stav; je schopný tak činiť len v obmedzenom rozsahu. Súd preto z tohto dôvodu obmedzil jeho spôsobilosť na právne úkony pri majetkových rozhodnutiach, pri hospodárení s finančnými prostriedkami prevyšujúcimi 10 eur mesačne, pri nakladaní s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, pri uzatváraní finančných zmlúv, pri zaisťovaní zdravotnej a sociálnej starostlivosti a pri styku so štátnymi úradmi a úradmi samosprávy.

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

(odpoveď odoslaná: 18.10.2023)

Dobrý deň, predovšetkým treba vybaviť nový občiansky preukaz v zmysle ust. § 6 ods. 6 zákona o občianskych preukazoch :

"Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu po obmedzení spôsobilosti na právne úkony, je k žiadosti o vydanie občianskeho preukazu povinný predložiť rozhodnutie súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony. Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu po zrušení obmedzenia spôsobilosti na právne úkony, je k žiadosti o vydanie občianskeho preukazu povinný predložiť rozhodnutie súdu o zrušení obmedzenia spôsobilosti na právne úkony."

Rovnako informujte o uvedenej skutočnosti aj Soc. poisťovňu Ústredie ohľadom vyplácania prípadného dôchodku, ako aj príslušnú zdravotnú poisťovňu.

 

 


Trápi vás "Čiastočné zbavenie svojprávnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, existuje prípad mladej ženy, ktorá má 22 rokov a bola zbavená svojich práv. Predpokladám, že ide o čiastočné obmedzenie právnych úkonov. Neuvedená je konkrétna diagnóza psychické poruchy. Momentálne žije na ulici v našej obci už dlhšiu dobu, keďže ju jej matka vyhodila z domu a odmieta ju prijať. Súdom má pritom nariadené opatrovníctvo. Čo sú konkrétne povinnosti matky ako jej opatrovníčky? Má obec povinnosť riešiť aj takéto prípady? Som v tejto oblasti laik, ale rada by som jej pomohla.

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

(odpoveď odoslaná: 28.05.2023)

Dobrý deň,
vlastná matka by sa o svoju dcéru starať mala jednak z titulu toho, že je rodičom a aj z toho titulu, že je zároveň opatrovníkom. Súd by mal nad jej činnosťou ako opatrovníčky vykonávať dohľad. Vy môžete urobiť to, že podáte podnet na súd, kde popíšete aký je aktuálny stav, teda, že opatrovník neplní svoju funkciu a porušuje povinnosti a dcéra musí bývať na ulici. V tomto prípade by sa tiež mohlo jednať o trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby v zmysle ust. § 208 Trestného zákona:

(1) Kto blízkej osobe alebo osobe, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove, spôsobí fyzické utrpenie alebo psychické utrpenie a) bitím, kopaním, údermi, spôsobením rán a popálenín rôzneho druhu, ponižovaním, pohŕdavým zaobchádzaním, neustálym sledovaním, vyhrážaním, vyvolávaním strachu alebo stresu, násilnou izoláciou, citovým vydieraním alebo iným správaním, ktoré ohrozuje jej fyzické alebo psychické zdravie alebo obmedzuje jej bezpečnosť, b) bezdôvodným odopieraním stravy, oddychu alebo spánku alebo odopieraním nevyhnutnej osobnej starostlivosti, ošatenia, hygieny, zdravotnej starostlivosti, bývania, výchovy alebo vzdelávania, c) nútením k žobrote alebo k opakovanému vykonávaniu činnosti vyžadujúcej jej neúmernú fyzickú záťaž alebo psychickú záťaž vzhľadom na jej vek alebo zdravotný stav alebo spôsobilej poškodiť jej zdravie, d) vystavovaním vplyvu látok spôsobilých poškodiť jej zdravie, alebo e) neodôvodneným obmedzovaním v prístupe k majetku, ktorý má právo užívať, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.   Uvedené teda súčasne môžete oznámiť aj na polícií. Trestné oznámenie môžete podať písomne poštou alebo aj ústne do zápisnice.

Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Máme 92-ročnú mamu, ktorá z dôvodu zdravotných problémov má ťažkosti s podpisom, veľmi slabo vidí a ruka ju bolí. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, ako postupovať v prípade, keď je potrebný jej podpis na rôznych dokumentoch? Ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

(odpoveď odoslaná: 26.05.2023)

Dobrý deň, 

ak vaša babka trpí  fyzickou nespôsobilosťou (nemôže vlastnoručne podpísať zmluvu), pričom dokáže vlastnými zmyslami vnímať vážnosť právneho úkonu a chce ho urobiť, môže ho urobiť len do úradnej zápisnice, ktorá má formu notárskej zápisnice. Notársky poriadok súčasne ustanovuje, že notár má v takomto prípade pribrať k takémuto úkonu dvoch svedkov. Títo majú byť prítomní pri spisovaní zápisnice, t.j. pri prejave vôle takejto osoby o tom, čo sa má pojať do zápisnice, súčasne sa zápisnica pred nimi  prečíta a táto na podpis fyzicky nespôsobilá osoba jej obsah schváli. Tieto okolnosti musia byť v zápisnici uvedené. Takto uzavretý právny úkon je potom platný a môže spôsobiť následky ustanovené zákonom. 

Uvedené upravuje ust. § 40 ods. 6 OZ „Na písomné právne úkony tých, ktorí nemôžu čítať a písať, je potrebná úradná zápisnica. Úradná zápisnica sa nevyžaduje, ak má ten, kto nemôže čítať alebo písať, schopnosť oboznámiť sa s obsahom právneho úkonu s pomocou prístrojov alebo špeciálnych pomôcok alebo prostredníctvom inej osoby, ktorú si zvolí, a je schopný vlastnoručne listinu podpísať.“

Okrem ustanovení Občianskeho zákonníka je problematika podpisovania osôb, ktoré nemôžu čítať a písať, upravená v zákone č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ako aj v zákone č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami.

Za osoby, ktoré nemôžu písať alebo čítať, sa považujú osoby:

a) ktoré sú trvale neschopné písať alebo čítať v dôsledku choroby alebo telesnej vady, 

b) ktoré sú dočasne neschopné čítať alebo písať napr. v dôsledku úrazu, 

c) ktoré nevedia čítať alebo písať (osoby negramotné).

Vzhľadom na uvedené úradná zápisnica je u osôb, ktoré nie sú schopné vlastnoručného podpisu podmienkou platnosti písomného právneho úkonu aj vtedy, ak tieto osoby chápu obsah právneho úkonu, či už za pomoci vlastných zmyslov alebo s pomocou prístrojov, či špeciálnych pomôcok alebo prostredníctvom inej osoby, ktorú si zvolia. Ide o to, že osoba, ktorá má urobiť vlastnoručne podpísaný prejav, ale nemôže písať, nahradí svoj písomný prejav, prejavom urobeným do úradnej zápisnice. 

Ak by však vaša mamka trpela aj nejakou duševnou poruchou potom možno podať návrh na obmedzenie jej spôsobilosti na právne úkony, pričom ak súd rozhodne o obmedzení jej spôsobilosti na právne úkony, súčasne je povinný jej ustanoviť aj opatrovníka, ktorý za ňu bude oprávnený robiť úkony, na ktoré sama nie je spôsobilá. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, moja mama trpí strednou až ťažkou demenciou. Môžeme našu mamu pozbaviť jej právomoci? Má navyše značné psychické problémy. Ďakujem.

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

(odpoveď odoslaná: 28.12.2022)

Dobrý deň,
áno, uvedené skutočnosti zakladajú dôvod na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. V súčasnosti už nie je možné osobu úplne pozbaviť tejto spôsobilosti a pripúšťa sa iba obmedzenie. V danej veci je treba podať návrh na začatie konania podľa ust. § 231 písm. a) CMP o obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony. 

Návrh môžete podať aj Vy ako blízka osoba. Návrh treba podať na súd v obvode, ktorého má Vaša mama bydlisko.

Návrh musí spĺňať náležitosti podľa § 234 CMP:

Návrh na začatie konania musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí podania opísanie skutočností odôvodňujúcich zásah do spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony a zdôvodnenie, že iné menej obmedzujúce opatrenia nie sú možné alebo opísanie skutočností odôvodňujúcich zmenu obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo skutočností odôvodňujúcich navrátenie spôsobilosti na právne úkony. 

 


Trápi vás "Čiastočné zbavenie svojprávnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, u otca bola diagnostikovaná stredne ťažká demencia. Momentalne nevieme, ako ďalej postupovať, keďže je všade uvádzaný ako majiteľ domu, ale nerozumie základným otázkam a problémom. Ja ako jeho dcéra nemôžem ani vykonať základné úkony, napríklad podpísať dokumenty, pretože nie som majiteľom. Príkladom môže byť zvýšenie dodávky elektriny alebo plynu. Budem vďačná za akúkoľvek radu. Ďakujem.

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

(odpoveď odoslaná: 13.10.2022)

Dobrý deň, bude potrebné ho obmedziť na spôsobilosti na právne úkony. 
O obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby sa rozhoduje v konaní o spôsobilosti na právne úkony v zmysle §231 Civilného mimosporového poriadku. Miestne príslušným bude súd, kde má Váš otec bydlisko a návrh na začatie konania treba podať tam. Návrh môžete podať aj Vy v zmysle § 233 ods. 1 CMP: Návrh na začatie konania môže podať blízka osoba, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ sociálnych služieb alebo ten, kto má na veci právny záujem.   Návrh musí obsahovať tieto náležitosti podľa § 234 CMP:   Návrh na začatie konania musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí podania opísanie skutočností odôvodňujúcich zásah do spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony a zdôvodnenie, že iné menej obmedzujúce opatrenia nie sú možné alebo opísanie skutočností odôvodňujúcich zmenu obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo skutočností odôvodňujúcich navrátenie spôsobilosti na právne úkony.   Všeobecné náležitosti podania sú upravené v § 127 Civilného sporového poriadku:   (1) Ak zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie,   a) ktorému súdu je určené,   b) kto ho robí,   c) ktorej veci sa týka,   d) čo sa ním sleduje a   e) podpis.   V prípade, že súd obmedzí spôsobilosť Vášho otca na právne úkony, tak mu súčasne ustanoví opatrovníka a vymedzí rozsah jeho práv.    

Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, mám syna so ZŤP, ktorý 5. mája dosiahne vek 18 rokov. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, ako mám postupovať pri žiadosti o zbavenie ho svojprávnosti?

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

(odpoveď odoslaná: 02.02.2022)

Dobrý deň,
v prvom rade bude potrebné zabezpečiť lekárske správy (ak ich nemáte k dispozícii aktuálne), z ktorých vyplýva, že syn trpí takou duševnou poruchou, ktorá ho robí nespôsobilým na právne úkony. Ak takými správami budete disponovať, bude možné podať návrh na obmedzenie jeho spôsobilosti na právne úkony. V tomto návrhu, okrem popisu jeho duševnej poruchy a situácie ohľadom jeho zdravotného stavu je dôležité uviesť rozsah úkonov, na ktoré má byť obmedzený a tiež uviesť osoby, ktorá má byť jeho procesným opatrovníkom v súdnom konaní a zároveň osobu, ktorá má byť jeho hmotnoprávnym opatrovníkom. Táto druhá osoba ho bude zastupovať pri vykonávaní jednotlivých úkonov, na ktoré bude obmedzený.


Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, mala by som na Vás otázku týkajúcu sa zbavenia svojprávnosti v oblasti financií. Existuje niečo také? A aký je postup? Ďakujem.

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

(odpoveď odoslaná: 06.05.2021)

Dobrý deň,

nadväzujúc na Vašu otázku si dovolím dať Vám do pozornosti, že s účinnosťou od 01.07.2016 už nie je možné osobu úplne pozbaviť spôsobilosti na právne úkony. Stále však je možné aby jej spôsobilosť bola obmedzená pri splnení zákonných predpokladov. Postup upravuje § 231 a nasl. Civilného mimosporového poriadku. Návrh na začatie konanie môže podať blízka osoba, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ sociálnych služieb alebo ten, kto má na veci právny záujem. Súd sa v konaní zameria na dokazovanie v prvom rade na zistenie duševného stavu osoby, ktorej sa konanie týka.

S konaním o spôsobilosti na právne úkony je obligatórne (povinne) spojené konanie o opatrovníctve. O obmedzení svojprávnosti musí súd rozhodnúť. Ak súd rozhodnutím obmedzí spôsobilosť na právne úkony dotyčnej osoby, vo výroku rozsudku vymedzí rozsah, v akom spôsobilosť osoby na právne úkony obmedzil a ustanoví jej opatrovníka. To, na aké úkony bude osoba obmedzená, závisí výlučne od posúdenia súdu. Navrhnúť to môžete, avšak súd bude vychádzať z dokazovania v konaní.


Trápi vás "Čiastočné zbavenie svojprávnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás, ako mám podať návrh na súd, ak chcem zbaviť syna spoluprávnosti pri rozhodovaní o jeho zdravotnom stave? Je alkoholik a ja chcem určovať, kedy musí podstúpiť liečbu na psychiatrii alebo v ďalšom zariadení. Zdá sa, že sa nebude schopný dostaviť na súd kvôli jeho stavu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

(odpoveď odoslaná: 22.03.2021)

Dobrý deň,


po prečítaní Vašej otázky si k nej dovoľujem uviesť nasledovný právny názor.

 

V prvom rade bo som Vám chcel dať do pozornosti, že s účinnosťou od 1. júla 2016 napriek hmotnoprávnej úpravy § 10 Občianskeho zákonníka, nie je možné v súdnom konaní fyzickú osobu pozbaviť úplne spôsobilosti na právne úkony. Podľa nových procesných predpisov, konkrétne Civilného mimosporového poriadku, je možné konať už iba o obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony (teda nie o pozbavení).

 

Rozhodnutie o obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony súd vydá vtedy, ak existuje niektorý zo zákonných dôvodov, teda fyzická osoba trpí duševnou poruchou, ktorá nie je len prechodná alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov, omamných prostriedkov či jedov a v dôsledku týchto osoba nie je schopná robiť niektoré, resp. žiadne právne úkony. Existencia uvedených predpokladov je predmetom dokazovania, pričom súd v tomto konaní v zmysle základných princípov je povinný zistiť skutočný stav veci a je povinný vykonať dôkazy potrebné na zistenie skutočného stavu, aj keď ich účastníci nenavrhli.

 

Návrh na začatie konania môže podať blízka osoba, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ sociálnych služieb alebo ten, kto má na veci právny záujem.

 

Návrh musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí podania opísanie skutočností odôvodňujúcich zásah do spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony a zdôvodnenie, že iné menej obmedzujúce opatrenia nie sú možné alebo opísanie skutočností odôvodňujúcich zmenu obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo skutočností odôvodňujúcich navrátenie spôsobilosti na právne úkony.

 

Návrh podajte na miestne príslušný súd, ktorým je súd v obvode ktorého má bydlisko osoba, o ktorej spôsobilosti sa koná. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Čiastočné zbavenie svojprávnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.