Máte
otázku?

Čiastočné zbavenie svojprávnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, aký je postup na zbavenie  čiastočnej svojprávnosti. Moja mama našu rodinu veľmi zadĺžila vybavovaním pôžičiek z nebankoviek. Pokračuje v tom ďalej a nevieme ju zastaviť. Je nejaký spôsob ako to riešiť? Nechce sa vyjadriť kde použila toľké peniaze. Zatĺka, že nevybavuje pôžičky. Klame nás neustále. Viete mi poradiť ako to riešiť? Ďakujem

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

Dobrý deň

čo sa týka obmedzenia spôsobilosti na právne úkony, ide o veľmi závažný zásah do základných práv a slobôd človeka, preto sa v týchto  prípadoch postupuje veľmi citlivo. Podľa § 10 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. OZ: “Ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov alebo omamných prostriedkov či jedov je schopná robiť len niektoré právne úkony, súd obmedzí jej spôsobilosť na právne úkony a rozsah obmedzenia určí v rozhodnutí.” Zákon teda ukladá podmienky na základe ktorých môže byť spôsobilosť na právne úkony obmedzená. Fyzická osoba buď trpí duševnou poruchov (ktorá nesmie byť len prechodného charakteru) alebo nadmerne požíva alkoholické nápoje, príp. omamné látky. 

Samotné konanie sa riadi podľa ust. § 186 a nasl. zák. č. 99/1963 Zb. OSP. Konanie sa začína na návrh. Ak nepodal návrh na začatie konania štátny orgán alebo zdravotnícke zariadenie, môže súd uložiť navrhovateľovi, aby do primeranej lehoty predložil lekárske vysvedčenie o duševnom stave vyšetrovaného. Ak sa v tejto lehote nepredložilo lekárske vysvedčenie, súd zastaví konanie. V konaní sa tomu, o koho spôsobilosti sa má rozhodovať ustanoví opatrovník. Súd v konaní ustanoví znalca, ktorý vyhotoví znalecký posudok o duševnom stave dotknutej osoby. V rozhodnutí o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony súd určí opatrovníka. Súd potom zabezpečí uloženie rozhodnutia o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony v Notárskom centrálnom registri listín. Vydaný rozsudok súd zruší, ak sa neskôr ukáže, že pre pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony neboli podmienky. Trovy konania sú upravené v § 191 zák. č. 99/1963 Zb. OSP: “ 1) Trovy konania platí štát. Ak to možno spravodlivo žiadať, prizná súd štátu ich náhradu proti tomu, o ktorého spôsobilosť na právne úkony v konaní šlo. 2) Ten, kto podá zjavne bezdôvodný návrh na pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, je povinný nahradiť ujmy, ktoré vyšetrovanému, jeho zástupcovi a štátu konaním vznikli.”

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň. Prosím o právnu radu. Mám matku a brata. Obaja pijú alkohol. Uzatvárajú zmluvy s nebankovkami, založili byt banke. Nesplácali to a banka im chcela vziať byt. Môj syn ho napokon odkúpil a vyplatil im nejaké úvery. Musel si nato vziať hypotéku. Nechal ich v byte bývať. Naďalej však robia dlhy, začali rozpredávať pozemky za zlomkové ceny. Matka je na dôchodku a brat je invalidný dôchodca. Neustále nás vydiera samovraždou, že si napáli inzulín, nakoľko je diabetik. Stále nás klamú. Nevieme si s nimi rady. Ďakujem krásne za odpoveď.

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.08.2020)

Dobrý deň,
na to, aby ste zamedzili do budúcna vzniku ďalších dlhov a rozpredávania majetku, môžete podať na miestne príslušný súd návrh na ich obmedzenie na spôsobilosti na právne úkony, nakoľko v dôsledku nadmerného požívania alkoholických nápojov nie sú zrejme schopní posudzovať následky svojho konania. Ide o možnosť obmedzenia spôsobilosti na právne úkony podľa ustanovenia § 10 ods. 2 Občianskeho zákonníka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň,
prosím Vás, chcela by som sa poradiť, či existuje čiastočne zbavenie svojprávnosti len na finančne prostriedky. Čiže dotyčný má vyhradenú mesačnú sumu, ktorú nemôže prekročiť.
Môj brat trpí bipolárnou poruchou, viackrát bol už hospitalizovaný. V stave mánie dokáže vybieliť celý svoj účet, potom si berie pôžičky a motá sa v začarovanom kruhu.
Ako mi prosím Vás viete poradiť, čo by bolo v jeho prípade najideálnejšie, aby sa chránil nejakým spôsobom pred tou finančnou ruinou.

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.06.2020)

Dobrý deň,
v otázke neuvádzate, či brat je na invalidnom dôchodku. Ak by to tak bolo, potom riešením je požiadať Soc. poisťovňu o ustanovenie osob. príjemcu, ktorý by invalid. dôchodok preberal a realizoval platby z neho v prospech a podľa pokynov invalid. dôchodcu.  Platí ust. § 117 zákona o soc. poistení :

"4) Príjemca dávky je poberateľ dávky, zákonný zástupca poberateľa dávky, osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené rozhodnutím súdu, alebo osobitný príjemca.

(5) Osobitný príjemca je
a) fyzická osoba alebo právnická osoba určená rozhodnutím Sociálnej poisťovne alebo
b) fyzická osoba, ktorej sa vyplácal sirotský dôchodok do dňa nadobudnutia spôsobilosti nezaopatreného dieťaťa na právne úkony.
(6) Sociálna poisťovňa ustanoví osobitného príjemcu s jeho súhlasom a so súhlasom poberateľa dávky alebo zákonného zástupcu vtedy, ak poberateľ dávky alebo zákonný zástupca zo zdravotných dôvodov nemôže výplatu dávky prijímať.
(7) Zákonný zástupca, osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené rozhodnutím súdu, a osobitný príjemca uvedený v odseku 5 písm. b) sú povinní dávku použiť len v prospech poberateľa dávky a fyzických osôb, ktoré je poberateľ dávky povinný vyživovať. Osobitný príjemca uvedený v odseku 5 písm. a) používa dávku podľa pokynov poberateľa dávky alebo zákonného zástupcu."

K žiadosti o ustanovenie osob. príjemcu budete potrebovať vyjadrenie lekára o zdrav. stave brata o tom, že nie je schopný resp. jeho posúdenie nakladania s fin. prostriedkami je obmedzené, ako aj súhlas samotného brata, vrátane súhlasu osob. príjemcu.

Ak tomu tak nie je, že brat nie je poberateľom ID, potom riešením je len podanie návrhu na súd o obmedzenie spôsobilosti na právne úkony podľa Civil. mimosporového poriadku, toto riešenie je však krajným riešením.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či návrh na zbavenie spôsobilosti na právne úkony môže dať aj obec a takisto, či je možné, aby bola daná obec ustanovená osobe za opatrovníka? Ďakujem.

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.11.2018)

Dobrý deň, 
úvodom poznamenávame, že podľa súčasnej právnej úpravy nie je možné úplné obmedzenie  spôsobilosti na právne úkony. 
Podľa ust. § 231 a nasl. Civilného mimosporového poriadku v konaní o spôsobilosti na právne úkony súd rozhoduje o obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony, o zmene obmedzenia spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony a o navrátení navrátení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony.
Na konanie o spôsobilosti na právne úkony je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má bydlisko ten, o koho spôsobilosti sa koná.
Návrh na začatie konania musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí podania opísanie skutočností odôvodňujúcich zásah do spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony a zdôvodnenie, že iné menej obmedzujúce opatrenia nie sú možné alebo opísanie skutočností odôvodňujúcich zmenu obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo skutočností odôvodňujúcich navrátenie spôsobilosti na právne úkony.
Návrh na začatie konania môže podať blízka osoba, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ sociálnych služieb alebo ten, kto má na veci právny záujem.

Teda aj obec môže podať návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

Samotný návrh ak ho podáva ten, kto má na veci právny záujem, je povinnou náležitosťou návrhu aj opísanie skutočností odôvodňujúcich oprávnenie na podanie návrhu. Súd môže navrhovateľovi určiť, aby v lehote ktorú mu určí, predložil lekársku správu o zdravotnom stave osoby, o ktorej spôsobilosti sa koná.

S konaním o obmedzenie spôsobilosti na právne úkony je spojené povinne aj konanie o ustanovení opatrovníka, ktorému súd vymedzí rozsah opatrovníckych práv a povinností v súlade s účelom, na ktorý bol opatrovník ustanovený. Opatrovník  musí vykonávať svoje práva a povinnosti riadne a dbať na pokyny súdu. 
Obec môže byť ustanovená ako opatrovník dotknutej osoby, o ktorej obmedzenie spôsobilosti na právne úkony sa jedná.

Súd v konaní za opatrovníka ustanovuje obvykle príbuzného fyzickej osoby alebo inú osobu, ktorá spĺňa podmienky pre ustanovenie opatrovníka, až následne ustanoví za opatrovníka orgán miestnej štátnej správy /obec/ prípadne jeho zariadenie.
Súd postupujúci podľa § 272 a nasl. Civilného mimosporového poriadku pri ustanovovaní opatrovníka osobe prednostne zvažuje a zisťuje okruh osôb vhodných vykonávať funkciu opatrovníka. V zásade platí, že preferenciu na funkciu opatrovníka majú osoby blízke osobe, o ktorej opatrovanstvo ide, resp. iná osoby, ktoré spĺňajú podmienky pre ustanovenie za opatrovníka.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Čiastočné zbavenie svojprávnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať ohľadom môjho otca, je v domove po mŕtvici, má 6. stupeň postihnutia, je ležiaci, nerozpráva, nevie písať. Podali sme s mamou návrh na zbavenie svojprávnosti. Zaujíma nás, či ak by bol pozbavený a ja som opatrovník, či mama môže predať byt, kde je spoluvlastníkom. Ďakujem.

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.07.2018)

Dobrý deň. Ak by bol druhý spoluvlastník bytu (Váš otec) obmedzený v spôsobilosti na právne úkony, pričom by sa toto obmedzenie týkalo aj predaja, resp. nakladania s nehnuteľnosťami, potom by bolo potrebné schváliť takýto právny úkon osoby obmedzenej na spôsobilosti na právne úkony súdom. Opatrovník totiž osobu zastupuje len v bežných veciach, pričom predaj bytu sa za bežné vec nedá považovať.

Pre úplnosť dodávam, že podľa aktuálnych procesných predpisov (Civilný mimosporový poriadok) už nie je možné osobu úplne zbaviť spôsobilosti na právne úkony, ale len ju v tejto spôsobilosti obmedziť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Teta je pozbavená spôsobilosti na právne  úkony a je v ústave, opatrovníkom je štát.  Zdedili sme pozemky a teta ma nejaké čiastky na liste vlastníctva Ako postupovať, keď by som chcel od nej odkúpiť tie čiastky ?

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.06.2018)

Dobrý deň, 
vo Vašom prípade sa zrejme jedná o vec rozhodnutú v súdnom konaní ešte za predchádzajúcej právnej úpravy, kedy bolo možné pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
V rozhodnutí súdu o pozbavení spôsobislosti máte uvedené, kto je opatrovníkom Vašej tety, zrejme to bude príslušná obec /štát/, ktorá je aj  jej zákonným zástupcom.

Vo veci sa preto musíte obrátiť na obec a predložiť svoj návrh na odkúpenie podielu na pozemku. Nakoľko sa jedná o osobu pozbavenú spôsobilosti na právne úkony, bude nutný súhlas príslušného súdu na schválenie právneho úkonu osoby pozbavenej spôsobilosti na právne úkony podľa ust. §  28  Obč. zákonníka (citujeme) :
"Ak zákonní zástupcovia sú povinní aj spravovať majetok tých, ktorých zastupujú, a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu."

Vo veci preto budete musieť opatrovník Vašej tety podať návrh na súd na schválenie predmetného úkonu -  predaj spoluvl. podielu na súd. Súd tete ustanoví v konaní procesného opatrovníka, ktorý posúdi, či tento úkon je prospech Vašej tety a následne po vyjadrení procesného opatrovníka súd rozhodne či predmetný úkon - kúpnopredajnú zmluvu - schváli.

Z uvedeného vyplýva, že sa musíte obrátiť na obec, vysvetliť situáciu a súčasne podať návrh na odkúpenie predmetného pozemku a obec podá návrh na súd na schválenie právneho úkonu.


©


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, či sa dá zbaviť otec svojprávnosti s nakladaním hmotným a nehmotným majetkom ak neustále berie pôžičky z nebankoviek, či auta na splátky. Má problém s gamblerstvom, ale doposiaľ sa nám nepodarilo ho dostať na liečenie. Ďakujem.

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.04.2018)

Dobrý deň, fyzickú osobu je možné čiastočne obmedziť na spôsobilosti na právne úkony iba v tom prípade, ak trpí takou duševnou chorobou, ktorá nie je prechodná a má vplyv na jeho vnímanie okolia a posudzovania následkov a dôsledkov jeho konania. Iba z dôvodu, že si neustále berie pôžičky z nebankoviek alebo je gamblér nie je možné niekoho obmedziť na spôsobilosti na právne úkony. Musí ísť o takú duševnú chorobu, ktorá ju robí aspoň čiastočne nespôsobilou na právne úkony. Ak máte pochybnosti o jeho spôsobilosti, pre iniciovaním akéhokoľvek súdneho konania je vhodné navštíviť psychológa alebo psychiatra, ktorý posúdi zdravotný stav tejto osoby a uvedie Vám, či je lucídna alebo nie.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Čiastočné zbavenie svojprávnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Svokra má problém s alkoholom. Ma poškodený mozog /bunky krátkodobej pamäte/, čo spôsobil nadmerný amoniak v mozgu. Bola hospitalizovaná na psychiatrickej klinike, kde jej nariadili buď ústavnú liečbu alebo 24-hodinovú opateru. Diagnóza z psych. kliniky, poškodený mozog a bolo nám povedané, že už to lepšie byť nemôže, už iba horšie. Pamätá si nás všetkých, ale keď jej niečo poviete, na druhý deň si to už nepamätá. Momentálne je u sestry, ktorá sa o ňu stará, lebo svokrin druh je v zahraničí. Ale bojíme sa, že keď príde a bude sa o ňu "starať" /býva v jej byte/, aby ju náhodou nenahovoril na nejakú pôžičku alebo aby na neho neprepísala byt a pod. Nakoľko druhovi neveríme. Je možné zbaviť svokru spôsobilosti na právne úkony? Ak áno, čo všetko treba spraviť, kto ma podať návrh /jej syn predpokladám/ a ak to pôjde, ak sa syn označí za opatrovníka, bude sa musieť o ňu aj 24 hod. denne starať alebo opatrovník znamená iba na rozhodovanie, čo sa týka právnych úkonov? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.11.2017)

Dobrý deň. Základné hmotnoprávne predpoklady na pozbavenie/obmedzenie spôsobilosti na právne úkony sú uvedené v ustanovení § 10 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého platí, že: „(1) Ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, nie je vôbec schopný robiť právne úkony, súd ho pozbaví spôsobilosti na právne úkony. (2) Ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov alebo omamných prostriedkov či jedov je schopný robiť len niektoré právne úkony, súd obmedzí jeho spôsobilosť na právne úkony a rozsah obmedzenia určí v rozhodnutí. (3) Súd pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti zmení alebo zruší, ak sa zmenia alebo ak odpadnú dôvody, ktoré k nim viedli. “

Z procesného hľadiska však už chýba zákonný rámec na úplné pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, a preto by z vyššie uvedených dôvodov malo byť možné jedine čiastočné obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

Vychádzajúc z Vami uvedených skutočností, vo Vašom prípade by teoreticky mohlo prichádzať do úvahy obmedzenie spôsobilosti na právne úkony v zmysle citovaného ustanovenia § 10 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

O obmedzení spôsobilosti na právne úkony je oprávnený rozhodovať iba súd a to podľa procesného postupu upraveného v ustanovení § 231 a nasl. Civilného mimosporového poriadku (tieto ustanovenia upravujú na ktorý súd treba návrh podať, kto je oprávnený návrh podať, aké sú povinné náležitosti návrhu a iné). Súčasťou konania bude vždy aj znalecké dokazovanie ohľadom toho, či sú splnené zákonné predpoklady na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

Pokiaľ ide o ustanoveného hmotnoprávneho opatrovníka, ten by mal za osobu konať v zásade len v rozsahu, v akom je obmedzená na spôsobilosti na právne úkony, a preto nie je vylúčené, aby bola starostlivosť o osobu obmedzenú na spôsobilosti na právne úkony realizovaná jej umiestnením v zdravotníckom alebo sociálnom zariadení.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku ako postupovať pri zbavení svojprávnosti resp. obmedzení na určite právne úkony. Máme otca, ktorému je skoro 70 rokov a má problémy s alkoholom. V minulosti sa asi 3 x liečil na psychiatrii, ale nemalo to žiaden efekt. Otec pije každý deň, keď nemá alkohol je veľmi agresívny. Ako dostane dôchodok tak sa snaží všetky peniaze minúť na alkohol a potom, keď nemá, navštevuje všelijaké nebankovky a berie si úvery, ktoré nespláca. Pravidelne chodia domov mame upomienky o nezaplatení a následne sankcie. Nejedná sa o veľké sumy ale otec, keď je dôchodok tak všetky peniaze vyberie a nenechá na účte nič a potom sa nič nespláca. Už sme z toho všetci zničený, on si nič neuvedomuje je mu to všetko jedno. Si myslím, že nie je schopný rozlišovať čo je správne a nesprávne. Mama je chorá na srdce a veľmi ju trápi. Chcel by so Vás poprosiť ako máme postupovať, ak by sme ho chceli zbaviť svojprávnosti alebo obmedziť jeho práva hlavne, aby nemohol brať úvery. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.09.2017)

Dobrý deň, v takýchto prípadoch je potrebné na miestne príslušný súd (podľa bydliska osoby, ktorá má byť obmedzená na spôsobilosti na právne úkony) podať návrh na obmedzenie je spôsobilosti. V jeho prípade o dočasný stav, ktorý vzhľadom na Váš opis výrazným spôsobom ovplyvňuje jeho schopnosť posudzovať svoje konanie, najmä jeho dôsledky. Vždy je dobré spolu s návrhom súdu zaslať aj lekárske správy, ktorými disponujete, napríklad o tom, že už niekoľkokrát bol ústavne liečený. Predkladať súdu je potrebné správy, ktoré sú najaktuálnejšie. Priamo Civilný mimosporový poriadok však predpokladá, že ak sa súd neuspokojí s týmito správami má nariadiť vykonanie znaleckého posudku. Súdny znalec vykoná vyšetrenie Vášho otca a posúdi, či je Váš otec schopný robiť právne úkony, a ak nie v akom rozsahu. Následne súd na základe toho môže obmedziť spôsobilosť Vášho otca v určitom rozsahu. Rozsah obmedzenia je uvedený priamo v rozsudku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Moja priateľka je momentálne v psychiatrickom ústave, kde ju dali rodičia a myslím si, že podali návrh na pozbavenie svojprávnosti. Jej otec bol raz súdený za psychické týranie kde dostal podmienku. Mám podozrenie, že ju nielen psychicky týral, ale aj sexuálne obťažoval čím sa priznal aj niekomu v krčme. Ten dotyčný ale nechce ísť svedčiť. Môžem podať na jej otca trestne stíhanie.

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.07.2017)

Dobrý deň,

podanie trestného oznámenia je samozrejme Vašim právom, avšak je potrebné veľmi dôkladne zvážiť, či máte toto podozrenie aj niečím podložené, alebo sa len domnievate, že k takémuto konaniu došlo. Ak by sa totiž nepotvrdilo, že došlo ku sexuálnemu zneužívaniu a Vaším cieľom bolo len privodiť na danú osobu trestné stíhanie, mohli by ste sa dopustiť trestného činu krivého obvinenia, podľa ustanovenia § 345 Trestného zákona, v zmysle ktorého Kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

Ak teda máte dôvodné podozrenie, ktoré by mohla potvrdiť aj iná osoba, bolo by vhodné túto skutočnosť oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Čiastočné zbavenie svojprávnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na momentálny problém, ktorý mame. Sestra ma syna, ktorý je od narodenia mentálne postihnutý. Cvičením Vojtovou metódou a opaterou sa podarilo, že chlapec chodí, ma s pomocou blízkych samoobslužné návyky( naje sa sám, s pomocou sa oblečie, vie používať WC a pod.) Od 7 rokov navštevuje ústav, kde absolvoval aj špeciálnu základnú školu a teraz je v druhom ročníku Praktickej odbornej školy (ktorá trvá 3 roky). Písať ani citát nevie, rozpráva ťažko a nie je mu rozumieť, rozumejú mu len najbližší. Tento rok mal 18 rokov a podali sme mu žiadosť o dôchodok. Nakoľko si dôchodok sám nebude vedieť prevziať, sestra je určená za jeho opatrovníka. Na to, aby jej mohol jeho dôchodok chodiť na účet, je potrebné doložiť Sociálnej poisťovni, ústredie zo súdu rozhodnutie o zbavenie svojprávnosti. Moja otázka na Vás znie: je potrebné v tomto prípade zbaviť synovca úplne svojprávnosti alebo len čiastočne - na preberanie jeho dôchodku. Chceme vypísať na súd žiadosť, ale nevieme, ktorú žiadosť vypísať. Či je rozdiel na úplne zbavenie svojprávnosti alebo na čiastočne. A, ktorá žiadosť by bola pre neho vhodná. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.07.2017)

Dobrý deň. 

Môžete v zmysle § 29 Občianskeho zákonníka žiadať súd, aby chlapcovi ustanovil opatrovníka. Je potrebné podať na súd návrh na ustanovenie opatrovníka podľa § 272 CMP. Súd budete žiadať, aby vydal rozsudok v tomto znení:

Súd ustanovuje ..................., nar. ................, bytom ...................... za opatrovníka pre osobu ......................, nar. ................., bytom .................Oprávnením aj povinnosťou opatrovníka je starať sa o opatrovaného ...................., nar. ...................., dôsledne chrániť jeho záujmy, zastupovať ho v konaní pred súdom, štátnymi, verejnými a samosprávnymi orgánmi, zariadeniami sociálnych služieb, zdravotníckymi zariadeniami a zdravotnou poisťovňou v osobnom a písomnom styku, preberať za neho dôchodok, iné finančné a materiálne plnenia, spravovať jeho veci, nakladať s jeho hnuteľným a nehnuteľným majetkom s tým, že ak sa nejedná o bežný úkon, bude potrebné k platnosti takéhoto úkonu schválenie súdom.

Takýto rozsudok následne predložíte Sociálnej poisťovni, ktorá je povinná opatrovníkovi vydať dôchodok. Týmto  nezbavujete a ani neobmedzujete svojprávnosť Vášho synovca, pretože podľa môjho názoru to nie je potrebné. 

V zmysle § 29 Občianskeho zákonníka súd môže ustanoviť opatrovníka aj tomu, pobyt koho nie je známy ak je to potrebné na ochranu jeho záujmov, alebo ak to vyžaduje verený záujem. Za tých istých podmienok môže súd ustanoviť opatrovníka aj vtedy, ak je to potrebné z iného vážneho dôvodu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela som sa spýtať, otec trpí demenciou, ale nechceli sme ho zbavovať svojprávnosti, lenže teraz chceme prepísať chalupu, s čím aj on súhlasí, ale problém je v tom, že už sa sám nevie podpísať, čo mame robiť?

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.06.2017)

Dobrý deň. 

Môžete v zmysle § 29 Občianskeho zákonníka žiadať súd, aby Vášmu otcovi ustanovil opatrovníka. Je potrebné podať na súd návrh na ustanovenie opatrovníka podľa § 272 CMP, pričom tento opatrovník bude oprávnený chrániť jeho záujmy, nakladať s jeho hnuteľným a nehnuteľným majetkom s tým, že ak sa nejedná o bežný úkon, bude potrebné k platnosti takéhoto úkonu schválenie súdom. Preto aj keď bude opatrovník ustanovený a budete chcieť previesť otcov majetok, kúpnu zmluvu, ktorú podpíše za otca ustanovený opatrovník, bude musieť schváliť súd. 

V zmysle § 29 Občianskeho zákonníka súd môže ustanoviť opatrovníka aj tomu, pobyt koho nie je známy ak je to potrebné na ochranu jeho záujmov, alebo ak to vyžaduje verený záujem. Za tých istých podmienok môže súd ustanoviť opatrovníka aj vtedy, ak je to potrebné z iného vážneho dôvodu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, otec má súdom obmedzenú svojprávnosť, rozsudok je právoplatný. Matka chcela, aby mal túto skutočnosť zapísanú v občianskom preukaze, ale otec odmieta ísť s ňou na PZ (vraj je potrebné vystaviť mu nový občiansky preukaz, kde sa poznačí skutočnosť o znížení svojprávnosti a na to mu treba spraviť novú fotografiu do tohto preukazu). Čo by mala matka spraviť? Je možné dať vystaviť nový občiansky preukaz aj bez otcovej prítomnosti a zároveň zneplatniť ten starý? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.06.2017)

Dobrý deň. Je pravdou, že pokiaľ bola osoba obmedzená na spôsobilosti na právne úkony, je potrebné túto skutočnosť poznamenať do jej občianskeho preukazu. Uvedené vyplýva z § 3 ods. 2 zákona č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch, podľa ktorého: „Občiansky preukaz občana, ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, pozbaveného spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorý má uložený trest zákazu pobytu, musí obsahovať v časti osobitné záznamy aj túto skutočnosť.“
V prípade obmedzenia spôsobilosti na právne úkony je v súlade s § 7 ods. 2 písm. h) spomenutého zákona potrebné vydať osobe nový občiansky preukaz. K žiadosti o nový občiansky preukaz je v takomto prípade potrebné predložiť aj právoplatný rozsudok súdu, ktorým bola osoba obmedzená na spôsobilosti na právne úkony.
Ten istý zákon navyše v § 11 ods. 1 písm. k) ukladá občanovi, resp. jeho opatrovníkovi povinnosť ohlásiť neodkladne obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.
Celú záležitosť je teda potrebné riešiť čo najskôr a to na príslušnom okresnom riaditeľstve Policajného zboru SR, ktorý Vám v danej veci poskytne bližšie informácie a potrebnú kooperáciu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Čiastočné zbavenie svojprávnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý chcem sa spýtať ak môj brat dal návrh na zbavenie svojprávnosti svojej mami v decembri 2016 ale súd ešte nerozhodol a mama mu darovala byt v februári 2017 je to právne alebo trestné napadnuteľné? Pričom byt už je predaný tretej osobe, ktorý kúpila byt v dobrej viere. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.04.2017)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že Váš brat podal návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony už v roku 2016, predpokladám, že Vaša mama trpela duševnou poruchou, ktorá odôvodňuje obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. Bez ohľadu na to, či bola súdom obmedzená na spôsobilosti na právne alebo nie, zo zákona by bol každý jej právny úkon neplatný. Tzn. že i darovacia zmluva, ktorou previedla svoju nehnuteľnosť na Vášho brata je neplatná. Tzn. že i nasledujúci prevod nehnuteľnosti bol neplatný. Nikto nemôže na niekoho previesť viac práv než sám má (Váš brat ako nevlastník nehnuteľnosti nemohol previesť vlastnícke právo k tejto nehnuteľnosti).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ako postupovať s mojou matkou-alkoholickou, bývame spolu v jednej domácnosti, pije už veľa rokov ma 61 rokov poberá zatiaľ len vdovský dôchodok. Liečiť sa odmieta, navyše niesu za ňu odvádzané zdravotné odvody nakoľko ju pred rokmi vyradili z evidencie na úrade práce pre nespolupracu, navyše stratila občiansky preukaz. Robí len problémy, stále ju nachádzam niekde v dedine ležať na zemi lebo sa nedokáže postaviť, keď je v delíriu, bojím sa, aby jedného dňa nepodpálila dom nakoľko fajčí v izbe.

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.04.2017)

Dobrý deň,

podľa § 10 ods. 2 Občianskeho zákonníka ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov alebo omamných prostriedkov či jedov je schopná robiť len niektoré právne úkony, súd obmedzí jej spôsobilosť na právne úkony a rozsah obmedzenia určí v rozhodnutí.

Ak teda Vaša matka nadmerne požíva alkoholické nápoje, a to v takej miere, že nie je schopná robiť všetky právne úkony, ale len niektoré (napríklad ak nie je pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov schopná posúdiť význam napr. takých právnych úkonov, ako je predaj nehnuteľnsoti, ktorej je vlastníčka a pod.) sú splnené hmotnoprávne podmienky na to, aby jej súd čiastočne obmedzil spôsobilosť na právne úkony. O čiastočnom obmedzení spôsobilosti na právne úkony vždy rozhoduje výlučne súd.

Preto ak chcete aby bola Vašej matke čiastočne obmedzená spôsobilosť na právne úkony, je potrebné podať na súd návrh na začatie konania o obmedzení spôsobilosti Vašej matky na právne úkony. Tento návrh môžete podať aj Vy, keďže ste ako dcéra blízkou osobou Vašej matky.

Na konanie o obmedzení spôsobilosti na právne úkony je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má bydlisko Vaša matka (teda nie trvalý pobyt, ale miesto, kde fakticky býva).

Návrh na začatie konania musí obsahovať okrem iného aj opísanie skutočností odôvodňujúcich zásah do spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony a zdôvodnenie, že iné menej obmedzujúce opatrenia nie sú možné.

Ak bude mať súd v konaní na základe vykonaných dôkazov za preukázané, že sú splnené podmienky pre obmedzenie spôsobilosti Vašej matky na právne úkony, obmedzí jej spôsobilosť na právne úkony a súčasne jej súd ustanový opatrovníka, ktorý bude zákonným zástupcom Vašej matky - spravidla býva takýmto opatrovníkom blízka osoba, môžete ním byť aj Vy. Tento zákonný zástupca potom koná za osobu obmedzenú v spôsobilosti na právne úkony. 

Je potrebné ďalej uviesť, že súd môže v súdnom rozhodnutí, ktorým obmedzuje spôsobilosť fyzickej osoby na právne úkony napríklad uviesť aj to, že fyzická osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony sa obmedzuje, nie je spôsobilá na danie informovaného súhlasu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Všeobecnou zásadou, z ktorej vychádza zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v účinnom znení je to, že žiadnej osobe nemožno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez jej súhlasu. Ide o inštitút informovaného súhlasu.

Ak ale súd obmedzí fyzickú osobu aj na právny úkon dať informovaný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti (napr. protialkoholickým liečením a pod.), oprávnenie dať informovaný súhlas prechádza na zákonného zástupcu. Preto za takýchto okolností by bolo možné dať súhlas aj s tým, aby bola táto osoba hospitalizovaná za účelom vyliečenia jej závislosti, hoci aj proti jej vôli.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, moja mama je čiastočne zbavená svojprávnosti v rozsahu nakladania s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, podpísania dohôd, zmlúv, nakladania s finančnými prostriedkami vrátane prevzatia dôchodku a opatrovníkom je môj otec - jej manžel, ktorý je oprávnený zastupovať ju v bežných veciach. Chcem sa opýtať, čo zákon chápe bežnými vecami? Zároveň a v tejto súvislosti mám dotaz, ako ma otec, jej opatrovník postupovať, keď chce vybaviť Výpis z listu vlastníctva k majetku - rodinný dom, ktorého vlastníkom je matka, ktorý potrebuje doložiť k žiadosti na kataster o zápis novému geometrickému plánu (GP), keďže zistil, že v pôvodnom GP nie je zaznačená garáž, ktorá však bola postavená pred rokom 1976. Pri žiadosti o Výpis z LV na poste mu prišlo oznámenie o zamietnutí jeho žiadosti z dôvodu, že na LV je plomba o zmene práva k nehnuteľnosti. S majetkom sa v tomto čase nebude nijako inak nakladať, ale, keďže ja riešim zmenu na susediacom pozemku, chceli sme v rámci jedného GP a jednej žiadosti na kataster všetko spoločne vybaviť. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.03.2017)

Dobrý deň, zákon "bežné veci" nedefinuje. Vychádza sa pritom z každého prípadu individuálne. Pre každú osobu (vzhľadom na jej majetkové pomery) môžu byť bežné veci iné. Medzi nie bežné veci patria najmä nakladanie s nehnuteľnosťou, s hodnotnými hnuteľnými vecami, darovanie peňazí... Zapísaná plomba na LV by nemala byť prekážkou vydania listu vlastníctva na pošte. Na ktorejkoľvek pošte je v súčasnosti možné vyžiadať výpis z LV za príslušný poplatok, pričom tento výpis z LV je použiteľný i na právne úkony.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Čiastočné zbavenie svojprávnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Zdravím. Chcem sa spýtať, ak boli podpísané darovacie zmluvy k nehnuteľnosti a následne, 2 roky na to, bol darca zbavený svojprávnosti, uzná kataster vklad? Ďakujem.

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.02.2017)

Dobrý deň. Za daných okolností bude rozhodujúce to, či bol darca v čase uzavretia darovacích zmlúv spôsobilý na právne úkony (najmä či rozumel dôsledkom takéhoto právneho úkonu). Pritom o spôsobilosti na právne úkony nie je oprávnený rozhodovať kataster nehnuteľností, ale príslušný súd.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Zdravim, mam otazku ohladne zbavenia svojpravnosti. Starame sa s manzelkou o 88 rocnu moju staru mamu. Trpi dost pokrocilou demenciou, nespoznava ani samu seba v zrkadle, nevie poriadne uz vyslovovat slova. Keby sme dali navrh na sud na zbavenie svojpravnosti, s tym, ze navrhneme sudu aby urcil mna za jej opatrovatela, bude sud informovat o tomto kroku jej syna? Ten byva od r. 1970 daleko od nas, 100km, a vzdy ked pride tak raz za dva roky, tak neustale hovori ako ju nenavidi. Este sa chcem opytat, ze od minuleho roku sud zbavuje len ciastocne svojpravnosti, ze ake ukony vlastne potom mozeme za nu robit. Dakujem.

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.01.2017)

Dobrý deň,

podľa § 236 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v účinnom znení (ďalej len "CMP") sú účastníkmi konania o obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony sú navrhovateľ a ten, o koho spôsobilosti sa má konať. 

Návrh na začatie uvedeného konania môže podať podľa § 221 ods. 1 CMP ten, kto má na veci právny záujem.

Vzhľadom na to, že sa staráte s manželkou o Vašu starú mamu, ktorá trpí uvedenými závažnými ochoreniami je zrejmé, že máte aj právny záujem na tom, aby bola jej spôsobilosť na právne úkony obmedzená. Na tomto je možné založiť dôvodnosť podanie návrhu na začatie konania o obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony. Tento právny záujem musíte v návrhu preukázať, napr. opisom uvedených skutočností.

Keďže účastníkom konania sú, ako sme uviedli vyššie, navrhovateľ a osoba o ktorej spôsobilosti sa má konať, súd doručuje písomnosti týkajúce sa konania predovšetkým týmto subjektom. Teda, nebude doručovať písomnosti aj synovi osoby, o ktorej spôsobilosti sa má konať.

Avšak je nutné uviesť, že nie je vylúčené, že súd bude chcieť v priebehu konania napr. vypočuť aj deti osoby, o ktorej spôsobilosti sa má konať - v takomto prípade by súd zaslal predvolanie na výsluch napr. aj synovi danej osoby. Závisí to však výlučne na rozhodnutí súdu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň potrebujem pomôcť a poradiť ako zbaviť svojprávnosti môjho 38 ročného brata. Brat bol už dva krát na protialkoholickom liečení. Jeden krát tam zotrval 3 mesiace, cca mesiac bolo dobre a potom opať začal piť. druhý krát bol v Nitre na liečení odkial však ušiel. Doktorka odtial nám poradila podať návrh na zbavenie svojprávnosti. Brat má dve dcery jednu z prvého manželstva druhú s družkov s ktorou už tiež nežije. Prvá manželka už naňho podala trestné oznámenie kôli neplnenia si povinnosti platenia výžívného na deti a podla mojich informácii sa to chystá urobiť aj jeho družka. Okrem toho má brat úver na byt vo výške 40 000 eur ktorý neplatí. Do práce nechodí a ked aj nejakú nájde cca o týždeň ho prepustia kôli alkoholu. Dva krát si siahol na život o čom máme aj záznam v jeho zdravotnej karte. rodičia ho prichílili k ním do 2 izbového bytu kde okrem nich žije aj moja sestra s dvoma deťmi. Brat ked si vypije vyhráža sa a útočí slovne na mojich rodičov raz už došlo aj ku fyzickému napadnutiu. prosím nevieme čo s ním a situácia je čím dalej horšia. Dakujem vopred za Vašu odpoved a pomoc. s pozdravom

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.01.2017)

Dobrý deň,

podľa § 10 ods. 2 Občianskeho zákonníka ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov alebo omamných prostriedkov či jedov je schopná robiť len niektoré právne úkony, súd obmedzí jej spôsobilosť na právne úkony a rozsah obmedzenia určí v rozhodnutí. V uvedenom ustanovení sú stanovené podmienky, za splnenia ktorých môže byť spôsobilosť dotknutej osoby na právne úkony obmedzená. 

Na základe Vami popísaného skutkového stavu v spojení s vyššie uvedenou právnou úpravou Vám preto možno odporučiť podať na súd návrh na začatie konania o obmedzení spôsobilosti Vášho brata na právne úkony. Tento návrh môžete podať aj Vy ako jeho brat, ale aj Vaša matka, či sestra. V návrhu je potrebné opísať všetky vyššie v otázke uvedené skutočnosti, z ktorých vyplynie dôvodnosť Vášho návrhu. Súd bude následne v konaní povinný zisťovať skutočný stav veci - ak zistí existenciu dôvodov na obmedzenie spôsobilosti Vášho brata na právne úkony, túto spôsobilosť mu obmedzí a výslovne určí, na ktoré právne úkony je oprávnený a na ktoré nie (napr. ho môže obmedziť, že nebude môcť uskutočniť právne úkony nad určitú hodnotu a pod.).

Návrh sa podáva na okresnom súde v obvode ktorého má bydlisko osoba, o ktorej obmedzení spôsobilosti na právne úkony sa má konať. 

Súdny poplatok za podanie takéhoto návrhu sa neplatí - takéto konanie je oslobodené od súdneho poplatku.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Čiastočné zbavenie svojprávnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Platí sa niečo, ak áno, koľko za podanie návrhu na súd, na začatie konania o obmedzení spôsobilosti na právne úkony?

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.11.2016)

Dobrý deň,

podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov je súdne konanie o spôsobilosti na právne úkony oslobodené od súdneho poplatku.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň chcela by som sa spýtať ohľadom môjho problému. Môj otec a mama predávajú byt, sú rozvedení už 20 rokov. Napriek tomu, že otec na to nemá právo, žiada presnú polovicu hodnoty bytu. Ja viem, že keď ju dostane, nebude mať peniaze ani 2 mesiace. Hraje na automatoch, pije, stretáva sa s cigánmi. Navrhovala som mu, že zoberiem peniaze a budem mu mesačne posielať, kým sa "nevyčerpa" jeho podiel. Ani myslieť. Na psychiatrické vyšetrenie ho nedostanem. Každý sa ho bojí a vyhráža sa každému dookola. Čo viem urobiť v tejto veci ja ako dcéra? Ďakujem vám pekne za odpoveď. Už som celkom bezradná...

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.11.2016)

Dobrý deň,

v danom prípade Vám odporúčame podať na súd návrh na začatie konania o obmedzení spôsobilosti Vášho otca na právne úkony. Tento návrh môžete podať aj Vy ako dcéra. V návrhu je potrebné opísať všetky vyššie uvedené skutočnosti, z ktorých vyplynie dôvodnosť Vášho návrhu. Súd bude následne v konaní povinný zisťovať skutočný stav veci - ak zistí existenciu dôvodov na obmedzenie spôsobilosti Vášho otca na právne úkony, túto spôsobilosť mu obmedzí a výslovne určí, na ktoré právne úkony je oprávnený a na ktoré nie (napr. ho môže obmedziť, že nebude môcť uskutočniť právne úkony nad určitú hodnotu a pod.).

Podľa Občianskeho zákonníka je totiž dôvodom na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony súdom aj to, ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov alebo omamných prostriedkov či jedov je schopná robiť len niektoré právne úkony. Zákonným zástupcom vo veci právnych úkonov, v ktorých bola daná osoba obmedzená v spôsobilosti na právne úkony bude opatrovník, ktorého určí súd - spravidla to býva blízka osoba, napr. manžel/ka, deti a pod.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň! Mám jednu otázku ohľadom svojpravnosti. Od 01.07.2016 platí, že sa človek nemože zbaviť svojpravnosti ako celkovej. Ale čo ostatní. ktorí boli pozbavení celkovo svojpravnosti do 01.07.2016? To potom treba isť na súd, alebo sa im vrati čiastočne svojpravnosť bez súdu? Ďakujem vopred!

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.11.2016)

Dobrý deň,

v prípade osôb, ktoré boli pozbavené spôsobilosti na právne úkony pred 01.07.2016, zostávajú účinky rozhodnutí o pozbavení spôsobilosti na právne úkony zachované v celom rozsahu aj po 01.07.2016.

Osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony, jej blízka osoba, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a poskytovateľ sociálnych služieb alebo ten, kto má na veci právny záujem môže ale podať návrh podľa § 231 písm. c) Civilného mimosporového poriadku o navrátení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Čiastočné zbavenie svojprávnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobry den. Moj brat je gambler. Bol uz aj na lieceni. Mal velke dlhy, ktore stale splaca. Byva stale u rodicov a mama ma podozrenie, ze znova zacal hrat, co popiera. Chodi mu ale domov upomienky o platbach a tak si viacmenej ista,ze zbova do toho padol. Moja otazka je: da sa takyto clovek zbavit svojpravnosti na financne ukony? A kde mozeme ziadat o pomoc? Vopred dakujem za odpoved.

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.11.2016)

Dobrý deň,

v danom prípade Vám odporúčame podať na súd návrh na začatie konania o obmedzení spôsobilosti Vášho brata na právne úkony. Tento návrh môžete podať aj Vy ako jeho sestra, alebo Vaša matka. V návrhu je potrebné opísať všetky vyššie uvedené skutočnosti, z ktorých vyplynie dôvodnosť Vášho návrhu. Súd bude následne v konaní povinný zisťovať skutočný stav veci - ak zistí existenciu dôvodov na obmedzenie spôsobilosti Vášho otca na právne úkony, túto spôsobilosť mu obmedzí a výslovne určí, na ktoré právne úkony je oprávnený a na ktoré nie (napr. ho môže obmedziť, že nebude môcť uskutočniť právne úkony nad určitú hodnotu a pod.).

Podľa Občianskeho zákonníka je totiž dôvodom na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony súdom aj to, ak fyzická osoba pre duševnú poruchu (ktorou je aj závislosť na hracích automatov a pod. - gamblerstvo), ktorá nie je len prechodná, alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov alebo omamných prostriedkov či jedov je schopná robiť len niektoré právne úkony. Zákonným zástupcom vo veci právnych úkonov, v ktorých bola daná osoba obmedzená v spôsobilosti na právne úkony bude opatrovník, ktorého určí súd - spravidla to býva blízka osoba, napr. manžel/ka, deti a pod.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

"až po právoplatnosti rozhodnutia okresného úradu o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností" - tym je vydane rozhodnutie z katastra, ktoré posielaju postou? ci kedy sa to stane pravoplatnym? dakujem

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.08.2016)

Dobrý deň, rozhodnutie okresného úradu, katastrálny odbor o povolení vkladu nadobúda právoplatnosť dňom vydania rozhodnutia, nakoľko proti takémuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň prajem, chcel by som sa informovať, napríklad prí kúpe nehnuteľnosti, kde komunikuje kupca s realitným maklérom ako vie zistiť, či majiteľ nie je pozbavený svojprávnosti? Prípadne, ak sa takáto kúpa uskutočňuje aké sú následky? Súd rozhodne o neplatnosti KZ na základe nesvojprávnosti, vráti nehnuteľnosť pôvodnému majiteľovi a čo kupujúci? Zrejme kúpnu cenu späť už nedostane, mohli to už minút? Či jednoducho sa stal obeťou a hotovo? Ďakujem

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.08.2016)

Dobrý deň, predmetné údaje týkajúce sa pozbavenia alebo obmedzenia osôb na spôsobilosti pre právne úkony vedie Centrálny register obyvateľov v zmysle zákona o hlásení pobytu občanov. Podľa našich skúseností však CEPO poskytuje iba údaje týkajúce sa pobytu občana SR. Ostatné údaje slúžia a sú prístupné iba v zákone vymenovaným orgánom (k nemu patrí aj kataster nehnuteľností). V prípade, ak by ste uzatvorili zmluvu s osobou pozbavenou alebo obmedzenou spôsobilosti na právne úkony, išlo by o absolútne neplatnú zmluvu. Na základe takejto zmluvy by nedošlo k zápisu vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. V prípade ak kupujete nehnuteľnosť a nie ste si istý osobou predávajúceho, odporúčam Vám spôsob zaplatenia kúpnej ceny za nehnuteľnosť nastaviť tak, aby ste kúpnu cenu uhradili až po právoplatnosti rozhodnutia okresného úradu o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. V takom prípade sa nemôže stať, že by ste kúpnu cenu uhradili, ale nestali sa vlastníkom nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Čiastočné zbavenie svojprávnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobry den.Potrebovala by som sa opytat ako postupovat v pripade zbavenia svojpravnosti.Svokor je trvale bytom Vieden,hospitalizovany je v Bratislave na psychiatrii,s nezvratnym priebehom demencie,je obcanom ako SR tak aj Rakuskej,takze ma dvojite obcianstvo. Ako postupovat v jeho pripade? Da sa podat na sud v Bratislave na zbavenie svojpravnosti? Budu to akceptovat aj rakuske urady? Uz teraz je problem pri preberani posty a vybavovanim uradnych zalezitosti, zatial fungujeme na potvrdeniach z psychiatrie.Velmi pekne dakujem za odpoved.S pozdravom 

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.01.2014)

Dobrý deň, zbavenie svojprávnosti vo Vašom prípade je možné riešiť aj na území Slovenskej republiky, teda na súde v Bratislave. Postupovať by ste mali tak, že sa podá návrh na súd, pričom v návrhu poukážete na zdravotný stav osoby, ktorá bude pozbavená spôsobilosti na právne úkony.  Toto rozhodnutie budú akceptovať aj rakúske úrady, avšak je pravdepodobné, že ho bude potrebné uznať v Rakúsku. Odporúčam Vám to preveriť v Rakúsku. Je rozhodnutie v statusoch veciach.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Čiastočné zbavenie svojprávnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku