Máte
otázku?

Čiastočné zbavenie svojprávnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, aký je postup na zbavenie  čiastočnej svojprávnosti. Moja mama našu rodinu veľmi zadĺžila vybavovaním pôžičiek z nebankoviek. Pokračuje v tom ďalej a nevieme ju zastaviť. Je nejaký spôsob ako to riešiť? Nechce sa vyjadriť kde použila toľké peniaze. Zatĺka, že nevybavuje pôžičky. Klame nás neustále. Viete mi poradiť ako to riešiť? Ďakujem

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

Dobrý deň

čo sa týka obmedzenia spôsobilosti na právne úkony, ide o veľmi závažný zásah do základných práv a slobôd človeka, preto sa v týchto  prípadoch postupuje veľmi citlivo. Podľa § 10 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. OZ: “Ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov alebo omamných prostriedkov či jedov je schopná robiť len niektoré právne úkony, súd obmedzí jej spôsobilosť na právne úkony a rozsah obmedzenia určí v rozhodnutí.” Zákon teda ukladá podmienky na základe ktorých môže byť spôsobilosť na právne úkony obmedzená. Fyzická osoba buď trpí duševnou poruchov (ktorá nesmie byť len prechodného charakteru) alebo nadmerne požíva alkoholické nápoje, príp. omamné látky. 

Samotné konanie sa riadi podľa ust. § 186 a nasl. zák. č. 99/1963 Zb. OSP. Konanie sa začína na návrh. Ak nepodal návrh na začatie konania štátny orgán alebo zdravotnícke zariadenie, môže súd uložiť navrhovateľovi, aby do primeranej lehoty predložil lekárske vysvedčenie o duševnom stave vyšetrovaného. Ak sa v tejto lehote nepredložilo lekárske vysvedčenie, súd zastaví konanie. V konaní sa tomu, o koho spôsobilosti sa má rozhodovať ustanoví opatrovník. Súd v konaní ustanoví znalca, ktorý vyhotoví znalecký posudok o duševnom stave dotknutej osoby. V rozhodnutí o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony súd určí opatrovníka. Súd potom zabezpečí uloženie rozhodnutia o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony v Notárskom centrálnom registri listín. Vydaný rozsudok súd zruší, ak sa neskôr ukáže, že pre pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony neboli podmienky. Trovy konania sú upravené v § 191 zák. č. 99/1963 Zb. OSP: “ 1) Trovy konania platí štát. Ak to možno spravodlivo žiadať, prizná súd štátu ich náhradu proti tomu, o ktorého spôsobilosť na právne úkony v konaní šlo. 2) Ten, kto podá zjavne bezdôvodný návrh na pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, je povinný nahradiť ujmy, ktoré vyšetrovanému, jeho zástupcovi a štátu konaním vznikli.”

 

Trápi vás "Čiastočné zbavenie svojprávnosti" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, dievča vo veku 22 rokov bola zbavená svojprávnosti, myslím, že zbavenie čiastočne na právne úkony. Neviem presne aká konkrétna diagnóza-psych. porucha,ale žije na ulici u nás v obci dlhšiu dobu, keďže jej vlastná matka ju vyhodila z domu a nechce ju prijať a má súdom nariadené opatrovníctvo. Aké povinnosti vyplývajú pre ňu ako opatrovníka? Obec nemá povinnosť riešiť aj takéto prípady? Nevyznám sa, no chcem jej pomôcť.

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

(odpoveď odoslaná: 28.05.2023)

Dobrý deň,
vlastná matka by sa o svoju dcéru starať mala jednak z titulu toho, že je rodičom a aj z toho titulu, že je zároveň opatrovníkom. Súd by mal nad jej činnosťou ako opatrovníčky vykonávať dohľad. Vy môžete urobiť to, že podáte podnet na súd, kde popíšete aký je aktuálny stav, teda, že opatrovník neplní svoju funkciu a porušuje povinnosti a dcéra musí bývať na ulici. V tomto prípade by sa tiež mohlo jednať o trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby v zmysle ust. § 208 Trestného zákona:

(1) Kto blízkej osobe alebo osobe, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove, spôsobí fyzické utrpenie alebo psychické utrpenie a) bitím, kopaním, údermi, spôsobením rán a popálenín rôzneho druhu, ponižovaním, pohŕdavým zaobchádzaním, neustálym sledovaním, vyhrážaním, vyvolávaním strachu alebo stresu, násilnou izoláciou, citovým vydieraním alebo iným správaním, ktoré ohrozuje jej fyzické alebo psychické zdravie alebo obmedzuje jej bezpečnosť, b) bezdôvodným odopieraním stravy, oddychu alebo spánku alebo odopieraním nevyhnutnej osobnej starostlivosti, ošatenia, hygieny, zdravotnej starostlivosti, bývania, výchovy alebo vzdelávania, c) nútením k žobrote alebo k opakovanému vykonávaniu činnosti vyžadujúcej jej neúmernú fyzickú záťaž alebo psychickú záťaž vzhľadom na jej vek alebo zdravotný stav alebo spôsobilej poškodiť jej zdravie, d) vystavovaním vplyvu látok spôsobilých poškodiť jej zdravie, alebo e) neodôvodneným obmedzovaním v prístupe k majetku, ktorý má právo užívať, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.   Uvedené teda súčasne môžete oznámiť aj na polícií. Trestné oznámenie môžete podať písomne poštou alebo aj ústne do zápisnice.

Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Máme 92 ročnú mamku, ktorá zo zdravotných dôvodov má problém podpísať sa, veľmi slabo vidí a bolí ju ruka. Ako postupovať prosím v prípadoch potreby jej podpisu na rôzne dokumenty. Ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

(odpoveď odoslaná: 26.05.2023)

Dobrý deň, 

ak vaša babka trpí  fyzickou nespôsobilosťou (nemôže vlastnoručne podpísať zmluvu), pričom dokáže vlastnými zmyslami vnímať vážnosť právneho úkonu a chce ho urobiť, môže ho urobiť len do úradnej zápisnice, ktorá má formu notárskej zápisnice. Notársky poriadok súčasne ustanovuje, že notár má v takomto prípade pribrať k takémuto úkonu dvoch svedkov. Títo majú byť prítomní pri spisovaní zápisnice, t.j. pri prejave vôle takejto osoby o tom, čo sa má pojať do zápisnice, súčasne sa zápisnica pred nimi  prečíta a táto na podpis fyzicky nespôsobilá osoba jej obsah schváli. Tieto okolnosti musia byť v zápisnici uvedené. Takto uzavretý právny úkon je potom platný a môže spôsobiť následky ustanovené zákonom. 

Uvedené upravuje ust. § 40 ods. 6 OZ „Na písomné právne úkony tých, ktorí nemôžu čítať a písať, je potrebná úradná zápisnica. Úradná zápisnica sa nevyžaduje, ak má ten, kto nemôže čítať alebo písať, schopnosť oboznámiť sa s obsahom právneho úkonu s pomocou prístrojov alebo špeciálnych pomôcok alebo prostredníctvom inej osoby, ktorú si zvolí, a je schopný vlastnoručne listinu podpísať.“

Okrem ustanovení Občianskeho zákonníka je problematika podpisovania osôb, ktoré nemôžu čítať a písať, upravená v zákone č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ako aj v zákone č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami.

Za osoby, ktoré nemôžu písať alebo čítať, sa považujú osoby:

a) ktoré sú trvale neschopné písať alebo čítať v dôsledku choroby alebo telesnej vady, 

b) ktoré sú dočasne neschopné čítať alebo písať napr. v dôsledku úrazu, 

c) ktoré nevedia čítať alebo písať (osoby negramotné).

Vzhľadom na uvedené úradná zápisnica je u osôb, ktoré nie sú schopné vlastnoručného podpisu podmienkou platnosti písomného právneho úkonu aj vtedy, ak tieto osoby chápu obsah právneho úkonu, či už za pomoci vlastných zmyslov alebo s pomocou prístrojov, či špeciálnych pomôcok alebo prostredníctvom inej osoby, ktorú si zvolia. Ide o to, že osoba, ktorá má urobiť vlastnoručne podpísaný prejav, ale nemôže písať, nahradí svoj písomný prejav, prejavom urobeným do úradnej zápisnice. 

Ak by však vaša mamka trpela aj nejakou duševnou poruchou potom možno podať návrh na obmedzenie jej spôsobilosti na právne úkony, pričom ak súd rozhodne o obmedzení jej spôsobilosti na právne úkony, súčasne je povinný jej ustanoviť aj opatrovníka, ktorý za ňu bude oprávnený robiť úkony, na ktoré sama nie je spôsobilá. 


Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, mama trpí strednou až ťažkou demenciou. Môžeme mamu pozbaviť svojprávnosti ? K tomu má značne psychické problémy, ďakujem.

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

(odpoveď odoslaná: 28.12.2022)

Dobrý deň,
áno, uvedené skutočnosti zakladajú dôvod na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. V súčasnosti už nie je možné osobu úplne pozbaviť tejto spôsobilosti a pripúšťa sa iba obmedzenie. V danej veci je treba podať návrh na začatie konania podľa ust. § 231 písm. a) CMP o obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony. 

Návrh môžete podať aj Vy ako blízka osoba. Návrh treba podať na súd v obvode, ktorého má Vaša mama bydlisko.

Návrh musí spĺňať náležitosti podľa § 234 CMP:

Návrh na začatie konania musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí podania opísanie skutočností odôvodňujúcich zásah do spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony a zdôvodnenie, že iné menej obmedzujúce opatrenia nie sú možné alebo opísanie skutočností odôvodňujúcich zmenu obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo skutočností odôvodňujúcich navrátenie spôsobilosti na právne úkony. 

 


Trápi vás "Čiastočné zbavenie svojprávnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň,
otcovi diagnostikovali stredné ťažkú demenciu ako mame postupovať, keď je všade vedený ako majiteľ domu, ale pritom nechápe základné otázky a ja nemôžem teraz ani základné úkony podpísať lebo nie som majiteľ. Príklad navýšiť elektrinu alebo plyn. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

(odpoveď odoslaná: 13.10.2022)

Dobrý deň, bude potrebné ho obmedziť na spôsobilosti na právne úkony. 
O obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby sa rozhoduje v konaní o spôsobilosti na právne úkony v zmysle §231 Civilného mimosporového poriadku. Miestne príslušným bude súd, kde má Váš otec bydlisko a návrh na začatie konania treba podať tam. Návrh môžete podať aj Vy v zmysle § 233 ods. 1 CMP: Návrh na začatie konania môže podať blízka osoba, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ sociálnych služieb alebo ten, kto má na veci právny záujem.   Návrh musí obsahovať tieto náležitosti podľa § 234 CMP:   Návrh na začatie konania musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí podania opísanie skutočností odôvodňujúcich zásah do spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony a zdôvodnenie, že iné menej obmedzujúce opatrenia nie sú možné alebo opísanie skutočností odôvodňujúcich zmenu obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo skutočností odôvodňujúcich navrátenie spôsobilosti na právne úkony.   Všeobecné náležitosti podania sú upravené v § 127 Civilného sporového poriadku:   (1) Ak zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie,   a) ktorému súdu je určené,   b) kto ho robí,   c) ktorej veci sa týka,   d) čo sa ním sleduje a   e) podpis.   V prípade, že súd obmedzí spôsobilosť Vášho otca na právne úkony, tak mu súčasne ustanoví opatrovníka a vymedzí rozsah jeho práv.    

Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, mám syna ZŤP, ktorý bude mať 5. Mája 18 rokov ako mám postupovať pri zbavení svojprávnosti prosím Vás?

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

(odpoveď odoslaná: 02.02.2022)

Dobrý deň,
v prvom rade bude potrebné zabezpečiť lekárske správy (ak ich nemáte k dispozícii aktuálne), z ktorých vyplýva, že syn trpí takou duševnou poruchou, ktorá ho robí nespôsobilým na právne úkony. Ak takými správami budete disponovať, bude možné podať návrh na obmedzenie jeho spôsobilosti na právne úkony. V tomto návrhu, okrem popisu jeho duševnej poruchy a situácie ohľadom jeho zdravotného stavu je dôležité uviesť rozsah úkonov, na ktoré má byť obmedzený a tiež uviesť osoby, ktorá má byť jeho procesným opatrovníkom v súdnom konaní a zároveň osobu, ktorá má byť jeho hmotnoprávnym opatrovníkom. Táto druhá osoba ho bude zastupovať pri vykonávaní jednotlivých úkonov, na ktoré bude obmedzený.


Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň,
mala by som na Vás otázku ohľadom zbavenia svojprávnosti ohľadom financií. Existuje niečo také? A aký je postup? Ďakujem.

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

(odpoveď odoslaná: 06.05.2021)

Dobrý deň,

nadväzujúc na Vašu otázku si dovolím dať Vám do pozornosti, že s účinnosťou od 01.07.2016 už nie je možné osobu úplne pozbaviť spôsobilosti na právne úkony. Stále však je možné aby jej spôsobilosť bola obmedzená pri splnení zákonných predpokladov. Postup upravuje § 231 a nasl. Civilného mimosporového poriadku. Návrh na začatie konanie môže podať blízka osoba, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ sociálnych služieb alebo ten, kto má na veci právny záujem. Súd sa v konaní zameria na dokazovanie v prvom rade na zistenie duševného stavu osoby, ktorej sa konanie týka.

S konaním o spôsobilosti na právne úkony je obligatórne (povinne) spojené konanie o opatrovníctve. O obmedzení svojprávnosti musí súd rozhodnúť. Ak súd rozhodnutím obmedzí spôsobilosť na právne úkony dotyčnej osoby, vo výroku rozsudku vymedzí rozsah, v akom spôsobilosť osoby na právne úkony obmedzil a ustanoví jej opatrovníka. To, na aké úkony bude osoba obmedzená, závisí výlučne od posúdenia súdu. Navrhnúť to môžete, avšak súd bude vychádzať z dokazovania v konaní.


Trápi vás "Čiastočné zbavenie svojprávnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň,
prosím Vás, aký máme podať návrh na súd, keď chcem syna zbaviť spojprávnosti na rozhodovanie o jeho zdravotnom stave. Je alkoholik a ja chcem určovať, kedy musí podstúpiť liečbu na psychiatrii alebo v ďalšom zariadenií. On sa na súd zrejme nebude schopný dostaviť pre jeho stav.

Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

(odpoveď odoslaná: 22.03.2021)

Dobrý deň,


po prečítaní Vašej otázky si k nej dovoľujem uviesť nasledovný právny názor.

 

V prvom rade bo som Vám chcel dať do pozornosti, že s účinnosťou od 1. júla 2016 napriek hmotnoprávnej úpravy § 10 Občianskeho zákonníka, nie je možné v súdnom konaní fyzickú osobu pozbaviť úplne spôsobilosti na právne úkony. Podľa nových procesných predpisov, konkrétne Civilného mimosporového poriadku, je možné konať už iba o obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony (teda nie o pozbavení).

 

Rozhodnutie o obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony súd vydá vtedy, ak existuje niektorý zo zákonných dôvodov, teda fyzická osoba trpí duševnou poruchou, ktorá nie je len prechodná alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov, omamných prostriedkov či jedov a v dôsledku týchto osoba nie je schopná robiť niektoré, resp. žiadne právne úkony. Existencia uvedených predpokladov je predmetom dokazovania, pričom súd v tomto konaní v zmysle základných princípov je povinný zistiť skutočný stav veci a je povinný vykonať dôkazy potrebné na zistenie skutočného stavu, aj keď ich účastníci nenavrhli.

 

Návrh na začatie konania môže podať blízka osoba, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ sociálnych služieb alebo ten, kto má na veci právny záujem.

 

Návrh musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí podania opísanie skutočností odôvodňujúcich zásah do spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony a zdôvodnenie, že iné menej obmedzujúce opatrenia nie sú možné alebo opísanie skutočností odôvodňujúcich zmenu obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo skutočností odôvodňujúcich navrátenie spôsobilosti na právne úkony.

 

Návrh podajte na miestne príslušný súd, ktorým je súd v obvode ktorého má bydlisko osoba, o ktorej spôsobilosti sa koná. 


Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň. Prosím o právnu radu. Mám matku a brata. Obaja pijú alkohol. Uzatvárajú zmluvy s nebankovkami, založili byt banke. Nesplácali to a banka im chcela vziať byt. Môj syn ho napokon odkúpil a vyplatil im nejaké úvery. Musel si nato vziať hypotéku. Nechal ich v byte bývať. Naďalej však robia dlhy, začali rozpredávať pozemky za zlomkové ceny. Matka je na dôchodku a brat je invalidný dôchodca. Neustále nás vydiera samovraždou, že si napáli inzulín, nakoľko je diabetik. Stále nás klamú. Nevieme si s nimi rady. Ďakujem krásne za odpoveď.

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

(odpoveď odoslaná: 19.08.2020)

Dobrý deň,
na to, aby ste zamedzili do budúcna vzniku ďalších dlhov a rozpredávania majetku, môžete podať na miestne príslušný súd návrh na ich obmedzenie na spôsobilosti na právne úkony, nakoľko v dôsledku nadmerného požívania alkoholických nápojov nie sú zrejme schopní posudzovať následky svojho konania. Ide o možnosť obmedzenia spôsobilosti na právne úkony podľa ustanovenia § 10 ods. 2 Občianskeho zákonníka.


Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň,
prosím Vás, chcela by som sa poradiť, či existuje čiastočne zbavenie svojprávnosti len na finančne prostriedky. Čiže dotyčný má vyhradenú mesačnú sumu, ktorú nemôže prekročiť.
Môj brat trpí bipolárnou poruchou, viackrát bol už hospitalizovaný. V stave mánie dokáže vybieliť celý svoj účet, potom si berie pôžičky a motá sa v začarovanom kruhu.
Ako mi prosím Vás viete poradiť, čo by bolo v jeho prípade najideálnejšie, aby sa chránil nejakým spôsobom pred tou finančnou ruinou.

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

(odpoveď odoslaná: 09.06.2020)

Dobrý deň,
v otázke neuvádzate, či brat je na invalidnom dôchodku. Ak by to tak bolo, potom riešením je požiadať Soc. poisťovňu o ustanovenie osob. príjemcu, ktorý by invalid. dôchodok preberal a realizoval platby z neho v prospech a podľa pokynov invalid. dôchodcu.  Platí ust. § 117 zákona o soc. poistení :

"4) Príjemca dávky je poberateľ dávky, zákonný zástupca poberateľa dávky, osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené rozhodnutím súdu, alebo osobitný príjemca.

(5) Osobitný príjemca je
a) fyzická osoba alebo právnická osoba určená rozhodnutím Sociálnej poisťovne alebo
b) fyzická osoba, ktorej sa vyplácal sirotský dôchodok do dňa nadobudnutia spôsobilosti nezaopatreného dieťaťa na právne úkony.
(6) Sociálna poisťovňa ustanoví osobitného príjemcu s jeho súhlasom a so súhlasom poberateľa dávky alebo zákonného zástupcu vtedy, ak poberateľ dávky alebo zákonný zástupca zo zdravotných dôvodov nemôže výplatu dávky prijímať.
(7) Zákonný zástupca, osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené rozhodnutím súdu, a osobitný príjemca uvedený v odseku 5 písm. b) sú povinní dávku použiť len v prospech poberateľa dávky a fyzických osôb, ktoré je poberateľ dávky povinný vyživovať. Osobitný príjemca uvedený v odseku 5 písm. a) používa dávku podľa pokynov poberateľa dávky alebo zákonného zástupcu."

K žiadosti o ustanovenie osob. príjemcu budete potrebovať vyjadrenie lekára o zdrav. stave brata o tom, že nie je schopný resp. jeho posúdenie nakladania s fin. prostriedkami je obmedzené, ako aj súhlas samotného brata, vrátane súhlasu osob. príjemcu.

Ak tomu tak nie je, že brat nie je poberateľom ID, potom riešením je len podanie návrhu na súd o obmedzenie spôsobilosti na právne úkony podľa Civil. mimosporového poriadku, toto riešenie je však krajným riešením.


Trápi vás "Čiastočné zbavenie svojprávnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čiastočné zbavenie svojprávnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či návrh na zbavenie spôsobilosti na právne úkony môže dať aj obec a takisto, či je možné, aby bola daná obec ustanovená osobe za opatrovníka? Ďakujem.

Odpoveď: Čiastočné zbavenie svojprávnosti

(odpoveď odoslaná: 02.11.2018)

Dobrý deň, 
úvodom poznamenávame, že podľa súčasnej právnej úpravy nie je možné úplné obmedzenie  spôsobilosti na právne úkony. 
Podľa ust. § 231 a nasl. Civilného mimosporového poriadku v konaní o spôsobilosti na právne úkony súd rozhoduje o obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony, o zmene obmedzenia spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony a o navrátení navrátení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony.
Na konanie o spôsobilosti na právne úkony je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má bydlisko ten, o koho spôsobilosti sa koná.
Návrh na začatie konania musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí podania opísanie skutočností odôvodňujúcich zásah do spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony a zdôvodnenie, že iné menej obmedzujúce opatrenia nie sú možné alebo opísanie skutočností odôvodňujúcich zmenu obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo skutočností odôvodňujúcich navrátenie spôsobilosti na právne úkony.
Návrh na začatie konania môže podať blízka osoba, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ sociálnych služieb alebo ten, kto má na veci právny záujem.

Teda aj obec môže podať návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

Samotný návrh ak ho podáva ten, kto má na veci právny záujem, je povinnou náležitosťou návrhu aj opísanie skutočností odôvodňujúcich oprávnenie na podanie návrhu. Súd môže navrhovateľovi určiť, aby v lehote ktorú mu určí, predložil lekársku správu o zdravotnom stave osoby, o ktorej spôsobilosti sa koná.

S konaním o obmedzenie spôsobilosti na právne úkony je spojené povinne aj konanie o ustanovení opatrovníka, ktorému súd vymedzí rozsah opatrovníckych práv a povinností v súlade s účelom, na ktorý bol opatrovník ustanovený. Opatrovník  musí vykonávať svoje práva a povinnosti riadne a dbať na pokyny súdu. 
Obec môže byť ustanovená ako opatrovník dotknutej osoby, o ktorej obmedzenie spôsobilosti na právne úkony sa jedná.

Súd v konaní za opatrovníka ustanovuje obvykle príbuzného fyzickej osoby alebo inú osobu, ktorá spĺňa podmienky pre ustanovenie opatrovníka, až následne ustanoví za opatrovníka orgán miestnej štátnej správy /obec/ prípadne jeho zariadenie.
Súd postupujúci podľa § 272 a nasl. Civilného mimosporového poriadku pri ustanovovaní opatrovníka osobe prednostne zvažuje a zisťuje okruh osôb vhodných vykonávať funkciu opatrovníka. V zásade platí, že preferenciu na funkciu opatrovníka majú osoby blízke osobe, o ktorej opatrovanstvo ide, resp. iná osoby, ktoré spĺňajú podmienky pre ustanovenie za opatrovníka.
 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Čiastočné zbavenie svojprávnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku