POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Darovanie a dedičské právo


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitra

Otázka: Darovanie a dedičské právo

Zdravím, mám určitý problém. Sme traja súrodenci a už nám zostala iba mama, ktorá však pred týždňom zomrela. Až teraz sme sa so sestrou dozvedeli, že náš brat s mamou, ešte keď žila, prepísali jej byt na jeho meno. Tento byt bol jediným dedičstvom po našej mame. Chcem sa len opýtať, či je možné to nejako napadnúť, alebo čo môžeme robiť, pretože my so sestrou sme o tom nevedeli a máme právo dediť aj my. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

Dobrý deň. Vaša otázka sa týka primárne dedičského práva a sekundárne aj záväzkového práva. Ocitli ste sa totiž v situácii, kedy poručiteľ pred smrťou previedol majetok, ktorý by inak patril do dedičstva, tretej osobe, v tomto prípade Vášmu bratovi. Tento prevod sa pritom realizoval bezodplatne, a to na základe darovacej zmluvy.

 

Všeobecne k dedeniu

V zákonných ustanoveniach § 460 a nasl. Občianskeho zákonníka je upravené dedičské právo. Pritom takto upravené dedičské právo možno označiť ako subjektívne dedičské právo, čo vo svojej podstate predstavuje oprávnenie určitej osoby vstúpiť do majetkovoprávnych vzťahov zomretého (poručiteľa), a to za predpokladu, že tieto majetkovoprávne vzťahy smrťou nezanikajú.

Právo dediť pritom patrí medzi základné ľudské práva, avšak určitá osoba sa môže stať dedičom len za predpokladu, že sú na to splnené zákonom predpísané predpoklady dedenia.

Hoci dediť možno len po fyzickej osobe, dedičom môže byť tak fyzická osoba, ako aj právnická osoba alebo štát.

Jednou zo základných zásad slovenského dedičského práva je to, že k prechodu práv a povinností, ktoré sú predmetom dedičstva, dochádza smrťou fyzickej osoby. Túto zomrelú osobu zákon označuje za poručiteľa. Poručiteľom je teda zosnulá osoba, ktorá po svojej smrti zanechala určitý predmet dedenia.

Nadobudnutie dedičstva predstavuje tzv. univerzálnu sukcesiu, čo znamená prechod všetkých práv (aktív) a povinností (pasív) poručiteľa do majetku dediča. Ako už bolo spomenuté vyššie, ďalším predpokladom je aj to, že smrťou tieto práva a povinnosti poručiteľa nezanikajú alebo neprechádzajú na ďalšie tretie subjekty inak než na základe dedenia.

 

Prvá dedičská skupina

Zo zadanej otázky vyplýva, že Vaša matka zomrela, pričom v čase smrti nemala manžela. Mala však troch potomkov: Vás, Vašu sestru a Vášho brata, na ktorého previedla byt. Z otázky nevyplýva to, že by Vaša matka zriadila závet alebo listinu o vydedení, a preto som toho názoru, že po jej smrti sa bude dediť v zmysle zákonných dedičských skupín, konkrétne podľa prvej dedičskej skupiny, ktorá je upravená v ustanovení § 473 Občianskeho zákonníka.

Podľa spomenutého zákonného ustanovenia pritom platí, že: „(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. (2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.“

Do prvej dedičskej skupiny teda patrí najbližšia rodina poručiteľa, t.j. manžel alebo manželka poručiteľa a jeho deti (resp. potomkovia). Možno teda skonštatovať, že dedenie v tejto dedičskej skupine vychádza z manželského vzťahu a tiež z existencie zostupného príbuzenstva v priamom rade.

Vo vzťahu k deťom, resp. potomkom je však nutné poznamenať, že priamo zákon upravuje tzv. právo reprezentácie, čo zjednodušene povedané znamená, že ak dieťa poručiteľa zomrie skôr než samotný poručiteľ, na miesto tohto zosnulého dieťaťa nastupujú pri dedení jeho deti (t.j. vnuci alebo vnučky poručiteľa).

Manžel alebo manželka poručiteľa dedí v prvej skupine zákonných dedičov iba za predpokladu, že manželstvo v čase smrti poručiteľa existovalo. Inak povedané rozhodujúca je existencia platného a trvajúceho manželstva.

V prvej skupine sú popri manželovi alebo manželke poručiteľa povolané dediť všetky poručiteľove deti, a to bez ohľadu na to, či sa narodili v manželstve alebo mimo manželstva. Za deti poručiteľa sa považujú aj deti, ktoré si poručiteľ osvojil v súlade s ustanoveniami zákona o rodine.

 

Záver

Záverom možno skonštatovať, že po Vašej matke patríte spolu s Vašimi súrodencami (bratom a sestrou) do okruhu zákonných dedičov. Predmetom Vášho dedičského práva pritom bude všetok majetok, ktorý ku dňu smrti patril Vašej matke.

Problémom však je to, že Vaša matka ešte pred smrťou previedla majetok, ktorý by inak patril do dedičstva, na Vášho brata. Vzhľadom na tento prevod už byt v čase smrti Vašej matke nepatril jej, ale Vášmu bratovi, a preto tento byt nemôže byť predmetom dedičského práva.

Pritom nie je vylúčené, aby Vaša matka počas svojho života disponovala svojim majetkom podľa jej slobodnej vôle, a teda napríklad ho previedla len na jedného z troch súrodencov. Preto ak došlo k platnému prevodu, tzn. k platnému uzavretiu darovacej zmluvy, na základe ktorej nadobudol vlastnícke právo k bytu Váš brat, tento byt už nepatrí do dedičstva po Vašej matke.

Pokiaľ ide o darovaciu zmluvu, túto by bolo možné napadnúť v zásade len vtedy, ak by vykazovala nejakú vadu. Mohlo by ísť napríklad aj o nedostatok spôsobilosti na právne úkony na strane Vašej matky. V praxi sa totiž možno stretnúť s tým, že staršie osoby sú vo vyššej miere sugestibilné a ľahko ovplyvniteľné, v dôsledku čoho uzavrú aj také zmluvy, ktoré by inak neuzavreli.

V danej súvislosti však treba skonštatovať aj to, že ak by ste chceli darovaciu zmluvu napadnúť žalobou na určenie jej neplatnosti, dôkazné bremeno ohľadom preukázania skutočnosti, ktorá by mala spôsobiť neplatnosť zmluvy, by zaťažovalo Vás, ako žalobcu. Samotná skutočnosť, že ak by k darovaniu nedošlo, tak by ste byt, resp. podiel na byte zdedili, nespôsobuje neplatnosť darovacej zmluvy.

Trápi vás "Darovanie a dedičské právo" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám na srdci jeden problém, ktorý ma znepokojuje. Spoluvlastním rodinný dom s mojou mamou – ja vlastním 3/4 podiel a ona 1/4. Nežijem tam. Predpokladám, že po jej smrti by som mala stať sa majiteľkou celého domu. Teraz mi však vznikla otázka: Môže moja mama bez môjho súhlasu darovať svoj 1/4 podiel domu úplne cudzej osobe, ktorá sa nedávno nasťahovala k nej? Táto situácia ma veľmi znepokojuje. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Dagmar.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 05.04.2024)

Dobrý deň,
v zmysle slovenského právneho poriadku, každý spoluvlastník nehnuteľnosti má právo disponovať so svojím podielom bez súhlasu ostatných spoluvlastníkov. Ale existuje tu predkupné právo. To sa neuplatňuje pri blízkych osobách.

To znamená, že vaša mama môže svoj podiel na dome darovať ktorejkoľvek osobe bez toho, aby potrebovala váš súhlas, ale najskôr musí ponúknuť dar Vám. Ak to neurobí, môžete to napadnúť. Ak by tá tretia osoba bola jej blízkou osobou, tak potom sa to nedá napadnúť. 

Váš podiel 3/4 na dome zostáva nezmenený a neovplyvnený darovaním podielu vašej mamy inej osobe. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň, v roku 2014 podala žalobkyňa spolu so svojimi súrodencami ako žalobcami na Okresnom súde žalobu o náhradu škody. Súrodenci, ktorí sú v dôchodku, nedokázali z dôvodov insolventnosti zaplatiť súdny poplatok vo výške 8 000 eur. V dôsledku toho Okresný súd v roku 2017 zastavil konanie voči žalobcom s odvolaním na ich právoplatné dedičské uznesenie. Avšak toto dedičské uznesenie doteraz nebol katasterom zapísaný, a žalobcovia tak vo skutočnosti nezdedili nič. Ukončenie možnosti zastupovať sa na pojednávaniach pred súdom pre dvoch žalobcov - spoludedičov výrazne oslabilo pozíciu siedemdesiatsedemročnej žalobkyne pred súdom a proti právnemu zástupcovi žalovaného. Je možné požiadať súd, aby zrušil alebo zmenil uznesenie z roku 2017 o zastavení konania voči spolužalobkyni?

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 15.02.2024)

Dobrý deň,
vo vcei predpokladáme, že súd konanie zasvil pre nezaplatenie súdneho poplatku /aspoň to tak usudzujeme z otázky/. Medzičasom do r. 2014 a od r. 2017 už uplynula premlčacia doba na podanie žaloby v zmysle ust. Obč. zákonníka, keďže všeob. premlčacia doba je 3 roky. Pižiadavka, aby súd zrušil uznesenie o zastavené konania na základe žiadosti žalobcu nemá oporu v zákone. Škoda, že ste nepísali skôr do našej poradne, prípadne nekontaktovali advokáta, keďže ste mohli podať žiadosť o oslobodenie od platenia súdneho poplatku v zmysle zákona aj vzhľadom na vek, ako aj majetkové pomery.

Odporúčam maximálne konzultáciu u advokáta.

Možnosťou však podľa nášho názoru, je len dobrovoľné plnenie zo strany žalovaných na základe vzájomnej dohody.


Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja mama uvažuje o prepise nehnuteľnosti, ktorú vlastní (bytu), na nás – jej dve deti – so zriadením vecného bremena (doživotné užívanie danej nehnuteľnosti). Má to vôbec nejaký význam? Zaujíma ma, aký je rozdiel, či nám nehnuteľnosť prepíše za svojho života, alebo či ju zdedíme po jej smrti, najmä z finančného hľadiska (napríklad s ohľadom na poplatky u notára). Ktoré kroky a náležitosti by musela vykonať, ak by sa rozhodla darovať nám svoju nehnuteľnosť. Dúfam, že som sa vyjadril dostatočne zrozumiteľne a úplne. Vopred ďakujem za váš čas a odpoveď.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 23.01.2024)

Dobrý deň, riešenie je jednduché : treba kontaktovať advokáta na spísanie darovacej zmluvy, ktorej súčasťou bude dohoda o vecnom bremene v prospech matky.

Rozdiel medzi darovaním za života a prípadným dedením po úmrtí matky sú práve poplatky spojené s dedičským konaním. Takže je pre vás finančne výhodnejšie, aby vám mama byt darovala.


Trápi vás "Darovanie a dedičské právo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň, ak dostanem darom dom, na ktorom je ustanovené právo doživotného užívania pre osobu, ktorá mi ho darovala, a táto osoba zomrie, má nárok na dom aj jej dcéra, alebo bude dom už výlučne môj? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 06.01.2024)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak by ste sa stali vlastníkom domu na základe darovacej zmluvy a v prospech darcu by bolo zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve dožitia, potom následne platí, že ak darca zomrie, vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného bývania zanikne úmrtím darcu, čo vyplýva z § 151p/ ods. 4 Občianskeho zákonníka :

"Ak právo zodpovedajúce vecnému bremenu patrí určitej osobe, vecné bremeno zanikne najneskôr jej smrťou alebo zánikom."

Vecné bremeno, spočívajúce v práve doživotného bývania, zanikne úmrtím oprávnenej osoby - poručiteľa - nie je už predmetom dedenia. Rovnako predmetom dedenia nebude darovaná nehnuteľnosť vám, lebo poručiteľ /darca/ nie je jej vlastníkom ku dňu úmrtia.


Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň, dva roky pred svojou smrťou mama darovala mojej sestre 50 000 eur formou prevodu na účet. Medzi dedičstvo patrí aj byt. Môžem v rámci dedičstva požiadať o započítanie daru vo výške 50 000 eur? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 04.01.2024)

Dobrý deň,
áno, treba žiadať v dedičskom konaní o započítanie predmetného finančného daru s poukázaním na ust. § 484 Obč. zákonníka :

"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."

 

Sumu 50000 € nemožno považovať za obvyklé darovanie. Predokladáme, že máte aspoň výpis z účtu matky, ktorý uvedenú skutočnosť potvrdzuje.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako sa vypočíta podiel jednotlivých súrodencov pri predaji nehnuteľnosti, ku ktorej sa pristupuje podľa kúpnej zmluvy. Situáciu vysvetlím podrobneje: môj manžel a jeho dvaja súrodenci zdedili nehnuteľnosť. Počas života matky môj manžel dostal dar v hodnote 3 300 eur, ktorý bol zohľadnený v dedičstve. Celková hodnota dedičstva je 83 300 eur. Notár následne rozdelil podiely tak, že môj manžel dostal 304/1000 s ohľadom na predchádzajúci dar, zatiaľ čo ostatní dvaja súrodenci obdržali 348/1000 každý, čo je spravodlivé. Moja otázka znie: Ako sa počíta podiel každého súrodenca, keď sa dom predá za 60 000 eur? Výpočet by mal byť podľa podielov určených v dedičskom konaní, napríklad 304/1000 z 60 000 eur, čo predstavuje 18 240 eur pre môjho manžela, a podobne pre ostatných, alebo je potrebné vypočítať nový podiel z predajnej sumy? Ďakujem za vysvetlenie.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 10.12.2023)

Dobrý deň,

Váš prípad je zaujímavý a podstatný je tu spôsob rozdelenia dedičstva medzi súrodencov. Na základe informácií, ktoré ste poskytli, bol podiel dedičstva rozdelený takto: váš manžel dostal podiel 304/1000 a ostatní dvaja súrodenci podiel 348/1000 z celkovej hodnoty dedičstva, ktorá bola 83,300 eur.

 

Pri predaji nehnuteľnosti, ktorá bola súčasťou dedičstva, sa vypočítava podiel z predajnej ceny v pomere k podielom zdedeným. Teda, ak sa dom predáva za 60,000 eur, podiel každého dediča sa vypočíta následovne: podiel dediča vynásobený predajnou cenou.

 

V prípade vášho manžela to bude: 18,240 €

 

A pre ostatných dvoch súrodencov: 20,880 €

 

To znamená, že váš manžel by mal dostať 18,240 eur a ostatní dvaja súrodenci by každý mali dostať 20,880 eur z predajnej ceny 60,000 eur. Tento spôsob výpočtu je v súlade s pomerom, aký bol určený pri rozdelení dedičstva. 


Trápi vás "Darovanie a dedičské právo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či sa darovacia zmluva zohľadňuje v dedičskom konaní.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 22.11.2023)

Dobrý deň,
áno, darovacia zmluva sa môže započítať do dedičského konania. Podľa dedičského práva, ak poručiteľ počas svojho života urobil darovanie jednému alebo viacerým zo svojich dedičov, môže sa takéto darovanie započítať do dedičského podielu tohto dediča. Toto započítanie znamená, že hodnota darovaného majetku sa odráta z dedičského podielu, ktorý by daný dedič inak získal z dedičstva.

 

Je však dôležité poznamenať, že započítanie darovania do dedičského podielu závisí od konkrétnych okolností a môže byť ovplyvnené rôznymi faktormi, ako je napríklad vôľa poručiteľa alebo špecifické právne predpisy týkajúce sa dedičského práva. 


Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)A čo ak iné dedičstvo neexistuje,alebo je zanedbateľné?Dostal som byt darovacou zmluvou od mamy,som už zapísaný aj na katastri,tak by som mal byť už majiteľ,mama je ako ťarcha kým žije,tak po jej smrti by sa to už nemalo zaratavat do dedičstva,či?

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 22.11.2023)

Dobrý deň,
ak už nebude čo dediť, tak sa to nebude zarátavať do dedičstva. Keď sme písali, že sa to započítava v dedičstve, tak v zmysle toho, že notár prihliada na to, čo ktorý z dedičov dostal bezodplatne od poručiteľa a o to dostane menej. Neznamená to, že by sa byt mal vrátiť do dedičstva a predediť. Byt Vám zostane. 


Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja otázka sa týka dedenia daru. Ak manželka dostane darom nehnutelnosť a zomrie skôr ako manžel, a má dve deti, koľko dostanú deti a koľko manžel? Má manžel nárok na dar alebo len deti? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 30.05.2023)

Dobrý deň, ak darovacia zmluva e výlučne v prospech manželky, potom ona sama môže s predmetom daru nakladať podľa svojho uváženia a nepotrebuje k tomu súhlas svojho manžela. Rovnako ohľadom jej darovanej nehnuteľnosti môže spísať závet a ako závetných dedičov môže určiť napr. aj len svoje deti a nie aj manžela. Ide o to, že manžel nie je neopomenuteľným dedičom a ide o výlučný majetok manželky, Neopomenuteľnými dedičmi sú len deti či už maloleté alebo plnoleté, vlastné alebo osvojené.
Uvádzame, že nie je právne vylúčené, aby manželka podiel na nehnuteľnosti nemohla darovať svojmu manželovi na základe darovacej zmluvy.

Pre prípad, že by manželka nespísala závet, pri zákonnom dedení dedičmi nehnuteľnosti budú manžel a deti, všetci v rovnakom pomere k celku.


Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň, sme dvaja súrodenci. Dohodli sme sa, že rodičia darujú dom mne, pričom brat nič nechce. Ale boli by sme neradi, ak by sa v prípade, že sa mi niečo stane, napríklad moja manželka znovu vydá a prepíše dom na nového partnera. Tým by sa mohol dom z rodiny vytratiť. Sme bezdetní. Ako by sme mali postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 16.05.2023)

Dobrý deň, Vami položenú otázku sme pochopili tak, že v prípade, že dom bude vo Vašom vlastníctve, nechcete, aby v prípade Vášho úmrtia bola dedičom aj Vaša manželka.

Uvádzame, že ak by Vám rodičia darovali dom, tento v zmysle ust. § 143 Obč. zákonníka nebude patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V prípade, že by došlo k Vášmu úmrtiu vzhľadom na okolnosť, že nemáte vlastné deti /zatiaľ/, dedičom bude manželka, Vašu rodičia a prípadne aj spolužijúce osoby.

Z otázky vyplýva, že nechcete, aby dom dedila aj manželka, preto riešením na Vašej strany je spísanie závetu ohľadom Vám darovanému domu a určiť závetného dediča /napr. brata a podobne/. Vaša manželka nebude môcť závet napadnúť z dôvodu, že nie je závetným dedičom, lebo manželka nie je neopomenuteľným dedičom /neopomenuteľnými dedičmi sú len vlastné prípadne osvojené deti/, čo vyplýva z ust. § 470 Obč. zákonníka.

Na spísanie závetu kontaktujte ktoréhokoľvek notára.


Trápi vás "Darovanie a dedičské právo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím vás, od manžela som dostala nehnuteľnosť darovacou zmluvou, ktorá ešte nebola podaná na kataster. Je táto darovacia zmluva platná, ak bola spísaná manželom a podpis je overený? Existuje lehota na podanie na kataster? Môže sa stať, že darovacia zmluva bude neplatná?

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 10.05.2023)

Dobrý deň, darovacia zmluva je platná. K čomu však ešte nedošlo je prevod vlastníckeho práva, nakoľko k tomuto dochádza v prípade nehnuteľnosti až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Hovoríme o dvoch účinkoch prevodu a to obligačných, ktoré nastali uzavretím zmluvy a vecnoprávnych, ktoré nastanú až vkladom vlastníckeho práva do katastra. Vzhľadom na uvedené zmluva je účinná od jej podpisu oboma zmluvnými stranami, t. j. ako darcom tak aj obdarovaným.

Návrh na vklad môžete podať v zásade kedykoľvek. Avšak existuje ust. § 47 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ktoré hovorí, že návrh na vklad by sa mal podať do troch rokov od uzavretia prevodovej zmluvy, v opačnom prípade sa má za to, že zmluvné strany od zmluvy odstúpili. Toto ustanovenie je však podľa súdnej praxe považované za obsolétne. Preto ak by sa aj návrh na vklad nepodal do troch rokov po uzavretí zmluvy, nemá to za následok neplatnosť tejto zmluvy. Tak isto sa vyjadruje aj katastárlny bulletin.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Darovanie a dedičské právo" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.