Máte
otázku?

Darovanie a dedičské právo


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitra

Otázka: Darovanie a dedičské právo

Zdravím, mám taký problém. Sme traja súrodenci mali sme už len mamu a tá pred týždňom zomrela. Až teraz sme sa so sestrou dozvedeli, že náš brat s mamou, keď ešte žila, prepísali jej byt na brata. Tento byt bol jediným dedičstvom po mame. Chcem sa len spýtať, či sa to dá nejako napadnúť alebo čo môžeme robiť proti tomu, pretože my so sestrou sme o tom vôbec nevedeli a máme právo dediť aj my. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

Dobrý deň. Vaša otázka sa týka primárne dedičského práva a sekundárne aj záväzkového práva. Ocitli ste sa totiž v situácii, kedy poručiteľ pred smrťou previedol majetok, ktorý by inak patril do dedičstva, tretej osobe, v tomto prípade Vášmu bratovi. Tento prevod sa pritom realizoval bezodplatne, a to na základe darovacej zmluvy.

 

Všeobecne k dedeniu

V zákonných ustanoveniach § 460 a nasl. Občianskeho zákonníka je upravené dedičské právo. Pritom takto upravené dedičské právo možno označiť ako subjektívne dedičské právo, čo vo svojej podstate predstavuje oprávnenie určitej osoby vstúpiť do majetkovoprávnych vzťahov zomretého (poručiteľa), a to za predpokladu, že tieto majetkovoprávne vzťahy smrťou nezanikajú.

Právo dediť pritom patrí medzi základné ľudské práva, avšak určitá osoba sa môže stať dedičom len za predpokladu, že sú na to splnené zákonom predpísané predpoklady dedenia.

Hoci dediť možno len po fyzickej osobe, dedičom môže byť tak fyzická osoba, ako aj právnická osoba alebo štát.

Jednou zo základných zásad slovenského dedičského práva je to, že k prechodu práv a povinností, ktoré sú predmetom dedičstva, dochádza smrťou fyzickej osoby. Túto zomrelú osobu zákon označuje za poručiteľa. Poručiteľom je teda zosnulá osoba, ktorá po svojej smrti zanechala určitý predmet dedenia.

Nadobudnutie dedičstva predstavuje tzv. univerzálnu sukcesiu, čo znamená prechod všetkých práv (aktív) a povinností (pasív) poručiteľa do majetku dediča. Ako už bolo spomenuté vyššie, ďalším predpokladom je aj to, že smrťou tieto práva a povinnosti poručiteľa nezanikajú alebo neprechádzajú na ďalšie tretie subjekty inak než na základe dedenia.

 

Prvá dedičská skupina

Zo zadanej otázky vyplýva, že Vaša matka zomrela, pričom v čase smrti nemala manžela. Mala však troch potomkov: Vás, Vašu sestru a Vášho brata, na ktorého previedla byt. Z otázky nevyplýva to, že by Vaša matka zriadila závet alebo listinu o vydedení, a preto som toho názoru, že po jej smrti sa bude dediť v zmysle zákonných dedičských skupín, konkrétne podľa prvej dedičskej skupiny, ktorá je upravená v ustanovení § 473 Občianskeho zákonníka.

Podľa spomenutého zákonného ustanovenia pritom platí, že: „(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. (2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.“

Do prvej dedičskej skupiny teda patrí najbližšia rodina poručiteľa, t.j. manžel alebo manželka poručiteľa a jeho deti (resp. potomkovia). Možno teda skonštatovať, že dedenie v tejto dedičskej skupine vychádza z manželského vzťahu a tiež z existencie zostupného príbuzenstva v priamom rade.

Vo vzťahu k deťom, resp. potomkom je však nutné poznamenať, že priamo zákon upravuje tzv. právo reprezentácie, čo zjednodušene povedané znamená, že ak dieťa poručiteľa zomrie skôr než samotný poručiteľ, na miesto tohto zosnulého dieťaťa nastupujú pri dedení jeho deti (t.j. vnuci alebo vnučky poručiteľa).

Manžel alebo manželka poručiteľa dedí v prvej skupine zákonných dedičov iba za predpokladu, že manželstvo v čase smrti poručiteľa existovalo. Inak povedané rozhodujúca je existencia platného a trvajúceho manželstva.

V prvej skupine sú popri manželovi alebo manželke poručiteľa povolané dediť všetky poručiteľove deti, a to bez ohľadu na to, či sa narodili v manželstve alebo mimo manželstva. Za deti poručiteľa sa považujú aj deti, ktoré si poručiteľ osvojil v súlade s ustanoveniami zákona o rodine.

 

Záver

Záverom možno skonštatovať, že po Vašej matke patríte spolu s Vašimi súrodencami (bratom a sestrou) do okruhu zákonných dedičov. Predmetom Vášho dedičského práva pritom bude všetok majetok, ktorý ku dňu smrti patril Vašej matke.

Problémom však je to, že Vaša matka ešte pred smrťou previedla majetok, ktorý by inak patril do dedičstva, na Vášho brata. Vzhľadom na tento prevod už byt v čase smrti Vašej matke nepatril jej, ale Vášmu bratovi, a preto tento byt nemôže byť predmetom dedičského práva.

Pritom nie je vylúčené, aby Vaša matka počas svojho života disponovala svojim majetkom podľa jej slobodnej vôle, a teda napríklad ho previedla len na jedného z troch súrodencov. Preto ak došlo k platnému prevodu, tzn. k platnému uzavretiu darovacej zmluvy, na základe ktorej nadobudol vlastnícke právo k bytu Váš brat, tento byt už nepatrí do dedičstva po Vašej matke.

Pokiaľ ide o darovaciu zmluvu, túto by bolo možné napadnúť v zásade len vtedy, ak by vykazovala nejakú vadu. Mohlo by ísť napríklad aj o nedostatok spôsobilosti na právne úkony na strane Vašej matky. V praxi sa totiž možno stretnúť s tým, že staršie osoby sú vo vyššej miere sugestibilné a ľahko ovplyvniteľné, v dôsledku čoho uzavrú aj také zmluvy, ktoré by inak neuzavreli.

V danej súvislosti však treba skonštatovať aj to, že ak by ste chceli darovaciu zmluvu napadnúť žalobou na určenie jej neplatnosti, dôkazné bremeno ohľadom preukázania skutočnosti, ktorá by mala spôsobiť neplatnosť zmluvy, by zaťažovalo Vás, ako žalobcu. Samotná skutočnosť, že ak by k darovaniu nedošlo, tak by ste byt, resp. podiel na byte zdedili, nespôsobuje neplatnosť darovacej zmluvy.

Trápi vás "Darovanie a dedičské právo" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň,
po otcovi som zdedila byt ako jediný vlastník. Je nás 11 súrodencov, formou darovacej zmluvy chcem, aby každý súrodenec mal 1/11 z bytu. Je to možné? Miroslava

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 14.05.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že na základe dedičského konania ste sa stali výlučnou vlastníčkou bytu a keďže je vás 11 súrodencov, vaši súrodenci sa zrejme vzdali svojho podielu na dedičstve vo váš prospech a to bez povinnosti ich výplaty z vašej strany.

Ak je to tak, potom nie je právny dôvod, aby ste byt resp. podiely na ňom darovali svojim súrodencom. Položili ste pomerne jasnú otázku, ale napriek tomu nám nie je známy dôvod resp. okolnosť, aby ste podiely na byte darovali svojim 11 súrodencom, keďže je viac ako pravdepodobné, že v prípade problémov s bytom a jeho užívaním, vzniknú len ďalšie a nie malé problémy.

Odpoveď na vami položenú otázku je áno, môžete darovať podiely na byte aj svojim súrodencom, avšak odporúčam zmluvu konzultovať v každom prípade s advokátom.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať chcem predať synovi byt, či by bolo možné podotknúť alebo spísať, že podmienkou je, aby som tam mohla bývať aj ja mala právo tam bývať. Ďalšou otázkou je, že byt mi zakúpili moji rodičia, ale nebola spísaná darovacia zmluva, či by to nebolo napadnuteľné pri dedičskom konaní keby som to synovi predala. Adriana

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 29.04.2022)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme podľa jej znenia, že vaši rodičia vám kúpili byt, teda zaplatili zaň kúpnu cenu a vy ste sa stali výlučnou vlastníčkou bytu. Ak ste výlučnou vlastníčkou bytu, môžete s týmto nakladať podľa svojho uváženia ateda aj predať ho svojmu synovi.

V otázke uvádzate, že chcete, aby zo zmluvy vyplývalo vaše oprávnenie byt užívať aj naďalej. Uvdáazem, že v zmysle ust. Občianskeho zákonníka ide o tzv. vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania a bývania v byte. Je to vec dohody s vašim synom.

V ptázke sa ďalej pýtate na to, či okolnosť, že byt vám kúpili vaši rodičia, či by nebol problém v prípade dedičského konania. Z tejto časti otázky usudzujeme, že vaši rodičia ešte žijú. Uvádzame, že aj keď nebola spísaná darovacia zmluva, keďže byt bol kupovaný na vaše meno, len rodičia zapaltili kúpnu cenu, uvádzame, že v prípade úmrtia rodičov zaplatená kúpna cena sa započíta na váš dedičský podiel v prípade dedenia po rodičoch a o toľko budete menej dediť /§ 484 Obč. zákonníka/.

Pokiaľ sa pýtate na prípadné problémy v prípade vášho úmrtia /ospravedlňujeme sa, ale z text otázky pripúšť rôzny výklad/, potom predmetom dedenia budú eln finančné prostriedky na bankovom účte ku dňu úmrtia. Je samozrejme, ako naložíte s finančnými prostriedkami, ktoré nadobudnete predajom vášho bytu synovi.

Na spísanie kúpnej zmluvy so súčasným zriadením vecného bremena odporúčam kontaktovať advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, v prípade, že by rodičia darovali nehnuteľnosť jednému z deti ako je to s ostatnými deťmi ? Je potrebné ich vyplatiť, alebo sa musia vzdať dedičstva?
Ďakujem. Katarína

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 14.04.2022)

Dobrý deň, ak sú rodičia výlučnými vlastníkmi nehnuteľnosti, ktorá je zrejme v bezpodielovom spoluvlastníctve, potom na jej darovanie nie je potrebný súhlas detí, ktoré obdarované nebudú. Je na rozhodnutí rodičov ako naložia sa svojim majetkom, komu a kedy prípadne nehnuteľnosť darujú. Nie je právnym nárokom všetkých detí, aby všetky deti boli obdarované rodičmi. Súrodenec, ktorý bude obdarovaný, nie je povinný ostatným neobdarovaným súrodencom nič vyplácať.
V prípade, že dôjde k úmrtiu rodiča/rodičov,  potomok, ktorý bol obdarovaný, sa mu započíta darovaný dom na jeho dedičský podiel a o toľko bude menej dediť, čo vyplýva z ust. § 484 Obč. zákonníka.

Ak bude rodinný dom darovaný len jednému potomkovi nie je právny dôvod, aby ostatní súrodenci sa vzdali dedičstva alebo dedičstvo odmietli. Uvádzame, že v prípade dedičského konania po rodičovi/rodičoch netreba zabudnúť na túto skutočnosť a žiadať v dedičskom konaní započítanie daru na dedičský podiel súrodenca, ktorému bol rodinný dom darovaný.


Trápi vás "Darovanie a dedičské právo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím o radu voči mojej vnučke.
Jej otec, ktorý nežije s matkou vnučky, ale žil po ich rozchode s ďalšou ženou, s ktorou mal též dcéru daroval tejto žene dom/bungalov, do ktorého od narodenia chodila moja vnučka a mala tam svoju izbu. Opustil ju ešte pred darovamním domu a žije už s ďalšou partnerkou. Má nárok na podiel z domu moja vnučka, ktorá nebola spmenutá v darovacej listine?
Ďakujem za odpoveď. Alena

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 14.02.2022)

Dobrý deň, na Vmai položenú otázku uvádzame, že ak otec maloletej, Vašej vnučky, je výučným vlastníkom domu - bungalovu, je jeho výlučným oprávnením ako s predmetnou nehnuteľnosťou naloží, či ju predá alebo daruje. K uvedenému nepotrebuje súhlas Váš, a ani vnučky.  Izba maloletej v dome je v tomtoprípade bezpredmetná.


Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň,
môj otec zdedil dom po svojej zosnulej matke pred 3 rokmi. Teraz by mne a bratovi chcel dom darovať prostredníctvom darovacej zmluvy. Musela by sa z tohto platiť daň, keďže otec je vlastníkom menej ako 5 rokov?
Ďakujem. Viktória

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 11.02.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že otec dom zdedil a chce ho darobvať Vám - svojim deťom.

Na položenú otázku uvádzame, že je logické, keď by Vám dom daroval, že otec nebude mať príjem a preto ani nemôže platiť daň z príjmu v zmysle ust. zákona o dani z príjmov. Daň z darovania neexistuje, bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004.

Ak by Vám otec daroval dom, následne nezabudnite na podanie čiastkového priznania k dani z nehnuteľností podľa zákona o miestnych daniach.


Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň,
pred ôsmimi rokmi mi otec darovacou zmluvou daroval starý cca 100 ročný dom, za to, že som sa postarala o vážne chorú mamu, s tým, že ak bude potrebovať pomôžem aj jemu. Vo februári zomrel a na predbežnom vyšetrení majetku sa brat ozval, že chce, aby bol do dedičstva zahrnutý aj môj dom. Môže odo mňa žiadať podiel? Dom sme si s manželom trochu poopravovali, nebyť toho dom by už vlastne ani nebol, keďže je to starý dom z nepálenej tehly a ak by nebol obývaný, schátral by a spadol. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 21.07.2021)

Dobrý deň,

Váš brat nemôže žiadať, aby sa dom, ktorý Vám bol v celosti darovaný, zaradil do dedičstva po Vašom otcovi. Na základe darovacej zmluvy ste sa stali vlastníčkou tohto domu Vy. Váš brat však môže žiadať v zmysle § 484 Občianskeho zákonníka, aby sa Vám do Vášho podielu započítalo to, čo za života poručiteľa - Vášho otca ste od neho bezplatne dostali, ibaže by išlo o obvyklé darovanie. Pri určení hodnoty daru bude notár vychádzať z ceny domu, ktorú mal dom v čase, keď sa daroval (teda pri ohodnotení sa neprihliadne na zhodnotenie domu, ktoré ste odvtedy realizovali). Započítanie sa realizuje tak, že sa určí celková hodnota dedičstva zvýšená o dar a následne sa určia dedičské podiely dedičov a od dedičských podielov dediča, ktorý bol obdarovaný, sa odpočíta cena daru, ktorú dostal.

Dôležité je, aby ste ako vlastníčka bola zapísaná na liste vlastníctva. 


Trápi vás "Darovanie a dedičské právo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň,
sme dvaja súrodenci, dostali sme darom od matky byt, každý polovičný podiel. Môj súrodenec nie je zdravotne na tom dobre, ak by náhodou sa stalo, že zomrie kto dedí jeho podiel z darovaného bytu ? Má rodinku - dve deti.  Môžem potom svoj podiel bytu polku predať, či musím mať súhlas jeho rodinných príslušníkov ? Prípadne spadá to do dedičského konania darovaná časť ? Gaba

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 15.07.2021)

Dobrý deň, pokiaľ by vo Vami uvedenom prípade došlo k úmrtiu brata ako podiel. spoluvlastníka bytu, podiel na byte bude spadať do dedičského konania. Keďže darovaný podiel nespadá do BSM, dedičom budú jeho manželka a dve deti, všetci rovnakým dielom v zmysle ust. § 473 Obč. zákonníka.

V otázke neuvádzate, kto je v súčasnosti užívateľom bytu, ale riešením pre Vás ako sestru je, aby ste podiel od brata odkúpili, prípadne Vám ho daroval. Na predaj alebo darovanie podielu na byte Váš brat nepotrebuje súhlas svojej manželky.

Vy svoj podiel na byte môžete predať. Ak by ste chceli predať svoj podiel cudzej, tretej osobe, teda nie blízkej osob v zmysle ust. §  116 a 117 Obč. zákonníka, potom brat prípadne jeho dedičia majú predkupné právo na Váš podiel v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka a týmto musíte pred predajom prípadne darovaním Vášho podielu ponúknuť podiel na predaj.

V prípade záujmu o vyporiadanie bytu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň,
dostal som darovacou zmluvou za slobodna od svojich rodičov3 izbový byt do vlastníctva po otcových rodičoch. Som ženatý, mám manželku a dve deti. Akým poielom budú po mojej smrti dediť moje deti a manželka, keď byt ja darovaný na moje meno a neurobil som žiadnu úpravu v darovacej zmluve ?
Ďakujem pekne za odpoveď. Jarko.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 13.07.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že byt nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, potom v zmysle ust. § 473 Obč. zákonníka v prípade Vášho úmrtia byt zdedí manželka a deti, všetci rovnakým podielom. Citujeme ust. § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.
(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Chcem kúpiť byt a zároveň ho darovať dcére s týmže tam budem mať dozivotnepravo. Zároveň chcem predať 3 izbový byt a peniaze z predaja dať synovi darovať na kúpu bytu. Ako sa to bude brat pri prípadnom dedičskom konaní po mojej smrti. Nechcem, aby boli nezhody.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 02.05.2021)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že cena bytu, ktorý plánujete kúpiť a cena predávaného bytu, z predaja ktorého chcete dať peniaze synovi, bude približne rovnaká.

V prípade dedičského konania bude paltiť v tomto smere ust. § 484 Obč. zákonníka :

"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."

 

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že vašim deťom ako dedičom sa bude započítavať na ich dedičské podiely hodnotu darov, ktoré im poskytnete za svojho života.  Podmienkou započítania je to, aby predmetom darovania bol majetok v takej hodnote, aby započítanie bolo možné. Ak predmetom dedenia nebude žiadny majetok, syn a dcéra ako dedičia sa nemusia vzájomne vyplácať resp. doplácať, aby hodnota darov, ktoré im dáte za svojho života, bola rovnaká. Darovacia zmluvy ohľadom nehnuteľnosti musí byť písomná. Darovanie peňazí synovi rovnako odporúčame realizovať formou písomnej darovacej zmluvy a prevod peňazí z titulu darovania samozrejme realizovať bankovým prevodom v súlade s ust. zákona o obmedzení platieb v hotovosti.

 


Trápi vás "Darovanie a dedičské právo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcela by som pekne poprosiť o odpoveď:
Otec sa druhýkrát oženil, mal byt a nejake peniaze. Byt daroval svojej terajšej manželke počas manželstva a peniaze čo otec mal jej dal na kúpu nového bytu kde si vzala jeho manželka ešte hypotéku na polku bytu, to bolo ešte pred manželstvom, byt je napísaný len na jeho manželku takže spolu splácajú hypotéku na pol bytu kde vlastníčka je len ona a aj tam spolu žijú. Otec už nemá žiadny majetok.
V prípade otcovej smrti majú nárok niečo po ňom jeho deti zdediť? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 19.03.2021)

Dobrý deň,
pokiaľ Váš otec daroval všetok majetok manželke, v prípade úmrtia tento už darovaný majetok nemôže byť predmetom dedenia. Predmetom dedenia môže byť len majetok, ktorý bol vlastníctvom poručiteľa v čase jeho úmrtia.


Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím o radu ako je to v prípade dedenia hotovosti na účte v prípade slobodného muža, ktorý žije v domácnosti so ženatým súrodencom.
Môže svoju hotovosť na účte darovať alebo poručiť organizácií alebo inštitúcií ak nechce, aby po ňom súrodenec dedili? Aké sú možnosti prepisu tohto majetku v príklade.
Vopred veľmi ďakujem za radu.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 24.09.2020)

Dobrý deň,
ak dotyčná osoba nemá žiadnych potomkov, môže závetom určiť kohokoľvek, aby tieto peniaze zdedil. Nakoľko zriadi závet, nebude sa dediť podľa zákona a nebude dediť jeho súrodenec.

Rovnako môže počas života tieto peniaze previesť na účet inej osoby. Počas svojho života je totiž jediným, kto môže rozhodovať o tom, ako naloží so svojím majetkom. Peniaze môže rovnako z účtu vybrať a niekomu osobne odovzdať.


Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň,

prišiel mi e-mail z USA, že zomrel človek, ktorý niesol moje priezvisko (menovec a pochádzal zo Slovenská) s tým, že tragicky zahynul a aj jeho všetci príbuzní. Nikoho nevypátrali ako príbuzného, ktorý by mohol zdediť fondy, do ktorých investoval. Napísal, že sa rozhodol vyhľadať niekoho na Slovensku s rovnakým menom a peniaze mu darovať (jedna sa o sumu 19 500 000 USD). S tým, že 60% by išlo mne a 40% právnikovi, ktorý to rieši. Prišiel mi už aj e-mail kde mám poslať rovno banke údaje, ktorá by mi podľa slov v e-maily mala poslať peniaze a dotyčný, ktorý písal e-mail sa chystá na Slovensko, aby som potom jemu previedla jeho podiel. Ubezpečuje ma, že všetko by prebehlo podľa zákona bez nejakých problémov a následných sankcií. Čítala som na Vašej stránke rôzne prípady, ale ani jeden, že by sa týkal fondov a zdedenia peňazí, keď neexistujú žiadny príbuzní a peniaze by mal dostať menovec. Je to vôbec možné? Alebo sa jedna o podvod? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 06.08.2020)

Dobrý deň,
ide o podvod, nič neuhradzujte a neposkytujte žiadne údaje o sebe.

 


Trápi vás "Darovanie a dedičské právo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň,
zdedil som so sestrou rodinný dom so záhradou po rodičoch, ktorý už nežijú.
Svoj polovičný podiel na nehnuteľnosti chcem darovať mojim dvom deťom.
Potrebujem pri tom súhlas od sestry, ktorá so mnou odmieta, akokoľvek komunikovať a dohodnúť sa ?
V prípade ďalšieho predaja podielu by moje deti potrebovali znalecký posudok na nehnuteľnosť ?  Ďakujem. Jozef

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 04.05.2020)

Dobrý deň,

podľa ust. § 140 Obč. zákonníka platí :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že súhlas sestry na darovanie podielu na dome nepotrebujete, keďže Vaše deti v zmysle ust. § 116 Obč. zákonníka sa považujú za blízke osoby.
Znalecký posudok odporúčame nechať vyhotoviť už teraz, nie následne, až keby deti chceli podiel na dome predať. Je to tak z dôvodu preukázania hodnoty domu vzhľadom na ust. zákona o dani z príjmov.

Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň.
Keby naša mama darovala svoj byt svojim trom deťom, stým ,že môže doživotne užívať byt.Keby došlo potom k dedičskému konaniu spadala by aj tato darovacia zmluva do dedičstva ?

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 22.04.2020)

Dobrý deň p. Hanus,
pokiaľ by Vaša mama darovala byt svojim deťom so zriadením vecného bremena v jej prospech a následne by zomrela, predmetnom dedenia byt nebude. Je to z toho dôvodu, že predmetom dedenia je len ten majetok, ktorého poručiteľ bol vlastníkom ku dňu jeho úmrtia; keďže Vaša mama nebude už vlastníkom bytu ku dňu jej úmrtia, byt nemôže byť predmetom dedenia.


Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, mama zomrela pred tromi rokmi, otec skôr. Sestra býva v rodičovskom dome, ma napísaný dom na seba. Nie sme v kontakte, dá sa zistiť, či a kedy bolo dedičské konanie a môžem vidieť rozhodnutie súdu? Treba ísť niekam osobne, alebo si podať niekam žiadosť? Nikto ma ohľadom dedičského konania nekontaktoval. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 06.03.2020)

Dobrý deň, 
vo veci môžete zistiť na stránke prísl. okresného súdu podľa miesta trvalého pobytu Vašej matky ktorý notár prejednával dedičstvo. Treba hľadať v rozvrhu práce prísl. okresného  súdu a to podľa dátumu úmrtia Vašej matky a následne kontaktovať notára s preukázaním toho, že ste dcérou poručiteľky /rodný list/ a takto preukážete právny záujem na veci ako zákonný dedič.

Len poznamenávame, že oprávnením Vašej matky za jej života bolo voľne disponovať so svojim majetkom a teda aj darovať prípadne predať  RD svojej dcére. Otázkou je, čo bolo predmetom dedenia a či tento prípadné darovanie RD bolo bolo započítané na dedičský podiel Vašej sestry ak bolo viac dedičov.

Ak Vás sestra v dedič. konaní zatajila a zdedila majetok aj za Vás, môžete následne postupovať v zmysle ust. § 485  Obč. zákonníka :

"(1) Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča.
(2) Nepravý dedič má právo, aby mu oprávnený dedič nahradil náklady, ktoré na majetok z dedičstva vynaložil; takisto mu patria úžitky z dedičstva. Ak však vedel alebo mohol vedieť, že oprávneným dedičom je niekto iný, má právo len na náhradu nevyhnutných nákladov a je povinný oprávnenému dedičovi okrem dedičstva vydať i jeho úžitky."

 


Trápi vás "Darovanie a dedičské právo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň. Moja mama zomrela 8. 12. 2019. Pred pár rokmi prepísala mama byt a auto na sestru, nakoľko otec mal nejaké finančne problémy. Otec zomrel 19. 6. 2019, ale mama už nestihla prepísať majetok spať na seba. Máme právo dediť s bratom alebo ma sestra pravdu, že je všetko jej a vyplácať nás nemusí, keďže to určite nepôjde do dedičského konania ? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 04.01.2020)

Dobrý deň, 

ak majetok  - byt a auto - patrili do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, Vaša mama ako bezpodielový spoluvlastník nemohla sama previesť vlastníctvo bytu a auta na Vašu sestru bez súhlasu otca.

V otázke uvádzate, že pred úmrtím Vašej matky zomrel otec v 06/2019, a teda predmetom dedičského konania mal byť byt a aj auto, ak tieto boli predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov a toto BSM malo byť najprv vyporiadané v rámci dedičského konania a zostatok by sa dedil medzi dedičov rovnakým dielom.

Pokiaľ bol byt a auto boli vo výlučnom vlastníctve Vašej matky, napr. ich nadobudla darom alebo dedením, potom súhlas Vášho otca ako manžela nepotrebovala na prepis bytu a auta nepotrebovala.

V  otázke uvádzate, že Vaša mama nestihla prepísať majetok na seba, k čomu musíme uviesť, že tejto vete v kontexte otázky nerozumieme.

Bolo by lepšie, keby ste otázku zopakovali v chronologickom slede udalostí, vrátane uvedenia dedič. konania.

 


Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň.
Kúpil som byt po starej mame, ktorá ešte žije. Dedičské konanie zaniklo, keďže sa nikto neodvolal po 13 rokov. Byt bol písaný na starú mamu a otca, od ktorých som to kúpil za dohodnutú čiastku. Mám aj potvrdenie od psychyatričky, že stará mama je schopná svojprávna vykonávať takéto úkony. Problém je v tom, že jedna rodina požaduje vyplatenie čiastky z dnešnej trhovej ceny bytu. Chcem sa spýtať, či je to napadnuteľné súdom, či mi hrôzy vyplácanie, keďže by nemal mať nikto právo na peniaze.
Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 12.12.2019)

Dobrý deň,
z otázky sme pochopili nasledovné : Za života starej matky a zrejme Vášho otca ste kúpili byt, ktorý bol v ich podielovom spoluvlastníctve a kúpnu cenu ste aj uhradili. Z otázky nevieme usúdiť po ktorej osobe bolo dedičské konanie.

Ak ste výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, ktorú ste nadobudli na základe riadnej kúpnej zmluvy a následne došlo k úmrtiu pôvodného vlastníka, od ktorého ste byt kúpili, potom pre dedičské konanie platí, že nehnuteľnosť, ktorú ste kúpili od pôvodného vlastníka, už nie je predmetom dedičského konania a Vy ako vlastník nehnuteľnosti nie ste povinný dedičom nič vyplácať z toho dôvodu, že ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti.
Nie je dôvod, aby ste dedičom niečo vyplácali, keďže Vy ste nehnuteľnosť nadobudli na základe riadnej KPZ a predmetom dedenia bol majetok poručiteľa a nie nehnuteľnosť, ktorú ste od poručiteľa kúpili pred jeho úmrtím.


 


Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť v otázke spoločnej nehnuteľnosti a užívania nehnuteľnosti po rozvode. Ex-manžel sa z domu, zo spoločnej domácnosti vysťahoval ešte pred rozvodom. Pred rokom nás rozviedli. Momentálne riešime vysporiadanie majetku po rozvode. Problém je nehnuteľnosť-dom, v ktorej som ostala bývať s maloletým dieťaťom, avšak aj napriek upozorneniam ex-manžel do domu opakovane vstupuje, počas mojej neprítomnosti. Upozornila som ho aj na fakt, že všetky svoje osobne veci už z domácnosti vypratal ešte pred rozvodom. Mám právo vymeniť zámok na dome, aj pokiaľ nehnuteľnosť je ešte v spoločnom vlastníctve? Ako sa môžem jeho intervenciám do domu brániť, aby to bolo právne v poriadku? Počas mojej neprítomnosti vyniesol z domu elektroniku, ktorá bola v spoločnom vlastníctve, plus dokazovateľné dokumenty, faktúry.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 19.06.2018)

Dobrý deň, kým nie je zaniknuté BSM a teda aj vlastnícke právo k predmetnej nehnuteľnosti vysporiadané (či už mimosúdnou dohodou alebo rozsudkom súdu), stále sa uplatňuje na nehnuteľnosť režim BSM. Tzn. že má právo spoločne s Vami užívať nehnuteľnosť. Ak by ste sa nemohli alebo nevedeli dohodnúť na spôsobe užívania nehnuteľnosti je možné iniciovať súdne konanie, aby súd rozhodol o spôsobe užívania nehnuteľnosti. Váš manžel zatiaľ má rovnaké právo na užívanie nehnuteľnosti ako Vy. Ak by ste vymenili zámok na dverách, obmedzili by ste ho v tomto práve a mohol by sa súdnou cestou domáhať práva užívať nehnuteľnosť. Na druhej strane máte v tejto nehnuteľnosti obydlie, ktoré je tiež právom chránené a žiadna osoba (ani osoba, ktorá má vlastnícke právo k nehnuteľnosti) nemôže bez Vášho súhlasu vstupovať do nehnuteľnosti. V prípade, že tak spravil bez Vášho súhlasu, mohol sa dopustiť aj spáchania trestného činu.


Trápi vás "Darovanie a dedičské právo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Ďakujem za odpoveď. Ešte jedna otázka - prosím Vás, je možné, aby ma priateľ dopísal ako spoluvlastníka bytu neskôr (napr. mesiac pred sobášom)? Chcela by som sa vyhnúť darovaniu v manželstve. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 18.06.2018)

Dobrý deň, Váš priateľ Vám môže spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 darovať teraz aj po uzavretí manželstva. Závisí iba na Vás kedy spíšete darovaciu zmluvu a kedy ju podáte s návrhom na vklad vlastníckeho práva príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu úradu. Nič Vášho priateľa neobmedzuje v tom, aby Vám to daroval pred uzavretím manželstva, ale ani to, aby Vám to daroval po uzavretí manželstva.


Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň, priateľ ma momentálne uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve k novostavbe, ktorá je momentálne vo výstavbe. Byt bude preberať za cca 6 mesiacov kedy začne splácať aj schválený úver. Momentálne nie sme zosobášení a neplánujeme tak ešte financovať nehnuteľnosť spolu. Je možné, aby ma dopísal ako spoluvlastníka bytu neskôr (napr. mesiac pred sobášom)? Prípadne, je možné, aby ma dopísal ako spoluvlastníka počas manželstva alebo mi daroval polovicu bytu, keď je byt zaťažený hypotékou? Aké sa s tým spájajú rizika? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 16.06.2018)

Dobrý deň, áno, je to možné, manžel Vám môže darovať počas manželstva polovicu bytu aj keď je byt zaťažený hypotékou. Riziká nie sú v podstate žiadne.


Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Prosím o radu, dá sa do dedičstva započítať darovaný majetok, ak nič nie je na dedenie? Rodičia totiž všetko prepísali jednému dieťaťu, a tým pádom nezostalo nič na dedenie. Aj všetky úspory majú doma. Môj brat sa mi vyhráža, že bude súdnou cestou odo mňa vymáhať peniaze na pohreb, keď umrú, aj keď majú doma veľa peňazí. Keďže brat býva s nimi, logicky si peniaze nechá pre seba.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 14.06.2018)

Dobrý deň, pokiaľ po smrti Vašich rodičov nebude žiadny majetok, ktorý by bol predmetom dedenia, k dedeniu v pravom zmysle slova zrejme ani nedôjde. Súd, resp. notár ako súdny komisár, by mal postupovať podľa ustanovenia 188 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku, ktorý určuje, že: "Ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo ak majetok poručiteľa nedosahuje výšku primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa, môže ho súd vydať tomu, kto sa postaral o pohreb, a konanie o dedičstve zastaviť." V takomto prípade ani nejde o dedenie v pravom zmysle slova, a preto mám za to, že by ani nebolo možné započítanie daru - kolácia podľa ustanovenia § 484 Občianskeho zákonníka.

Podľa ustanovenia § 188 ods. 2 Občianskeho zákonníka platí, že: "Ak ten, kto sa postaral o pohreb poručiteľa, s prevzatím majetku nesúhlasí alebo ak je sporné, kto sa postaral o pohreb, súd majetok prejedná ako dedičstvo." Ak by sa s poukazom na toto ustanovenie prejednával aj nepatrný majetok ako dedičstvo, som toho názoru, že by bolo možné uplatniť spomenuté ustanovenie § 484 Občianskeho zákonníka upravujúce započítanie neobvyklého daru na dedičstvo, resp. dedičský podiel obdarovaného dediča.


Trápi vás "Darovanie a dedičské právo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám taký problém: momentálne som zamestnaná ako pedikérka. Uvažujem vybrať živnosť - pedikér. Plánujem dať výpoveď, ale mám obavu, že zamestnávateľ po skončení prac. pomeru odo mňa bude žiadať finančnú náhradu, ktorú zakotvil do prac. zmluvy takto: Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli, že po skončení prac.pomeru nebude zamestnanec po dobu 1/2 roka vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, a to z dôvodu, že zamestnanec sa oboznamuje s databázou klientov zamestnávateľa. V prípade porušenia záväzku vyplývajúceho z toho ustanovenia je zamestnanec povinný zamestnávateľovi zaplatiť primeranú peňažnú náhradu, a to vo výške 50 % priemerného mesačného zárobku zamestnanca za každý mesiac porušenia tohto záväzku. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 12.02.2018)

Dobrý deň. Vaša otázka smeruje k uplatneniu inštitútu obmedzenia zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru, ktorý je upravený v ustanovení § 83a Zákonníka práce. Tento inštitút však nie je v zákone konštruovaný len ako povinnosť zamestnanca takpovediac zdržať sa po určitú dobu konkurenčnej činnosti, a to pod hrozbou sankcie, ale aj ako povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi primeranú peňažnú náhradu najmenej v sume 50 % priemerného mesačného zárobku zamestnanca za každý mesiac plnenia záväzku, ktorý spočíva v  obmedzení zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru. Zjednodušene povedané, za plnenie tohto záväzku Vám musí zamestnávateľ platiť, pričom ak neplatí,  zamestnanec je oprávnený takýto záväzok vypovedať.


Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň, Chcela by som Vás požiadať o radu, je možné spätne darovať dať (darcovi), konkrétne sa jedna o nehnuteľnosť, ktorá bola darovaná v rámci rodiny (matka darovala rodinný dom dcére), dcéra je vlastníčkou tejto nehnuteľnosti cca 2roky a chce ju vrátiť matke (darcovi) naspäť. Je to prosím možné, zaujíma ma hlavne typ zmluvy, ktorý je potrebný uzavrieť a v neposlednej rade ma zaujíma, či bude musieť byť zaplatená daň, pri takomto spätnom prevode. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 09.04.2017)

Dobrý deň, spätné darovanie nehnuteľnosti je možné. Môžete využiť dve možnosti, buď uzatvoríte opäť darovaciu zmluvu, ktorou dcéra prevedie byt darom matke, alebo uzatvorite dohodu o vrátení daru.

V prípade darovania sa neplatí žiadna daň.


Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Pred 8 rokmi som darovacou zmluvou dostala nehnuteľnosť len ja a nie aj môj manžel, neskôr som danú nehnuteľnosť predala a kúpila inú. Vlastníčkou som iba ja a manžel má len trvalý pobyt. Zostali mi aj peniaze z predaja darovanej nehnuteľnosti. V prípade smrti manžela ide nová nehnuteľnosť a zvyšok peňazí do dedičského konania?

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 26.02.2017)

Dobrý deň,

keďže ste pôvodnú nehnuteľnosť dostali ako dar, túto ste predali a za tieto prostriedky kúpili inú nehnuteľnosť, táto nepatrí do BSM. Podľa súdnej praxe ide v prípadoch, ako je ten Váš len o transformáciu majetku. Preto táto nehnuteľnosť do BSM nepatrí.  Patrila by tam len ak by sa na kúpu novej nehnuteľnosti použila aspoň časť majetku patriaceho do BSM. Keďže nehnuteľnosť nie je v BSM, nepatrí manželovi, a teda aj v prípade jeho smrti a následného dedičského konania, by nebola predmetom dedičstva. Dôvodom je, že nie je vlastníkom. Len dodávam, že trvalý pobyt má len evidenčný charakter a nezakladá žiadne vlastnícke právo na nehnuteľnosť.


Trápi vás "Darovanie a dedičské právo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ešte pred svadbou som kúpila byt a je na ňom zriadené doživotné užívanie mojej matky. Chcela by som ho darovať manželovi s tým, že toto vecné bremeno ostane a pribudlo by doživotné užívanie aj mnou. Je takéto niečo možné a musí pri tom byt manžel alebo stačím ja ako majiteľka bytu? Ďakujem za odpoveď Zuzana.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 22.02.2017)

Dobrý deň,

ak ste nehnuteľnosť nadobudli pred manželstvom, táto nepatrí do BSM, a preto ju môžete manželovi darovať. Na prevod sa však vyžaduje darovacia zmluva a keďže zmluva je dvojstranný právny úkon, zákon vyžaduje zhodný prejav vôle oboch zmluvných strán. Váš manžel teda musí byť účastníkom zmluvy a súhlasiť s obdarovaním. Zmluva musí mať písomnú formu, pričom prevod nadobudne účinnosť až vkladom do katastra nehnuteľností. Pokiaľ ide o práva z vecného bremena, samozrejme môžete ho pri tomto úkone zriadiť. Odporúčam Vám však obrátiť sa na odborníka, ktorý Vám pomôže vypracovať zmluvu. 


Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň. Prosím o zodpovedanie mojej otázky, právneho problému. Sme traja súrodenci. Pred približne 20 rokmi ( aj viac rokov ) boli moji dvaja súrodenci obdarovaní : jeden dostal 500 000 SKK a rovnakú sumu dostal aj druhý súrodenec. Ja, ako tretí súrodenec, som obdarovaný vtedy nebol. Pred cca 4 rokmi mi rodičia poskytli 15 000 e. Momentálna situácia je taká, že moji súrodenci aj rodičia chcú považovať sumu 15 000 e získanú teraz za adekvátnu - rovnocennú k sume 500 000 SKK z tej doby, kedy ju dostali oni. Berie sa do úvahy inflácia peňazí pri obdarovaní? Majú právo porovnávať hodnotu peňazí vtedy s hodnotou dnes? Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 12.02.2017)

Dobrý deň, je samozrejme, že 500 tisíc slovenských korún pred pätnástimi rokmi nie je to isté ako 15. 000 eur v súčasnosti. V tom čase bola hodnota peňazí oveľa vyššia a mohli si kúpiť za túto sumu oveľa viac.

Dôležité je vedieť, že obdarovaný sa stáva obdarovaným až vtedy, keď sa o tom rozhodnú darcovia a obdarovaný s darom súhlasí. Pokiaľ by sa rodičia rozhodli darovať peniaze iba jednému zo svojich detí, toto by ostatné deti nemohli namietať a nemali by právo žiadať od svojich rodičov tiež dar. Je to na slobodnej vôli rodičov, pokiaľ sa rozhodnúť darovať peniaze svojim deťom, či už jednému alebo viacerým.


Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň, môžem darovať nehnuteľnosť (pôdu), ktorú som nadobudol reštitúciou? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 23.01.2017)

Dobrý deň. Vo všeobecnosti platí, že vlastník veci môže s vecou nakladať podľa vlastného uváženia. Pokiaľ ste vec, v tomto prípade nehnuteľnosť, nadobudli reštitúciou, nevidím žiaden dôvod, pre ktorý by ste nemohli túto vec darovať.


Trápi vás "Darovanie a dedičské právo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Pán doktor. V rámci dedenia, získam ako právoplatný dedič nehnuteľnosť. Túto by som chcel ešte počas prejednávania dedičského konania darovať mne blízkej osobe. Je takýto postup možný? Alebo nehnuteľnosť musím najprv zdediť, stať sa jej vlastníkom a až potom ju môžem formou Darovacej zmluvy darovať mne blízkej osobe? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 06.11.2016)

Dobrý deň, 

v rámci konania o dedičstve sa môžete dohodnúť s notárom, že nehnuteľnosť zároveň prevedie na inú osobu. Je to teda možné, ale nie všetci notári Vám to urobia. Môžete to urobiť preto, lebo vlastníkom pozemku sa stávate smrťou poručiteľa a nie až rozhodnutím o dedičstve. 

Dajte si však pozor na cenu za vypracovanie takejto zmluvy. Môže Vás to stáť viac, ako keby ste zmluvu robili až následne. Ak by Vám zmluvu robil advokát a túto Vám aj autorizoval, potom by ste namiesto 66 eur na katastri mohli platiť len 18 eur.


Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobry den, Chcela by som sa opytat, ked darovacou zmluvou prepisu dvaja priami dedici + vlastnik nehnutelnosti nehnutelnost na nepriameho dedica ( pravnucku ), spada tato nehnutelost potom do dedicskeho konania po smrti povodneho vlastnika ? Vopred velmi pekne dakujem S pozdravom Lucia

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 19.10.2015)

Dobrý deň, predmetom dedenia je iba to, čo vlastnil poručiteľ v čase smrti. Ak v čase smrti nebol vlastníkom nehnuteľnosti, potom táto nehnuteľnosť nemôže byť predmetom dedičského konania.


Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Môj otec sa s mojou mamou rozviedol, keď sme boli malé. Odišiel bývať do rodičovského domu, ktorý dostal darom s tým, že v dome má doživotné právo. O mamu sa vzorne staral, našiel si priateľku, oženil sa a mali spolu maloleté dieťa. Neskôr si prestali s manželkou rozumieť a ona chodila len na víkendy a boli spolu len kvoli dcere. Otec sa chcel rozviesť. Bohužiaľ minulý rok tragicky zahynul. Jeho manželka teraz dom užíva so všetkými výhodami. Dohodnúť sa s nami 2 dospelými dcérami z prvého manželstva nemá záujem na vysporiadaní. Má právny narok na dom aj ked bol otcovi darovaný?

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 06.09.2015)

Dobrý deň, pokiaľ otec zahynul, muselo po ňom prebehnúť dedičské konanie. V tomto dedičskom konaní ste mali byť dedičkou a preto ste mali dostať podiel z tohto domu. 

Ak sa otec nerozviedol v čase smrti, dedičom bola aj manželka. Dedila by rovnako ako všetci ostatní dedičia. Ak ste dom zdedili a jeho manželka sa nechce s Vami vysporiadať, je to potom jednoduché. Najskôr jej musíte poslať výzvu na zrušenie spoluvlastníctva a vysporiadanie. Môžete žiadať vyplatiť podiel z nehnuteľnosti.

Vôbec sa nemusíte obávať toho, že by vec nakoniec skončila možno aj na súde, pretože môžete požadovať nahradiť všetky trovy konania. Nakoniec teda zaplatí všetky úhrady ona, pretože sa nechcela dohodnúť. 

Napíšte mi, či je nehnuteľnosť prededená resp. v koho vlastníctve je táto nehnuteľnosť v súčasnosti.


Trápi vás "Darovanie a dedičské právo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobry den.Moja otazka sa tyka dedicstva...po smrti otca som ja a moji traja surodenci zdedili po nom pol nasho domu..druha polka ostala matkina...ta si nasla priatela a teraz po 4rokoch spoluzitia nas nuti podpisat mu pravo dozivotneho byvania..moja otazka znie..moze mama dat toto dozivotne byvanie aj ked len jeden z nas by s tym nesuhlasil?a druha otazka moze mu mama darovat darovacou zmluvou svoju polku domu aj bez nasho vedomia?dakujem za odpoved

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 12.08.2014)

Dobrý deň, pokiaľ ide o darovanie podielu na nehnuteľnosti, ktorý (podiel) vlastní Vaša matka, tak toto je možné. Platí však, že vy ostatní ako spoluvlastníci máte predkupné právo (ktoré sa uplatňuje aj pri darovaní). Toto predkupné právo by však neplatilo, pokiaľ by považovala vaša matka svojho priateľa za blízku osobu. V občianskom zákonníku sa uvádza, že pri prevode nehnuteľnosti (aj darom) tretej osobe, ak táto tretia osoba je blízkou osobou, sa predkupné právo neuplatňuje. Matka by teda mohla darovať v tomto prípade svoj podiel svojmu priateľovi aj bez vášho súhlasu.

Pokiaľ ide o právo doživotného užívania celej nehnuteľnosti, museli by ste dať na to súhlas aj vy ako ostatní spoluvlastníci.


Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Spadaju do dedicskeho konania aj darovane veci, byt, chata, peniaze?

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 31.10.2013)

Dobrý deň, 

pýtate sa, či do dedičstva spadajú aj darované veci. Podľa zákona predmetom dedenia je všetko, čo vlastnil poručiteľ (t.j. ten kto zomrel) v čase smrti. Ak mal darované veci (t.j. nadobudol veci darom), tak potom aj tieto darované veci patria do dedičstva. Ak však on daroval veci a už neboli jeho vlastníctvom v čase smrti, tak tieto veci nepatria do dedičstva po zosnulom a nebudú sa prejednávať.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Darovanie a dedičské právo" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku