Máte
otázku?

Darovanie a dedičské právo


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitra

Otázka: Darovanie a dedičské právo

Zdravím, mám určitý problém. Sme traja súrodenci a už nám zostala iba mama, ktorá však pred týždňom zomrela. Až teraz sme sa so sestrou dozvedeli, že náš brat s mamou, ešte keď žila, prepísali jej byt na jeho meno. Tento byt bol jediným dedičstvom po našej mame. Chcem sa len opýtať, či je možné to nejako napadnúť, alebo čo môžeme robiť, pretože my so sestrou sme o tom nevedeli a máme právo dediť aj my. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

Dobrý deň. Vaša otázka sa týka primárne dedičského práva a sekundárne aj záväzkového práva. Ocitli ste sa totiž v situácii, kedy poručiteľ pred smrťou previedol majetok, ktorý by inak patril do dedičstva, tretej osobe, v tomto prípade Vášmu bratovi. Tento prevod sa pritom realizoval bezodplatne, a to na základe darovacej zmluvy.

 

Všeobecne k dedeniu

V zákonných ustanoveniach § 460 a nasl. Občianskeho zákonníka je upravené dedičské právo. Pritom takto upravené dedičské právo možno označiť ako subjektívne dedičské právo, čo vo svojej podstate predstavuje oprávnenie určitej osoby vstúpiť do majetkovoprávnych vzťahov zomretého (poručiteľa), a to za predpokladu, že tieto majetkovoprávne vzťahy smrťou nezanikajú.

Právo dediť pritom patrí medzi základné ľudské práva, avšak určitá osoba sa môže stať dedičom len za predpokladu, že sú na to splnené zákonom predpísané predpoklady dedenia.

Hoci dediť možno len po fyzickej osobe, dedičom môže byť tak fyzická osoba, ako aj právnická osoba alebo štát.

Jednou zo základných zásad slovenského dedičského práva je to, že k prechodu práv a povinností, ktoré sú predmetom dedičstva, dochádza smrťou fyzickej osoby. Túto zomrelú osobu zákon označuje za poručiteľa. Poručiteľom je teda zosnulá osoba, ktorá po svojej smrti zanechala určitý predmet dedenia.

Nadobudnutie dedičstva predstavuje tzv. univerzálnu sukcesiu, čo znamená prechod všetkých práv (aktív) a povinností (pasív) poručiteľa do majetku dediča. Ako už bolo spomenuté vyššie, ďalším predpokladom je aj to, že smrťou tieto práva a povinnosti poručiteľa nezanikajú alebo neprechádzajú na ďalšie tretie subjekty inak než na základe dedenia.

 

Prvá dedičská skupina

Zo zadanej otázky vyplýva, že Vaša matka zomrela, pričom v čase smrti nemala manžela. Mala však troch potomkov: Vás, Vašu sestru a Vášho brata, na ktorého previedla byt. Z otázky nevyplýva to, že by Vaša matka zriadila závet alebo listinu o vydedení, a preto som toho názoru, že po jej smrti sa bude dediť v zmysle zákonných dedičských skupín, konkrétne podľa prvej dedičskej skupiny, ktorá je upravená v ustanovení § 473 Občianskeho zákonníka.

Podľa spomenutého zákonného ustanovenia pritom platí, že: „(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. (2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.“

Do prvej dedičskej skupiny teda patrí najbližšia rodina poručiteľa, t.j. manžel alebo manželka poručiteľa a jeho deti (resp. potomkovia). Možno teda skonštatovať, že dedenie v tejto dedičskej skupine vychádza z manželského vzťahu a tiež z existencie zostupného príbuzenstva v priamom rade.

Vo vzťahu k deťom, resp. potomkom je však nutné poznamenať, že priamo zákon upravuje tzv. právo reprezentácie, čo zjednodušene povedané znamená, že ak dieťa poručiteľa zomrie skôr než samotný poručiteľ, na miesto tohto zosnulého dieťaťa nastupujú pri dedení jeho deti (t.j. vnuci alebo vnučky poručiteľa).

Manžel alebo manželka poručiteľa dedí v prvej skupine zákonných dedičov iba za predpokladu, že manželstvo v čase smrti poručiteľa existovalo. Inak povedané rozhodujúca je existencia platného a trvajúceho manželstva.

V prvej skupine sú popri manželovi alebo manželke poručiteľa povolané dediť všetky poručiteľove deti, a to bez ohľadu na to, či sa narodili v manželstve alebo mimo manželstva. Za deti poručiteľa sa považujú aj deti, ktoré si poručiteľ osvojil v súlade s ustanoveniami zákona o rodine.

 

Záver

Záverom možno skonštatovať, že po Vašej matke patríte spolu s Vašimi súrodencami (bratom a sestrou) do okruhu zákonných dedičov. Predmetom Vášho dedičského práva pritom bude všetok majetok, ktorý ku dňu smrti patril Vašej matke.

Problémom však je to, že Vaša matka ešte pred smrťou previedla majetok, ktorý by inak patril do dedičstva, na Vášho brata. Vzhľadom na tento prevod už byt v čase smrti Vašej matke nepatril jej, ale Vášmu bratovi, a preto tento byt nemôže byť predmetom dedičského práva.

Pritom nie je vylúčené, aby Vaša matka počas svojho života disponovala svojim majetkom podľa jej slobodnej vôle, a teda napríklad ho previedla len na jedného z troch súrodencov. Preto ak došlo k platnému prevodu, tzn. k platnému uzavretiu darovacej zmluvy, na základe ktorej nadobudol vlastnícke právo k bytu Váš brat, tento byt už nepatrí do dedičstva po Vašej matke.

Pokiaľ ide o darovaciu zmluvu, túto by bolo možné napadnúť v zásade len vtedy, ak by vykazovala nejakú vadu. Mohlo by ísť napríklad aj o nedostatok spôsobilosti na právne úkony na strane Vašej matky. V praxi sa totiž možno stretnúť s tým, že staršie osoby sú vo vyššej miere sugestibilné a ľahko ovplyvniteľné, v dôsledku čoho uzavrú aj také zmluvy, ktoré by inak neuzavreli.

V danej súvislosti však treba skonštatovať aj to, že ak by ste chceli darovaciu zmluvu napadnúť žalobou na určenie jej neplatnosti, dôkazné bremeno ohľadom preukázania skutočnosti, ktorá by mala spôsobiť neplatnosť zmluvy, by zaťažovalo Vás, ako žalobcu. Samotná skutočnosť, že ak by k darovaniu nedošlo, tak by ste byt, resp. podiel na byte zdedili, nespôsobuje neplatnosť darovacej zmluvy.

Trápi vás "Darovanie a dedičské právo" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či sa darovacia zmluva zohľadňuje v dedičskom konaní.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 22.11.2023)

Dobrý deň,
áno, darovacia zmluva sa môže započítať do dedičského konania. Podľa dedičského práva, ak poručiteľ počas svojho života urobil darovanie jednému alebo viacerým zo svojich dedičov, môže sa takéto darovanie započítať do dedičského podielu tohto dediča. Toto započítanie znamená, že hodnota darovaného majetku sa odráta z dedičského podielu, ktorý by daný dedič inak získal z dedičstva.

 

Je však dôležité poznamenať, že započítanie darovania do dedičského podielu závisí od konkrétnych okolností a môže byť ovplyvnené rôznymi faktormi, ako je napríklad vôľa poručiteľa alebo špecifické právne predpisy týkajúce sa dedičského práva. 


Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)A čo ak iné dedičstvo neexistuje,alebo je zanedbateľné?Dostal som byt darovacou zmluvou od mamy,som už zapísaný aj na katastri,tak by som mal byť už majiteľ,mama je ako ťarcha kým žije,tak po jej smrti by sa to už nemalo zaratavat do dedičstva,či?

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 22.11.2023)

Dobrý deň,
ak už nebude čo dediť, tak sa to nebude zarátavať do dedičstva. Keď sme písali, že sa to započítava v dedičstve, tak v zmysle toho, že notár prihliada na to, čo ktorý z dedičov dostal bezodplatne od poručiteľa a o to dostane menej. Neznamená to, že by sa byt mal vrátiť do dedičstva a predediť. Byt Vám zostane. 


Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja otázka sa týka dedenia daru. Ak manželka dostane darom nehnutelnosť a zomrie skôr ako manžel, a má dve deti, koľko dostanú deti a koľko manžel? Má manžel nárok na dar alebo len deti? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 30.05.2023)

Dobrý deň, ak darovacia zmluva e výlučne v prospech manželky, potom ona sama môže s predmetom daru nakladať podľa svojho uváženia a nepotrebuje k tomu súhlas svojho manžela. Rovnako ohľadom jej darovanej nehnuteľnosti môže spísať závet a ako závetných dedičov môže určiť napr. aj len svoje deti a nie aj manžela. Ide o to, že manžel nie je neopomenuteľným dedičom a ide o výlučný majetok manželky, Neopomenuteľnými dedičmi sú len deti či už maloleté alebo plnoleté, vlastné alebo osvojené.
Uvádzame, že nie je právne vylúčené, aby manželka podiel na nehnuteľnosti nemohla darovať svojmu manželovi na základe darovacej zmluvy.

Pre prípad, že by manželka nespísala závet, pri zákonnom dedení dedičmi nehnuteľnosti budú manžel a deti, všetci v rovnakom pomere k celku.


Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň, sme dvaja súrodenci. Dohodli sme sa, že rodičia darujú dom mne, pričom brat nič nechce. Ale boli by sme neradi, ak by sa v prípade, že sa mi niečo stane, napríklad moja manželka znovu vydá a prepíše dom na nového partnera. Tým by sa mohol dom z rodiny vytratiť. Sme bezdetní. Ako by sme mali postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 16.05.2023)

Dobrý deň, Vami položenú otázku sme pochopili tak, že v prípade, že dom bude vo Vašom vlastníctve, nechcete, aby v prípade Vášho úmrtia bola dedičom aj Vaša manželka.

Uvádzame, že ak by Vám rodičia darovali dom, tento v zmysle ust. § 143 Obč. zákonníka nebude patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V prípade, že by došlo k Vášmu úmrtiu vzhľadom na okolnosť, že nemáte vlastné deti /zatiaľ/, dedičom bude manželka, Vašu rodičia a prípadne aj spolužijúce osoby.

Z otázky vyplýva, že nechcete, aby dom dedila aj manželka, preto riešením na Vašej strany je spísanie závetu ohľadom Vám darovanému domu a určiť závetného dediča /napr. brata a podobne/. Vaša manželka nebude môcť závet napadnúť z dôvodu, že nie je závetným dedičom, lebo manželka nie je neopomenuteľným dedičom /neopomenuteľnými dedičmi sú len vlastné prípadne osvojené deti/, čo vyplýva z ust. § 470 Obč. zákonníka.

Na spísanie závetu kontaktujte ktoréhokoľvek notára.


Trápi vás "Darovanie a dedičské právo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím vás, od manžela som dostala nehnuteľnosť darovacou zmluvou, ktorá ešte nebola podaná na kataster. Je táto darovacia zmluva platná, ak bola spísaná manželom a podpis je overený? Existuje lehota na podanie na kataster? Môže sa stať, že darovacia zmluva bude neplatná?

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 10.05.2023)

Dobrý deň, darovacia zmluva je platná. K čomu však ešte nedošlo je prevod vlastníckeho práva, nakoľko k tomuto dochádza v prípade nehnuteľnosti až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Hovoríme o dvoch účinkoch prevodu a to obligačných, ktoré nastali uzavretím zmluvy a vecnoprávnych, ktoré nastanú až vkladom vlastníckeho práva do katastra. Vzhľadom na uvedené zmluva je účinná od jej podpisu oboma zmluvnými stranami, t. j. ako darcom tak aj obdarovaným.

Návrh na vklad môžete podať v zásade kedykoľvek. Avšak existuje ust. § 47 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ktoré hovorí, že návrh na vklad by sa mal podať do troch rokov od uzavretia prevodovej zmluvy, v opačnom prípade sa má za to, že zmluvné strany od zmluvy odstúpili. Toto ustanovenie je však podľa súdnej praxe považované za obsolétne. Preto ak by sa aj návrh na vklad nepodal do troch rokov po uzavretí zmluvy, nemá to za následok neplatnosť tejto zmluvy. Tak isto sa vyjadruje aj katastárlny bulletin.

 


Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Moja mama darovala byt mojej sestre, pričom mama stále žije a ja som bol pred 12 rokmi ustanovený za nesvojprávneho. Môžem sa dožadovať od sestry určitej čiastky na vyplatenie, keďže byt je už jej? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 27.04.2023)

Dobrý deň, je mi to ľúto avšak dožadovať sa voči sestre nároku na vyplatenie z bytu nemôžete. Je to oprávnenie vlastníka ako naloží so svojím majetkom, či sa ho rozhodne scudziť alebo darovať je na jeho slobodnej vôli.

Čoho sa však domáhať môžete je (avšak to až po smrti vašej mamy v rámci dedičského konania po nej) aby notár započítal tento dar neobvykle hodnoty, ktorý mama za svojho života bezodplatne dala vašej sestre, na jej dedičský podiel. Týmto sa sleduje zabezpečenie určitého spravodlivého rozdelenia majetku po poručiteľovi medzi jeho dedičov, aby sa nestalo že by jeden z nich bol neodôvodnene zvýhodnený. 

Predmetné upravuje ust. § 484 Občianskeho zákonníka: "Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."


Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň. Sme trojica súrodencov a vyrastali sme v rodinnom dome s rodičmi. Dvaja súrodenci sa postupne odsťahovali. Neskôr sa jeden z bratov oženil a vrátil sa aby tam býval s početnejšou rodinou. Aby tam mohli byť, bratova žena mi darovala jednoizbový byt v roku 2012. Nedávno nám zomrela matka a iniciovalo sa dedičské konanie. Jeden brat a otec sa vzdali svojich častí z polovice domu v prospech druhého brata. Nechápu, prečo som sa nevzdal svojho podielu aj ja a tvrdia, že už som svoju časť dostal. Dom je odhadnutý realitnou kanceláriou na 260000 - 280000 eur. Chcel by som vedieť, či je dom a byt hodnotený touto cenou v súvislosti s aktuálnym konaním. Otec bol u realitky, ktorá dom ohodnotila na 180000 eur. Brat chce, aby som sa vzdal svojho podielu v jeho prospech. Ako mám postupovať? Prosím, poraďte mi. Vďaka za skorú odpoveď.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 12.03.2023)

Dobrý deň, ďakujeme za položenú otázku aj s dodatkom zo dňa 12.3.2023.

Z otázky predpokladáme, že dedičské konanie nie je zatiaľ ukončené. Po právnej stránke platí, že Vy nie ste povinný sa vzdať svojho podielu na dedičstve v prospech Vášho brata. Je škoda, že v čase darovania  1- izbového bytu ste vec neriešili aj po právnej stránke, i keď bratova manželka nie je v tomto dedičskom konaní dedičom.

Pokiaľ ide o ohodnotenie domu v dedičskom konaní, Civilný mimosporový poriadok nestanovuje, že je povinné zo zákona ohodnotenie nehnuteľnosti súdnym znalcom, zákon používa pojem všeobecná hodnota majetku v jeho ust. § 200 :

"Všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou."

Ohodnotenie súdnym znalcom považujeme za najobjektívnejšie.

Ak Vy sám potvrdzujete, že Vám bola darovaný byt v roku 2012 na Váš budúci podiel na dedičstve /zrejme tak znela ústna dohoda, potom treba vychádzať z ceny v roku 2012. Možnosťou na Vašej strane je teda dedičstvo prijať a následne prípadne finančne vyporiadať po skončení dedičského konania. Ďalšou možnosťou je  v dedičskom konaní sa vzdať svojho podielu na dedičstve v prospech brata a žiadať uhradenie v konkrétnej lehote vyplatenie rozdielu medzi hodnotou podielu na dedičstve teraz a hodnotou domu v čase darovania, je to len vec dohody. Uvádzame tiež, že darovaný byt sa nemôže zo zákona započítavať na Váš dedičský podiel, lebo to nie je predmetom terajšieho dedičského konania.

Otázkou však je čo Vy sám chcete dosiahnúť. Záverom uvádzame, že nie je Vašou povinnosťou sa vzdať svojho podielu na dedičstve.

Odporúčamkontaktovať advokáta.


Trápi vás "Darovanie a dedičské právo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň, môžem ako dedič darovať dedičstvo niekomu inému? Dovoľuje zákon vzdať sa dedičstva v prospech tretej osoby, ktorá nepatrí medzi dedičov?

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 07.03.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že dedičské konanie nie je ukončené.

Ak je to tak, potom Vy ako dedič sa môžete vzdať svojho podielu avšak len v prospech ostatných dedičov. Vzdať sa dedičstva v prospech tretej osoby, ktorá nie je v konkrétnom prípade dedičom nemôžete.

Ak je dedičské konanie právoplatne skončené, potom môžete svoj podiel na dedičstve darovať tretej osobe. Netreba zabudnúť na ust. §  140 Obč. zákonníka o predkupnom práce ostatných spoluvlastníkov nehnuteľnosti.


Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať: moja sestra mi darovala byt s darovacou zmluvou v roku 2018, toto októbra to bude 5 rokov. Sestra zomrela v decembri minulého roka. Má jednu dcéru, s ktorou však nemala už dlhé roky žiadne vzťahy a ani sa s ňou nestýkala. Teraz si dcéra nárokuje polovicu bytu. Rada by som vedela, či má na to nejaké právo. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 09.02.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že byt, ktorá Vám darovala Vaša už nebohá sestra, nebude predmetom dedenia, lebo byt nie je v jej vlastníctve ku dňu úmrtia, Jej dcéra je síce zákonným dedičom, ale Vy ako obdarovaná bytom nie ste dcére Vašej sestry nič vyplácať. Byt nebude predmetom dedenia, takže sa nemáte čoho obávať.


Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Máme dom po zosnulom otcovi. Na dome má väčšinu mama a podiel tam mám ja a moji traja súrodenci. Ak by mi mama a súrodenci chceli svoj podiel darovať, čo by som k tomu potreboval a ako by som to mohol riešiť?

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 03.02.2023)

Dobrý deň, pokiaľ vám chce vaša mama a vaši súrodenci darovať svoje spoluvlastnícke podiely na dome, potom je postup jednoduchý. Stačí spísať darovaciu zmluvu, nakoľko sa jedná o nehnuteľnosť a zmluva musí byť písomná, keďže vlastnícke právo k nehnuteľnostiam prechádza až vkladom do katastra nehnuteľností. Rovnako je nevyhnutné vypracovať aj návrh na vklad a spolu s ním podať na kataster darovacie zmluvy v počte dvoch kusov. Podotýkame, že podpisy darcov na darovacej zmluve musia byť úradne overené.  Za návrh na vklad sa platí správny poplatok minimálne vo výške 33,- EUR za predpokladu podania návrhu na vklad elektronicky nezrýchlenou formou. 

Ak by ste potrebovali s vypracovaním darovacej zmluvy pomôcť, neváhajte sa na nás obrátiť. 


Trápi vás "Darovanie a dedičské právo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie a dedičské právo (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať: Rodičia plánujú prepísať dom na jedného z mojich súrodencov, konkrétne na moju sestru, pretože sa sľúbila, že sa o nich postará a keď príde čas, aj ich pochová. Sme však štyria súrodenci a sestra nechce nikoho vyplatiť, pretože dom chce zadarmo. Má na to právo? Čo by sme mali robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie a dedičské právo

(odpoveď odoslaná: 19.10.2022)

Dobrý deň,   chápem, že ostatní súrodenci sa môžu cítiť vynechaní. Vnímam to ako prirodzené. Po právnej stránke ale môžu rodičia so svojim majetkom počas ich života nakladať ako chcú, a teda pokoje môžu dom previesť bezodplatne aj na len jedného z viacerých súrodencov. Kľúč k riešeniu majú teda rodičia. Ak to sestre darujú, tak je to ich vôľa a na jej strane nevzniká povinnosť vyplatiť ostatných súrodencov z rodičovského domu. Primárne by som vám teda odporúčal vysvetliť rodičom, že majú viac detí a že všetky majú záujem sa o nich postarať, ako aj podieľať sa na rodinnom majetku.   Pre úplnosť uvediem, že ak to rodičia predsa len darujú, tak pokiaľ zanechajú aj iný majetok na dedenie, obdarovaná dcéra môže byť s poukazom na § 484 Občianskeho zákonníka prakticky aj vynechaná z dedenia, keďže by sa jej hodnota daru započítala na jej dedičský podiel.

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Darovanie a dedičské právo" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava