Máte
otázku?

Overenie podpisov na darovacej zmluve


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trnava

Otázka: Overenie podpisov na darovacej zmluve

Prosím o informáciu, ak darujem môj byt dcére, ktorá žije trvalo v zahraničí, potrebujem jej overený podpis na zmluvu?

Odpoveď: Overenie podpisov na darovacej zmluve

Dobrý deň. Pokiaľ sa darovacou zmluvou, ktorou sa prevádza byt, nezriaďuje súčasne aj vecné bremeno, potom stačí overiť iba podpis prevodcu (darcu). Podpis nadobúdateľa (obdarovaného) nemusí byť úradne overený.

Trápi vás "Overenie podpisov na darovacej zmluve" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Overenie podpisov na darovacej zmluve (Občianske právo)

Dobrý deň,

darca chce darovať svoje podiely na nehnuteľnostiach obdarovanému, ktorý je už vlastníkom zvyšných podielov na týchto nehnuteľnostiach. Na jednej z týchto nehnuteľnosti je vedené vecné bremeno(právo dožitia tretej osoby).
1) Musia byt v tomto prípade overené na matrike podpisy oboch zmluvných strán?
2) Okrem uvedenia vecného bremena v zmluve, postačuje v zmluve napísať: "Obdarovaný vyhlasuje, že mu je známe toto vecné bremeno a zaväzuje sa toto vecné bremeno trpieť. "?
Ďakujem!

Odpoveď: Overenie podpisov na darovacej zmluve

(odpoveď odoslaná: 24.01.2022)

Dobrý deň,
úradne overený musí byť podpis darcu. Obdarovaný nemusí mať úradne overený podpis, a to ani v prípade, že je na nehnuteľnosti vecné bremeno. To sa vzťahuje na zmluvu o zriadení vecného bremena, nie na zmluvu o prevode vlastníckeho práva. Do zmluvy je určite potrebné detailne špecifikovať o aké vecné bremeno sa jedná a zakomponovať vedomosť a súhlas obdarovaného s týmto vecným bremenom.


Podotázka: Overenie podpisov na darovacej zmluve (Občianske právo)

Dobrý deň,
prosím Vás, darovacia zmluva musí byť v dvoch origináloch, alebo stačí jeden originál a ten druhý bude mať len kópiou originálu? Ďakujem.

Odpoveď: Overenie podpisov na darovacej zmluve

(odpoveď odoslaná: 16.04.2021)

Dobrý deň,

darovacia zmluva, ktorej predmetom je prevod práva k nehnuteľnosti, musí byť vyhotovená písomne, pričom každá zo strán by mala obdržať po jednom origináli a dve zmluvy treba predložiť na kataster, keďže zmluvu k nehnuteľnosti treba zavkladovať. Vlastnícke právo darcovi vznikne až na základe právoplatného rozhodnutia príslušného katastrálneho orgánu. Ak je na strane darcu aj obdarovaného po jednom subjekte, vyhotoví sa darovacia zmluva v štyroch origináloch. Podpis darcu musí byť úradne osvedčený.

Darovaciu zmluvu teda odporúčam vyhotoviť písomne tak aby každá zo strán, aj darca aj obdarovaný, mal po jednom vyhotovení a 2 originály (vrátane osvedčených podpisov darcu) sa predložia na kataster. Čo sa týka zmluvných strán, klientom vždy odporúčam, aby originálom zmluvy disponovali (prípadne aspoň overenou kópiou), a to najmä pre účely preukazovania v prípade akýchkoľvek budúcich sporov z tohto právneho úkonu.

Overená fotokópia má hodnotu originálu.


Podotázka: Overenie podpisov na darovacej zmluve (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, kto môže byt svedkom pri podpise darovacej zmluvy u notára, keď darca je po mozgovej príhody a nie je schopný sám sa podpísať.
Môže byt svedkom aj niekto z rodiny obdarovaného?

Ďakujem.

Odpoveď: Overenie podpisov na darovacej zmluve

(odpoveď odoslaná: 30.03.2021)

Dobrý deň,
v takom prípade podľa môjho právneho názoru nepomôže ani svedok. Je tu totiž pochybnosť o tom, či je darca spôsobilý vnímať následky konania, a teda či je spôsobilý na daný úkon. Ak nie je schopný vnímať následky konania, bol by právny úkon neplatný. Obávam sa, že ani notár by asi taký podpis neoveril. 


Trápi vás "Overenie podpisov na darovacej zmluve" a chcete pomôcť?

Podotázka: Overenie podpisov na darovacej zmluve (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku s trocha rozvinutejším podkladom. Pracoval som v zahraničí pre súkromného podnikateľa, ktorý po určitom čase mal nehodu, ktorá mu znemožnila chodiť, upadol do kómy a po roku zomrel. V zavetnej listine mi odkázal finančnú odmenu, ktorá bola za moje služby počas pracovnej zmluvy. Kontaktoval ma jeho právnik, aby som si tu listinu prevzal. Keď momentálne sme v období pandémie povedal som mu, aby to zaslal prostredníctvom banky. Tu je moja otázka musím z tejto darovacej listiny t.j. peňažnej hodnoty odviesť daň príslušnej banke? Ďakujem za rýchlu odpoveď.

Odpoveď: Overenie podpisov na darovacej zmluve

(odpoveď odoslaná: 01.02.2021)

Dobrý deň,
daň z dedičstva v SR bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004.

 

 


Podotázka: Overenie podpisov na darovacej zmluve (Občianske právo)

Dobrý deň.

A) Ak je Obdarovaný maloletá osoba môžem nechať miesto na jej podpis prázdne?

B) Ak som na vytlačenej Darovacej zmluve uviedla iba 1 zákonného zástupcu, môžem ručne dopísať druhého zákonného zástupcu Obdarovaného?

C) Môžu byt obaja zákonní zástupcovia maloletého Obdarovaného podpísaní vedľa seba?

Odpoveď: Overenie podpisov na darovacej zmluve

(odpoveď odoslaná: 20.10.2020)

Dobrý deň,

 

k bodu A) pri podpise obdarovaného treba uviesť poznámku o tom, že ide konanie v zastúpení a treba zmluvu podpísať zástupcom.

 

K bodu B) v zásade nie je vylúčené do zmluvy už vytlačenej vpisovať zmeny aj rukou, avšak nedodáva to na dôveryhodnosti dokumentu. Odporúčam zmluvu doplniť a vytlačiť opätovne. Ak by to bola komplikácia, tak k doplnenému textu odporúčam uviesť podpisy všetkých účastníkov, aby bolo zrejmé, že s doplnením súhlasia a že so zmluvou nebolo manipulované dodatočne bez súhlasu všetkých zúčastnených.

 

K bodu C) pri každom podpise by malo byť uvedené meno toho, kto podpis vykonal s tým, že zo zmluvy by malo byť tiež zrejmé, či konal podpísaný priamo za seba alebo v zastúpení.

 

Nad rámec zadaných otázok ešte doplním, že právny úkon maloletých osôb musí byť schválený súdom.

 


Podotázka: Overenie podpisov na darovacej zmluve (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem darovať ornú pôdu môjmu synovi darovacou zmluvou. Chcem sa spýtať, či stačí overiť podpisy na mestskom úrade? Ďakujem.

Odpoveď: Overenie podpisov na darovacej zmluve

(odpoveď odoslaná: 19.03.2020)

Dobrý deň. Áno, stačí ak sa podpis prevodcu - darcu overí na mestskom úrade, na matrike. Podpis nadobúdateľa - obdarovaného nemusí byť overený vôbec.


Trápi vás "Overenie podpisov na darovacej zmluve" a chcete pomôcť?

Podotázka: Overenie podpisov na darovacej zmluve (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať. Chceli by sme preveriť pravosť podpisu darcu na darovacej zmluve na nehnuteľnosť. Keďže darca už nežije a o darovacej zmluve sme sa dozvedeli až po smrti darcu. Darovacia zmluva vystavená notárom bez svedkov. Môžme dať preveriť podpis darcu písmoznalcom. Ďakujem.

Odpoveď: Overenie podpisov na darovacej zmluve

(odpoveď odoslaná: 09.05.2019)

Dobrý deň, 

či bol notárom overený podpis zistíte na stránke https://www.notar.sk

 

Môžete dať preveriť overenie podpisu písmoznalcom, ale pokiaľ ho overil notár a ukázalo by sa, že podpis neoveril, čo je málo pravdepodobné, ; museli by ste napadnúť neplatnosť zmluvy.

 


Podotázka: Overenie podpisov na darovacej zmluve (Občianske právo)

Prosím o radu: otec je po mozg. Príhode t.c. neschopný ani podpisu. 1/ Je možné generálnym splnomocnením poveriť osobu v úkonoch ako: preberanie dôchodku manipulácia s vkladnou knižkou na jeho meno 2/ otec je umiestnený v DSS mimo miesta trvalého pobytu, ktorá matrika, resp. notár môže/ma zabezpečiť splnomocnenie, resp.overenie podpisu Ďakujem.

Odpoveď: Overenie podpisov na darovacej zmluve

(odpoveď odoslaná: 16.01.2019)

Dobrý deň, 

vzhľadom na stav otca musí byť spísaná notárska zápisnica podľa § 49 zákona o notároch a notárskej činnosti (citujeme) :

"Ak spisuje notár notársku zápisnicu s osobou, ktorá nemôže čítať alebo písať, priberie dvoch svedkov úkonu. Títo svedkovia musia byť prítomní pri prejave vôle účastníka o tom, čo sa má pojať do zápisnice, pri prečítaní zápisnice a jej schválení tým účastníkom, v záujme ktorého boli pribratí. Tieto okolnosti musia byť v zápisnici uvedené."

Môžete sa obrátiť na najbližšieho notára pri DSS.


Podotázka: Overenie podpisov na darovacej zmluve (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či je potebne mať overený podpis darcu ak mi rodičia darovali peniaze na kúpu automobilu. Ďakujem.

Odpoveď: Overenie podpisov na darovacej zmluve

(odpoveď odoslaná: 09.11.2018)

Dobrý deň, v tomto prípade nie je potrebné mať overený podpis darcu.


Trápi vás "Overenie podpisov na darovacej zmluve" a chcete pomôcť?

Podotázka: Overenie podpisov na darovacej zmluve (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či na darovacej zmluve treba mať overený podpis darcu. Jedná sa o darovanie nehnuteľnosti. Ďakujem.

Odpoveď: Overenie podpisov na darovacej zmluve

(odpoveď odoslaná: 25.07.2018)

Dobrý deň. V zmysle katastrálneho zákona je potrebné aby bol podpis prevodcu na zmluve o prevode nehnuteľnosti úradne overený. Uvedené teda platí aj pre darcu, ktorý na základe darovacej zmluvy prevádza nehnuteľnosť na obdarovaného/obdarovaných.


Podotázka: Overenie podpisov na darovacej zmluve (Občianske právo)

Dobrý deň, sme šiesti súrodenci a mama nám chce darovať pozemky. Riešime to jednou darovacou zmluvou. Musia na nej byť overené podpisy oboch zmluvných strán, alebo iba darkyne? Ešte mám jednu otázku: ak v OP nemá osoba akademický titul, musí to byť takto uvedené aj na zmluve, alebo na tom nezáleží ? Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

 

Odpoveď: Overenie podpisov na darovacej zmluve

(odpoveď odoslaná: 26.03.2018)

 

Dobrý večer, 

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust. § 42 ods. 3 zákona o katastri nehnuteľností platí :

"Podpis prevodcu na zmluve, podpis povinného z predkupného práva, podpis povinného v prípade vzniku vecného bremena alebo podpis oprávneného v prípade zániku vecného bremena na zmluve, podpisy spoluvlastníkov na zmluve o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov musia byť osvedčené podľa osobitných predpisov;10a) ak sú tieto osoby zastúpené, ich podpis na splnomocnení musí byť tiež osvedčený."

T.j. : Osvedčený musí byť podpis prevodcu - darcu.

 

2./ Uvedenie akademických titulov : 

Podľa ust. § 3 ods. 3 zákona o občianskych preukazoch platí :

"Do občianskeho preukazu v časti osobitné záznamy sa na žiadosť občana uvedú  (okrem iných) 

c) skratka akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu, alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy po predložení dokladu o udelení titulu, alebo skratka titulu, ktorý je občan oprávnený používať podľa osobitného predpisu, po predložení dokladu o absolvovaní vysokoškolského štúdia."

Podľa § 42 ods. 2 zákona o katastri nehnuteľností platí, že "zmluva, verejná listina alebo iná listina obsahujú označenie (okrem iných)

a) účastníkov práv k nehnuteľnostiam; ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje."

T. j. :  Ak akademický titul nie je zapísaný v občianskom preukaze, potom v zmluve nemá byť uvedený.

Aj keď síce podpis obdarovaného na darovacej zmluve sa neoveruje, prílohou návrhu na vklad nie je doklad o nadobudnutí titulu a kataster takýto doklad nie je ani oprávnený overovať. Toto oprávnenie prislúcha iba polícii pri zápise titulu do občianskeho preukazu (viď bod 1.).

 

 

Poznámka  na záver : Overenie podpisu darcu Vás vyjde lacnejšie na matrike.

Ďakujeme za otázku.

©
 


Podotázka: Overenie podpisov na darovacej zmluve (Občianske právo)

Dobrý deň. 

Dnes som bol na obecnom úrade overiť podpis ma nájomnej zmluve na byt, ktorý ideme prenajať. Zmluvu som mal aj previazanú trikolorovou šnúrkou prelepenou "plombou". Podpis mi bez problémov overili, avšak pečiatku obce mi na plomby odmietli dať údajne z toho dôvodu, že v decembri 2016 boli pracovníčky OU vyškolené, že pečiatkovať plomby nemôžu, nakoľko ob. úrad neručí za obsah zmluvy. Mne sa to akosi nezdá, na obvodnom úrade v inej obci svokrovcom bez problémov dali pečiatku aj na plomby. Môžte mi prosím poradiť ? Ďakujem.

Odpoveď: Overenie podpisov na darovacej zmluve

(odpoveď odoslaná: 22.07.2017)

Dobrý deň,

dnes  20.07.2017 sme od Vás obdržali doplňujúcu otázku k už zodpovedanej otázke /viď nižšie/  na  adresu pána  JUDr. Ficeka,  na ktorú pripravujeme odpoveď. 

 

 

 

 

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Podľa ust. § 7 odst. 1  zák. č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami obec osvedčuje zhodu odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou alebo pravosť podpisu na listine osvedčovacou doložkou, odtlačkom okrúhlej úradnej pečiatky obce s erbom obce a podpisom starostu obce alebo osoby, ktorá osvedčenie vykonala.

2./ Podľa ust. §  7 odst. 2  osvedčovacia doložka zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou obsahuje

a) údaj, že odpis alebo kópia listiny súhlasí s predloženou listinou,

b) počet listov a strán, ktoré odpis alebo kópia obsahuje,

c) poradové číslo, pod ktorým je osvedčenie zapísané v osvedčovacej knihe,

d) miesto a dátum osvedčenia, a ak je to potrebné, aj hodinu, kedy bola listina predložená.

Ak osvedčovaný odpis listiny alebo jej kópia tvorí dva listy a viac listov, sú spojené šnúrou, ktorej voľné konce sa prekryjú nálepkou s odtlačkom okrúhlej úradnej pečiatky obce s erbom obce a podpisom starostu obce alebo osoby, ktorá osvedčenie vykonala.

3./ Podľa ust. § 7 odst.  3  cit. zákona osvedčovacia doložka osvedčenia pravosti podpisu na listine obsahuje

a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený,

b) rodné číslo fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený,

c) adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený,

d) údaj, že podpis na listine urobila alebo uznala za svoj vlastný fyzická osoba, ktorej podpis bol osvedčený,

e) poradové číslo, pod ktorým je osvedčenie zapísané v osvedčovacej knihe,

f) údaj, akým spôsobom bola preukázaná totožnosť fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený (druh a číslo preukazu totožnosti, adresa pobytu v čase osvedčovania,

g) miesto a dátum osvedčenia, a ak je to potrebné, aj hodinu, kedy bola listina predložená.

Ďalšie podmienky pri osvedčení podpisu obcou zákon nestanovuje.

4./  Záver :  Pri osvedčení podpisu obcou obec nezodpovedá za obsah zmluvy.  Pokiaľ ste mal zmluvy zviazané trikolórovou stužkou obec nie je povinná tieto ešte označiť pečiatkou obce, nakoľko ste osvedčoval iba  podpisy na listine a nie aj /alebo iba/ odpisy alebo kópie listiny.

Pokiaľ by vo Vašom prípade boli osvedčované aj  odpisy alebo kópie zmlúv  v zmysle cit. zákona  § 7 odst. 2 a tieto by tvorili  dva a viac listov potom by  v rámci osvedčenia  boli  spojené šnúrou, ktorej voľné konce sa prekryjú nálepkou s odtlačkom úradnej pečiatky podľa odseku bodu 2./ tejto odpovede. 

V prípade Vašich príbuzných išlo zrejme o overenie  odpisu listiny, resp. o tzv. nadprácu zo strany zamestnanca obce ak osvedčoval iba podpisy a nie odpisy alebo kópie listín.

5./ Poznámka : Na rozdiel od osvedčenia podpisu obcou  v  prípade, že podpis na listine by osvedčoval notár /tzv. legalizácia/ , osvedčenie pravosti podpisu sa vyznačí na listine vo forme osvedčovacej doložky a tu platí, súčasne , že ak  sa skladá listina, na ktorej sa podpis osvedčuje, z niekoľkých listov (hárkov), alebo ak má prílohy,  musia byť zošité šnúrou, ktorej voľné konce sa prekryjú nálepkou opatrenou odtlačkom úradnej pečiatky. Tým istým spôsobom sa spoja s listinou všetky jej prílohy. Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

 

Výber z usmernení Ministerstva vnútra SR, týkajúcich sa osvedčovania listín a podpisov na listinách podľa zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov v zmysle záverov z porád, konaných na MV SR /porada  konaná  27.11.2008/ :

8. Osvedčovanie . zväzovanie listín

Odpoveď:  :  Pri osvedčovaní podpisov nemusia byť listiny zviazané, keďže sa osvedčujú podpisy a nie  listiny. Pri osvedčovaní zväzku listín musia byť listiny zviazané.

9./ ODPOVEĎ : Postup obce vo Vašom prípade bol správny, nakoľko ste osvedčoval iba podpisy na listine. O správnosti tohto  záveru by Vás mohol presvedčiť aj doklad o úhrade správneho poplatku za osvedčenie podpisov, ktorý Vám mal byť vydaný. Rovnako doklad o úhrade správneho poplatku mal byť vydaný aj Vašim príbuzným.

 

 


Trápi vás "Overenie podpisov na darovacej zmluve" a chcete pomôcť?

Podotázka: Overenie podpisov na darovacej zmluve (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či na darovacej zmluve treba mať overený podpis darcu. Jedna sa o darovanie auta. Ďakujem.

Odpoveď: Overenie podpisov na darovacej zmluve

(odpoveď odoslaná: 28.03.2017)

Dobrý deň, podpis darcu je potrebné mať podľa zákona o katastri nehnuteľností úradne overený iba na darovacej zmluve týkajúcej sa nehnuteľnosti. Na darovacej zmluve, ktorou sa daruje motorové vozidlo, nie je potrebné mať úradne overený podpis darcu. Ak ho však darca bude mať posilňuje to právnu istotu oboch zmluvných strán, nie je to však zákonom vyžadovaná povinná náležitosť zmluvy.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Overenie podpisov na darovacej zmluve" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku