Máte
otázku?

"Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Banská Bystrica

Otázka: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca

Vo výdajni počas mojej smeny sa stratilo 100€ (krádež). Nemám k dispozícii ani kamerový záznam, napriek tomu, že kamera je na predajni. Vedúci požaduje, abych túto sumu uhradila, hoci nemám podpísanú hmotnú zodpovednosť. Som povinná toto zaplatiť a môže mi vedúci siahnuť na mzdu? Krádež nebola nahlásená na políciu a teda sa problém nerieši. Ak sa rozhodnem neutrátiť peniaze, môže mi byť daná výpoveď?

Odpoveď: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor:

V prípade zodpovednosti zamestnanca za zverené hodnoty ide o osobitný druh zodpovednosti, tzv. hmotnú zodpovednosť. Pre tento druh zodpovednosti je charakteristické, že sa jedná o tzv. zodpovednosť s prezumpciou (predpokladom) viny zamestnanca. Ak sa chce zamestnanec zbaviť viny, musí preukázať, že škodu nespôsobil.

K dohode o hmotnej zodpovednosti

Hmotnú zodpovednosť upravuje ustanovenie § 182 Zákonníka práce:

(1) Ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. V dohodách sa môže so zamestnancami súčasne dohodnúť, že ak budú pracovať na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí uzatvorili dohodu o hmotnej zodpovednosti, zodpovedajú s nimi za schodok spoločne (spoločná hmotná zodpovednosť).

(2) Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná.

(3) Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti celkom alebo sčasti, ak preukáže, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia.

(4) Ak nedostatky vzniknú v pracovných podmienkach zamestnancov so spoločnou hmotnou zodpovednosťou v súvislosti s tým, že bol na ich pracovisko zaradený iný zamestnanec alebo iný vedúci, prípadne zástupca vedúceho, alebo s tým, že niektorý zo zamestnancov od dohody o hmotnej zodpovednosti odstúpil, zamestnávateľ je povinný nedostatky odstrániť bez zbytočného odkladu.

Predpokladmi vzniku zodpovednosti sú:

- platný pracovnoprávny vzťah

- platne uzavretá dohoda o hmotnej zodpovednosti

- vznik škody 

Ak absentuje niektorý z týchto predpokladov, nemožno hovoriť o pracovnoprávnej zodpovednosti zamestnanca za škodu.

Uvádzate, že dohodu o hmotnej zodpovednosti uhradenú nemáte. V takom prípade je potom potrebné postupovať podľa všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu. Pri všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu platí, že ide o zodpovednosť s prezumpciou neviny zamestnanca, čo znamená, že je to práve zamestnávateľ, kto musí preukázať, že škodu zavineným porušením svojej povinnosti spôsobil zamestnanec. 

Podľa ustanovenia § 179 Zákonníka práce: Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ je povinný preukázať zamestnancovo zavinenie okrem prípadov uvedených v § 182 a 185.

Ak došlo na Vašej smene ku krádeži týchto finančných prostriedkov, potom za vzniknutú škodu zodpovedá ten, kto ju spôsobil. Zamestnávateľ voči Vám nemôže úspešne uplatňovať nárok na náhradu škody z titulu hmotnej zodpovednosti, pretože nemáte podpísanú platnú dohodu o hmotnej zodpovednosti. Rovnako voči Vám nemôže uplatňovať ani nárok vyplývajúci zo všeobecnej zodpovednosti za škodu, ak ste škodu nezapríčinili. Ak odmietnete škodu uhradiť, môže na od Vás nárok na náhradu škody vymáhať aj súdne, avšak na súde by musel preukázať, že ste vznik škody zavinili Vy, tým že ste porušili svoje povinnosti. Ak sa mu to preukázať nepodarí, potom so žalobou neuspeje.

Zo mzdy Vám "náhradu škody" strhnúť v takomto prípade nemôže. Rovnako tak Vám v prípade, ak odmietnete uhradiť ním požadovanú škodu, nemôže dať ani výpoveď. Výpoveď môže zamestnávateľ dať zamestnancovi len z dôvodov uvedených v § 63 Zákonníka práce:

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť

1. zrušuje alebo

2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,

c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,

d) zamestnanec

1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce,

2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2,

3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo

4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,

e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

Do úvahy by prichádzala jedine výpoveď pre dôvod, pre ktorý možno so zamestnancom skončiť pracovný pomer okamžite (hrubé porušenie pracovnej disciplíny), čo by však musel preukázať a najmä vymedziť, v čom malo spočívať takéto porušenie. Vy by ste sa samozrejme mohli brániť postupom podľa § 79 a nasl. Zákonníka práce.

Trápi vás ""Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň,

chcel by som sa spýtať, či mi viete poradiť s mojím problémom. Momentálne som ešte zamestnanec so výpoveďou ku dňu 31.8.2022.

Vo svojej práci som bol zodpovedný za obsluhu automatov a mám podpísanú hmotnú zodpovednosť. Vznikol problém počas inventúry, ktorá odhalila schodok v hodnote 5000 €. Nie som si vedomý toho, že by tento nedostatok spôsobil práve ja. Do automatu majú prístup aj iné osoby - napríklad náhradníci počas mojej dovolenky, alebo technici v prípade poruchy. Je nemožné rozhodnúť, kto je za tento schodok v konečnom dôsledku zodpovedný.

Pracodávateľ z môjho platu žiada úhradu celého schodku v sume 5000 €, pričom prvá splátka v hodnote 300 € má byť zahrnutá už v tomto mesiaci. Ako alternatívu mi ponúka, že mi odpustí polovicu sumy, ak zaplatím 2500 € v plnej výške do konca mesiaca. Pohrozil tiež, že pokial neuspokojím jeho požiadavky, budú na mňa uplatnené trestnoprávne dôsledky.

Nakoľko som presvedčený, že schodok nebol spôsobený mojím konaním, neviem ako ďalej postupovať. Neviem, či prijať dohodu o zaplatení 2500 €, alebo sa odvolať na súdne konanie. Budem veľmi vďačný za akúkoľvek radu v tejto záležitosti. Ďakujem vám vopred za skorú odpoveď.

S úctou,

B.

Odpoveď: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca

(odpoveď odoslaná: 24.08.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku hneď úvodom poznamenávame, aby ste zamestnávateľovi nepodpísali žiadnu dohodu o splátkach "schodku" v sume po 300 €, prípadne uhradili sumu 2500 € s tým, že na základe prísľubu zamestnávateľa vám zostatok odpustí.

V otázke uvádzate, že ste mali podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti v zmysle ust. Zákonníka práce, ktorej obsah nepoznáme a ďalej podstatnú okolnosť, a síce, že k automatom mali prístup aj iné osoby, ktoré zrejme na základe svojich pracovných povinností resp. samotného zariadenia automatu mali prístup aj k peniazom, ktoré sa v automate nachádzali.

Citujeme zo stanoviska NS SSR z 4.6.1981, Cpj : 13/81, v zmysle ktorého ako dôvod úplného alebo čiastočného zbavenia sa zodpovednosti súdy správne považujú nevykonanie inventarizácie v čase neprítomnosti pracovníčky, počas ktorej k materiálom, za ktorý hmotne zodpovedala, manipulovali tretie osoby.

Oznámenie zamestnávateľa, že v prípade, že dohodu nepodpíšete resp. neuhradíte časť schodku vo výške 2500 €, bude mať trestnoprávnu dohru, je možné v tom smere, že zamestnávateľ podá trestné oznámenie, ale podstatné je to, či samotný zamestnávateľ prístup k automatom a k tržbám v nich a sa nachádzajúcich, nezanedbal svoje povinnosti a sám svojim postupom spôsobil to, že schodok vznikol v takej výške a teraz nevie v akej výške ktorým zamestnancom pričítať schodok k ťarche.

Uvádzame, že aj keď ste mali podpísanú individuálnu dohodu o hmotnej zodpovednosti, a k automatom a peniazom v nich mali prístup aj iné osoby, vaša zodpovednosť za schodok nie je daná v zmysle ust. § 182 ods. 3 Zákonníka práce :

 

"Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti celkom alebo sčasti, ak preukáže, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia."
 
Zamestnávateľovi nepodpisujte žiadnu dohodu o zrážkach zo mzdy, dohodu o splátkach, uznanie dlhu, ktorým by ste prevzali zodpovednosť za celý schodok, prípadne dohodu o uznaní časti schodku.
Odporúčam kontaktovať advokáta aj s dokladmi.
 
Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť. Po rodičovskej dovolenke sa vraciam do práce. Mám nárok požiadať zamestnávateľa o vykonanie inventúry? Môže moju žiadosť odmietnuť? Pracujem v sieti predajní, kde máme hmotnú zodpovednosť za tovar a hotovosť. Na našom pracovisku je päť zamestnancov. Ďakujem.

Odpoveď: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca

(odpoveď odoslaná: 24.02.2020)

Dobrý deň, 
z otázky predpokladáme, že keď ste išli na materskú dovolenku a následne na rodičovskú dovolenku bola vykonaná inventarizácia na predajni, kde ste mali podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti.
Podľa ust. § 166 ods. 3 ZP platí :
"Žena a muž písomne oznámia zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky."

Z uvedeného zák. ustanovenia platí, že je potrebné zamestnávateľovi písomne oznámiť, že nastupujete do zamestnania v určený deň a súčasne písomne v súlade s ust. § 184 ZP žiadate o vykonanie inventúry :
"(1) Inventarizácia sa musí vykonať pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti, pri jej zániku, pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení pracovného pomeru.
(2) Na pracoviskách, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, musí sa inventarizácia vykonať pri uzatvorení dohôd o hmotnej zodpovednosti so všetkými spoločne zodpovednými zamestnancami
a) pri skončení všetkých týchto dohôd,
b) pri preradení na inú prácu alebo preložení všetkých spoločne zodpovedných zamestnancov,
c) pri zmene vo funkcii vedúceho alebo jeho zástupcu,
d) na žiadosť ktoréhokoľvek zo spoločne zodpovedných zamestnancov pri zmene v ich kolektíve,
e) pri odstúpení niektorého z nich od dohody o hmotnej zodpovednosti.
(3) Ak zamestnanec so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, ktorého pracovný pomer sa skončil alebo ktorý bol preradený na inú prácu alebo iné pracovisko, alebo bol preložený, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou na jeho predchádzajúcom pracovisku.
(4) Ak zamestnanec, ktorý sa zaraďuje na pracovisko, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá, ak od dohody o hmotnej zodpovednosti neodstúpil, za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou."


Podotázka: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, zaujímalo by ma, ako je to v prípade, keď som dala výpoveď na pozícii čašníčky. Pracovný vzťah mi skončil dňom 31. 10. 2019. Odvtedy sa u nás uskutočnila odovzdávacia a preberacia inventúra. Nemala som podpísanú hmotnú zodpovednosť. Je možné, že mi môže zamestnávateľ nariadiť uhradiť nejakú vzniknutú nezrovnalosť? Ďakujem.

Odpoveď: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca

(odpoveď odoslaná: 13.11.2019)

Dobrý deň,

ak ste nemali podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti, potom od Vás zamestnávateľ nemôže požadovať uhradiť podiel na schodku.

Do úvahy teoreticky prichádza do úvahy všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu, pričom povinnosťou zamestnávateľa je, aby preukázal Vašu zodpovednosť za škodu ako aj výšku škody. 

Ak by Vás zamestnávateľ nútil podpísať zodpovednosť za schodok prípadne dohodu o uznaní dlhu alebo dohodu o splátkach, nič nepodpisujte a dajte nám vedieť, aby sme Vám pomohli.


Trápi vás ""Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca" a chcete pomôcť?

Podotázka: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem vo funkcii vedúcej predajne COOP Jednota. Počas mojej desaťdňovej dovolenky bol na predajni vykonaný výber SOI, pri ktorom boli zistené určité nedostatky, za ktoré personál nesie zodpovednosť. Chcem sa spýtať, či som za to zodpovedná aj počas svojej neprítomnosti a či som povinná zaplatiť prípadnú pokutu. Ďakujem.

Odpoveď: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca

(odpoveď odoslaná: 16.07.2019)

Dobrý deň,

ak pracujete ako vedúci zamestnanec na pobočke obchodného reťazca, pokutu za nedostatky a zavinenie personálu nebudete musieť uhrádzať. Zamestnávateľ však na základe jemu uloženej pokuty od SOI, môže následne vyvodiť určitú zodpovednosť za škodu zamestnancov. Zamestnávateľ by však musel dokázať, že k škode došlo vašou vinou (v čase keď k pochybeniu došlo), t. j. dôkazné bremeno je na zamestnávateľovi. 

Pokiaľ vy osobne ste zamestnávateľom, respektíve majiteľom predajne obchodného reťazca, tak vyrúbenú pokutu za nedostatky a zavinenie personálu budete musieť SOI uhradiť. 


Podotázka: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, nedopatrením som v práci spôsobil škodu, za ktorú budem musieť niesť hmotnú zodpovednosť. Počas telefonátu z laboratória, v rámci práce, som neuzavrel elektronický ventil. Následne doň zamestnanec vpustil inú surovinu a tým bol tovar zničený. Na obsluhe elektronického panela som bol však sám, hoci ho malo obsluhovať dvoch zamestnancov. Rád by som sa opýtal, či nemal aj zamestnávateľ podieľ na vzniknutej chybe a ak áno, na čo by som sa mal odvolať počas zasadnutia škodovej komisie. Ďakujem vám a s pozdravom, Bukovský.

Odpoveď: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca

(odpoveď odoslaná: 11.07.2019)

Dobrý deň,

hmotná zodpovednosť za schodok je zodpovednosťou podľa ust. § 182 ZP je zodpovednosťou za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná.

Uvádzate, čo sa vo Vašom prípade stalo, teda výsledkom je škoda, nevieme vec posúdiť z hľadiska dodržiavania pracovných postupov, a teda či Vy ako aj druhý zamestnanec ste vedeli o tom, že príslušné technické zariadenie musia spúšťať v súčinnosti vždy dvaja zamestnanci, či o tom vedel aj druhý zamestnanec, či máte na uvedenú činnosť kvalifikáciu /predpokladáme, že áno/, či zamestnávateľ Vás o týchto povinnostiach vyplývajúcich z výrobného procesu poučil, či poučil o pracovnom postupe aj druhého zamestnanca a podobne, teda či druhý zamestnanec bol povinný sa presvedčiť o tom, že zariadenie je riadne uzatvorené, resp. pýtať sa na obsah tekutiny v ňom a až po tomto preverení zariadenie spustiť /píšeme dosť abstraktne, ale zariadenie nepoznáme/.

Sme názoru, že sa tu jedná o zodpovednosť za škodu podľa §  ZP, a nie o zodpovednosť za schodok.

Treba uviesť,  že v zmysle ust. § 179 ZP je zamestnávateľ povinný Vám preukázať Vašu zodpovednosť za vzniklú škodu ako aj jej finančné vyčíslenie.

Rozsah a spôsob náhrady škody upravuje ust. § 186 a nasl. ZP :
§ 186 :

(1) Zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť zamestnávateľovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu a ak túto škodu zamestnávateľ od zamestnanca požaduje.
(2) Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti, ktorú zamestnávateľ požaduje od zamestnanca, nesmie u jednotlivého zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu. Toto obmedzenie neplatí, ak ide o osobitnú zodpovednosť zamestnanca podľa § 182 až 185 alebo ak bola škoda spôsobená pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamných látok alebo psychotropných látok.
(3) Ak bola škoda spôsobená úmyselne, môže zamestnávateľ okrem skutočnej škody požadovať aj náhradu ušlého zisku, ak by jej neuhradenie odporovalo dobrým mravom.
§ 187 :
(1) Ak škodu spôsobil porušením povinností aj zamestnávateľ, zamestnanec uhradí pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia.
(2) Ak zodpovedá zamestnávateľovi za škodu niekoľko zamestnancov, každý z nich uhradí pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia.
§ 188 : Pri určení škody na veci sa vychádza z ceny veci v čase vzniku škody."

Ako sa brániť na škodovej komisii ? 

Zamestnávateľ musí preukázať Vaše zavinenie za vzniklú škodu, prípadne preukázať nedbanlivosť, čo sa týka aj druhého zamestnanca. Konkrétne Vaše námietky budú závisieť od toho, aký mal by správny pracovný postup, či o tomto ste vedeli Vy rovnako ako aj druhý zamestnanec.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň. Pred rokom, 31. 1. 2018, mi skončila pracovná zmluva s firmou, ktorá sa zaoberá realizáciou kuchýň. Pracoval som tam ako predajca a v zmluve sme mali ukotvenú hmotnú zodpovednosť (zamestnanec sa zaväzuje, že v prípade vzniku schodku na hodnotách zamestnávateľovi, uhradí škodu v plnej výške). Teraz, po roku, mi prišla predbežná výzva od advokáta, kde sa uvádza: "Počas trvania pracovného pomeru ste svojím konaním spôsobili klientovi škodu, pozostávajúcu z nákladov na materiál potrebný na dokončenie zákaziek. Celková výška škody ku dňu zaslania tejto výzvy je 781,23 €. Sumu je potrebné uhradiť najneskôr do 5 dní od doručenia výzvy." Vedome ani cielene som zamestnávateľovi škodu nespôsobil. Úspešne si uvedomujem, že pri takom objeme zákaziek mohli vzniknúť drobnosti, ale počas môjho zamestnania nepresiahli 100 €. Suma takmer 800 € pochádza z objednávok, ktoré boli realizované po mojom odchode. Prosím, aké mám možnosti a dá sa vyhnúť doplateniu? Ďakujem.

Odpoveď: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca

(odpoveď odoslaná: 18.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkaldáem nasledovnú odpoveď :
Uvádzate, že máte podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti nepíšete však či bola, ak ak bola, kedy bola vykonaná inventúra pri vzniku prac. pomeru ako aj pri jeho skončení.
Podľa  ust. § 182 ZP platí :
"(1) Ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. V dohodách sa môže so zamestnancami súčasne dohodnúť, že ak budú pracovať na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí uzatvorili dohodu o hmotnej zodpovednosti, zodpovedajú s nimi za schodok spoločne (spoločná hmotná zodpovednosť). 
(2) Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná."

 

Dohody o hmotnej zodpovednosti uzatvárajú so zamestnancami obchodu, so zamestnancami pracujúcimi so stravnými lístkami, s finančnou hotovosťou, so skladníkmi a podobne.

V  doplnení otázky ste uviedli, že ste pracovali ako navrhovateľ kuchýň. Z tejto pracovnej pozície, máme za to, že pokiaľ ste neboli zodpovedný napr. za  pokladňu prevádzky, zásoby materiálu ako napr. skladník, nemôžete zodpovedať na  základe dohody o HZ za škodu proklamovanú zamestnávateľom, ktorá vznikla pri výrobe kuchýň, keď ste predmetné kuchyne nevyrábali. Už zo samotnej podstaty tejto práce vyplýva, že vzniká odpad materiálu, ktorý však nie je schodkom. Naviac pokiaĺ ste s týmto materiálom nepracovali, nemôžete za tento ani zodpovedať.  V otázke neuvádzate, či škoda, ktorá je Vám pripisovaná, bola vyčíslená na základe inventúry, a či keď ste podpisovali dohodu o HZ bola tiež vykoná inventúra.
Ak by sme vychádzali zo všeobecnej zodpovednosti za škodu podľa ust.§  ZP, je povinnosťou zamestnávateľa preukázať Vám zodpovednosť za túto škodu. Zodpovednosťou za škodu sa však nechápe to, že advokát Vám pošle výzvu k úhrade. Od advokáta môžete požadovať, aby Vám predložil splnomocnenie na zastupovanie Vášho bývalého zamestnávateľa.
Vo veci odporúčame  po predložení splnomocnenia kontaktovať písomne advokát, aby Vám preukázal Vašu zodpovednosť za škodu tvrdenú zamestnávateľom. 
Nepodpisujte žiadny splátkový kalendár alebo uznanie záväzku. 
Povinnosťou zamestnávateľa je preukázať Vám zodpovednosť za vzniknutú škodu.

V prípade problémov nás kontaktujte.


Trápi vás ""Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca" a chcete pomôcť?

Podotázka: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň. Pracovala som vo firme CBA Slovakia, a. s., ako predavačka-pokladníčka. Mala som spoločnú hmotnú zodpovednosť. Dňa 05. 10. 2017 bola vykonaná inventúra. Dňa 31. 12. 2017 som odišla od firmy z dôvodu odchodu do starobného dôchodku. Pri mojom odchode mi vedúca povedala, že inventúra sa robí len pri odchode vedúcej alebo zástupkyne. Nasledujúca inventúra bola vykonaná 29. 06. 2018. Dňa 11. 02. 2019 mi bolo listom oznámené, že vznikol schodok vo výške 6782,13 eur. Výšku môjho dlhu mi vypočítali na 502,24 eur. Odpísala som firme, že nesúhlasím s celou výškou sumy. Na to mi odpovedali, že pri odchode som mala požiadať o inventúru a trvajú na zaplatení celej sumy. Potrebujem poradiť, čo mám robiť. S pozdravom, Jána Ostrá.

Odpoveď: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca

(odpoveď odoslaná: 14.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Podľa ust. Zákonníka práce platí :
"§ 184 :
(1) Inventarizácia sa musí vykonať pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti, pri jej zániku, pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení pracovného pomeru.
(2) Na pracoviskách, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, musí sa inventarizácia vykonať pri uzatvorení dohôd o hmotnej zodpovednosti so všetkými spoločne zodpovednými zamestnancami
a) pri skončení všetkých týchto dohôd,
b) pr i preradení na inú prácu alebo preložení všetkých spoločne zodpovedných zamestnancov,
c) pri zmene vo funkcii vedúceho alebo jeho zástupcu,
d) na žiadosť ktoréhokoľvek zo spoločne zodpovedných zamestnancov pri zmene v ich kolektíve,
e) pri odstúpení niektorého z nich od dohody o hmotnej zodpovednosti."
Ak zamestnanec so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, ktorého pracovný pomer sa skončil alebo ktorý bol preradený na inú prácu alebo iné pracovisko, alebo bol preložený, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou na jeho predchádzajúcom pracovisku."


§ 189 :
(1) Zamestnanec, ktorý zodpovedá za schodok alebo za stratu predmetov, je povinný nahradiť schodok alebo stratu v plnej sume.
(2) Pri spoločnej zodpovednosti za schodok sa jednotlivým zamestnancom určí podiel náhrady podľa pomeru ich priemerných zárobkov, pričom zárobok ich vedúceho a jeho zástupcu sa započítava v dvojnásobnej sume.
(3) Podiel náhrady určený podľa odseku 2 nesmie u jednotlivých zamestnancov s výnimkou vedúceho a jeho zástupcu presiahnuť sumu rovnajúcu sa ich priemernému mesačnému zárobku pred vznikom škody.
Ak sa takto určenými podielmi neuhradí celá škoda, zvyšok je povinný uhradiť vedúci a jeho zástupca podľa pomeru svojich priemerných zárobkov.
(4) Ak sa zistí, že schodok alebo jeho časť zavinil niektorý zo spoločne zodpovedných zamestnancov, uhradí schodok tento zamestnanec podľa miery svojho zavinenia. Zvyšnú časť schodku uhradia všetci spoločne zodpovední zamestnanci podielmi určenými podľa odsekov 2 a 3."

Nepíšete v otázke dôvody Vášho nesúhlasu uhradiť pomernú časť schodku.
Čiastočnou obranou by mohlo byť,  že ste ústne požiadali o vykonanie inventarizácie, bolo Vám však oznámené /kým/, že inventarizácia sa musí byť konať len pri zmene vo funkcii vedúceho alebo jeho zástupcu. 
K samotnej výške požadovaného podielu na schodku uvádzame, že podľa § 189 ods. 2  ZP platí, že "pri spoločnej zodpovednosti za schodok sa jednotlivým zamestnancom určí podiel náhrady podľa pomeru ich priemerných zárobkov, pričom zárobok ich vedúceho a jeho zástupcu sa započítava v dvojnásobnej sume."

Teda k samotnej sume sa vyjadriť nemôžeme, v tejto otázke musíte sa obrátiť na zamestnávateľa, aby Vám predložil prepočet miezd za rozhodujúce obdobie všetkých spoločne zodpovedných zamestnancov.

Poznamenávame, že na internete je zverejnených niekoľko rozsudkov vo veciach schodkov Vášho zamestnávateľa.
K samotnej výške schodku treba vychádzať aj zo smerníc zamestnávateľa, ktoré ustanovujú podmienky vyčíslenia tzv. hrubého schodku  - jeho očistenie resp. upravenie na nákupné ceny tovaru bez DPH obchodného rozpätia, jeho zníženie o tzv. normy strát v nákupných cenách z dosiahnutej tržby ovocia a zeleniny a nákupu mäsa v pomere k dosiahnutej tržbe.  Jedná sa teda o to, aby Vám boli predložené inventarizačné záznamy z tejto inventúry a spôsob výpočtu tzv. čistého schodku.

Konkrétne podľa rozsudku Okresného súdu Zvolen, sp. zn. : 18Cpr/2/2015 z 21. 06. 2016 bol hrubý schodok vo výške 2718,35 € znížený po odrátaní týchto položiek /DPH, norma strát atď./ na sumu 1621,16 €.

Odpoveď z našej strany je v podstate tá, že pomernú časť schodku musíte uhradiť, odporúčame Vám však predtým pozrieť zápisy z inventúry a spôsob výpočtu Vášho podielu na schodku, ako aj zistiť či medzičasom nebola vykonaná aj iná inventúra, teda medzi Vašim skončením prac. pomeru a touto inventúrou, z ktorej je Vám vyčíslená pomerná časť.

Budeme radi ak nám dáte vedieť ako ste dopadli, je to pre nás dôležité.

 

 

 


 


Podotázka: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, či a podľa akého zákona je vedúci zamestnanec povinný zaplatiť manko do výšky dvojnásobku svojej hrubej mesačnej mzdy. Ďakujem.

Odpoveď: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca

(odpoveď odoslaná: 13.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 189 Zákonníka práce platí :

"(1) Zamestnanec, ktorý zodpovedá za schodok alebo za stratu predmetov, je povinný nahradiť schodok alebo stratu v plnej sume.

(2) Pri spoločnej zodpovednosti za schodok sa jednotlivým zamestnancom určí podiel náhrady podľa pomeru ich priemerných zárobkov, pričom zárobok ich vedúceho a jeho zástupcu sa započítava v dvojnásobnej sume.

(3) Podiel náhrady určený podľa odseku 2 nesmie u jednotlivých zamestnancov s výnimkou vedúceho a jeho zástupcu presiahnuť sumu rovnajúcu sa ich priemernému mesačnému zárobku pred vznikom škody. Ak sa takto určenými podielmi neuhradí celá škoda, zvyšok je povinný uhradiť vedúci a jeho zástupca podľa pomeru svojich priemerných zárobkov.

(4) Ak sa zistí, že schodok alebo jeho časť zavinil niektorý zo spoločne zodpovedných zamestnancov, uhradí schodok tento zamestnanec podľa miery svojho zavinenia. Zvyšnú časť schodku uhradia všetci spoločne zodpovední zamestnanci podielmi určenými podľa odsekov 2 a 3."

 

Len pripomíname, že dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná.

Inventarizácia sa musí vykonať pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti, pri jej zániku, pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení pracovného pomeru.

Zároveň platí, že na pracoviskách, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, musí sa inventarizácia vykonať pri uzatvorení dohôd o hmotnej zodpovednosti so všetkými spoločne zodpovednými zamestnancami

a) pri skončení všetkých týchto dohôd,

b) pri preradení na inú prácu alebo preložení všetkých spoločne zodpovedných zamestnancov,

c) pri zmene vo funkcii vedúceho alebo jeho zástupcu,

d) na žiadosť ktoréhokoľvek zo spoločne zodpovedných zamestnancov pri zmene v ich kolektíve,

e) pri odstúpení niektorého z nich od dohody o hmotnej zodpovednosti.


Podotázka: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, rada by som sa poradila. Pracujem ako predavačka v jednom obchodnom reťazci potravín. Nedávno sme mali inventúru a vypočítali nám rozdiel v cene tovaru, ktorý preceňujeme pred ukončením záručnej doby. Ten nám započítavajú do manka a nariadili, aby ho uhradila celá predajňa. Ja som presvedčená, že by som mala platiť manko iba pri chýbajúcom tovare, nie pri rozdieloch vyplynulých z preceňování. Môžete mi prosím poradiť, či mám platiť alebo nie? Mám podpísanú zmluvu o hmotnej zodpovednosti za chýbajúci tovar, avšak teraz vznikla nová situácia spojená s preceňovaním, ktoré musíme robiť vždy, keď chceme predať tovar aby nám nezostal po záruke. Už nám odrátali prvú splátku, hoci sme ešte nepodpísali papiere súhlasu so splátkami a výsledkom inventúry. Ďakujem za odpoveď a prajem príjemný deň.

Odpoveď: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca

(odpoveď odoslaná: 12.08.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :


1./ Správne uvádzate v samotnej otázke, že postup zamestnávateľa nie je správny Podľa ust. § 182 a nasl. Zák. práce platí /vyberáme/ : 
"§ 182 : 
(1) Ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. V dohodách sa môže so zamestnancami súčasne dohodnúť, že ak budú pracovať na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí uzatvorili dohodu o hmotnej zodpovednosti, zodpovedajú s nimi za schodok spoločne (spoločná hmotná zodpovednosť).
(2) Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná.
(3) Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti celkom alebo sčasti, ak preukáže, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia.

§ 183 : 
(1) Zamestnanec, ktorý uzatvoril dohodu o hmotnej zodpovednosti, môže od nej odstúpiť, ak sa preraďuje na inú prácu, zaraďuje na iné pracovisko, prekladá alebo ak zamestnávateľ v čase do jedného mesiaca po tom, čo dostal jeho písomné upozornenie, neodstráni nedostatky v pracovných podmienkach, ktoré bránia riadnemu hospodáreniu so zverenými hodnotami. Pri spoločnej hmotnej zodpovednosti môže zamestnanec od dohody odstúpiť, ak je na pracovisko zaradený iný zamestnanec alebo ustanovený iný vedúci, prípadne jeho zástupca. Odstúpenie sa musí oznámiť zamestnávateľovi písomne.
(2) Dohoda o hmotnej zodpovednosti zaniká dňom skončenia pracovného pomeru alebo dňom odstúpenia od tejto dohody.
§ 184 :
(1) Inventarizácia sa musí vykonať pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti, pri jej zániku, pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení pracovného pomeru.

(2) Na pracoviskách, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, musí sa inventarizácia vykonať pri uzatvorení dohôd o hmotnej zodpovednosti so všetkými spoločne zodpovednými zamestnancami
a) pri skončení všetkých týchto dohôd,
b) pri preradení na inú prácu alebo preložení všetkých spoločne zodpovedných zamestnancov,
c) pri zmene vo funkcii vedúceho alebo jeho zástupcu,
d) na žiadosť ktoréhokoľvek zo spoločne zodpovedných zamestnancov pri zmene v ich kolektíve,
e) pri odstúpení niektorého z nich od dohody o hmotnej zodpovednosti.
(3) Ak zamestnanec so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, ktorého pracovný pomer sa skončil alebo ktorý bol preradený na inú prácu alebo iné pracovisko, alebo bol preložený, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou na jeho predchádzajúcom pracovisku.
(4) Ak zamestnanec, ktorý sa zaraďuje na pracovisko, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá, ak od dohody o hmotnej zodpovednosti neodstúpil, za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou.

2./ Zákonník práce pojem schodku /manko/nedefinuje/; tento pojem definuje zákon o účtovníctve v ust. § 30 nasledovne : 
" Inventarizačný rozdiel môže mať dvojaký charakter, a to
a) manko, ak zistený skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve a ak ho nemožno preukázať účtovným záznamom; pri peňažných prostriedkoch a ceninách sa označuje ako schodok,
b) prebytok, ak zistený skutočný stav je vyšší ako stav v účtovníctve a ak ho nemožno preukázať účtovným záznamom.
(6) Rozdiely vyplývajúce z úpravy ocenenia podľa § 26 a 27 sa neposudzujú ako inventarizačné rozdiely."
/naša pozn. :  jedná sa aj o precenenie tovaru reálnou hodnotou ako je tomu vo Vašom prípade/.

3./ Ust. § 131 a nasl. Zákonníka práce určuje poradie zrážok zo mzdy /prednostne  sa vykonávajú zrážky poistného na sociálne a zdrav. poistenie, nedoplatky na verejné zdravotné poistenie, zrážky preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, daňového nedoplatku, atď.

Po vykonaní uvedených zrážok môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy len preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky na priznanie tejto mzdy, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, nevyúčtované preddavky cestovných náhrad, náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol, atď. 

Ďalšie zrážky zo mzdy, ktoré presahujú rámec vyššie citovaných zrážok môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy, alebo ak povinnosť zamestnávateľa vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov zamestnanca vyplýva z osobitného predpisu.

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ ste neodsúhlasili výsledky inventúry a prípadný schodok ste neodsúhlasili, zamestnávateľ nemôže vykonať zrážky zo mzdy. Dohoda o zrážkach sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná.

4./ Odporúčame oznámiť zamestnávateľovi, že s jeho postupom nesúhlasíte, keď do schodku /manka/ zarátal aj preceňovaný tovar, keďže tento tovar existuje a nie je oprávnený ho zaúčtovať do schodku pri inventarizácii. Môžte sa odvolať aj toto naše stanovisko a žiadať vyplatenie neoprávnene zrazenej sumy. Pokiaľ nedôjde obratom k náprave odporúčame Vám kontaktovať príslušný inšpektorát práce. V prípade neuhradenia budete musieť žalovať zamestnávateľa na súde.

 

 

 


Trápi vás ""Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca" a chcete pomôcť?

Podotázka: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca (Pracovné právo)

Zamestnanec školy bez vedomia riaditeľky dlhodobo drží doma náradie a odmieta ho (ako vŕtačku, príklepovú vŕtačku atď.) vrátiť škole, keďže je dlhodobo chorý a má podpísanú hmotnú zodpovednosť. Ďakujem za právny názor.

Odpoveď: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca

(odpoveď odoslaná: 22.05.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

1./ V otázke uvádzate, že zamestnanec odmieta vydať rôzne náradie, za ktoré v súlade s ust. § 185 Zákonníka práce prevzal hmotnú zodpovednosť.

Podľa ust.  Zákonníka práce platí :

"§ 185 Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov

(1) Zamestnanec zodpovedá za stratu nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov a iných podobných predmetov, ktoré mu zamestnávateľ zveril na základe písomného potvrdenia.

(2) Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti úplne alebo sčasti, ak sa preukáže, že strata vznikla úplne alebo sčasti bez jeho zavinenia.

(3) Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov vymedziť okruh zamestnancov, s ktorými môže dohodnúť povinnosť, aby si dali poistiť predmet, ktorý im zamestnávateľ zveril podľa odseku 1, pre prípad straty a zničenia, a okruh zamestnancov, ktorým poistí predmet zverený podľa odseku 1 pre prípad straty a zničenia."

2./  Konanie zamestnanca je v podstate dôvodné, nakoľko za zverené predmety prevzal zodpovednosť. 

3./  Vo veci je potrebné pripraviť písomné dohodu o zrušení zodpovednosti za zverené predmety alebo potvrdenie o vrátení zverených predmetov pre školu ako aj zamestnanca o tom, že ktoré, aký druh /popis, zariadení, ich stav, funkčnosť, resp. podľa údajov uvedených v dohode o prevzatí hmotnej zodpovednosti za stratu zverených predmetov, s tým, že podpísaním predmetnej dohody alebo potvrdenia o vrátení zverených predmetov sa ruší dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca za stratu zverených predmetov. Netreba zabudnúť na dátum a podpisy účastníkov dohody.

4./ Pokiaľ by odmietol zariadenie vydať, bude potrebné ho vyzvať písomne a následne riešiť prípadne aj cestou súdu.

 

©

Poznámka : Mená pýtajúcich sa nezverejňujeme.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás ""Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.