"Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Banskobystrický
Odpovedá: Advokát
Odpovedané dňa: 11. 12. 2017

Otázka: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca

V predajni počas mojej smeny došlo k manku 100e (krádežou). Kamerový záznam nemám (aj, keď kamera tam je). Vedúci žiada, aby som to uhradila, aj keď nemám podpísanú hmotnú zodpovednosť. Som povinná to uhradiť a môže mi prípadne siahnuť na mzdu? Na polícii to neohlásili a tým pádom sa nič nerieši. V prípade, že odmietnem zaplatiť, môže mi dať výpoveď?

Odpoveď: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor:

V prípade zodpovednosti zamestnanca za zverené hodnoty ide o osobitný druh zodpovednosti, tzv. hmotnú zodpovednosť. Pre tento druh zodpovednosti je charakteristické, že sa jedná o tzv. zodpovednosť s prezumpciou (predpokladom) viny zamestnanca. Ak sa chce zamestnanec zbaviť viny, musí preukázať, že škodu nespôsobil.

K dohode o hmotnej zodpovednosti

Hmotnú zodpovednosť upravuje ustanovenie § 182 Zákonníka práce:

(1) Ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. V dohodách sa môže so zamestnancami súčasne dohodnúť, že ak budú pracovať na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí uzatvorili dohodu o hmotnej zodpovednosti, zodpovedajú s nimi za schodok spoločne (spoločná hmotná zodpovednosť).

(2) Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná.

(3) Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti celkom alebo sčasti, ak preukáže, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia.

(4) Ak nedostatky vzniknú v pracovných podmienkach zamestnancov so spoločnou hmotnou zodpovednosťou v súvislosti s tým, že bol na ich pracovisko zaradený iný zamestnanec alebo iný vedúci, prípadne zástupca vedúceho, alebo s tým, že niektorý zo zamestnancov od dohody o hmotnej zodpovednosti odstúpil, zamestnávateľ je povinný nedostatky odstrániť bez zbytočného odkladu.

Predpokladmi vzniku zodpovednosti sú:

- platný pracovnoprávny vzťah

- platne uzavretá dohoda o hmotnej zodpovednosti

- vznik škody 

Ak absentuje niektorý z týchto predpokladov, nemožno hovoriť o pracovnoprávnej zodpovednosti zamestnanca za škodu.

Uvádzate, že dohodu o hmotnej zodpovednosti uhradenú nemáte. V takom prípade je potom potrebné postupovať podľa všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu. Pri všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu platí, že ide o zodpovednosť s prezumpciou neviny zamestnanca, čo znamená, že je to práve zamestnávateľ, kto musí preukázať, že škodu zavineným porušením svojej povinnosti spôsobil zamestnanec. 

Podľa ustanovenia § 179 Zákonníka práce: Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ je povinný preukázať zamestnancovo zavinenie okrem prípadov uvedených v § 182 a 185.

Ak došlo na Vašej smene ku krádeži týchto finančných prostriedkov, potom za vzniknutú škodu zodpovedá ten, kto ju spôsobil. Zamestnávateľ voči Vám nemôže úspešne uplatňovať nárok na náhradu škody z titulu hmotnej zodpovednosti, pretože nemáte podpísanú platnú dohodu o hmotnej zodpovednosti. Rovnako voči Vám nemôže uplatňovať ani nárok vyplývajúci zo všeobecnej zodpovednosti za škodu, ak ste škodu nezapríčinili. Ak odmietnete škodu uhradiť, môže na od Vás nárok na náhradu škody vymáhať aj súdne, avšak na súde by musel preukázať, že ste vznik škody zavinili Vy, tým že ste porušili svoje povinnosti. Ak sa mu to preukázať nepodarí, potom so žalobou neuspeje.

Zo mzdy Vám "náhradu škody" strhnúť v takomto prípade nemôže. Rovnako tak Vám v prípade, ak odmietnete uhradiť ním požadovanú škodu, nemôže dať ani výpoveď. Výpoveď môže zamestnávateľ dať zamestnancovi len z dôvodov uvedených v § 63 Zákonníka práce:

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť

1. zrušuje alebo

2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,

c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,

d) zamestnanec

1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce,

2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2,

3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo

4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,

e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

Do úvahy by prichádzala jedine výpoveď pre dôvod, pre ktorý možno so zamestnancom skončiť pracovný pomer okamžite (hrubé porušenie pracovnej disciplíny), čo by však musel preukázať a najmä vymedziť, v čom malo spočívať takéto porušenie. Vy by ste sa samozrejme mohli brániť postupom podľa § 79 a nasl. Zákonníka práce.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, prajem, chcela by som sa poradiť. Vraciam sa do práce po rodičovskej dovolenke. Mám nárok požiadať zamestnávateľa o vykonanie inventúry? A môže moju žiadosť odmietnuť. Jedna sa o sieť predajni, máme tam hmotnú zodpovednosť za tovar, hotovosť. Na pracovisku je 5 zamestnancov. Ďakujem.

Odpoveď: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.02.2020)

Dobrý deň, 
z otázky predpokladáme, že keď ste išli na materskú dovolenku a následne na rodičovskú dovolenku bola vykonaná inventarizácia na predajni, kde ste mali podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti.
Podľa ust. § 166 ods. 3 ZP platí :
"Žena a muž písomne oznámia zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky."

Z uvedeného zák. ustanovenia platí, že je potrebné zamestnávateľovi písomne oznámiť, že nastupujete do zamestnania v určený deň a súčasne písomne v súlade s ust. § 184 ZP žiadate o vykonanie inventúry :
"(1) Inventarizácia sa musí vykonať pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti, pri jej zániku, pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení pracovného pomeru.
(2) Na pracoviskách, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, musí sa inventarizácia vykonať pri uzatvorení dohôd o hmotnej zodpovednosti so všetkými spoločne zodpovednými zamestnancami
a) pri skončení všetkých týchto dohôd,
b) pri preradení na inú prácu alebo preložení všetkých spoločne zodpovedných zamestnancov,
c) pri zmene vo funkcii vedúceho alebo jeho zástupcu,
d) na žiadosť ktoréhokoľvek zo spoločne zodpovedných zamestnancov pri zmene v ich kolektíve,
e) pri odstúpení niektorého z nich od dohody o hmotnej zodpovednosti.
(3) Ak zamestnanec so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, ktorého pracovný pomer sa skončil alebo ktorý bol preradený na inú prácu alebo iné pracovisko, alebo bol preložený, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou na jeho predchádzajúcom pracovisku.
(4) Ak zamestnanec, ktorý sa zaraďuje na pracovisko, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá, ak od dohody o hmotnej zodpovednosti neodstúpil, za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, zaujímalo by ma ak som dala výpoveď v práci ako čašníčka, prac. Vzťah mi skončil ku dňu 31. 10. 2019, robila sa odovzdávajúca a preberajúca inventúra. Nemala som podpísanú hmotnú zodpovednosť, je možné, že mi môže zamestnávateľ dať uhradiť ak vznikla nejaká nezrovnalosť? Ďakujem.

Odpoveď: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.11.2019)

Dobrý deň,

ak ste nemali podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti, potom od Vás zamestnávateľ nemôže požadovať uhradiť podiel na schodku.

Do úvahy teoreticky prichádza do úvahy všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu, pričom povinnosťou zamestnávateľa je, aby preukázal Vašu zodpovednosť za škodu ako aj výšku škody. 

Ak by Vás zamestnávateľ nútil podpísať zodpovednosť za schodok prípadne dohodu o uznaní dlhu alebo dohodu o splátkach, nič nepodpisujte a dajte nám vedieť, aby sme Vám pomohli.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca (Pracovné právo)

Zdravím, pracujem ako vedúca predajne COOP Jednota, počas mojej 10 dňovej dovolenky na predajni bola kontrola SOI, boli nájdené nejaké nedostatky a zavinenie personálu. Som za to zodpovedná aj počas mojej neprítomnosti a mám zaplatiť prípadnú pokutu? Ďakujem.

Odpoveď: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.07.2019)

Dobrý deň,

ak pracujete ako vedúci zamestnanec na pobočke obchodného reťazca, pokutu za nedostatky a zavinenie personálu nebudete musieť uhrádzať. Zamestnávateľ však na základe jemu uloženej pokuty od SOI, môže následne vyvodiť určitú zodpovednosť za škodu zamestnancov. Zamestnávateľ by však musel dokázať, že k škode došlo vašou vinou (v čase keď k pochybeniu došlo), t. j. dôkazné bremeno je na zamestnávateľovi. 

Pokiaľ vy osobne ste zamestnávateľom, respektíve majiteľom predajne obchodného reťazca, tak vyrúbenú pokutu za nedostatky a zavinenie personálu budete musieť SOI uhradiť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, v práci som nedopatrením spôsobil škodu, ktorú dostanem k náhrade (hmotná zodpovednosť). Pri telefonáte z laboratória (v rámci práce), som elektronický neuzatvoril ventil, medzitým tam zamestnanec vpustil inú surovinu a tovar zničil. Na obsluhu elektronického panela som bol však sám, no obsluhovať ho majú dvaja. Chcem sa opýtať, či chybu spôsobil aj zamestnávateľ, ak áno, na čo sa odvolať pri zasadnutí škodovej komisie. Ďakujem S pozdravom Bukovský.

Odpoveď: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.07.2019)

Dobrý deň,

hmotná zodpovednosť za schodok je zodpovednosťou podľa ust. § 182 ZP je zodpovednosťou za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná.

Uvádzate, čo sa vo Vašom prípade stalo, teda výsledkom je škoda, nevieme vec posúdiť z hľadiska dodržiavania pracovných postupov, a teda či Vy ako aj druhý zamestnanec ste vedeli o tom, že príslušné technické zariadenie musia spúšťať v súčinnosti vždy dvaja zamestnanci, či o tom vedel aj druhý zamestnanec, či máte na uvedenú činnosť kvalifikáciu /predpokladáme, že áno/, či zamestnávateľ Vás o týchto povinnostiach vyplývajúcich z výrobného procesu poučil, či poučil o pracovnom postupe aj druhého zamestnanca a podobne, teda či druhý zamestnanec bol povinný sa presvedčiť o tom, že zariadenie je riadne uzatvorené, resp. pýtať sa na obsah tekutiny v ňom a až po tomto preverení zariadenie spustiť /píšeme dosť abstraktne, ale zariadenie nepoznáme/.

Sme názoru, že sa tu jedná o zodpovednosť za škodu podľa §  ZP, a nie o zodpovednosť za schodok.

Treba uviesť,  že v zmysle ust. § 179 ZP je zamestnávateľ povinný Vám preukázať Vašu zodpovednosť za vzniklú škodu ako aj jej finančné vyčíslenie.

Rozsah a spôsob náhrady škody upravuje ust. § 186 a nasl. ZP :
§ 186 :

(1) Zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť zamestnávateľovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu a ak túto škodu zamestnávateľ od zamestnanca požaduje.
(2) Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti, ktorú zamestnávateľ požaduje od zamestnanca, nesmie u jednotlivého zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu. Toto obmedzenie neplatí, ak ide o osobitnú zodpovednosť zamestnanca podľa § 182 až 185 alebo ak bola škoda spôsobená pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamných látok alebo psychotropných látok.
(3) Ak bola škoda spôsobená úmyselne, môže zamestnávateľ okrem skutočnej škody požadovať aj náhradu ušlého zisku, ak by jej neuhradenie odporovalo dobrým mravom.
§ 187 :
(1) Ak škodu spôsobil porušením povinností aj zamestnávateľ, zamestnanec uhradí pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia.
(2) Ak zodpovedá zamestnávateľovi za škodu niekoľko zamestnancov, každý z nich uhradí pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia.
§ 188 : Pri určení škody na veci sa vychádza z ceny veci v čase vzniku škody."

Ako sa brániť na škodovej komisii ? 

Zamestnávateľ musí preukázať Vaše zavinenie za vzniklú škodu, prípadne preukázať nedbanlivosť, čo sa týka aj druhého zamestnanca. Konkrétne Vaše námietky budú závisieť od toho, aký mal by správny pracovný postup, či o tomto ste vedeli Vy rovnako ako aj druhý zamestnanec.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, Pred rokom 31. 1. 2018 mi skončila pracovná zmluva s firmou, ktorá sa zaoberá realizáciou kuchýn. Ja som tam pracoval ako predajca a v zmluve sme mali ukotvené "Hmotná zodpovednosť"(zamestnanec sa zaväzuje, že v prípade vzniku schodku na Hodnotách Zamestnávateľovi uhradí škodu v plnej výške). Teraz po roku mi prišla predbežná výzva od advokáta, kde sa nachádza: "Počas trvania pracovného pomeru ste svojim konaním spôsobili klientovi škodu pozostávajúcu z nákladov na materiál potrebný na dokončenie zákaziek.  Celková výška škody ku dňu zaslania tejto výzvy činí 781,23 eur. Sumu je potrebné uhradiť najneskôr do 5 dni od doručenia výzvy. Vedome ani cielene som zamestnávateľovi škodu nespôsobil. Určite drobnosti pri takom množstve zákazok samozrejme vznikli, ale kým som bol zamestnanec tak nepresiahli 100 eur. Suma skoro 800 eur je zo zákaziek, ktoré sa realizovali po mojom ukončení. Prosím aké mám možnosti a dá sa vyhnúť doplateniu? Ďakujem.

Odpoveď: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkaldáem nasledovnú odpoveď :
Uvádzate, že máte podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti nepíšete však či bola, ak ak bola, kedy bola vykonaná inventúra pri vzniku prac. pomeru ako aj pri jeho skončení.
Podľa  ust. § 182 ZP platí :
"(1) Ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. V dohodách sa môže so zamestnancami súčasne dohodnúť, že ak budú pracovať na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí uzatvorili dohodu o hmotnej zodpovednosti, zodpovedajú s nimi za schodok spoločne (spoločná hmotná zodpovednosť). 
(2) Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná."

 

Dohody o hmotnej zodpovednosti uzatvárajú so zamestnancami obchodu, so zamestnancami pracujúcimi so stravnými lístkami, s finančnou hotovosťou, so skladníkmi a podobne.

V  doplnení otázky ste uviedli, že ste pracovali ako navrhovateľ kuchýň. Z tejto pracovnej pozície, máme za to, že pokiaľ ste neboli zodpovedný napr. za  pokladňu prevádzky, zásoby materiálu ako napr. skladník, nemôžete zodpovedať na  základe dohody o HZ za škodu proklamovanú zamestnávateľom, ktorá vznikla pri výrobe kuchýň, keď ste predmetné kuchyne nevyrábali. Už zo samotnej podstaty tejto práce vyplýva, že vzniká odpad materiálu, ktorý však nie je schodkom. Naviac pokiaĺ ste s týmto materiálom nepracovali, nemôžete za tento ani zodpovedať.  V otázke neuvádzate, či škoda, ktorá je Vám pripisovaná, bola vyčíslená na základe inventúry, a či keď ste podpisovali dohodu o HZ bola tiež vykoná inventúra.
Ak by sme vychádzali zo všeobecnej zodpovednosti za škodu podľa ust.§  ZP, je povinnosťou zamestnávateľa preukázať Vám zodpovednosť za túto škodu. Zodpovednosťou za škodu sa však nechápe to, že advokát Vám pošle výzvu k úhrade. Od advokáta môžete požadovať, aby Vám predložil splnomocnenie na zastupovanie Vášho bývalého zamestnávateľa.
Vo veci odporúčame  po predložení splnomocnenia kontaktovať písomne advokát, aby Vám preukázal Vašu zodpovednosť za škodu tvrdenú zamestnávateľom. 
Nepodpisujte žiadny splátkový kalendár alebo uznanie záväzku. 
Povinnosťou zamestnávateľa je preukázať Vám zodpovednosť za vzniknutú škodu.

V prípade problémov nás kontaktujte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň. Pracovala som vo firme CBA Slovakia, a. S. Ako predavač pokladník. Mala som spoločnú hmotnú zodpovednosť. Dna 05. 10. 2017 bola vykonaná inventúra. K 31. 12. 2017 som odišla od firmy z dôvodu odchodu do starobného dôchodku. Pri odchode mi vedúca povedala, že inventúra sa robí len pri odchode vedúcej alebo zástupkyne. Nasledujúca inventúra bola vykonaná 29. 06. 2018. Dna11. 02. 2019. Mne bolo listom oznámené, že vznikol schodok vo výške 6782, 13 euro. Mne vypočítali výšku dlhu na 502, 24 euro. Odpísala som CBA, že nesúhlasím s celou výškou sumy. Odpovedali my, že som pri odchode mala požiadať o inventúru trvajú na zaplatení celej sumy. Poraďte my čo mám robiť. S pozdravom Jána Ostrá.

Odpoveď: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Podľa ust. Zákonníka práce platí :
"§ 184 :
(1) Inventarizácia sa musí vykonať pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti, pri jej zániku, pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení pracovného pomeru.
(2) Na pracoviskách, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, musí sa inventarizácia vykonať pri uzatvorení dohôd o hmotnej zodpovednosti so všetkými spoločne zodpovednými zamestnancami
a) pri skončení všetkých týchto dohôd,
b) pr i preradení na inú prácu alebo preložení všetkých spoločne zodpovedných zamestnancov,
c) pri zmene vo funkcii vedúceho alebo jeho zástupcu,
d) na žiadosť ktoréhokoľvek zo spoločne zodpovedných zamestnancov pri zmene v ich kolektíve,
e) pri odstúpení niektorého z nich od dohody o hmotnej zodpovednosti."
Ak zamestnanec so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, ktorého pracovný pomer sa skončil alebo ktorý bol preradený na inú prácu alebo iné pracovisko, alebo bol preložený, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou na jeho predchádzajúcom pracovisku."


§ 189 :
(1) Zamestnanec, ktorý zodpovedá za schodok alebo za stratu predmetov, je povinný nahradiť schodok alebo stratu v plnej sume.
(2) Pri spoločnej zodpovednosti za schodok sa jednotlivým zamestnancom určí podiel náhrady podľa pomeru ich priemerných zárobkov, pričom zárobok ich vedúceho a jeho zástupcu sa započítava v dvojnásobnej sume.
(3) Podiel náhrady určený podľa odseku 2 nesmie u jednotlivých zamestnancov s výnimkou vedúceho a jeho zástupcu presiahnuť sumu rovnajúcu sa ich priemernému mesačnému zárobku pred vznikom škody.
Ak sa takto určenými podielmi neuhradí celá škoda, zvyšok je povinný uhradiť vedúci a jeho zástupca podľa pomeru svojich priemerných zárobkov.
(4) Ak sa zistí, že schodok alebo jeho časť zavinil niektorý zo spoločne zodpovedných zamestnancov, uhradí schodok tento zamestnanec podľa miery svojho zavinenia. Zvyšnú časť schodku uhradia všetci spoločne zodpovední zamestnanci podielmi určenými podľa odsekov 2 a 3."

Nepíšete v otázke dôvody Vášho nesúhlasu uhradiť pomernú časť schodku.
Čiastočnou obranou by mohlo byť,  že ste ústne požiadali o vykonanie inventarizácie, bolo Vám však oznámené /kým/, že inventarizácia sa musí byť konať len pri zmene vo funkcii vedúceho alebo jeho zástupcu. 
K samotnej výške požadovaného podielu na schodku uvádzame, že podľa § 189 ods. 2  ZP platí, že "pri spoločnej zodpovednosti za schodok sa jednotlivým zamestnancom určí podiel náhrady podľa pomeru ich priemerných zárobkov, pričom zárobok ich vedúceho a jeho zástupcu sa započítava v dvojnásobnej sume."

Teda k samotnej sume sa vyjadriť nemôžeme, v tejto otázke musíte sa obrátiť na zamestnávateľa, aby Vám predložil prepočet miezd za rozhodujúce obdobie všetkých spoločne zodpovedných zamestnancov.

Poznamenávame, že na internete je zverejnených niekoľko rozsudkov vo veciach schodkov Vášho zamestnávateľa.
K samotnej výške schodku treba vychádzať aj zo smerníc zamestnávateľa, ktoré ustanovujú podmienky vyčíslenia tzv. hrubého schodku  - jeho očistenie resp. upravenie na nákupné ceny tovaru bez DPH obchodného rozpätia, jeho zníženie o tzv. normy strát v nákupných cenách z dosiahnutej tržby ovocia a zeleniny a nákupu mäsa v pomere k dosiahnutej tržbe.  Jedná sa teda o to, aby Vám boli predložené inventarizačné záznamy z tejto inventúry a spôsob výpočtu tzv. čistého schodku.

Konkrétne podľa rozsudku Okresného súdu Zvolen, sp. zn. : 18Cpr/2/2015 z 21. 06. 2016 bol hrubý schodok vo výške 2718,35 € znížený po odrátaní týchto položiek /DPH, norma strát atď./ na sumu 1621,16 €.

Odpoveď z našej strany je v podstate tá, že pomernú časť schodku musíte uhradiť, odporúčame Vám však predtým pozrieť zápisy z inventúry a spôsob výpočtu Vášho podielu na schodku, ako aj zistiť či medzičasom nebola vykonaná aj iná inventúra, teda medzi Vašim skončením prac. pomeru a touto inventúrou, z ktorej je Vám vyčíslená pomerná časť.

Budeme radi ak nám dáte vedieť ako ste dopadli, je to pre nás dôležité.

 

 

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, Chcel by som sa informovať, či a podľa akého zákona platí vedúci zamestnanec manko do výšky 2 x hrubej mesačnej mzdy. Ďakujem.

Odpoveď: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 189 Zákonníka práce platí :

"(1) Zamestnanec, ktorý zodpovedá za schodok alebo za stratu predmetov, je povinný nahradiť schodok alebo stratu v plnej sume.

(2) Pri spoločnej zodpovednosti za schodok sa jednotlivým zamestnancom určí podiel náhrady podľa pomeru ich priemerných zárobkov, pričom zárobok ich vedúceho a jeho zástupcu sa započítava v dvojnásobnej sume.

(3) Podiel náhrady určený podľa odseku 2 nesmie u jednotlivých zamestnancov s výnimkou vedúceho a jeho zástupcu presiahnuť sumu rovnajúcu sa ich priemernému mesačnému zárobku pred vznikom škody. Ak sa takto určenými podielmi neuhradí celá škoda, zvyšok je povinný uhradiť vedúci a jeho zástupca podľa pomeru svojich priemerných zárobkov.

(4) Ak sa zistí, že schodok alebo jeho časť zavinil niektorý zo spoločne zodpovedných zamestnancov, uhradí schodok tento zamestnanec podľa miery svojho zavinenia. Zvyšnú časť schodku uhradia všetci spoločne zodpovední zamestnanci podielmi určenými podľa odsekov 2 a 3."

 

Len pripomíname, že dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná.

Inventarizácia sa musí vykonať pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti, pri jej zániku, pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení pracovného pomeru.

Zároveň platí, že na pracoviskách, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, musí sa inventarizácia vykonať pri uzatvorení dohôd o hmotnej zodpovednosti so všetkými spoločne zodpovednými zamestnancami

a) pri skončení všetkých týchto dohôd,

b) pri preradení na inú prácu alebo preložení všetkých spoločne zodpovedných zamestnancov,

c) pri zmene vo funkcii vedúceho alebo jeho zástupcu,

d) na žiadosť ktoréhokoľvek zo spoločne zodpovedných zamestnancov pri zmene v ich kolektíve,

e) pri odstúpení niektorého z nich od dohody o hmotnej zodpovednosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť robím ako predavačka v jednom obchodnom potravinovom reťazci. Mali sme teraz inventúru a vypočítali nám manko z tovaru, ktorý preceňujeme pred ukončením záručnej doby a ten rozdiel, ktorý vzniká pri precenení nám započítavajú do manka a dali nám zaplatiť celej predajni. Ja viem, že manko môžem platiť pri chýbajúcom tovare ale nie pri rozdiely pri precenení. Prosím poraďte mám platiť alebo nie, mám podpísanú hmotnú nezodpovednosť za chýbajúci tovar, ale to teraz vymysleli nové, lebo preceňovať sa bude vždy, keď chceme predať tovar, aby nám neostal po záruke. Už nám stiahli prvú splátku a to sme ešte nepodpísali papiere o súhlase so splátkami a výsledkom inventúry, Ďakujem za odpoveď prajem príjemný deň.

Odpoveď: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.08.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :


1./ Správne uvádzate v samotnej otázke, že postup zamestnávateľa nie je správny Podľa ust. § 182 a nasl. Zák. práce platí /vyberáme/ : 
"§ 182 : 
(1) Ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. V dohodách sa môže so zamestnancami súčasne dohodnúť, že ak budú pracovať na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí uzatvorili dohodu o hmotnej zodpovednosti, zodpovedajú s nimi za schodok spoločne (spoločná hmotná zodpovednosť).
(2) Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná.
(3) Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti celkom alebo sčasti, ak preukáže, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia.

§ 183 : 
(1) Zamestnanec, ktorý uzatvoril dohodu o hmotnej zodpovednosti, môže od nej odstúpiť, ak sa preraďuje na inú prácu, zaraďuje na iné pracovisko, prekladá alebo ak zamestnávateľ v čase do jedného mesiaca po tom, čo dostal jeho písomné upozornenie, neodstráni nedostatky v pracovných podmienkach, ktoré bránia riadnemu hospodáreniu so zverenými hodnotami. Pri spoločnej hmotnej zodpovednosti môže zamestnanec od dohody odstúpiť, ak je na pracovisko zaradený iný zamestnanec alebo ustanovený iný vedúci, prípadne jeho zástupca. Odstúpenie sa musí oznámiť zamestnávateľovi písomne.
(2) Dohoda o hmotnej zodpovednosti zaniká dňom skončenia pracovného pomeru alebo dňom odstúpenia od tejto dohody.
§ 184 :
(1) Inventarizácia sa musí vykonať pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti, pri jej zániku, pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení pracovného pomeru.

(2) Na pracoviskách, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, musí sa inventarizácia vykonať pri uzatvorení dohôd o hmotnej zodpovednosti so všetkými spoločne zodpovednými zamestnancami
a) pri skončení všetkých týchto dohôd,
b) pri preradení na inú prácu alebo preložení všetkých spoločne zodpovedných zamestnancov,
c) pri zmene vo funkcii vedúceho alebo jeho zástupcu,
d) na žiadosť ktoréhokoľvek zo spoločne zodpovedných zamestnancov pri zmene v ich kolektíve,
e) pri odstúpení niektorého z nich od dohody o hmotnej zodpovednosti.
(3) Ak zamestnanec so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, ktorého pracovný pomer sa skončil alebo ktorý bol preradený na inú prácu alebo iné pracovisko, alebo bol preložený, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou na jeho predchádzajúcom pracovisku.
(4) Ak zamestnanec, ktorý sa zaraďuje na pracovisko, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá, ak od dohody o hmotnej zodpovednosti neodstúpil, za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou.

2./ Zákonník práce pojem schodku /manko/nedefinuje/; tento pojem definuje zákon o účtovníctve v ust. § 30 nasledovne : 
" Inventarizačný rozdiel môže mať dvojaký charakter, a to
a) manko, ak zistený skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve a ak ho nemožno preukázať účtovným záznamom; pri peňažných prostriedkoch a ceninách sa označuje ako schodok,
b) prebytok, ak zistený skutočný stav je vyšší ako stav v účtovníctve a ak ho nemožno preukázať účtovným záznamom.
(6) Rozdiely vyplývajúce z úpravy ocenenia podľa § 26 a 27 sa neposudzujú ako inventarizačné rozdiely."
/naša pozn. :  jedná sa aj o precenenie tovaru reálnou hodnotou ako je tomu vo Vašom prípade/.

3./ Ust. § 131 a nasl. Zákonníka práce určuje poradie zrážok zo mzdy /prednostne  sa vykonávajú zrážky poistného na sociálne a zdrav. poistenie, nedoplatky na verejné zdravotné poistenie, zrážky preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, daňového nedoplatku, atď.

Po vykonaní uvedených zrážok môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy len preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky na priznanie tejto mzdy, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, nevyúčtované preddavky cestovných náhrad, náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol, atď. 

Ďalšie zrážky zo mzdy, ktoré presahujú rámec vyššie citovaných zrážok môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy, alebo ak povinnosť zamestnávateľa vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov zamestnanca vyplýva z osobitného predpisu.

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ ste neodsúhlasili výsledky inventúry a prípadný schodok ste neodsúhlasili, zamestnávateľ nemôže vykonať zrážky zo mzdy. Dohoda o zrážkach sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná.

4./ Odporúčame oznámiť zamestnávateľovi, že s jeho postupom nesúhlasíte, keď do schodku /manka/ zarátal aj preceňovaný tovar, keďže tento tovar existuje a nie je oprávnený ho zaúčtovať do schodku pri inventarizácii. Môžte sa odvolať aj toto naše stanovisko a žiadať vyplatenie neoprávnene zrazenej sumy. Pokiaľ nedôjde obratom k náprave odporúčame Vám kontaktovať príslušný inšpektorát práce. V prípade neuhradenia budete musieť žalovať zamestnávateľa na súde.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca (Pracovné právo)

Zamestnanec školy bez vedomia riaditeľky školy drží náradie doma, je dlhodobo nemocný a odmieta toto náradie (ako vŕtačka, príklepová vŕtačka atď. ) vrátiť škole, lebo má podpísanú hmotnú zodpovednosť. Za právny názor ďakujem. 

Odpoveď: "Manko" a hmotná zodpovednosť zamestnanca

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.05.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

1./ V otázke uvádzate, že zamestnanec odmieta vydať rôzne náradie, za ktoré v súlade s ust. § 185 Zákonníka práce prevzal hmotnú zodpovednosť.

Podľa ust.  Zákonníka práce platí :

"§ 185 Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov

(1) Zamestnanec zodpovedá za stratu nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov a iných podobných predmetov, ktoré mu zamestnávateľ zveril na základe písomného potvrdenia.

(2) Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti úplne alebo sčasti, ak sa preukáže, že strata vznikla úplne alebo sčasti bez jeho zavinenia.

(3) Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov vymedziť okruh zamestnancov, s ktorými môže dohodnúť povinnosť, aby si dali poistiť predmet, ktorý im zamestnávateľ zveril podľa odseku 1, pre prípad straty a zničenia, a okruh zamestnancov, ktorým poistí predmet zverený podľa odseku 1 pre prípad straty a zničenia."

2./  Konanie zamestnanca je v podstate dôvodné, nakoľko za zverené predmety prevzal zodpovednosť. 

3./  Vo veci je potrebné pripraviť písomné dohodu o zrušení zodpovednosti za zverené predmety alebo potvrdenie o vrátení zverených predmetov pre školu ako aj zamestnanca o tom, že ktoré, aký druh /popis, zariadení, ich stav, funkčnosť, resp. podľa údajov uvedených v dohode o prevzatí hmotnej zodpovednosti za stratu zverených predmetov, s tým, že podpísaním predmetnej dohody alebo potvrdenia o vrátení zverených predmetov sa ruší dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca za stratu zverených predmetov. Netreba zabudnúť na dátum a podpisy účastníkov dohody.

4./ Pokiaľ by odmietol zariadenie vydať, bude potrebné ho vyzvať písomne a následne riešiť prípadne aj cestou súdu.

 

©

Poznámka : Mená pýtajúcich sa nezverejňujeme.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk