Máte
otázku?

Môže zamestnávateľ zraziť zistené manko zo mzdy?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Žilina

Otázka: Môže zamestnávateľ zraziť zistené manko zo mzdy?

Dobrý deň, náš zamestnávateľ nám sústavne strháva peniaze z mzdy ako zrážku za manko, bez toho, aby sme vopred podpísali súhlas s výškou zrážky a nebol nás s ňou ani oboznámený. Ako sa máme brániť? Ďakujem.

Odpoveď: Môže zamestnávateľ zraziť zistené manko zo mzdy?

Dobrý deň. 

Zamestnávateľ nemôže sumu náhrady škody (vo Vašom prípade zistené manko), ktorá pripadá na zamestnanca, zraziť zo mzdy zamestnanca bez dohody o zrážkach zo mzdy, Zákon umožňuje zamestnávateľovi vykonávať zrážky zo mzdy na preddavky na daň ako aj zrážky iných súm, ktoré sú presne uvedené v § 131 Zákonníka práce, ale na základe tohto ustanovenia nie je možné zamestnancovi zraziť zo mzdy sumu náhrady škody len na základe rozhodnutia zamestnávateľa,  bez dohody so zamestnancom.

Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Ak bola podpísaná dohoda o hmotnej zodpovednosti, zamestnávateľ ani nemusí preukazovať zavinenie zamestnanca. Ak medzi zamestnancom a zamestnávateľom nebola uzatvorená dohoda o hmotnej zodpovednosti, zamestnávateľ v prvom rade musí preukázať zavinenie zamestnanca a vtedy zamestnanec zodpovedá za škodu až do výšky štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu.

Odporúčam písomne vyzvať zamestnávateľa na vrátenie zrazených súm, pričom upozornite ho na porušenie Zákonníka práce. Ak Vám aj naďalej bude zrážať zo mzdy zistené manká, tak sa s podnetom obráťte na inšpekciu práce, ktorá po zistení porušenia zákona, uloží zamestnávateľovi povinnosť odstrániť toto porušenie. 

Trápi vás "Môže zamestnávateľ zraziť zistené manko zo mzdy?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Môže zamestnávateľ zraziť zistené manko zo mzdy? (Pracovné právo)

Dobrý deň, môj zamestnávateľ mi nepredĺžil zmluvu na určitý čas. Poslednú výplatu mi dal do obálky s tým, že mi odpočítal deficit 120 eur. Mala som podpísanú dohodu o HZ, avšak manko vzniklo na inej prevádzke, kde som bola dočasne preradená. Keď som tam prišla, nebola vykonaná inventarizácia tovaru a do predajne bol stiahnutý tovar z inej predajne, ktorá bola z technických dôvodov zatvorená. Situácia sa týka predajne mäsa. Schodok vznikol skončením doby trvanlivosti, pretože sme neboli schopné predať tovar z dvoch predajní. Myslím si, že by som nemala niesť zodpovednosť za nečinnosť nadriadených, keďže mohli tovar presunúť do iných prevádzok. Toto sa stalo v čase koronakrízy, keď som zastupovala ľudí, ktorí boli v karanténe. Na predajni sme boli len dve predavačky, takže sme mali čo robiť, aby sme vôbec obslúžili zákazníkov, hovoriac ešte o kontrole záruk. Zamestnávateľ so mnou manko vôbec neriešil a nemám ho vyčíslené ani na výplatnej páske. Odmietla som podpísať príjmový doklad a výplatu som si neprevzala. Prosím, poraďte mi, ako mám postupovať ďalej. Ďakujem.

Odpoveď: Môže zamestnávateľ zraziť zistené manko zo mzdy?

(odpoveď odoslaná: 14.05.2020)

Dobrý deň,

podľa ust. § 130 ods. 5 ZP platí, že "pri vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vydať doklad obsahujúci najmä údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o stave účtu konta pracovného času, ak je zavedené konto pracovného času, o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce. Doklad podľa prvej vety sa poskytne v písomnej forme, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na jeho poskytovaní elektronickými prostriedkami."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že forma obálky so mzdou nie je zákonná.

Pokiaľ ide o schodok/manko/, tento v zmysle ust. §  ZP a ust. § 30 ods. 5 zákona o účtovníctve sa považuje ako "inventarizačný rozdiel ak zistený skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve a ak ho nemožno preukázať účtovným záznamom; pri peňažných prostriedkoch a ceninách sa označuje ako schodok."

V otázke uvádzate, že "manko" evidované zamestnávateľom predstavuje v podstate tovar, ktorý bol fyzicky na predajni, ale uplynula doba trvanlivosti. Preto takýto tovar po záruke nie je možné z hľadiska ZP a zákona o účtovníctve považovať za schodok. Nepíšete v otázke o akú spoločnsoť ide, ale v tejto oblasti potravinárstva si zamestnávateľ určuje normu strát práve na tieto účely, ktorú si stanovuje interným predpisom obyčajne s platnosťou na jeden rok, preto odporúčame oboznámiť sa aj s týmto predpisom zamestnávateľa.

Podľa ust. § 21 ods. 2 zákona o dani z príjmov je táto položka pomenovaná ako stratné, ktoré predstavuje daňovo uznateľný výdavok.

Odporúčame zamestnávateľa písomne vyzvať k vyúčtovaniu mzdy za prísl. obdobie v súlade s ust. § 130 ods. 5 ZP a k úhrade celej mzdy. Keďže zamestnávateľom vyčíslený rozdiel nie je schodkom - tovar bol na predajni, za túto škodu nemôžete niesť zodpovednosť titulom podpsanej dohody o HZ. Podľa ust. § 189 ZP platí, že "zamestnanec, ktorý zodpovedá za schodok alebo za stratu predmetov, je povinný nahradiť schodok alebo stratu v plnej sume."

Odporúčame zamestnávateľa vyzvať k úhrade mzdy s poukazom na ust. § 130 ZP vo Vami určenej lehote s tým, že za pokazený tovar na predajni nemôžete niesť zodpovednosť, keďže sa nejedná o schodok a zamestnávaeľ si nesplnil svoju prevenčnú povinnosť na zabránenie vzniku škody (§ 177 ZP).

Môžete zamestnávateľa upozorniť, že ak Vaša výzva zostane zostane bez povšimnutia a nebude vyplatená celá mzdy, vec oznámite prísl. inšpektorátu práce a dlžnú sumu budete vymáhať cestou súdu.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


Odpoveď: Môže zamestnávateľ zraziť zistené manko zo mzdy?

(odpoveď odoslaná: 14.05.2020)


Podotázka: Môže zamestnávateľ zraziť zistené manko zo mzdy? (Pracovné právo)

Dobrý deň. Pracujem ako predajca na oddelení samoobsluhy, ktoré je chránené kamerovým systémom a neustále máme manko, ktoré nám zamestnávateľ každý mesiac strháva (vždy je to iná suma). V našej pozícii ako predajcovia nemôžeme byť zodpovední za to, že sa kradne predovšetkým elektronika. Samozrejme, manko som podpisoval pri zmluve, ale chcel by som vedieť, či je to oprávnené, a či existuje nejaký zákon, ktorý mi zakazuje, aby mi zamestnávateľ neustále strhával peniaze z výplaty, pokiaľ je predajňa chránená kamerovým systémom. Ako je to napríklad, keď tovar zmizne, kým nie som v práci, kedy pracujem dva dni a nasledujúce tri dni mám voľno? Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Môže zamestnávateľ zraziť zistené manko zo mzdy?

(odpoveď odoslaná: 22.01.2019)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
1./ Z otázky  vyplýva, že zamestnávateľ  Vám každý mesiac sťahuje zo mzdy nejakú sumu údajne titulom zodpovednosti za vzniknutý schodok.
Z ust. Zákonníka práce vyplýva nasledovné (citujeme) :
"§ 182   :
(1)  Ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. V dohodách sa môže so zamestnancami súčasne dohodnúť, že ak budú pracovať na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí uzatvorili dohodu o hmotnej zodpovednosti, zodpovedajú s nimi za schodok spoločne (spoločná hmotná zodpovednosť). 
(2) Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná. 
(3) Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti celkom alebo sčasti, ak preukáže, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia. 
(4) Ak nedostatky vzniknú v pracovných podmienkach zamestnancov so spoločnou hmotnou zodpovednosťou v súvislosti s tým, že bol na ich pracovisko zaradený iný zamestnanec alebo iný vedúci, prípadne zástupca vedúceho, alebo s tým, že niektorý zo zamestnancov od dohody o hmotnej zodpovednosti odstúpil, zamestnávateľ je povinný nedostatky odstrániť bez zbytočného odkladu. 

§ 184 :
B(1) Inventarizácia sa musí vykonať pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti, pri jej zániku, pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení pracovného pomeru. 
(2) Na pracoviskách, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, musí sa inventarizácia vykonať pri uzatvorení dohôd o hmotnej zodpovednosti so všetkými spoločne zodpovednými zamestnancami 

a) pri skončení všetkých týchto dohôd, 
b) pri preradení na inú prácu alebo preložení všetkých spoločne zodpovedných zamestnancov, 
c) pri zmene vo funkcii vedúceho alebo jeho zástupcu, d) na žiadosť ktoréhokoľvek zo spoločne zodpovedných zamestnancov pri zmene v ich kolektíve, 
e) pri odstúpení niektorého z nich od dohody o hmotnej zodpovednosti.
(3) Ak zamestnanec so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, ktorého pracovný pomer sa skončil alebo ktorý bol preradený na inú prácu alebo iné pracovisko, alebo bol preložený, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou na jeho predchádzajúcom pracovisku. 
(4) Ak zamestnanec, ktorý sa zaraďuje na pracovisko, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá, ak od dohody o hmotnej zodpovednosti neodstúpil, za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou."

Záver a odporúčanie 
Sme názoru, že zamestnávateľ nie je oprávnený vykonávať zrážky zo mzdy každý mesiac pokiaľ nebola vykonaná inventarizácia tovaru. 
Podľa ust. § 131 Zákonníka práce zrážky zo mzdy sa môžu vykonávať len pre tam uvedené zrážky (zrážky poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu, zrážky preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, daňového nedoplatku, nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva a nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti). 
Ďalšie zrážky zo mzdy, ktoré presahujú rámec zrážok uvedených v odsekoch 1 a 2, môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy, alebo ak povinnosť zamestnávateľa vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov zamestnanca vyplýva z osobitného predpisu. 

Bez ohľadu na to, že ste podpísali dohodu o hmotnej zodpovednosti,  povinnosťou zamestnávateľa je umožniť Vám vyjadriť sa k schodku zisteného pri inventarizácii a následne vyčísleného v €. Poznamenávame, že Vašou povinnosťou ako zamestnanca je preukázať, že za schodok nezodpovedáte a uviesť dôvody /napr. nedostatočné zabezpečenie tovaru pred odcudzením/.

Odporúčame pozrieť písomné inštrukcie zamestnávateľa v tejto oblasti  a požiadať zamestnávateľa o písomné vyjadrenie z akého dôvodu vykonáva zrážky zo mzdy /dátum inventarizácie a jej vyčíslenie schodku).

V prípade, že u zamestnávateľa nepochodíte, odporúčame informovať príslušný inšpektorát práce podľa sídla zamestnávateľa. 

 


Podotázka: Môže zamestnávateľ zraziť zistené manko zo mzdy? (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám problém s tým, že mi zamestnávateľ strhol z mzdy manko, ktoré vzniklo pri inventúre. Problém je v tom, že som počas inventúry nebol prítomný. Okrem toho, nasledujúci deň, kedy som nemal mať smenu, prišla hygienická kontrola a udelená pokuta 60 eur bola tiež strhnutá z mojej výplaty. V ten deň som však nebol v práci a nič som nepodpísal. Potrebujem vedieť, či je možné mi strhnúť z výplaty 60 eur za pokutu hygieny a 189 eur za manko. Mal som dostať výplatu 244 eur, ale teraz mi dala iba 55 eur. Ďakujem za pomoc a odpoveď. Ladislav.

Odpoveď: Môže zamestnávateľ zraziť zistené manko zo mzdy?

(odpoveď odoslaná: 29.11.2018)

Dobrý deň,

predkladáme Vám nasledovnú odpoveď :

Ako sme písali v predchádzajúcej odpovedi zodpovednosť za schodok nemáte, nakoľko nemáte podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti. 

Zamestnávateľ Vám musí preukázať Vašu zodpovednosť za vzniklú škodu, ale zrážka zo mzdy nie je preukázanie Vašej zodpovednosti za schodok.

Pokiaľ sa jedná o pokutu od hygieny, tam je oprávnenie zamestnávateľa odvolať sa proti rozhodnutiu o uložení pokuty, ale len v prípade, ak vo veci bolo správne konanie. Pokiaľ bola pokuta zaplatená priamo pri kontrole v tzv blokovom konaní, potom platí, že proti blokovému konaniu sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania.

Kontaktujte prísl. inšpektorát práce ak by Vám zamestnávateľ neprávom zrazené sumy nevrátil.


Trápi vás "Môže zamestnávateľ zraziť zistené manko zo mzdy?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môže zamestnávateľ zraziť zistené manko zo mzdy? (Pracovné právo)

Dobrý večer, môže zamestnávateľ strhnúť z mojej mzdy manko, aj keď som nebol prítomný pri inventúre a nemám podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti? Ďakujem za odpoveď. Ladislav

Odpoveď: Môže zamestnávateľ zraziť zistené manko zo mzdy?

(odpoveď odoslaná: 28.11.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 131 a nasl. Zákonníka práce platí :
"§ 182 : Ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. V dohodách sa môže so zamestnancami súčasne dohodnúť, že ak budú pracovať na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí uzatvorili dohodu o hmotnej zodpovednosti, zodpovedajú s nimi za schodok spoločne (spoločná hmotná zodpovednosť). 
(2) Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná.

§ 131 
(1) Zo mzdy zamestnanca zamestnávateľ prednostne vykoná zrážky poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu, zrážky preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, daňového nedoplatku, nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva a nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti." 

 

Vzhľadom na okolnosť, že nemáte podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti zamestnávateľ Vám musí preukázať Vašu zodpovednosť za vzniknutý schodok, ale nie titulom zodpovednosti zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, kde nemusí preukázať zavinenie zamestnanca, ale titulom náhrady škody, lebo nemáte podpísanú dohodu o HZ.


Bez uznania tohto nároku na náhradu škody, čo nie ste povinný uznať, naopak zamestnávateľ musí preukázať Vašu zodpovednosť za vzniklú škodu, zamestnávateľ nie je oprávnený Vám vykonávať zrážky zo mzdy
Môže tak urobiť len na základe Vášho súhlasu, že zodpovedáte za vzniklú škodu alebo len na základe súdneho rozhodnutia.

V prípade, že napriek tomu by došlo k zrážkam zo mzdy, odporúčame obrátiť sa na príslušný inšpektorát práce, ktorý nariadi zamestnávateľovi odstrániť nedostatky.
 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môže zamestnávateľ zraziť zistené manko zo mzdy?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava