'

Môže zamestnávateľ zraziť zistené manko zo mzdy?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Žilinský
Odpovedá: Advokát (Žilina)
Odpovedané dňa: 18. 5. 2017

Otázka: Môže zamestnávateľ zraziť zistené manko zo mzdy?

Dobrý, zamestnávateľ nám sústavne strháva manko zrážkou zo mzdy bez toho, aby sme vopred podpísali výšku zrážky a oboznámil nás s výškou a ja. Ako sa mame brániť? Ďakujem.

Odpoveď: Môže zamestnávateľ zraziť zistené manko zo mzdy?

Dobrý deň. 

Zamestnávateľ nemôže sumu náhrady škody (vo Vašom prípade zistené manko), ktorá pripadá na zamestnanca, zraziť zo mzdy zamestnanca bez dohody o zrážkach zo mzdy, Zákon umožňuje zamestnávateľovi vykonávať zrážky zo mzdy na preddavky na daň ako aj zrážky iných súm, ktoré sú presne uvedené v § 131 Zákonníka práce, ale na základe tohto ustanovenia nie je možné zamestnancovi zraziť zo mzdy sumu náhrady škody len na základe rozhodnutia zamestnávateľa,  bez dohody so zamestnancom.

Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Ak bola podpísaná dohoda o hmotnej zodpovednosti, zamestnávateľ ani nemusí preukazovať zavinenie zamestnanca. Ak medzi zamestnancom a zamestnávateľom nebola uzatvorená dohoda o hmotnej zodpovednosti, zamestnávateľ v prvom rade musí preukázať zavinenie zamestnanca a vtedy zamestnanec zodpovedá za škodu až do výšky štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu.

Odporúčam písomne vyzvať zamestnávateľa na vrátenie zrazených súm, pričom upozornite ho na porušenie Zákonníka práce. Ak Vám aj naďalej bude zrážať zo mzdy zistené manká, tak sa s podnetom obráťte na inšpekciu práce, ktorá po zistení porušenia zákona, uloží zamestnávateľovi povinnosť odstrániť toto porušenie. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Môže zamestnávateľ zraziť zistené manko zo mzdy? (Pracovné právo)

Dobrý deň. Pracujem ako predajca na oddelení samoobsluha chránené kamerovým systémom pritom neustále mame manko, ktoré mne a kolegom zamestnávateľ sťahuje každý mesiac (vždy iná suma). My ako predajcovia nemôžme zato, že sa kradne hlavne elektronika. Manko som samozrejme podpisoval pri zmluve ale chcem vedieť alebo poradiť, či je oprávnený, a či je nejaký zákon kde mi nemôže zamestnávateľ sťahovať stále z výplaty ak je predajňa chránená kamerovým systémom! Čo keď tovar zmizne ak ja nie som v práci, keď pracujem 2 dni a 3 dna mám voľno napríklad. Za odpoveď Vám vopred ĎAKUJEM.

Odpoveď: Môže zamestnávateľ zraziť zistené manko zo mzdy?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.01.2019)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
1./ Z otázky  vyplýva, že zamestnávateľ  Vám každý mesiac sťahuje zo mzdy nejakú sumu údajne titulom zodpovednosti za vzniknutý schodok.
Z ust. Zákonníka práce vyplýva nasledovné (citujeme) :
"§ 182   :
(1)  Ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. V dohodách sa môže so zamestnancami súčasne dohodnúť, že ak budú pracovať na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí uzatvorili dohodu o hmotnej zodpovednosti, zodpovedajú s nimi za schodok spoločne (spoločná hmotná zodpovednosť). 
(2) Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná. 
(3) Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti celkom alebo sčasti, ak preukáže, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia. 
(4) Ak nedostatky vzniknú v pracovných podmienkach zamestnancov so spoločnou hmotnou zodpovednosťou v súvislosti s tým, že bol na ich pracovisko zaradený iný zamestnanec alebo iný vedúci, prípadne zástupca vedúceho, alebo s tým, že niektorý zo zamestnancov od dohody o hmotnej zodpovednosti odstúpil, zamestnávateľ je povinný nedostatky odstrániť bez zbytočného odkladu. 

§ 184 :
B(1) Inventarizácia sa musí vykonať pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti, pri jej zániku, pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení pracovného pomeru. 
(2) Na pracoviskách, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, musí sa inventarizácia vykonať pri uzatvorení dohôd o hmotnej zodpovednosti so všetkými spoločne zodpovednými zamestnancami 

a) pri skončení všetkých týchto dohôd, 
b) pri preradení na inú prácu alebo preložení všetkých spoločne zodpovedných zamestnancov, 
c) pri zmene vo funkcii vedúceho alebo jeho zástupcu, d) na žiadosť ktoréhokoľvek zo spoločne zodpovedných zamestnancov pri zmene v ich kolektíve, 
e) pri odstúpení niektorého z nich od dohody o hmotnej zodpovednosti.
(3) Ak zamestnanec so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, ktorého pracovný pomer sa skončil alebo ktorý bol preradený na inú prácu alebo iné pracovisko, alebo bol preložený, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou na jeho predchádzajúcom pracovisku. 
(4) Ak zamestnanec, ktorý sa zaraďuje na pracovisko, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá, ak od dohody o hmotnej zodpovednosti neodstúpil, za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou."

Záver a odporúčanie 
Sme názoru, že zamestnávateľ nie je oprávnený vykonávať zrážky zo mzdy každý mesiac pokiaľ nebola vykonaná inventarizácia tovaru. 
Podľa ust. § 131 Zákonníka práce zrážky zo mzdy sa môžu vykonávať len pre tam uvedené zrážky (zrážky poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu, zrážky preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, daňového nedoplatku, nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva a nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti). 
Ďalšie zrážky zo mzdy, ktoré presahujú rámec zrážok uvedených v odsekoch 1 a 2, môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy, alebo ak povinnosť zamestnávateľa vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov zamestnanca vyplýva z osobitného predpisu. 

Bez ohľadu na to, že ste podpísali dohodu o hmotnej zodpovednosti,  povinnosťou zamestnávateľa je umožniť Vám vyjadriť sa k schodku zisteného pri inventarizácii a následne vyčísleného v €. Poznamenávame, že Vašou povinnosťou ako zamestnanca je preukázať, že za schodok nezodpovedáte a uviesť dôvody /napr. nedostatočné zabezpečenie tovaru pred odcudzením/.

Odporúčame pozrieť písomné inštrukcie zamestnávateľa v tejto oblasti  a požiadať zamestnávateľa o písomné vyjadrenie z akého dôvodu vykonáva zrážky zo mzdy /dátum inventarizácie a jej vyčíslenie schodku).

V prípade, že u zamestnávateľa nepochodíte, odporúčame informovať príslušný inšpektorát práce podľa sídla zamestnávateľa. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže zamestnávateľ zraziť zistené manko zo mzdy? (Pracovné právo)

Dobrý deň, nielen, že mi zamestnávateľ strhol z mzdy manko, ktoré vyniklo pri inventúre pritom som pri inventúre nebol prítomný, ale, že vraj nasledujúci deň, keď som nemal smenu ráno došla kontrola hygiena a dala pokutu 60 eur aj to mi strhla z vyplaty pritom ja som v robote nebol a nič som nepodpísal. Môže mi mi to strhnúť z vyplatí 60 eur za pokutu hygieny a manko 189 a mal som dostať výplatu 244 a teraz mi dala 55 eur, . Ďakujem za pomoc a odpoveď Ladislav 

Odpoveď: Môže zamestnávateľ zraziť zistené manko zo mzdy?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.11.2018)

Dobrý deň,

predkladáme Vám nasledovnú odpoveď :

Ako sme písali v predchádzajúcej odpovedi zodpovednosť za schodok nemáte, nakoľko nemáte podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti. 

Zamestnávateľ Vám musí preukázať Vašu zodpovednosť za vzniklú škodu, ale zrážka zo mzdy nie je preukázanie Vašej zodpovednosti za schodok.

Pokiaľ sa jedná o pokutu od hygieny, tam je oprávnenie zamestnávateľa odvolať sa proti rozhodnutiu o uložení pokuty, ale len v prípade, ak vo veci bolo správne konanie. Pokiaľ bola pokuta zaplatená priamo pri kontrole v tzv blokovom konaní, potom platí, že proti blokovému konaniu sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania.

Kontaktujte prísl. inšpektorát práce ak by Vám zamestnávateľ neprávom zrazené sumy nevrátil.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže zamestnávateľ zraziť zistené manko zo mzdy? (Pracovné právo)

Dobrý večer, môže zamestnávateľ strhnúť manko z mzdy pokiaľ som nebol pri inventúre prítomná a nemám podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti? Ďakujem za odpoveď Ladislav 

Odpoveď: Môže zamestnávateľ zraziť zistené manko zo mzdy?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.11.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 131 a nasl. Zákonníka práce platí :
"§ 182 : Ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. V dohodách sa môže so zamestnancami súčasne dohodnúť, že ak budú pracovať na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí uzatvorili dohodu o hmotnej zodpovednosti, zodpovedajú s nimi za schodok spoločne (spoločná hmotná zodpovednosť). 
(2) Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná.

§ 131 
(1) Zo mzdy zamestnanca zamestnávateľ prednostne vykoná zrážky poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu, zrážky preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, daňového nedoplatku, nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva a nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti." 

 

Vzhľadom na okolnosť, že nemáte podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti zamestnávateľ Vám musí preukázať Vašu zodpovednosť za vzniknutý schodok, ale nie titulom zodpovednosti zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, kde nemusí preukázať zavinenie zamestnanca, ale titulom náhrady škody, lebo nemáte podpísanú dohodu o HZ.


Bez uznania tohto nároku na náhradu škody, čo nie ste povinný uznať, naopak zamestnávateľ musí preukázať Vašu zodpovednosť za vzniklú škodu, zamestnávateľ nie je oprávnený Vám vykonávať zrážky zo mzdy
Môže tak urobiť len na základe Vášho súhlasu, že zodpovedáte za vzniklú škodu alebo len na základe súdneho rozhodnutia.

V prípade, že napriek tomu by došlo k zrážkam zo mzdy, odporúčame obrátiť sa na príslušný inšpektorát práce, ktorý nariadi zamestnávateľovi odstrániť nedostatky.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk