Máte
otázku?

Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trenčín

Otázka: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody

Dobrý deň. Chcel by som sa, prosím, informovať o zrážkach zo mzdy na základe dohody. Mám zrážky zo mzdy, ktoré mi uvalila nebankovka, a zamestnávateľ tieto zrážky vykonáva. Existuje nejaký spôsob, ako sa proti týmto zrážkam brániť? Ďakujem.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody

Dobrý deň. Z Vašej otázky vyplýva, že zrážky zo mzdy Vám zamestnávateľ vykonáva na základe dohody, ktorú ste uzavreli s nebankovou spoločnosťou pravdepodobne ako zabezpečovací prostriedok úveru alebo pôžičky. Z uvedeného vyplýva, že išlo o spotrebiteľskú zmluvu. Podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa je zabezpečenie pohľadávky zo spotrebiteľskej zmluvy dohodou o zrážkach zo mzdy neprípustné. Prípustné je len za podmienky, že dohoda bola uzavretá vo forme osobitnej listiny, spotrebiteľ bol poučený o dôsledkoch jej uzavretia a mal možnosť ju odmietnuť. Pokiaľ bolo s poukazom na vyššie uvedené skutočnosti uzavretie dohody o zrážkach zo mzdy neprípustné, potom sú aj zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom protiprávne, čím sa samotný zamestnávateľ vystavuje riziku vyplývajúcemu z protizákonného nevyplatenia mzdy.

Trápi vás "Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody (Občianske právo)

Dobrý deň, zamestnanec našej spoločnosti počas vedenia služobného vozidla na služobnej ceste prekročil povolenú rýchlosť. Keďže vozidlo patrí spoločnosti, diaľničná spoločnosť vystavila a zaslala doklad (pokutu za prekročenie povolenej rýchlosti) na meno našej spoločnosti. My sme pokutu uhradili a zároveň plánujeme zamestnancovi túto sumu strhnúť z mzdy. S tým sme uzavreli dohodu o strhnutí z mzdy. Moja otázka znie, aká je maximálna výška pokuty, ktorú môžeme zrážať z mzdy? Konkrétna pokuta je vo výške 250 €. Je možné realizovať aj jednorazový strh z mzdy?

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody

(odpoveď odoslaná: 28.09.2023)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzame, že druh zrážok zo mzdy v tomto prípade sa spravuje ust. § 131 Zákonníka práce. Osobitným predpisom, ktorý stanovuje rozsah - výšku zrážok zo mzdy je exekučný poriadok a jeho ust. § 69 a nasl. /citujeme/ :

"§ 69 (1) Zrážky sa vykonávajú z čistej mzdy povinného, ktorá sa vypočíta tak, že od mzdy sa odpočíta preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb a poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie.8a) (2) Do čistej mzdy sa započítavajú aj čisté odmeny za vedľajšiu činnosť, náborový príspevok a hodnota naturálií. Nezapočítavajú sa však do nej sumy poskytované na náhradu nákladov spojených s pracovným výkonom, a to najmä pri pracovných cestách."  
 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody (Občianske právo)

Dobrý deň, ako zamestnávateľovi nám bolo zaslané predloženie dohody o zrážkach zo mzdy. Výzva na vykonávanie zrážok prišla od spoločnosti Vymáhačska a.s., ktorá sa odvoláva na § 551 ods. 2. a nariadenie vlády 268/2006 o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia. Náš zamestnanec uzatvoril zmluvu o úvere s bankou ešte v roku 2008 (čo je už 15 rokov), kde sa v zmluve odvoláva na dohodu o zrážkach zo mzdy podľa § 551 Občianskeho zákonníka. Keďže poskytnutý úver dlžník nesplatil riadne, pôvodný veriteľ vyhlásil úver za predčasne splatený. Chcem sa preto spýtať, či sme povinní vykonávať zrážky zo mzdy, a ak nie, na čo sa máme odvolať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody

(odpoveď odoslaná: 30.03.2023)

Dobrý deň, ďakujeme za prejavenú dôvweru.

Z otázky vyplýva, že von veci dlhu Vášho zamestnanca voči banke prípadne voči vymáhačskej spoločnosti neexistuje žiadne súdne rozhodnutie /platobný rozkaz alebo rozsudok/. Predpokladáme súčasne, že banka ako veriteľ a ani vymáhačská spoločnosť ani nepodali návrh na súd, keďže uplynula premlčacia doba v zmysle ust. §  101 Obč. zákonníka, ktorá je tri roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Naviac teraz vyhlásená splatnosť dlhu nie je podstatná, lebo uplynula premlčacia doba.

Samotná dohoda o zrážkach zo mzdy bola podmienkou poskytnutia úveru bankou a teda banka by úver resp. pôžičku neposkytla ak by dlžník nepodpísal dohodu o zrážkach zo mzdy. Naviac v čase poskytnutia úveru - pôžičky žiadny dlh neexistoval a dlžník nebol v omeškaní. Ak by došlo teoreticky k súdnemu konaniu, súd by predmetnú dohodu o zrážkach zo mzdy by vyhlásil za neplatnú.

Vy ako zamestnávateľ na základe teraz predloženej dohody od vymáhačskej spoločnosti /...a.s./ nevykonávajte žiadne zrážky zo mzdy, lebo zamestnanec by mohol podať žalobu na súd na Vás ako zamestnávateľa.  Naviac nevykonávaním zrážok zo mzdy na základe dohody o zrážkach zo mzdy neporušíte Vy ako zamestnávateľ žiadny zákon, lebo neexistuje súdne rozhodnutie, na základe ktorého by ste mali zrážky zo mzdy vykonávať. Vymáhačská spoločnosť Vás za nevykonávanie zrážok zo mzdy nemôže žalovať na súde, lebo uplynula premlčacia doba voči dlžníkovi.

Poznámka : mená spoločností a bánk nezverejňujeme, ale berieme na uvedené informácie ohľad pri zodpovedaní otázky.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či môže zamestnávateľ z mojej výplaty urobiť zrážku pre spoločnosť Bencont. Ide o pôžičku, ktorú som si vzala v roku 2019. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody

(odpoveď odoslaná: 04.01.2023)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že vo veci nebolo vydané žiadne súdne rozhodnutie /platobný rozkaz alebo rozsudok/ a že veriteľ nepodal žiadnu žalobu na súd o zaplatenie dlžnej sumy. Ak je to tak a od splatnosti neuhradenej splátky, kedy nastala splatnosť celého dlhu, uplynuli viac ako 3 roky, potom je nárok veriteľa /banka, nebanková spoločnosť/ premlčaný. Platí všeobecná premlčacia doba 3 roky podľa ust. § 101 Obč. zákonníka.

Ak zamestnávateľ teraz vykonáva zrážky zo mzdy a to na základe dohody o zrážkach zo mzdy, ktorú ste podpísali súčasne s pôžičkou, na toto nie je oprávnený. Ide o to, že ak by ste predmetnú dohodu o zrážkach zo mzdy nepodpísali, banka/nebanková spoločnosť by Vám neposkytla pôžičku.

Odporúčam písomne kontaktovať zamestnávateľa a požiadať ho písomne doporučeným listom, aby zrážky zo mzdy nevykonával, inak sa obrátite na súd so žalobou o zdržanie sa vykonávania zrážok zo mzdy. Súčasne ho požiadajte o výplatu zrazených súm, keďže protiprávne nevyplatenie mzdy zakladá trestný čin. Ak k náprave ohľadom nevyplatenie mzdy nedôjde k náprave, kontaktujte prísl. inšpektorát práce podľa sídla zamestnávateľa.

Súčasne odporúčam kontaktovať advokáta.


Trápi vás "Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody (Občianske právo)

Dobrý deň, ako zamestnávateľ sme obdržali list od spoločnosti A, v ktorom nás žiada o vykonávanie zrážok zo mzdy nášho zamestnanca. Táto požiadavka je založená na Dohode o zrážkach zo mzdy zo Zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktorý zamestnanec uzavrel v roku 2015 so spoločnosťou P. Avšak, uvedený zamestnanec už má zrážky zo mzdy na základe exekučného titulu a jeho mzda nedovoľuje ďalšie zrážky. Prosím formulujte odpoveď na túto žiadosť pre spoločnosť A. Vopred ďakujem za vašu odpoveď.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody

(odpoveď odoslaná: 03.09.2022)

Dobrý deň,
informujte o tom dotknutú spoločnosť. Zároveň však o tom upovedomte Vášho zamestnanca a odporučte mu, aby si našiel advokáta, ktorý by mohol prevziať jeho vec voči tejto spoločnosti. Takéto zrážky zo mzdy totiž nie sú zákonné a súd vie voči nim zakročiť.


Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či spoločnosť Bencont Collection môže dať môjmu zamestnávateľovi dohodu o zrážkach zo mzdy. Ide o zmluvu o poskytnutí spotrebného úveru so známou bankou z 6. novembra 2007. Môže táto spoločnosť vydávať takýto príkaz? Nie je už uplatnená premlčacia doba? Ďakujem. Miroslav

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody

(odpoveď odoslaná: 03.05.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že predpokladáme, že banka ani vymáhačská spoločnosť nepodali žalobu na súd v premlčacej dobe, ktorá v zmysle ust. § 101 Občianskeho zákonníka je tri roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Uvádzate, že ide o zmluvu o spotrebiteľskom úvere z roku 2007. Nepíšete v otázke od kedy ste boli v omeškaní so splatnou splátkou, keďže súčasne predpokladáme, že zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere vyplýva, že neuhradením niektorej zo splátok sa stáva splatný celý dlh naraz.
Uvádzame, že ak banka alebo nebanková spoločnosť nepodali žalobu na súd v premlčacej dobe podľa vyššie uvedneého zákonného ustanovenia § 101 Občianskeho zákonníka, potom je pohľadávka banky resp. vymáhačskej spoločnosti premlčaná.  Aj na základe tohto právneho stavu zamestnávateľ teraz po skoro 14 rokoch nemôže vykonávať zrážky zo mzdy a to bez ohľadu na to, že ste podpísali dohodu o zrážkach zo mzdy. Uvádzame, že ak by ste predmetnpú dohodu o zrážkach zo mzdy nepodpísali, nedostali by ste spotrebiteľský úver. Poznámenávame tiež, že ak zamestnávateľ nebude vykonávať zrážky zo mzdy, neporuší žiadny zákon, lebo nie je vydané žiadne súdne rozhodnutie.

Odporúčam zamestnávateľovi uviesť a žiadať ho súčasne, aby nevykonával zrážky zo mzdy, inak sa obrátite na súd so žalobou o zákaz vykonávania zrážok zo mzdy a zamestnávateľ bude musieť znášať všetky trovy konania, vrátane trov právneho zastupovania.

Môžete zamestnávateľovi uviesť aj toto naše stanovisko.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody (Občianske právo)

Dobrý deň, pracujem ako HR. Zo zákona vyplýva, že zamestnanec musí mať zabezpečené stravovanie od prvého pracovného dňa. V prípade poskytovania stravných lístkov, karty alebo finančného príspevku, je to zvyčajne suma pokrývajúca celý mesiac (všetky pracovné dni v jednom kalendárnom mesiaci). Rada by som sa informovala o možnostiach právnej ochrany (formou dokumentu podpísaného oboma stranami - zamestnávateľom a zamestnancom) pre situáciu, keď zamestnanec ukončí pracovný pomer so zamestnávateľom napríklad v strede kalendárneho mesiaca a mal by vrátiť alikvotnú časť príspevku zamestnávateľovi. Vopred ďakujem za odpoveď. Veronika

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody

(odpoveď odoslaná: 10.11.2021)

Dobrý deň, k Vami položenej otázke je potrebné najprv uviesť, že v zmysle ust. Zákonníka práce sa pracovný pomer obyčajne končí výpoveďou jednej zo zmluvných strán. Platí, že výpovedná doba plynie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a končí uplynutím príslušnej výpovednej doby, teda vždy ku koncu mesiaca.

Ak by mal pracovný pomer skončiť okamžitým skončením prac. pomeru, skončením prac. pomeru v skúšobnej dobe, prípadne dohodou zamestnanca a zamestnávateľa, dochádza ku skončeniu prac. pomeru aj v priebehu mesiaca.

Riešenie ponúka Zákonník práce a to v tom, že v prípade dohody o skončení prac. pomeru napr. v priebehu mesiaca pracovný pomer skončí, potom riešením je v samotnej dohode o skončení prac. pomeru uviesť, že pri výplate mzdy za prísl. mesiac, kedy PP končí, budú vyporiadané aj ostatné záväzky zamestnanca voči zamestnávateľovi /vrátenie stravného/, s čím súhlasí zamestnanec aj zamestnávateľ v súlade s ust. § 131 ods. 3  Zákonníka práce. Teda pri uzatvorení dohody o skončení PP je potrebné túto otázky /zrážku zo mzdy/ vopred prešetriť zo strany zamestnávateľa a uviesť konkrétnu sumu zrážky.


Trápi vás "Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody (Občianske právo)

Dobrý deň, Mám problém s tým, že mi nepravidelne sťahujú zrážky z mojej mzdy, ktoré potom posielajú spoločnosti. Rád by som to zrušil, aby mi neboli sťahované peniaze zo mzdy, a namiesto toho by som platil šekom, aby som mal potvrdenie o platbe. Môžete mi prosím poradiť, ako mám postupovať? Ďakujem. Milan

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody

(odpoveď odoslaná: 30.08.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že Váš zamestnávateľ vykonáva zrážky zo mzdy zrejme na základe dohody o zrážkach zo mzdy, ktorú ste podpísali vymáhačskej spoločnosti resp. nebankovej spoločnosti, teda vo veci nie je vedená exekúcia. Nepíšete v otázke kedy ste podpísali dohodu o zrážkach zo mzdy a od kedy ste boli v omeškaní s platením splátok. Podstatné je aj to, koľko ste si požičali v € a koľko ste uhradili doteraz bez ohľadu na to či išlo o istinu alebo úroky z omeškania a rôzne poplatky.

Je pravdepodobné, že vymáhačská spoločnosť Vás kontaktovala a vyhrážala sa, že ak nepodpíšete dohodu o zrážkach zo mzdy, vec postúpia exekútorovi atď., pričom v čase podpísania dohody Vami bol nárok veriteľa /neban. spoločnosti/ už premlčaný. Všeobecná premlčacia doba je pritom tri roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Odporúčame Vám, aby ste písomne požiadali zamestnávateľa, aby prestal vykonávať zrážky zo mzdy, lebo nemá žiadny exekučný titul /rozsudok, platobný rozkaz/. Súčasne odporúčame, aby ste kontaktovali najbližšie Centrum právnej pomoci, aby posúdili Vaše doklady. Možnosťou je obrátiť sa aj na našu advokátsku kanceláriu, aby sme doklady posúdili a vykonali potrebné právne kroky.

Nebankovej spoločnosti alebo vymáhačskej spoločnosti nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, lebo najskôr uznáte premlčaný dlh.

 


Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody (Občianske právo)

Dobrý deň, môžem sa spýtať: môže zamestnávateľ stiahnuť dve tretiny z platu, keď Becont nariadil zrážku zo mzdy?

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody

(odpoveď odoslaná: 16.02.2021)

Dobrý deň,
z otázky usudzujeme, že ste si zobrali pôžičku od nebank. spoločnosti (neuvádzate dátum a sumu), pričom ste sa dostali do omeškania so splátkami, teda prestali ste pôžičku splácať, neuvádzate dátum, kedy došlo k omeškaniu. Pri podpísaní zmluvy o pôžičke ste podpísali aj dohodu o zrážkach zo mzdy, ktorú ak by ste nepodpísali, nebola by Vám poskytnutá pôžička. Dohoda o zrážkach zo mzdy v prípade súdneho sporu by bola posúdená ako neplatná, lebo v čase jej podpísania neexistoval žiaden dlh.

Uvádzame, že ak od nezaplatenia splatnej splátky uplynuli tri roky, potom v zmysle ust. § 101 a nasl. Obč. zákonníka je nárok veriteľa premlčaný a nemôže vymáhanie dlžnej sumy riešiť tak, že Vášmu zamestnávateľovi pošle dohodu o zrážkach zo mzdy.

Požiadajte písomne zamestnávateľa, aby na základe predmetnej dohody o zrážkach zo mzdy zrážky z Vašej mzdy nevykonával, lebo sa budete musieť obrátiť na súd o zdržanie sa vykonávania zrážok zo mzdy.

 

 


Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody (Občianske právo)

Chcem sa informovať. Môj manžel pracoval pre jednu firmu až do 31. 7. Od 28. 7 bol na PN, kedy aj podpisoval tzv. manko, ktoré mu bolo strhnuté vo výške 42 €. Dnes, 25.11.2019, mu prišiel list o nedoplatku za schodky na zverených hodnotách, ktoré má doplatiť. Zamestnávateľ sa odvoláva na paragraf 182 zákonníka práce. Je takýto postup zamestnávateľa v súlade so zákonom?

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody

(odpoveď odoslaná: 28.11.2019)

Dobrý deň, 
podľa ust. § 182 ZP platí :
"(1) Ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. V dohodách sa môže so zamestnancami súčasne dohodnúť, že ak budú pracovať na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí uzatvorili dohodu o hmotnej zodpovednosti, zodpovedajú s nimi za schodok spoločne (spoločná hmotná zodpovednosť).
(2) Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná.
(3) Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti celkom alebo sčasti, ak preukáže, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia."

Následne podľa ust. § 184 ZP platí :
"(1) Inventarizácia sa musí vykonať pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti, pri jej zániku, pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení pracovného pomeru.
(2) Na pracoviskách, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, musí sa inventarizácia vykonať pri uzatvorení dohôd o hmotnej zodpovednosti so všetkými spoločne zodpovednými zamestnancami
a) pri skončení všetkých týchto dohôd,
b) pri preradení na inú prácu alebo preložení všetkých spoločne zodpovedných zamestnancov,
c) pri zmene vo funkcii vedúceho alebo jeho zástupcu,
d) na žiadosť ktoréhokoľvek zo spoločne zodpovedných zamestnancov pri zmene v ich kolektíve,
e) pri odstúpení niektorého z nich od dohody o hmotnej zodpovednosti.
(3) Ak zamestnanec so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, ktorého pracovný pomer sa skončil alebo ktorý bol preradený na inú prácu alebo iné pracovisko, alebo bol preložený, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou na jeho predchádzajúcom pracovisku."

Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že pokiaľ Váš manžel mal podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti, musí schodok uhradiť resp. on musí preukázať, že za vzniknutý schodok nezodpovedá. Úhrada schodku sa riadi ust. § 189 ZP, ("Pri spoločnej zodpovednosti za schodok sa jednotlivým zamestnancom určí podiel náhrady podľa pomeru ich priemerných zárobkov, pričom zárobok ich vedúceho a jeho zástupcu sa započítava v dvojnásobnej sume. Podiel náhrady určený podľa predch. vety nesmie u jednotlivých zamestnancov s výnimkou vedúceho a jeho zástupcu presiahnuť sumu rovnajúcu sa ich priemernému mesačnému zárobku pred vznikom škody. Ak sa takto určenými podielmi neuhradí celá škoda, zvyšok je povinný uhradiť vedúci a jeho zástupca podľa pomeru svojich priemerných zárobkov.")

Z otázky vyplýva, že PP bol ukončený 31.7.2019, pričom manžel je od 28.7.2019 PN. V otázke neuvádzate za aké obdobie je schodok vo výške 42 €, ktorý už aj uhradil.
Otázka úhrady ďalšieho schodku resp. podielu na schodku, ku ktorej zamestnávateľ vyzval Vášho manžela bude závisieť od toho, ktorého obdobia sa týka. Pokiaľ inventarizácia bola vykonaná ku dňu skončenia prac. pomeru a nevznikol schodok, manžel za následne vzniknutý schodok po skončení jeho PP nezodpovedá.
T.j. : Rozhodujúce pre záver o tom, či podiel na schodku má uhradiť je to, či ku dňu skončenia prac. pomeru bola vykonaná inventarizácia resp. za ktoré obdobie zamestnávateľ požaduje uhradiť podiel na schodku. Odporúčame manželovi osobne sa zoznámiť s protokolmi z inventarizácie, ktoré mu musí zamestnávateľ poskytnúť a bez zoznámenia sa s dokladmi z inventarizácie nepodpisovať žiadne uznanie záväzku ani dohodu o zrážkach zo mzdy.
 


Trápi vás "Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala, či a v akej výške by som ako zamestnávateľ mala vykonávať zrážky zo mzdy v prospech vymáhacích spoločností. Podľa zmluvy bola dohodnutá výška splátok 44,95 € mesačne, avšak tieto spoločnosti žiadajú maximálnu, zákonom prípustnú výšku, na ktorú podľa mňa nemajú nárok. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody

(odpoveď odoslaná: 08.08.2019)

Dobrý deň, 

poznamenávame, že došlo k zlúčeniu spoločností, ktoré ste uviedli /mená neuvádzame/. 

Z Vami uvedenej otázky usudzujeme, že sa jedná o nezaplatený dlh zo spotreb. zmluvy Vašim zamestnancom a tento zamestnanec v súvislosti so zmluvou o pôžičke alebo spotreb. úvere podpísal aj dohodu o zrážkach zo mzdy. Uvedená spoločnosť často kontaktuje zamestnávateľov a zasiela im dohody o zrážkach zo mzdy aj keď vo veci uvedená spoločnosť nemá žiadne súdne rozhodnutie prípadne dlžník /zamestnanec/ istinu uhradil a uvedená spoločnosť na základe predmetných dohôd o zrážkach zo mzdy sa dožaduje zaplatenia nezákonných úrokov, neprijateľných zmluvných podmienok, a často aj premlčaných nárokov.

Z ust. zákona o spotrebiteľských úveroch a ust. Obč. zákonníka vyplýva, že zabezpečenie plnenia záväzku spotrebiteľa zo spotreb. zmluvy a to formou dohody o zrážkach zo mzdy je neprijateľnou zmluvnou podmienkou, o čom existuje aj mnoho súdnych rozhodnutí. 

Podľa ust. § 52  Občianskeho zákonníka dohoda o zrážkach zo mzdy, ktorou sa zabezpečuje záväzok zo spotrebiteľskej zmluvy, je tiež spotrebiteľskou zmluvou, o ktorej platí vyvrátiteľná zákonná domnienka podľa § 53 ods. 3 Občianskeho zákonníka, že nie je individuálne dojednaná, a spotrebiteľ ako dlžník nemohol ovplyvniť jej obsah, resp. bez podpísania predmetnej dohody o zrážkach zo mzdy by spotrebiteľovi, Vášmu zamestnancovi, nebol poskytnutý spotrebiteľský úver.

Je mnoho súdnych rozhodnutí a vydaných neodkladných opatrení, ktorými sa zakazuje využiť dohodu o zrážkach zo mzdy a zamestnávateľovi sa zakazuje, aby zrážky zo mzdy vykonával. 

Citujeme z rozsudku Krajského súdu v Košiciach, sp. zn. : 5Co/150/2017 z 10. 5. 2017 :

" Dohoda o zrážkach zo mzdy nie je relatívne bežný spôsob zabezpečenia pohľadávok zo spotrebiteľských úverov, čo vyplýva zo zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a je neprípustné zabezpečenie uspokojenia pohľadávky alebo splnenia záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov v prospech predávajúceho alebo inej osoby, (táto dohoda musí mať osobitnú listinu, osobitné poučenie na tejto listine pre spotrebiteľa)."

Podľa ust. § 551 Obč. zákonníka platí : 

"Dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov

(1) Uspokojenie pohľadávky možno zabezpečiť písomnou dohodou medzi veriteľom a dlžníkom o zrážkach zo mzdy; zrážky zo mzdy nesmú byť väčšie, než by boli zrážky pri výkone rozhodnutia.

(2) Proti platiteľovi mzdy nadobúda veriteľ právo na výplatu zrážok okamihom, keď sa platiteľovi dohoda predložila.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia aj pre iné príjmy, s ktorými sa pri výkone rozhodnutia nakladá ako so mzdou."

Predpokladáme, že veriteľ Vám predložil aj samotnú dohodu o zrážkach zo mzdy, táto musí mať osobitnú listinu, osobitné poučenie na tejto listine pre spotrebiteľa, a zrážky zo mzdy by ste mohli vykonávať len vo výške podľa dohody, nie v maximálnej výške podľa exekučného poriadku.

Ak predložená dohoda nespĺňa uvedené kritéria vystavili by ste sa riziku žaloby zo strany zamestnanca o nevyplatenie mzdy.

Odporúčame Vám tiež, aby ste kontaktovali Vášho zamestnanca, aby tento vykonal potrebné právne kroky voči uvedenej spoločnosti (napr. vznesenie námietky premlčania, podanie na súd o určenie neplatnosti zmluvy, o vydanie bezdôvodného obohatenia, žalobu o nevykonávanie zrážok zo mzdy). 

 

  


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava