Máte
otázku?

Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trenčín

Otázka: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody

Dobrý deň. Prosím Vás, ako to je so zrážkami zo mzdy na základe dohody. Nebankovka mi dala zrážky zo mzdy, zamestnávateľ zrážky vykonáva, dá sa proti tým zrážkam nejako brániť. Ďakujem.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody

Dobrý deň. Z Vašej otázky vyplýva, že zrážky zo mzdy Vám zamestnávateľ vykonáva na základe dohody, ktorú ste uzavreli s nebankovou spoločnosťou pravdepodobne ako zabezpečovací prostriedok úveru alebo pôžičky. Z uvedeného vyplýva, že išlo o spotrebiteľskú zmluvu. Podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa je zabezpečenie pohľadávky zo spotrebiteľskej zmluvy dohodou o zrážkach zo mzdy neprípustné. Prípustné je len za podmienky, že dohoda bola uzavretá vo forme osobitnej listiny, spotrebiteľ bol poučený o dôsledkoch jej uzavretia a mal možnosť ju odmietnuť. Pokiaľ bolo s poukazom na vyššie uvedené skutočnosti uzavretie dohody o zrážkach zo mzdy neprípustné, potom sú aj zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom protiprávne, čím sa samotný zamestnávateľ vystavuje riziku vyplývajúcemu z protizákonného nevyplatenia mzdy.

Trápi vás "Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či zamestnávateľ môže z výplaty dať zrážku pre spoločnosť Bencont, pôžička je z roku 2019. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody

(odpoveď odoslaná: 04.01.2023)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že vo veci nebolo vydané žiadne súdne rozhodnutie /platobný rozkaz alebo rozsudok/ a že veriteľ nepodal žiadnu žalobu na súd o zaplatenie dlžnej sumy. Ak je to tak a od splatnosti neuhradenej splátky, kedy nastala splatnosť celého dlhu, uplynuli viac ako 3 roky, potom je nárok veriteľa /banka, nebanková spoločnosť/ premlčaný. Platí všeobecná premlčacia doba 3 roky podľa ust. § 101 Obč. zákonníka.

Ak zamestnávateľ teraz vykonáva zrážky zo mzdy a to na základe dohody o zrážkach zo mzdy, ktorú ste podpísali súčasne s pôžičkou, na toto nie je oprávnený. Ide o to, že ak by ste predmetnú dohodu o zrážkach zo mzdy nepodpísali, banka/nebanková spoločnosť by Vám neposkytla pôžičku.

Odporúčam písomne kontaktovať zamestnávateľa a požiadať ho písomne doporučeným listom, aby zrážky zo mzdy nevykonával, inak sa obrátite na súd so žalobou o zdržanie sa vykonávania zrážok zo mzdy. Súčasne ho požiadajte o výplatu zrazených súm, keďže protiprávne nevyplatenie mzdy zakladá trestný čin. Ak k náprave ohľadom nevyplatenie mzdy nedôjde k náprave, kontaktujte prísl. inšpektorát práce podľa sídla zamestnávateľa.

Súčasne odporúčam kontaktovať advokáta.


Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem,
bol nám ako zamestnávateľovi doručený list od spoločnosti A., so žiadosťou o vykonávanie zrážok zo mzdy nášho zamestnanca na základe Dohody o zrážkach zo mzdy zo Zmluvy o spotrebiteľskom úvere z roku 2015, so spoločnosťou P. Predmetný zamestnanec už však ma zrážky zo mzdy na základe exekučného titulu a na ďalšie zrážky nemá potrebnú výšku mzdy.
Prosím Vás o formuláciu odpovede na žiadosť spoločnosti A.
Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody

(odpoveď odoslaná: 03.09.2022)

Dobrý deň,
informujte o tom dotknutú spoločnosť. Zároveň však o tom upovedomte Vášho zamestnanca a odporučte mu, aby si našiel advokáta, ktorý by mohol prevziať jeho vec voči tejto spoločnosti. Takéto zrážky zo mzdy totiž nie sú zákonné a súd vie voči nim zakročiť.


Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať, spoločnosť Bencont Collection poslala zamestnávateľovi dohodu o zrážkach zo mzdy. Ide o zmluvu o poskytnutí spotrebného úveru szo dn banku z 6. 11. 2007. Môže táto spoločnosť dať takýto príkaz? Nie je tam už premlčacia doba? Ďakujem. Miroslav

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody

(odpoveď odoslaná: 03.05.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že predpokladáme, že banka ani vymáhačská spoločnosť nepodali žalobu na súd v premlčacej dobe, ktorá v zmysle ust. § 101 Občianskeho zákonníka je tri roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Uvádzate, že ide o zmluvu o spotrebiteľskom úvere z roku 2007. Nepíšete v otázke od kedy ste boli v omeškaní so splatnou splátkou, keďže súčasne predpokladáme, že zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere vyplýva, že neuhradením niektorej zo splátok sa stáva splatný celý dlh naraz.
Uvádzame, že ak banka alebo nebanková spoločnosť nepodali žalobu na súd v premlčacej dobe podľa vyššie uvedneého zákonného ustanovenia § 101 Občianskeho zákonníka, potom je pohľadávka banky resp. vymáhačskej spoločnosti premlčaná.  Aj na základe tohto právneho stavu zamestnávateľ teraz po skoro 14 rokoch nemôže vykonávať zrážky zo mzdy a to bez ohľadu na to, že ste podpísali dohodu o zrážkach zo mzdy. Uvádzame, že ak by ste predmetnpú dohodu o zrážkach zo mzdy nepodpísali, nedostali by ste spotrebiteľský úver. Poznámenávame tiež, že ak zamestnávateľ nebude vykonávať zrážky zo mzdy, neporuší žiadny zákon, lebo nie je vydané žiadne súdne rozhodnutie.

Odporúčam zamestnávateľovi uviesť a žiadať ho súčasne, aby nevykonával zrážky zo mzdy, inak sa obrátite na súd so žalobou o zákaz vykonávania zrážok zo mzdy a zamestnávateľ bude musieť znášať všetky trovy konania, vrátane trov právneho zastupovania.

Môžete zamestnávateľovi uviesť aj toto naše stanovisko.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


Trápi vás "Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody (Občianske právo)

Dobrý deň,
pracujem ako HR. Zo zákona vychádza, že zamestnanec ma mať zabezpečené stravovanie od prvého pracovného dna. V prípade poskytovania stravných lístkov/karty/ finančného príspevku je to zvyčajne suma pokrývajúca celý mesiac (všetky pracovné dni v jednom kalendárnom mesiaci). Ako by sa dala právne ošetriť (formou dokumentu podpísaného obidvoma stranami, zamestnávateľ a zamestnanec) situácia, kedy zamestnanec končí  pracovný pomer zo zamestnávateľom napr. v strede kalendárneho mesiaca a mal by alikvotnú časť príspevku zamestnávateľovi vrátiť? Vopred ďakujem za odpoveď. Veronika

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody

(odpoveď odoslaná: 10.11.2021)

Dobrý deň, k Vami položenej otázke je potrebné najprv uviesť, že v zmysle ust. Zákonníka práce sa pracovný pomer obyčajne končí výpoveďou jednej zo zmluvných strán. Platí, že výpovedná doba plynie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a končí uplynutím príslušnej výpovednej doby, teda vždy ku koncu mesiaca.

Ak by mal pracovný pomer skončiť okamžitým skončením prac. pomeru, skončením prac. pomeru v skúšobnej dobe, prípadne dohodou zamestnanca a zamestnávateľa, dochádza ku skončeniu prac. pomeru aj v priebehu mesiaca.

Riešenie ponúka Zákonník práce a to v tom, že v prípade dohody o skončení prac. pomeru napr. v priebehu mesiaca pracovný pomer skončí, potom riešením je v samotnej dohode o skončení prac. pomeru uviesť, že pri výplate mzdy za prísl. mesiac, kedy PP končí, budú vyporiadané aj ostatné záväzky zamestnanca voči zamestnávateľovi /vrátenie stravného/, s čím súhlasí zamestnanec aj zamestnávateľ v súlade s ust. § 131 ods. 3  Zákonníka práce. Teda pri uzatvorení dohody o skončení PP je potrebné túto otázky /zrážku zo mzdy/ vopred prešetriť zo strany zamestnávateľa a uviesť konkrétnu sumu zrážky.


Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody (Občianske právo)

Dobrý deň,
sťahujú mi zrážky  zo mzdy, ale nepravidelne posielajú spoločnosti a ja mám s tým problém. Ako môžem zrušiť, aby my nebolo sťahované zo mzdy a ja by som platil šekom, aby som mal doklať.  Čo mám robiť ? Ďakujem. Milan

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody

(odpoveď odoslaná: 30.08.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že Váš zamestnávateľ vykonáva zrážky zo mzdy zrejme na základe dohody o zrážkach zo mzdy, ktorú ste podpísali vymáhačskej spoločnosti resp. nebankovej spoločnosti, teda vo veci nie je vedená exekúcia. Nepíšete v otázke kedy ste podpísali dohodu o zrážkach zo mzdy a od kedy ste boli v omeškaní s platením splátok. Podstatné je aj to, koľko ste si požičali v € a koľko ste uhradili doteraz bez ohľadu na to či išlo o istinu alebo úroky z omeškania a rôzne poplatky.

Je pravdepodobné, že vymáhačská spoločnosť Vás kontaktovala a vyhrážala sa, že ak nepodpíšete dohodu o zrážkach zo mzdy, vec postúpia exekútorovi atď., pričom v čase podpísania dohody Vami bol nárok veriteľa /neban. spoločnosti/ už premlčaný. Všeobecná premlčacia doba je pritom tri roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Odporúčame Vám, aby ste písomne požiadali zamestnávateľa, aby prestal vykonávať zrážky zo mzdy, lebo nemá žiadny exekučný titul /rozsudok, platobný rozkaz/. Súčasne odporúčame, aby ste kontaktovali najbližšie Centrum právnej pomoci, aby posúdili Vaše doklady. Možnosťou je obrátiť sa aj na našu advokátsku kanceláriu, aby sme doklady posúdili a vykonali potrebné právne kroky.

Nebankovej spoločnosti alebo vymáhačskej spoločnosti nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, lebo najskôr uznáte premlčaný dlh.

 


Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody (Občianske právo)

Dobrý deň, môžem sa spýtať : môže zamestnávateľ stiahnuť 2/3 z platu, keď Becont nariadil zrážku zo mzdy.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody

(odpoveď odoslaná: 16.02.2021)

Dobrý deň,
z otázky usudzujeme, že ste si zobrali pôžičku od nebank. spoločnosti (neuvádzate dátum a sumu), pričom ste sa dostali do omeškania so splátkami, teda prestali ste pôžičku splácať, neuvádzate dátum, kedy došlo k omeškaniu. Pri podpísaní zmluvy o pôžičke ste podpísali aj dohodu o zrážkach zo mzdy, ktorú ak by ste nepodpísali, nebola by Vám poskytnutá pôžička. Dohoda o zrážkach zo mzdy v prípade súdneho sporu by bola posúdená ako neplatná, lebo v čase jej podpísania neexistoval žiaden dlh.

Uvádzame, že ak od nezaplatenia splatnej splátky uplynuli tri roky, potom v zmysle ust. § 101 a nasl. Obč. zákonníka je nárok veriteľa premlčaný a nemôže vymáhanie dlžnej sumy riešiť tak, že Vášmu zamestnávateľovi pošle dohodu o zrážkach zo mzdy.

Požiadajte písomne zamestnávateľa, aby na základe predmetnej dohody o zrážkach zo mzdy zrážky z Vašej mzdy nevykonával, lebo sa budete musieť obrátiť na súd o zdržanie sa vykonávania zrážok zo mzdy.

 

 


Trápi vás "Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody (Občianske právo)

Chcem sa informovať, manžel do 31. 7 pracoval pre jednu firmu. Od 28. 7 bol na PN, kedy aj podpisoval tzv. manko, ktoré mu bolo stiahnuté vo výške 42 €. Dnes 25.11.2019 mu prišiel list o nedoplatku za schodky na zverených hodnotách, ktoré má doplatiť. Odvolávajú sa na zákonník práce paragraf 182. Môže takto postupovať zamestnávateľ?

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody

(odpoveď odoslaná: 28.11.2019)

Dobrý deň, 
podľa ust. § 182 ZP platí :
"(1) Ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. V dohodách sa môže so zamestnancami súčasne dohodnúť, že ak budú pracovať na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí uzatvorili dohodu o hmotnej zodpovednosti, zodpovedajú s nimi za schodok spoločne (spoločná hmotná zodpovednosť).
(2) Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná.
(3) Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti celkom alebo sčasti, ak preukáže, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia."

Následne podľa ust. § 184 ZP platí :
"(1) Inventarizácia sa musí vykonať pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti, pri jej zániku, pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení pracovného pomeru.
(2) Na pracoviskách, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, musí sa inventarizácia vykonať pri uzatvorení dohôd o hmotnej zodpovednosti so všetkými spoločne zodpovednými zamestnancami
a) pri skončení všetkých týchto dohôd,
b) pri preradení na inú prácu alebo preložení všetkých spoločne zodpovedných zamestnancov,
c) pri zmene vo funkcii vedúceho alebo jeho zástupcu,
d) na žiadosť ktoréhokoľvek zo spoločne zodpovedných zamestnancov pri zmene v ich kolektíve,
e) pri odstúpení niektorého z nich od dohody o hmotnej zodpovednosti.
(3) Ak zamestnanec so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, ktorého pracovný pomer sa skončil alebo ktorý bol preradený na inú prácu alebo iné pracovisko, alebo bol preložený, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou na jeho predchádzajúcom pracovisku."

Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že pokiaľ Váš manžel mal podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti, musí schodok uhradiť resp. on musí preukázať, že za vzniknutý schodok nezodpovedá. Úhrada schodku sa riadi ust. § 189 ZP, ("Pri spoločnej zodpovednosti za schodok sa jednotlivým zamestnancom určí podiel náhrady podľa pomeru ich priemerných zárobkov, pričom zárobok ich vedúceho a jeho zástupcu sa započítava v dvojnásobnej sume. Podiel náhrady určený podľa predch. vety nesmie u jednotlivých zamestnancov s výnimkou vedúceho a jeho zástupcu presiahnuť sumu rovnajúcu sa ich priemernému mesačnému zárobku pred vznikom škody. Ak sa takto určenými podielmi neuhradí celá škoda, zvyšok je povinný uhradiť vedúci a jeho zástupca podľa pomeru svojich priemerných zárobkov.")

Z otázky vyplýva, že PP bol ukončený 31.7.2019, pričom manžel je od 28.7.2019 PN. V otázke neuvádzate za aké obdobie je schodok vo výške 42 €, ktorý už aj uhradil.
Otázka úhrady ďalšieho schodku resp. podielu na schodku, ku ktorej zamestnávateľ vyzval Vášho manžela bude závisieť od toho, ktorého obdobia sa týka. Pokiaľ inventarizácia bola vykonaná ku dňu skončenia prac. pomeru a nevznikol schodok, manžel za následne vzniknutý schodok po skončení jeho PP nezodpovedá.
T.j. : Rozhodujúce pre záver o tom, či podiel na schodku má uhradiť je to, či ku dňu skončenia prac. pomeru bola vykonaná inventarizácia resp. za ktoré obdobie zamestnávateľ požaduje uhradiť podiel na schodku. Odporúčame manželovi osobne sa zoznámiť s protokolmi z inventarizácie, ktoré mu musí zamestnávateľ poskytnúť a bez zoznámenia sa s dokladmi z inventarizácie nepodpisovať žiadne uznanie záväzku ani dohodu o zrážkach zo mzdy.
 


Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať, či a v akej výške by som mala ako zamestnávateľ vykonávať zrážky zo mzdy v prospech vymáhačských  spoločností. . Podľa zmluvy tam bola dojednaná výška splátok 44,95 € mesačne, avšak oni žiadajú maximálnu zákonom prípustnú výšku na čo podľa mňa nemajú nárok. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody

(odpoveď odoslaná: 08.08.2019)

Dobrý deň, 

poznamenávame, že došlo k zlúčeniu spoločností, ktoré ste uviedli /mená neuvádzame/. 

Z Vami uvedenej otázky usudzujeme, že sa jedná o nezaplatený dlh zo spotreb. zmluvy Vašim zamestnancom a tento zamestnanec v súvislosti so zmluvou o pôžičke alebo spotreb. úvere podpísal aj dohodu o zrážkach zo mzdy. Uvedená spoločnosť často kontaktuje zamestnávateľov a zasiela im dohody o zrážkach zo mzdy aj keď vo veci uvedená spoločnosť nemá žiadne súdne rozhodnutie prípadne dlžník /zamestnanec/ istinu uhradil a uvedená spoločnosť na základe predmetných dohôd o zrážkach zo mzdy sa dožaduje zaplatenia nezákonných úrokov, neprijateľných zmluvných podmienok, a často aj premlčaných nárokov.

Z ust. zákona o spotrebiteľských úveroch a ust. Obč. zákonníka vyplýva, že zabezpečenie plnenia záväzku spotrebiteľa zo spotreb. zmluvy a to formou dohody o zrážkach zo mzdy je neprijateľnou zmluvnou podmienkou, o čom existuje aj mnoho súdnych rozhodnutí. 

Podľa ust. § 52  Občianskeho zákonníka dohoda o zrážkach zo mzdy, ktorou sa zabezpečuje záväzok zo spotrebiteľskej zmluvy, je tiež spotrebiteľskou zmluvou, o ktorej platí vyvrátiteľná zákonná domnienka podľa § 53 ods. 3 Občianskeho zákonníka, že nie je individuálne dojednaná, a spotrebiteľ ako dlžník nemohol ovplyvniť jej obsah, resp. bez podpísania predmetnej dohody o zrážkach zo mzdy by spotrebiteľovi, Vášmu zamestnancovi, nebol poskytnutý spotrebiteľský úver.

Je mnoho súdnych rozhodnutí a vydaných neodkladných opatrení, ktorými sa zakazuje využiť dohodu o zrážkach zo mzdy a zamestnávateľovi sa zakazuje, aby zrážky zo mzdy vykonával. 

Citujeme z rozsudku Krajského súdu v Košiciach, sp. zn. : 5Co/150/2017 z 10. 5. 2017 :

" Dohoda o zrážkach zo mzdy nie je relatívne bežný spôsob zabezpečenia pohľadávok zo spotrebiteľských úverov, čo vyplýva zo zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a je neprípustné zabezpečenie uspokojenia pohľadávky alebo splnenia záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov v prospech predávajúceho alebo inej osoby, (táto dohoda musí mať osobitnú listinu, osobitné poučenie na tejto listine pre spotrebiteľa)."

Podľa ust. § 551 Obč. zákonníka platí : 

"Dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov

(1) Uspokojenie pohľadávky možno zabezpečiť písomnou dohodou medzi veriteľom a dlžníkom o zrážkach zo mzdy; zrážky zo mzdy nesmú byť väčšie, než by boli zrážky pri výkone rozhodnutia.

(2) Proti platiteľovi mzdy nadobúda veriteľ právo na výplatu zrážok okamihom, keď sa platiteľovi dohoda predložila.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia aj pre iné príjmy, s ktorými sa pri výkone rozhodnutia nakladá ako so mzdou."

Predpokladáme, že veriteľ Vám predložil aj samotnú dohodu o zrážkach zo mzdy, táto musí mať osobitnú listinu, osobitné poučenie na tejto listine pre spotrebiteľa, a zrážky zo mzdy by ste mohli vykonávať len vo výške podľa dohody, nie v maximálnej výške podľa exekučného poriadku.

Ak predložená dohoda nespĺňa uvedené kritéria vystavili by ste sa riziku žaloby zo strany zamestnanca o nevyplatenie mzdy.

Odporúčame Vám tiež, aby ste kontaktovali Vášho zamestnanca, aby tento vykonal potrebné právne kroky voči uvedenej spoločnosti (napr. vznesenie námietky premlčania, podanie na súd o určenie neplatnosti zmluvy, o vydanie bezdôvodného obohatenia, žalobu o nevykonávanie zrážok zo mzdy). 

 

  


Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody (Občianske právo)

Dobrý deň, pracujem ako szčo a 01. 04. 2019 som spravil zamestnávateľovi  škodu vo výške 440 €. Keďže som nebol poistený mám škodu zaplatiť, lenže agentúra už mi začala strhávať prvý mesiac 216 € pokuta, druhý mesiac 240 € a teraz ešte mi má strhnúť 200 €. Chcem sa spýtať, či ma na to právo veď ja v zmluve nemám napísané nič o tom, že by mi mali strhávať niečo, keď spravím škodu a už vôbec nie o nejakej pokute. S agentúrou sa nedá dohodnúť nemám k nahliadnutiu ani faktúru takže sa skúšam obracať na Vás ďakujem.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody

(odpoveď odoslaná: 26.06.2019)

Dobrý deň, 
je trochu rozporné v uvedenej otázke, že pracujete ako SZČO a od 1.4.2019  ste spôsobili zamestnávateľovi  škodu. 

Je potrebné vychádzať z textu Vašej zmluvy, buď pracujete ako SZČO, potom sa Váš právny vzťah riadi ust. Obchod. zákonníka, alebo ste riadny zamestnanec a potom sa na Váš vzťah uplatňujú ustanovenia Zákonníka práce.

Agentúra, ktorá Vám prácu sprostredkovala, Vám nemôže vykonávať zrážky zo mzdy prípadne z dohodnutej odmeny v prípade SZČO. 
Nepíšete v čom spočíva spôsobená škoda a na základe čoho usudzujete, že ste túto škodu aj zodpovedný, lebo v otázke uvádzate, že ste "zamestnávateľovi spravili škodu",  to isté sa týka aj pokuty.
Odporúčame jednoducho vyzvať agentúru, ktorá Vám sprostredkovala prácu prípadne zamestnanie, alebo zamestnávateľa, k vráteniu zrazených súm.

Nepodpisujte žiaden doklad, z ktorého by aj teoreticky mohla vyplynúť Vaša zodpovednosť za škodu, resp. uznanie tejto škody, ako ani dohodu o zrážke z Vašej odmeny /mzdy.

Odporúčame vyzvať doporučeným listom agentúru resp. zamestnávateľa, aby Vám vrátil vykonané zrážky a zrazenú pokutu na Váš bankový účet v primeranej lehote /napr. 7 kalendárnych dní/.
V prípade, že k vráteniu už strhnutej pokuty a zrážky nedôjde, odporúčame kontaktovať advokáta a konanie zamestnávateľa a agentúry  oznámiť príslušnému inšpektorátu práce podľa sídla zamestnávateľa a agentúry, ako aj Ústrediu práce, soc. vecí a rodiny v Bratislave.


 


Trápi vás "Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem chcem Vás poprosiť o pomoc mám 3 exekúcie a jednu vymahačskú spoločnosť EOS, momentálne pracujem, jednu exekúciu mi sťahujú a ďalšie pohľadávky platím s minimálnej mzdy. S výplaty mi ostane 150 e už ďalej nevládzem takto žiť chcem sa spýtať dajú sa exekúcie zastaviť ? Nemám žiadny majetok.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody

(odpoveď odoslaná: 18.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Z otázky nám nie je celkom jasné, či máte jedno exekučné konanie, v ktorom exek. konaní sú vykonávané zrážky zo mzdy a máte aj ďalšie dve exekúcie, ktoré uhradzujete dobrovoľne. Plus platíte nejaký dlh vymáhačskej spoločnosti EOS.

Vymáhačská spoločnosť Vám zrejme zasielala rôzne výzvy, kde Vás pod písomným nátlakom nútia paltiť splátky a úroky z omeškania, ktoré budú najskôr v rozpore s ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Nepíšete bližšie informácie o dhlu, koľko amkedy ste si požičali, koľko ste doteraz uhradili a kedy ste uhradili poslednú splátku. Je možné, že dlh je aj premlčaný. 

Vzhľadom na praktiky uvedenej spoločnosti odporúčame krátku poradu u advokáta alebo v Centre právnej pomoci, kde Vám posúdia doklady ohľadom uvedenej spoločnosti. Do posúdenia dokladov odborníkom /advokátom alebo Centrom právnej pomoci/ odporúčame pohľadávku pre uvedenú  vymáhačskú spoločnosť EOS neplatiť. Nepodpisujte im žiadny splátkový kalendár ani uznanie záväzku, keďže by ste mohli uznať premlčaný dlh, čo by bolo vo Váš neprospech. 

Poznamenávame, že exekučné zrážky zo mzdy môžu byť vykonávané len v rozsahu podľa zákona. 

Exekučnú kalkulačku nájdete aj na internete pod týmto označením exekučná kalkulačka, prípadne na stránke exekútorského úradu.

Musí Vám pri zrážkach zo mzdy zostať tzv. nepostihnuteľná suma.


Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody (Občianske právo)

Dobrý deň, Vedeli by ste mi prosím poradiť so vzniknutou situáciou kde: ako zamestnanec som si zriadil určitú službu prostredníctvom zamestnávateľa u inej spoločnosti, ku ktorej som si musel zriadiť aj dohodu o zrážke zo mzdy. Danú službu som však do mesiaca požadoval u danej spoločnosti zrušiť pričom som z danej spoločnosti obdržal aj potvrdenie e-mailom od pracovníka, že daná služba bude zrušená. Po pol roku som si ale všimol, že dohodou o zrážke zo mzdy mi je aj naďalej zrážaný poplatok za danú službu, ktorú som nevyužil ani raz. Nárokovanie si zrazenej sumy mi daná spoločnosť neakceptovala a viní môjho zamestnávateľa za nezrušenie dohody o zrážke zo mzdy. Ďakujem.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody

(odpoveď odoslaná: 03.02.2019)

Dobrý deň,
pokiaľ ste požiadali zamestnávateľa o vykonávanie zrážok zo mzdy a to na úhradu Vami objednanej služby, ktorú službu ste následne zrušili, mali ste zamestnávateľa požiadať,  aby zrážky z Vašej mzdy už nevykonával. 
Ak zamestnávateľ vykonával zrážky zo mzdy, pričom o zrušení služby u nemenovanej spoločnosti nevedel, nie je vinou zamestnávateľa, že zrážky vykonával.
Ak bola služba, ktorú ste platili na základe dohody o zrážkach zo mzdy, ukončená a dodávateľ služby súhlasil s jej zrušením resp. ukončením,. bolo jeho povinnosťou platby vrátiť. Pokiaľ tak neurobil, vzniklo na strane predmetného bývalého dodávateľa služby bezdôvodné obohatenie, ktoré musí vydať.
Požiadajte predmetnú spoločnosť, aby Vám platby vrátila v primeranej lehote. Ak peniaze nevráti, budete musieť tieto fin. prostriedky vymáhať cestou súdu.
V liste resp. výzve predmetnej spoločnosti sa môžete odvolať aj na našu odpoveď.
Dajte nám vedieť ako ste dopadli.


Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody (Občianske právo)

Dobrý deň. Veriteľ nám, ako zamestnávateľovi predložil Žiadosť na vykonanie zrážok zo mzdy zamestnanca, aj s kópiou dohody o zrážkach zo mzdy na zabezpečenie revolvingového úveru - Cetelem. Dohoda je na samostatnom liste. Zamestnanec nám následne na to doručil žiadosť o Zastavenie zrážok zo mzdy, kde tieto zrážky odmieta po porade so svojim právnikom. Preposlali sme ju danému veriteľovi. Následne nám bola doručená kópia listu, kde veriteľ zaujal stanovisko, že dane zrážky sú v súlade so zákonom, podpísané na samostatnom liste a vraj prebehlo pri podpise aj poučenie. Momentálne sa nachádzame medzi dvoma kolesami, kde si každá strana tvrdí svoje. Sme ako zamestnávateľ povinný tieto zrážky realizovať, aj keď zamestnanec je proti?

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody

(odpoveď odoslaná: 20.11.2018)

Dobrý deň, 
spoločnosť CETELEM Slovensko a.s. , sídlo : Bratislava, Panenská 7, podľa výpisu z obchodného registra právne neexistuje - viď výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., Sa  vl. č. 2435/B,  keďže s účinnosťou k 30. júna 2016  sa zlúčila so spoločnosťou BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, Paríž.

Takže spoločnosť CETELEM nemôže Vás ako zamestnávateľa žiadať, aby ste vykonávali zrážky zo mzdy, keďže táto spoločnosť právne neexistuje.

Z ust. zákona o spotrebiteľských úveroch a ust. Obč. zákonníka vyplýva, že zabezpečenie plnenia záväzku spotrebiteľa zo spotreb. zmluvy a to formou dohody o zrážkach zo mzdy je neprijateľnou zmluvnou podmienkou, o čom existuje aj mnoho súdnych rozhodnutí. 
Aj keď Vám píšu, že dohoda o zrážkach zo mzdy bola spísaná na osobitnej listine, dlžník - Váš zamestnanec nemal možnosť odmietnuť podpísanie dohody o zrážkach zo mzdy, lebo by nedostal úver. Preto sa jedná o neprijateľnú zmluvnú podmienku.

Podľa ust. § 52  Občianskeho zákonníka dohoda o zrážkach zo mzdy, ktorou sa zabezpečuje záväzok zo spotrebiteľskej zmluvy, je tiež spotrebiteľskou zmluvou, o ktorej platí vyvrátiteľná zákonná domnienka podľa § 53 ods. 3 Občianskeho zákonníka, že nie je individuálne dojednaná, teda že ju spotrebiteľovi - dlžníkovi predložila nebank. spoločnosť na podpis a spotrebiteľ ako dlžník nemohol ovplyvniť jej obsah. Ak by nebanková spoločnosť tvrdila opak, je na nej - nebankovej spoločnosti -  niesť dôkazné bremeno.  

Ak by Vás o vykonávanie zrážok zo mzdy požiadala iná spoločnosť, na ktorú bola predmetná pohľadávka od spoločnosti CETELEM  postúpená, museli by Vám predložiť doklad o tom, že táto pohľadávka bola na nich postúpená.

Je mnoho súdnych rozhodnutí a vydaných neodkladných opatrení, ktorými sa zakazuje využiť dohodu o zrážkach zo mzdy a zamestnávateľovi sa zakazuje, aby zrážky zo mzdy vykonával.

Vy ako zamestnávateľ neporušíte žiaden zákon, ak zrážky zo mzdy na základe dohody o zrážkach zo mzdy nebudete vykonávať. 

Odporúčame Vášmu zamestnancovi poslať zmluvy na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie  podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné nám. 13, 813 11 Bratislava. 
Nevieme aká suma bola požičaná, koľko doteraz uhradil bez ohľadu na to, ako to posúdila CETELEM, či ako splátku istiny, úrok alebo poplatky. Je možné, že pre nedodržanie podmienok zákona bude zmluva bezúročná a bez poplatkov. Otázkou je aj to, či nárok veriteľa nie je premlčaný.


Trápi vás "Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody (Občianske právo)

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Ešte by som sa predsa opýtala. Nie je možné, aby sa manžel dohodol so mzdarkou, aby mu proste zrážky nevykonávala? Porušila by tým ona nejaký zákon, ak by napriek doručeniu dohody o zrážkach, zrážky nevykonávala? Mal by si vyžiadať manžel od nebankovky kópiu tejto dohody, keďže ju v zmluve nemá? Ďakujem.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody

(odpoveď odoslaná: 24.10.2018)

Dobrý deň,  
na Vašu otázku uvádzame odpoveď :

Podľa ust. § 9 ods. 18 zákona o spotreb. úveroch platí /citujeme/ :

"Veriteľ je povinný na žiadosť spotrebiteľa poskytnúť mu jedno vyhotovenie fotokópie zmluvy o spotrebiteľskom úvere a všeobecných obchodných podmienok poskytnutia spotrebiteľského úveru vrátane ich zmien za trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere bezplatne. Za každú ďalšiu žiadosť o vyhotovenie fotokópie podľa prvej vety môže veriteľ požadovať úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených nákladov spojených so zhotovením fotokópie zmluvy o spotrebiteľskom úvere a s jeho odoslaním. Veriteľ na svojom webovom sídle zverejňuje aj všeobecné obchodné podmienky vrátane ich zmien."


Požiadať zamestnávateľa  o to, aby zrážky zo mzdy nevykonával môžete a odporúčame poukázať aj na našu predchádzajúcu odpoveď Vám v tejto veci.
Odporúčame poslať zmluvu na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR.


 


Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody (Občianske právo)

Dobrý deň. Manžel tohto roku uzatvoril zmluvu o pôžičke s nebankovou spoločnosťou. Pri podpise zmluvy podpisoval i tlačivo, dohoda o zrážkach zo mzdy. Toto tlačivo sa však v jeho zmluve, ktorú ma doma nenachádza. Minulý mesiac sa omeškal s platbou päť dni a hneď mu telefonicky oznámili, že zasielajú zamestnávateľovi pokyn na vykonávanie zrážok zo mzdy. Ako je možné, že jeho zmluva túto dohodu neobsahuje a je prípustné, aby tieto zrážky boli vykonávané zamestnávateľom alebo môže manžel tieto zrážky nepovoliť zamestnávateľovi? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Pekný deň.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody

(odpoveď odoslaná: 23.10.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 5a/ zákona o ochrane spotrebiteľa platí :

"Zabezpečenie záväzkov spotrebiteľa

(1) Neprípustné je zabezpečenie uspokojenia pohľadávky alebo splnenie záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy

a) dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov v prospech predávajúceho alebo inej osoby, ibaže táto dohoda bola uzavretá vo forme osobitnej listiny, spotrebiteľ bol poučený o dôsledkoch jej uzavretia a mal možnosť ju odmietnuť, alebo

b) zmenkou alebo šekom."

 

Ak by bola dohoda o zrážkach zo mzdy zaslaná Vášmu zamestnávateľovi, budete musieť podať návrh na súd proti nebankovej spoločnosti na vydanie neodkladného opatrenia na zákaz využitia práva na vykonávanie zrážok zo mzdy u zamestnávateľa.

Odporúčame samotnú zmluvu o pôžičke poslať na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava. 

Je možné, že zmluva s nebankovou spoločnosťou bude posúdená ako bezúročná a bez poplatkov a manžel tak bude musieť uhradiť len skutočne požičanú sumu.

Ak medzi manželom a nebankovou spoločnosťou nedôjde k dohode, o tomto návrhu bude musieť rozhodnúť súd. 


Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody (Občianske právo)

Dobrý deň, pán advokát JUDr. Milan Ficek, pracujem ako mzdová účtovníčka a vykonávam jednej zamestnankyni zrážky zo mzdy, v tomto čase exekučné, pred rokom bola zrážka pre spoločnosť pohotovosť s r.o.. Zamestnankyňa mi priniesla žiadosť o okamžite zdržanie vykonávania exekučných zrážok. Podala mi informáciu, že všetky spoločnosti dáva na súd, že jej neprávom vymáhajú peniaze. Ja ako zamestnávateľ musím jej aj naďalej zrážať exekučné zrážky, kým nedostanem pozastavenie napr. od súdu? Vopred ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody

(odpoveď odoslaná: 12.07.2018)

Dobrý deň,

v tejto súvislosti sú kľúčové nasledujúce ustanovenia Exekučného poriadku:

§ 79 Osobitné účinky odkladu exekúcie

(1) Ak je exekúcia odložená a ide o odklad bez blokovania, platiteľ mzdy prestane vykonávať zrážky zo mzdy povinného, a to až do času, kým mu exekútor nedoručí príkaz, aby sa v zrážkach pokračovalo.

(2) Ak je exekúcia odložená a ide o odklad s blokovaním, platiteľ mzdy vykonáva zrážky zo mzdy povinného, ale zrazené sumy nepoukazuje exekútorovi.

O odklade exekúcie rozhoduje exekútor, pričom rozhodnutie doručuje jednak účastníkom ale aj platiteľovi mzdy. Ak Vám exekútor doručí rozhodnutie o odklade exekúcie, bude v ňom uvedený dôvod odkladu podľa § 61 ods. 1 EP. Treba rozlišovať odklad s blokovaním a bez blokovania, pričom tieto situácie presne stanovuje Exekučný poriadok. 

Odporúčam obrátiť sa čo najskôr na exekútora a informovať sa u neho o tejto okolnosti. Zastávam názor, že takáto žiadosť zamestnanca je bezpredmetná. Rozhodujúce je rozhodnutie exekútora.


Trápi vás "Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody (Občianske právo)

Dobrý deň. Ak mi boli takéto zrážky vykonávané v zamestnaní predošlom, kde som pracovala v čase podpísania zmlúv, môžu mi nebankovky dať zrážky zo mzdy i v novom zamestnaní? Či sa jedna o podpísanie dohody o zrážkach na osobitnej listine si niesom istá. O začatí zrážok som sa dozvedela až z výplatnej pásky. Bývali zamestnávateľ ma na to inak vôbec neupozornil. Bolo to z jeho strany správne ?  Mám obavy, že po nástupe do nového zamestnania mi hneď nabehnú zrážky a z tohto dôvodu prídem hneď o zamestnanie. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody

(odpoveď odoslaná: 16.04.2018)

Dobrý večer, 

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Ak sa jedná o zmluvu s nebankovou spoločnosťou, je viac ako pravdepodobné, že ste nemohli ovplyvniť obsah samotnej zmluvy a že túto ste podpísali na tlačive predloženom nebankovou spoločnosťou, čo sa týka aj samotnej dohody o zrážkach zo mzdy.

2./ Podľa ust. § 5a/  zákona č. 250/2007 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa platí :

"Zabezpečenie záväzkov spotrebiteľa

(1) Neprípustné je zabezpečenie uspokojenia pohľadávky alebo splnenie záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy

a) dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov v prospech predávajúceho alebo inej osoby, ibaže táto dohoda bola uzavretá vo forme osobitnej listiny, spotrebiteľ bol poučený o dôsledkoch jej uzavretia a mal možnosť ju odmietnuť, alebo

b) zmenkou alebo šekom.

(5) Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil spotrebiteľovi porušením odseku 1."

 

Z cit. ustanovenia vypláva, že dohoda o zrážkach zo mzdy by musela byť spísaná na osobitnej listine, museli by ste  byť poučená o dôsledkoch uzavretia predmetnej dohody a mali možnosť odmietnúť jej podpísanie.

Podľa ust. § 52  Obč. zákonníka dohoda o zrážkach zo mzdy, ktorou sa zabezpečuje záväzok zo spotrebiteľskej zmluvy, je tiež spotrebiteľskou zmluvou, o ktorej platí vyvrátiteľná zákonná domnienka podľa § 53 ods. 3 Obč. zákonníka, že nie je individuálne dojednaná,  teda že ju spotrebiteľovi, Vám, predložila nebank. spoločnosť na podpis a  Vy ste nemohli ovplyvniť jej obsah. Ak by nebanková spoločnosť tvrdila opak, je na nej dôkazné bremeno.  

Zamestnávateľ, či už súčasný alebo budúci, nie je oprávnený posudzovať predmetnú dohodu o zrážkach, toto oprávnenie má iba súd.

3./ Zistite u zamestnávateľa na základe akého dokladu - dohody - vykonáva zrážky zo mzdy.  Ak budete zdieľať náš vyššie uvedený názor, oznámte písomne zamestnávateľovi, aby prestal s vykonávaním zrážok zo mzdy s odkazom na vyššie uvedené zákonné ustanovenia, nakoľko nie sú splnené podmienky zákona - viď vyššie § 5a/ zákona o ochrane spotrebiteľa.  Naviac nevyplatenie mzdy môže zakladať trestnú zodpovednosť.

4./ Aj keď nie je predmetom otázky splácanie dlhu s príslušenstvom odporúčame zmluvu s nebankovou spoločnosťou poslať na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR na komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv /adresa : Župné nám. 13, 813 11 Bratislava) a je možné, že táto bude posúdená ako bezúročná a bez poplatkov, a teda Váš dlh ste už uhradili v celosti.

Odporúčame Vám súčasne požiadať nebankovú spoločnosť o oznámenie výšky Vášho záväzku voči nim, a ako boli zaúčtované Vami uhradené splátky - osobitne na istinu, poplatky, prípadne úroky. 


V prípade, že budete mať otázku ohľadom uvedeného, napíšte novú otázku do podotázok.

©


Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody (Občianske právo)

Dobrý deň. Veriteľ nám, ako zamestnávateľovi predložil výzvu na vykonanie zrážok zo mzdy zamestnanca, ktorý v roku 2014 podpísal Dohodu o zrážkach zo mzdy na zabezpečenie revolvingového úveru, ktorý bol poskytnutý s uvedením IČO, teda ako FO podnikateľovi. Úver bol zosplatnený. Dohoda je prílohou výzvy a je na samostatnom liste. Ostatné podmienky nemáme možnosť posúdiť. Sme ako zamestnávateľ povinný tieto zrážky realizovať, alebo ich môžeme odmietnuť vykonávať? Ďakujem. 

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody

(odpoveď odoslaná: 29.03.2017)

Dobrý deň,

dohodu o zrážkach zo mzdy upravuje § 551 ods.1 a 2 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého Uspokojenie pohľadávky možno zabezpečiť písomnou dohodou medzi veriteľom a dlžníkom o zrážkach zo mzdy; zrážky zo mzdy nesmú byť väčšie, než by boli zrážky pri výkone rozhodnutia. Proti platiteľovi mzdy nadobúda veriteľ právo na výplatu zrážok okamihom, keď sa platiteľovi dohoda predložila.

Dohoda o zrážkach by mala obsahovať označenie veriteľa, dlžníka, označenie platiteľa mzdy, označenie pohľadávky a výšku dohodnutých zrážok. V zmysle tohto ustanovenia, ste teda povinní zrážky realizovať. Ak by ste svoju povinnosť vykonať zrážky zo mzdy nevykonali, mohol by sa veriteľ voči Vám domáhať náhrady škody. Ako uvádza odsek 1 § 551 OZ, zrážky môžu byť maximálne vo výške, aká by bola pri exekučnom konaní. Zrážky ste povinný vykonávať do uspokojenia pohľadávky.


Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody (Občianske právo)

Dobrý deň! Môže spoločnosť poskytujúca pôžičky, prikázať výkon zrážok zo mzdy zamestnávateľovi dlžníka, na základe Dohody o zrážkach zo mzdy uzavretej medzi dlžníkom a predchádzajúcim zamestnávateľom, bez toho aby to išlo cez súd a exekútora? V tej dohode majú ustanovenie, že ak dlžník skončí pracovný pomer pred splatením celej pohľadávky bude dohoda podkladom pre ďalšieho zamestnávateľa. Ale aj tak by to malo ísť cez súd a exekútora. Však taký papier vie hocikto napísať a žiadať zrážky zo mzdy. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody

(odpoveď odoslaná: 08.10.2014)

Dobrý deň. V slovenskom právnom poriadku sa možno so zrážkami zo mzdy stretnúť hneď v troch predpisoch:

1. v Zákonnúku práce - § 20 ods. 2, podľa ktorého:

Uspokojenie nároku zamestnávateľa možno zabezpečiť dohodou medzi ním a zamestnancom o zrážkach zo mzdy. Dohoda sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná.

2. v Občianskom zákonníku - § 551 ods. 1, podľa ktorého:

Uspokojenie pohľadávky možno zabezpečiť písomnou dohodou medzi veriteľom a dlžníkom o zrážkach zo mzdy; zrážky zo mzdy nesmú byť väčšie, než by boli zrážky pri výkone rozhodnutia.

3. v Exekučnom poriadku - § 66 a nasl.

Kým v prvých dvoch prípadoch ide o zabezpečenie záväzku, v treťom prípade ide o nútený výkon rozhodnutia na podklade exekučného titulu. Nakoľko zrážky zo mzdy podľa Zákonníka práce a Občianskeho zákonníka majú zabezpečovací charakter a vykonávajú sa na základe dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom, resp. veriteľom a dlžníkom, nie je potrebné, aby ich vykonával súdny exekútor na podklade exekučného titulu. Zmluvu zabezpečenú dohodou o zrážkach zo mzdy stačí predložiť zamestnávateľovi a ten na jej základe začne vykonávať zrážky zo mzdy.

Pokiaľ ste teda Vy (ako dlžník) uzatvorili zmluvu o pôžičke s veriteľom (spoločnosťou poskytujúcou pôžičky), ktorá bola zabezpečená dohodou o zrážkach zo mzdy a veriteľ tútu dohodu predložil Vášmu zamestnávateľovi, tento môže vykonávať zrážky zo mzdy aj bez ingerencie súdu alebo exekútora (musí však dodržať obmedzenia ustanovené Exekučným poriadkom). Ak aj došlo k zmene zamestnávateľa a pohľadávka ešte nebola uspokojená, na podklade dohody o zrážkach zo mzdy môže zrážky vykonávať aj nový zamestnávateľ.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrážky zo mzdy vykonávané na základe dohody" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku