Máte
otázku?

Pokuta ŠOI a zodpovednosť zamestnanca


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešov

Otázka: Pokuta ŠOI a zodpovednosť zamestnanca

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či ako zamestnanec som zodpovedný za pokutu od SOI. SOI bola na kontrole v našom obchode v mesiaci februári 2018 a ja som neskontrolovala záruky na predajni. Našli tri farby v hodnote 45 eur, ktorých záruka skončila už v novembri 2017. Chcem sa informovať, či môže môj šéf žiadať odo mňa zaplatenie tejto pokuty alebo jej časti. Pokuta je momentálne ešte stále vo fáze riešenia. Ďakujem.

Odpoveď: Pokuta ŠOI a zodpovednosť zamestnanca

I./ Pri odpovedi na Vašu otázku je potrebné vychádzať z ust. Zákonníka práce, z Vašej pracovnej zmluvy a pracovnej náplne, kde má byť špecifikovaný obsah funkcie predavača.

Sme názoru, že zamestnávateľ sa nemôže odvolávať len na Vašu zodpovednosť za nedostatok zistený ŠOI z toho dôvodu, že ste predavačkou. Dôležité je aj koľko zamestnancov je na predajni, obsah ich prac. náplne, ako aj zodpovednosť vedúceho predajne.

Typické činnosti vykonávané na pozícii predavača sú nasledovné :
- oslovovanie potenciálnych zákazníkov s cieľom ponúknuť a spropagovať predávaný tovar a/alebo služby,
- obsluhovanie zákazníkov a predvádzanie vybraného tovaru,
- inkasovanie hotovostných a bezhotovostných platieb,
- vystavovanie dokladov o kúpe tovaru, záručných listov,
- dopĺňanie tovaru do regálov a ostatných predajných miest,
- zodpovedanie za správne označenie ceny a názvu tovaru,
- zabezpečovanie ochrany tovaru pred odcudzením a znehodnotením,
- podieľanie sa na pravidelných inventúrach,
- udržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku a zodpovedanie za hotovosť v pokladni.

Z ust. § 82 Zákonníka práce vyplývajú základné povinnosti vedúcich zamestnancov : 
"a) riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov,
b) utvárať priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
c) zabezpečovať odmeňovanie zamestnancov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, kolektívnych zmlúv a pracovných zmlúv a dodržiavať zásadu poskytovania rovnakej mzdy za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty podľa § 119a,
d) utvárať priaznivé podmienky na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov a na uspokojovanie ich sociálnych potrieb,
e) zabezpečovať, aby nedochádzalo k porušovaniu pracovnej disciplíny,
f) zabezpečovať prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku zamestnávateľa."

 

Základné povinnosti zamestnanca uvedené v § 81 Zák. práce sa však vzťahujú aj na vedúcich zamestnancov, a sú nimi : 

"Zamestnanec je povinný najmä
a) pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi; nadriadeným je aj predstavený podľa osobitného predpisu,

b) byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení pracovného času,
c) dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboznámený,
d) v období, v ktorom má podľa osobitného predpisu nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom,
e) hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa,
f) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám; povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti,
g) písomne oznamovať zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny, ktoré sa týkajú pracovného pomeru a súvisia s jeho osobou."  

 

II./ Pre rozsah náhrady škody platia ust. § 179 a nasl. Zákonníka práce : 

"§ 177 : (1) Zamestnávateľ je povinný svojim zamestnancom zabezpečovať také pracovné podmienky, aby mohli riadne plniť svoje pracovné úlohy bez ohrozenia života, zdravia a majetku. Ak zistí nedostatky, je povinný urobiť opatrenia na ich odstránenie.

§ 179 :
(1) Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ je povinný preukázať zamestnancovo zavinenie okrem prípadov uvedených v § 182 a 185.

(2) Zamestnanec zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom.

§ 186 : 
(1) Zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť zamestnávateľovi skutočnú škodu, a to v peniazoch,
ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu a ak túto škodu zamestnávateľ od zamestnanca požaduje.
(2) Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti, ktorú zamestnávateľ požaduje od zamestnanca, nesmie u jednotlivého zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu."

Toto obmedzenie neplatí v prípade zodpovednosti za schodok na hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať /"manko"/.

(3) Ak bola škoda spôsobená úmyselne, môže zamestnávateľ okrem skutočnej škody požadovať aj náhradu ušlého zisku, ak by jej neuhradenie odporovalo dobrým mravom."

§ 187 : 

(1) Ak škodu spôsobil porušením povinností aj zamestnávateľ, zamestnanec uhradí pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia.
(2) Ak zodpovedá zamestnávateľovi za škodu niekoľko zamestnancov, každý z nich uhradí pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia.
§ 188
Pri určení škody na veci sa vychádza z ceny veci v čase vzniku škody."

 

III./ V otázke nepíšete, či rozhodnutie o uložení pokuty zo strany SOI je právoplatné, prípadne výšku pokuty, a či bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty.
Na základe vyššie uvedených ust. Zák. práce máme za to, že je daná zodpovednosť všetkých zamestnancov prevádzky vo funkcii predavač ak im táto povinnosť kontrolovať tovar po záruč. dobe vyplýva z prac. zmluvy a pracovnej náplne, a to pomerne podľa ust. § 187 ZP, ako aj zodpovednosť zamestnávateľa, ktorého povinnosťou je kontrolovať prácu zamestnancov (§ 81písm.a/, f/ ZP), pričom povinnosťou zamestnávateľa je preukázať zodpovednosť Vás ako zamestnanca za vzniknutú škodu.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.
©
 

Trápi vás "Pokuta ŠOI a zodpovednosť zamestnanca" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Pokuta ŠOI a zodpovednosť zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, môže zamestnávateľ SBS uložiť pokutu svojmu zamestnancovi? Ak áno, tak za aké prečiny? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pokuta ŠOI a zodpovednosť zamestnanca

(odpoveď odoslaná: 05.02.2023)

Dobrý deň,
pokutu v pracovno-právnych vzťahoch medzi zamestnávateľom a zamestnancom podľa Zákonníka práce nie je možné uložiť.

Podľa ust. § 20 ods. 1 zákonníka práce platí, že "práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov možno zabezpečiť dohodou o zrážkach zo mzdy, ručením alebo zriadením záložného práva."     Pokiaľ máte záujem o konzultáciu, potom si ju môžete objednať na tomto odkaze https://ficek.sk/dohodnut-termin-konzultacie.html
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Pokuta ŠOI a zodpovednosť zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, pred týždňom sme mali kontrolu hygieny v práci a vedúca mi oznámila, že mi z výplaty strhla 300 eur za pokutu od hygieny. Rada by som sa vás opýtala, či má právo mi strhnúť túto sumu z výplaty, keďže pracujem len na dohodu. Zaujímalo by ma tiež, či som povinná platiť časť pokuty. V deň kontroly som v práci nebola z dôvodu choroby. Ďakujem za odpoveď. Michaela

Odpoveď: Pokuta ŠOI a zodpovednosť zamestnanca

(odpoveď odoslaná: 09.07.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste mali v práci kontrolu zo strany orgánov hygieny, bola uložená pokuta /nevieme v akej výške/ a vedúca prevádzky vám strhla zo mzdy sumu 300 €, pričom v deň kontroly ste ani neboli v práci z dôvodu prácenenschopnosti.
Nevieme čo je predmetom vašej práce, za čo nesiete v práci zodpovednosť.Napriek tomu, že v deň kontroly ste neboli v práci z dôvodu práceneschopnosti, kontorlnou činnosťou boli zrejme zistené nedostatky, ktoré mali už dlhšie trvanie , teda nevznikli v konkrétny deň vašej PN - to len usudzujeme/,

Uvádzame, že aj keď zo strany kontrolných orgánov bola uložená pokuta na základe písomného rozhodnutia, vlastník prevádzky môže  podať proti rozhodnutiu odvolanie, o ktorom rozhodne nadriadený orgán.

Pokiaľ ide o zrážku zo mzdy vo výške 300 €, vedúca prevádzky tak nebola oprávnená urobiť, lebo predpokladáme, že na prevádzke nepracujete len vy, bez ohľadu na to, že ste v daný konkrétny deň neboli v práci, ale je daná zodpovednosť aj ostatných resp. všetkých zamestnancov, vrátane vedúcej. Povinnosťou zamestnávateľa vo vašom príapde bolo v súlade s ust. §  179 a nasl. Zákonníka práce vás oboznámiť so škodou, jej rozsahom a dôvodmi vzniku, preukázať vašu zodpovednosť za vzniknutú škodu, vrátane dania vám možnosti, aby ste sa k tejto situácii vyjadarili /§

Pokiaľ ide o náhradu škody, platí ust. § 187 Zákonník práce, podľa ktorého platí, že "ak škodu spôsobil porušením povinností aj zamestnávateľ, zamestnanec uhradí pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia. Ak zodpovedá zamestnávateľovi za škodu niekoľko zamestnancov, každý z nich uhradí pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia. "

Zrážku zo mzdy zamestnávateľ môže vykonať len v zákonom stanovených prípadoch a podmienok. Vo vašom prípade v zmysle ust. §  131 ods. 3 Zákonníka práce len na základe psíomnej dohody s vami ako zamestnancom.

Ak vo vašom prípade neboli splnené uvedené podmienky, odporúčam kontaktobvať advokáta a podať podet na prísl. inšpektorát práce podľa sídla zamestnávateľa.


Podotázka: Pokuta ŠOI a zodpovednosť zamestnanca (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či som povinný zaplatiť pokutu svojmu bývalému zamestnávateľovi, s ktorým som rozviazal pracovný pomer 31. decembra 2018? Teraz údajne prišla pokuta zo zahraničia za prekročenie rýchlosti, keďže pracujem ako vodič MKD. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pokuta ŠOI a zodpovednosť zamestnanca

(odpoveď odoslaná: 13.03.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ ste pri plnení pracovných povinností v čase trvania pracovného pomeru porušili svoje pracovné povinnosti porušením dopravných predpisov, potom od Vás môže zamestnávateľ žiadať náhradu škody. Vyplýva to priamo zo Zákonníka práce. Musí vám však dať priestor sa vyjadriť, oznámiť výšku škody. Ak by ste ju neuhradili dobrovoľne, môže ju od Vás aj vymáhať.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Pokuta ŠOI a zodpovednosť zamestnanca" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava