Kúpa auta z druhej ruky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Kúpa auta z druhej ruky

Ako z názvu vyplýva kúpil som auto z druhej ruky, nanešťastie sa objavili nejaké poruchy tak som auto dal do servisu. Avšak v servise mi prišli na vážne nedostatky a zistili, že vozidlo nie je použiteľné na premávku po pozemných komunikáciách. Problém je v tom, že bývalý majiteľ mi stav vozidla zatajil a ešte sa tvári, že o ničom nevie. A našiel som tu malú štrbinku ako by sa to dalo napadnúť. Bývalý majiteľ totiž robil Technickú kontrolu asi 10dni dozadu cez známosť a technik v servise mi môže dosvedčiť, že tieto poruchy nie sú spôsobené momentálne, tz. Že na vozidle museli byt aj v čase technickej kontroly a vozidlu s takouto poruchou nemohli vystaviť platný technický preukaz. Týmto by som sa chcel spýtať, či by to bolo možné právne napadnúť a akú šancu na úspech mi asi dávate. Ďakujem vopred.

Odpoveď: Kúpa auta z druhej ruky

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku ku ktorej si dovoľujeme zaujať nasledovný právny názor.

Odpoveď by som rozdelil na dve roviny, a to na občianskoprávnu (civilnú) a trestnoprávnu.

Občianskoprávna rovina

Právna úprava zodpovednosti za vady je upravená v Občianskom zákonníku, konkrétne v § 596 až § 600.

§ 596 Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.

§ 597

(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

(2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

§ 598 Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

§ 599

(1) Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci.

(2) Právo na náhradu nevyhnutných nákladov môže kupujúci uplatniť na súde, len ak náklady predávajúcemu oznámi v lehote uvedenej v odseku 1.

§ 600 Uplatnením práv zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody.

 

Jednou zo zákonných povinností predávajúceho je upozorniť kupujúceho na vady, o ktorých vie. vo Vašej otázke uvádzate, že predávajúci pri predaji vozidla zamlčal veľmi vážne vady na vozidle. Tým porušil svoju zákonnú povinnosť upozorniť Vás na vady. Je potrebné rozlišovať medzi vadami, ktoré spôsobia to, že vec je nepoužiteľná na účel, ktorému má slúžiť a vadami, ktoré nespôsobia to, že sa stane nepoužiteľnou. Uvádzate, že vady sú takého rozsahu, že je auto v podstate nespôsobilé na prevádzku. V jazyku občianskeho práva ide v tomto prípade o vady, ktoré spôsobujú neupotrebiteľnosť veci (auta). V takom prípade má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. 

 

Trestnoprávna rovina

Vo Vami posudzovanom prípade by bolo možné uvažovať aj o trestnom čine podvodu. Uvádzate, že bývalý majiteľ sa tvári, že o ničom nevie. Ak by vyšlo najavo, že predávajúci o týchto vadách vedel a zatajil Vám ich, aby sa na Váš úkor obohatil, potom by bolo možné uvažovať o spomínanom trestnom čine podvodu, podľa § 221 Trestného zákona.

§ 221 Podvod

(1) Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu.

(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním značnú škodu,

b) z osobitného motívu,

c) závažnejším spôsobom konania, alebo

d) na chránenej osobe.

(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

c) za krízovej situácie.

 

Zhrnutie a odporúčanie

Ak má auto vady, ktoré ho robia nespôsobilým na vedenie v cestnej premávke a predávajúci Vás na to neupozornil, potom máte právo odstúpiť od zmluvy. Odporúčam Vám zaslať predávajúcemu písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy. Odstúpením od zmluvy táto zmluva zanikne od počiatku a zmluvné strany sú povinné vrátiť si navzájom svoje plnenia, ktoré si poskytli. Vy teda budete musieť vrátiť auto späť predávajúcemu, alebo mu umožniť (preukázateľne), aby si ho prevzal. On Vám bude musieť vrátiť peniaze. V odstúpení od zmluvy odporúčam uviesť aj lehotu na vrátenie peňazí a rovnako aj navrhnúť spôsob vrátenia auta. Na odstúpenie od zmluvy nepotrebujete súhlas predávajúceho, a preto nadobudne účinky doručením. Ak by predávajúci po odstúpení odmietol vrátiť peniaze, môžete ho žalovať na súde. Okrem samotnej kúpnej ceny máte nárok na úhradu nákladov, ktoré Vám vznikli v súvislosti s uplatnením Vášho práva zo zodpovednosti za vady veci. Ak chcete uplatniť aj tieto náklady, musíte ich požadovať najskôr od predávajúceho, najlepšie v predmetnom odstúpení od zmluvy. Týmito nákladmi môže byť napr. úhrada odmeny autoservisu, náklady na poštu a pod.

Pokiaľ ide o trestnoprávnu rovinu, ak máte podozrenie, že Vás uviedol do omylu, aby sa na Váš úkor obohatil, potom môžete podať trestné oznámenie a uplatniť si náhradu škody. Trestné právo sa však používa až ako úplne posledná možnosť. Ak je možné danú situáciu vyriešiť prostriedkami civilného práva, potom je potrebné využiť tieto prostriedky a nepodávať hneď trestné oznámenie. Orgány činné v trestnom konaní často túto skutočnosť prizvukujú.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Kúpa auta z druhej ruky (Obchodné právo)

Dobrý deň, píšem Vám vo veci pred dvoma rokmi som kupoval auto, ktoré som chcel vymeniť v bazáre za novšie pri prehliadke kde som si predstavoval, že dostanem za auto povedzme 2000 e mi pri prehliadke zistili, že na aute chyba VIN štítok a bol nahradený papierovým štítkom (nelegálnym štítkom) a vec bola pri predaji auta zatajená a aj ja som bol nakoniec postavený do nepríjemnej a trápnej situácie nakoniec sme sa dohodli na sume 600 e, že auto vezmú, ale je to vec, ktorá keby som o nej vedel, tak by som auto pred dvoma rokmi určite nekúpil. Moja otázka znie aké mám možnosti, či sa to oplatí riešiť vymáhať nejaké odškodné alebo to mám radšej nechať tak prajem pekný deň. S pozdravom Martin

Odpoveď: Kúpa auta z druhej ruky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.07.2020)

Dobrý deň,
ak ste teraz predávali MV bez identifikačného čísla vozidla VIN, uvádzame, že v zmysle ust. ; § 136 zák. č. 106/2018 Z. z. prevádzke vozidiel v cestnej premávke platí, že Min. dopravy a výstavby SR okrem iných "prideľuje náhradné identifikačné čísla vozidla VIN a vedie ich evidenciu; rozhodnutia o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN elektronicky zasiela technickej službe kontroly originality."

Odkúpenie MV od bazáru a jeho následný predaj s prideleným náhradným VIN číslom je tiež riešením; otázkou však je, aký vplyv bude mať vybavené náhradné VIN číslo na výšku kúpnej ceny MV bazárom.

Otázka ohľadom starého auta : Otázkou je od koho ste auto kupovali pred dvoma rokmi (FO ako občan, alebo od predávajúceho ako podnikateľa/, ako znela kúpna zmluva. ;
Podľa ust. § 620 Obč. zákonníka platí :

"(1) Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
(2) Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov."


Z uvedeného vyplýva, že predávajúci by zrejme vzniesol námietku premlčania na uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady a nedosiahli by ste želaný účinok (odstúpenie od zmluvy alebo zľava z kúpnej ceny) ani cestou súdu.JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kúpa auta z druhej ruky (Obchodné právo)

Dobrý deň,

nedávno som kúpil auto za nemalé peniaze. Na aute sa stala porucha hneď po niekoľkých dňoch od kúpy. Informoval som hneď bývalého majiteľa, že nastala chyba auto je nepojazdné. Zabezpečil diagnostiku kde sa prišlo na chybu zlomeného šroubu, ktorý drží trysky. Povedal dajte to do opravy a časť po dohode preplatím. Po pár jazdách sa stala opäť ta istá chyba, kde na tom istom mieste praskol šroub auto ostalo opäť nepojazdné (bohužiaľ na diaľnici a zo sebou som mal ženu aj 13 mesačne dieťa - dosť nebezpečné). Pri kontaktovaní autoservisu, boli prekvapení nakoľko sa držali všetkých noriem a neexistuje, aby daný šroub praskol, keďže je stavaný na vysoký tlak. Volali sme majiteľovi, že teda čo sa stalo a on nám odpovedal, že sa pôjde informovať do autorizovaných servisov, či servis neurobil chybu. Servis kde bolo auto na oprave, sa chcel stretnúť s pôvodným majiteľom, aby mu ukázali čo všetko museli robiť, že boli použité všetky postupy a originálne diely. Reálne za mesiac od kúpy auta sme so ženou boli v aute 5x nanajvýš a 3/4 mesiaca v servise. Radi by sme odstúpili od zmluvy aké mame možnosti.

Odpoveď: Kúpa auta z druhej ruky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.01.2020)

Dobrý deň,

v takejto situácii sú veľmi dôležité 2 veci. Prvá je, či Vás o tejto vade predávajúci vopred upozornil, druhá, či vada (napr. možnosť prasknutia šraubu v dôsledku zníženia jeho pevnosti) existovala v čase predaja, alebo vznikla až po predaji, v dôsledku prirodzeného opotrebenia.

Ak daná vada (narušená štruktúra šraubu, ktorá spôsobila jeho krehkosť a prasknutie) existovala v čase predaja a neboli ste o tom informovaný, tak máte právo na zľavu z ceny. Jedine, ak by sa jednalo o neodstraniteľnú vadu, by ste mohli odstúpiť od danej zmluvy. Ak sa však vada dá odstrániť, tak máte nárok na zľavu z ceny.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kúpa auta z druhej ruky (Obchodné právo)

Mám otázku. Kúpil som auto od známeho bez kúpnej zmluvy. K autu mi sľúbil aj letné gumy s elektrónmi cca hodnota 120euro. No nemá záujem o predanie gum. Z fb ma zablokoval. Mám nejakú šancu na nejakú náhradu, podať trestné oznámenie? Mám svedka, ktorý bol somnou auto zobrať a pradavajuci povedal, keďže sa poznáme, že nechaj ich tu potom ich prezujes, u mňa sa nestratia. Sme sa pohádali kvôli autu, auto sa po 3jazdách pokazilo, ale to neriešim, moja chyba, že som auto kúpil, pokazilo sa lebo neviem jazdiť -to tvrdí on. Auto som už predal automechanikovi pod cenu ale keby som ešte dostal gumy získam aspoň niečo. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Kúpa auta z druhej ruky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.04.2018)

Dobrý deň, ak Vám sľúbil pneumatiky, potom máte na ne nárok. Museli by ste ale vedieť preukázať, že Vám ich sľúbil. Ak nemáte písomnú kúpnu zmluvu, potom to budete ťažko preukazovať. Trestné  oznámenie  Vám nepomôže, pretože nejde o trestný čin. Mohli by ste to riešiť iba žalobou na súde, ale k tomu potrebujete dôkazy. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kúpa auta z druhej ruky (Obchodné právo)

Dobrý deň. Potreboval by som od Vás poradiť, ako postupovať pri kúpe auta, ktoré je privezené zo zahraničia a je odhlásené. Čo si musí splniť predávajúci pri predaji takého auta a čo všetko musím urobiť ja, keď také auto chcem kúpiť. Ako postupovať? Ďakujem. Pekný deň.

Odpoveď: Kúpa auta z druhej ruky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.03.2017)

Dobrý deň,

postup je vo svojej podstate obdobný ako pri kúpe v SR. Z právneho hľadiska určite odporúčam upraviť právny vzťah písomnou kúpnou zmluvou, v ktorej uvediete najmä presný opis auta, kúpnu cenu, vady a pod. Auto je potrebné prihlásiť na orgáne PZ. Administratívny postup na dopravnom inšpektoráte je vcelku dobre opísaný na stránke ministerstva vnútra http://www.minv.sk/?prihlasenie-dovezeneho-vozidla-zo-zahranicia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kúpa auta z druhej ruky (Obchodné právo)

Chcela by som sa spytat, ci je platna resp pre mna nejak zavazna dohoda uzavreta cez whatsapp? Jedna sa konkretne o kupu aut. V konverzacii som sa vyjadrila, ze auto kupim, nasledne sme dohadovali detaily stretnutia, po par dnoch som ale zvazila moznosti a zrusila som to. Na to sa mi nasledne zacal dotycny vyhrazat tresnym oznamenim, lebo vraj takato dohoda staci. Chcela by som vedet, ci ma pravo odo mna nieco vymahat, cele sa to odohralo v Rakusku. Dakujem za kazdu radu.

Odpoveď: Kúpa auta z druhej ruky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.01.2017)

Dobrý deň,

nakoľko sa naša advokátska kancelária neorientuje na rakúske právo, nedokážeme Vám s presnosťou odpovedať. Dovoľujem si však uviesť aspoň úpravu v SR.

Podstatnými náležitosťami kúpnej zmluvy, ktoré sú nevyhnutné na to, aby vôbec kúpna zmluva vznikla súd dohoda o predmete kúpy (vo Vašom prípade auto) a dohoda o cene. Ak dotyčný navrhol nejakú sumu a konkrétne motorové vozidlo a Vy ste súhlasili, potom zmluva z právneho hľadiska právne vznikla. Zákon totiž v tomto prípade nevyžaduje písomnú formu. 

Pokiaľ ide o trestné oznámenie, neexistuje trestný čin, ktorého skutkovou podstatou by bolo konanie, ktoré popisujete. 

Navrhujem sa s ním dohodnúť a dosiahnuť kompromis. Žalovať by Vás mohol, avšak musel by preukázať existenciu zmluvy a existenciu vyššie uvádzaných podstatných náležitostí. Rovnako by bolo vhodné obrátiť sa na advokáta v Rakúsku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku