Kúpa auta z druhej ruky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Trenčiansky
Odpovedá: Advokát
Odpovedané dňa: 11. 9. 2017

Otázka: Kúpa auta z druhej ruky

Ako z názvu vyplýva kúpil som auto z druhej ruky, nanešťastie sa objavili nejaké poruchy tak som auto dal do servisu. Avšak v servise mi prišli na vážne nedostatky a zistili, že vozidlo nie je použiteľné na premávku po pozemných komunikáciách. Problém je v tom, že bývalý majiteľ mi stav vozidla zatajil a ešte sa tvári, že o ničom nevie. A našiel som tu malú štrbinku ako by sa to dalo napadnúť. Bývalý majiteľ totiž robil Technickú kontrolu asi 10dni dozadu cez známosť a technik v servise mi môže dosvedčiť, že tieto poruchy nie sú spôsobené momentálne, tz. Že na vozidle museli byt aj v čase technickej kontroly a vozidlu s takouto poruchou nemohli vystaviť platný technický preukaz. Týmto by som sa chcel spýtať, či by to bolo možné právne napadnúť a akú šancu na úspech mi asi dávate. Ďakujem vopred.

Odpoveď: Kúpa auta z druhej ruky

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku ku ktorej si dovoľujeme zaujať nasledovný právny názor.

Odpoveď by som rozdelil na dve roviny, a to na občianskoprávnu (civilnú) a trestnoprávnu.

Občianskoprávna rovina

Právna úprava zodpovednosti za vady je upravená v Občianskom zákonníku, konkrétne v § 596 až § 600.

§ 596 Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.

§ 597

(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

(2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

§ 598 Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

§ 599

(1) Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci.

(2) Právo na náhradu nevyhnutných nákladov môže kupujúci uplatniť na súde, len ak náklady predávajúcemu oznámi v lehote uvedenej v odseku 1.

§ 600 Uplatnením práv zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody.

 

Jednou zo zákonných povinností predávajúceho je upozorniť kupujúceho na vady, o ktorých vie. vo Vašej otázke uvádzate, že predávajúci pri predaji vozidla zamlčal veľmi vážne vady na vozidle. Tým porušil svoju zákonnú povinnosť upozorniť Vás na vady. Je potrebné rozlišovať medzi vadami, ktoré spôsobia to, že vec je nepoužiteľná na účel, ktorému má slúžiť a vadami, ktoré nespôsobia to, že sa stane nepoužiteľnou. Uvádzate, že vady sú takého rozsahu, že je auto v podstate nespôsobilé na prevádzku. V jazyku občianskeho práva ide v tomto prípade o vady, ktoré spôsobujú neupotrebiteľnosť veci (auta). V takom prípade má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. 

 

Trestnoprávna rovina

Vo Vami posudzovanom prípade by bolo možné uvažovať aj o trestnom čine podvodu. Uvádzate, že bývalý majiteľ sa tvári, že o ničom nevie. Ak by vyšlo najavo, že predávajúci o týchto vadách vedel a zatajil Vám ich, aby sa na Váš úkor obohatil, potom by bolo možné uvažovať o spomínanom trestnom čine podvodu, podľa § 221 Trestného zákona.

§ 221 Podvod

(1) Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu.

(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním značnú škodu,

b) z osobitného motívu,

c) závažnejším spôsobom konania, alebo

d) na chránenej osobe.

(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

c) za krízovej situácie.

 

Zhrnutie a odporúčanie

Ak má auto vady, ktoré ho robia nespôsobilým na vedenie v cestnej premávke a predávajúci Vás na to neupozornil, potom máte právo odstúpiť od zmluvy. Odporúčam Vám zaslať predávajúcemu písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy. Odstúpením od zmluvy táto zmluva zanikne od počiatku a zmluvné strany sú povinné vrátiť si navzájom svoje plnenia, ktoré si poskytli. Vy teda budete musieť vrátiť auto späť predávajúcemu, alebo mu umožniť (preukázateľne), aby si ho prevzal. On Vám bude musieť vrátiť peniaze. V odstúpení od zmluvy odporúčam uviesť aj lehotu na vrátenie peňazí a rovnako aj navrhnúť spôsob vrátenia auta. Na odstúpenie od zmluvy nepotrebujete súhlas predávajúceho, a preto nadobudne účinky doručením. Ak by predávajúci po odstúpení odmietol vrátiť peniaze, môžete ho žalovať na súde. Okrem samotnej kúpnej ceny máte nárok na úhradu nákladov, ktoré Vám vznikli v súvislosti s uplatnením Vášho práva zo zodpovednosti za vady veci. Ak chcete uplatniť aj tieto náklady, musíte ich požadovať najskôr od predávajúceho, najlepšie v predmetnom odstúpení od zmluvy. Týmito nákladmi môže byť napr. úhrada odmeny autoservisu, náklady na poštu a pod.

Pokiaľ ide o trestnoprávnu rovinu, ak máte podozrenie, že Vás uviedol do omylu, aby sa na Váš úkor obohatil, potom môžete podať trestné oznámenie a uplatniť si náhradu škody. Trestné právo sa však používa až ako úplne posledná možnosť. Ak je možné danú situáciu vyriešiť prostriedkami civilného práva, potom je potrebné využiť tieto prostriedky a nepodávať hneď trestné oznámenie. Orgány činné v trestnom konaní často túto skutočnosť prizvukujú.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Kúpa auta z druhej ruky (Obchodné právo)

Dobrý deň,

nedávno som kúpil auto za nemalé peniaze. Na aute sa stala porucha hneď po niekoľkých dňoch od kúpy. Informoval som hneď bývalého majiteľa, že nastala chyba auto je nepojazdné. Zabezpečil diagnostiku kde sa prišlo na chybu zlomeného šroubu, ktorý drží trysky. Povedal dajte to do opravy a časť po dohode preplatím. Po pár jazdách sa stala opäť ta istá chyba, kde na tom istom mieste praskol šroub auto ostalo opäť nepojazdné (bohužiaľ na diaľnici a zo sebou som mal ženu aj 13 mesačne dieťa - dosť nebezpečné). Pri kontaktovaní autoservisu, boli prekvapení nakoľko sa držali všetkých noriem a neexistuje, aby daný šroub praskol, keďže je stavaný na vysoký tlak. Volali sme majiteľovi, že teda čo sa stalo a on nám odpovedal, že sa pôjde informovať do autorizovaných servisov, či servis neurobil chybu. Servis kde bolo auto na oprave, sa chcel stretnúť s pôvodným majiteľom, aby mu ukázali čo všetko museli robiť, že boli použité všetky postupy a originálne diely. Reálne za mesiac od kúpy auta sme so ženou boli v aute 5x nanajvýš a 3/4 mesiaca v servise. Radi by sme odstúpili od zmluvy aké mame možnosti.

Odpoveď: Kúpa auta z druhej ruky

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.01.2020)

Dobrý deň,

v takejto situácii sú veľmi dôležité 2 veci. Prvá je, či Vás o tejto vade predávajúci vopred upozornil, druhá, či vada (napr. možnosť prasknutia šraubu v dôsledku zníženia jeho pevnosti) existovala v čase predaja, alebo vznikla až po predaji, v dôsledku prirodzeného opotrebenia.

Ak daná vada (narušená štruktúra šraubu, ktorá spôsobila jeho krehkosť a prasknutie) existovala v čase predaja a neboli ste o tom informovaný, tak máte právo na zľavu z ceny. Jedine, ak by sa jednalo o neodstraniteľnú vadu, by ste mohli odstúpiť od danej zmluvy. Ak sa však vada dá odstrániť, tak máte nárok na zľavu z ceny.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk