Máte
otázku?

Kúpa auta z druhej ruky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Trenčín

Otázka: Kúpa auta z druhej ruky

Ako vyplýva z názvu, kúpil som auto z druhej ruky. Bohužiaľ, objavili sa pri ňom nejaké poruchy, preto som ho dal do servisu. Avšak servis zistil vážne nedostatky a určil, že vozidlo nie je vhodné pre premávku po pozemných komunikáciách. Problém spočíva v tom, že bývalý majiteľ mi skutočný stav vozidla zatajil a stále sa tvári, že o ničom nevie. Našiel som však malý náznak ako na túto situáciu právne nadviazať. Bývalý majiteľ robil technickú kontrolu asi pred desiatimi dňami prostredníctvom známosti. Technik v servise mi môže potvrdiť, že tieto poruchy neboli spôsobené nedávno, teda že museli byť na vozidle aj v čase technickej kontroly a nemohli mu preto vydať platný technický preukaz. Rád by som sa opýtal, či je možné táto fakt uznaniať právnym spôsobom a akú šancu na úspech mi asi dávate. Ďakujem vopred.

Odpoveď: Kúpa auta z druhej ruky

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku ku ktorej si dovoľujeme zaujať nasledovný právny názor.

Odpoveď by som rozdelil na dve roviny, a to na občianskoprávnu (civilnú) a trestnoprávnu.

Občianskoprávna rovina

Právna úprava zodpovednosti za vady je upravená v Občianskom zákonníku, konkrétne v § 596 až § 600.

§ 596 Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.

§ 597

(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

(2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

§ 598 Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

§ 599

(1) Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci.

(2) Právo na náhradu nevyhnutných nákladov môže kupujúci uplatniť na súde, len ak náklady predávajúcemu oznámi v lehote uvedenej v odseku 1.

§ 600 Uplatnením práv zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody.

 

Jednou zo zákonných povinností predávajúceho je upozorniť kupujúceho na vady, o ktorých vie. vo Vašej otázke uvádzate, že predávajúci pri predaji vozidla zamlčal veľmi vážne vady na vozidle. Tým porušil svoju zákonnú povinnosť upozorniť Vás na vady. Je potrebné rozlišovať medzi vadami, ktoré spôsobia to, že vec je nepoužiteľná na účel, ktorému má slúžiť a vadami, ktoré nespôsobia to, že sa stane nepoužiteľnou. Uvádzate, že vady sú takého rozsahu, že je auto v podstate nespôsobilé na prevádzku. V jazyku občianskeho práva ide v tomto prípade o vady, ktoré spôsobujú neupotrebiteľnosť veci (auta). V takom prípade má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. 

 

Trestnoprávna rovina

Vo Vami posudzovanom prípade by bolo možné uvažovať aj o trestnom čine podvodu. Uvádzate, že bývalý majiteľ sa tvári, že o ničom nevie. Ak by vyšlo najavo, že predávajúci o týchto vadách vedel a zatajil Vám ich, aby sa na Váš úkor obohatil, potom by bolo možné uvažovať o spomínanom trestnom čine podvodu, podľa § 221 Trestného zákona.

§ 221 Podvod

(1) Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu.

(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním značnú škodu,

b) z osobitného motívu,

c) závažnejším spôsobom konania, alebo

d) na chránenej osobe.

(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

c) za krízovej situácie.

 

Zhrnutie a odporúčanie

Ak má auto vady, ktoré ho robia nespôsobilým na vedenie v cestnej premávke a predávajúci Vás na to neupozornil, potom máte právo odstúpiť od zmluvy. Odporúčam Vám zaslať predávajúcemu písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy. Odstúpením od zmluvy táto zmluva zanikne od počiatku a zmluvné strany sú povinné vrátiť si navzájom svoje plnenia, ktoré si poskytli. Vy teda budete musieť vrátiť auto späť predávajúcemu, alebo mu umožniť (preukázateľne), aby si ho prevzal. On Vám bude musieť vrátiť peniaze. V odstúpení od zmluvy odporúčam uviesť aj lehotu na vrátenie peňazí a rovnako aj navrhnúť spôsob vrátenia auta. Na odstúpenie od zmluvy nepotrebujete súhlas predávajúceho, a preto nadobudne účinky doručením. Ak by predávajúci po odstúpení odmietol vrátiť peniaze, môžete ho žalovať na súde. Okrem samotnej kúpnej ceny máte nárok na úhradu nákladov, ktoré Vám vznikli v súvislosti s uplatnením Vášho práva zo zodpovednosti za vady veci. Ak chcete uplatniť aj tieto náklady, musíte ich požadovať najskôr od predávajúceho, najlepšie v predmetnom odstúpení od zmluvy. Týmito nákladmi môže byť napr. úhrada odmeny autoservisu, náklady na poštu a pod.

Pokiaľ ide o trestnoprávnu rovinu, ak máte podozrenie, že Vás uviedol do omylu, aby sa na Váš úkor obohatil, potom môžete podať trestné oznámenie a uplatniť si náhradu škody. Trestné právo sa však používa až ako úplne posledná možnosť. Ak je možné danú situáciu vyriešiť prostriedkami civilného práva, potom je potrebné využiť tieto prostriedky a nepodávať hneď trestné oznámenie. Orgány činné v trestnom konaní často túto skutočnosť prizvukujú.

 

Trápi vás "Kúpa auta z druhej ruky" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Kúpa auta z druhej ruky (Obchodné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o nasledujúcej situácii. Kúpila som auto z druhej ruky dňa 7.3. Predchádzajúci majiteľ mi uistil, že auto je v poriadku a bez potreby ďalších investícií, pričom mi povedal, čo na ňom menil – lambda sondu, katalyzátor a rozvody. Nemohla som auto hneď využívať kvôli operovanej ruke, no po troch týždňoch som s ním ušla len 10 km a svietila mi chyba motora. O tomto probléme som informovala aj predchádzajúceho majiteľa, ktorý mi odporučil dať auto do servisu. Keď som sa objednala na servis, bol mi povedaný, že vymenené diely neboli originálne diely značky Kia a spôsobili ešte viac porúch. Taktiež mi oznámili, že náklady na náhradné diely budú cca 2000 eur. Je možné túto situáciu nejako napadnúť? Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Kúpa auta z druhej ruky

(odpoveď odoslaná: 08.06.2023)

Dobrý deň,
uvedený vzťah sa bude spravovať ustanoveniami o kúpnej zmluve v zmysle občianskeho zákonníka. Z tejto zmluvy vznikajú predávajúcemu viaceré povinnosti.

Ten zodpovedá za vady, ktoré má vec v čase prevodu vlastníckeho práva.

Ak vady, ktoré uvádzate existovali už v čase prevodu, tak je za ne zodpovedný predávajúci a vy máte nárok buď na primeranú zľavu z veci alebo na odstúpenie od zmluvy a následné vrátenie plnenia, teda kúpnej ceny, ak ide o vady takého charakteru, že je vec v ich dôsledku neupotrebiteľná, teda, že sa nedá používať.

Za takú vadu sa považuje aj vada, ktorej odstránenie by bolo ekonomicky neúčelné vo vzťahu ku kúpnej cene. V závislosti od vyššie uvedeného zvoľte vhodný postup a kontaktujte predávajúceho, najlepšie písomne.

Ak s Vami odmietne komunikovať, resp. Vám poskytnúť zľavu alebo vrátiť peniaze, tak jedinou možnosťou zostáva už len podať žalobu na súd. Tam by však bolo potrebné preukázať, že vada existovala už v čase prevodu vlastníckeho práva. Na tieto účely slúži napríklad znalecký posudok.


Podotázka: Kúpa auta z druhej ruky (Obchodné právo)

Dobrý deň, píšem Vám vo veci, ktorá sa týka auta, ktoré som kúpil pred dvoma rokmi. Chcel som ho vymeniť v bazáre za novšie. Predstavoval som si, že dostanem za auto povedzme 2000 €. Avšak pri prehliadke zistili, že na aute chýba VIN štítok a bol nahradený papierovým štítom (nelegálnym štítom). Táto skutočnosť bola pri predaji auta zatajená a aj ja som bol nakoniec postavený do nepríjemnej a trápnej situácie. Nakoniec sme sa dohodli na sume 600 €, že auto vezmú, ale je to vec, o ktorej keby som vedel, auto by som určite pred dvoma rokmi nekúpil. Moje otázka znie: aké mám možnosti? Oplatí sa mi to riešiť, vymáhať nejaké odškodné, alebo by som túto situáciu mal radšej nechať tak? Prajem pekný deň. S pozdravom, Martin

Odpoveď: Kúpa auta z druhej ruky

(odpoveď odoslaná: 19.07.2020)

Dobrý deň,
ak ste teraz predávali MV bez identifikačného čísla vozidla VIN, uvádzame, že v zmysle ust. ; § 136 zák. č. 106/2018 Z. z. prevádzke vozidiel v cestnej premávke platí, že Min. dopravy a výstavby SR okrem iných "prideľuje náhradné identifikačné čísla vozidla VIN a vedie ich evidenciu; rozhodnutia o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN elektronicky zasiela technickej službe kontroly originality."

Odkúpenie MV od bazáru a jeho následný predaj s prideleným náhradným VIN číslom je tiež riešením; otázkou však je, aký vplyv bude mať vybavené náhradné VIN číslo na výšku kúpnej ceny MV bazárom.

Otázka ohľadom starého auta : Otázkou je od koho ste auto kupovali pred dvoma rokmi (FO ako občan, alebo od predávajúceho ako podnikateľa/, ako znela kúpna zmluva. ;
Podľa ust. § 620 Obč. zákonníka platí :

"(1) Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
(2) Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov."


Z uvedeného vyplýva, že predávajúci by zrejme vzniesol námietku premlčania na uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady a nedosiahli by ste želaný účinok (odstúpenie od zmluvy alebo zľava z kúpnej ceny) ani cestou súdu.Podotázka: Kúpa auta z druhej ruky (Obchodné právo)

Dobrý deň, nedávno som si za nemalé peniaze kúpil auto. Po niekoľkých dňoch od kúpy sa na aute prejavila porucha. Kontaktoval som predchádzajúceho majiteľa a informoval som ho o tom, že auto je nepojazdné. V autoservise zistili, že zlomil sa šrób, ktorý drží trysky. Majiteľ ma následne požiadal o opravu a sľúbil mi, že časť nákladov preplatí. Po niekoľkých jazdách sa však vyskytla rovnaká chyba. Na tom istom mieste praskol šrób a auto sa opäť stalo nepojazdným. Prekvapujúco sa to stalo práve na diaľnici, kde som mohol ohroziť seba, svoju ženu a 13-mesačné dieťa. Kontaktovali sme autoservis, ktorý bol napriek dodržaniu všetkých noriem prekvapený, keďže tam bol prasknutý šrób, ktorý by mal byť postavený na vysoký tlak. Následne sme kontaktovali pôvodného majiteľa a povedali sme mu, čo sa stalo. On nám odpovedal, že sa bude informovať v autorizovaných servisoch, či doteraz urobená oprava nebola chybná. Autoservis, kde sme auto opravovali, sa chcel stretnúť s pôvodným majiteľom a ukázať mu výsledky svojej práce. Chceli mu dokázať, že dodržiavali všetky postupy, aký museli zvoliť pri oprave a že použili iba originálne diely. Je to už mesiac od kúpy auta a počas tohto obdobia sme s manželkou boli v aute nanajvýš päťkrát. V ostatnej dobe bolo auto v servise. Rádi by sme odstúpili od zmluvy, aké máme možnosti?

Odpoveď: Kúpa auta z druhej ruky

(odpoveď odoslaná: 22.01.2020)

Dobrý deň,

v takejto situácii sú veľmi dôležité 2 veci. Prvá je, či Vás o tejto vade predávajúci vopred upozornil, druhá, či vada (napr. možnosť prasknutia šraubu v dôsledku zníženia jeho pevnosti) existovala v čase predaja, alebo vznikla až po predaji, v dôsledku prirodzeného opotrebenia.

Ak daná vada (narušená štruktúra šraubu, ktorá spôsobila jeho krehkosť a prasknutie) existovala v čase predaja a neboli ste o tom informovaný, tak máte právo na zľavu z ceny. Jedine, ak by sa jednalo o neodstraniteľnú vadu, by ste mohli odstúpiť od danej zmluvy. Ak sa však vada dá odstrániť, tak máte nárok na zľavu z ceny.


Trápi vás "Kúpa auta z druhej ruky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kúpa auta z druhej ruky (Obchodné právo)

Mám otázku. Kúpil som auto od známeho bez kúpnej zmluvy. K autu mi sľúbil aj letné gumy s elektrónmi, ktorých hodnota sa približne rovná 120 eurám. No dostal momentálne nemá záujem o predaj týchto gum. Na Facebooku ma dokonca zablokoval. Mám nejakú šancu na náhradu alebo podať trestné oznámenie? Mám aj svedka, ktorý bol so mnou pri nákupe auta a predávajúci mu povedal, že gumy môžem nechať u neho, keďže sa dobre poznáme, a že ich potom môžem prezuť, uňho sa nestratia. Neskôr sme sa však pohádali kvôli autu, ktoré sa po troch jazdách pokazilo. No toto už neriešim, je to moja chyba, že som meno auta kúpil. Auto sa pokazilo podľa neho preto, lebo neviem jazdiť. Auto som už predal automechanikovi pod cenu, ale keby som ešte dostal tie gumy, získal by som aspoň niečo. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Kúpa auta z druhej ruky

(odpoveď odoslaná: 02.04.2018)

Dobrý deň, ak Vám sľúbil pneumatiky, potom máte na ne nárok. Museli by ste ale vedieť preukázať, že Vám ich sľúbil. Ak nemáte písomnú kúpnu zmluvu, potom to budete ťažko preukazovať. Trestné  oznámenie  Vám nepomôže, pretože nejde o trestný čin. Mohli by ste to riešiť iba žalobou na súde, ale k tomu potrebujete dôkazy. 


Podotázka: Kúpa auta z druhej ruky (Obchodné právo)

Dobrý deň, prednedávnom som kúpila auto s nastaveným tachometrom na cca 280 000 km. Minulý týždeň som auto dala na kompletnú diagnostiku, pri ktorej sa zistilo, že auto má naskrúcaných približne 100 000 km. Chcem sa opýtať, ako mám postupovať pri nároku na náhradu škody, ktorá mi vznikla, pretože v kúpnej zmluve mám uvedený iný stav. Taktiež sa vás chcem opýtať, či mám nárok na zľavu z pôvodnej sumy, ktorú som zaplatila. Ak áno, o akú približnú percentuálnu zľavu sa jedná, keďže na aute je iba "naskrúcaných" kilometrov a iná závada na ňom nie je. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kúpa auta z druhej ruky

(odpoveď odoslaná: 26.07.2017)

Dobrý deň. Na Vašu otázku uvádame nasledovné:

Predpokladáme, že ste auto kupovala ako fyzická osoba, nie ako podnikateľský subjekt. Celý právny vzťah sa bude následne spravovať Občianskym zákonníkom. 

 

Zodpovednosť za vady

Jednou z možností jako situáciu riešiť je uplatnenie vád tovaru. 

 

Podľa § 499 Občianskeho zákonníka platí, že kto prenechá inému vec za odplatu, zodpovedá za to, že vec v čase plnenia má vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé, že ju možno použiť podľa povahy a účelu zmluvy alebo podľa toho, čo účastníci dojednali, a že vec nemá právne vady.

 

Podľa ust. § 596 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“): „Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.“

 

§ 597 Občianskeho zákonníka stanovuje, že ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

 

Podľa ust. § 597 ods. 2 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim alebo, že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

 

Podľa § 598 kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnení práv zo zodpovednosti za vady.

 

Podľa § 500 ods. 1 Občianskeho zákonníka ak ide o zjavné vady alebo o vady, ktoré možno zistiť z príslušnej evidencie nehnuteľností, nemožno uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady, ibaže scudziteľ výslovne ubezpečil, že vec je bez akýchkoľvek vád.

 

Na základe na nám známeho skutkového stavu veci je zrejmé, že o pretočných kilometroch na tachometri ste sa dozvedeli až po uzatvorení kúpnej zmluvy.

 

Uvedenú skutočnosť považujeme za dodatočne zistenú vadu, o ktorej predávajúci musel vedieť, a na ktorú Vás bol povinný v súlade s ust. § 596 Občianskeho zákonníka upozorniť.

 

Kupujúci musí uvedenú vadu vytknúť predávajúcemu dostatočne určitým spôsobom, t.j. nestačí len všeobecné oznámenie, že na tachometri sú pretočené kilometre, ale napr. aj presný počet kilometrov. Ak Vás predávajúci na existujúcu vadu predmetu kúpy neupozornil, máte právo na primeranú zľavu z dojednanej kúpnej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady.

 

Špecifikáciu výšky nároku na zľavu z kúpnej ceny vyplývajúcu zo zodpovednosti predávajúceho za vady motorového vozidla odporúčame prekonzultovať s odborníkom z tohto odboru.

 

Vo všeobecnosti sa pri stanovení výšky zľavy berie do úvahy cena motorového vozidla, dĺžka jeho životnosti, zníženie jeho funkčnosti a cena nevyhnutných opráv. Prípadné náklady, ktoré by Vám vznikli v súvislosti s tým, má právo uplatniť u predávajúceho v súlade s ust. § 598 Občianskeho zákonníka.

 

Podľa § 599 Občianskeho zákonníka uplatnený nárok na zľavu z kúpnej ceny musíte uplatniť u predávajúceho v lehote bez zbytočného odkladu. Za predpokladu, že uvedenú vadu predávajúcemu včas vytknete,môžete svoj nárok uplatniť na súde najneskôr v lehote do 24 mesiacov od prevzatia veci.

 

Uvedenie do omylu

Uvedenie do omylu pri uzatváraní kúpnej zmluvy môže mať občianskoprávne následky ale aj tresnoprávne následky. 

 

Občianskoprávne následky:

V súlade s § 49a zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka je právny úkon neplatný, ak ho konajúca osoba urobila v omyle vychádzajúcom zo skutočnosti, ktorá je pre jeho uskutočnenie rozhodujúca, a osoba, ktorej bol právny úkon určený, tento omyl vyvolala alebo o ňom musela vedieť.

 

Právny úkon je takisto neplatný, ak omyl táto osoba vyvolala úmyselne. Omyl v pohnútke nerobí právny úkon neplatným.

 

Vami opísané konanie predávajúceho na základe vyššie uvedeného ustanovenia Občianskeho zákonníka zakladá v súlade s § 40a Občianskeho zákonníka relatívnu neplatnosť právneho úkonu, t. z., že ak ide o dôvod neplatnosti právneho úkonu podľa taxatívne vymenovaných ustanovení Občianskeho zákonníka, medzi ktoré spadá aj vyššie citované ust. § 49a, považuje sa právny úkon za platný, pokiaľ sa ten, kto je takým úkonom dotknutý, neplatnosti právneho úkonu nedovolá.

 

Neplatnosti sa nemôže dovolávať ten, kto ju sám spôsobil.To isté platí, ak právny úkon nebol urobený vo forme, ktorú vyžaduje dohoda účastníkov. Ak je právny úkon v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom o cenách, je neplatný iba v rozsahu, v ktorom odporuje tomuto predpisu, ak sa ten, kto je takým úkonom dotknutý, neplatnosti dovolá.

 

V súlade s rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5 Cdo 211/2009 platí, že pri dovolaní sa neplatnosti ide o jednostranný právny úkon, ktorý sa musí adresovať druhému účastníkovi právneho úkonu, resp. všetkým účastníkom právneho úkonu, ak ten, kto sa dovoláva relatívnej neplatnosti právneho úkonu, nie je účastníkom tohto právneho úkonu.

 

Dôjdením dovolania sa neplatnosti ostatným účastníkom právneho úkonu sa končí relatívna neplatnosť právneho úkonu a nastáva neplatnosť, ktorú svojimi účinkami možno prirovnať k absolútnej neplatnosti.

 

Zákon pre to, aby nastali účinky tzv. relatívnej neplatnosti právneho úkonu neustanovuje žiadnu formu dovolania sa tejto neplatnosti. Možno tak urobiť i žalobou (vzájomnou žalobou) podanou na súde alebo námietkou v rámci obrany proti uplatnenému právu (nároku) v konaní pred súdom.

 

Bez dovolania sa relatívnej neplatnosti je právny úkon platný a súd či iný orgán právnej ochrany bez tohto jednostranného právneho úkonu nemôže z úradnej povinnosti prihliadnuť na relatívnu neplatnosť.

 

Ak sa oprávnená osoba relatívnej neplatnosti právneho úkonu dovolá, je právny úkon neplatný od svojho začiatku (ex tunc). Účastníci kúpnej zmluvy sú následne v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka povinní vrátiť si všetko, čo podľa nej dostali, vo Vašom prípade teda Vy predávajúcemu auto a on Vám plnú sumu, ktorú ste za auto zaplatili.

 

V súlade s § 42 Občianskeho zákonníka platí, že ak pre neplatnosť právneho úkonu vznikne škoda, zodpovedá sa za ňu podľa ustanovení Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu.

 

Trestnoprávne následky:

V Trestnom zákone trestný čin stáčania kilometrov nie je uvedený. To však ešte neznanemá, že takéto konanie nie je trestné, práve naopak. Trestnosť stáčania kilometrov nastáva vtedy, keď stočením kilometrov sa umelo zvýši hodnota motorového vozidla o viac ako 266 euro a za takto zvýšenú hodnotu, respektíve kúpnu cenu je motorové vozidlo kupujúcemu predané alebo dôjde aspoň k pokusu tohto predaja.

 

Takéto konanie môžme potom subsumovať pod skutkovú podstatu trestného činu napríklad podvodu.

V zmysle§ 221 Trestného zákona ,, Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky."

 


Podotázka: Kúpa auta z druhej ruky (Obchodné právo)

Dobrý deň. Mám problém a neviem, ako ho riešiť. Už sedem rokov žijem s priateľom v jednej domácnosti. Sme obaja rozvedení a máme približne 50 rokov. Keďže mám malý byt v inom meste, nie som u neho prihlásená. Žijeme spolu dlhodobo, avšak v podstate fungujeme aj finančne ako dve samostatné jednotky. Nedávno sme sa však rozhodli, že si kúpime auto. Priateľ je trvalo zamestnaný, zatiaľ čo ja som si nedávno otvorila pedikúru formou SZČO. Dohodli sme sa, že leasing vezme na seba on a teda bude papierovo vlastníkom. Napriek tomu sa na financovaní budem podieľať presnou polovicou a pred notárom podpíšeme dokument potvrdzujúci, že sme vlastníkmi auta obaja. Nie je to inak papierovo možné z legislatívnych dôvodov. Keďže ide o nové auto, nebude lacné. Do akontácie vložím svoje úspory a jeho splácanie mi bude vyžadovať veľa úsilia. Rada by som sa opýtala, či som situáciu dobre premyslela a či bude adekvátne ošetrená. Mám na mysli napríklad prípad dedičského konania alebo rozchodu. Je mi jasné, že vyrovnanie po rozvode a rozchode sú dve dramaticky odlišné veci. Zaujíma ma, ako by to bolo v tomto prípade. Neplánujem nič také, ale keďže sme si obaja prešli mnohým, neviem koľko nástrah má život pre nás ešte pripravených. Tento prípad ma zaujíma kvôli skúsenosti z manželstva, keď som platila auto, ktoré bol manžel prihlásený k svojej živnosti. Po rozvode ma právnici vysmiali, že som financovala jeho auto, ktoré bol jediným našim majetkom. Žili sme u jeho rodičov a po skončení manželstva som odišla iba s troma kuframi. Nechcem urobiť podobnú chybu znova. Vopred ďakujem za odpoveď a radu.

Odpoveď: Kúpa auta z druhej ruky

(odpoveď odoslaná: 10.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ako partneri kúpite spoločne motorové vozidlo a dohodnete sa na tom aj v písomnou formou, že motorové vozidlo bude spoločné, hoci napísané len na jedného z Vás, potom sa ma zato, že motorové vozidlo je v podielovom spoluvlastníctve. Pokiaľ by sa však stalo, že by mal partner exekúciu, exekútor by na toto vozidlo siahol. Rovnako nie ste chránená ani v prípade, pokiaľ by sa partner rozhodol motorové vozidlo predať bez Vášho vedomia. Vtedy by ste sa síce mohli domáhať neplatnosti zmluvy, ale peniaze by sa Vám nemuseli vrátiť. Určite idete v tomto prípade do rizika. Skúste partnerovi navrhnúť, že nech bude vozidlo napísané na Vás, veď aj tak ste obaja rovnakí spoluvlastníci.

Takto budete mať istotu, že sa Vám nič podobne nezopakuje.


Trápi vás "Kúpa auta z druhej ruky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kúpa auta z druhej ruky (Obchodné právo)

Dobrý deň. Potreboval by som od vás poradiť, ako postupovať pri kúpe auta, ktoré bolo privezené zo zahraničia a je odhlásené. Čo musí splniť predávajúci pri predaji takéhoto auta a čo všetko musím urobiť ja, ak si také auto chcem kúpiť. Ako mám postupovať? Ďakujem. Pekný deň.

Odpoveď: Kúpa auta z druhej ruky

(odpoveď odoslaná: 05.03.2017)

Dobrý deň,

postup je vo svojej podstate obdobný ako pri kúpe v SR. Z právneho hľadiska určite odporúčam upraviť právny vzťah písomnou kúpnou zmluvou, v ktorej uvediete najmä presný opis auta, kúpnu cenu, vady a pod. Auto je potrebné prihlásiť na orgáne PZ. Administratívny postup na dopravnom inšpektoráte je vcelku dobre opísaný na stránke ministerstva vnútra http://www.minv.sk/?prihlasenie-dovezeneho-vozidla-zo-zahranicia.


Podotázka: Kúpa auta z druhej ruky (Obchodné právo)

Dobrý deň, moja otázka znie nasledovne: Pred nedávnom som strávil týždeň v zahraničí, pričom deň pred mojím príchodom si môj bratranec požičal moje auto. Bohužiaľ, auto mu ukradli. Pri hlásení na polícii uviedol, že mu došiel benzín a auto nechal odstavené na krajnici, zatiaľ čo sa pešo vydal na najbližšiu benzínku (približne 30 minút chôdze). Domnievam sa, že toto nie je nič zlé. Avšak, keď som sa vrátil domov, opýtal som sa ho na túto situáciu a jeho odpoveď sa mierne nezhodovala s tým, čo uviedol na polícii. Priznal, že auto tam skutočne nechal, ale nenechal ho tam len tých sľúbených 30 minút. V skutočnosti tam auto stálo počas troch hodín, počas ktorých ho niekto ukradol. Teraz neviem, ako mám ďalej postupovať, keďže na polícii boli uvádzané iné informácie v porovnaní s tými, ktoré mi povedal. Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Kúpa auta z druhej ruky

(odpoveď odoslaná: 23.02.2017)

Dobrý deň, samotná skutočnosť, že na polícii povedal 30 minút a Vám tri hodiny, nie je až taká podstatná, pokiaľ bolo vozidlo skutočne ukradnuté.

Bratranec za škodu nezodpovedá z dôvodu, že chyba príčinná súvislosť medzi jeho konaním a spôsobenou škodou, to znamená, že nemôžete požadovať náhradu škody od bratranca.

Ak ste nemali vozidlo poistené, nezostane Vám nič iné len podať trestné oznámenie a dúfať, že polícia nájde páchateľa. 


Podotázka: Kúpa auta z druhej ruky (Obchodné právo)

Rada by som sa opýtala, či je pre mňa záväzná dohoda uzavretá cez WhatsApp? Konkrétne sa jedná o kúpu auta. V konverzácii som vyjadrila, že auto kúpim a následne sme dohodli detaily stretnutia. Po niekoľkých dňoch som však svoje rozhodnutie prehodnotila a kúpu som zrušila. Potom mi sa mi začal dotyčný vyhrážať trestným oznámením s tým, že takáto dohoda je dostačujúca. Chcela by som vedieť, či môže od mňa niečo vymáhať. Celá táto situácia sa odohrala v Rakúsku. Ďakujem za každú radu.

Odpoveď: Kúpa auta z druhej ruky

(odpoveď odoslaná: 19.01.2017)

Dobrý deň,

nakoľko sa naša advokátska kancelária neorientuje na rakúske právo, nedokážeme Vám s presnosťou odpovedať. Dovoľujem si však uviesť aspoň úpravu v SR.

Podstatnými náležitosťami kúpnej zmluvy, ktoré sú nevyhnutné na to, aby vôbec kúpna zmluva vznikla súd dohoda o predmete kúpy (vo Vašom prípade auto) a dohoda o cene. Ak dotyčný navrhol nejakú sumu a konkrétne motorové vozidlo a Vy ste súhlasili, potom zmluva z právneho hľadiska právne vznikla. Zákon totiž v tomto prípade nevyžaduje písomnú formu. 

Pokiaľ ide o trestné oznámenie, neexistuje trestný čin, ktorého skutkovou podstatou by bolo konanie, ktoré popisujete. 

Navrhujem sa s ním dohodnúť a dosiahnuť kompromis. Žalovať by Vás mohol, avšak musel by preukázať existenciu zmluvy a existenciu vyššie uvádzaných podstatných náležitostí. Rovnako by bolo vhodné obrátiť sa na advokáta v Rakúsku.


Trápi vás "Kúpa auta z druhej ruky" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kúpa auta z druhej ruky (Obchodné právo)

Dobrý deň, kúpil som nové auto od predajnej spoločnosti a v zmluve mám uvedený tempomat. Avšak v skutočnosti mám obmedzovač rýchlosti. Keď som to zistil, predajná spoločnosť mi odmietla dať akúkoľvek kompenzáciu. Ako mám postupovať? Mám odstúpiť od zmluvy a pýtať si auto, ktoré zodpovedá popisu v zmluve? Ďakujem za každú radu.

Odpoveď: Kúpa auta z druhej ruky

(odpoveď odoslaná: 25.10.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ ste sa výslovne zmluve dohodli na konkrétnych vlastnostiach auta a predávajúci sa ich zaviazal splniť, no nesplnil ich, potom došlo z jeho strany k porušeniu zmluvy. Trvajte na tom, aby zjednali v tejto veci nápravu. Podľa § 613 Občianskeho zákonníka Veci možno predávať aj na objednávku. Predávajúci je povinný obstarať objednaný tovar v dohodnutej lehote, a ak lehota nie je dohodnutá, v lehote primeranej okolnostiam. Ak sa tak nestane, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odstúpením objednávateľa od zmluvy nie je dotknuté jeho právo na náhradu škody. 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Kúpa auta z druhej ruky" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava