Máte
otázku?

REKLAMÁCIA tovaru kúpeného cez SOCIÁLNE SIETE


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: REKLAMÁCIA tovaru kúpeného cez SOCIÁLNE SIETE

Dobrý deň, dna 1. 8. 2017 som poslala dotyčnej peniaze na účet z nemeckej banky. Dotyčná ma účet vedení vo VÚB a do 20. 8. 2017 tvrdila, že jej peniaze na účet neprišli. Po pritlačení na ňu s tým, že na ňu podám trestne oznámenie zázrakom odpísala, že peniaze prišli. Lenže kabelku inzerovala na serveri Bazos ďalej. Tak som jej napísala z druhého e-mailu, že mám o kabelku záujem a napísala mi, že jej mám poslať peniaze. Čiže tu vznikol už dvojnásobný podvod, prvom rade, že nedostala peniaze a v druhom, že ponúkala tovar, ktorý už bol dávno kúpený. Ďalej mi poslala kabelku, po mojich opakovaných e-mailoch, lenže, keď som kabelku otvorila zistila som, že je to totálny fake a pani ma oklamala o 124 EUR. Teraz mi nechce peniaze vrátiť spať, a ja neviem čo mám robiť. Som oklamaná a nechcem, aby klamala ľudí ďalej. Veľmi Vám budem vďačná ak mi poradíte čo v tomto prípade mám robiť. Ďakujem.

Odpoveď: REKLAMÁCIA tovaru kúpeného cez SOCIÁLNE SIETE

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú vám odpovedáme a súčasne vyslovujeme právny názor na jej riešenie :                                                                                                                                         

                                                                                        

V otázke uvádzate, že na základe inzerátu uverejneného na internete ste si objedanala kabelku v cene 124,- € , ktorú sumu ste poukázala na účet inzerujúcej osoby dňa 1.8.2017. Predávajúca následne odopierala uviesť, že suma 124,- € jej bola pripísaná na účet. Následne po dodaní tovaru, ste zistila, že kabelka nie je originál, zrejme takto bola označená ako predmet predaja na internete a zrejme aj z tohto dôvodu ste sa rozhodla pre jej kúpu. Pri zodpovedaní otázky preto  budeme z uvedeného vychádzať.

 

Právna úprava Vami uvedeného právneho vzťahu vychádza z ust. Obč. zákonníka a ust. zák. č. 102/2014 Z. z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej iba "OZ" a "ZoOS").

 

Podľa ust. § 588 a nasl. OZ platí :

Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.

§ 597 OZ : Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

Dôležitý pre vás je ods. 2 cit. § 597 OZ :  

Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

Pre vysvetlenie : Predávajúca zrejme v inzeráte uviedla, že sa jedná o originál značkovej kabelky, čo sa však ukázalo ako jej nepravdivé tvrdenie a preto máme za to, že toto ustanovenie je možné použiť na vami uvedený prípad a ako  vám danú možnosť  na odstúpenie od zmluvy.

Ďalej platí podľa ust. § 599 OZ :  Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci.

 

Predávajúca zrejme nemá živnostenské oprávnenie a ani nevieme posúdiť, či také oprávnenie musela resp. musí mať vzhľadom na rozsah jej činnosti, resp. či predajom vecí cez vami uvedený portál len nepredávala veci v rámci predmetu jej podnikania bez toho, aby uviedla, že je podnikateľkou v zmysle ust. živnostenského zákona, nakoľko pre predávajúceho vyplýva mnoho povinností z ust. ZoOS.

Podľa  ust. § 1 ZoOS  "zákon upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti predávajúcich pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, podmienky organizovania predajných akcií a predaja tovaru alebo poskytovania služieb na predajných akciách a pôsobnosť orgánov dohľadu pri kontrole dodržiavania tohto zákona." Predávajúcim v zmysle uvedeného sa rozumie osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Podľa ust. § 3 cit. ZoOS  "predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi údaje  spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie;  z ktorých povinností vyberáme (citácia) :

a) hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe,

b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná,

c) telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má,

d) adresu predávajúceho a miesto kde môže uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby,

e) celkovú cenu tovaru

f) cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,

g) platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,

h) informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3,

l) poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu,

q) informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,

r) informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné,

t) informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať."

 

V tejto súvislosti zdôrazňujeme pre vás ust. § 16 cit. ZoOS platné s účinnosťou od 13. 6.2014 (citujeme), na čo upozorňuje aj Štátna obchodná inšpekcia v prípade predaja cez rôzne sociálne siete /informácie pre verejnosť z 9.12.214 na https://www.soi.sk/sk/Informacie-pre-verejnost/Predaj-prostrednictvom-socialnych-sieti-upozornenie-pre-spotrebitelov.soi/ :

"Ochrana spotrebiteľa pri neoprávnenom podnikaní :

Povinnosti predávajúceho majú aj osoby, ktoré pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho konajú bez oprávnenia na podnikanie."

 

Z otázky nie je zrejmé, či menovaná predávajúca má alebo nemá oprávnenie na podnikanie. Je  však skôr pravdepodobné, že oprávnenie na podnikanie nemá.  Odvolať sa na citované ustanovenie môžete, ale vychádzame z predpokladu, že výklad  Štátnej obchodnej inšpekcie sa skôr vzťahuje na kúpu a predaj tovaru na podnikateľov bez oprávnenia na  podnikanie v tomto predmete  podnikania. 

 

 

MOŽNOSTI RIEŠENIA

1./ Na základe uvedeného stavu odporúčame predávajúcej písomne oznámiť, že odstupujete od kúpnej  zmluvy  v zmysle ust. §  597 odst. 2 OZ v celom rozsahu a súčasne vrátiť tovar. Balík pošlite doporučene s poistením zásielky.  Fotografie kabelky si zabezpečte tiež (fotografie kabelky z rôznych uhlov, vnútro kabelky, detaily kabelky -zapínanie zips, uchytenie ušiek, kovové detaily, šitie a podobne).  Predávajúca je následne povinná vám vrátiť peniaze.  Upozornite ju na možnosť podania trestného oznámenia, ako aj vymáhania vášho práva cestou súdu, čím by jej vznikli nemalé náklady (súdny poplatok, trovy právneho zastupovania).

 

2./ Pokiaľ disponujete dostatočnými údajmi /adresa, meno/ podajte podnet na Štátnu obchodnú inšpekciu podľa miesta bydliska predávajúceho (www.soi.sk), ku ktorej je potrebné doložiť aj príslušnú dostupnú dokumentáciu /inzerát, emailovú komunikáciu, fotografie, doklad o úhrade ceny/.

 

3./ Ohľadom podvodu - napodobenina tovaru, nepíšte v otázke akým spôsobom bola kabelka identifikovaná, ale odporúčame obrátiť sa na colné orgány podľa miesta bydliska resp. sídla predávajúceho (www.drsr.sk).

 

4./ Môžete súčasne upozorniť prevádzkovateľa portálu na nekalé praktiky predávajúcej.

 

 

Dúfame, že sme vám pomohli.

Budeme radi, ak nám následne oznámite, ako vec reklamácie kabelky dopadla a či Vám boli vrátené peniaze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: REKLAMÁCIA tovaru kúpeného cez SOCIÁLNE SIETE (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
cez susedskú burzu som si objednal konzolut Playstation 4. Pán odmietal poslať dobierkou, dohodli sme sa teda, že mu pošlem peniaze na účet. Viackrát som zažil tento proces a všetko prebehlo v poriadku. Pán podľa jeho slov tovar odoslal ešte v deň platby (keďže mame rovnakú banku peniaze mu prišli hneď), no napriek viacerým výzvam z mojej strany mi neposlal podacie číslo ani fotografiu podacieho lístka. Mám adresu trvalého pobytu a číslo účtu. Do platby som uviedol meno, adresu aj za čo platím. Oboznámil som ho s tým, že ak tovar neposlal alebo mi nevráti peniaze hrozí mu podľa úst. § 16 zákona o ochrane 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb pokuta až do výšky 33 000e. Na toto však už neodpovedal. Aký ďalší postup by ste mi odporučili ?

Odpoveď: REKLAMÁCIA tovaru kúpeného cez SOCIÁLNE SIETE

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.10.2019)

Dobrý deň, 
vzhľadom na okolnosť, že nedošlo k zaslaniu tovaru napriek úhrade kúpnej ceny, oznámte predávajúcemu, že odstupujete od kúpnej zmluvy a žiadate vrátiť uhradenú kúpnu cenu vo Vami uvedenom termíne. 
Upozornite predávajúceho, že ak k vráteniu kúpnej ceny vo Vami uvedenom termíne nedôjde, podáte oznámenie na Slovenskú obchodnú inšpekciu, zo strany ktorej mu môže byť uložená pokuta v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Predávajúceho môžete tiež upozorniť, že oznámite administrátorovi stránky, že nedodržiava kódex predávajúceho predmetnej internetovej stránky.

Ak by k vráteniu kúpnej ceny nedošlo, môžete nás kontaktovať, aby sme vec postúpili na súd.
 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: REKLAMÁCIA tovaru kúpeného cez SOCIÁLNE SIETE (Iné oblasti práva)

Pekný podvečer, chcem sa poradiť, cez Facebook som z jednej stránky cez správu objednala bicyklík pre syna, pani mi napísala, aby som jej poslala peniaze a akonáhle ich bude mať pripísané na účte tak mi ho odošle 74e (aj s poštovným). To bolo ešte v júli. Do dnešného dna sa mi s ňou podarilo spojiť len raz cez sms, kde mi napísala, že mi bude platba vrátená, od toho dna mi nedvíha telefón, nereaguje na sms, ani na správy na messengri. Ako ďalej postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: REKLAMÁCIA tovaru kúpeného cez SOCIÁLNE SIETE

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.09.2019)

Dobrý deň, 

dovoľujeme si upriamiť pozornosť na ust. § 16 zákona o ochrane spotrebiteľa, na ktoré upozorňuje aj Slovenská obchodná inšpekcia v prípade predaja cez rôzne sociálne siete (citujeme) :

"Ochrana spotrebiteľa pri neoprávnenom podnikaní :
Povinnosti predávajúceho majú aj osoby, ktoré pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho konajú bez oprávnenia na podnikanie."

Odporúčame "predávajúcu", ktorá určite nemá oprávnenie na podnikanie, kontaktovať spôsobom cez SMS alebo email, prípadne soc. siete, aby vám vrátila uhradené peniaze za nedodaný tovar vo Vami uvedenej lehote a to s tým upozornením, že ak peniaze nevráti, nahlásite jej "obchodovanie" na Slov. obchodnú inšpekciu a podáte aj trestné oznámenie, keďže  je pravdepodobné, že detský bicykel bol predaný mnohokrát a nebol dodaný nikomu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: REKLAMÁCIA tovaru kúpeného cez SOCIÁLNE SIETE (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či ma predajca-eshop, právo žiadať odomňa sumu za reklamáciu, ktorú nemá v reklamačných obchodných podmienkach? Zakúpila som si kabelky v akcií 1+1, ktorá sa následne poškodila. Reklamáciu mi uznali, avšak pri reklamovaní 1 poškodenej kabelky žiadajú zaplatiť určitú sumu. Keď som ich upozornila na to, že sumu, ktorú odomňa požadujú nemajú v podmienkach reklamácie, vraveli, že za chybu sa ospravedlňujú a informácie doplnia do podmienok, ale až potom čo som ich upozornila. Preto sa pýtam, či je mojou povinnosťou zaplatiť im sumu, ktorú požadujú ? Ďakujem.

Odpoveď: REKLAMÁCIA tovaru kúpeného cez SOCIÁLNE SIETE

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Nepíšete v otázke aký poplatok resp. za čo od Vás eshop požaduje uhradiť nejaký poplatok. Prípadne uveďte čo vlastne od Vás eshop požaduje zaplatiť.

Všeobecne podľa ust. § 622 Občianskeho zákonníka platí :
"(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "REKLAMÁCIA tovaru kúpeného cez SOCIÁLNE SIETE" a chcete pomôcť?

Podotázka: REKLAMÁCIA tovaru kúpeného cez SOCIÁLNE SIETE (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcem sa opýtať čo znamená, ak eshop požaduje, že pri reklamácií si kreditujeme sumu 5 eur, jedna sa o pokazený zips na topánkach, čiže to je suma, ktorú im za reklamovanie musím zaplatiť? Ako odškodné mi ponúkajú iné topánky zadarmo avšak musím zaplatiť vyššie spomínaný poplatok. Ďakujem.

Odpoveď: REKLAMÁCIA tovaru kúpeného cez SOCIÁLNE SIETE

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.04.2019)

Dobrý deň, podľa ust. § 622 Občianskeho zákonníka platí :

"(1)  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť."

Nie je právny dôvod, aby ste uhradzovali nejaký poplatok. Otázkou je aké by boli tie topánky zadarmo /detské, pánske, poškodené ?/, ale to je len naša poznámka.

Môžete prosím do podotázok napísať o ktorý eshop sa  jedná ? Pozrieme sa na to a zodpovieme Vám - meno eshopu nebudeme uvádzať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "REKLAMÁCIA tovaru kúpeného cez SOCIÁLNE SIETE" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku