Máte
otázku?

Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Prešov
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

Dobrý deň, manžel pracuje v zahraničí. Kvôli pojednávaniu o zrušenie podielového spoluvlastníctva by nerád chodil na Slovensko/ strata mzdy niekoľko dní/ preto by rád splnomocnil iného účastníka konania, ktorý je tiež žalobcom, aby konal v jeho mene, je toto splnomocnenie potrebné overiť, teda je potrebný overený podpis. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

Dobrý deň, v zmysle § 89 ods. 1 Civilného sporového poriadku, strana sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Zákon pre písomné splnomocnenie nevyžaduje úradné osvedčenie podpisu splnomocniteľa na plnej moci pre svojho zástupcu. Z uvedeného dôvodu preto nie je potrebné, aby Vás manžel podpis na písomnom splnomocnení úradne osvedčoval.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň,
v rámci dedičského konania v rodine po nebohom otcovi a jeho neskôr zosnulom bratovi sa dedí rodinný dom. Z dôvodu pracovných povinnosti sa nemôžem zúčastniť uvedeného dedičského konania. Bratovi chcem vystaviť generálnu plnú moc. Moja otázka je, či generálna plná moc musí byt úradné overená?
Ďakujem. Milan

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.01.2022)

Dobrý deň, otázky vyplýva, že chcete splnoimocniť brata na zastupovanie v dedičskom konaní. Zrejme ste už od notára dostali predvolanie na dedičské pojednávanie s tlačivom splnomocnenia.

Uvádzame, že toto nemutíte podpísať v znení ako Vám bolo zaslané.

Rozsah oprávnenia v splnomocnení pre brata dostatočne konkretizujte. V plnej moci teda uveďte, že splnomocnený zástupca je v predmetnom dedičskom konaní oprávnený vo Vašom mene a na Váš účet len nadobudnúť dedičský podiel, ktorý Vám pripadá zo zákona, bez toho, aby sa vo vašom mene vzdával dedičského podielu, dedičstvo odmietol alebo uzatváral dohody, ktorým by znižoval rozsah nadobudnutého dedičstva. Zjednodušene povedané, žiadajte, aby v dedičskom konaní bolo rozhodnuté tak, aby na Vás pripadol zákonný dedičský podiel v súlade s ust. § 473 Obč. zákonníka /dedenie po otcovi/ :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.
(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."
 
Váš podpis na splnomocnení nemusí byť úradne osvedčený.
V dedičskom konaní sa môžete nechať zastupovať aj advokátom.

 

 
 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň,
Sme rodičia syna, ktorý pracuje v zahraničí a chce nám dať splnomocnenie na vybavenie právnych úkonov. Čo k tomu potrebuje? Za odpoveď ďakujeme.

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.01.2022)

Dobrý deň,
postačuje vyhotoviť generálnu plnú moc, kde bude riadne označený úkon alebo úkony, na ktoré Vás splnomocňuje.

Je potrebné však dodať, že niektoré zákony vyžadujú osobitné náležitosti splnomocnenia, resp. formu. Minimálne odporúčam, aby okrem všetkých identifikačných údajov splnomocniteľa a splnomocnencov bol podpis splnomocniteľa úradne overený. Tým, že je v zahraničí, tak to bude musieť spraviť na konzulárnom úrade v zahraničí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň,
momentálne žijem v zahraničí a čaká ma dedičské konanie, na ktoré sa asi nebudem vedieť dostaviť. Mám splnomocnenie len potrebujem vedieť, či musí na ňom byt úradné osvedčený podpis.

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.12.2021)

Dobrý deň,
čo sa týka samotného splnomocnenia, správne usudzujete, môžete na zastupovanie v dedičskom konaní splnomocniť inú osobu. Pokiaľ ide o podpisy na splnomocnení, tieto podľa zákona nemusia byť notársky overené, avšak stretávame sa s tým, že notári overenie podpisov častokrát aj napriek tomu vyžadujú. Preto je asi lepšie nechať podpisy overiť, nakoľko nevieme, aký notár bol poverený prejednaním Vašej dedičskej veci. Tiež si dajte pozor, aby splnomocnenie nebolo veľmi všeobecné a nevznikol zbytočne problém v budúcnosti. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň,
Je potrebné overené splnomocnenie notárom pre uzatvorenie nového poistenia?
Mama je vlastníkom domu, v ktorom bývam aj ja - dcéra a poistné nám bude končiť. Potrebujeme uzatvoriť novú poistku. Nakoľko mama ma už vysoký vek, chcem to vybaviť v jej mene ja, potrebujem overené splnomocnenie?

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.12.2021)

Dobrý deň,
nie, pre tento úkon nebudete potrebovať úradne overiť mamin podpis. Splnomocnenie však budete potrebovať v písomnej podobe, nakoľko samotný úkon, na ktorý Vás splnomocní sa vykoná v písomnej podobe. Ak by požadovali úradne overený podpis, žiadali by to nad rámec zákona.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať, babička má na sebe prihlásené auto a potrebujeme zmeniť evidenčné číslo a musí tam byť ona osobne. Potrebujem splnomocnenie. Musí byť na splnomocnení overený podpis na matrike alebo nie?

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.09.2021)

Dobrý deň,

Vaša babka sa môže nechať splnomocniť na prepis auta. Niektoré dopravné inšpektoráty majú na svojich stránkach aj vzory týchto splnomocnení. Podpis splnomocniteľa, t.j. Vašej babky ktorá sa nechá na tento úkon splnomocniť inou osobou (napr. Vami), musí byť úradne osvedčený. Splnomocnenie tak nech podpíše priamo pred zamestnancom matričného úradu, alebo notárskeho úradu, kde sa jej následne overí. Takto overenú plnú moc môžete pri prepise auta predložiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.09.2021)

Dobrý deň,

Vaša babka sa môže nechať splnomocniť na prepis auta. Niektoré dopravné inšpektoráty majú na svojich stránkach aj vzory týchto splnomocnení. Podpis splnomocniteľa, t.j. Vašej babky ktorá sa nechá na tento úkon splnomocniť inou osobou (napr. Vami), musí byť úradne osvedčený. Splnomocnenie tak nech podpíše priamo pred zamestnancom matričného úradu, alebo notárskeho úradu, kde sa jej následne overí. Takto overenú plnú moc môžete pri prepise auta predložiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň,
je potrebné splnomocnenie s overeným podpisom pre notára ohľadne dedičstva nehnuteľnosti po zosnulej osobe alebo sa dedictvo automaticky prideľuje na osoby, ktoré sú pridelené k nehnuteľnosti?
Vopred ďakujem za odpoveď. Deni

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.07.2021)

Dobrý deň,
v dedičskom konaní nie je potrebné úradne overenie podpisu pre zastupovanie v dedičskom konaní.

Z otázky usudzujeme, že Vy sa chcete nechať zastupovať v dedičskom konaní, keďže žijete v zahraničí.

Áno, je to možné, Váš podpis na splnomocnení nemusí byť úradne overený. Podľa našich skúseností v uvedenej oblasti zastupovania v dedičskom konaní odporúčame, aby splnomocnenie bolo formulované dostatočne konkrétne. V plnej moci treba uveďte, že splnomocnený zástupca je v predmetnom dedičskom konaní oprávnený vo Vašom mene a na Váš účet len nadobudnúť dedičský podiel, ktorý Vám pripadá zo zákona, bez toho, aby sa vo Vašom mene vzdával dedičského podielu, prípadne dedičstvo odmietol alebo uzatváral dohody, ktorými by znižoval rozsah Vami nadobudnutého dedičstva.

V prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň,
ak chcem darovať nehnuteľnosť dcére, je potrebné, aby bola u notára prítomná osobne, alebo je potrebné, aby ma na to splnomocnila overeným podpisom? Pekný deň a pevné zdravie.

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.05.2021)

Dobrý deň,
u notára musí byť úradne overený iba podpis darcu. Obdarovaná nemusí mať úradne overený podpis. Tzn. že stačí ak Vy pôjdete k notárovi, úradne overíte Váš podpis a následne dcéra doma podpíše zmluvu. Takto podpísaná zmluva zodpovedá požiadavkám katastrálneho zákona.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň,
Prosím Vás je potrebné overenie splnomocnenia jedným vlastníkom bytu, ak ma byt viacerých vlastníkov? Pre účely hlasovania v rámci spoločenstva vlastníkov bytov.
Ďakujem za informáciu.

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.04.2021)

Dobrý deň,
v takom prípade dokonca nepotrebujete ani žiadne splnomocnenie. Z ustanovenia § 14 ods. 3 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vyplýva, že ak má byt viacero vlastníkov, má tento byt iba jedno hlasovacie právo. Toto pritom môže vykonať ktorýkoľvek spoluvlastník (s odkazom na ustanovenie § 139 ods. 1 Občianskeho zákonníka).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň,
Chcel by som sa opýtať, či musí byt splnomocnenie overené aj notárom.

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.03.2021)

Dobrý deň,

 

to, či musí byť podpis splnomocniteľa na splnomocnení overený notárom (prípadne matrikou) nie je vo všeobecnosti určené. Inak povedané, vo všeobecnosti to potrebné nie je. V niektorých konkrétnych prípadoch to však zákon výslovne vyžaduje, napr. ak by ste niekoho chceli splnomocniť na predaj Vašej nehnuteľnosti, v takom prípade by sa podpis splnomocniteľa musel overiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať, či je potrebné overiť plnú moc na zastupovanie na súd u notára? Tiež chcem vedieť, či je potrebné uviesť adekvátny dôvod zastupovania.

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.03.2021)

Dobrý deň,
dôvod zastupovania nemusíte uvádzať. Je Vaším právom dať sa v konaní zastúpiť. Treba však v splnomocnení dostatočne špecifikovať konanie, v ktorom Vás má táto osoba zastupovať. Rovnako nie je potrebné úradne overiť Váš podpis.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň,
Kde mám potvrdiť generálnu plnú moc? Týka sa administratívnych potvrdení mami. Mama je dôchodkyňa a ťažko chodiaca a chce splnomocnenie na dcéru. Stačí overenie generálnej plnej moci na matrike alebo musí byť u notára?

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.12.2020)

Dobrý deň,
kým budete splnomocnenie používať iba v rámci územia SR, overenie u notára alebo na matrike sú si rovné. Úradne overenie podpisu splnomocniteľa však vyžadujú iba niektoré osobitné predpisy a vo všeobecnosti je možné uviesť, že zákony nevyžadujú, aby bol podpis splnomocniteľa úradne overený.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, Milan, rad by som sa opýtal. Žijem v zahraničí a chcem splnomocniť kamarátku na kúpu bytu na Slovensku ( a všetky potrebné úkony, ktoré k tomu prináležia). Je nutné, aby podpis bol overený od notára, prosím? Musí byt text splnomocnenie preložený do cudzieho jazyka alebo je slovenský text postačujúci, prosím? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.07.2020)

Dobrý deň,
Váš podpis na splnomocnení na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti musí byť úradne overený. Rovnako Vám odporúčame, aby ste v splnomocnení uviedli konkrétnu nehnuteľnosť, o ktorú sa má jednať.

Nakoľko ste v zahraničí, najjednoduchšie svoj podpis overíte na konzulárnom úrade SR. Ak by ste totiž chceli podpis overiť u zahraničného notára, potrebovali by ste splnomocnenie vo dvoch jazykoch. Rovnako môžete naraziť na prekážku na katastri nehnuteľností v podobe nutného úradného prekladu osvedčovacej doložky. Tento spôsob overenia podpisu by bol zrejme viac finančne náročný.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, p. advokát.
Chcel by som sa opýtať, ako by mala vyzerať žiadosť o zastupovanie v mojej neprítomnosti pri rozvodovom konaní ak súhlasím s rozvodom, a či môžem poveriť zastupovaním moju manželku, s ktorou sa rozvádzam
Ďakujem.

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.05.2020)

Dobrý deň,
manželku na zastupovanie v rozvodovom konaní splnomocniť nemôžete. Ak s rozvodom súhlasíte, môžete napísať na súd list, kde uvediete, že súhlasíte s rozvodom manželstva.

Odporúčame zastúpenie advokátom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, som v zahraničí a potrebujem splnomocniť moju matku, aby mohla konať v mojom mene pri predaji a kúpe nehnuteľnosti. Musí byt podpis overený len u notára alebo je možné splnomocnenie overiť aj u audítora alebo inej osoby, ktorá ma na to právo? Ďakujem.

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.05.2020)

Dobrý deň,
ak by mala matka podpisovať aj predaj nehnuteľnosti za Vás, tak podpis musí byť úradne overený. Ak budete podpis overovať v zahraničí, musí to byť u osoby, ktorá podľa tamojších zákonov je na overovanie podpisov spôsobilá. Preto sa robí k takému dokumentu ešte apostile. Najlepšie je overiť podpis na slovenskej ambasáde, ak ste v zahraničí. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, mám otca po ťažkom úraze hlavy a chceme spísať splnomocnenie v plnej moci. Otec nie je schopný prísť na úrad kvôli overeniu podpisu. Je potrebné, aby bolo splnomocnenie úradné overené? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.04.2020)

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku závisí od skutočnosti o aké zastupovanie, resp. na aký úkon potrebujete splnomocnenie. Niektoré zákony totiž vyžadujú pri úkonoch overený podpis. Na zastupovanie pri vykonaní väčšiny úkonov nie je potrebné úradne overovať podpis. Napríklad ak má ísť o prevod nehnuteľnosti, je potrebné úradne overiť jeho podpis. Rovnako podľa zákona o sťažnostiach je potrebné pri zastupovaní úradne overený podpis, taktiež v rámci dedičských konaní vyžadujú notári úradne overený podpis. Ako sme však uviedli, na väčšinu bežných úkonov nie je potrebné úradne overiť podpis splnomocniteľa. Dávame Vám ešte do pozornosti, že ak si chcete spraviť splnomocnenie napríklad na preberanie pošty, vyžaduje sa úradne overený podpis alebo vystavenie tzv. žltej kartičky na pošte (ide však o úkon, ktorý musí vykonať osobne).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, žijem v zahraničí a potrebujem dočasne odpísať moje auto. Preto by som chcela splnomocniť svojho švagra, aby sa o to postaral. Je potrebné mať podpis na takom spnomocneni pre tieto úkony overený notárom?
Ďakujem.

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.01.2020)

Dobrý deň prajem,

v takomto prípade sa vyžaduje overený podpis, nakoľko to vyžaduje zákon cestnej premávke - § 122 ods. 1 zákona o cestnej premávke: Iná osoba môže za vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla konať, len ak jej bolo udelené písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla, alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Ak držiteľ vozidla nie je totožný s vlastníkom vozidla, iná osoba môže za držiteľa vozidla konať, len ak jej vlastník vozidla udelil písomné plnomocenstvo so svojím osvedčeným podpisom. Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla pri podaní žiadosti o zaevidovanie vozidla alebo žiadosti o zmenu v evidencii vozidiel splnomocní na vykonanie úkonu inú osobu a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred orgánom Policajného zboru, nevyžaduje sa osvedčený podpis vlastníka alebo držiteľa vozidla.

Nemusí sa jednať o notára. Stačí aj úradne overený podpis (napr. na mestskom úrade).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň. Splnomocnenie na dočasné vyradenie vozidla z premávky musí byť overené notárom alebo to môžem overiť aj v obci trvalého pobytu? Ďakujem.

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.09.2019)

Dobrý deň,

splnomocnenie na dočasné vyradenie vozidla z premávky, môžete overiť u notára, ale i na obecnom úrade. Zákon nehovorí, že je nevyhnutné mať podpis overený u notára.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň. Chcem sa opýtať jednu vec.
Moja sestra a ja sme zdedili čiastku peňazí po mame. Sestra býva v Bratislave a nebude môcť prísť na dedičské konanie. Chcem sa opýtať, či jej podpis na splnomocnení musí byt overený. Ďakujem Ďurčanská.

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.08.2019)

Dobrý deň prajem,

zákon v takomto prípade nevyžaduje úradné overenie podpisu na splnomocnení. Ak sa však chcete vyhnúť prípadným problémom zo strany ostatných dedičov (ak sú), tak odporúčam splnomocnenie overiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať, či je potrebné splnomocnenie na motorové vozidlo na cestu do zahraničia (Chorvátsko). Ide o firemné vozidlo, kde syn majiteľa firmy bude dane auto šoférovať. Existuje aj iná cesta, ako potvrdiť podpis majiteľa pre toto splnomocnenie osobnou návštevou notára/úradu ? Obe osoby sa pravdepodobne nebudú môcť stretnúť do odchodu kvôli služobnej ceste.

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.07.2019)

Dobrý deň, úvodom poznamenávame, že overenie podpisu v tomto na matrike v SR nepostačuje, keďže doklad - splnomocnenie sa má použiť v zahraničí - Chorvátsko.

Podľa informácii zverejnenej na stránke Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí SR, treba mať úradne overené splnomocnenie v anglickom jazyku alebo chorváčtine (https://www.mzv.sk/web/zahreb/cestovanie).

Možnosťou je overiť teraz podpis na splnomocnení na prísl. veľvyslanectve alebo konzuláte SR v zahraničí podľa miesta služobnej cesty.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň,
Otec mi dostal porážku a potrebujem vyriešiť problém ohľadne vyradenia auta z evidencie a tam pýtajú odomňa splnomocnenie aj od notára. Ako mám Zriesit splnomocnenie, keď on len leží.

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.07.2019)

Dobrý deň,

Áno, na vyradenie auta z príslušnej evidencie je potrebné, aby podpis splnomocniteľa bol na plnomocenstve úradne overený.

V prípade, ak sa váš otec nemôže dostaviť k notárovi, skúste sa priamo obrátiť na najbližšieho notára v okolí a dohodnúť si s ním ďalší postup.  Možno bude ochotný prísť a overiť plnomocenstvo.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať ohľadom splnomocnenia. Jedna sa o moju tetu, ktorej pred mesiacom zomrel manžel. Po zdravotnej a psychickej stránke je na tom veľmi zle. Potrebujem notársky overený podpis na jej zastupovanie? Ďakujem.

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.07.2019)

Dobrý deň,

ak máte na mysli zastupovanie v dedičskom konaní, v zmysle § 89 ods. 1 Civilného sporového poriadku, strana sa môže dať v konaní (dedičskom) zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Všeobecne sa odporúča, aby podpis splnomocniteľa (vašej tety) bol na splnomocnení úradne overený notárom. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, manžel odchádza do zahraničia, auto, ktoré používal chce predať. Je potrebné splnomocnie k predaju nakoľko je vlastníkom auta? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.07.2019)

Dobrý deň,  

splnomocnenie treba s úradne overeným podpisom manžela ako predávajúceho vrátane splnomocnenia na prepis auta na dopravnom inšpektoráte - bližšie informácie nájdete na stránke MV SR (https://www.minv.sk/?zmena-vlastnictva-vozidla).

Podľa  § 145 Obč. zákonníka platí :

"(1) Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný."

Podpis overí notár alebo môžete podpis overiť na obci, čo je lacnejšie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, je potrebné splnomocnenie overené notárom v prípade ak sa jedna o splnomocnenie na vykonávanie úkonov vo veciach spojených s telefónnou spoločnosťou? Názorná ukážka: Mám u mobilného operátora službu internet+pevná linka (všetko za jednu cenu). Faktúra chodí každý mesiac na jeho meno, ale faktúru platím ja. Problém je ten, že zmluva je vytvorená na môjho otca. V prípade, že by ma chcel otec splnomocniť je potrebné, aby splnomocnenie bolo overené notárom ? Za odpoveď Vám vopred Ďakujem.

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.06.2019)

Dobrý deň, 

áno, potrebujete splnomocnenie.

Podpis otca môžete overiť aj na matrike /obec/, vyjde Vás to lacnejšie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, Je potrebné notársky overené splnomocnenie pri prepise auta a zmene majiteľa? Nakoľko som v zahraničí a nemôžem sa dostaviť na Slovensko. S pozdravom Michaela Gažiová.

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.12.2018)

Áno, musíte  predložiť splnomocnenie s úradne overeným podpisom.

Podpis môžete overiť aj na našom veľvyslanectve SR v zahraničí.

Adresy nájdete na stránke Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí SR.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Zomrel toho roku v rodine manželov brat, ktorý vlastní dom a nejaké pozemky po mojej svokre. Dostaviť sa majú naše deti, keďže môj manžel pred 7 rokmi. Ja ako matka nededim, ale mám splnomocnenie od syna, ktorý je v Belgicku, od ďalšieho syna, ktorý je v Anglicku a tiež od dcéry, ktorá je v Amerike platí pre všetky právne úkony. Na jednanie o dedičstve sa nemôžu dostaviť. Mám len jeden dotaz dvaja synovia si vybavili splnomocnenie pre mňa na Slovensku. Keďže dcéra, ktorá je v Amerike nebola dlho doma tak pri mojej návšteve sme vybavili splnomocnenie v Amerike, chcem len vedieť, či platí samozrejme s pečiatkou a overením toto splnomocnenie, alebo musí byt aj slovenská pečiatka od notára, srdečná vďaka za odpoveď.

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.07.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku zasielam nasledovnú odpoveď :

Vo veci platí ust. § 89 Civil. sporového poriadku, ktoré platí aj pre dedičské konanie /citujeme/ :

" (1) Strana sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Zvolený zástupca sa nemôže dať zastúpiť, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

(2) Ak zvoleným zástupcom podľa odseku 1 nie je advokát, súd uznesením, ktoré doručí zastúpenej strane, rozhodne, že zastúpenie podľa odseku 1 nepripúšťa, ak zástupca zjavne nie je spôsobilý na riadne zastupovanie alebo ak ako zástupca vystupuje vo viacerých konaniach.

(3) Ak je strana zastúpená advokátom, zastupovanie iným zástupcom ako advokátom je vylúčené. Ustanovenia osobitného predpisu o advokácii tým nie sú dotknuté."

 

Z uvedeného zákonného textu vyplýva, že splnomocnenie nemusí obsahovať úradne overený podpis. Jazyk splnomocnenia vo Vašom prípade musí byť slovenský. 

Vzor splnomocnenia pre konanie v dedičskom konaní nájdete na na stránkach jednotlivých notárov. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň. Moja matka je v nemocnici a nie je po zdravotnej/psychickej/ stránke schopná splnomocniť ma na jej zastupovanie v úradných veciach, v dedičskom konaní, ktoré nám práve prebieha po smrti otca. Notári sa vraj s týmto ešte nestretli. Ako dosiahnuť, že by som ju mohla zastupovať? Je ťažko chorá, no evidentne to nikto nevie, či nechce pochopiť a pomôcť nám. Ďakujem.

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.07.2018)

Dobrý deň, v takýchto prípadoch je možné postupovať dvoma spôsobmi. Prvý spôsob, ktorý zabezpečí možnosť pokračovať bez prerušenia v dedičskom konaní je ustanoviť Vašej mame tzv. procesného opatrovníka, nakoľko predpokladáme, že jej duševný stav (duševná choroba) ovplyvňuje schopnosť robiť právne úkony. Takúto možnosť pripúšťa ustanovenie § 68 a nasl. Civilného sporového poriadku v spojení s ustanovením § 9 Civilného mimosporového poriadku. Tento opatrovník však bude slúžiť výlučne na úkony v prebiehajúcom dedičskom konaní (ide iba o procesného opatrovníka). Následne, ak Vaša mama vplyvom duševnej choroby nie je schopná robiť právne úkony, bude ju potrebné obmedziť na jej spôsobilosti na právne úkony. V rámci tohto konania súd zároveň určuje aj opatrovníka, ktorý bude zastupovať Vašu mamu vo všetkých záležitostiach pred orgánmi... (v tomto prípade už ide o univerzálnejšieho opatrovníka - hmotnoprávny opatrovník). V oboch prípadoch sa majú za opatrovníka ustanovovať blízke osoby. Treba však dbať (najmä v dedičskom konaní) na to, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov zastupujúceho a zastúpeného.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Môžem nahliadať do spisu na katastri nehnuteľnosti na základe plnomocenstva bez úradné overeného podpisu majiteľa.

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.06.2018)

Dobrý deň,

podľa § 68 zákona o katastri nehnuteľností 

Katastrálny operát je verejný. Každý má právo doň nahliadať a robiť si z neho výpisy, odpisy alebo náčrty. Pri nahliadaní do katastrálneho operátu alebo pri poskytovaní osobných údajov z katastra sa osobné údaje sprístupňujú alebo poskytujú v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu. Tento rozsah osobných údajov sa vzťahuje aj na zverejňovanie osobných údajov z katastrálneho operátu.

Obmedzená je však zbierka listín, pri ktorej platí nasledovné: 

Verejnosť zbierky listín [§ 8 ods. 1 písm. c)] je obmedzená a umožňuje sa len vlastníkom, ich právnym predchodcom alebo iným oprávneným osobám, alebo osobe vykonávajúcej geodetické činnosti súvisiace s pozemkovými úpravami podľa osobitného predpisu, alebo osobe, ktorá vyhotovuje geometrické plány alebo vytyčuje hranice pozemkov, alebo osobe vykonávajúcej znaleckú činnosť v odbore geodézie, kartografie a katastra alebo osobe, ktorá vyhotovuje cenové mapy.

Bez splnomocnenia nebudete môcť nahliadnuť do zbierky listín.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, potrebujem vybaviť splnomocnenie pre moju maminu na isté úkony na matrike po narodení dieťaťa. Chcela by som sa Vás spýtať, keď pôjdem overiť podpis k notárovi je potrebná prítomnosť oboch strán, alebo stačí iba mi prítomnosť ako splnomocnenca? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.09.2017)

Dobrý deň, stačí, ak budete prítomná iba Vy. Potom môžete poslať splnomocnenie mame, ktorá sa tiež podpíše (už nie pred notárom) a uvedie, že s udelením splnomocnenia súhlasí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, chcem sa opýtať, brat žije v zahraničí a je zložité mu pricestovať na dedičské konanie, ak splnomocní svoju sestru splnomocnením v zastupovaní na dedičskom konaní, kde by aj presne uviedol ako ma sestra postupovať, teda presne podľa bežného vzoru, musí byt to splnomocnenie na zastupovanie nejako v jeho krajine overené, či stačí, aby zaslal vlastnou rukou podpísané splnomocnenie priamo k pridelenému notárovi? Bude to postačovať? Prípadne ak nie, ako ma presne postupovať, aby boli na splnomocnení tie správne razítka a treba vtedy aj nejaký preklad pečiatky? Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.08.2017)

Dobrý deň,

dedičské konania upravuje procesný predpis Civilný mimosporový poriadok. Vzhľadom na to, že tento predpis neupravuje otázku zastupovania, je potrebné použiť všeobecný predpis civilného konania, teda Civilný sporový poriadok. V zmysle § 89 CSP, 

(1) Strana sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Zvolený zástupca sa nemôže dať zastúpiť, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

(2) Ak zvoleným zástupcom podľa odseku 1 nie je advokát, súd uznesením, ktoré doručí zastúpenej strane, rozhodne, že zastúpenie podľa odseku 1 nepripúšťa, ak zástupca zjavne nie je spôsobilý na riadne zastupovanie alebo ak ako zástupca vystupuje vo viacerých konaniach.

(3) Ak je strana zastúpená advokátom, zastupovanie iným zástupcom ako advokátom je vylúčené. Ustanovenia osobitného predpisu o advokácii tým nie sú dotknuté.

Vzhľadom na vyššie uvedené, nie je potrebné, aby bolo splnomocnenie overené. Ak však bude v cudzom jazyku, malo by byť úradne preložené.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku