POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Prešov

Otázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

Dobrý deň, môj manžel pracuje v zahraničí a kvôli pojednávaniu o zrušení podielového spoluvlastníctva by nerád cestoval na Slovensko, pretože by to znamenalo stratu mzdy za niekoľko dní. Preto by radšej splnomocnil iného účastníka konania, ktorý je zároveň žalobcom, aby konal v jeho mene. Chcela by som sa opýtať, či je toto splnomocnenie potrebné overiť, teda či je potrebný overený podpis. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

Dobrý deň, v zmysle § 89 ods. 1 Civilného sporového poriadku, strana sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Zákon pre písomné splnomocnenie nevyžaduje úradné osvedčenie podpisu splnomocniteľa na plnej moci pre svojho zástupcu. Z uvedeného dôvodu preto nie je potrebné, aby Vás manžel podpis na písomnom splnomocnení úradne osvedčoval.

Trápi vás "Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, máme rodzicov zapísaných v hypotéke a je potrebné, aby sa dostavili do banky a podpísali ju. Mama nie je zo zdravotných dôvodov schopná sa dostaviť do banky. Ak by otec ako jej manžel chcel podpísať hypotéku na základe splnomocnenia za ňu, je nevyhnutné, aby bolo toto splnomocnenie notársky overené? Ďakujem.

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

(odpoveď odoslaná: 13.04.2024)

Dobrý deň, v súlade so slovenským právnym poriadkom, úkon týkajúci sa podpisu hypotéky v mene inej osoby si vyžaduje splnomocnenie. Toto splnomocnenie by malo byť notársky overené, pretože transakcie alebo úkony týkajúce sa nehnuteľností, akými je aj podpis hypotéky, zvyčajne podliehajú zvýšeným formálnym požiadavkám vrátane notárskeho overenia. Banka to bude vyžadovať. Notársky overené splnomocnenie poskytuje právnu istotu a valídnosť úkonu, a tým ochraňuje obe zúčastnené strany. V prípade, že jedna zo strán nie je fyzicky schopná vykonávať takéto úkony osobne, notársky overené splnomocnenie umožňuje inej osobe konať v jej mene s právnou platnosťou. Preto, áno, splnomocnenie na podpis hypotéky za vašu mamu by malo byť notársky overené.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, chcem sa opýtať: Ak potrebujem overiť podpis na všeobecnom splnomocnení ako rodič za dieťa, stačí urobiť to na matrike? Alebo existuje nejaký zákon, ktorý stanovuje, že to musí byť urobené iba u notára?

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

(odpoveď odoslaná: 13.10.2023)

Dobrý deň, ak potrebujete overiť podpis, môžete tak urobiť na matrike alebo na notárskom úrade. Obe overenia sú rovnocenné. Je na vás, ktoré si zvolíte. 


Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či môžem vybaviť splnomocnenie na zastupovanie v dedičskom konaní, keď som v zahraničí. Je potrebný môj vlastnoručný podpis a overenie notárom? Ďakujem a s pozdravom, M.

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

(odpoveď odoslaná: 03.06.2023)

Dobrý deň, na Vami uvedenú otázku uvádzame, že zákon vyslovene neprikazuje, aby bol Váš podpis na splnomocnení úradne overený.

Podstatný je obsah samotného splnomocnenia a pre Vás ako dedičku je podstatné to, aby z textu splnomocnenia nevyplývalo, že splnomocnenec sa môže vzdať za Vás podielu na dedičstve prípadne dedičstvo odmietnúť.  Odmietnutie dedičstva v podstate znamená, že by ste nič nededili. Samotné splnomocnenie odporúčam spísať tak, že žiadate, aby v dedičskom konaní Vám bol priznaný Váš dedičský podiel, na ktorý máte nárok v zmysle ust. Obč. zákonníka.


Trápi vás "Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, chcel by som, aby ma brat zastupoval v dedičskom konaní. Ako by malo byť napísané splnomocnenie? Ďakujem.

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

(odpoveď odoslaná: 21.08.2022)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzame, že notár by mal mať uvedený vzpor splnomocnenia na svojej internetovej stránke, prípadne tlačivo splnomocnenia posiela spolu s predvolaním na dedičské konanie. Uvádzame, že podpis na splnomocnení nemusí byť úradne overený.

Na čo je potrebné dávať pozor pri podpisovaní splnomocnenia ?

Ide hlavne o to, aby ste ho splnomocnili na zastupovanie a to tak, aby notár rozhodol na podľa dedičských podielov v zmysle ust. Obč. zákonníka. Teda nie je správne z hľadiska vašej ochrany, aby v splnomocnení bolo uvedené, že brat je oprávnený sa aj vzdať podielu na dedičstve za vás prípadne toto dedičstvo za vás aj odmietnuť. Predpokladáme, že viete čo bude predmetom dedenia a preto je vo vašom záujme, aby bolo rozhodnutím v dedičskom konaní podľa dedičských podielov, aby ste na dedičstve neboli nijako ukrátená.

Možnosťou je nechať sa zastupovať advokátom.


Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, aké náležitosti musí obsahovať splnomocnenie pre konanie v pozemkových úpravách, ak vlastník poverí niekoho na zastupovanie v celom konaní. Musí splnomocnenie - okrem údajov o oboch stranách a podpisu splnomocniteľa - obsahovať aj podpis splnomocnenca?

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

(odpoveď odoslaná: 16.06.2022)

Dobrý deň,
samozrejme. Splnomocnenec musí prijať splnomocnenie. Robí sa to tak, že na splnomocnení sú podpisy oboch (je to najjednoduchšie). Dá sa to spraviť ale aj tak, že na osobitnej listine splnomocnenec prijme splnomocnenie.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, moja dcéra so svojím manželom žijú v Amerike a chcú ma splnomocniť na kúpu stavebného pozemku. Predpokladám, že potrebujú splnomocnenie s ich podpismi overiť na ambasáde alebo notárskom úrade. Môjou otázkou je, či potrebujem tento dokument fyzicky alebo mi postačí jeho zoskenovaná a vytlačená verzia? Ďakujem vám pekne.

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

(odpoveď odoslaná: 18.02.2022)

Dobrý deň,
áno, ich podpis na splnomocnení musí byť úradne overení. Splnomocnenie bude prílohou zmluvy a bude sa podávať na okresný úrad - katastrálny odbor. Budete ho potrebovať ako originál (fyzicky).


Trápi vás "Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, v rámci dedičského konania v rodine po zosnulom otcovi a jeho neskôr zosnulom bratovi sa dedí rodinný dom. Z dôvodu pracovných povinností sa nemôžem zúčastniť uvedeného dedičského konania. Chcem preto vystaviť bratovi generálnu plnú moc. Moja otázka znie: musí byť generálna plná moc úradne overená? Ďakujem. Milan

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

(odpoveď odoslaná: 20.01.2022)

Dobrý deň, otázky vyplýva, že chcete splnoimocniť brata na zastupovanie v dedičskom konaní. Zrejme ste už od notára dostali predvolanie na dedičské pojednávanie s tlačivom splnomocnenia.

Uvádzame, že toto nemutíte podpísať v znení ako Vám bolo zaslané.

Rozsah oprávnenia v splnomocnení pre brata dostatočne konkretizujte. V plnej moci teda uveďte, že splnomocnený zástupca je v predmetnom dedičskom konaní oprávnený vo Vašom mene a na Váš účet len nadobudnúť dedičský podiel, ktorý Vám pripadá zo zákona, bez toho, aby sa vo vašom mene vzdával dedičského podielu, dedičstvo odmietol alebo uzatváral dohody, ktorým by znižoval rozsah nadobudnutého dedičstva. Zjednodušene povedané, žiadajte, aby v dedičskom konaní bolo rozhodnuté tak, aby na Vás pripadol zákonný dedičský podiel v súlade s ust. § 473 Obč. zákonníka /dedenie po otcovi/ :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.
(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."
 
Váš podpis na splnomocnení nemusí byť úradne osvedčený.
V dedičskom konaní sa môžete nechať zastupovať aj advokátom.

 

 
 

 

 

 


Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, sme rodičia syna, ktorý pracuje v zahraničí a chce nám dať splnomocnenie na vybavenie právnych úkonov. Čo k tomu potrebuje? Za odpoveď ďakujeme.

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

(odpoveď odoslaná: 14.01.2022)

Dobrý deň,
postačuje vyhotoviť generálnu plnú moc, kde bude riadne označený úkon alebo úkony, na ktoré Vás splnomocňuje.

Je potrebné však dodať, že niektoré zákony vyžadujú osobitné náležitosti splnomocnenia, resp. formu. Minimálne odporúčam, aby okrem všetkých identifikačných údajov splnomocniteľa a splnomocnencov bol podpis splnomocniteľa úradne overený. Tým, že je v zahraničí, tak to bude musieť spraviť na konzulárnom úrade v zahraničí.


Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, Momentálne žijem v zahraničí a čaká ma dedičské konanie, na ktoré sa pravdepodobne nebudem vedieť dostaviť. Mám už splnomocnenie, len by som potreboval vedieť, či musí na ňom byť úradne osvedčený podpis.

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

(odpoveď odoslaná: 20.12.2021)

Dobrý deň,
čo sa týka samotného splnomocnenia, správne usudzujete, môžete na zastupovanie v dedičskom konaní splnomocniť inú osobu. Pokiaľ ide o podpisy na splnomocnení, tieto podľa zákona nemusia byť notársky overené, avšak stretávame sa s tým, že notári overenie podpisov častokrát aj napriek tomu vyžadujú. Preto je asi lepšie nechať podpisy overiť, nakoľko nevieme, aký notár bol poverený prejednaním Vašej dedičskej veci. Tiež si dajte pozor, aby splnomocnenie nebolo veľmi všeobecné a nevznikol zbytočne problém v budúcnosti. 


Trápi vás "Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, Je potrebné notársky overené splnomocnenie pre uzatvorenie nového poistenia? Mama je vlastníčkou domu, v ktorom bývame obidve - ona aj ja, jej dcéra. Naše poistenie sa blíži ku koncu, tak potrebujeme uzatvoriť novú poistku. Keďže mama je už v pokročilom veku, chcem to vybaviť v jej mene. Potrebujem k tomu notársky overené splnomocnenie?

Odpoveď: Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?

(odpoveď odoslaná: 08.12.2021)

Dobrý deň,
nie, pre tento úkon nebudete potrebovať úradne overiť mamin podpis. Splnomocnenie však budete potrebovať v písomnej podobe, nakoľko samotný úkon, na ktorý Vás splnomocní sa vykoná v písomnej podobe. Ak by požadovali úradne overený podpis, žiadali by to nad rámec zákona.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.