Máte
otázku?

Vymáhanie dlžnej sumy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Nitra

Otázka: Vymáhanie dlžnej sumy

Dobrý deň, mám problém s bývalým kamarátom, ktorému som pred približne štyrmi rokmi požičal istú sumu s dohodou, že mi ju vráti do pár dní spolu so stanovenou odmenou. Nemali sme nič písomne zaznamenané. Asi po roku, keďže som potreboval peniaze, sme u notára zaznamenali sumu, ktorú má vrátiť. Tieto peniaze mi však doteraz neposlal. Rád by som sa informoval, či existuje spôsob, ako si tieto peniaze vymôcť a či mám nárok na úroky za každý deň omeškania. Ak tento človek nevlastní žiadny majetok, ale pracuje, akým spôsobom by som mal postupovať?

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

Dobrý deň. Z Vašej otázky vyplýva, že máte záujem zistiť, ako postupovať pri vymáhaní dlhu a či je Váš dlh vôbec vymáhateľný.

 

Zmluva o pôžičke

Zo zadanej otázky je zrejmé, že s Vašim známym ste uzavreli zmluvu o pôžičke. Zmluva o pôžičke je pritom zmluva, ktorou jedna strana (veriteľ) prenecháva druhej strane (dlžníkovi) veci určené podľa druhu a táto druhá strana sa zaväzuje vrátiť po čase veci rovnakého druhu.

Zmluva o pôžičke je reálnou zmluvou, pretože na vznik záväzkového vzťahu sa vyžaduje aj reálne odovzdanie veci dlžníkovi, a nie spísanie zmluvy. Zmluva o pôžičke si teda nevyžaduje obligatórne písomnú formu, ale dôležité je to, že predmet pôžičky bol dlžníkovi reálne odovzdaný.

Legislatívne vyjadrenie zmluvy o pôžičky je upravené v ustanovení § 657 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého platí, že: „Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.“

Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností, ak ste aj pôvodne neuzavreli zmluvu o pôžičke v písomnej forme, neznamená to, že nevznikol záväzkový vzťah. Problém by však mohol byť pri dokazovaní, keďže pôvodne absentovala písomná zmluva, a teda dlžník mohol uzavretie pôžičky ľahko spochybniť (poprieť).

Spísaním notárskej zápisnice ste však napravili nedostatok v podobe absentujúcej písomnej zmluvy.

 

Notárska zápisnica

Z hľadiska Vášho ďalšieho možného postupu je pre Vás dôležité najmä to, aké náležitosti má Vami spomínaná notárska zápisnica. Významné je pritom najmä to, či:

1/ bola jednoducho spísaná zmluva o pôžičke vo forme notárskej zápisnice,

2/ bolo súčasťou notárskej zápisnice aj uznanie dlhu vyplývajúceho z pôžičky alebo

3/ notárska zápisnica obsahuje aj tzv. súhlas s vykonateľnosťou.

Od vyššie uvedených troch skutočností závisí Váš prípadný ďalší postup pri vymáhaní dlhu z nevrátenej pôžičky, ako aj samotná vymáhateľnosť dlhu.

Ad 1: Ak bola totiž zmluva o pôžičke spísaná iba vo forme notárskej zápisnice bez uznania dlhu, či súhlasu s vykonateľnosťou, pri prípadnom vymáhaní by mohol byť problém s premlčaním. Štandardná premlčacia doba v občianskoprávnych vzťahoch je totiž trojročná.

Podľa ustanovenia § 101 Občianskeho zákonníka platí, že: „Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.“

Nakoľko vo Vašej otázke uvádzate, že dlžník Vám mal dlh vrátiť už po pár dňoch po poskytnutí, avšak peniaze ste mu požičali už cca štyri roky dozadu, nie je vylúčené, že Vaše právo na vrátenie dlžnej sumy sa medzičasom premlčalo.

Pritom ak by uplynula premlčacia doba a Vy by ste podali na dlžníka žalobu, ktorou by ste sa domáhali vrátenia dlhu, dlžník by mal efektívnu možnosť procesnej obrany v podobe možnosti vznesenia námietky premlčania. Pritom ak by dlžník námietku premlčania skutočne v prípadnom súdnom konaní vzniesol, malo by to za následok neúspech v konaní.

Ad 2: Pokiaľ by bolo súčasťou notárskej zápisnice aj náležité uznanie dlhu, premlčanie by nebolo prekážkou. Uznaním dlhu by totiž začala plynúť nová premlčacia doba, avšak už desaťročná.

Podľa ustanovenia § 558 Občianskeho zákonníka platí, že: „Ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní.“

Podľa ustanovenia § 110 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že: „Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty.“

Pre úplnosť ešte dodávam, že prípadné uznanie dlhu by Vám uľahčilo procesnú situáciu aj pokiaľ ide o prípadné súdne vymáhanie neuhradeného dlhu. Uznaním sa totiž zakladá tzv. vyvrátiteľná právna domnienka o existencii a trvaní uznaného dlhu. V dôsledku spomenutej vyvrátiteľnej právnej domnienke sa v súdnom konaní presúva dôkazné bremeno na dlžníka, ktorý, ak sa má zbaviť povinnosti plniť, musí preukázať, že uznaný dlh neexistuje.

Ad 3: Zrejme najvýhodnejšie pre Vás by bolo to, ak by notárska zápisnica obsahovala aj tzv. súhlas s vykonateľnosťou. V takom prípade by totiž nebolo potrebné podávať na súd žalobu, ale mohli by ste na základe notárskej zápisnice podať rovno návrh na vykonanie exekúcie.

Podľa ustanovenia § 45 ods. 2 písm. c) Exekučného poriadku totiž platí, že: „Exekučným titulom na účely tohto zákona je aj notárska zápisnica, ktorá obsahuje právny záväzok a v ktorej je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.“

 

Omeškanie

 

Pokiaľ ide o omeškanie a s ním súvisiace úroky z omeškania, dovoľujem si poukázať na ustanovenie § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého platí, že: „Ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis.“

S poukazom na citované zákonné ustanovenie možno skonštatovať, že priamo zákon spája s omeškaním dlžníka sankciu v podobe vzniku nároku veriteľa na zákonné úroky z omeškania.

 

Záver

Záverom možno uviesť, že Váš prípadný postup pri vymáhaní závisí predovšetkým od obsahu Vami spomínanej notárskej zápisnici. Z uvedeného dôvodu by bolo najvhodnejšie, pokiaľ by ste si nechali notársku zápisnicu posúdiť a následne môžete zvoliť optimálny postup vo veci.

Vo vzťahu k možnosti reálneho vymoženia dlhu a skutočnosti, že dlžník na seba nemá zapísaný žiadny majetok, je potrebné uviesť, že táto skutočnosť môže byť prekážkou. Na druhej strane ak má dlžník príjem, ako jedna z možností vykonania exekúcie prichádza do úvahy exekúcia zrážkami zo mzdy a iných príjmov.

Trápi vás "Vymáhanie dlžnej sumy" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, čo znamená zaplatenie dlžnej sumy s príslušenstvom. Čo konkrétne je myslene pod pojmom "príslušenstvo"? Napríklad, suma 43000 s príslušenstvom. Bude dlžník platiť viac alebo je to konečná suma? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 25.03.2023)

Dobrý deň,
príslušenstvom pohľadávky sa v zmysle ustanovenia § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka rozumejú úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojené s uplatnením pohľadávky. 

Na Vami uvádzanom prípade suma 43.000,00 eur predstavuje tzv. istinu, pričom, to čo predstavuje príslušenstvo závisí od toho, čo je právnym titulom istiny. Pokiaľ sa jedná napríklad o nezaplatenú faktúru za dodaný tovar, príslušenstvom bude v prípade ak je dlžníkom fyzická osoba - nepodnikateľ úrok z omeškania, ktorý však môže byť v rôznej výške. Jeho výška pritom závisí od toho, či bol dojednaný zmluvne alebo nie. Pokiaľ nebol dojednaný zmluvne v určitej výške, bude dlžník, ktorý je fyzickou osobou nepodnikateľom povinný platiť úrok z omeškania v zákonnej výške, ktorá je o 5 percentuálnych bodov vyššia než je základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky. Táto sadzba sa v poslednom období často menila, avšak na všetky záväzky, ktoré boli splatné do 27.07.2022 môžeme hovoriť, že úrok z omeškania je vo výške 5 % ročne z dlžnej sumy, ktorý sa počíta odo dňa nasledujúceho po splatnosti dlžnej sumy, až do jej úplne úhrady. Pokiaľ bol dlh splatný až po tomto období, veriteľ bude mať nárok na úroky z omeškania vo výške 5,5 % ročne pri dlhoch splatných od 27.07.2022, 6,25 % ročne pri dlhoch splatných od 14.09.2022, 7,00 % ročne pri dlhoch splatných od 02.11.2022, 7,5 % ročne pri dlhoch splatných od 21.12.2022, 8,00 % ročne pri dlhoch splatných od 08.02.2023 a 8,5 % ročne pri dlhoch splatných od 22.03.2023.

V prípade záväzkov podnikateľov je východisková výška úroku z omeškania 9,00 % ročne, a následne, v prípade neskoršej splatnosti záväzku ako je uvedené vyššie, zvýšená o príslušný nárast úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky. 

Čo sa týka príslušenstva pohľadávky označeného ako poplatok z omeškania, tento sa uplatňuje v prípade dlžného nájomného pri nájme bytov. 

Náklady spojené s uplatnením pohľadávky spravidla predstavujú akúsi paušálnu sumu nároku veriteľa voči dlžníkovi, ktorý je v omeškaní, pričom sa jedná o jednorazový nárok v sume 40,00 eur. Tento nárok však vzniká len v rámci podnikateľskej činnosti a nie je uplatniteľný voči dlžníkovi - fyzickej osobe nepodnikateľovi. Pod náklady spojené s uplatnením pohľadávky však možno priradiť aj iné náklady, ktoré veriteľovi vznikli v súvislosti s uplatnením jeho nároku, najčastejšie pôjde o náklady spojené s vypracovaním znaleckého posudku, a pod.. Tieto možno uplatňovať aj voči fyzickej osobe nepodnikateľov. 

Do pozornosti však dávame, že v súvislosti s uplatnením pohľadávky súdnou cestou bude dlžník v prípade neúspechu vo veci povinný znášať aj ďalšie náklady súvisiace so súdnym konaním a to trovy konania (súdny poplatok) a trovy právneho zastúpenia, ktorých výška sa určuje podľa vyhlášky č. 655/2004 Z. z.  


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v roku 2000 bol súdom vydávaný rozhodnutie o vyživovacej povinnosti na neplnoleté dieťa, ktoré stanovilo mesačné výživné na 33 €. V roku 2009 bola u notára spísaná dohoda medzi rodičmi, v ktorej sa otec zaviazal prispievať na dieťa mesačne sumou 66 €. Túto sumu platil necelý rok, teda do roku 2010. Vyživovacia povinnosť stále pretrváva, avšak otec aktuálne posiela len 33 € mesačne. Chcela by som sa informovať, či je možné žiadať doplatiť rozdiel 33 € za celých 12 rokov? Ak nie, za aké obdobie môžem žiadať doplatiť rozdiel? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 21.10.2022)

Dobrý deň, podstatné pre zodpovedanie vašej otázky je to, či dohodu spísanú u notára ste dali na schválenie na súd v zmysle ust. § 24 ods. 3 Zákona o rodine : "Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov. Dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná." Ak dohoda i keď bola spísaná notárom a nebola schválená súdom, je právne nevykonateľná a preto ju nemôžete vymáhať cestou súdneho exekútora.
Predpokladáme však, že medzičasom sa zvýšili nároky dieťaťa z hľadiska jeho potrieb, preto bude potrebné žiadať zvýšenie výživného, čo by bolo najlepšie riešiť dohodou s otcom dieťaťa a to aj za predchvádzajúce obdobie a túto dohodu dať na schválenie na súd.

Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Požičal som peniaze kamarátke, avšak nemám o tom doklad. Nejedná sa o vysokú sumu, len o 160 eur, ktoré mi teraz nechce vrátiť. Viem, že to nie je veľká suma, ale ide mi o princíp. Rád by som sa dozvedel, ako mám v takom prípade postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 21.09.2022)

Dobrý deň,
bežne sa ako prvý krok robí mimosúdna výzva na zaplatenie dlžnej sumy. Treba ju vyzvať, že splatnosť pôžičky už nastala, no napriek tomu Vám nevrátila dlžnú sumu. Vo výzve jej dajte 5-10 dňovú lehotu na vrátenie, inak podáte žalobu. Súdne konanie je druhou fázou vymáhania pohľadávok. Vo Vašom prípade však toto môže predstavovať problém, nakoľko nedisponujete dokladom, ktorým by ste vedeli preukázať, že ste jej peniaze poskytli. Ak by totiž v súdnom konaní uviedla, že žiadne peniaze od Vás nedostala, nevedeli by ste preukázať opak. Dôkazné bremeno vzniku pôžičku (odovzdania peňazí) nesie v takýchto prípadoch veriteľ (Vy).


Trápi vás "Vymáhanie dlžnej sumy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám otázku, ako mám postupovať. Súd som vyhral a druhá strana mi má zaplatiť súdne náklady. Medzitým sa však zmenila jej adresa a neviem, kam poslať výzvu na zaplatenie. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 27.06.2022)

Dobrý deň,
ak je rozhodnutie už právoplatné a vykonateľné, nemusíte mu vôbec posielať výzvu na zaplatenie trov súdneho konania. Priamo môžete podať návrh na vykonanie exekúcie, pričom súd, resp. súdny exekútor ho nájdu a doručia mu upovedomenie o začatí exekúcie. Nie je Vašou povinnosťou pred exekúciou posielať výzvu na zaplatenie na adresu protistrany.


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, pred nejakým časom som predal dom rodine, ktorá nemala dostatok financií na uhradenie celej sumy. Súhlasil som s tým, že mi budú platiť mesačné splátky, a bol vypracovaný zmluvný dokument, podľa ktorého môžem podať na exekúciu, ak mi nebude splácať. Tento dokument je overený notárom. Potreboval by som radu, ako napísať výzvu na uhradenie dlžnej čiastky, keďže mi už rok neplatia. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, ako v tomto postupovať? Ďakujem za odpovede. Slavomír.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 26.05.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že máte spísanú notársku zápsnicu, ktorá je súčasne exekučným titulom a teda ak kupujúci neuhradil splátku kúpnej ceny, vo veci môžete ihneď podať návrh na vykonanie exekúcie. Návrh vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Pred podaním návrhu však odporúčam poslať jednu doporučenú výzvu k úhrade dlžnej sumy.

Nevieme, či toto bolo najsprávnejšie rozhodnutie pokiaľ ide o predaj nehnuteľnosti - domu na splátky, ale možnosťou je aj odstúpenie od zmluvy v zmysle ust. § 517 Obč. zákonníka :

"(1) Dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Ak ho nesplní ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu veriteľom, má veriteľ právo od zmluvy odstúpiť; ak ide o deliteľné plnenie, môže sa odstúpenie veriteľa za týchto podmienok týkať aj len jednotlivých plnení. "
 
Ako som uviedol vyššie, pošlite kupujúcemu výzzvu k úhrade dlhu za predchádzajpúce obdobie neplatenia splátok a ak k úhrade nedôjde budete môcť odstúpiť od kúpnej zmluvy. čo pre vás znamená, že sa stanete vlastníkom  domu a kupujúci vám nehnuteľnosť bude musieť vrátiť odproti vráteniu dotareza zaplatených splátok kúpnej ceny vami.
Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta.

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Jeden pán nám dlží čiastku 2 500 eur od februára 2020. Máme spísanú dohodu o uznania dlhu a jeho splatenia. Tento pán nám dodnes neposlal ani jedno euro. Existuje možnosť to od tohto pána ešte vymáhať? Podľa našich informácií nemá na seba napísaný žiaden majetok. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 12.10.2021)

Dobrý deň, vzhľadom na Vami uvedené skutočnosti, ak už nastala splatnosť dlhu podľa uznania dlhu, môžete dlh vymáhať mimosúdnou alebo súdnou cestou. Neviem ako ste sa v predmetnom uznaní dlhu dohodli, či ste sa dohodli na jednorázovom splatení dlhu alebo formou splátok. Ak by ste sa dohodli na splatení formou splátok s možnosťou straty výhody splátok, čo znamená, že ak dlžník nezaplatí čo i len jednu celú splátku v lehote splatnosti, stáva sa splatným celý dlh, tak v takomto prípade máte možnosť dlh vymáhať. Pokiaľ ste si stratu výhody splátok nedohodli, môžete vymáhať iba tie splátky, ktorých splatnosť už nastala. 

Vymáhanie pohľadávky na základe uznania dlhu je zjednodušené z dôvodu, že uznanie dlhu zakladá právnu domnienku existencie dlhu, čo znamená, že dôkazné bremeno o existencii (resp. neexistencii) dlhu prechádza na dlžníka. V prípade súdneho vymáhania by súd skúmal predmetné uznanie dlhu, či má všetky náležitosti podľa zákona, a to, uvedenie dôvodu vzniku pohľadávky, presne určená výška pohľadávky a nakoniec musí obsahovať aj prísľub dlžníka tento dlh zaplatiť.  Uznanie dlhu má zároveň ten účinok, že ak ho dlžník podpísal, dochádza k zastaveniu plynutia pôvodnej premlčacej doby a namiesto nej odo dňa, keď došlo k uznaniu dlhu, začne plynúť nová desaťročná premlčacia doba.

Skutočnosť, že je dlžník nemajetný je pre Vás síce nepriaznivá, avšak to, že momentálne nedisponuje majetkom neznamená, že ním nebude disponovať ani v budúcnosti. V prípade právoplatného rozhodnutia súdu, ktorým by Vám priznal Vašu pohľadávku voči dlžníkovi, môžete podať návrh na vykonanie exekúcie. Potom už exekútor bude skúmať jeho majetkové pomery a bude sa snažiť uspokojiť Vašu pohľadávku. Pošlite mi uznanie dlhu na môj mail a pozriem sa, či je uznanie dlhu správne urobené. 


Trápi vás "Vymáhanie dlžnej sumy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Požičal som peniaze istému pánovi s dohodou, že mi ich vráti formou splátok. Po určitom čase však prestal splácať, takže sme u notára spísali uznania dlhu. Do dňa splatnosti uznania dlhu sumu neuhradil, takže som prípad posunul na súd. Jeho právnik sa nedostavil na prvé pojednávanie v marci 2019. Druhé pojednávanie prebehlo tak, že sudkyňa oznámila, že prípad bol premlčaný, ale ešte požiadala dlžníka, aby predložil dôkaz o tom, či peniaze minul tak, ako uviedol v uznaní dlhu. Toto pojednávanie sa konalo v júni 2020. Odvtedy čakám na ďalšie pojednávanie až dodnes. Je táto dlhá doba bežným stavom?

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 27.09.2021)

Dobrý deň,
taká dlhá doba nie je bežná. Už 6 mesačná nečinnosť súdu je v zmysle judikatúry zbytočným prieťahom v konaní. Odporúčam Vám podať predsedovi okresného súdu sťažnosť na prieťahy v konaní.


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Môj bývalý priateľ mi dlží istú sumu peňazí. Nemám žiadny doklad ani niečo podobné. Je možné to od neho napriek tomu vymáhať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 13.12.2019)

Dobrý deň. Pokiaľ nemáte žiadny doklad o tom, že Vám určitá osoba dĺži peniaze, tak prípadné súdne konanie by bolo rizikové, nakoľko by ste v ňom boli v dôkaznej núdzi. Pritom pri neunesení dôkazného bremena by bola Vaša žaloba zamietnutá a Vy by ste museli druhej strane nahradiť trovy súdneho konania.

Vaša situácia však nie je neriešiteľná. Vždy sa môžete pokúsiť dlh vymôcť mimosúdne, na základe výziev dlžníkovi. Ideálne by Však bolo, ak by sa Vám podarilo dlžníka motivovať k tomu, aby Vám vystavil uznanie dlhu. Ak by Váš dlh uznal písomne, čo do dôvodu a výšky a zaviazal by sa Vám ho vyplatiť, potom by sa Vaša pozícia diametrálne upravila. Mali by ste totiž dôkaz o existencii dlhu, s ktorým by ste vedeli v prípade potreby začať aj súdne vymáhanie. V ňom by Vám stačilo predložiť uznanie dlhu a ak by sa druhej strane nepodarilo preukázať, že dlh neexistuje, resp. že zanikol alebo je premlčaný, tak by ste boli úspešná.


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, bol som ručiteľom a dotyčný svoj záväzok neplatil. Exekútor mi v dôsledku toho stiahol značnú sumu peňazí. Exekúcia začala v 11. mesiaci roku 2013 a skončila v 4. mesiaci roku 2016. Osoba, ktorá mi dlží peniaze, sa stále vyhovára. Aká je pravdepodobnosť úspešného vymáhania dlhu? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 24.10.2019)

Dobrý deň prajem,

v takýchto prípadoch máte ako ručiteľ právo domáhať sa od dlžníka toho, čo ste plnili namiesto neho. Avšak aj Vaše právo sa premlčuje vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe, pričom táto sa počíta od momentu, kedy ste namiesto neho plnili. Vzhľadom na to, že exekúcia skončila v 4/2016 je veľký predpoklad, že Váš nárok je už premlčaný. Môžete podať žalobu, ale ak dlžník namietne premlčanie, súd ju zamietne a Vy budete musieť platiť aj trovy konania, ako neúspešná strana.


Trápi vás "Vymáhanie dlžnej sumy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám právoplatný rozsudok, v ktorom sa uvádza, že odporca je mi povinný vyplatiť peniaze do troch dní. Odporca mal svojho advokáta. Moja otázka znie: Aký je postup, aby boli peniaze vyplatené? Ako zistia, kam majú poslať peniaze? Čo sa stane, ak peniaze nevyplatia? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. S pozdravom, Ivka.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 19.03.2019)

Dobrý deň, 

z rozsudku vyplývajú základné údaje o navrhovateľovi, ktorému má byť vyplatená určitá suma podľa právoplatného rozsudku súdu, teda jeho meno, adresa trvalého pobytu.

Nie je potrebné odporcovi zasielať Vaše číslo bankového účtu, na ktorý má poslať peniaze podľa rozsudku. Peniaze môže poslať aj poštovou poukážkou na meno navrhovateľa, teda osoby, ktorej majú byť peniaze vyplatené. 

Nie je na prekážku, ak žalovanému pošlete výzvu k úhrade a uvediete číslo bankového účtu, kde majú byť peniaze poukázané.

Ak v lehote podľa rozsudku nedôjde k úhrade, vec môžete postúpiť súdnemu exekútorovi na vymáhanie.

Návrh na vykonanie exekúcie Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymáhanie dlžnej sumy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.