Máte
otázku?

Vymáhanie dlžnej sumy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Nitra

Otázka: Vymáhanie dlžnej sumy

Dobrý deň, mám problém s bývalým kamarátom, ktorému som požičal cca 4 r. do zadu istú sumu za to, že do pár dni mi ich vráti aj so stanovenou odmenou. Nemali sme nič spísané. No časom, cca po roku, keďže som peniaze nemal, sme spísali u notára zápisnicu, v ktorej bola suma, ktorú má vrátiť. Do dnes tie peniaze nemám. Chcem sa spýtať, či sa tie peniaze dajú nejak od neho dostať, a či mám nárok na úroky z každého omeškaného dňa. Ak nemá ten človek na seba majetok ani nič, ale pracuje, ako pri tom postupovať?

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

Dobrý deň. Z Vašej otázky vyplýva, že máte záujem zistiť, ako postupovať pri vymáhaní dlhu a či je Váš dlh vôbec vymáhateľný.

 

Zmluva o pôžičke

Zo zadanej otázky je zrejmé, že s Vašim známym ste uzavreli zmluvu o pôžičke. Zmluva o pôžičke je pritom zmluva, ktorou jedna strana (veriteľ) prenecháva druhej strane (dlžníkovi) veci určené podľa druhu a táto druhá strana sa zaväzuje vrátiť po čase veci rovnakého druhu.

Zmluva o pôžičke je reálnou zmluvou, pretože na vznik záväzkového vzťahu sa vyžaduje aj reálne odovzdanie veci dlžníkovi, a nie spísanie zmluvy. Zmluva o pôžičke si teda nevyžaduje obligatórne písomnú formu, ale dôležité je to, že predmet pôžičky bol dlžníkovi reálne odovzdaný.

Legislatívne vyjadrenie zmluvy o pôžičky je upravené v ustanovení § 657 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého platí, že: „Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.“

Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností, ak ste aj pôvodne neuzavreli zmluvu o pôžičke v písomnej forme, neznamená to, že nevznikol záväzkový vzťah. Problém by však mohol byť pri dokazovaní, keďže pôvodne absentovala písomná zmluva, a teda dlžník mohol uzavretie pôžičky ľahko spochybniť (poprieť).

Spísaním notárskej zápisnice ste však napravili nedostatok v podobe absentujúcej písomnej zmluvy.

 

Notárska zápisnica

Z hľadiska Vášho ďalšieho možného postupu je pre Vás dôležité najmä to, aké náležitosti má Vami spomínaná notárska zápisnica. Významné je pritom najmä to, či:

1/ bola jednoducho spísaná zmluva o pôžičke vo forme notárskej zápisnice,

2/ bolo súčasťou notárskej zápisnice aj uznanie dlhu vyplývajúceho z pôžičky alebo

3/ notárska zápisnica obsahuje aj tzv. súhlas s vykonateľnosťou.

Od vyššie uvedených troch skutočností závisí Váš prípadný ďalší postup pri vymáhaní dlhu z nevrátenej pôžičky, ako aj samotná vymáhateľnosť dlhu.

Ad 1: Ak bola totiž zmluva o pôžičke spísaná iba vo forme notárskej zápisnice bez uznania dlhu, či súhlasu s vykonateľnosťou, pri prípadnom vymáhaní by mohol byť problém s premlčaním. Štandardná premlčacia doba v občianskoprávnych vzťahoch je totiž trojročná.

Podľa ustanovenia § 101 Občianskeho zákonníka platí, že: „Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.“

Nakoľko vo Vašej otázke uvádzate, že dlžník Vám mal dlh vrátiť už po pár dňoch po poskytnutí, avšak peniaze ste mu požičali už cca štyri roky dozadu, nie je vylúčené, že Vaše právo na vrátenie dlžnej sumy sa medzičasom premlčalo.

Pritom ak by uplynula premlčacia doba a Vy by ste podali na dlžníka žalobu, ktorou by ste sa domáhali vrátenia dlhu, dlžník by mal efektívnu možnosť procesnej obrany v podobe možnosti vznesenia námietky premlčania. Pritom ak by dlžník námietku premlčania skutočne v prípadnom súdnom konaní vzniesol, malo by to za následok neúspech v konaní.

Ad 2: Pokiaľ by bolo súčasťou notárskej zápisnice aj náležité uznanie dlhu, premlčanie by nebolo prekážkou. Uznaním dlhu by totiž začala plynúť nová premlčacia doba, avšak už desaťročná.

Podľa ustanovenia § 558 Občianskeho zákonníka platí, že: „Ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní.“

Podľa ustanovenia § 110 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že: „Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty.“

Pre úplnosť ešte dodávam, že prípadné uznanie dlhu by Vám uľahčilo procesnú situáciu aj pokiaľ ide o prípadné súdne vymáhanie neuhradeného dlhu. Uznaním sa totiž zakladá tzv. vyvrátiteľná právna domnienka o existencii a trvaní uznaného dlhu. V dôsledku spomenutej vyvrátiteľnej právnej domnienke sa v súdnom konaní presúva dôkazné bremeno na dlžníka, ktorý, ak sa má zbaviť povinnosti plniť, musí preukázať, že uznaný dlh neexistuje.

Ad 3: Zrejme najvýhodnejšie pre Vás by bolo to, ak by notárska zápisnica obsahovala aj tzv. súhlas s vykonateľnosťou. V takom prípade by totiž nebolo potrebné podávať na súd žalobu, ale mohli by ste na základe notárskej zápisnice podať rovno návrh na vykonanie exekúcie.

Podľa ustanovenia § 45 ods. 2 písm. c) Exekučného poriadku totiž platí, že: „Exekučným titulom na účely tohto zákona je aj notárska zápisnica, ktorá obsahuje právny záväzok a v ktorej je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.“

 

Omeškanie

 

Pokiaľ ide o omeškanie a s ním súvisiace úroky z omeškania, dovoľujem si poukázať na ustanovenie § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého platí, že: „Ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis.“

S poukazom na citované zákonné ustanovenie možno skonštatovať, že priamo zákon spája s omeškaním dlžníka sankciu v podobe vzniku nároku veriteľa na zákonné úroky z omeškania.

 

Záver

Záverom možno uviesť, že Váš prípadný postup pri vymáhaní závisí predovšetkým od obsahu Vami spomínanej notárskej zápisnici. Z uvedeného dôvodu by bolo najvhodnejšie, pokiaľ by ste si nechali notársku zápisnicu posúdiť a následne môžete zvoliť optimálny postup vo veci.

Vo vzťahu k možnosti reálneho vymoženia dlhu a skutočnosti, že dlžník na seba nemá zapísaný žiadny majetok, je potrebné uviesť, že táto skutočnosť môže byť prekážkou. Na druhej strane ak má dlžník príjem, ako jedna z možností vykonania exekúcie prichádza do úvahy exekúcia zrážkami zo mzdy a iných príjmov.

Trápi vás "Vymáhanie dlžnej sumy" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
Ako mám postupovať, súd som vyhral a druhá strana mi má zaplatiť súdne trovy, adresu medzičasom zmenila a neviem kde poslať výzvu na zaplatenie. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 27.06.2022)

Dobrý deň,
ak je rozhodnutie už právoplatné a vykonateľné, nemusíte mu vôbec posielať výzvu na zaplatenie trov súdneho konania. Priamo môžete podať návrh na vykonanie exekúcie, pričom súd, resp. súdny exekútor ho nájdu a doručia mu upovedomenie o začatí exekúcie. Nie je Vašou povinnosťou pred exekúciou posielať výzvu na zaplatenie na adresu protistrany.


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, pred časom som predal dom rodine, ktorá nemala financie na celú čiastku. Keďže som súhlasil s mesačnými splátkami, spísaná bola zmluva, že ak mi nebudú splácať, tak hneď môžem podať na exekúciu. Zmluva je overená u notára. Ako mám napísať výzvu o uhradenie dlžnej čiastky, nakoľko už rok mi neplatia a ako mám v tom postupovať? Ďakujem za odpovede. Slavomír

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 26.05.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že máte spísanú notársku zápsnicu, ktorá je súčasne exekučným titulom a teda ak kupujúci neuhradil splátku kúpnej ceny, vo veci môžete ihneď podať návrh na vykonanie exekúcie. Návrh vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Pred podaním návrhu však odporúčam poslať jednu doporučenú výzvu k úhrade dlžnej sumy.

Nevieme, či toto bolo najsprávnejšie rozhodnutie pokiaľ ide o predaj nehnuteľnosti - domu na splátky, ale možnosťou je aj odstúpenie od zmluvy v zmysle ust. § 517 Obč. zákonníka :

"(1) Dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Ak ho nesplní ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu veriteľom, má veriteľ právo od zmluvy odstúpiť; ak ide o deliteľné plnenie, môže sa odstúpenie veriteľa za týchto podmienok týkať aj len jednotlivých plnení. "
 
Ako som uviedol vyššie, pošlite kupujúcemu výzzvu k úhrade dlhu za predchádzajpúce obdobie neplatenia splátok a ak k úhrade nedôjde budete môcť odstúpiť od kúpnej zmluvy. čo pre vás znamená, že sa stanete vlastníkom  domu a kupujúci vám nehnuteľnosť bude musieť vrátiť odproti vráteniu dotareza zaplatených splátok kúpnej ceny vami.
Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta.

Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať jeden pán nám dlží čiastku 2. 500 e od februára 2020, máme spísanú dohodu o uznaní dlhu a jeho splatení. Pán nám do dnešného dňa neposlal ani euro. Je nejaká možnosť to od pána ešte vymáhať? Nemá na seba písaný žiaden majetok, pokiaľ sme dobre zisťovali. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 12.10.2021)

Dobrý deň, vzhľadom na Vami uvedené skutočnosti, ak už nastala splatnosť dlhu podľa uznania dlhu, môžete dlh vymáhať mimosúdnou alebo súdnou cestou. Neviem ako ste sa v predmetnom uznaní dlhu dohodli, či ste sa dohodli na jednorázovom splatení dlhu alebo formou splátok. Ak by ste sa dohodli na splatení formou splátok s možnosťou straty výhody splátok, čo znamená, že ak dlžník nezaplatí čo i len jednu celú splátku v lehote splatnosti, stáva sa splatným celý dlh, tak v takomto prípade máte možnosť dlh vymáhať. Pokiaľ ste si stratu výhody splátok nedohodli, môžete vymáhať iba tie splátky, ktorých splatnosť už nastala. 

Vymáhanie pohľadávky na základe uznania dlhu je zjednodušené z dôvodu, že uznanie dlhu zakladá právnu domnienku existencie dlhu, čo znamená, že dôkazné bremeno o existencii (resp. neexistencii) dlhu prechádza na dlžníka. V prípade súdneho vymáhania by súd skúmal predmetné uznanie dlhu, či má všetky náležitosti podľa zákona, a to, uvedenie dôvodu vzniku pohľadávky, presne určená výška pohľadávky a nakoniec musí obsahovať aj prísľub dlžníka tento dlh zaplatiť.  Uznanie dlhu má zároveň ten účinok, že ak ho dlžník podpísal, dochádza k zastaveniu plynutia pôvodnej premlčacej doby a namiesto nej odo dňa, keď došlo k uznaniu dlhu, začne plynúť nová desaťročná premlčacia doba.

Skutočnosť, že je dlžník nemajetný je pre Vás síce nepriaznivá, avšak to, že momentálne nedisponuje majetkom neznamená, že ním nebude disponovať ani v budúcnosti. V prípade právoplatného rozhodnutia súdu, ktorým by Vám priznal Vašu pohľadávku voči dlžníkovi, môžete podať návrh na vykonanie exekúcie. Potom už exekútor bude skúmať jeho majetkové pomery a bude sa snažiť uspokojiť Vašu pohľadávku. Pošlite mi uznanie dlhu na môj mail a pozriem sa, či je uznanie dlhu správne urobené. 


Trápi vás "Vymáhanie dlžnej sumy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
Požičal som pánovi peniaze s tým, že mi ich splátkami vráti. Po čase samozrejme prestal splácať tak sa u notára spísalo uznanie dlhu. Do dňa splatnosti uznania dlhu sumu neuhradil takže som to posunul na súd. Na prvé pojednanie sa jeho právnik nedostavil marec 2019. Druhé pojednávanie prebehlo s tým, že sudkyňa povedala, že prípad je premlčaný, ale ešte si od dlžníka žiadala predložiť, či peniaze minul tak ako uviedol v uznaní dlhu. Toto pojednávanie bolo v júni 2020. Odvtedy čakám na ďalšie pojednávanie dodnes. Je taká dlhá doba normálna?

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 27.09.2021)

Dobrý deň,
taká dlhá doba nie je bežná. Už 6 mesačná nečinnosť súdu je v zmysle judikatúry zbytočným prieťahom v konaní. Odporúčam Vám podať predsedovi okresného súdu sťažnosť na prieťahy v konaní.


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Bývalý priateľ mi dlží istú sumu peňazí. Nemám o tom doklad ani nič podobne. Je možné to aj tak nejako od neho vymáhať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 13.12.2019)

Dobrý deň. Pokiaľ nemáte žiadny doklad o tom, že Vám určitá osoba dĺži peniaze, tak prípadné súdne konanie by bolo rizikové, nakoľko by ste v ňom boli v dôkaznej núdzi. Pritom pri neunesení dôkazného bremena by bola Vaša žaloba zamietnutá a Vy by ste museli druhej strane nahradiť trovy súdneho konania.

Vaša situácia však nie je neriešiteľná. Vždy sa môžete pokúsiť dlh vymôcť mimosúdne, na základe výziev dlžníkovi. Ideálne by Však bolo, ak by sa Vám podarilo dlžníka motivovať k tomu, aby Vám vystavil uznanie dlhu. Ak by Váš dlh uznal písomne, čo do dôvodu a výšky a zaviazal by sa Vám ho vyplatiť, potom by sa Vaša pozícia diametrálne upravila. Mali by ste totiž dôkaz o existencii dlhu, s ktorým by ste vedeli v prípade potreby začať aj súdne vymáhanie. V ňom by Vám stačilo predložiť uznanie dlhu a ak by sa druhej strane nepodarilo preukázať, že dlh neexistuje, resp. že zanikol alebo je premlčaný, tak by ste boli úspešná.


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, robil som ručiteľa a dotyčný to neplatili. Exekútor mne stiahol značnú sumu peňazí. Exekúcia začala 11/2013 a skončila 4/2016. Človek, čo mi dlží, sa stále vyhovára. Aká je úspešnosť vymoženia? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 24.10.2019)

Dobrý deň prajem,

v takýchto prípadoch máte ako ručiteľ právo domáhať sa od dlžníka toho, čo ste plnili namiesto neho. Avšak aj Vaše právo sa premlčuje vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe, pričom táto sa počíta od momentu, kedy ste namiesto neho plnili. Vzhľadom na to, že exekúcia skončila v 4/2016 je veľký predpoklad, že Váš nárok je už premlčaný. Môžete podať žalobu, ale ak dlžník namietne premlčanie, súd ju zamietne a Vy budete musieť platiť aj trovy konania, ako neúspešná strana.


Trápi vás "Vymáhanie dlžnej sumy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Mám právoplatný rozsudok, v ktorom sa uvádza, že odporca je mne povinný vyplatiť peniaze do 3 dni. Odporca mal svojho advokáta. Otázočka znie, aký je postup, aby boli peniaze vyplatené. Ako zistia kde majú zaslať peniaze. Čo ďalej ak peniaze nevyplatia. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. S pozdravom Ivka.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 19.03.2019)

Dobrý deň, 

z rozsudku vyplývajú základné údaje o navrhovateľovi, ktorému má byť vyplatená určitá suma podľa právoplatného rozsudku súdu, teda jeho meno, adresa trvalého pobytu.

Nie je potrebné odporcovi zasielať Vaše číslo bankového účtu, na ktorý má poslať peniaze podľa rozsudku. Peniaze môže poslať aj poštovou poukážkou na meno navrhovateľa, teda osoby, ktorej majú byť peniaze vyplatené. 

Nie je na prekážku, ak žalovanému pošlete výzvu k úhrade a uvediete číslo bankového účtu, kde majú byť peniaze poukázané.

Ak v lehote podľa rozsudku nedôjde k úhrade, vec môžete postúpiť súdnemu exekútorovi na vymáhanie.

Návrh na vykonanie exekúcie Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor.


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer, Chcela by som sa informovať ohľadom úveru vo Wüstenrot sporiteľni. Môj manžel bol ručiteľom svojmu bratovi. On od júna toho roku 2018 nespláca úver. Dostali sme poslednú výzvu na zaplatenie omešk. sumy, ktorá činí cca 780 eur. Bojím sa, že manželovi zablokujú účet kvôli švagrovi, ktorý nespláca úver. Prosím poraďte nám aký je postup alebo čo nám navrhujete v tomto prípade. Čakáme Vašu odpoveď V. 

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 02.11.2018)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Podľa ust. § 547 a nasl. Občianskeho zákonníka platí /citujeme/ : 

"§ 547 : Veriteľ je povinný kedykoľvek a bez zbytočného odkladu oznámiť ručiteľovi na požiadanie výšku svojej pohľadávky.

§ 548 :
(1) Ručiteľ je povinný dlh splniť, ak ho nesplnil dlžník, hoci ho na to veriteľ písomne vyzval.
(2) Ručiteľ môže proti veriteľovi uplatniť všetky námietky, ktoré by mal proti veriteľovi dlžník.

§ 549 : Ručiteľ môže plnenie odoprieť, pokiaľ veriteľ zavinil, že pohľadávku nemôže uspokojiť dlžník.

§ 550 : Ručiteľ, ktorý dlh splnil, je oprávnený požadovať od dlžníka náhradu za plnenie poskytnuté veriteľovi."


Vychádzame z predpokladu, že Váš manžel ako ručiteľ  má zmluvu o úvere k dispozícii. V prípade, že ju nemáte, požiadajte banku o Wüstenrot o jej kópiu.
Nevieme ako znie výzva od veriteľa, teda či je tam uvedená len nimi požadovaná suma 780 €.

Požiadajte veriteľa písomne doporučeným listom o nasledovné :
1./ aby oznámil aký je stav splácania dlhu ku 31.10.2018 v rozdelení na istinu, úroky a poplatky;
2./ aby preukázal výzvu, ktorú mal zaslať najprv samotnému dlžníkovi (§ 548 ods. 1 Obč. zákonníka - viď vyššie);
3./ nech veriteľ špecifikuje sumu 780 €, z čoho pozostáva /istina, úroky, poplatky, ako obdobie jej splatnosti.

V prípade, že všetky doklady a poklady by Vám zo strany veriteľa boli doručené, uhradenú sumu bude môcť Váš manžel následne vymáhať od svojho brata ako dlžníka. Premlčacia doba je 3 roky od uhradenia na účet Wüstenrot.

V prípade, že doklady a podklady Vášmu manželovi nebudú zaslané, dlžnú  sumu neuhradzujte, nakoľko na predmetné údaje máte právny nárok.


Aby mohlo dôjsť k vymáhaniu dlžnej sumy veriteľom od Vášho manžela ako ručiteľa, vo veci by muselo prebehnúť súdne konanie a následne exekučné konanie. Len na základe uvedených súdnych rozhodnutí by mohlo dôjsť k prípadnému zablokovaniu jeho bankového účtu.

Odporúčame kontaktovať aj samotného dlžníka - brata Vášho manžela.


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, je nás 5 sestier, no po mŕtvom otcovi bola pokonávka. Najmladšia dostala celý dom, s tým, že sa o mamu postará do konca života a má tam doživotné právo. Medzi nami sestrami bola dohoda, že nás vyplatí po 5000e, no chyba bola, že sme to nemali nikde na papieri podpísané, len ústna dohoda. A sestra sa proti nám otočila a vôbec s nami nekomunikuje a dala nám každej len po 2979e do starého odhadu. No nový odhad ma hodnotu domu 48000e a chceme vyplatiť z nového odhadu, to by činili, že každá by mala dostať 4000e. Dá sa prosím Vás ešte niečo s tou sestrou robiť? Keď nás už viac nechce vyplatiť, že to nám musí stačiť čo nám už dala ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 15.10.2017)

Dobrý deň, ak nemáte v dedičskom rozhodnutí uvedené, že vás má vyplatiť, potom peniaze od sestry nemáte možnosť vymôcť. Neexistuje právny nárok na vyplatenie.


Trápi vás "Vymáhanie dlžnej sumy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý neskorý večer ja som sa aj u Vás na stránke objednal na tých 15min len neviem, či to bude dostačujúce. Neviem ako je to s platbou za hod. Ak by bolo treba. Chcel som sa ešte spýtať, keďže ste mi podali strašne veľa info, hlavne o tej zápisnici, či by ste sa na ňu vedeli pozrieť aj keby Vám ju pošlem na mail ofotenu. Aby som vedel ako postupovať. Lebo ten chlap mi navrhuje spísať ďalší papier kde mi vráti vyššiu sumu s úrokom teda. Ale v splátkach. Či mám riešiť niečo také alebo by to nebol dobrý nápad spisovať niečo nové. Či má význam táto zápisnica alebo by bolo lepšie mať novšiu spísanú. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 16.09.2017)

Dobrý deň, môžete to poslať, ak však chcete dokument, ktorý Vás ochráni, tak odporúčam uznanie dlhu, môžete si ho vyplniť a stiahnuť odtiaľto: UZNANIE DLHU.

Tam si môžete dohodnúť splátky. Dôležité je, aby ste mali správne vyplnený "dôvod dlhu".


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, pred chvíľkou som Vám písala meil ohľadom vymáhania dlžnej sumy zo strany môjho bývalého manžela. Zabudla som napísať, že mám Kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva bytu, kde je v cl. VI kúpna cena 400.000, -SK a v cl VII. Platobné podmienky. A výpis z TB o tom, že mi vyplatil len 300. 000, -SK. Dlhuje mi 100. 000-SK/30, 1260= 3. 319, 39 e. Som ochotná pristúpiť aj na osobnú konzultáciu v danom probléme. Ďakujem veľmi pekne za informáciu.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 14.09.2017)

Dobrý deň, ak chcete osobnú konzultáciu, vyplňte formulár (modré tlačidlo hore napravo) na našej stránke a stretneme sa.


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom vymáhania finančných prostriedkov, keď osoba zaslala inej osobe peňažné prostriedky približne pred trištvrte rokom bez podpísania dokumentu, v ktorom by sa zaviazala druhá strana danú finančnú hotovosť vrátiť ma právo osoba, ktorá túto peňažnú sumu zaslala na bankový účet vymáhať od dotyčného peňažné prostriedky? Za skorú odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 15.05.2017)

Dobrý deň,

Vaša otázka je príliš všeobecná, na to aby som Vám mohol presnejšie odpovedať. Pokúsim sa Vám aspoň načrtnúť možné situácie. Ak ste sa nedohodli na tom, že Vám peniaze po určitej dobe vrátiť,  tak nepôjde o pôžičku, a teda nemôžete od neho sumu vymáhať z titulu zmluvy o pôžičke. Ak ste peniaze poslali omylom na iný účet, môžete požadovať, aby Vám daná osoba vydala bezdôvodné obohatenie. Údaje tejto osoby Vám je povinná poskytnúť jeho banka. Záleží teda, aké boli okolnosti a podľa toho by sa dal určiť možný postup.


Trápi vás "Vymáhanie dlžnej sumy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Akou formou by som ich mohla vymáhať? A akú mám šancu na súde?

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 29.04.2017)

Dobrý deň,

ak sa rozhodnete pre súdne vymáhanie, to by sa realizovalo podaním žaloby s návrhom na vydanie platobného rozkazu. V žalobe je potrebné označiť žalobcu a žalovaného, opísať skutkový stav veci, preukázať svoje tvrdenia listinnými dôkazmi a najdôležitejšie je uviesť súdu, čo požadujete, teda sumu v presnej výške s prípadným úrokom z omeškania, ako aj náhradu za úhradu súdneho poplatku. Žalobu je potrebné poslať na príslušný okresný súd (podľa miesta bydliska žalovaného), datovať, podpísať. Podáva sa v 2 vyhotoveniach spolu s dôkazmi. Pokiaľ ide o šancu, to je ťažko povedať, pretože to záleží na sudcovi, ako vec posúdi a rozhodne. Bolo by možno vhodné navštíviť advokáta osobne a prebrať s ním danú vec.


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Mám pôžičku na svoje meno. Peniaze sme s bývalím partnerom minuli spoločne. No nemám o tom žiadne doklady. Dohodli sme sa ústnou dohodou no mám aj zopár sms, v ktorých potvrdzuje, že bude platiť a aj koľko. Zopár mesiacov platil no teraz už prestal. Dá sa stým niečo robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 26.04.2017)

Dobrý deň, 

ak ste boli v banke dlžníkom len Vy, potom ste povinnosť vrátiť dlh mali len Vy. Druhá vec je však právny vzťah medzi Vami a Vašim priateľom. Ak medzi vami existovala dohoda o tom, že Vám dlh vráti, teda že nešlo o darovanie, potom je povinný Vám ich vrátiť. Môžete ich vymáhať aj súdne. SMS ako dôkaz o existencii pôžičky by mali postačovať. Rovnako aj to, že už istý čas platil.


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať kedysi dávno som ručila priateľovi, ale už spolu nie sme a samozrejme to nespláca. Pritom je riadne zamestnaný, chodí si po dovolenkách a ja živorím, pretože splácam ďalších exekútorov za neho. Mám dve deti a platím hypotéku, keď toto všetko zaplatím, neostáva mi ani 20 € na stravu. Nebankovka sa vyhráža zo zrážkami zo mzdy a ja sa pýtam, v prvom rade by mali naháňať jeho, keďže je riadne zamestnaný. Prosím pomôžte mi, ja neviem čo bude ďalej, a keď aj toto mi spravia, že pôjdu na plat, ja sa nebudem pozerať ako moje deti hladujú.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 13.04.2017)

Dobrý deň. V zásade platí, že veriteľ si môže svoju pohľadávku uplatňovať aj voči dlžníkovi a aj voči ručiteľovi (naraz), pričom v tom rozsahu, v akom jeden z nich plní, zaniká povinnosť druhého. Pokiaľ ste teda ručiteľkou, môže sa dlh vymáhať aj priamo od Vás, resp. od oboch naraz.
V súvislosti s ručením je však potrebné poukázať na to, že v zmysle § 550 Občianskeho zákonníka platí, že: „Ručiteľ, ktorý dlh splnil, je oprávnený požadovať od dlžníka náhradu za plnenie poskytnuté veriteľovi."
Pokiaľ ide o zrážky zo mzdy, je potrebné povedať, že zamestnávateľ by nemal vykonávať zrážky zo mzdy na základe dohody s nebankovkou, ale len ak mu príde od príslušného exekútora príkaz na vykonanie zrážok zo mzdy.


Trápi vás "Vymáhanie dlžnej sumy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môžem požiadať o zastavenie exekúcie, ak exekúcia sa voči mne viedla v čase, keď som bola nezamestnaná hoci pred mesiacom som sa zamestnala ale iba na polovičný úväzok, kde moja výplata je 188 eur. Doteraz som nenadobudla žiaden majetok stále žijem s rodičmi no, a tak ani nemôžem pokryť súdne trovy, kde exekútor si žiada za 3 záväzky po 199 eur na každý jeden záväzok zvlášť. K tomu mi zablokoval účet, ktorý ani nebol uvedený v upovedomeni o spôsobe vykonania exekúcie. Tak teraz neviem, či mu mám zaplatiť prvú splátku alebo podať navrh o zastavenie exekúcie.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 06.04.2017)

Dobrý deň, začatie exekučného konanie nie je závislé od existencie alebo neexistencie pracovného pomeru povinného (dlžníka). Nemajetnosť dlžníka je dôvodom na zastavenie exekúcie, nakoľko nie je možné vymôcť pohľadávku oprávneného (veriteľa). V praktickom živote však exekútori vyčkávajú roky, a to na prípad, keď sa povinný subjekt zamestná, začne poberať sociálne dávky alebo získa majetok napr. z titulu dedenia. Aj v prípade spôsobu vykonania exekúcie zrážkami zo mzdy alebo prikázaním pohľadávky z účtu v banke je exekútor obmedzený určením minimálnych finančných prostriedkov, ktoré nesmie zraziť. Dôvodmi pre zastavenie exekúcie sú prípady upravené v § 61k a § 61n Exekučného poriadku. V obsahu Vášho príspevku však nevidím dôvod, ktorý by bolo možne podriadiť pod situácie uvedené v citovanom zákonnom ustanovení.


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, nakúpil som cez e-shop a mal som zaplatiť okolo 100e za tovar, pričom som pri nákupe zvolil spôsob platby na dobierku. E-shop mi poslali tovar do zasielkovne s dobierkou  0  € , čo bola ich chyba. Môžu odo mňa po prevzatí objednávky vymáhať peniaze? Majú právo ich odo mňa dostať, pričom majiteľ sa mi cez facebook vyhráža, že si po nich príde osobné za mnou ak mu ich nepošlem na účet? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 02.04.2017)

Dobrý deň,

podľa základného predpisu - Občiansky zákonník § 588 vyplýva : Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

Je samozrejmé, že predávajúci má pravdu. Preto  odporúčame čo najskôr uhradiť cenu za Vami kúpený tovar.

 


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Vážení advokáti, obraciam sa na Vás s otázkou o možnostiach riešenia nasledovnej situácie: Koncom roka 2016 sme s manželkou kupovali rozostavanú nehnuteľnosť, ktorú sa stavebník zaviazal dokončiť a skolaudovať. V priebehu mesiacov odkladov sa stavebník zaviazal ako kompenzáciu z oneskorenia dodať aj materiál a vybavenie do tzv. „štandardu". Doklad o tejto novej dohode je ručne napísané Čestné vyhlásenia od stavebníka. Po oneskorenej kolaudácii nehnuteľnosti a nadobudnutí našich vlastníckych práv sa stavebník odmlčal, nereaguje na telefonáty ani e-maily, očividne sa snaží vyhnúť plneniu záväzkov. Jeho firma nie je v konkurze a zatiaľ existuje. Ako by som mal, prosím, postupovať, ak je mojim zámerom výlučne splnenie záväzkov, ktoré nám dal stavebník? Ďakujem za akúkoľvek odpoveď, s pozdravom.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 27.03.2017)

Dobrý deň, vymáhanie záväzkov na základe čestného prehlásenia je možné. Vo Vašom prípade nie je potrebné, aby bola medzi vami uzatvorená na túto časť záväzku, písomná zmluva. Vás právny vzťah sa bude spravovať občianskym zákonníkom.

Čo presne by ste mohli požadovať, závisí od formulácie zmluvy, ktorou ste kupovali nehnuteľnosť a tiež od formulácie čestného prehlásenia.

Prichádza do úvahy žiadať zľavu z kúpnej ceny. Pred akýmkoľvek krokom Vám odporúčam obrátiť sa na advokáta vo svojom okolí.


Trápi vás "Vymáhanie dlžnej sumy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer, ja by som sa len chcela opýtať, že, či exekútor môže siahnuť na osobnú asistenciu, ktorú človek poberá za starostlivosť o ťažko zdravotné postihnutého občana ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 24.03.2017)

Dobrý deň,

podľa ust. zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdrav. postihnutia č. 447/2008 Z.z.  - § 56 platí :

Peňažné príspevky na kompenzáciu nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa osobitného predpisu. Zákon odkazuje na zákon o súdnych exekútoroch.

Druhy peňažných príspevkov na kompenzáciu sú uvedené v ust.  §  19, kde okrem iných je  aj peňažný príspevok na osobnú asistenciu.

 


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, po smrti otca som požičal urbáru otcove súkromné materiály ohľadom urbáru, cca po troch rokoch som ich chcel naspäť, no po telefóne mi predseda urbáru odmietol vrátiť, napísal som výboru 2 krát doporučené dopisy, posledný s návratkou, kde som žiadal výbor o ich vrátenie, neodpovedali. Podotýkam, že nemám žiadny doklad, že som to predsedovi dal, ale v telefonickom rozhovore nezatajil, že ich ma, to, že sú materiály u nich na to mám svedka, ktorý ich tam videl. Je nejaký postup, aby som sa k ním dostal? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 23.03.2017)

Dobrý deň,

ak vám bez právneho dôvodu daný subjekt zadržiava Vaše písomnosti a odmieta Vám ich dobrovoľne vydať, môžete sa svojho práva na ich vrátenie domáhať súdnou cestou podaním žaloby na vydanie presne vymedzených písomností.


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer, prajem. Potrebovala by som od Vás pomoc. Mám taký problém, že pred tromi rokmi som bola meniť čelné sklo na aute, lebo mi tam odfrknul kamienok z druhého auta, sklo som mala poistené v poisťovni Kooperativa. Auto som doviezla do servisu kde menia skla všetko si pofotili a za 3 hodiny mi ho aj vymenili za cenu 30 eur. Dnes mi prišla obálka, v ktorej bolo, že zaplatiť do 7 dni 190 eur za toho čelné sklo, ktoré bolo menené pred 3 rokmi. Tak Vás prosím o radu čo mám teraz spraviť? Či je to možné, že po 3 rokoch mi napisu, aby som im na účet poslala 190 eur. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 22.03.2017)

Dobrý deň,

právo na plnenie (napr. právo na zaplatenie za určitú službu, výrobok a pod.) sa premlčí, ak sa nevykonalo v trojročnej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa, keď sa mohlo vykonať prvý krát.

V prípade povinnosti zaplatiť za protislužbu či tovar platí, že toto právo mohol veriteľ vykonať v deň nasledujúci po splatnosti.

Ak preto bola táto pohľadávka splatná v uričtej dobe po výmene skla, príp. aj ihneď, nasledujúci deň po tomto dni mohol veriteľ vykonať prvý krát svoje právo a preto ak od tohto dňa už uplynuli tri roky, právo veriteľa požadovať od Vás zaplatenie je premlčané.

Dôležité vo Vašom prípade ale bude aj posúdiť, či tento nárok nemá hradiť Vaša poisťovňa - to však už závisí od ďalších skutočností - poistnej zmluvy, prípadne vzťahu medzi servisom - poisťovňou - a Vami a pod. V zásade však platí vyššie uvedené o premlčovaní pohľadávok.


Trápi vás "Vymáhanie dlžnej sumy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v roku 2001 som bola ručiteľom známym, ktorí si brali pôžičku z Prvej stavebnej sporiteľne. Prestali ju splácať, v roku 2012 bola pohľadávka z PSS odpredaná firme, ktorá sa zaoberá odkupom pohľadávok. Ja ako ručiteľ som to pomaly splácala a minulý rok som doplatila zvyšnú čiastku. Celkovo išlo o cca 13 000 eur. Mám ja teraz právo žiadať peniaze od dlžnícky? Ako mám postupovať? Na koho sa obrátiť, aby som aspoň časť peňazí dostala naspäť? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 20.03.2017)

Dobrý deň, ak ste boli ručiteľ, máte právo požadovať, aby Vám dlžníci vrátili späť peniaze, ktoré ste za nich zaplatili.

Tu je potrebné si dať pozor na premlčanie, pretože premlčanie nároku na vrátenie zaplatených peňazí za dlžníkov sa premlčuje v trojročnej lehote a tá plynie od každej jednej splátky, ktorú ste zaplatili za nich. Premlčanie nezačne plynúť k celému dlhu až po úplnom zaplatení pohľadávky. Premlčanie plynie od každej jednej uhradenej splátky za dlžníka.

Tiež nebudete mať právo požadovať sankcie, ktoré ste zaplatili za oneskorené zaplatenie dlhu.


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, že ak môj otec dôchodca má dlžoby, ktoré neplatí cca. 10 tis. Eur a bude mať exekúciu, tak exekútor môže siahať aj na moje hnuteľné veci, ktoré mám v dome kde ma trvalý pobyt? Trvalý pobyt totiž mám v dome, ktorého vlastníkom som ja, a on tam žije a platí režijne náklady. Exekútor môže siahať na dom, ak som vlastníkom ja a on tam ma nahlásený trvalý pobyt? Nábytok a ostatné veci v dome môžu byt zabavené, keď neviem preukázať, že som to kupovala ja? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 09.03.2017)

Dobrý deň, v rámci exekučného konania môže byť pohľadávka veriteľa Vášho otca uspokojená iba z jeho majetku. V prípade, že nehnuteľnosť je vo Vašom výlučnom vlastníctve (na liste vlastníctva ste vedený ako jediný vlastník) a Váš otec v tejto nehnuteľnosti má iba nahlásený trvalý pobyt a užíva ju s Vaším súhlasom, exekútor nemôže siahnuť na nehnuteľnosť. Nahláseným trvalým pobytom a užívaním nehnuteľnosti mu nevzniká vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Rovnako exekútor nemôže zexekvovať Váš hnuteľný majetok nachádzajúci sa vo Vašom byte. Vlastníctvo k týmto hnuteľným veciam však musíte preukázať Vy.


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, požičala som peniaze manželom, mám spísanú zmluvu o pôžičke, podpísanú oboma manželmi, peniaze mi však v stanovenej lehote nevrátili, nakoľko to bolo ešte v roku 2014 (november) chcem sa vyhnúť premlčaniu dlhu. Chcem, aby mi mi manželia podpísali uznanie dlhu, ako sa to robí, keď sú dlžníkmi obaja? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 03.02.2017)

Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty. Písomné uznanie predĺži premlčaciu dobu, Vaším cieľom je však získať svoje peniaze späť od dlžníkov, preto je efektívnejšie rovno podať žalobu na súd a získať tak exekučný titul, na podklade ktorého súdny exekútor ak nedôjde k dobrovoľnému plneniu zaistí majetok dlžníkov a vymôže finančné prostriedky. V prípade vymožiteľnosti je dôležitý i čas, preto netreba váhať s podaním žaloby. Treba myslieť i na to, že súdne konania trvajú určitý čas i v závislosti od vyťaženosti jednotlivých súdov.


Trápi vás "Vymáhanie dlžnej sumy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Stala sa mi autonehoda,kde ma zrazilo auto na ceste.Bola mi spôsobená škoda na oblečení a na bicykli v hodnote 430 eur.Poisťovňa mi preplatila škodu o 80 eur nižšiu,akože amortizáciu.Chcel by som vedieť,či si môžem vymáhať tých 80 eur od vodičky,ktorá ma zrazila,ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 25.01.2017)

Pri určení výšky škody na veci sa vychádza z ceny v čase poškodenia podľa § 443 Občianskeho zákonníka. V každom jednotlivom prípade sa zvažuje aká bola hodnota veci v čase jej poškodenia, ak je obdobie medzi kúpou veci (ak nemáte doklad o zakúpení je možné ho nahradiť i čestným prehlásením o tom, kedy ste vec nadobudli) a vznikom škodovej udalosti veľmi krátky, vec sa nemohla natoľko znehodnotiť, aby poisťovňa pristúpila ku kráteniu plnenia. Je na Vás ako zdokladujete hodnotu poškodených vecí. I zo strany poisťovne môže dôjsť k prehodnoteniu poskytnutého poistného plnenia, preto by bolo vhodné najskôr reagovať voči poisťovni so svojou nespokojnosťou a ak bude poisťovňa naďalej trvať na uplatnení amortizácie, máte možnosť vymáhať škodu nielen od vodiča, ale i od prevádzkovateľa vozidla, ak je iným subjektom ako vodič, ktorý zodpovedá za škodu objektívne. Treba si dať pozor na plynutie premlčacej doby, ktorá je dvojročná od kedy ste sa o výške škody dozvedeli, vo Vašom prípade odo dňa autonehody. Je to lehota, do ktorej by ste mali podať prípadnú žalobu na súd.


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý den, potreboval by som radu od Vás. Objednal som si tovar cez internet a kurier vybral za tovar menej peňazí než mal. Jedna sa o sumu 60,- €. Mam aj doklad, že som za ten tovar zaplatil, napriek tomu odo mna žiadaju aby som uhradil sumu 60,- €. Je možne, aby to odo mna vymahali? Dakujem pekne, s pozdravom.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 14.01.2017)

Dobrý deň, v prvom rade Vám odporúčam preveriť ako bol pri objednaní tovaru dohodnutý spôsob úhrady kúpnej ceny (na dobierku, prevodom...). V prípade, že bola dohodnutá platba dobierkou, tak ste svoju povinnosť splnili vtedy, keď ste uhradili dobierku kuriérovi. O tom predložte dodávateľovi aj doklad o úhrade k nahliadnutiu (napr. mu zašlite sken tohto dokladu). Problém môže nastať vtedy, ak ste nemali dohodnutú platbu na dobierku a kuriér napriek tomu od Vás vypýtal peniaze. Chyba mohla nastať buď u dodávateľa, ktorý nesprávne odoslal balík alebo u prepravcu, ktorý omylom zaevidoval balík ako na dobierku. Odporúčam Vám skontaktovať sa s predávajúcim a vyžiadať od neho aj doklad o preprave tovaru, z ktorého bude zrejmé, či posielal balík na dobierku alebo nie. Následne bude možné zistiť, kde nastala chyba alebo nedorozumenie. Predávajúci nemôže od Vás požadovať dvakrát zaplatiť kúpnu cenu za tú istú vec.


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, s manzelom sa rozvadzame. Mame byt v BSM. Na tento byt sme si brali 100 % hypoteku, ktoru od zaciatku splacam len ja, manzel neplatil nic. Po vysporiadani by mal byt pripadnut mne a manzela by som vyplatila s tym, ze budem nadalej splacat hypoteku, bonitu mam dostatocnu. Mam pravny narok vymahat od manzela polovicu uz splatenej hypoteky, na ktorej sa nepodielal? Vopred dakujem

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 09.01.2017)

Dobrý deň, pokiaľ splácate počas manželstva a nemáte zrušené BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov) počas manželstva, potom splácanie hypotéky počas manželstva je splácaním zo spoločných peňazí a teda môžete od neho požadovať polovicu uhradených splátok. Mohli by ste to žiadat iba ak by ste na úhradu hypotéky použili peniaze, ktoré nepatria do BSM ( napr. darované, peniaze spred manželstva).


Trápi vás "Vymáhanie dlžnej sumy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, ešte ma napadlo, teraz mám v návrhu na vydanie platobného rozkazu uvádzať starý názov spoločnosti a aj nový? Kto bude teda vystupovať ako odporca. Ďakujem mockrát.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 09.01.2017)

Dobrý deň. Sporové strany je potrebné označiť podľa aktuálnych údajov z Obchodného registra SR. V texte Vášho podania následne vysvetlite, že žalovaná strana (odporca) zmenil názov a aj ďalšie údaje zapísané v Obchodnom registri SR.


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den. Chcela by som sa opytat. Moj priatel ma splatit pozicku okolo 1500 eur. Pohladavka bola odkupena druhou spolocnostou a ta teraz pyta 6000 eur... Chcem sa spytat. Nie je to uzernictvo? Je cosi take povolene?

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 03.12.2016)

Dobrý deň, každá spoločnosť a veriteľ majú právo od dlžníka vymáhať iba sumu vo výške, na ktorú majú nárok v zmysle príslušných zákonných ustanovení. Je veľmi ťažko predstaviteľné, aby dlh Vášho priateľa vo výške 1.500,- € sa zrazu po postúpení pohľadávky vyšvihla na 6.000,- €. Predpokladám, že súčasným veriteľom Vášho priateľa je nejaká tzv. vymáhačská spoločnosť, ktorá často od dlžníkov vymáha aj to, na čo nemá zo zákona nárok. Takéto spoločnosti sa snažia využiť neznalosť dlžníkov a pod vplyvom určitého "zastrašovania" exekúciou, často vymôžu od dlžníkov aj to, na čo nemajú nárok. Vo Vašom prípade Vám odporúčam od spoločnosti, ktorá vymáha túto pohľadávku vyžiadať presný rozpis jeho dlhu. Z rozpisu bude zrejmé, čo tvorí istinu pohľadávky a čo jeho príslušenstvo a v akej výške. Potom budete môcť určiť, čo má Váš priateľ naozaj zaplatiť a na čo nemá táto spoločnosť nárok. Určite Vám neodporúčam zaplatiť 6.000,- €, lebo vychádzajúc z našich skúseností, veľká časť tejto pohľadávky môže byť požadovaná neoprávnene.


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, budujeme si dom a pri tejto prilezitosti sme si na oblozenie kupelne, zachodika a technickej miestnosti zavolali nemenovaneho pana z Durkova. Za robotu sme mu riadne zaplatili. Ked prisli vodari zistili sme, ze vela veci je zle spravenych a treba to opravit. Ked som nemenovanemu volal dohodli sme sa, ze to pride spravit, ale uz sa neukazal. Nasledne sme po nom nachadzali kade tade popchate prazdne flasky od alkohlu a male plastove poldecaciky. Tymto mi vznikli dalsie naklady spojene s kupelnou, zachodikom a technickou miestnostou. Chcel by som sa spytat, ci je mozne takto vzniknute dalsie naklady spojene s opravou vymahat od nemenovaneho kedze to on odmietal prist opravit. Za odpoved Vam vopred dakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 02.12.2016)

Dobrý deň,

v prvom rade, pokiaľ Vám dodal určitú službu, resp. vykonal práce, mala by sa na tieto práce vzťahovať aj záruka z jeho strany. Ak urobil práce zle, potom by svoje pochybenie mal bezplatne napraviť. Ak s avšak vyhýba kontaktu, môžete od neho žiadať náhradu škody, ktorú Vám spôsobil. Škoda by v tomto prípade predstavovala sumu, ktorú ste museli zaplatiť navyše dotyčným vodárom, ktorí po ňom chyby opravovali.


Trápi vás "Vymáhanie dlžnej sumy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, som SZCO pred osobnym bankrotom a nechcem napriek tomu, ze som od minuleho mesiaca rozvedeny, aby trpela moja byvala manzelka. Svojim konanim som sa dostal do platobnej neschopnosti. Pozicky som si bral cca 4 roky a dnesnym dnom mi danovy urad stiahol z uctu vsetky financne prostriedky z uctu na nezaplatenu Dph a preddavky. Tymto niesom schopny platit ani ostatne pozicky, odvody, telefon atd. BSM bolo zrusene este za trvania manzelstva cca pred 4 rokmi, ale niektore pozicky som uzatvoril este pred zrusenim BSM, niektore po zruseni BSM. V sucasnosti mi hrozia exekucie, niektore nebankovky postupili svoje pohladavky vymahacskym-servisnym organizaciam. Otazka: mozu jednotlivi veritelia uplatnovat moje zavazky na byvalej manzelke napriek tomu, ze sme rozvedení a ja nevlastnim ziaden hnutelny, nehnutelny majetok okrem osob.autan telefonu a notbooku? Dakujem za odpoved .

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 02.12.2016)

Pokiaľ ide o vašu otázku o vymáhanie dlhu po bývalom manželovi, tak to vo vašom prípade nebude možné, pretože došlo k zrušeniu BSM. Podľa Občianskeho zákonníka platí, že dlhy vzniknuté počas manželstva môžu byť uspokojené z majetku patriaceho do BSM. Pokiaľ však takýto majetok nie je (to je váš prípad), tak potom nemôže dôjsť k tomu, aby boli tieto dlhy uspokojené. Takže tohto sa nemusíte obávať, manželka je chránená.


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v poslednom čase mojej firme vznikli nezaplatené pohľadávky za využitie služby sťahovania. Doteraz som nemal problém s neplatiacimi zákazníkmi, po presťahovaní som im poslal faktúru a tá bola riadne uhradená avšak tentokrát sa našli zákazníci, ktorí si zjavne myslia, že naše služby sú zdarma. S týmito zákazníkmi nemám však podpísanú žiadnu zmluvu ani objednávku. Jednoducho si ma objednali na nasledujúci deň po telefóne, službu som riadne poskytol a odvtedy nezdvíhajú telefón atď. Je takáto pohľadávka vymožitelná?? Môžte ma zastúpiť v konaní pred súdom? Prípadne ako do budúcna zabezpečiť vymožiteľnosť pohľadávky?? Konkrétne ide o sumu v jednom prípade 140,- € v druhom prípade 80,- € v treťom prípade 100,- €. Srdečne ďakujem za zodpovedanie a teším sa na prípadnu spoluprácu... S pozdravom 

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 27.11.2016)

Dobrý deň, je potrebné si uvedomiť, že v rámci súdneho konania má žalobcu dve povinnosti. Povinnosť tvrdenia a povinnosť dokazovania. V súdnom konaní však nestačí iba tvrdiť, že si od Vás dotyčné osoby objednali služby súvisiace s presťahovaním, ale je potrebné to aj preukázať. Telefonická objednávka a následne poskytnutie služby bez písomnej dokumentácie sa preukazujú veľmi ťažko. Vo Vašom prípade je tiež veľmi dôležité, či po vykonaní presťahovania dávate klientom podpísať nejaký dokument (nech je už nazvaný akokoľvek) o poskytnutí služby a presťahovaní ich vecí z jedného miesta na druhé. Ak totiž v súdnom konaní nepreukážete poskytnutie služby budete v súdnom konaní neúspešný. Rovnako v tomto dokumente môžete mať uvedené napríklad aj to, že tento právny vzťah vznikol na základe telefonickej objednávky, kde ste sa dohodli na odmene vo výške xy,- €. Ak Vám takýto dokument objednávateľ podpíše budete mať v prípadnom súdnom konaní uľahčenú pozíciu pri preukazovaní skutočností.


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Prajem dobry den. Tymto sa chcem opytat, ci mam pravo vymahat od sestry zostatok dohodnuej sumy z dedictva po rodicoch. Zaplatila mi zatial 3 000 euro z dohodnutej sumy 10 000 euro, co mi potvrdila pisomne zo dna 14. 9. 2015, kde uviedla, ze zostavajucu hodnotu 7 000 euro vyplati do 1-neho roka. Datum vyplatenia uplynul 14. 9. 2016 a ona neodpoveda na moje kontakty. Velmi som povdacny za umoznenie kontactu s Vami a predom Vam dakujem za pravnu informacnu pomoc. Ostavam so srdecnym pozdravom.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 31.10.2016)

Dobrý deň,

ak je Vaša dedičská dohoda obsiahnutá v osvedčení o dedičstve,  potom ide o vykonateľný exekučný titul a môžete sa obrátiť na exekútora. Budete však musieť na súde vyznačiť právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia. Exekútor následne zákonnými prostriedkami dokáže sumu vymôcť.


Trápi vás "Vymáhanie dlžnej sumy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, moj problem sa tyka toho, že som pred rokom poslala vačšiu sumu penazi na bankovy učet mojho rodinneho prislušnika z dovodu toho že som dlhobo odcestovana v zahraniči a potrebovala som vyplatit moje osobne pohľadavky na Slovensku, avšak sme uzavreli len ustnu dohodu o tom ze on peniaze pouzije na vopred urcene ucely, ale to sa nikdy nestalo . Peniaze som už nikdy nevidela . Su nejake pravne kroky ktore by som mohla pouzit na vzmahanie tychto penazi ? Za odpoved vopred dakujem .

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 24.10.2016)

Dobrý deň,

môžete na dotyčného podať žalobu o vydanie platobného rozkazu. Ak Vami poskytnuté peniaze nepoužil na vopred dohodnuté účely, ale ponechal si ich pre seba, bezdôvodne sa na Váš úkor obohatil, čím mu vznikla zákonná povinnosť bezdôvodné obohatenie vydať. Môžete tiež podať trestné oznámenie.


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, chcem sa opytat, ci je mozne ziskat peniaze späť v hodnote 1400 €, pokial boli pozicane osobe v hotovosti. K dispozicii je jedine komunikacia z aplikacie WhatsApp, kde to tato osoba priznava, ze ich ma pozicane a vyber z banky. Tato osoba mala/ma pozicky aj u inych. Dakujem

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 24.10.2016)

Dobry den, vymahanie penazi v tomto pripade je mozne. Aj komunikacia cez  WhatsApp je dokazom i existencii dlhu. Avsak ak by poprel, ze by to bol jeho ucet, potom by bolo na Vas, aby ste preukazali existenciu pohladavky. 

 

Skuste mu dat podpisat uznanie dlhu. Zadarmo si ho mozete stiahnut a vytlacit zo stranky http://uznanie-dlhu.sk.

Ak by Vam uznanie dlhu nepodpisal, potom je potrebne postupit vec na vymahanie pohladavky sudnou cestou. 


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa informovať o možnosti vymáhania pohľadávky v prípade, ak sa zmenil názov firmy, konateľ a majiteľ, ale IČO firmy zostalo rovnaké. Dá sa takáto pohľadávka ešte vymôcť aj keď je ešte z roku 2014 a k zmenám prišlo v 09/2016? Ďakujem za pomoc a Váš čas.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 12.10.2016)

Dobrý deň. Za daných podmienok sa subjekt, ktorý je Vašim dlžníkom nezmenil. Zmenil iba názov obchodnej spoločnosti a jej vlastnícka a výkonná štruktúra. Pritom uvedené skutočnosti nie sú prekážkou tomu, aby ste Vašu pohľadávku vymáhali súdnou cestou.

 


Trápi vás "Vymáhanie dlžnej sumy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Po objednani nabytku na mieru sme firme vyplatili zalohu 1700 eur so zmluvou a dohodnutou dobou dodania. Doba dodania sa predlzovala niekolko krat, az sme sa dostali do stadia, ze sme sa s konatelmi firmi nemali ako skontaktovat a zistili sme, ze s.r.o. zanikla zlucenim a to s dalsimi 30 firmami na s.r.o.-cku, ktorej konatelom je obcan Rumunska. Po podani trestného oznamenia z pokusu o podvod sme boli vysetrovatelom odbiti, ze byvali konatelia maju zaujem zavazok a objednavku dodat. Avsak situacia sa opakuje a mi nemame ani nabytok ani zalohu. Viete mi poradit ako pokracovat a vymoct pohladavku? Dakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 12.10.2016)

Dobrý deň. Pokiaľ bolo trestné oznámenie neúspešné, môžete pohľadávku vymáhať občianskoprávnymi prostriedkami, t.j. podaním žaloby. Spoločnosť, ktorá je právnym nástupcom pôvodnej spoločnosti, ktorá Vám mala dodať nábytok, prevzala aj všetky jej záväzky. Na druhej strane ak je spoločnosť právnym nástupcom ďalších tridsiatich spoločností, pričom jej konateľom je občan Rumunska, zrejme sa Vám pohľadávku nepodarí fakticky vymôcť ani kedy bola občianskoprávna žaloba úspešná.


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Chcem sa informovat ako by som mal postupovat ohladom nevyplatenia za pracu. Jednej pani som robil obklad kamenom na dome ale nespisovali sme ani objednavku ani nic. Dakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 30.07.2016)

Dobrý deň,

na základe uvedeného možno vyvodiť, že medzi Vami a objednávateľkou vznikol záväzkovo-právny vzťah (zo zmluvy o dielo), pravdepodobne na základe ústnej objednávky. 

Zmluvu o dielo možno uzavrieť aj ústne, takýto právny úkon je teda platný. Ak ste si riadne a včas v súlade s objednávkou splnili svoj záväzok, máte právo na to, aby objednávateľ za vykonané dielo zaplatil dojednanú cenu.

Ak si túto povinnosť objednávateľ nesplnil, máte po jeho vyzvaní (formou tzv. predžalobnej výzvy na zaplatenie) právo domáhať sa svojho práva na súde. 

Čo sa ale týka samotného súdneho konania, na to, aby ste boli v konaní úspešný, museli by ste preukázať to, že medzi Vami vznikol záväzkovoprávny vzťah, ktorého predmetom bolo vykonanie diela (obloženie domu kameňom) a že ste toto dielo skutočne podľa dojednaných podmienok vykonali. Keďže ale nedisponujete potrebnými dokladmi, napr. objednávkou (pričom by postačovala napríklad aj e-mailová komunikácia) museli by ste uvedené skutočnosti v súdnom konaní preukázať prostredníctvom iných dôkazov - napr. výpovede svedkov a pod. Rovnako ak aj síce neexistuje žiadny písomný doklad preukazujúci objednávku, pomohla by Vám napr. aj e-mailová komunikácia, z ktorej by vyplývalo, že objednávateľka nechce zaplatiť za dielo, ktoré ste vykonali a pod. Samotná neexistencia písomnej objednávky teda ešte neznamená, že by ste nemohli byť v súdnom konaní úspešný, keďže úspešnosť závisí aj od iných uvedených skutočností a dôkazov, ktoré by preukazovali pravdivosť Vašich tvrdení, avšak určite Vašu procesnú situáciu sčasti oslabuje.


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som Vás požiadať o pomoc. V roku 2013 som vložila peniaze do spoločnosti valartisbank Lichtenštajnsko kde sa mi mali zurocovat peniaze 9% ročne z vloženej sumy 7000euro. Minulý rok som chcela aby mi ich vyplatili. Zavolala som do Lichtenštajnska a povedali mi, že to musím riešiť s brokerom, že on má viacej pohľadávok na mene , ale meno mi nechceli povedať. tak do dnes nemám peniaze, neviem ako zistiť meno a dostať peniaze späť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 23.06.2016)

Dobry den, pokial ide o vymahanie pohladavky z Lichtenstajnska, tak predpokladam, ze ste peniaze vkladali do tejto spolocnosti na zaklade podpisanej zmluvy. Peniaze ste urcite prevadzalo na konkretny ucet. Preverte si zmluvnu dokumentaciu. Pri vybere penazi je potrebne postupovat podla dohodnutych podmienok. Tie samzrejme nesmu byt v rozpore so zakonom, inak su v tejto casti neplatne. Ak si nebudete vediet rady, pomozeme Vam s tym.


Trápi vás "Vymáhanie dlžnej sumy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, chcel by som sa spytat na okolnosti vymahania financi pri zmluve o uvere. Komunikoval som mailovo s istym panom, ktory mi ponukal sprostredkovanie uveru. Ziadnu zmluvu som s nim nepodpisal, ani sa k nicomu nezaviazal, jedine, co mi on napisal bolo, ze jeho ponuka je zavazna a v nasledujucich dnoch sa ma opakovane pytal, ci ma na mna cakat so ziadostou. Kedze sa mi to nezdalo a nemal som ani moznost stretnut sa s nim, ignoroval som ho, resp. som mu pisal, ze zmluvu moze stornovat, kedze to neviem riesit v takom rychlom slede. Po niekolkych dnoch mi znova pisal, ze ci je to este aktualne, napisal som mu, ze nie, na co mi odpovedal, ze budu odo mna vymahat financie z usleho zisku a casu. Je mozny takyto postup, resp. je vobec mozne vymahat od niekoho peniaze, ked neprislo k podpisu zmluvy? Islo len o mailovu komunikaciu. Dakujem Vam za odpoved.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 25.05.2016)

Dobry den, 

z toho, co ste napisali vyplyva, ze Vas chce oklamat alebo podviest. 

Nie ste povinny mu nic platit a so ziadnou zalobou o usly zisk by neuspel.

Urcite sa nemusite nicoho obavat.

V pripade dalsich problemov sa mozete na nas obratit, pomozeme Vam.

 


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, rada by som sa informovala, ci je mozne vymahat pohladavku za prenajom vozidla len na zaklade podpisanej zmluvy o najom, kde je doba zapozicania 1 mesiac, no bola predlznena ustnou formou po dobu 10 mesiacov /v ramci "priatelskej dohody"/, ktora nebola dodrzana a platobna disciplina taktiez. Nasledne pri vrateni vozidla sme spisali odovzdavaci protokol, kde je uvedene, ze dlzna ciastka je 1800€ / auto bolo odovzdane 25.8.2015/ riesim to teraz z dovodu slubov. Pokial je mozne v tomto konat, rada by som si s Vami dohodla osobne stretnutie. Vopred dakujem za odpoved S pozdravom

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 23.04.2016)

Dobrý deň, neuviedli ste, či bola zmluva uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka alebo bola uzatvorená medzi právnickými osobami podľa Obchodného zákonníka (zmluva o nájme dopravného prostriedku). V prípade uzatvorenia podľa obchodného zákonníka je potrebné dodržať písomnú formu. Rovnako bude vo Vašom prípade dôležité, či je v pôvodnej nájomnej zmluve uvedené, že je ju možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami (vzhľadom na predĺženie trvania zmluvy). Vo všeobecnosti je však možné uviesť, že takéto pohľadávky sú vymáhateľné. Dôležité je v súdnom konaní preukázať, že dlžník vozidlom naozaj disponoval. Uviedli ste, že po ukončení zmluvy bol spísaný preberací protokol, pričom dlžník na ňom sám uviedol, že je Vám dlžný. Predpokladám, že podobný preberací protokol bol spísaný aj pri poskytnutí vozidla dlžníkovi pri vzniku vášho právneho vzťahu. V prípade, že máte záujem o pomoc s vymáhaním Vašej pohľadávky, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu. Bolo by vhodné, aby ste nám v e-maile zaslali naskenované všetky doklady, ktoré k predmetnej pohľadávke máte. 


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

dobry den, prosim vas pozicala som sestre 1600€ co mi aj podpisala na papieri, ze ich ma pozicane a bude to splacat .. no nesplaca .. da sa to nejak vymahat? dakujem

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 15.02.2016)

Dobrý deň, pokiaľ Vám sestra podpísala doklad o tom, že si od Vás požičala, tento doklad môžete využiť pri vymáhaní. Najskôr je však potrebné posúdiť, či je dokument správne vypracovaný a či je pohľadávka na základe neho vymáhateľná.

 

Uvedený dokument Vám posúdime zadarmo. Pošlite mi ho mailom.


Trápi vás "Vymáhanie dlžnej sumy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý den, chcel by som sa opýtať sme občianske združenie B., v minulom roku sme ziskali finančný prispevok na čistenie skládok k odpadu v B. a v B. Mesto Ž. pýta túto dotaciu naspäť. Neposlali nám však platnú výzvu, ktora by sa dala považovať za výzvu k začatiu postupu pri vymahani pohladavok. Chcem vedieť aký je postup pri vymahaní pohladavky, ktorý zákon to upravuje, či musí byť iba v pisomnej forme. Ake sankcie hrozia mestu Ž. ak nedodrži postup pri vymahaní. Dakujem

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 09.02.2016)

Dobrý deň, mimosúdne vymáhanie pohľadávok neupravuje žiadny zákon. V tomto smere ide len o písomnú výzvu dlžníkovi, v ktorom sa vo väčšine prípadov uvádza na základe čoho vznikol nárok, v akej výške a dôvod, pre ktorý sa pohľadávka vymáha. V žiadnom zákone však nenájdete presne špecifikované náležitosti mimosúdnej výzvy na zaplatenie dlžnej sumy (mimosúdneho vymáhania pohľadávok). Z toho dôvodu je možné skonštatovať, že mestu nehrozia žiadne sankcie, nakoľko nemá aké ustanovenia porušiť. V prípade súdneho vymáhania pohľadávky je to inak. V tomto prípade je potrebné postupovať v zmysle ustanovení Občiansko-súdneho poriadku. V tomto smere je možné ako sankcie kvalifikovať viaceré zákonné ustanovenia (napr. zastavenie konania, náhrada trov konania...).


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, prosim Vas o radu. Niekedy v novembri sme rezervovali ubytovanie v Taliansku, rezervaciu sme potvrdili uhradou zalohy. Zial pocasie nebolo priaznive tak sme sa rozhodli rezervaciu zrusit, s tym suhlasili, pretoze podmienky neboli dobre a poskytli nam nahradne terminy, ktore nam zial nevyhovuju ani jeden. Ked sme sa rozhodli ubytovanie definitivne zrusit tak nam ubytujuci oznamil ze mu musime uhradit aj zvysok sumy za ubytovanie inak ho bude vymahat od nas pravnou cestou. Ubytujuci nam neposlal pred, ani po rezervacii, ani po uhradeni zalohy ziadne obchodne podmienky a ani na webe ubytujuceho sme nic nenasli. Ma pravo vymahat od nas zvysne peniaze? Dakujem za radu

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 23.01.2016)

Dobrý deň, v tomto smere vystupujete ako spotrebiteľ, čiže z pohľadu nášho právneho poriadku ako tzv. slabšia zmluvná strana. Z toho dôvodu Vám právny poriadok poskytuje vyššiu mieru ochrany. Už len fakt, že ste nemali k dispozícii obchodné podmienky je z pohľadu práva pochybením dodávateľa (ubytovateľa). Vzhľadom na to, že ste u neho nestrávili ani jednu noc mám za to, žeby prípadne vymáhanie zvyšnej časti peňazí nemalo úspech. V zmysle právnej úpravy by taliansky podnikateľ musel doplatok vymáhať na Slovensku, čo by pre neho nemuselo byť rentabilné a tento fakt ho môže tiež od vymáhania pohľadávky odradiť. V prípade, žeby Vám bol v budúcnosti doručený platobný rozkaz prípadne žaloba v predmetnej veci odporúčam Vám kontaktovať advokáta, ktorý Vám pomôže s detailnejším posúdením Vašej veci.


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Mám otázku ohľadom vymáhania pohľadávky. Môj známy vlastní stavebnu firmu, ktorá zastrešovala viacerých subdodávateľov v pripade danej stavby (stavba hotela). Problém je, že objednávateľ diela nezaplatil vačšiu časť, ktorú mal zaplatiť za vyhotovenie diela tej stavebnej firme. Preto sa dostala táto stavebna firma do finančných ťažkostí. Jednak je tu problém udržať sa ako firma a po druhe vyplatiť subdodávateľov, ktorí pre ňu vykonávali objednané činnosti. Pri dokladovaní čiastočných faktúr sa upustilo reálne od niektorych položiek, niektoré veci boli "odpustené" a nezdokladovali sa za učelom dohodnutia čo najlepších cien a vytvorenia faktur, s ktorými by všetci boli spokojní. Čo si myslím, že je len veľkou nevyhodou pre samotnú stavebnú firmu a malo by to vplyv pri sudnom konani. Ako by sa v tejto veci malo postupovat? Najlepsie by bolo vyhnut sa sudnemu konaniu, pretoze je jednak zdlhave, stavebna firma je v mensej nevyhode a pripadne neuspesne sudne konanie ju este moze viacej potopit. Dlžník bol viackrat slovne upomenutý na zaplatenie (nie slovne) Do uvahy prichadza aj platobny rozkaz no v pripade podania odporu dojde k sudnemu konaniu. Prosím Vás o právnu radu.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 06.01.2016)

Dobrý deň, vymáhanie pohľadávky formou návrhu na vydanie platobného rozkazu je už súdnym konaním. Mimosúdne konanie je iba vyzývanie dlžníka na úhradu dlhu bez toho, aby bola vec na súde.

Ak však nie je možná dohoda s dlžníkom, potom nezostane nič iné, ako to riešiť v súdnom konaní. Pred tým, ako sa vôbec pustí do súdneho konania je potrebné sa poradiť s advokátom, ako postupovať a akú má šancu uspieť v konaní. 

Uvedená firma je medzi dvoma mlynskými kameňmi, z jednej strany je to objednávateľ (dlžník) a z druhej strany dodávateľ. Pokiaľ by mal s dodávateľmi správne uzatvorené zmluvy (t.j. naviazanie vyplatenia faktúr na úhradu od objednávateľa), potom by takýto problém nenastal. 

Odporúčam po porade s advokátom podať návrh na súd.


Trápi vás "Vymáhanie dlžnej sumy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den. Chcela by som poprosit o radu. Zobrala som si uver a pomocou snim sme s priatelom prerobili strechu jeho domu kde mam trvalz pobyt. Faktura je na moje meno. No chcem poradit ohladom toho, ze chcem ist odneho prec, ale chcela by som, aby mi vratil za tu strechu. Neviem, ci bude musiet celu sumu alebo len cast? Dakujem za odpoved

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 08.12.2015)

Dobrý deň, ak ste mu platili strechu, potom na jeho strane došlo k bezdôvodnému obohateniu, ktoré Vám musí vydať a tým pádom môžete od neho sumu vymáhať. Ak nemáte osobitnú dohodu, tak sa uplatní 2 ročná premlčacia lehota.


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, chcem sa spytat moj ex-priatel mi dlzi peniaze 265 Eur, ale zial nemam o tom doklad. Stale sa vyhovara, ze nema a podobne komunikacia je s nim velmi zlozita. Ako by som mohla postupovat, aby som od neho dostala peniaze spat? Dakujem

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 08.10.2015)

Dobrý deň, ak nemáte doklad o tom, že ste mu peniaze poskytli ako pôžičku, prípadne z iného titulu je možné túto sumu vymáhať ako bezdôvodné obohatenie. V súdnom konaní však musíte preukázať, že ste mu sumu vo výške 265,- € naozaj poskytli. Buď výpisom z bankového účtu alebo písomným potvrdením o prevzatí peňazí v hotovosti. Bez týchto dokladov je v konaní veľmi ťažké preukázať, že ste mu peniaze poskytli a on Vám ich do dnešného dňa nevrátil (svedkovia, smsky...). Ak by ste však podobný doklad nemali je možné túto sumu od neho vymáhať i mimosúdnou cestou. V takých prípadoch zasielame dlžníkom výzvu na zaplatenie dlžnej sumy, v ktorej je upozornený na doteraz nesplnenú povinnosť a tiež na možné súdne konanie a zvýšené náklady s ním spojené. Vo väčšine prípadov dlžníci po takejto výzve svoj dlh uhradia. V prípade, že máte záujem o súdne alebo mimosúdne vymáhanie pohľadávky, môžete nás kontaktovať prostredníctvo e-mailu na adresu uvedenú v pravej časti našej internetovej stránky.


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, dufam, ze mi budete moc poradit, ci mam nejaku sancu na uspech v mojom probleme. V Januari 2015 som mojej kamaratke nakupila oblecenie v hodnote 600 libier alebo 830 euro. Vsetky nakupy boli prevedene v Anglicku a poslane na Slovensko. Trvalo mi az do Juna 2015 dostat zaplatene 300 euro. Zbytok (530 euro) som do dnesneho dna nedostala. Mam od nej list, na ktorom je napisane, ze mi uvedenu sumu dlzi spolu s prefotenym OP. Taktiez vlastnym stovky sprav, mailov a komunikacii o vymahani penazi. Problem je v tom, ze ani raz nezaprela, ze mi peniaze nedlzi, len sa vyhovara a klame napr. peniaze poslala , ako je mozne ze mi neprisli, potom ze urobila chybu v ucte, tak sa jej vratili a posle znova atd.' Moja trpezlivost momentalne dosla, tak pisem Vam o radu. Nepoznam slovenske pravidla ale chcela by som samozrejme vyplatit dlznu sumu plus vyplatit vsetky telefonne rozhovory, ktore som prevadzala z Anglicka, taktiez % urokov za dlznu sumu a stres, ktory mi denne sposobuje plus vsetky pravne ukony. Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 22.09.2015)

Dobrý deň, pri vymáhaní pohľadávok za nákupy budete potrebovať doklad o tom, že ste tovar zakúpili ako aj doklad o tom, že ste tovar poslali kamarátke. Ak máte mailové správy a sms, su to dôkazy, ktoré sa dajú v konaní využiť. Ak Vám sľubuje úhradu dlhu, pošlite jej uznanie dlhu na podpis. Stiahnete si ho zadarmo z http://uznanie-dlhu.sk.

Ak ho nepodpíše, dlh vymáhajte súdnou cestou. Môžete požadovať aj % z dlžnej sumy (úroky z omeškania). Vaše telefónne hovory a stres jej súd nedá preplatiť. 


Trápi vás "Vymáhanie dlžnej sumy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň , našla som si na internete túto poradňu tak som sa chcela opýtať na jednu vec , čo sa mi stala a neviem či mám alebo nemám nejakú šancu, aj keď pôjdem na súd. Bývaly priatel mi má nahradiť 5100 eur - za pobyt na dovolenke, za hotovosť minutú na dovolenke, cesta, hotel, oblečenie, jednoducho všetko čo mal. Na dovolenku mám aj doklady, aj pladby, ktoré som uhrádzala, o ostatnom je všetko napísané v smskách, alebo prostredníctvom "Viber-u".Keď som sa domáhala o návrat, napísal mi, že nemá problém vydať moje veci ako bola elektronika mobilný telefón a podobne (až po privolaní mestskej polície, kde aj pred nimi tvrdil, že tam nieje nič moje a bez dokladov mi nič nevydá).. Privolaný policajti však povedali, aby nemal ďalšie opletačky nech to vydá, čo aj napokon urobil. o peniazoch, ktoré mi mal dať za to všetko sa vyjadril, že on nič platiť nebude, a že na také niečo ani nemá peniaze, ale ja ich chcem spať. na internete som čítala, že sa to volá nezákonné obohacovanie a preto Vás prosím o radu, ako ďalej postupovať. Vyzvali sme ho aj prostredníctvom listu, kde mal presne uvedené prečo taká suma a za čo všetko, na túto výzvu nereagoval, len sa chcel dohodnuť mimosúdne a manipuloval ma, aby nič nemusel zaplatiť. Chcem svoje peniaze spať a neviem ako postupovať ďalej. Vopred Vám velmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 09.09.2015)

Dobrý deň, vymáhať je možné aj pohľadávku za dovolenku. Ak nemáte žiadnu dohodu o tom, že by Vam mal peniaze vrátiť alebo, že by ste mu darovali peniaze za dovolenku, potom pôjde o bezdôvodné obohatenie. Dôležité je, aby ste vedeli preukázať, že tu dovolenku ste zaplatili Vy a že ju využil on. Pozor na premlčaciu lehotu, ktorá je 2 roky odo dňa, keď sa bezdôvodne obohatil. 

S vymožením pohľadávky Vám môžeme pomôcť, ak máte vyššie uvedené doklady. 


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Vo februári som spísala kúpno predajnú zmluvu na moje zariadenie v miestnom bare. Boli sme dohodnutí s kupujúcim na splátkovom kalendári. On však tento splátkový kalendár nedodržal a vyhýba sa mojim telefonátom, upomienkam, sms správam. Na nič nereaguje a neodpovedá. Až na upomienku, ktorú som mu poslala mi odpísal, že sa mu nemám vyhrážať, že on niektoré veci už nepotrebuje a že mi nepovedal, že ich nezaplatí. Keď že som nezamestnaná momentálne nemám žiadny príjem potrebujem, aby mi súrne vyplatil celú sumu. Splátkový kalendár má byť ukončený 30.07.2015 prosím o radu, lebo sa neviem už pohnúť a moja situácia je zúfalá. Osobne ho už nemôžem navštíviť, pretože som sa pred dvomi týždňami presťahovala z okresu Krupina. Čo je 160 km. Ďakujem S pozdravom 

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 03.08.2015)

Dobrý deň, pokiaľ máte kúpnu zmluvu na celé zariadenie, potom môžete pohľadávku vymáhať. Odporúčam Vám však nečakať, pretože čím dlhšie čakáte, tak tým je znižuje vymožiteľnosť pohľadávky. To, že nepotrebuje niektoré veci nie je pre vymáhanie pohľadávky podstatné, kúpnou zmluvou ich teda kúpil v celosti. To, či je Vaša pohľadávka vymáhateľná závisí od toho, ako ste spísali kúpnu zmluvu, niekedy zmluvy nie sú správne spísané a pohľadávka môže byť nevymáhateľná. 

Môžeme sa Vám zdarma pozrieť na to, či sa pohľadávka dá vymáhať. 


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Včera, 24.6.2015 vypršal termín vrátenia peňazí, ktoré mal dlžník zaslať na môj účet. Mám zmluvu o poskytnutí pôžičky overenú notárom, zmenku (bez protestu) a rozhodcovskú zmluvu (dodatok k vlastnej zmenke), všetko podpísané mnou a dlžníkom.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 22.07.2015)

Dobrý deň, pokiaľ ide o vymáhanie zmenky, ak máte na nej rozhodcovskú doložku, je to veľmi dobre, pretože vymáhanie bude veľmi jednoduché. Dôležité je, aby ste mali zmenku správne vypísanú. Pokiaľ by sa stalo, že by ste mali zmenku zle vypísanú, je možné použiť na vymáhanie aj zmluvu o pôžičke. Vždy je veľmi dobré, ak máte v zmluve rozhodcovskú doložku, pretože klasické súdne konanie sa môže naťahovať aj 1-2 roky, pričom na rozhodcovskom konaní to trvá len pár týždňov. 

Pošlite nám zmenku mailom, pozrieme sa na ňu zdarma, či je správne vypísaná a odporučíme Vám ďalší postup.


Trápi vás "Vymáhanie dlžnej sumy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň prajem, aký je prosím Vás postup pri vymáhaní pohľadávky. Jedná sa totiž o to že sme aj s bratrancom dostali ponuku práce v Nemecku. Na základe dohody sme vykonali elektroinštalačné práce ešte v mesiacoch 3 - 4. 2015 a do dnešného dňa nám neboli za prácu uhradené faktúry. Posielali sme na firmu už dve výzvy a ani sa nám neozvali. Jedná sa o sumu 3200 eur. Sme ochotný si za vybavenie úhrady faktúr si aj riadne zaplatiť, pretože sme živnostníci a také niečo by sa malo riešiť. Len nevieme ako ďalej postupovať. Ďakujem za odpoveď! S úctou.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 14.07.2015)

Dobrý deň, v tomto prípade ide o vymáhanie pohľadávky v zahraničí, ak ste nemali v zmluve dohodu o tom, že je príslušný slovenský súd a slovenské právne predpisy. Budete sa musieť v takomto prípade obrátiť v tomto prípade na nemeckého právnika.


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, zo súdu prišiel kopec papierov a rozhodnutie o platobnom rozkaze na dosť vysoku sumu plus aj trovy súdu a pravneho zastupenia. Išlo o autonehodu, ktora sa stala pred rokom s autom z požičovne. Za celý rok neprišiel ani jeden papier a zrazu už len rozhodnutie o platení, znamená to, že súd prebehol ale bez mojej pritomnosti? To sa môže? Ďakujem, Diana

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 23.06.2015)

Dobrý deň, platobný rozkaz je forma skráteného konania pred súdom, kde súd na základe navrhovateľom predložených dôkazov vydá rozkaz bez vypočutia odporcu (v tomto prípade Vás). Sumu, ktorá je uvedená v platobnom rozkaze (aj trovy) musíte uhradiť do 15 dní od doručenia platobného rozkazu alebo v tej istej lehote musíte podať proti platobnému rozkazu odpor. V odpore musíte uviesť skutočnosti, ktoré preukazujú, že navrhovateľom žiadaná peňažná suma je neopodstatnená, prípadne, že ju žiada na základe skutočností, ktoré nie sú pravdivé. Po podaní včasného a odôvodneného odporu súd nariadi pojednávanie a spor sa bude ďalej riešiť už v klasickom súdnom konaní. V prípade, že sumu neuhradíte do 15 dní a ani nepodáte odpor, tak sa platobný rozkaz stane právoplatným a na jeho základe môže byť začaté exekučné konanie. Preštudujte si ten kopec papierov, ktoré došli spolu s rozhodnutím a z nich zistíte, či je ich nárok oprávnený. Súd vychádzal pri vydaní platobného rozkazu len z tvrdení navrhovateľa, ktorý mohol k návrhu priložiť rôzne (často aj z časti zavádzajúce) dokumenty.

Takýto postup je bežný.


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den prajem, pred cca dvoma rokmi som vzala na seba spotrebny uver, na rekonstrukciu bytu, ktory patri mojmu byvalemu priatelovi. Cely uver bol pouzity na hrubu prerabku bytu, ktoreho vlastnikom je on a bol aj v banke zdokladovany.dohodli sme sa ze ta moja mesacna splatka ktora je 100 eur bude ako moj najom. Lenze o pol roka na to som sa odstahovala a dalsia dohoda bola, ze mi bude na ucet mesacne preposielat sumu, ktoru mne stahuje banka.fungovalo to ako tak, niekedy peniaze dosli nacas niekedy nie ale teraz sa dana osoba odmlcala, blokla si moje cislo a dlzi mi uz peniaze od decembra 2014. Mam vela sms komunikacii a emailovych komunikacii o danom uvere a aj dokazov o prevodoch na bankovych uctoch a aj vela svedkov ktori o tom samozrejme vedia ze tie peniaze boli cisto prevedene na jeho ucet a pouzite vyhradne na danu prerabku bytu ktoru vlastni on.viem to nejako pravne vymahat? Vopred dakujem za odpoved .

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 10.02.2015)

Dobrý deň, pokiaľ ide o vymáhanie dlhu za "prerábku" bytu, je to možné vymáhať, ak máte doklady o tom, že peniaze boli poskytnuté na jeho účet, že on ich čerpal. Ak by ste doklady nemali, potom by ste priamo museli dokázať jednotlivé práce v jeho byte. Keďže však tieto doklady máte bude to jednoduchšie na dokovazovanie. Je potrebné si však uvedomiť, že aj v tomto prípade Vám plynie premlčacia lehota. Ak by nepreukázala dohoda medzi Vami o tom, že má peniaze vracat ( a v akej sume), tak potom by premlčanie začalo plynúť okamihom keď došlo k bezdôvodnému obohateniu, pričom premlčacia lehota je 2 roky. 

Ak by šlo o zmluvu o pôžičke, potom by bola premlčacia lehota 3 roky. Odporúčam Vám rýchlo konať.


Trápi vás "Vymáhanie dlžnej sumy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň pán doktor, mám otázku ohľadom vymáhania viacerých pohľadávok naraz. Je možné rieši občianskoprávne nároky ( vydanie bezdôvodného obohatenia - investícia do cudzej nehnuteľnosti) spolu s obchodnoprávnymi záležitosťami ( vrátenie podielu vo firme) a s pracovnoprávnymi nárokmi (nevyplatenie mzdy za 2 mesiace + stravné lístky) spolu? Resp. Je možné, aby sa manžel domáhal vyplatenia mzdy voči spoločnosti, v ktorej je stále "papierovo" konateľom? Pre porozumenie k otázke uvádzam nasledovné: v septembri 2012 sme s manželom uzatvorili manželstvo a na naliehanie svokrovcov, ktoré pretrvávalo už dávno pred svadbou sme sa nasťahovali do domu k svokrovcom. Všetci šiesti ( my dvaja, jeho rodičia a moji rodičia) sme sa dohodli, že dobre teda pôjdeme bývať k nim a nakoľko ja som nebola zamestnaná - moji rodičia nám požičajú peniaze, aby sme tam mohli žiť dôstojne ako ľudia, nakoľko tam boli 40 ročné okná, cez ktoré fučalo, plno múch a plesnivé steny a s malým synom sme nemohli bývať v takom prostredí. Išli sme k svokrovcom bývať aj z toho dôvodu, že sú o 15 rokov starší od mojich rodičov a trebalo im pomôcť viac s prácami okolo domu. Navyše môj manžel bol zamestnaný vo firme u svojho otca. Hneď po sobáši nás boli nahlásiť na trvalý pobyt a svokor nás začal naháňať, aby sa pred zimou stihli vymeniť okná. Taktiež naliehal, aby sme faktúry za všetok materiál dali vystavovať na firmu, že to pôjde do nákladov, čo sme však odmietli. Faktúra za okná je vystavená na môjho manžela + máme všetky pokladničné bloky za materiál zabudovaný v nehnuteľnosti svokrovcov. Od novembra 2012 sme začali s prerábkou bytovej jednotky - vymenili sme okná a nakomplet urobili omietky (staré sa zoškrabali a všetko išlo nanovo), v kychyni obklady a dlažby. Vo februári 2014 sme dokončili omietky v spálni a potom ako sa začali narúšať vzťahy v rodine sme už odmietali ďalej financovať niečo v dome svokrovcov. Po pol roku od našej svadby začala mať problémy manželova najstaršia sestra - ktorá je v rozvodovom konaní s manželom ani nie po roku manželstva, súdi sa o výživné pre dieťa a o majetok. Vzťahy v rodine sa začali narúšať. Svokrovci všetku svoju pozornosť a pomoc dávajú jej, nakoľko išla po roku materskej hneď do práce a svokra je stále v meste, kde býva, aby jej mohla pomáhať. Pomáhajú jej aj finančne, aj keď má príjem 1300 € mesačne a my sme mali traja žiť zo 400 € môjho zárobku, lebo môjmu manželovi výplatu nebolo treba dávať. Nám nepomohli nijako, okrem toho, že nás prihlásili na trvalý pobyt. Ja som nastúpila do práce a odmietla som im ďalej robiť "otroka" - sadiť a kopať zemiaky a všetkú zeleninu, sušiť seno pre statok...Manželovi doslovali "nanútili" podiel vo firme, aby nás tam udržali, potom prepustili zamestnancov a svokor si našiel inú prácu + mu bol priznaný invalidný dôchodok, vo firme však papierovo zostal zamestnaný a môj manžel mu musel zarobiť aj na jeho odvody. V júli tohto roka začali chodiť staré penále a pokuty ešte od roku 2004, trovy exekúcií, taktiež musel manžel uhrádzať staré svokrove záväzky a vo firme bol zamestnaný len on sám - musel chodiť na stavby - 12 - 15 hodín denne pracoval, takisto víkendy a bol bez výplaty nakoľko bolo potrebné uhrádzať svokrove staré záväzky, aby sa nestupňovali...Rok aj 2 mesiace môj manžel nevidel ani stravné lístky... Môj manžel sa snažil v tej firme urobiť poriadok, matka mu ničila doklady a spolu s otcom - mojím svokrom vyberali peniaze, ktoré mal na pokladni na súkromné účely. Manžel ich mal ako rezervu pre prípad, že by prišlo ťažšie obdobie. V Auguste tohto roka môj manžel čerpal dovolenku a išiel na brigádu zarobiť nejaké peniaze, nakoľko nemal 2 mesiace výplatu + stravné lístky cca za rok. Ako sa vrátil z brigády, oznámil otcovi, že definitívne dáva výpoveď a od septembra je zamestnaný už inde a chcem im vrátiť podiel, ktorý mu dali. Svokor odmietol podpísať zmluvu o prechode obchodného podielu s odôvodnením, že to bude dlho trvať, že on chce vyrovnať všetky záväzky a firmu zrušiť do konca tohto roka. Znemožnili môjmu manželovi prístup na firemný účet a k dokladom a taktiež za jeho chrbtom previedli na seba automobil, ktorý bol firemným majetkom a naďalej nie sú ochotní mu dať 2-mesačnú výplatu. V auguste sme sa aj odsťahovali a šli bývať k mojim rodičom, ktorí chcú svoje peniaze (ktoré ostali zabudované v nehnuteľnosti svokrovcov) - viem že sa jedná o bezdôvodné obohatenie a máme nárok na jeho vydanie, len neviem čo si počať s tým, že svokor tvrdí, že na firme ostal dlh 7 000 € a on chce firmu k 31.11.2014 zrušiť a keďže potrebuje dorovnať dlhy vo firme so svojich súkromných peňazí tak peniaze za prerábku mojim rodičom dať nechce. Po poslednom rozhovore povedal mojim rodičom, že tie peniaze nám ani nedá, nakoľko môj manžel sa má tiež podieľať na strate vo firme, ktorú spôsobil. Môj manžel je vo firme "papierovo" stále konateľom od februára tohto roka, ale od augusta už nerozhoduje o ničom (v auguste čerpal dovolenku, ale pracoval už inde na dohodu), vlastne ani dovtedy nerozhodoval, nakoľko jeho rodičia mali spolu väčší podiel vo firme. Taktiež tvrdil, že on nechcel, aby sme tam šli bývať (na trvalý pobyt nás asi prihlasovali s nožom na krku)... Ďakuje za akúkoľvek odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 24.12.2014)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o vymáhanie viacerých pohľadávok naraz, tak je potrebné určiť subjekt (osobu), ktorá je povinná vymáhanú pohľadávku zaplatiť (vrátiť), rovnako je dôležité, kto by bol oprávnenou osobou.

 

Podľa toho, čo ste napísali, tak aj na strane oprávnených ako aj na strane povinných je viacero osôb. 

Pokiaľ ide o bezdôvodné obohatenie, z Vašej otázky nie uplne presne vyplýva, kto platil za investíciu do nehnuteľnosti, či ste to boli vy s manželom alebo Vaši rodičia. Ak by rodičia požičali peniaze vám a vy s manželom by ste ich investovali do tejto nehnuteľnosti, tak nárok patrí Vám a nie rodičom. Pri bezdôvodnom obohatení však plynie premlčacia lehota, ktorá je 2 ročná a plynie vo Vašom prípade od okamihu, kedy došlo k bezdôvodnému obohateniu. Ak boli investície už od roku 2012, tak časť z nich môže byť premlčaná.

 

Pokiaľ ide o nárok na vyplatenie mzdy, tento je potrebné si uplatňovať u zamestnávateľa (právnickej osoby) a nie u svokrovcov ako fyzických osôb. 

Nárok na vyplatenie z podielu je možné žiadať až po tom, ako prestane byť manžel spoločníkom. Avšak vo svojej otázke píšete, že obchodná spoločnosť sa bude rušiť. V tom prípade po zániku spoločnosti sa mzda a ani nárok na vyrovnací podie nedá vymáhať, nakoľko už nebude existovať povinný subjekt.

 

Odporúčam Vám čo najskôr riešiť bezdôvodné obohatenie, inak sa Váš nárok premlčí celý.


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím Vás o radu ohľadom vymáhania pohľadávky od internetového obchodu. Ako je to v prípade nevrátenia peňazí zo strany internetového obchodu. Na internetovom obchode som si objednával mobilný telefón, ktorý však po dlhšej dobe, nebol zaslaný. Keďže som zaň dopredu zaplatil cez 300 €, požiadal som o vrátenie peňazí. Dostala som mail od tohto internetového obchodu, že refundácia je v priebehu konania a mám byť trpezlivá. Problém však spočíva v tom, že dňa 30.11. 2014 tento internetový obchod ukončil svoju činnosť. Mám obavy, že mi peniaze do daného termínu neodošlú a zámerne naťahujú čas až do ukončenia činnosti. Ak firma nebude už existovať a moje peniaze nebudú vrátené, sú povinní mi tieto peniaze i tak vrátiť? Alebo sa musím obrátiť na súd a podať žalobu? Ako by som mala v prípade vymáhania pohľadávky od internetového obchodu, prosím Vás, postupovať?

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 22.12.2014)

Dobrý deň,

vymáhanie pohľadáky od internetového obchodu sa nelíši od od vymáhania pohľadávky v iných prípadoch. Ak viete, že internetový obchod ukončil svoju činnosť, je vysoko pravdepodobné, že Vám peniaze nevrátia dobrovoľne. 

 

Odporúčam nasledovný postup: Najskôr kontaktujte banku, kam ste posielali peniaze (môžte im uviesť, že ste omylom poslali peniaze na tento účet a že chcete, aby vyzvali vlastníka účtu, aby Vám vrátil peniaze). Ak to vlastník účtu neurobí, banka Vám poskytne udajej o vlastníkovi účtu. Takto zistíte, kam ste vlastne posielali peniaze, či to bolo skutočne na účet spoločnosti. 

Súčasne s týmto napíšte internetovému obchodu doporučený list, v ktorom im napíšte, že ak Vám nevrátia peniaze do 7 dní podáte na nich trestné oznámenie pre podvod. O podvod ide v tom prípade, ak je škoda vyššia ako 266,- € a ak v čase, keď ste platili, dlžník vedel, že Vám tovar nedodá. 

Akonáhle Vám banka oznámi údaje dlžníka a zistíte, že to je tento internetový obchod, je potrebné podať návrh na vydanie platobného rozkazu na súde (súd môže vydať za splnenia podmienok platobný rozka v lehote do 10 dní). Ak by bol vlastníkom účtu niekto iný, podajte návrh na súd na túto osobu. 

Podanie trestného oznámenia odporúčam až po skončení súdneho konania. Ak chcete však svoje peniaze ešte vidieť, musíte konať.

 

 

 

 


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den,v roku 2010 som spolu s kolegom kupil pozemok od jeho bratov, ktory som ja zaplatil. Podiel odkupeneho pozemku je nasledovný: kolega má 1/3 a ja 2/3. Bola napisana dohoda overene podpisy u notara, ze ciastku vo vyske 50 tisíc eur mi kolega uhradi po odpredaji pozemku. Poznamenavam, ze sa jedna o stavebu parcelu v Bratislavskom kraji. Na moje naliehanie mi kolega uhradil ciastku 15.000 eur. Vzhladom k tomu ze pozemok sa nam nedari predat, ziadal som o uhradenie zostavajucej ciastky vo vyske 35 tisíc eur. Avsak kolega mi odmieta ciastku uhradit a prestal so mnou komunikovat. Suhrne on má pozemky a ja nemám zaplatenu čiastku, ktoru som uhradil za jeho podiel. Prosim o radu ako vymáhať pohľadávku za pozemok.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 21.12.2014)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o vymáhanie pohľadávok za pozemok, v tomto prípade bude mať prednosť dohoda, ktorú ste spísali. De iure pôjde medzi Vami o osobitnú zmluvu neupravenú Občianskym zákonníkom, pričom sa primerane použijú aj ustanovenia o pôžičke. Tým, že ste uhradili kúpnu cenu za kolegu a dohodli ste sa na tom, že Vám vráti zaplatenú sumu po predaji pozemku, ste si v podstate dohodli splatnosť pôžičky na okamih predaja pozemku. Pred splatnosťou tejto sumy nie je možné pohľadávku od neho požadovať, pretože on nie je povinný Vám sumu vyplatiť. Nič Vám však nebráni požiadať ho o zrušenie a vysporiadanie spoluvlastníctva. Ak nebude súhlasit s vysporiadaním pozemku mimosúdnou cestou, je možné sa obrátiť na súd. Takto ho môžete donútiť predať pozemok a tým sa stane splatná aj Vaša pohľadávka.


Trápi vás "Vymáhanie dlžnej sumy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na veľmi zložitú a komplikovanú situáciu, ktorú mám. V roku 2008 som bol ručiť svojmu bratovi za úver v Prvej Stavebnej Sporiteľni (čiastka 8000 EUR, dnes je to s urokmi 13 000 Eur ). Po dlhom čase som si našiel prácu. Mám určité pohľadávky voči jednej spoločnosti, ktoré platím mesačne. V decembri minulého roku som obdržal informáciu od môjho manažéra, že mam príkaz na exekúciu (zrážky so mzdy). Po obvolavaní a zháňaní informácií som sa dozvedel, že môj brat neplatil tento uver vôbec a tak sa to dostalo k vymáhacej spoločnosti, ktorá podala návrh na súd. Volal som tam v snahe dohodnúť sa na splátkach, ale mi bolo povedané že už raz bol vydaný návrh o zrážky z mojej mzdy, ale že môj brat sa zaviazal, že to bude platiť a tak to stiahli. Môj brat sa k tomuto postavil tak, že odišiel do zahraničia a odstrihol akúkoľvek komunikáciu. Potreboval by som pomoc v tomto prípade, nakoľko niesom schopný platiť svoje pohľadávky kvoli tejto exekúcii. Po nespočetných pokusoch o zmier zaslaných vymáhaciej spoločnosti mi bolo povedané, že spoločnosť na splátky nepristúpi v žiadnom pripade. Požičal som si približne polovičnú sumu a uhradil som ju tejto spoločnosti, vymáhajú však odomňa aj zvyšok. Musí predsa existovať spravodlivosť. 

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 21.12.2014)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o vymáhanie pohľadávky z ručenia, veriteľ nie je povinný akceptovať návrh dlžníka na splácanie dlhu v splátkach. Preto účinne sa brániť proti pohľadávke, ktorá už bola priznaná v súdnom konaní a bolo začaté exekučné konanie je veľmi komplikované. Odporúčal by som Vám nasledovný postup:

 

Najskôr skúste kontaktovať brata a skúste sa s ním dohodnúť na splatení dlhu, ktorý ste zaplatili za neho. Ak bude akceptovať nejakú dohodu, odporúčam spísať uznanie dlhu, ktoré si môžete zdarma stiahnuť na tejto stránke: http://uznanie-dlhu.sk.

Na tejto stránke si môžete dohodnúť aj splátky, v akých by Vám dlh vracal. 

 

Ak by uznanie dlhu nepodpísal, potom sa musíte obrátť na súd a vymáhať pohľadávku z ručenia v súdnom konaní, inak sa premlčí. Premlčacia lehota je v tomto prípade 3 ročná a plynie odo dňa, keď ste peniaze za neho zaplatili.

 

Po rozhodnutí súdu je možné vymáhať pohľadávku z ručenia aj exekučne v zahraničí. Ak pracuje dlžník v zahraničí oficiálne, dlh sa vymôže.


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den prajem. Chcel by som sa spytat ako je to s vymahanim pohladavok a ako sa daju vymoct peniaze od dlznika. Priatelka pracuje v potravinach kde pozicala osobe peniaze s tym, ze jej to vrati, bolo to za tova, ktorý si zobrala z potrevín. Kedze osoba sa dostala do hmotnej nudze, nevratila jej to. Suma pohľadávky sa vysplhala na 1200 eur. Priateľka k tejto pohľadávke nema od nej nic podpisane, iba papier, aky tovar brala a v akej hodnote. Da sa s tým nejako pohnuť, kedze dotycna sa zacala zatajovat. dakujem za odpoved

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 18.12.2014)

Dobrý deň,

vymáhanie pohľadávky od známej, ktorej takto požičala Vaša priateľka peniaze je možné. Zmluva o pôžičke nevyžaduje písomnú formu avšak pri vymáhani pohľadávok je potrebné preukázať existenciu tejto pôžičky. Ak neexistuje žiaden dôkaz o tom, že peniaze svojej známej takto požičala, bude potrebné mať aspoň svedka, ktorý to potvrdí. Svedok nemusel byť priamo prítomný pri tom, ako sa dohodli a ako bola pohľadávka poskytnutá, musí však minimalne potvrdiť, že vie priamo od dlžníčky, že Vašej priateľke dlži peniaze a v akej výške.

 

Odporúčam pred tým, ako by ste sa pustili do súdneho vymáhania stiahnuť  zadarmo a vyplniť si uznanie dlhu na tejto stránke: http://uznanie-dlhu.sk, ak Vám dlžníčka toto uznanie dlhu podpíše, bude to jednoduchšie, pretože pri uznaní dlhu prechádza dôkazne bremeno o neexistencii dlhu na dlžníčku. 

 

Ak by dlžníčka nereagovala, je vhodné sa s dlžníčkou stretnúť za prítomnosti tretej osoby a spýtať sa na pohľadávku a kedy ju zaplatí. To, čo dlžníčka povie potom môže táto tretia osoba na súde reprodukovať. 


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať na nasledovnú situáciu ohľadom vymáhania pohľadávky od detí. Deťom (dcére a zaťovi) sme požičali peniaze na stavbu rodinného domu s tým, že nám budú postupne dlh splácať - nedohodli sme si žiaden splátkový kalendár ani nič podobné. Niekedy nám mesačne poslali väčšiu splátku, niekedy žiadnu, ale nikdy sme s tým nemali problém, pretože sme im netvrdili, že sa musia ponáhľať so splácaním. Nastali rodinné problémy a chceli sme, aby nám napísali dlžnú sumu na papier a podpísali. Urobili to, do zmluvy sme pridali podmienku, že suma sa splatí do 10 rokov od podpisu tejto zmluvy, dohodli sme si postupné splácania. Nakoľko máme vysoký vek, chcem, aby nám peniaze vrátili skôr, pretože 10 rokov je dlhá doba. Je možné, aby sme takto zmenili podmienky? 

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 18.12.2014)

Dobrý deň, 

vymáhanie pohľadávok od deti (dcéry a zaťa), pokiaľ máte písomný dokument, nebude problémom. Avšak je potrebné prihliadať na to, čo ste si dohodli v zmluve. Vo svojej otázke nepíšete, či ste spísali uznanie dlhu alebo iný dokument. Tiež nie je zrejmé z otázky, či ste si dohodli tzv. "stratu výhody splátok". "Stratu výhody splátok" je možné dohodnúť v zmluve a znamená to, že ak dlžník nezaplatí svoj dlh v splátkach riadne (t.j. v lehote splatnostia  a v dohodnutej výške), tak stráca výhodu splátok a stáva sa splatným celý dlh. Je to veľmi dobrá pomôcka pri dlhoch, ktoré sa majú splácať v splátkach. Dlžníka to núti dlh hradiť presne v lehote.

 

Klientom odporúčame často pri pohľadávkach spísať uznanie dlhu, ktoré si môžu zdarma stiahnuť zo stránky http://uznanie-dlhu.sk. Toto uznanie dlhu je veľmi dobré a zabezpečí klientom zjednodušené vymáhanie pohľadávok.

 

Pokiaľ ide o odpoveď na otázku, či môžete vymáhať celú pohľadávku už teraz, závisí to od formulácie zmluvy, ktorú ste s nimi podpísali. Pokiaľ tam nemáte stratu výhody splátok, potom nebudete môcť vymôcť celý dlh naraz. Môžete sa však s nimi dohodnúť na tom, že spíšete nové uznanie dlhu, v ktorom si už túto stratu výhody splátok dohodnete.

 

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa vymáhania pohľadávok mi napíšte.


Trápi vás "Vymáhanie dlžnej sumy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý den, chcem sa spýtať na vymáhanie pohľadávok.. Vo februari som požičala priatelovi peniaze vo výške 1 500 eur. Vtedy som pracovala v Rakusku, takže som mu ich posielala cez Western Union.. čo je cez poštu o čom mam aj doklady.. že je to posielané na jeho meno. On mi obratom poslal na email čestné prehlasenie s tym, že mi peniaze sa zavazuje vratit v marci tohto roku... a s ofoteným OP... do dnešného dna sa len vyhovára a peniaze nevracia... S vymáhaním pohľadávok nemám skúsenosti...Prosím o radu, ako mám postupovat, aby som si vymohla pohľadávku, tieto svoje peniaze potrebujem. Dakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 17.12.2014)

Dobrý deň,

je veľmi dobré, že máte doklad o požičaní peňazí. Pri vymáhaní pohľadávok, ak máte doklad z Western unionu je to dostatočný doklad o tom, že peniaze boli poskytnuté a súdy takýto dôkaz akceptujú. 

Odporúčam Vám nasledovný postup: Najskôr ho požiadajte o to, že nech Vám uvedie, kedy chce splatiť svoj dlh. Ak by uviedol nejaký dátum a je to pre Vás akceptovateľné, potom ho požiadajte o podpísanie uznania dlhu. Uznanie dlhu si môžete stiahnuť z tejto stránky: http://uznanie-dlhu.sk. Ak odmietne toto uznanie dlhu podpísať alebo ak nebude reagovať na Vašu otázku, kedy chce splatiť dlh, potom nie je dôvod čakať a odporúčam Vám začať so súdnym vymáhaním. Ak si zvolíte na zastupovanie advokáta, môžete sa dohodnúť tak, že tento bude požadovať svoju odmenu od dlžníka. Dlžník (priateľ) teda bude musieť nahradiť všetky trovy súdneho konania. 

V prípade vymáhania pohľadávok je potrebné si dať pozor na premlčanie, ktoré plynie odo dňa splatnosti pohľadávky. 


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý den prajem, chcel by som sa na Vás obrátit s prosbou. Počas troch rokov som požičal svojej bývalej kolegyni z práce cca dokopy okolo 20 000 Eur. Chcem sa spýtať na vymáhanie pohľadávok. Niečo mám dokladované cez účet ale niečo bolo požičané kamarátsky. Po určitej dobe nemôžem od nej tie peniaze dostať späť a nemá sa ani k činu napriek tomu, že ju vyzývam, aby mi ich vrátila. Dokonca som jej navrhol aj možnosť vrátenia po častiach ale nič stále. Hovorí, že nemá z čoho a podobné frázy. Prosím Vás nechcem ísť až do úplnej krajnosti, ale chcel by som od Vás radu, ako by som mal postupovať pri vymáhaní pohľadávok tak, aby som zachoval korektné vztahy a aby som neurobil viac škody ako osohu. Dakujem za Vášu ochotu mi proradiť. S pozdravom

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 17.12.2014)

Dobrý deň,

vymáhanie pohľadávok od kolegyne často veriteľov núti riešiť samotné vymáhanie zmierne. Existuje spôsob, ako začať s korektným vymáhaním pohľadávok. Predpokladám, že nechcete s vymáhaním pohľadávok začať tak, že hneď ju budete žalovať na súde. Odporúčam Vám nasledovný postup, z ktorého Vám bude ihneď zrejmé, či Vaša kolegyňa má skutočne záujem dlh vrátiť, alebo to len účelovo naťahuje, aby sa dlh premlčal. Pri pôžičke je premlčacia lehota 3 ročná a plynie od lehoty splatnosti. Ak nemáte žiadnu zmluvu a právny vzťah sa posudzuje ako bezdôvodné obohatenie, tak premlčacia lehota pri vymáhaní pohľadávok je 2 ročná a plynie od okamihu, kedy boli poskytnuté finančné prostriedky.

Postup je teda nasledovný: Zadarmo si vyplňte a stiahnite z internetu uznanie dlhu. Odporúčam túto stránku: http://uznanie-dlhu.sk, ktorá obsahuje veľmi dobrý vzor uznania dlhu. Vypíšte si tam aj lehoty splatnosti, ako a kedy bude dlh splácať v akých výškach a či to bude na účet alebo v hotovosti. Toto uznanie dlhu jej predlože na podpis. Pred samotným vyplnením uznania dlhu sa jej môžete spýtať,  ako Vám chce ona sama dlh splácať. Výhovorky typu, že teraz nemám atď...neakceptujte, pretože ak niekto chcel svoj dlh splácať, vie kedy a koľko by bol schopný splácať. Po predložení uznania dlhu na podpis ju požiadajte aj o overenie podpisu. 

 

Ak odmietne podpísať tento dokument (uznanie dlhu), potom nemáte na čo čakať, pretože vo Vašom prípade plynie premlčacia lehota a dlh sa môže stať nevýmahateľným. Nie je potom dôvod, aby ste s ňou zaobchádzali zmierne, pretože ona Vám dlži peniaze, vy ste poškodený, peniaze ste si zarobili (získali) svojou činnosťou, prečo by ste jej ich mali nechať (darovať). Na začiatku, keď od Vás peniaze pýtala, Vám určite sľubovala, kedy Vám ich vráti.

 

Následne Vám môžeme pomôcť s vymožením pohľadávok, ak by to nezaplatila.


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prišla mi faktúra za služby od daňového poradcu, u ktorého som nikdy nebol. Keď som mu oznámil, že mu ten výmysel nezaplatím, dal ma na súd. Tvrdí že má svedka, čo samozrejme nie je možné. Verím, že je to relatívne jednoduchý problém, kedže som nikomu nič také nepodpísal, no neviem ako je to s paragrafmi. Je možné vymáhanie neexistujúcej pohľadávky. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 06.11.2014)

Dobrý deň,

vymáhanie neexistujúcej pohľadávky by malo byť pomerne jednoduché a mali by ste v súdnom konaní uspieť, avšak je potrebné sa pripraviť aj na to, že tento svedok bude vypovedať pod prísahou. Výpoveď svedka pod prísahou sa považuje za pravdivú, pokiaľ sa nepreukáže opak. Je preto potrebné sa na tohto svedka pripraviť tak, aby ste ho zneistili a spochybnili. Existuje niekoľko otázok, ktoré môžete využiť na spochybnenie svedka. 


Trápi vás "Vymáhanie dlžnej sumy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý den pán doktor, mám zmluvou ošetrenú pôžicku podloženú vypismi z účtu, vyzvala som dlžníka o vrátenie penazí, zvažujueme tresné oznámenie (množne čislo pretože sme dvaja takto oklamaní), ale medzičasom prepísala všetok svoj majetok na kamarátku ( dom veľkej hodnoty + chata) to znamená že ani v exekúcii jej prakticky nemajú čo zobrat? Sú realne vymožitelné tieto pohľadávky? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 08.08.2014)

Dobrý deň, vymáhanie pohľadávky po prepise majetku je možné a môže byť úspešné. Existuje tzv. odporovacia žaloba, ktorou sa môžete domáhať toho, že prevod (prepis) majetku bude voči Vám neúčinný. Exekútor potom môže siahnuť na tento majetok. Zákon však určuje lehotu 3 roky, preto odporúčam sa poponáhľať, aby ste exekučný titul získali čo najskôr. 


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, požičal som známemu peniaze (20 000€), spísali sme ručne zmluvu o požičaní uvedenej sumu , napísali sme tam svoje mená, č.občianskeho preukazu a podpísali sme zmluvu. Platil mi raz ročne uroky z tej sumy , pri poslednej platbe som mu povedal ( aj sme to napísali do zmluvy ) že o rok chcem vrátit celu sumu aj s urokmi. Po roku sa ale začal vyhovárat že mi nevie vrátit celu sumu , vraj že investoval, alebo čaká na peniaze, ktore mu dlhuju iní , stále ina vyhovorka , proste ma klamal. Prosím o Vašu radu ako mám postupovat dalej , mám ist na políciu alebo ho dat na súd?

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 10.05.2014)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o vymáhanie dlžoby, je veľmi dobre, že máte zmluvu ako aj dodatok k zmluve. Odporúčam Vám nasledovný postup: Vypracujte si zdarma na stránke www.uznanie-dlhu.sk  dokument - uznanie dlhu, ktoré obsahuje aj rozhodcovskú doložku a požiadajte dlžníka, aby Vám toto uznanie dlhu podpísal. Ak odmietne a nebude chcieť tento dokument podpísať, potom je potrebné sa pustiť do vymáhania dlžoby. 

Postupujte tak, že mu najskôr pošlete doporučený list, dáte mu lehote 10 dní na vrátenie dlžoby, vyzvete ho, na úhradu dlhu.

Ak nebude reagovať, pred tým, ako budete vec riešiť cez políciu, odporúčam vec riešiť civilnou cestou, pretože polícia Vás môže odkázať na civilné konanie po podaní trestného oznámenia. Ak však budete mať už civilné konanie za sebou a dlh stále nebude uhradený, na polícii môžete povedať, že civilnou cestou ste to riešili ale bezúspešne. Ak sa pustíte najskôr do trestnoprávnej cesty a polícia Vás odkáže na civilné konanie, dlžobu už nebudete môcť následne po skončení civilného konania opakovane riešiť na polícii.

S prípadným vymáhaním dlžoby Vám môžeme pomôcť.


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, prosim o radu. Prekladam knihy a vydavatelstvo mi dalo prelozit knihu, s tym, ze 1/3 mi zaplatia po odovzdani prekladu na zalomenie a 2/3 ked vyjde kniha. odovzdala som to na zalomenie a zaplatili mi prvu tretinu a teraz chcu odstupit od zlmuvy s tym, ze sa im ten preklad nepaci a chcu po mne aby som vratila tie peniaze. V zmluve je napisane len : vydavatelstvo moze od zmluvy odstupit ak redaktorka bez zavazneho dovodu neodovzda dielo v dohodnutom termine, pripadne v nahradnej, vopred dohodnutej lehote Ja som text odovzdala nacas, narobila som sa na tom texte a im sa nepaci a chcu peniaze spat. Maju na to pravo? Ako sa mam branit?

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 10.05.2014)

Dobrý deň,

v prípade vymáhania pohľadávky od vydavateľstva, prípadne povinnosti vrátiť peniaze je potrebné postupovať podľa zmluvy, ktorú ste s nimi podpísali.

Ak ste neporušili svoju povinnosť, zákonnú alebo zmluvnú, potom nemajú právo na odstúpenie od zmluvy. Požiadajte ich písomne doporučeným listom o plnenie zmluvy. Ak na Vašu zmluvu nebudú reagovať, pomôžeme Vám s touto vecou.


Trápi vás "Vymáhanie dlžnej sumy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň chcela by som vedieť ako mám postupovať pri vymáhaní financií od bývalého priateľa.je mi dlžný sumu vo výške 7000eur,ktorú sme mu aj s mojimi rodičmi požičali,a do dnešného dňa nám ich nevrátil a nedvíha nám ani telefón.Je to už 5 rokov.Problém je v tom,že nemáme o tom žiadny ním podpísaný doklad,že sme mu tie peniaze požičali.Ja mám akurát zmluvu z banky o poskytnutí úveru vo výške 1700 eur. Za poradenie vopred ďakujem. 

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 09.05.2014)

Dobrý deň, 

pokiaľ ide o vymáhanie peňazí od bývalého priateľa je potrebné mať minimálne svedkov, ktorí potrvrdia existenciu dlhu. Určite by bolo vhodné mať aj zmluvu alebo iný doklad, ktorým by ste sa vedeli preukázať pri vymáhaní peňazí od bývalého priateľa.

Minimálne však svedkovia budú potrební. Pokiaľ ide o lehotu na vymáhanie, tak platí, že ak peniaze nevymáhate do 3 rokov odo dňa splatnosti, dlh sa premlčí. 

Nieje pritom rozhodujúce, kedy vznikol dlh, ale kedy bol splatný. Splatnosť dlhu Vám môžu dosvedčiť aj svedkovia.


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, bol som v pneuservise aby mi vymenili kolesá, čo aj spravila, avšak, pretočili mi šróby a vďaka tomu sa mi stalo, že mi na obchvate odpadlo koleso takmer cele, zostalo len na jednom šróbe a musel som auto odstaviť a zavolať odťahovú službu, ktorá sa o to postarala, ešte v ten deň (o 22ej) mi to odtiahli odtiaľ, zobrali k sebe na noc, opravili mi to (kde zistili, že bola chyba aj na minimálne ďalšom jednom kolese), a doniesli ďalšie ráno domov, oprava aj s donáškou ma stála 205€ (mám aj bloček), na to som kontaktoval pneuservis s informáciou o ich chybe a o tom, že by som bol rád keby niesli zodpovednosť za chybu, ktorú zapôsobili, oni si ma zavolali k ním, kde mi ich vedúci alebo majiteľ, neviem kto to bol ani, vysvetlil, že mi nehodlajú nič vrátiť, že som mal volať ich a ako majú vedieť, že som si len nenechal nejakým kamarátom vytlačiť bloček a podobné výhovorky. Prosím vás, ako by sa dalo s týmto niečo robiť? Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 06.05.2014)

Dobrý deň,

Vymáhanie pohľadávky od pneuservisu bude spojené s dokazovaním, nakoľko ide o náhradu škody. 

Odporúčam Vám nasledovný postup: Pripravte si písomný list, ktorý odošlete uvedenému pneuservisu a v ktorom ich vyzvete, aby Vám nahradili spôsobenú škodu. Ako prílohu im pošlete blok z registračnej pokladnice, ktorý ste dostali pri platbe.

Zároveň im oznámte, že v prípade, ak by Vám sumu neuhradili dobrovoľne, budete vec riešiť súdnou cestou.

V súdnom konaní bude potrebné preukázať, že škodu spôsobili oni, budete potrebovať doklad o tom, že ste si u nich nechali meniť kolesá. Pri škode sa preukazuje okrem výšky škody a konania škodcu aj príčinná súvislosť medzi škodou a konaním škodcu. V prípade občianskoprvnych vzťahov ako zavinenie.


Podotázka: Vymáhanie dlžnej sumy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý den. Chcela by som sa opýtať takúto otazku. Pozicali sme s manzelom, resp. vzali sme na seba uver 6000 eur pre kamarata. Ten nam povedal, ze ten uver splati do mesiaca. Zatial sa to tak nestalo a mam strach ci ten uver vobec niekedy splati. Spisali sme s nimi taku zmluvu ze si vlastne oni od nas vzali ten uver, ze tymito dlznikmi su vlastne oni. Mozem s takouto zmluvou nieco zacat podnikat? Inac zistila som si ze jeho zena je aj dlznickou v socialnej poistovni aj v zdravotnej poistovni. Dalej mam aj podozrenie ze ona robi pracu na cierno. Mozem ju zahlasit? Inac jej muz je Kosovčan a doposial nema slovenske občianstvo. Bol aj na rok vyhosteny. Chcem sa spytat, ci si to ja mozem zistit za co bol vyhosteny? Myslim si, ze toho maju viacej, len sa neviem ktomu vsetkemu dopatrat. Dakujem za radu. Sme uz s muzom bezradni.

Odpoveď: Vymáhanie dlžnej sumy

(odpoveď odoslaná: 06.05.2014)

Dobrý deň,

vymáhanie pohľadávky od manželov je možné, pokiaľ máte pohľadávku podloženú zmluvnou. Zmluvu, ktorú ste s nimi spísali nám môžete poslať na posúdenie. 

Ak by sa Vám podarilo získať od dlžníkov uznanie dlhu spolu s rozhodcovskou doložkou, ktoré si môžete vytvoriť a stiahnuť zadarmo na stránke http://uznanie-dlhu.sk, bude vymáhanie oveľa rýchlejšie.

Ak sa Vám to nepodarí, dlh je možné vymáhať od oboch manželov prostredníctvom súdu. V tomto prípade zohráva veľkú úlohu čas, pokiaľ majú viacerých dlžníkov.

Pokiaľ ide o prácu na čierno, máte možnosť ju nahlásiť.

Pokiaľ ide o vyhostenie, tak dôvod vyhostenia nedokážete zistiť, pretože ste neboli účastníčkou konania. Odporúčam vec riešiť bez zbytočného vyčkávania.  V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymáhanie dlžnej sumy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku