Máte
otázku?

Darovanie majetku


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trnava

Otázka: Darovanie majetku

Dobrý deň, rada by som sa spýtala, ako je to s darovacou zmluvou. Môj brat daroval dom svojej dcére. Tá si priviedla do domu priateľa, ktorý neustále vyhádzuje môjho brata. Zostávať nečinná mi už nie je ľahostajné. Chcem vedieť, či by mal môj brat nejakú šancu, ak by súdne napadol darovaciu zmluvu. Ďakujem vopred.

Odpoveď: Darovanie majetku

Dobrý deň, ak sa obdarovaný správa k darcovi tak, že svojim konaním hrubo porušuje dobré mravy, má darca práva požadovať vrátenie daru od obdarovaného. V tomto prípade síce z nehnuteľnosti vyháňa Vášho brata jej priateľ, mám však za to, že jej konanie by mohlo naplniť znaky takého konania, ktoré hrubo porušuje dobré mravy. Obdarovaná by si mala uvedomovať, že takéto jej konanie, resp. nečinnosť je protiprávne. Mala by zabezpečiť, aby jej priateľ rešpektoval Vášho brata. Rovnako je však potrebné v tomto prípade skúmať darovaciu zmluvu a zistiť, či bolo zároveň s darovaním zriadené aj vecné bremeno Vášho brata na užívanie tejto nehnuteľnosti. Ak však ich konanie už presahuje všetky akceptovateľné medziľudské vzťahy a právny poriadok, môže Váš brat požiadať o vrátenie daru. Neplatnosť tohto právneho úkonu by musela na súde napadnúť jeho dcéra a preukázať v súdnom konaní, že ide o neplatné vrátenie daru (tzn. preukázať, že svojim konaním neporušila hrubo dobré mravy).

Trápi vás "Darovanie majetku" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Darovanie majetku (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môžem darovať dom, ktorý som nadobudla darovaním pred dvoma rokmi, niekomu inému. Ako je to v tomto prípade s lehotou piatich rokov? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Darovanie majetku

(odpoveď odoslaná: 15.11.2022)

Dobrý deň,
áno, môžete dom darovať ďalšej osobe. S 5 ročnou lehotou sa vôbec nemusíte zaoberať, nakoľko z darovania nehnuteľnosti nebudete mať žiadny príjem. Preto nie je nutné sa zaoberať tým, či spĺňate 5 ročnú lehotu na oslobodenie od dane z príjmov.


Podotázka: Darovanie majetku (Občianske právo)

Dobrý deň, Chcela by som sa opýtať o nasledujúcu vec: Ak sme manželia a máme možnosť prijať darované pozemky od niekoho iného, je potrebné, aby som bola aj ja súčasťou tejto transakcie? Teda, pôvodne mal byť dar určený pre môjho manžela. Je dôvod, pre ktorý by som mala byť zahrnutá len preto, že sme manželia? Je možné prepísať majetok darovacou zmluvou len na môjho manžela? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie majetku

(odpoveď odoslaná: 28.05.2022)

Dobrý deň,
áno, darovacou zmluvou je možné darovať nehnuteľnosť aj iba jednému z manželov. V takom prípade sa tento manžel stane výlučným vlastníkom nehnuteľnosti. Ak sa manželia dohodnú a chce to tak aj darca, môže darca darovať nehnuteľnosť obom manželom. V takom prípade však nehnuteľnosť nebude v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ale v podielovom spoluvlastníctve o veľkosti podielov 1/2 a 1/2. Preto nie je nutné, aby na darovacej zmluve boli obaja manželia, je to skôr na vôli darcu a obdarovaného, ako sa dohodnú.


Podotázka: Darovanie majetku (Občianske právo)

Dobrý deň, rád by som sa informoval ohľadom darovania majetku. Moja mama by chcela na mňa prepísať alebo darovať pozemok. Čo všetko je k tomu potrebné a aký je postup? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie majetku

(odpoveď odoslaná: 26.01.2021)

Dobrý deň,
postačuje, ak sa spíše darovacia zmluva, ktorá bude mať všetky zákonné náležitosti tak, aby príslušný katastrálny odbor okresného úradu na základe tejto zmluvy mohol vykonať zmenu vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností. V prípade záujmu o vypracovanie zmluvy nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu a vieme celú záležitosť vybaviť na diaľku.


Trápi vás "Darovanie majetku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie majetku (Občianske právo)

Môže moja dcéra robiť úpravy na dome a pozemku, ktorý som jej daroval s doživotným právom užívania, bez môjho súhlasu? Musím platiť za prevádzkové náklady domu?

Odpoveď: Darovanie majetku

(odpoveď odoslaná: 26.05.2020)

Dobrý deň,
ak darujete dom a neostane Vám v ňom spoluvlastnícky podiel ale "len" právo užívať nehnuteľnosť, potom nemáte právo rozhodovať o tom, či a ako bude dom dcéra upravovať. Ako oprávnený z vecného bremena by ste sa mali v zmysle zákona podieľať na nákladoch za užívanie domu, hlavne pokiaľ ide o náklady za spotrebu energií, ale aj na nevyhnutných opravách.


Podotázka: Darovanie majetku (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala. Môj otec, ktorý je vdovec, plánuje darovať svoju nehnuteľnosť svojim trom potomkom pod podmienkou, že v zmluve bude zakotvené právo na dožitie v danej nehnuteľnosti. Dvaja z potomkov tam s ním bývajú a majú tam aj trvalý pobyt. Je nevyhnutné zmeniť všetky zmluvy, na ktorých bol otec uvedený ako odberateľ, napríklad plyn, elektrina, telekomunikačná spoločnosť a tak ďalej? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie majetku

(odpoveď odoslaná: 16.05.2020)

Dobrý deň,
Obč. zákonník v ust. § 628 a nasl. túto otázku neupravuje.

Nie je právny dôvod, aby darca, ktorý nehnuteľnosť daruje, aby za túto naďalej platil všetky platby za dodávku jednotlivých médií, keďže nebude už jej vlastníkom a nehnuteľnosť užívajú aj iné osoby ako darca, ktoré v zmysle ust. § 115 Obč. zákonníka tvoria spoločnú domácnosť a ktoré v zmysle cit. ustanovenia spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby.

Bude teda vecou dohody obdarovaných a darcu ako osoby oprávnenej z vecného bremena ako sa dohodnú na úhrade jednotlivých médií.

Na spísanie zmlúv odporúčame kontaktovať advokáta.


Podotázka: Darovanie majetku (Občianske právo)

Dobrý deň, pred piatimi rokmi mi matka darovala byt. V zmluve má právo na doživotné bývanie a záväzok, že bez jej vedomia byt nepredám. Po nejakom čase sa jej zdravotný stav zhoršil, trpí Alzheimerovou chorobou a už nepoznáva nikoho. Je umiestnená v dobrom sanatóriu, ktoré jej ja platím. Momentálne žijem v zahraničí a chcem byt predať. Vzhľadom na jej zdravotný stav, ktorý je nezvratný, nie je možné zrušiť ťarchu v zmluve z jej strany. Na list vlastníctva však ťarcha nie je zapísaná. Mám brata, ktorý sa o mamu vôbec nezaujíma a nestará sa o ňu. Existuje nejaké riziko pre mňa alebo budúceho majiteľa bytu zo strany môjho brata, keď by som byt predala? O klauzulách v zmluve nevie. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie majetku

(odpoveď odoslaná: 03.12.2018)

Dobrý deň, tým, že vecné bremeno nie je zapísané v katastri nehnuteľností, nemá vecno-právne účinky. Tzn. že predajom nehnuteľností neprechádza povinnosť strpieť užívanie bytu na nového vlastníka bytu. Nevieme ako presne znie Vaša formulácia týkajúca sa zákazu predaja bytu v zmluve. Toto ustanovenie však môže spôsobiť buď neplatnosť Vášho právneho úkonu, ktorým by ste predali byt, ale taktiež nemusí spôsobiť nič. Závisí od presnej formulácie. Za účelom posúdenia tejto veci Vám odporúčame osobnú konzultáciu v našej kancelárii alebo využiť služby online právne poradne premium, kde môžete k zodpovedaniu Vašej otázky doplniť aj presné znenie ustanovenia zmluvy, prípadne sken zmluvy. Hoci Váš brat nevie o týchto klauzulách v zmluve, z pohľadu práva sú tieto Vaše záväzky platné voči Vašej mame, a to aj v prípade, že sa jej zhoršil zdravotný stav. Hoci by (podľa znenia zmluvy) prevod nemusel byť neplatný, Váš brat by v prípadnom budúcom dedičskom konaní mohol namietať, že ste postupovali v rozpore so zmluvou a Vaše konanie by mohol napadnúť. Ako sme však už uviedli, závisí to od presnej formulácie zmluvy. V práve platí starorímska zásada pacta sunt servanda (dohody sa musia dodržiavať), bez ohľadu na vývoj zdravotného stavu alebo situácie v rodine.


Trápi vás "Darovanie majetku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie majetku (Občianske právo)

Dobrý večer, obraciam sa s požiadavkou o právnu radu. Dňa 22. 04. 2014 otec daroval svoju nehnuteľnosť svojej partnerke a 25. 04. 2014 ako každý mesiac mu náležalo uhradiť výživné pre svoje dcéry. V júni sme podali návrh na exekúciu. Miesto očakávaných 170 € dostávame približne 75 €, čo je nesmierně malá suma, vzhľadom na to, že jedna dcéra študuje na vysokej škole a druhá na gymnáziu. Podali sme žalobu na súd v snahe zrušiť platnosť darovacej zmluvy, avšak bez úspechu. Je pravda, že ešte nebolo rozhodnuté, ale keďže otec nie je nesvojprávny, požiadať o vrátenie daru môže len on sám. Viete mi prosím poradiť, čo urobiť a ako postupovať, keď sa otec zbaví majetku, aby nemusel platiť výživné? Daroval chatu, garáž, byt a zároveň si ponechal doživotné právo na ich užívanie. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie majetku

(odpoveď odoslaná: 18.02.2017)

Dobrý deň, domáhať sa zrušenia darovacej zmluvy nemôžete.

Okrem exekúcie požiadajte o to, aby mu exekútor nechal zablokovať vodičský preukaz a tiež podajte trestné oznámenie. Pokiaľ je v omeškaní s viac ako troma splátkami za posledné 2 roky, potom to budú riešiť na polícii ako trestný čin. On to potom rad doplatí.


Podotázka: Darovanie majetku (Občianske právo)

Dobrý večer, chcela by som poprosiť o radu. Predávame byt a rodičia uzavreli zmluvu s jednou realitkou. Táto zmluva sa ukázala byť vo veľmi nevýhodnej situácii pre nás. Okrem iných vecí, ak vyprší jej platnosť alebo ju skôr vypovedáme, aj tak sme povinní zaplatiť 2000€ (tzv. odmenu) realitke, ak predáme byt do jedného roka od vypršania zmluvy. Platnosť tejto zmluvy vyprší 30.3.2017. Rada by som vedela, ak rodičia darujú byt mne (ich dcére) od 1.4.2017 a ja sa stanem jeho vlastníkom, či táto záťaž prejde na mňa ako nového vlastníka nehnuteľnosti ak ho následne predám. Chcem upozorniť, že mám u nich trvalý pobyt celý svoj život, starám sa o nich, a preto nie som povinná platiť daň z predaja darovanej nehnuteľnosti. Veľmi pekne ďakujem za prípadnú odpoveď.

Odpoveď: Darovanie majetku

(odpoveď odoslaná: 22.12.2016)

Dobrý deň. Predpokladám, že Vami spomínaná zmluva je zmluvou sprostredkovateľskou. Pre tento typ zmluvy je charakteristická široká spolupráca medzi zmluvnými stranami, pričom sprostredkovateľ má nárok na odmenu vtedy, ak sa dohodnutý výsledok (v tomto prípade uzavretie kúpnej zmluvy) dosiahne pričinením sprostredkovateľa.

Mám za to, že nie je teda možné, aby sprostredkovateľovi vznikol nárok na odmenu vtedy, ak sa zamýšľaný výsledok dosiahne bez pričinenia sprostredkovateľa. Navyše ak je zmluva výrazne v neprospech Vašich rodičov, možno mať pochybnosti o jej platnosti ako celku. Zmluvy fyzických osôb s realitnými kanceláriami totiž vo všeobecnosti bývajú spotrebiteľskými zmluvami, pre ktoré je typická výrazná ochrana spotrebiteľa.

Nad rámec Vašej otázky uvádzam, že pokiaľ by ste predčasne ukončili túto zmluvu (napr. výpoveďou alebo odstúpením od zmluvy), toto sa považuje za výkon práva, pričom výkon práva nie je porušením zmluvy, a preto ho nemožno sankcionovať napr. zmluvnými pokutami.

Čo sa týka Vami načrtnutého postupu, treba si uvedomiť, že pre oslobodenie od platenia dane z príjmu je rozhodujúce to, ako dlho prevodca vlastnil predmetnú nehnuteľnosť, resp. ako dlho ju pred ním vlastnil poručiteľ, ak by išlo o dedenie. K tomu si môžete pozrieť bližšie informácie na stránke finančnej správy: https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/zivotn/predaj-nehnutelnosti.

Záverom už len dodávam, že zmluva medzi Vašimi rodičmi a realitnou kanceláriou má účinky iba medzi nimi (tzv. inter partes). Pokiaľ teda nie ste zmluvnou stranou tejto zmluvy, zmluva nemá účinky aj vo vzťahu k Vám.


Podotázka: Darovanie majetku (Občianske právo)

Dobrý deň. Rád by som požiadal o radu. Ak sa rodičia rozhodnú darovať jednému zo svojich detí nehnuteľnosť, môže sa v darovacej zmluve uviesť aj to, že obdarované dieťa vyplatí druhého, neobdarovaného, súrodenca? Alebo akou formou môže potom obdarovaný súrodenec vyplatiť svojho nespôsobeného súrodenca? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie majetku

(odpoveď odoslaná: 11.03.2016)

Dobrý deň, v darovacej zmluve je možné uvádzať príkazy obdarovanému, ale len nemajetkového charakteru. Tzn. že Vás rodičia v darovacej zmluve nemôžu zaviazať na vyplatenie určitého podielu Vášmu bratovi. Vo Vašom prípade by bolo najvhodnejšie, aby ste po darovaní nehnuteľnosti spísali s Vaším bratom osobitnú dohodu o tom, že ho na základe daru od Vašich rodičov vyplácate. Podľa Občianskeho zákonníka môžu účastníci zmlúv a dohôd uzatvoriť aj také zmluvy, dohody, ktoré nie sú upravené v Občianskom zákonníku. Uveďte presne z akého dôvodu dochádza k vyplateniu určitej čiastky. Ďalej uveďte, že táto čiastka bola určená na základe dohody účastníkov a obaja ju považujú za záväznú. Určte spôsob a dátum vyplatenia. Následne v dohode uveďte i to, že po vyplatení tejto čiastky budú všetky nároky Vás oboch vyplývajúce z dedičstva (alebo z predmetnej nehnuteľnosti) vyrovnané.


Trápi vás "Darovanie majetku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie majetku (Občianske právo)

Prosím vás, som rozvedená už 8 rokov a spoločne s bývalým manželom vlastníme rodinný dom v podiele 1/1. Môžem svoju polovicu zapísať na jedno zo svojích dcér? Býva so mnou v spoločnej domácnosti, ale na žiadne výdavky neprispieva (napríklad neplatí odber, neprispieva na vykurovanie a nespláca ani výživné na syna). Neustále mi vyhráža, že ma dostane z domu a že nemám na jeho vyplatenie, pretože som invalidná dôchodkyňa.

Odpoveď: Darovanie majetku

(odpoveď odoslaná: 25.01.2016)

Dobrý deň. V prvom rade Vám odporúčam zaevidovať na katastri nehnuteľností skutočnosť, že Vaše bezpodielové spoluvlastníctvo s bývalým manželom bolo vyporiadané na základe zákonnej nevyvrátiteľnej domnienky podľa § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka. V dôsledku aplikácie tohto ustanovenia máte rodinný dom s Vašim bývalým manželom v podielovom spoluvlastníctve, každý podiel o veľkosti 1/2 k celku. Následne môžete svoj spoluvlastnícky podiel previesť darovaním na Vašu dcéru. Nakoľko pôjde o prevod spoluvlastníckeho podielu na blízku osobu, neuplatní sa ani zákonné predkupné právo pre druhého spoluvlastníka (Vášho bývalého manžela).V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Darovanie majetku" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava