Máte
otázku?

Darovanie majetku


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trnava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Darovanie majetku

Dobrý deň, rada by som sa spýtala ako to je s darovacou zmluvou. Môj brat daroval dom svojej dcére. Ona si priviedla do domu priateľa a ten brata neustále vyhadzuje. Nemôžem sa na to už ďalej pozerať. Chcela by som vedieť ak by to dal na súd, či by mal nejakú šancu vrátiť dar. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Darovanie majetku

Dobrý deň, ak sa obdarovaný správa k darcovi tak, že svojim konaním hrubo porušuje dobré mravy, má darca práva požadovať vrátenie daru od obdarovaného. V tomto prípade síce z nehnuteľnosti vyháňa Vášho brata jej priateľ, mám však za to, že jej konanie by mohlo naplniť znaky takého konania, ktoré hrubo porušuje dobré mravy. Obdarovaná by si mala uvedomovať, že takéto jej konanie, resp. nečinnosť je protiprávne. Mala by zabezpečiť, aby jej priateľ rešpektoval Vášho brata. Rovnako je však potrebné v tomto prípade skúmať darovaciu zmluvu a zistiť, či bolo zároveň s darovaním zriadené aj vecné bremeno Vášho brata na užívanie tejto nehnuteľnosti. Ak však ich konanie už presahuje všetky akceptovateľné medziľudské vzťahy a právny poriadok, môže Váš brat požiadať o vrátenie daru. Neplatnosť tohto právneho úkonu by musela na súde napadnúť jeho dcéra a preukázať v súdnom konaní, že ide o neplatné vrátenie daru (tzn. preukázať, že svojim konaním neporušila hrubo dobré mravy).

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Darovanie majetku (Občianske právo)

Darujem dom s pozemkom dcére, s doživotným pravom užívania, môže robiť dcéra úpravy domu a pozemku bez môjho súhlasu? Mám platiť za réžiu domu?

Odpoveď: Darovanie majetku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.05.2020)

Dobrý deň,
ak darujete dom a neostane Vám v ňom spoluvlastnícky podiel ale "len" právo užívať nehnuteľnosť, potom nemáte právo rozhodovať o tom, či a ako bude dom dcéra upravovať. Ako oprávnený z vecného bremena by ste sa mali v zmysle zákona podieľať na nákladoch za užívanie domu, hlavne pokiaľ ide o náklady za spotrebu energií, ale aj na nevyhnutných opravách.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie majetku (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Otec (vdovec) daruje svojim 3 potomkom nehnuteľnosť s tým, že v zmluve bude zakotvené právo na dožitie v danej nehnuteľnosti. Dvaja z potomkov bývajú v danej nehnuteľnosti s ním (majú tam aj trvalý pobyt). Je nevyhnutné, aby sa menili všetky zmluvy, na ktorých bol otec uvedený ako odberateľ? Napr. plyn, elektrina, telekomunikačná spoločnosť a pod. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie majetku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.05.2020)

Dobrý deň,
Obč. zákonník v ust. § 628 a nasl. túto otázku neupravuje.

Nie je právny dôvod, aby darca, ktorý nehnuteľnosť daruje, aby za túto naďalej platil všetky platby za dodávku jednotlivých médií, keďže nebude už jej vlastníkom a nehnuteľnosť užívajú aj iné osoby ako darca, ktoré v zmysle ust. § 115 Obč. zákonníka tvoria spoločnú domácnosť a ktoré v zmysle cit. ustanovenia spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby.

Bude teda vecou dohody obdarovaných a darcu ako osoby oprávnenej z vecného bremena ako sa dohodnú na úhrade jednotlivých médií.

Na spísanie zmlúv odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie majetku (Občianske právo)

Dobrý deň, matka mi pred 5 rokmi darovala byt. V zmluve má právo doživotného bývania a záväzok, že bez jej vedomia byt nepredám. Matke sa po nejakom čase zhoršil zdravotný stav má alzhaimerovú chorobu už nikoho ani nepozná je umiestnená v dobrom sanatóriu, ktorý jej platím. Žijem v zahraničí a byt chcem predať. Zrušenie ťarchy v zmluve z jej strany nie je možné kvôli jej zdravotnému stavu, ktorý je nezvratný. Na LV ale ťarcha zapísaná nie je. Mám brata, ktorý sa o mamu vôbec nezaujíma a nestará. Keby som byt predala hrozí mne alebo budúcemu majiteľovi nejaké riziko od môjho brata? O klauzulách v zmluve nevie. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie majetku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.12.2018)

Dobrý deň, tým, že vecné bremeno nie je zapísané v katastri nehnuteľností, nemá vecno-právne účinky. Tzn. že predajom nehnuteľností neprechádza povinnosť strpieť užívanie bytu na nového vlastníka bytu. Nevieme ako presne znie Vaša formulácia týkajúca sa zákazu predaja bytu v zmluve. Toto ustanovenie však môže spôsobiť buď neplatnosť Vášho právneho úkonu, ktorým by ste predali byt, ale taktiež nemusí spôsobiť nič. Závisí od presnej formulácie. Za účelom posúdenia tejto veci Vám odporúčame osobnú konzultáciu v našej kancelárii alebo využiť služby online právne poradne premium, kde môžete k zodpovedaniu Vašej otázky doplniť aj presné znenie ustanovenia zmluvy, prípadne sken zmluvy. Hoci Váš brat nevie o týchto klauzulách v zmluve, z pohľadu práva sú tieto Vaše záväzky platné voči Vašej mame, a to aj v prípade, že sa jej zhoršil zdravotný stav. Hoci by (podľa znenia zmluvy) prevod nemusel byť neplatný, Váš brat by v prípadnom budúcom dedičskom konaní mohol namietať, že ste postupovali v rozpore so zmluvou a Vaše konanie by mohol napadnúť. Ako sme však už uviedli, závisí to od presnej formulácie zmluvy. V práve platí starorímska zásada pacta sunt servanda (dohody sa musia dodržiavať), bez ohľadu na vývoj zdravotného stavu alebo situácie v rodine.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovanie majetku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie majetku (Občianske právo)

Dobrý večer, prosím o právnu radu, 22. 04. 2014 daroval otec dcér nehnuteľnosti svojej družke, 25. 04. 2014 ako každý mesiac mu pripadlo platiť výživné. V júni sme poddali návrh na exekúciu zo 170e dostávame cca 75e, čo je neskutočne malo, keď, že dcéry študujú jedna VŠ a druhá Gymnázium, podali sme žalobu na súd, aby bola darovacia listina neplatná a neúčinná, ale zbytočné. Ešte nie je rozhodnuté, ale nie je nesvojprávny, domáhať vrátenia sa môže len darca. Otázka čo urobiť, ako postupovať, keď sa otec zbaví nehnuteľnosti, aby neplatil výživné? Daroval chatu, garáž, byt a má doživotné právo užívania. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie majetku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.02.2017)

Dobrý deň, domáhať sa zrušenia darovacej zmluvy nemôžete.

Okrem exekúcie požiadajte o to, aby mu exekútor nechal zablokovať vodičský preukaz a tiež podajte trestné oznámenie. Pokiaľ je v omeškaní s viac ako troma splátkami za posledné 2 roky, potom to budú riešiť na polícii ako trestný čin. On to potom rad doplatí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie majetku (Občianske právo)

Dobrý večer, chcela by som Vás poprosiť o radu - predávame byt a rodičia uzavreli zmluvu s jednou realitkou. Zmluva sa ukázala byť veľmi nevýhodná pre nás - okrem iných vecí aj v tom, že ak vyprší jej platnosť, resp. ju skôr vypovedáme, aj tak sme povinní zaplatiť 2000€ (tzv. odmenu) realitke, ak predáme byt do 1 roka od vypršania zmluvy (jej platnosť je do 30.3.2017). Moja otázka teda je: ak rodičia od 1.4.2017 darujú byt mne (ich dcére), čiže ho nepredajú a ja sa stanem jeho vlastníkom a potom ho vzápätí predám, tak prechádza táto ich ťarcha po dobu jedného roka od vypršania zmluvy s realitkou aj na mňa ako nového vlastníka nehnuteľnosti alebo nie? Podotýkam, že mám u nich trvalý pobyt celý svoj život, starám sa o nich, čiže si myslím, že by som nemala platiť ani daň z predaja darovanej nehnuteľnosti.Veľmi pekne ďakujem za prípadnú odpoveď.

Odpoveď: Darovanie majetku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.12.2016)

Dobrý deň. Predpokladám, že Vami spomínaná zmluva je zmluvou sprostredkovateľskou. Pre tento typ zmluvy je charakteristická široká spolupráca medzi zmluvnými stranami, pričom sprostredkovateľ má nárok na odmenu vtedy, ak sa dohodnutý výsledok (v tomto prípade uzavretie kúpnej zmluvy) dosiahne pričinením sprostredkovateľa.

Mám za to, že nie je teda možné, aby sprostredkovateľovi vznikol nárok na odmenu vtedy, ak sa zamýšľaný výsledok dosiahne bez pričinenia sprostredkovateľa. Navyše ak je zmluva výrazne v neprospech Vašich rodičov, možno mať pochybnosti o jej platnosti ako celku. Zmluvy fyzických osôb s realitnými kanceláriami totiž vo všeobecnosti bývajú spotrebiteľskými zmluvami, pre ktoré je typická výrazná ochrana spotrebiteľa.

Nad rámec Vašej otázky uvádzam, že pokiaľ by ste predčasne ukončili túto zmluvu (napr. výpoveďou alebo odstúpením od zmluvy), toto sa považuje za výkon práva, pričom výkon práva nie je porušením zmluvy, a preto ho nemožno sankcionovať napr. zmluvnými pokutami.

Čo sa týka Vami načrtnutého postupu, treba si uvedomiť, že pre oslobodenie od platenia dane z príjmu je rozhodujúce to, ako dlho prevodca vlastnil predmetnú nehnuteľnosť, resp. ako dlho ju pred ním vlastnil poručiteľ, ak by išlo o dedenie. K tomu si môžete pozrieť bližšie informácie na stránke finančnej správy: https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/zivotn/predaj-nehnutelnosti.

Záverom už len dodávam, že zmluva medzi Vašimi rodičmi a realitnou kanceláriou má účinky iba medzi nimi (tzv. inter partes). Pokiaľ teda nie ste zmluvnou stranou tejto zmluvy, zmluva nemá účinky aj vo vzťahu k Vám.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie majetku (Občianske právo)

Dobrý deň. Poprosím o radu. Ak sa rodičia rozhodnú darovať jednému zo svojich detí nehnuteľnosť, môže sa v darovacej zmluve uviesť aj to, že obdarované dieťa vyplatí druhé (neobdarované) dieťa? Alebo akou formou môže potom obdarovaný vyplatiť súrodenca? Ďakujem

Odpoveď: Darovanie majetku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.03.2016)

Dobrý deň, v darovacej zmluve je možné uvádzať príkazy obdarovanému, ale len nemajetkového charakteru. Tzn. že Vás rodičia v darovacej zmluve nemôžu zaviazať na vyplatenie určitého podielu Vášmu bratovi. Vo Vašom prípade by bolo najvhodnejšie, aby ste po darovaní nehnuteľnosti spísali s Vaším bratom osobitnú dohodu o tom, že ho na základe daru od Vašich rodičov vyplácate. Podľa Občianskeho zákonníka môžu účastníci zmlúv a dohôd uzatvoriť aj také zmluvy, dohody, ktoré nie sú upravené v Občianskom zákonníku. Uveďte presne z akého dôvodu dochádza k vyplateniu určitej čiastky. Ďalej uveďte, že táto čiastka bola určená na základe dohody účastníkov a obaja ju považujú za záväznú. Určte spôsob a dátum vyplatenia. Následne v dohode uveďte i to, že po vyplatení tejto čiastky budú všetky nároky Vás oboch vyplývajúce z dedičstva (alebo z predmetnej nehnuteľnosti) vyrovnané.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovanie majetku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie majetku (Občianske právo)

Prosim vas, som 8 rokov rozvedena a s byvalim mam rodinny dom v podiele 1/1. Mozem svoju polovicu napisat na jednu zo svojich dcer? On byva v spolocnej domacnosti, ale na nic mi neprispieva (neplati inkaso, neprispieva na vykurovanie, neplati ani vyzivne na syna). Stale sa mi vyhraza, ze ho nedostanem z chalupy a ze nemam na vyplatenie, lebo som invalidna dochodkyna.

Odpoveď: Darovanie majetku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.01.2016)

Dobrý deň. V prvom rade Vám odporúčam zaevidovať na katastri nehnuteľností skutočnosť, že Vaše bezpodielové spoluvlastníctvo s bývalým manželom bolo vyporiadané na základe zákonnej nevyvrátiteľnej domnienky podľa § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka. V dôsledku aplikácie tohto ustanovenia máte rodinný dom s Vašim bývalým manželom v podielovom spoluvlastníctve, každý podiel o veľkosti 1/2 k celku. Následne môžete svoj spoluvlastnícky podiel previesť darovaním na Vašu dcéru. Nakoľko pôjde o prevod spoluvlastníckeho podielu na blízku osobu, neuplatní sa ani zákonné predkupné právo pre druhého spoluvlastníka (Vášho bývalého manžela).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie majetku (Občianske právo)

Dobry den. chcela by som sa spytat, ze ci je mozne darovat nehnutelnost, ktora uz bola raz darovana bez suhlasu predoslych darcov. a ci ti povodni darcovia mozu od novych majitelov vymahat nejaku ciastku. Taktiez by som sa chcela informovat, ci existuje nieco ako prednostne pravo kupy. pozemok okolo domu rodicov vlastni stary otec, ktory chce pozemok darovat tretej osobe, ktora pozemok nevyuziva, ani tam nema trvale bydlisko. Ja by som cast pozemku odkupila. Dakujem!

Odpoveď: Darovanie majetku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.04.2014)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o darovanie darovanej nehnuteľnosti, toto je možné, avšak vo svojej otázke píšete, že nehnuteľnosť bola darovaná bez súhlasu predošlých darcov. To však nie je možné, aby vlastnícke právo prešlo darovaním bez súhlasu darcov. Darovacia zmluva je dvojstranný právny úkon a vyžaduje súhlas darcu a aj obdarovaného. Pokiaľ ide o nehnuteľnosť, vlastnícke právo pri darovanej nehnuteľnosti prechádza na obdarovaných zápisom do katastra nehnuteľností. 

Bez súhlasu darcov k prevodu vlastníckeho práva nemôže dôjsť, kataster by zmluvu nezapísal.

Pokiaľ ide o Vašu druhú otázku, či existuje niečo ako prednostné právo kúpy, tak k tomu uvádzame, že existuje tzv. predkupné právo - to môže byť zákonné alebo zmluvné. Vo Vašom prípade sa zákonne neuplatní a ak nemáte zmluvu o predkupnom práve, tak sa neuplatní ani zmluvné predkupné právo. Majiteľ pozemku má právo nakladať s nehnuteľnosťou podľa svojho uváženia, aj keď ide o pozemok okolo domu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Darovanie majetku" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku