Máte
otázku?

Dedenie a napadnutie darovacej zmluvy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislava

Otázka: Dedenie a napadnutie darovacej zmluvy

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať na radu ohľadom dedičstva. Moja manželka má jedinú sestru. Ich otec zomrel pred mnohými rokmi a obe sestry sa vtedy zriekli dedičstva v prospech matky. Po niekoľkých rokoch následne zomrela aj ich mama. Manželka a ja sme sa presťahovali z Bratislavy, ale jej sestra tam ostala. Starala sa o ich mamu a dokonca ju dala do ústavu, kde ju pravidelne navštevovala. Asi mesiac pred jej smrťou si nechala od nej darovať byt. Musím spomenúť, že mama bola niekoľkokrát liečená na psychiatrii a posledné dva až tri mesiace pred smrťou už nerozpoznávala moju manželku ani nikoho iného. Keď prebehlo dedičské konanie, boli rozdelené aj nejaké peniaze. Sestra manželke ustne sľúbila, že keď predá byt, dá jej polovicu. Tento rok sme sa náhodou dozvedeli, že byt už predala minulý rok. Keď jej manželka telefonovala a pýtala sa na peniaze, sestra to odmietla a povedala, že jej nič nedá. Začiatkom augusta uplynú tri roky od dedičského konania. Chcel by som sa spýtať, či je možné toto konanie ešte napadnúť. O tri týždne to budú presne tri roky. Byt bol darovaný v októbri 2010 a mama zomrela v decembri 2010. Ďakujem za vašu odpoveď. Ak by ste nám vedeli pomôcť, sme pripravení zaplatiť za vaše služby v prípade úspechu. S pozdravom.

Odpoveď: Dedenie a napadnutie darovacej zmluvy

dobrý deň, pokiaľ by sa preukázalo, že mama v čase podpisu darovacej zmluvy nebola spôsobilá na právne úkony, potom tento právny úkon (darovacia zmluva) by bol absolútne neplatný. Pri bsolutnej neplatnosti právneho úkonu nie je premlčanie limitované troma rokmi, preto je možné túto darovaciu zmluvu napadnúť aj neskôr. Ak sa v súdnom konaní preukáže, že právny úkon darovania bol neplatný, tento byt bude predmetom dedenia a bude potrebné obnoviť dedičské konanie.

Odporúčame Vám preto začať napadnutím darovacej zmluvy. Súdne poplatky spojené s týmto konaním sa nepočítajú z hodnoty nehnuteľnosti. Podľa v súčasnosti platnej legislatívy je poplatok za celé sudne konanie 99,50 €.

Trápi vás "Dedenie a napadnutie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dedenie a napadnutie darovacej zmluvy (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj brat získal byt darovacou zmluvou od našej mamy. Medzitým sa oženil a má dve deti. Moji rodičia pokračujú v bývaní v tomto byte. Ak by sa brat rozviedol, musel by zo spoločného majetku vyplatiť svoju manželku, hoci byt je písaný iba na jeho meno? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie a napadnutie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 06.12.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že byt je vo výlučnom vlastníctve vášho brata a to na základe darovacej zmluvy. Uvádzame, že v zmysle ust. § 143 Obč. zákonníka predmetný byt nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a teda v prípade rozvodu predmetný byt nebude predmetom vyporiadania BSM. Manželka nemá teda právny nárok na vyplatenie podielu z predmetného bytu.

Aj keď sa v otázke nepýtate na ďalej uvedené, poznamenávame, že ak by došlo k úmrtiu brata, byt bude predmetom dedenia a dedičmi bytu budú manželka vášho brata a jeho vlastné deti, všetci v rovnakom pomere k celku. V tomto smere je preto možné, aby brat spísal závet ohľadom tohto darovaného bytu a ako dedičov stanovil napr. výlučne svoje deti. Manželka nebude môcť predmetný závet napadnúť z dôvodu, že nie je dedičom a to preto, že manželka nie je neopomenuteľným dedičom. Neopomenuteľnými dedičmi v zmysle ust. Obč. zákonníka sú výlučne deti vášho brata.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dedenie a napadnutie darovacej zmluvy (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj otec bol ťažký alkoholik, a preto moja babička pred piatimi rokmi prepísala byt na otcovho brata. Súčasťou tejto dohody bolo, že keď babička zomrie, bude mi vyplatený môj podiel po predaji bytu, aby otec nemohol peniaze spotrebovať na alkohol. Táto dohoda bola ustálenej povahy a bolo o nej dohodnuté medzi všetkými zúčastnenými osobami. Avšak môj otec zomrel vo februári 2023 a babička následne zomrela v marci. Teraz vlastní byt môj strýko, ktorý ho prenajíma, a povedal mi, že mi nebude vyplatený žiadny podiel z predaja bytu. Mám právny nárok napadnúť túto zmluvu alebo nemám nárok na nič? Ďakujem za informáciu.

Odpoveď: Dedenie a napadnutie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 05.12.2023)

Dobrý deň,
vo veci uvádzame, že pokiaľ nebola spísaná žiadne zmluva, potom vy sa nedomôžete podielu na predajnej cene bytu. Ide aj o to, že ak stará mama byt darovala svojmu synovi, on môže s bytom nakladať podľa svojho uváženia.

Z otázky predpokladáme, že dedičské konanie ešte neprebehlo, preto v dedičskom konaní po starej mame žiadajte započítanie predmetného daru na dedičský podiel brata vášho nebohého otca, čo v podstate znamená, že o toľko bude menej dediť, resp. po svoje matke /vašej starej matke/ už nezdedí nič, lebo jeho dedičský podiel je vyčerpaný darovaným bytom. Podstatné však je čo bude predmetom dedenia po starej matke. Keďže váš otec zomrel, dedičom po ňom v dedičskom konaní budete vy ako vnučka starej matky.


Podotázka: Dedenie a napadnutie darovacej zmluvy (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či existuje výnimka pre započítanie daru v prípade, že bol darovaný otcom pred uzavretím jeho druhého manželstva. Ide o majetok, ktorý otec dostal v darovaní od svojich rodičov a následne ho daroval svojim deťom z prvého manželstva. Problém vzniká, keďže jeho druhá manželka si nárokuje započítanie týchto darov.

Odpoveď: Dedenie a napadnutie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 15.11.2023)

Dobrý deň,
zákon nerozlišuje, či bol dar pred manželstvom alebo po ňom. Dôležité je to, kto daroval komu a ci nešlo o obvyklé darovanie. Takže nasledujúca manželka má právo žiadať započítanie daru deťom z predchádzajúceho manželstva. 


Trápi vás "Dedenie a napadnutie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a napadnutie darovacej zmluvy (Dedičské právo)

Dobrý deň, som vydatá a mám s manželom 2 deti. Moja mama mi chce darovať byt. Moja otázka znie: v prípade mojej smrti, bude tento byt dediť aj môj manžel alebo budú byt dediť len naše deti, keďže moja mama ho daruje len mne? Ďakujem, Jana.

Odpoveď: Dedenie a napadnutie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 05.10.2022)

Dobrý deň,
v prípade, že by vám mama darovala byt, teda boli by ste jedinou obdarovanou, potom byt by bol vo vo vašom výlučnom vlastníctve. Byt by teda nepatril ani do podielového spoluvlastníctva manželov, čo vyplýva z ust. § 143 Obč. zákonníka.

Uvádzame ďalej, že ak by došlo k vášmu úmrtiu, zákonnými dedičmi bytu by sa stali vašej dve deti a manžel, všetci v rovnakom pomere k celku, čo vyplýva z ust. § 473 Obč. zákonníka. Ak chcete, aby výlučnými vlastníkmi bytu v prípade vášho úmrtia by boli výlučne vaše dve deti, môžete spísať závet, kde ustanovíte vaše dve deti ako jediných závetných dedičov a určíte aj podiely na byte. Závet odporúčam nechať spísať notárovi. Manžel nebude môcť napadnúť tento závet z dôvodu, že sa nestane dedičom tohto bytu a to z jednoduchého dôvodu, že manžel nie je neopomenuteľným dedičom v zmysle ust. § 479 Obč. zákonníka. Neopomenuteľnými dedičmi sú výlučne deti bez ohľadu na to či sú plnoleté alebo maloleté.


Podotázka: Dedenie a napadnutie darovacej zmluvy (Dedičské právo)

Dobrý deň, mohli by ste mi prosím poradiť, ako mám postupovať, aby som získal celý pozemok, na ktorom 1/16 pripadá osobe, ktorá už nie je nažive a jej dediči pozemok nezdedili? Pozemok má rozlohu 28 m2 a má 6 vlastníkov.

Odpoveď: Dedenie a napadnutie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 25.05.2022)

Dobrý deň,
vlastníkov, ktorých žijú a poznáte môžete osloviť ohľadom kúpy. Vlastník, ktorý zomrel, ale poznáte jeho dedičov - tí budú musieť tzv. predediť tento podiel a následne budete môcť podiel od nich odkúpiť. Ak by sa jednalo o neznámeho spoluvlastníka, ktorého podiel spravuje Slovenský pozemkový fond, môžete ich požiadať o vysporiadanie vlastníctva. Z ich strany však reakcia trvá niekedy aj roky.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dedenie a napadnutie darovacej zmluvy (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať nasledovné: Náš otec zomrel a rodinný dom, v ktorom ešte býva naša mama s bratom, bol zapísaný na jeho meno. Otec zanechal za sebou manželku a troch detí. Dom získal od svojho otca na základe darovacej zmluvy. Kto je následníkom domu, keď bol prevzatý na základe darovacej zmluvy? Majú otcovi súrodenci alebo jeho matka právo vzniesť námietku proti dedičstvu? Ďakujem za odpoveď. Petra

Odpoveď: Dedenie a napadnutie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 20.05.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že váš otec ako poručiteľ bol vlastníkom domu, ktorý nadobudol na základe darovacej zmluvy od svojho otca.

Uvádzame, že predmetný dom v súlade s ust. § 143 Obč. zákonníka nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Pokiaľ ide o zákonné dedenie, platí ust. § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.
(2( Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."
 
Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že zákonnými dedičmi domu budú manželka deti, všetci v pomere 1/4 k celku. Je samozrejmé, že dohoda dedičov môže byť iná, napr. dom nadobudne jedno dieťa a vyplatí ostatných zákonných dedičov z ich podielov v dohodnutom termíne.
Rodičia vášho otca, ani jeho súrodenci nie sú účastníkmi dedičského konania a dedičské konanie napadnúť nemôžu. Účastníkmi dedičské konania by boli len v prípade, že by ich váš otec ustanovil ako závetných dedičov, čo však je skôr málo pravdepodobné.
V prípade problémov v dedičskom konaní odporúčam kontaktovať advokáta.

 


Trápi vás "Dedenie a napadnutie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a napadnutie darovacej zmluvy (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja otázka sa týka dedičského konania a bytov, ktoré moji rodičia darovali svojim deťom. Moja sestra dostala od rodičov 2-izbový byt, keď ešte obaja žili. Ja som ako druhá dcéra mala dostať 1-izbový byt, ktorý už moji rodičia vlastnili. Minulý rok zomrel môj otec a odkázal nám rodičovský 3-izbový byt, a tiež 1-izbový byt, ktorý som mala dostať ja, s doplatkom od sestry. Ešte keď otec žil, dohodli sme sa s ním, sestrou a mamou, že sestra mi doplatí z rozdielu medzi 1-izbovým a 2-izbovým bytom, ktorý ona dostala za rodičovho života. Problém však vznikol po dedičskom konaní. Nezískala som 1-izbový byt, pretože som sa spoľahla na sestru, a teraz mi robí problémy. Žiada ma, aby som jej vyplatila hodnotu 1-izbového bytu. Dozvedela som sa, že na dedičskom konaní som mohla započítať byt, ktorý ona dostala darom, a potom by som vlastne dedila menej. To som však neurobila. Existuje nejaký spôsob, ako túto situáciu zvrátiť? Moja mama je už stará a nerozumie týmto veciam. Nechcem ju zaťažovať, pretože má zdravotné problémy. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie a napadnutie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 25.04.2022)

Dobrý deň,
ak dedičské konanie ešte nie je právoplatne ukončené, je možné aj na ďalšom pojednávaní žiadať, aby bolo vykonané tzv. započítanie. Dokonca podľa zákona má toto započítanie spraviť notár zo zákona, zrejme však nevedel o tom, že ona dostala darom byt.

Takéto dohody o vyporiadaní dedičstva počas života rodičov sú absolútne neplatné podľa nášho právneho poriadku. Nie je možné počas života záväzným spôsobom vyporiadať dedičstvo, na ktoré ešte nevznikol právny nárok. Toto je častý problém a takéto dohody sú dobré iba kým sa rešpektujú. Ak nie, ako vo Vašom prípade, nie je možné sa domáhať súdnou cestou dodržania ústnej dohody počas trvania života poručiteľov.


Podotázka: Dedenie a napadnutie darovacej zmluvy (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím Vás, je možné napadnúť darovaciu zmluvu, ak dotyčný daroval svoju polovicu domu manželke so zámerom vydediť nemanželské dieťa? O dieťa neprejavoval záujem, hoci bolo dieťa plánované a taktiež mu neraz psychicky ublížil. Dieťa nedalo dôvod na to, aby ho vydedili. Ďakujem. Eva

Odpoveď: Dedenie a napadnutie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 27.03.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že otec dieťaťa bol podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti, ktorý daroval svojej manželke. Je oprávnením vlastníka prípadne spoluvlastníka nehnuteľnosti nakladať so svojim majetkom podľa svojho uváženia za svojho života /predať, darovať zameniť/. 

Dedenie je inštitútom pre prípad úmrtia. Ak teda otec dieťaťa daroval svoj podiel na nehnuteľnosti svojej manželke, je to jeho oprávnenie a k darovaniu nepotrebuje súhlas svojho dieťaťa. Dieťa ak v tomto prípade po svojom otcovi nezdedí podiel na nehnuteľnosti, nemôže z tohto dôvodu napadnúť darovaciu zmluvu.

 


Podotázka: Dedenie a napadnutie darovacej zmluvy (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, môžem napadnúť zmluvu o darovaní bytu, ak mi odmietajú vydať moje osobné veci, hoci to majú nariadené súdom?

Trápi vás "Dedenie a napadnutie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie a napadnutie darovacej zmluvy (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa vás opýtať, či je možné napadnúť darovaciu zmluvu, ktorá bola uzavretá pred 5 rokmi, v prípade, že osoba, ktorej bola nehnuteľnosť darovaná, zomrela a nehnuteľnosť bola následne darovaná deťom. Dá sa to napadnúť alebo im dá vziať nehnuteľnosť? Kristián

Odpoveď: Dedenie a napadnutie darovacej zmluvy

(odpoveď odoslaná: 19.02.2022)

Dobrý deň, nie je právny dôvod na vrátenie daru ak osoba obdarovaného zomrela. Ak následne nehnuteľnosť zdedili deti obdarovaného, toto rovnako nie je dôvod na vrátenie daru darcovi.

Obdarovaný je oprávnený s nehnuteľnosťou nakladať podľa svojho uváženia, napr.  darovať, predať, vymeniť za inú nehnuteľnosť.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedenie a napadnutie darovacej zmluvy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.